Lettere at være frivillig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lettere at være frivillig"

Transkript

1 Lettere at være frivillig Oktober 2014

2

3 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den indsats, som tusindvis af frivillige over hele landet gør hver dag. I dag er 43 procent af den danske befolkning frivilligt engagerede for eksempel som træner i den lokale boldklub, som besøgsven for ældre, som skoleonkel eller -tante eller som frivillig hjælper i køkkenet på et lokalt værested for hjemløse. Regeringen ønsker at skabe et Danmark, der hænger endnu bedre sammen. Et velfungerende velfærdssamfund kræver ikke blot en stærk privat og offentlig sektor. Det kræver også en stærk frivillig sektor. Gennem frivilligt engagement skabes solide fællesskaber på tværs af generationer og social baggrund. Der er allerede gennemført en række tiltag, der bidrager til at gøre det lettere for den enkelte at være frivillig. Foreninger og organisationer kan nu eksempelvis søge efter frivillige i den webbaserede jobportal hvor også borgere kan søge efter netop den frivillige indsats, som matcher dem. Unge på ungdomsuddannelserne, der ønsker at udvikle deres kompetencer gennem en frivillig indsats, får støtte til at finde den frivillige indsats, der giver mening for dem. Og der afsættes hvert år økonomiske midler til de frivillige i kommunerne og i en række statslige puljer. For eksempel udbetalte kommunerne i ,2 mio. kr. i støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens 18. Samtidig er rammerne for samspillet mellem de frivillige og det offentlige styrket. For at bidrage til et endnu bedre samarbejde på tværs har regeringen sammen med repræsentanter for den frivillige verden formuleret et nyt charter for samspillet mellem det frivillige Danmark og det offentlige. Charteret er udtryk for en klar politisk vision og udstikker rammer og værdier for den fortsatte udvikling af et stærkt og ligeværdigt samarbejde mellem den frivillige verden og det offentlige. Og lokalt etableres der løbende frivilligcentre. I dag er der etableret 54 lokale frivilligcentre, der både fungerer som fælles indgang for borgerne til det lokale foreningsliv, og som kan koordinere det lokale foreningslivs dialog med kommunen. Den frivillige indsats er noget helt særligt, netop fordi den først og fremmest er baseret på virkelyst og engagement. På ønsket om at gøre en forskel. Den drivkraft, som de frivillige har, må ikke svækkes af unødvendigt besvær med regler og procedurer. De frivilliges vilkår skal styrkes ikke svækkes af unødigt bøvl og bureaukrati. Regeringen har lyttet til, hvor den frivillige verden peger på udfordringer og barrierer for frivillighed. Derfor præsenterer regeringen 10 konkrete initiativer, som skal gøre det lettere at være frivillig i Danmark. De 10 initiativer strækker sig over en række forskellige områder og er blevet til på baggrund af indspil fra den frivillige verden. Regeringens 10 initiativer er:

4 4 Lettere at være frivillig Initiativ 1: Bedre vilkår for frivillige på overførselsindkomster Frivillige på dagpenge og efterløn oplever, at reglerne for, hvornår de kan udføre en frivillig indsats uden at blive trukket i deres ydelser, er komplicerede og svære at forstå. Nogle fortæller, at de ikke tør melde sig som frivillige, fordi de er bange for, at det går ud over deres indtægtsgrundlag. Det er vigtigt for regeringen, at ledige og efterlønsmodtagere kan bidrage med en frivillig, ulønnet indsats uden fradrag i deres ydelser så længe den frivillige indsats ikke erstatter lønnet arbejdskraft, ikke udføres på det almindelige arbejdsmarked og ikke forlænger ledighedsperioden for den ledige. Derfor vil regeringen justere reglerne og udvide muligheden for at arbejde frivilligt i frivillige organisationer fra de nuværende fire timer til 15 timer om ugen. Dermed vil ledige og efterlønsmodtagere i højere grad kunne bidrage med en frivillig indsats uden fradrag i deres ydelser. Udvidelsen gennemføres i en toårig forsøgsperiode, som evalueres. Regeringen vil også samle de relevante informationer om reglerne på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside, så det bliver klart for de frivillige, hvilke regler der gælder. Initiativ 2: Undtagelse fra kravet om arbejdspladsvurdering for frivillige Det skal være nemmere at inddrage frivillige i indsatsen i non-profit organisationer og foreningslivet. Derfor har regeringen i dette forår taget initiativ til, at udførelse af opgaver, der har karakter af fritidsaktiviteter for en non-profit eller almennyttig forening, undtages fra blandt andet APVkravet. For at undgå tvivl om, hvornår og hvordan der fremover skal udarbejdes en APV for de, der gør en frivillig indsats, vil regeringen udarbejde vejledende retningslinjer og konkrete eksempler på, hvornår der skal udarbejdes en APV, og hvordan en sådan udarbejdes, til gavn for de frivillige foreninger, organisationer og virksomheder m.v., hvor der er frivillige, der gør en indsats. Kendskabet til retningslinjerne udbredes samtidig via Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Kulturministeriets hjemmesider. Initiativ 3: Større klarhed om arbejdsskadeforsikring for frivillige Frivillige kan være i tvivl om, hvorvidt de er dækket af en arbejdsskadeforsikring, når de yder en frivillig indsats og hvordan de i det hele taget skal forholde sig til forsikringsspørgsmålet, når de engagerer sig som frivillige. Det kan skabe usikkerhed og tvivl. Regeringen vil derfor med målrettet information samlet på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Kulturministeriets hjemmesider sikre, at det står klart for de frivillige, hvornår de er dækket af arbejdsskadesikringsloven, og hvornår de ikke er. Initiativ 4: Styrkelse af løntilskud eller virksomhedspraktik i frivillige organisationer for udsatte ledige For borgere, der af forskellige årsager er kommet langt væk fra arbejdsmarkedet, kan løntilskud eller virksomhedspraktik i en frivillig forening eller organisation være et godt og vigtigt skridt på vej tilbage til ordinær beskæftigelse. Det kan for eksempel styrke den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Regeringen vil derfor fremme, at udsatte ledige også kan indgå i arbejdsfællesskaber i frivillige foreninger og organisationer, hvor der kun er få ordinært ansatte.

5 Lettere at være frivillig 5 Initiativ 5: Fjernelse af krav om uddannelse i fødevarehygiejne Der er i dag et krav om, at medarbejdere i detailvirksomheder, som behandler fødevarer, skal gennemføre en særlig uddannelse i fødevarehygiejne. Det ligger ud over de krav om instruktion/uddannelse, som fremgår af hygiejneforordningen. Det er regeringens holdning, at det er et supplerende krav til frivillige, som ikke styrker fødevareog forbrugersikkerheden nævneværdigt. Regeringen har som en del af Vækstpakken 2014 besluttet at ophæve de gældende nationale regler om særlig uddannelse i fødevarehygiejne. Ændringen vil betyde, at frivillige, som er engageret i en virksomhed, forening eller organisation, der har et socialt eller almennyttigt formål, og ikke et egentligt kommercielt sigte for eksempel frivillige væresteder eller caféer for socialt udsatte ikke skal tage en særlig uddannelse i fødevarehygiejne, men udelukkende er underlagt hygiejneforordningens krav om instruktion/uddannelse. Initiativ 6: Uddeling af overskudsmad til velgørende formål Samtidig med at der i disse år er et stigende fokus på hele verdens madspild, opstår der rundt omkring flere initiativer til uddeling af overskudsmad. Frivillige foreninger og organisationer har efterspurgt en løsning på, hvordan uddeling af overskudsmad kan foregå, uden at det går ud over fødevaresikkerheden. Regeringen har med virkning fra sommeren 2013 skabt mulighed for, at fødevarer, som er uåbnede, opbevaret korrekt og fødevaresikkerhedsmæssigt i orden, kan leveres fra festivaller og lignende til andre fødevarevirksomheder til velgørende formål. Initiativ 7: Lettere at indhente børneattester I forbindelse med frivillige aktiviteter, hvor frivillige har kontakt med mindreårige under 15 år, skal der indhentes børneattester, som kan indeholde oplysninger om visse overtrædelser af straffeloven. Børneattesterne er vigtige, men det kan være en administrativ byrde for foreninger og organisationer at indhente dem. Fra marts 2014 er det imidlertid blevet muligt for frivillige foreninger, organisationer og andre at bestille og modtage attesterne digitalt, hvilket er en administrativ lettelse. Ordningen forudsætter, at de frivillige har accepteret at kommunikere digitalt med det offentlige. Regeringen har endvidere sikret målrettet information om de nye muligheder hos alle relevante ministerier blandt andet via ministeriernes hjemmesider. Initiativ 8: Lettere at indberette gevinstafgift Når en frivillig forening for eksempel afholder en markedsfest med tombola, skal gevinster over et vist beløb indberettes til skattemyndighederne. Det kan være besværligt for de frivillige foreninger og organisationer. Der er imidlertid nu indført it-løsninger til indberetning og betaling af gevinstafgift. De elektroniske løsninger gør det lettere og enklere at indberette og betale afgiften. Regeringen vil sikre målrettet information om mulighederne for frivillige på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Kulturministeriets hjemmesider.

6 6 Lettere at være frivillig Initiativ 9: Lettere at ansøge om støtte til frivillige sociale indsatser Frivillige foreninger og organisationer oplever, at der er store forskelle kommunerne imellem i forhold til ansøgning om støtte fra de såkaldte 18- midler. 18-midler er de midler, som kommunerne støtter frivillige sociale aktiviteter på det sociale område med på baggrund af servicelovens 18. Nogle oplever også, at det er vanskeligt at ansøge på tværs af kommunegrænser, og at det besværliggør projekter, hvor målgruppen for eksempel er unge fra flere forskellige kommuner. Regeringen vil gøre ansøgningsprocessen lettere ved at stille et nationalt standard-ansøgningsskema til rådighed. Det vil samtidig i et brev til kommunerne blive understreget, at ansøgningerne gerne må være til projekter, som går på tværs af kommunernes grænser. Initiativ 10: Bedre samarbejde mellem den frivillige verden og kommuner Den frivillige verden peger på, at samarbejdet med kommunerne kan være besværligt. Blandt andet oplever frivillige, at de ikke ved, hvor de skal henvende sig i kommunen. Frivillige oplever også, at der ikke altid finder en konstruktiv dialog sted om rollefordelingen mellem kommunen og de frivillige. Regeringen har taget initiativ til formuleringen af et nyt charter for samspillet mellem det frivillige Danmark og det offentlige, som understreger grundlæggende værdier og rammer for et godt samspil. Det nye charter blev offentliggjort i juli 2013 ved socialministeren, kulturministeren, sundhedsministeren og økonomi- og indenrigsministeren. Med afsæt i det nye charter har regeringen i efteråret 2013 gennemført fem regionale møder, hvor det nye charter har været udgangspunkt for dialog mellem den frivillige verden og det offentlige om, hvordan charterets visioner kan konkretiseres og udmøntes lokalt. Ideer og erfaringer fra dialogmøderne er samlet i et idékatalog, der offentliggøres i oktober Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vil på ministeriets partnerskabsmøder med KL gå i dialog med KL om de barrierer, de frivillige oplever i forhold til samspillet med kommunerne. Kulturministeriet vil på ministeriets møder med KL s børne- og kulturudvalg indgå i en lignende dialog.

7 Lettere at være frivillig 7 BAGGRUND Regeringen ønsker, at det skal være lettere at være frivillig i Danmark. Derfor har regeringen bedt de frivillige selv om at fortælle, hvilke barrierer de oplever, og om at komme med forslag til løsninger. De mange input er samlet i Barriereog løsningskatalog for frivilligområdet. De 10 initiativer i regeringsudspillet tager udgangspunkt i barriere- og løsningskataloget og dermed i de frivilliges egen beskrivelse af barrierer og løsningsforslag for frivillighedsområdet. I udspillet er fokus på de statslige barrierer, der ifølge de frivillige er for den frivillige indsats. I alt adresserer udspillet halvdelen af de statslige barrierer, som de frivillige har peget på. Herudover kan mange af de barrierer, som de frivillige har nævnt, imødekommes inden for de eksisterende rammer i kommunerne. Det handler om at holde fast i den positive kulturændring, der er i gang lokalt, hvor frivillige foreninger og aktive medborgere bidrager til velfærden. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vil, som det fremgår af initiativ 10, gå i dialog med KL om barriererne på kommunalt niveau på ministeriets partnerskabsmøder med KL. Kulturministeriet vil på ministeriets møder med KL s børne- og kulturudvalg indgå i en lignende dialog. Endelig kan der gøres opmærksom på, at Kommissionen på nuværende tidspunkt ikke er ved at fremsætte et initiativ om at ophæve den nugældende momsfritagelse, og at der således ikke er tale om en barriere i forhold til EU overvejelse om fjernelse af momsfritagelse for frivillige, som det fremgår af input fra frivillige i forbindelse med barriere- og løsningskataloget. OPFØLGNING Der afholdes et dialogmøde mellem socialministeren og Frivilligrådet om status for barrierer for frivillighed medio 2015.

8

9 Lettere at være frivillig 2013/14 : 39 Henvendelse om udgivelsen kan i øvrigt ske til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal København K Tlf. : Elektronisk publikation Design af omslag e-types Daily Foto Colourbox Web Publikationen kan hentes på T RY K S A G 4

10 Lettere at være frivillig

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere