U herunder legepladser, parkeringspladser og hegn Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning U (årlig pulje) U 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U 1.241 1.241 1.241 1.241 herunder legepladser, parkeringspladser og hegn Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning U (årlig pulje) U 4."

Transkript

1 Tabel 1: Anlæg i alt (1000 kr.) Skattefinansierede områder U I N Tabel 2: Anlæg fordelt på udvalg og udstykninger (i kr.) Økonomi-, teknik- og miljøudvalget U I Familie- og uddannelsesudvalget U Social-, sundheds- og fritidsudvalget U I Andre anlæg i alt U I Udstykninger U I Tabel 3: Anlæg fordelt på projekter (i kr.) Økonomi, teknik- og miljøudvalget, i alt U I Central bygningsvedligehold (årlig pulje) U Energiinvesteringer (årlig pulje) U Renovering af udearealer på kommunens ejendomme, U herunder legepladser, parkeringspladser og hegn Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning U (årlig pulje) Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser U (årlig pulje) Udarbejdelse af lovpligtige energimærker U Solrød Gl. Skole, forbedring af området for parkering U til biler og cyklister Renovering af broer i Solrød Kommune U Ombygning af krydset Tåstrupvej/Venstre Grænsevej U 3661 Færdiggørelse af ændret beplantning af siderabatter, U 675 Jersie- /Solrød Strandvej Sti gennem Naurbjerg fra Jersie over kommunegrænse U Investeringer i forbindelse med Spildevandsplan U Risikostyringsplan i forbindelse med højvande U 350 Ny Intern fibernetværksstruktur på skoler U Serverhardware til SBSYS (Nyt ESDH-system) U 285 ESDH-arkivering U 545 Midlertidige boliger til flygtninge U Støjvoldsprojekt U 140 Helhedsplaner for Solrød Center og Havdrup Bymidte U Salg af grund i Admiralparken til Chr. Have 3 etape I

2 Hedebostien I Familie- og uddannelsesudvalget, i alt U Helhedsplan dagtilbud U Skoleudbygningsplan U Social-, sundheds- og fritidsudvalget, i alt U I Idrætsanlægsfond U Ny hal ved Solrød Idrætscenter U Nyt gulv i Jersiehallen U 850 Udbygning af Christians Have, 3. etape U Udbygning af Christians Have I Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Central bygningsvedligeholdelse pulje (inkl. Skoler og SFO) Puljen anvendes til større vedligeholdelse opgaver (> år) som forventes at forlænge bygningernes levetid. Den centrale pulje til bygningsvedligehold er nødvendig for at bevare kapitalværdien i kommunens bygningsmasse. Energiinvesteringer pulje Puljen anvendes til løbende investeringer i energiforbedrende tiltag, hvilket muliggør et løbende fokus på kommunens energipolitik. De energibesparende tiltag påvirker driftsbudgettet positivt. Energiforbedrende investeringer kan lånefinansieres. Renovering af udearealer på kommunens ejendomme, herunder legepladser, hegn og befæstede arealer - pulje Anlægspulje til vedligehold af legepladser, hegn og befæstede arealer omkring kommunens bygningsmasse. Som resultat af manglede budget på området, er der over en årrække opbygget et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på parkeringsarealer og lignende befæstede arealer tilknyttet de kommunale bygninger. En genopretning og efterfølgende løbende vedligehold forudsætter, at den årlige anlægspulje, som afsættes til område bliver øget. På baggrund af en rådgivervurdering af den aktuelle tilstand i 2012, blev det vurderet at det nuværende anlægsbudget på kr. pr. år burde hæves med 4,4 mio. fordelt over 2014, 2015 og 2016 og fra 2017 og frem med kr./år. Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning - pulje Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre trafiksikkerheden, da kommunen skal betale 80 % af de samlede udgifter inkl. rehabilitering - ved trafikuheld som kan relateres til kommunens veje. Hertil skal puljen anvendes til at sikre passende hastigheder og fremkommelighed på kommunens veje og stier. I den kommende anlægsperiode for ny bane og motorvejsudvidelse vil puljen ligeledes kunne anvendes ved kommunale tillægsønsker til trafikregulering og hastighedsdæmpning på de krydsende veje. Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser - pulje Bevaring af parkeringsplads-kapitalen ved at opretholde vedligeholdelsesstandarden. Der vil være fokus på at ændre flisebelægning til asfalt, som en mere praktisk løsning som er billigere at vedligeholde. Udarbejdelse af lovpligtige energimærker Der skal udarbejdes lovpligtig energimærkning på kommunens ejendomme, da den eksisterende gyldighed udløber. Energimærkningen skal udarbejdes på bygninger over 250 m

3 Renovering af broer I henhold til ekspropriationsaftale af 1977 mellem Staten, er det Solrød Kommune som skal betale for nødvendigt vedligehold af nogle af de S-togsbroer som overfører kommunens veje, herunder 2 broer på Mosevej. BaneDanmark har oplyst at der skal udføres betonrenovering i 2016 på begge broer til en forventet samlet udgift på ca kr. Herudover skal der i samarbejde med Køge kommune udføres renovering af broen over Skensved Å på Lillevangsvej/Havdrupvej, en udgift på ca kr. for hver af kommunerne. Ombygning af krydset Tåstrupvej/Vestre Grænsevej Efter lukning af Jersie Skole, er der blevet øget trafik til Uglegårdsskolen, hvilket har øget presset på ind og udkørsel fra krydset Tåstrupvej/Vestre Grænsevej. Uglegårdsskolen og skolebestyrelsen på skolen har givet udtryk for problemerne med til- og frakørsel ved Tåstrupvej. En analyse af hele Tåstrupvej, viser at der vil være flere fordele ved at regulere det pågældende kryds, idet hastigheden på Tåstrupvej er for høj. En rundkørsel eller en signalregulering vil have en hastighedsdæmpende virkning på den samlede Tåstrupvej. Færdiggørelse af ændret beplantning af siderabatter, Jersie- /Solrød Strandvej Færdiggørelse af igangsat ændrede beplantning med bøgehække og engelsk græs på strandvejens siderabatter mellem vejbane og cykelsti. Arbejdet blev igangsat i 2014, da eksisterende beplantning ikke kan vedligeholdes rentabelt med den indsats som er aftalt. Der blev i 2014 frigivet 1 mio. kr. til formålet, og der mangler således kr. til den sidste strækning mellem Solrød Byvej og Vestre Grænsevej, idet strækningen foran Solrød Center Øst er friholdt på grund afafventende planer for ændring af centrets krydsning af strandvejen. Sti gennem Naurbjerg fra Jersie over kommunegrænse Etablering af cykelsti gennem Naurbjerg, fra Jersie over kommunegrænsen til stisystemet i Køge. Anlægsprojektet, udføres i samarbejde med Køge Kommune. Der er opnået tilsagn om 40 % tilskud fra Statens Cykelpulje. Anlægget pågår i perioden Del af rådighedsbeløbet ( kr.) er i forbindelse med revurdering af anlægsarbejder besluttet af Byrådet i juni 2015 overført til Investeringer i forbindelse med spildevandsplan Byrådet vedtog i oktober 2014 Spildevandsplanen for som indeholder løbende indsatser. B.la. skal kommunens egne pumpestationer for regnvand renoveres, der skal gennemføres kampanger for reduktion i anvendelsen af miljøfremmende stoffer, eksisterende spildevandstilladelser skal tjekkes, eksisterende olieudskillere skal gennemgås, vurdering af udledningstilladelser til vejvand, udledningstilladelser til vandværker, regnbetingede udledninger, information til virksomheder og borgere om håndtering af regnvand, m.m. Risikostyringsplan i forbindelse med oversvømmelse fra Køge Bugt Som følge af Risikostyringsplanen investeres der i en samlet plan for oversvømmelse, sammenskrivning af risikostyringsplan og klimatilpasningsplan kr. Udarbejdelse af katalog med forslag til konkrete indsatser til kystsikring kr. Ny Intern fibernetværksstruktur på skoler Opdatering og udbygning af fibernetværksstrukturen på hhv. Uglegårdsskolen, Munkekærskolen, Havdrup Skole og 10. klassen. Samling af de nu 6 netværk med deraf følgende forskellige kabelføringer, switche, accespunkter mv. vil betyde lettere vedligeholdelse, mindre driftsudgifter og større udbygningsmuligheder. Renovering af netværket på Uglegårdsskolen er i gang i 2015 (i forbindelse med nyt låse- og lysstyringssystem). Der foretages en yderligere udbygning af netværk på Uglegårdsskolen. 17-3

4 Serverhardware til SBSYS (Nyt ESDH-system) Ny serverhardware indkøbes til driftsafvikling af SBSYS (pt. er det installeret på eksisterende servere, men bør have sine egne rent drifts- og sikkerhedsmæssigt). Det var oprindeligt tanken, at SBSYS skulle installeres på samme jern som det nuværende ESDH-system (Acadre), men dette er nu blevet meldt end off life fra Fujitsu, så det vil medføre en for stor risiko at gøre. Projektet vil medføre en afledt drift (serviceaftale og hardwareaftale), men den hentes ind igen når ACADRE-servere kan lukkes ned. Denne tidshorisont er imidlertid lidt uklar, i det vi skal være helt sikre på at have sikret historik/sager mv. inden vi slukker. Derfor er der angivet en afledt drift i Perioden kan blive kortere. Kontrakten på Solrød Kommunes nuværende ESDH-system (Acadre) er udløbet. Det betyder, at kommunen er i gang med at implementere ESDH-systemet SBSYS. SBSYS er et tidssvarende og brugervenligt ESDH system, der udbydes via en helt anden forretningsmodel end traditionelt i og med at ESDH-systemet er drevet af brugerklubbens medlemmer (kommuner og regioner), som i fællesskab tager stilling til nyudvikling etcetera. Det er forventningen, at det vil være økonomisk fordelagtigt for Solrød Kommune på såvel kort som lang sigt at investere i SBSYS-løsningen. På sigt forventes der at være en årlig besparelse på ca kr. i driftsomkostninger SBSYS. ESDH-arkivering Arbejdet med at gennemføre en lovpligtig arkivering af sager og dokumenter fra kommunens fælles elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) forventes afsluttet i 1. halvår af Midlertidige boliger til flygtninge I februar 2015 godkendte Byrådet en strategi for fremskaffelse af midlertidige boliger til flygtninge. Det blev også besluttet at afsætte 4 mio. kr. til indkøb af ejerlejligheder/huse til midlertidige boliger, hvis det ikke er muligt at leje eller på anden vis fremskaffe midlertidige boliger. I forbindelse med revurdering af anlægsarbejder besluttede Byrådet i juni 2015 at overføre rådighedsbeløb til Støjvoldsprojekt Pligtige grundvandsmoniteringsudgifter frem til 2018 i forbindelse med udførelse fra I forbindelse med revurdering af anlægsarbejder besluttede Byrådet i juni 2015 at overføre rådighedsbeløb til 2016 Helhedsplaner for Solrød Center og Havdrup Bymidte I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Helhedsplaner for centrene i Solrød og Havdrup, afsættes der i alt 1.5 mio. kr. I Solrød Center afsættes der kr. til af undersøgelse af fyrtårn, stationsplads og lokaleomfordeling samt kr. til rådgivning og realisering af fysiske tiltag i samarbejde med/samfinansiering med lokalepartnere. I Havdrup Center afsættes der kr. til rådgivning og realisering af fysiske tiltag i samarbejde med/samfinansiering med lokale partnere. Herunder gennemførelse af trafikalt forsøgsprojekt, hvor Hovedgaden afspærres mellem Skovvej og Møllemarken. Salg af grund i Admiralparken til Chr. Have 3 etape I forbindelse med udvidelsen af Christians Have 3. etape skal der sælges en grund til gennemførelsen af udvidelsen. Salgsprisen er udregnet ud fra en pris på kr. pr. bebygget etagemeter. Hedebostien Aktuelt arbejder Solrød kommune sammen med Greve- og Roskilde kommuner om anlæg af Hedebostien. Stien gennemføres perioden Indtægten fra fond kommer først i begyndelsen af 2016, derfor besluttede Byrådet i juni 2015 at overføre rådighedsbeløb til indtægten på kr. til

5 Familie- og uddannelsesudvalget Helhedsplan for dagtilbud Byrådets overordnede strukturmål for dagtilbud er, at alle daginstitutioner etableres som fleksible integrerede institutioner for 0-6 årige, der kan omstilles til skiftende pædagogiske funktionskrav samt energi- og miljøkrav. Helhedsplanens aktiviteter må gennemføres i flere trin over en årrække, samtidig med at der løbende foretages kapacitetstilpasning i forhold til børnetallet. Set i lyset af befolkningsprognosen og i overensstemmelse med Byrådets overordnede strukturmål for dagpasningsområdet er den flerårige helhedsplan for dagtilbud konkretiseret for Der er afsat rådighedsbeløb på kr. pr. år i 2016 til 2019 til at ændre anvendelse af stuer (VG/BH) samt bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende institutioner med kapacitetstilpasninger og indeklimaforbedringer for øje. Der afsættes endvidere 12.8 mio. kr. fordelt over årene 2017 og 2018 til etablering af ny integreret institution i Strandområdet i det område ved Trylleskoven, hvor befolkningstilvæksten stiger og der er stor efterspørgsel efter dagtilbud blandt tilflyttere. Det foreslås at nuværende SFO bygning Tjørnen og Gyngen ombygges til integreret institution. Bygningen ligger geografisk ved det nye boligområde Trylleskov Strand. Den ny institution hænger sammen med skoleudbygningsplanen for Munkekærskolen, hvor etablering af indskoling med fælleslokaler til skole/sfo påbegyndes i Bygningen Tjørnen og Gyngen frigøres, når ombygningen af Munkekærskolen er færdig primo I Havdrup foreslås, at der etableres en ny institution i det nye boligområde i Havdrup Vest i Forslaget om nye institutioner er begrundet i bedre geografisk placering i forhold til efterspørgsel og servicering af nye boligområder og giver mulighed for lukning af ældre institutioner, som er drifts- og energimæssigt utidssvarende. Skoleudbygningsplan Tabel 10: Anlæg fordelt på projekter (i kr.) Uglegårdsskolen U Munkekærskolen U Havdrup skole U Skoleudbygningsplan, i alt U Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. Skoleudbygningsplanen (2021) bygger på følgende principper: 1. Mest muligt skal kunne rummes indenfor eksisterende rammer, gerne med nytænkning af multianvendelse af lokaler, herunder de fysiske konsekvenser i forbindelse med skolereformen. 2. Ved optimering af lokaleanvendelse sammen med energioptimering tilstræbes samtidig en reduktion af omkostninger til bygningsdrift og vedligehold. 3. Det skolepolitiske mål omhandlende, at skolens fysiske rammer og undervisningsmiljø skal være tilpasset målene for den pædagogiske virksomhed og udvikling. Uglegårdsskolen I 2015 er ombygningen af Uglegårdsskolen gennemført, så skolen har indskolingshuse med fælleslokaler til skole/sfo fra 0. klasse 3. klasse. Det har frigjort Uglegårdsskolens SFO bygning UFC, som skal bruges som faglokaler til værkstedsfag og projektaktiviteter i skoletiden og klubaktiviteter efter skoletid. Der er udarbejdet en helhedsplan for Uglegårdsskolens udearealer i Helhedsplanen falder i god tråd med skolereformens intentioner om øget fysisk udfoldelse i pauser og fritid. Derfor indlemmes denne i skoleudbygningsplanen i budgetårene 2019 og

6 Munkekærskolen Arbejdet med at etablere et fælles indskolingsafsnit med lokalefælleskab mellem skole og SFO ved ombygning og udvidelse af spor A og B er startet i foråret Udvidelsen sker på arealet mellem bygning A og B, hvor der opføres en bygning i 2 etager. Derudover etableres på 1. sal i spor C 4 nye klasseværelser til 4. klasserne, som p.t. på grund af pladsmangel har haft base i indskolingshus, men som hører til i mellemtrinafsnit i spor c. Ved ombygningen forventes frigjort 2 SFO-bygninger. Den ene frigjorte SFO-bygning, Munkekær FC, skal bruges til klub. Der er hidtil afsat rådighedsbeløb i 2016 til ombygning af SFO til klubformål. Ombygningen er skubbet til 2017, da det øvrige byggeri først forventes at blive afsluttet i Den anden frigjorte SFO-bygning, Tjørnen og Gyngen, kan ændres til daginstitution. Denne mulighed er medtaget i helhedsplanen for dagtilbud. Havdrup skole Der er fortsat planlagt etablering af lokalefællesskab mellem skole og SFO. Endvidere udestår med skolereformen indretning til faget håndværk og design og bearbejdning af udearealer. Havdrup Skoles bygning F rummer en del af skolens faglokaler. Desværre er den i dårlig stand og utidssvarende. På nuværende tidspunkt rummer bygningen fysik/kemi, natur og teknik, musik, biologi, drama og hjemkundskab (madkundskab). For at undgå udgifter til pavilloner i byggeperioden skal det med i overvejelserne at nybygge på et andet område på skolematriklen. Frem til skoleåret 2016/2017 kan man løse lokaleproblematikken for det nye fag håndværk og design, som det nu bedst kan lade sig gøre. På Havdrup Skole er det nødvendigt at opdele faget håndværk og design til dels at blive læst i Design-lokalet og dels i sløjdlokalet. Lokalerne ligger langt fra hinanden. Skolereformens intentioner om at styrke fx de naturfaglige fag nødvendiggør faglokaler, som lever op til disse fags fagmål. Gode lokaler, såvel faglokaler som klasserum, er med til at understøtte undervisningen, og med til at kun rekruttere fagligt stærke lærere. De stigende klassekvotienter gør, at det kan blive nødvendigt at inddrage grupperummene i bygning M til at være en del af klasserummet. Der er således behov for at udarbejde en samlet plan for Havdrup skole i 2016, der også tager hensyn til, at skolen skal kunne fungere som skole under ombygningen. Planen skal være klar senest ultimo maj 2016, således at den kan indgå i budgetlægningen for Social-, sundheds- og fritidsudvalget Idrætsanlægsfond Idrætsanlægsfond, hvor der kan ansøges om tilskud til dækning af anlægsudgifter på op til 50 %. De nærmere kriterier for ordningen fastlægges af Social-, sundheds- og fritidsudvalget. Hal ved Solrød Idrætscenter Helhedsplan for Idrætsområdet påpeger vigtigheden af at udvide halkapaciteten i Solrød Kommune. I overensstemmelse med denne, hvor det bl.a. ønskes at udvikle facilitetsmængden, således at den stemmer overens med efterspørgslen blandt brugerne, er det planlagt at opføre en idrætshal på m2 ved Solrød Idrætscenter i 2018 og Idrætshal på m2 forventes at indeholde træningsareal på 20x40 meter, plads til at sikre efterspørgsel på for eksempel gymnastikken, bordtennis, dans m.fl. Hallen ønskes som en opvarmet hal, inkl. omklædning, spring og depot. Nyt gulv Jersiehallen Gulvet i hallen er i sin opbygning/ konstruktion af samme dato som opførelsen af hallen. Gulvet fremtræder i overfladen meget slidt og er nu i den situation at gulvet ikke længere kan modstå vandgennemtrængning. Hallen bruges til håndboldtræning med benyttelse af harpiks, hvilket betyder at gulvet renses flere gange ugentligt med produkter der er gennemtrængelige i en vandbaseret gulvlak. Det har nu givet en del gulvskader hvor små flige af parketten kan rejse sig op fra gulvet. Det anbefales at udføre nyt gulv med ny gulvkonstruktion hvor overfladen er en gummibelægning hvor vand ikke vil kunne trænge igennem. 17-6

7 Udvidelse af Christians Have, 3. etape Tabel 12: Anlæg fordelt på projekter (i kr.) Planlægning og projektering af boliger og servicearealer U 204 i 3.etape Opførelse af 600 m2 servicearealer U Opførelse af 30 boliger og 24 rehabiliteringsboliger U Plejecentret Christians Have, serviceareal I Udvidelse af Christians Have, i alt U Plejecenter Christians Have planlægning og projektering af 3. etape Planlægning og projektering (2. del) af udvidelse af 3. etape Christians Have, indeholdende 24 aflastningspladser, 30 plejeboliger og etablering af servicearealer i forbindelse med realisering af etapen. Planlægning og projektering er startet i 2015 og sker frem til projektforslag. Byggeriet skal i EU udbud. Udvidelse af Plejecentret Christians Have, etablering af serviceareal Udvidelsen af Plejecentret Christians Have, 600 m2 serviceareal inkl. inventar. Der modtages et tilskud på kr. pr. ældrebolig fra staten efter godkendelse af skema C dvs. i Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 3. etape, boliger Etablering af 30 plejeboliger a 65 m2 og 24 rehabiliteringspladser a 39 m2 i forbindelse byggeri af 3. etape. Byggeriet er planlagt med forventet indflytning i løbet af Ved godkendelse af skema A senest på byrådets møde i december 2016 skal der betales 10 pct. i kommunal grundkapital. De resterende opførelsesudgifter finansieres ved byggeriets afslutning af 2 pct. i beboerindskud og 88 pct. i statsstøttet lån. Under opførelsen af boligerne finansieres af byggekredit. Afledt drift af anlægsprojekter Der er indarbejdet følgende afledte driftsudgifter i budgettet for Tabel 16: Afledt drift (i kr.) Afledt Drift Udbygning af Christian Have 3. etape Genoptræningscenter Skoleudbygningsplan Udvidelse af 10. kl. på Solrød gl. Skole Nyt debitorsystem ESDH-system Udbygning af trådløst netværk på institutioner Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup Kunstgræsbaner I alt

8 Udstykninger Tabel 13: Anlæg fordelt på udstykninger (i kr.) Anlæg - (Rådighedsbeløb) Trylleskov Strand U I Havdrup Vest U I Udstykninger, i alt U I Trylleskov Strand Det fritliggende område omkring den tidligere Jernvejsgård, i nærheden af Trylleskoven, vil i perioden fra 2007 og i årene herefter blive udbygget til en ny bydel med villaer, rækkehuse, integreret daginstitution, m.m. Tabel 14: Trylleskov Strand udgifter (i kr.) Trylleskov Strand Rådighedsbeløb, Udgifter Kommunale udlæg, tilslutnings-og investeringsbidrag. 224 Udbud, salg og markedsføring Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel 20/ Salg af storparcel Salg af storparcel Projektleder og økomedarbejder Planlægning og programmering Tekniske forundersøgelser 47 Grønne områder Støjvolde 140 Vejanlæg etape Vejanlæg etape Vejanlæg etape 3 30 Vejanlæg etape Vejanlæg etape Vejanlæg etape

9 Trylleskov Strand Rådighedsbeløb, Udgifter Vejanlæg etape Byggemodning etape Byggemodning etape Udgifter i alt Tabel 15: Trylleskov Strand, indtægter (i 1000 kr.) Trylleskov Strand Rådighedsbeløb, Indtægter Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel 20/ Salg af storparcel Salg af storparcel Indtægter i alt Havdrup Vest Udbygningstakten i projektet er jævnfør den besluttede boligudbygningsplan. Tabel 16: Havdrup Vest udgifter Havdrup Vest Rådighedsbeløb, Udgifter Salg etape Salg etape Salg etape Salg etape Kommunale udlæg og tilslutningsbidrag Udbud salg og markedsføring Grønne arealer Byggemodning etape Byggemodning etape Byggemodning etape Vejanlæg etape

10 Havdrup Vest Rådighedsbeløb, Udgifter Vejanlæg etape Vejanlæg etape Vejanlæg etape Vejanlæg etape Udgifter i alt Tabel 15: Havdrup Vest indtægter (i kr.) Havdrup Vest Rådighedsbeløb, Indtægter Salg af etape Salg etape Salg af etape Salg af etape Kommunale udlæg, indtægter Indtægter i alt

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB FRA 2015 TIL 2016 (ANLÆG)

OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB FRA 2015 TIL 2016 (ANLÆG) Notat til Bilag 3. OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB FRA 2015 TIL 2016 (ANLÆG) Økonomi, -teknik- og miljøudvalget andre anlæg 2019900013 ESDH-arkivering Arbejdet med at gennemføre en lovpligtig arkivering af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016 SOLRØD KOMMUNE Aftale om budget 2016 Indledning Aftaleparterne har indgået en budgetaftale om budget 2016. Budgetaftalen tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019, høringssvar

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 23. februar 2015 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 15/2849

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Indtægter: Skatter -1.142,9-1.221,7-1.262,1-1.306,2 Udligning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Oplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning

Oplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

Model 2c. Vandret deling med 0-3 på Jersie og 4-9 på Uglegårdsskolen. Sum pr. aktivitet i budgetperioden

Model 2c. Vandret deling med 0-3 på Jersie og 4-9 på Uglegårdsskolen. Sum pr. aktivitet i budgetperioden Model 2c Vandret deling med 0-3 på Jersie og 4-9 på Sløjd : Hjemkundskab uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens lokale, ved etablering af flere elevkøkkener og udflytning af sprogklassen

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Børn og Unge Dato 8. november 2016 Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Etablering af lokaler til undervisning, SFO og klubtilbud

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten.

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Anlægsprojekt nr. 1 Galten Bymidte Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Der er udført nye cykelbaner og tilhørende fortovsomlægninger på Vestergade

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 31. maj 2011 Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. Aarhus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET Mål for Skolernes størrelse Skolernes fysiske rammer Skoleindretning Skolestruktur Revideret december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Formål med sektorplanen...

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844) 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 3. Udmøntning

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse

Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse Kommunale bygge- og renoveringsprojekter v. Peter Munk, Afdelingsleder Teknisk Service, Frederikshavn Kommune Kommunens investeringsoversigt for perioden 2010

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere