BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent"

Transkript

1 BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent Uddannelsesbeskrivelse 1/8 2015

2 Følgende er læringsmål for uddannelse til Energikonsulent under Energimærkningsordningen (EMO) og under BedreBolig-ordningen (BB). Læringsmålene er formuleret efter SOLO-taksonomi under den danske klassifikationsramme for livslang læring. Det skal bemærkes, at læringsmål for uddannelsen løbende vil kunne blive justeret i lyset af ny viden på området og ændringer i de respektive ordninger. Indhold Grundmodul, teoretisk del Adgang Grundmodul, retning EMO Konsulent I (enfamilieshuse) Kompetencer... 6 Prøve... 6 Grundmodul, retning BedreBolig Rådgiver I (ydelsespakke 1) Kompetencer... 7 Prøve... 7 EMO Konsulent II (flerfamilieshuse)... 8 Adgang Kompetencer... 8 Prøve... 8 II (ydelsespakke II)... 9 Adgang Kompetencer... 9 Prøve... 9 Genopfriskningskursus for energikonsulenter (EMO) Adgang

3 Kompetencer Prøve Grundmodul, teoretisk del Generelle læringsmål EMO Konsulent I Praktisk forløb og specifikke læringsmål BedreBolig Rådgiver I Praktisk forløb og specifikke læringsmål Energikonsulent I (enfamiliehu se) Obligatorisk prøve teoretisk og praktisk Obligatorisk prøve teoretisk og praktisk BedreBolig Rådgiver I (ydelsespakk e I) EMO Konsulent II Flerfamiliehuse BedreBolig Rådgiver II Ydelsespakke II Obligatorisk prøve teoretisk og praktisk Obligatorisk caseorienteret prøve EMO Konsulent I En- og flerfamiliehuse BedreBolig Rådgiver II Ydelsespakke I og II EMO Konsulent Genopfriskning Obligatorisk teoretisk prøve 3

4 Grundmodul, teoretisk del. Grundmodulets første del er en fælles teoretisk opkvalificering. Modulets anden del er praktisk og deltageren vælger mellem to retninger: EMO I og/eller BB I. De to retninger afsluttes med en prøve, hvor både modulets teori og retningens praktik dokumenteres. Adgang Adgang til en videregående voksenuddannelse er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser: 1) Relevant erhvervsuddannelse. 2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU). 3) Gymnasial uddannelse. 4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen. Uddannelsesinstitutionen optager ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. BEK nr 776 af 26/06/2014 Uddannelsesinstitutionen har anbefalinger til kursisten for at sikre dennes gennemførsel. Anbefalingerne kan bygge på en test af det faglige grundniveau. Henvendelse til institutionen for nærmere information herom. udvise overblik over og kan i fornødent omfang detaljeret beskrive regler, vejledninger og værktøjer som er fælles for EMO og BB ordningerne, herunder Bygningsreglementet, beregningsværktøjer, regler om konsulentens ansvar, habilitet og uvildighed samt Energiløsninger til klimaskærm og installationer fra center for Energibesparelser i Bygninger. opbygning, isoleringsevne (under hensyntagen til evt. kuldebroer), tæthed og b-faktorer af/for klimaskærmen inkl. tagkonstruktion, ydervægge, yderdøre (uden glas), fundament, terrændæk, kælderydervægge og dæk over uopvarmet kælder. Fordi disse konstruktioner i et vist omfang er skjulte, må registrering om nødvendigt ske efter et kvalificeret skøn. Den uddannede skal derfor have kendskab til sædvanlig konstruktionspraksis for den pågældende bygningstype og byggeår. orientering, opbygning, isoleringsevne, tæthed, lys- og skyggeforhold af/for vinduer og yderdøre med glas. Den uddannede skal bl.a. kunne skelne mellem ældre termoruder og nyere energiruder med og uden varm kant hhv. mellem almindeligt glas og energiglas i forsatsvinduer/koblede vinduer. varmekilders art og virkningsgrad. Den uddannede skal kunne skelne mellem et betydeligt antal forskellige kedeltyper, varmevekslertyper, varmepumpetyper osv. Energimærkningsordningens særlige regler for behandling af supplerende varmekilder, f.eks. brændeovne. varmefordelingsanlæg, herunder tab, som afsættes uden for klimaskærmen, og nødvendige fremløbstemperaturer ved vandbåren rumvarme. 4

5 varmtvandsbeholder og fordelingsanlæg til varmt brugsvand. b-faktorer for de enkelte elementer i installationer til rumopvarmning og varmt brugsvand. elforbrug til pumper i varmeanlægget. Den uddannede skal kunne skelne mellem en lang række forskellige pumper, som findes i den danske bygningsmasse. VE-anlæg herunder solvarme, solceller, husstandsvindmølle, varmepumper mv. ventilationsanlægs art og typiske varmetab, herunder virkningsgrad af evt. varmegenvinding. elforbrug til mekanisk ventilation/udsugning. Den uddannede skal kunne skelne mellem et betydeligt antal forskellige typer anlæg til lufttransport. overslagspriser for og besparelsespotentiale ved energirenoveringstiltag analysere de forhold i en bygning, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne anvende de beregningsværktøjer, som er tilknyttet de to ordninger. anvende historisk tegningsmateriale og evt. anden dokumentation f.eks. i relation til registrering af klimaskærmens opbygning, isoleringsevne mv., da disse konstruktioner i et vist omfang er skjulte Grundmodul, retning EMO Konsulent I (enfamilieshuse) Specifikke læringsmål for retningen EMO I. udvise overblik over og kan i fornødent omfang detaljeret beskrive de overordnede krav til et certificeret energimærkningsfirma. proceduren for teknisk revision. proceduren for de forskellige typer af energimærker, f.eks. indenfor nybyggeri og energimærkning efter faktisk forbrug. nyeste tiltag indenfor ordningen. nyeste kvalitetstal indenfor ordningen. typiske fejl i energimærkningsrapporterne. kravene til habilitet og uvildighed i forhold til nybyggeri- og energimærkning analysere og registrere (herunder opmåle) de forhold i et enfamiliehus, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne, jf. viden fra det fælles grundmodul og ovennævnte, og indrapportere oplysninger i en af Energistyrelsen udpeget software vurdere relevans og kvalitet af de automatisk generede besparelsesforslag i beregningsværktøjet ift. arkitektoniske forhold, praktisk gennemførlighed, indeklima, komfort, brugeradfærd, overslagspriser for udførelse, besparelsespotentiale m.v. foreslå og vurdere relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag udover de automatisk genererede, f.eks. ved at integrere bedre arkitektonisk kvalitet, levetidsbetinget behov for udskiftning af bygningsdele, kombinationer af tiltag, som giver bedre omkostningseffektivitet og/eller ved andre tilpasninger, som er relevante i den pågældende situation. udarbejde energimærkningsrapport, herunder udvælge de mest relevante forslag og beskrive forslagene i præcis og letforståelig prosa 5

6 Kompetencer formidle klart og tydeligt formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse overfor bygningsejer, herunder bl.a. rentabiliteten af besparelsesforslagene. Tage ansvar for sin rådgivning tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Prøve Retningen EMO I afsluttes med en prøve, der dokumenterer grundmodulets teoretiske og praktiske læringsmål. Den praktiske del vil dokumentere læringsmålene på en virkelig bolig. Prøveforløbet afsluttes med en mundtlig eksamination. Kursistens opfyldelsesgrad af læringsmålene vil lægges til grund for bedømmelsen Bestået eller Ikke bestået. Grundmodul, retning BedreBolig Rådgiver I (ydelsespakke 1) Specifikke læringsmål for retningen BB I. udvise overblik over og i fornødent omfang detaljeret beskrive de overordnede krav til en certificeret BedreBolig rådgiver-virksomhed, herunder bekendtgørelser og vejledninger, tjeklister, kvalitetsstyringssystem mv. helhedsorienteret rådgivning og renovering, herunder den arkitektonisk vellykkede energirenovering. Uddannelsen skal give eksempler både på arkitektonisk vellykkede og uheldige arbejder i et bredt udsnit af bygningstyper. nyttige redskaber indenfor salg og marketing for en mindre virksomhed, herunder eksempler på god markedsføring, den gode dialog mv. analysere og registrere (herunder opmåle) de forhold i et enfamiliehus, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne, jf. viden fra det fælles grundmodul og ovennævnte, og indrapportere oplysninger i en af Energistyrelsen udpeget software. vurdere relevans og kvalitet af de automatisk generede besparelsesforslag af beregningsværktøjet ift. arkitektoniske forhold, praktisk gennemførlighed, indeklima, brugeradfærd, komfort, overslagspriser for udførelse, besparelsespotentiale m.v. foreslå og vurdere relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag udover de automatisk genererede, f.eks. ved at integrere bedre arkitektonisk kvalitet, bygningsejers ønsker om forandringer i bygningen, levetidsbetinget behov for udskiftning af bygningsdele, kombinationer af tiltag, som giver bedre omkostningseffektivitet og/eller ved andre tilpasninger, som er relevante i den pågældende situation. afdække en boligejers behov, ønsker og muligheder med hensyn til vedligeholdelse og ændringer i boligen, ikke kun energimæssigt men også i forhold til generelle renoveringsønsker. give forslag til vedligehold og/eller ændringer, som er attraktive for boligejer (herunder mht. økonomi, praktisk gennemførlighed og indeklima), energibesparende samt teknisk og arkitektonisk forsvarlige. udarbejde BedreBolig-plan, herunder udvælge de mest relevante forslag til energirenovering og evt. andre renoveringsønsker og beskrive forslagene i præcis og letforståelig prosa. yde helhedsorienteret rådgivning til boligejeren om energirenovering og evt. andre renoveringsønsker, herunder praktisk energieffektivisering, energiforsyning, arkitektoniske forhold og energirigtig adfærd. 6

7 Kompetencer formidle klart og tydeligt formål og indhold med BedreBolig-ordningen overfor bygningsejer, herunder de forskellige BedreBolig ydelser (rådgivning, BedreBolig-plan mv.) tage ansvar for egen rådgivning tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Prøve Retningen BB I afsluttes med en prøve, der dokumenterer grundmodulets teoretiske og praktiske læringsmål. Den praktiske del vil dokumentere læringsmålene på en virkelig bolig. Kursistens opfyldelsesgrad af læringsmålene vil lægges til grund for bedømmelsen Bestået eller Ikke bestået. Intern censor 7

8 EMO Konsulent II (flerfamilieshuse) Specifikke læringsmål for kurset EMO II. Adgang Modulet EMO konsulent II forudsætter bestået Grundmodul med retningen EMO I. udvise overblik over og i fornødent omfang detaljeret beskrive regler som specifikt omhandler flerfamilieshuse med hensyn til energiforbrug og indeklima, herunder energimærke efter faktisk forbrug. installationer i større bygninger (større ventilationsanlæg, større VE-anlæg mv.), tilstand og virkningsgrad af varmegenvindingsanlæg for bygningers installationer. Den uddannede skal kunne skelne mellem et betydeligt antal forskellige typer anlæg køleanlægs art og typiske varmetab, herunder tilstand, virkningsgrad af evt. varmegenvinding. Den uddannede skal kunne skelne mellem et betydeligt antal forskellige typer anlæg. belysningsanlæg (belysningsarmaturer og styring mv.) Den uddannede skal kunne skelne mellem forskellige typer af belysningsarmaturer og styring mv.. analysere og registrere (herunder opmåle) de forhold i et flerfamilieshus, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne, jf. viden fra det fælles Grundmodul, Energikonsulent I og ovennævnte, og indrapportere oplysninger i en af Energistyrelsen udpeget software. vurdere relevans og kvalitet af de automatisk generede besparelsesforslag i beregningsværktøjet ift. arkitektoniske forhold, praktisk gennemførlighed, indeklima, komfort, brugeradfærd, overslagspriser for udførelse, besparelsespotentiale m.v. foreslå og vurdere relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag udover de automatisk genererede, f.eks. ved at integrere bedre arkitektonisk kvalitet, levetidsbetinget behov for udskiftning af bygningsdele, kombinationer af tiltag, som giver bedre omkostningseffektivitet og/eller ved andre tilpasninger, som er relevante i den pågældende situation. udarbejde energimærkningsrapport for flerfamilieshus, herunder udvælge de mest relevante forslag og beskrive forslagene i præcis og letforståelig prosa Kompetencer formidle klart og tydeligt formål og indhold med energimærkningsordningen for flerfamilieshuse overfor bygningsejer, herunder bl.a. rentabiliteten af besparelsesforslagene tage ansvar for sin rådgivning tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Prøve EMO II (flerfamilieshuse) afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der dokumenterer læringsmålene. Den praktiske del af prøven vil dokumentere læringsmålene på en virkelig bygning. Kursistens opfyldelsesgrad af læringsmålene vil lægges til grund for bedømmelsen Bestået eller Ikke bestået. 8

9 II (ydelsespakke II) Specifikke læringsmål for kurset BB II. Adgang Modulet BB II forudsætter bestået Grundmodul med retningen BB I. udvise overblik over og i fornødent omfang beskrive gældende regler indenfor projektering, udbud, tilsyn mv. Projektering og tilbudsindhentning Byggeledelse, herunder byggestyring, løbende fagtilsyn og afsluttende fejl- og mangelgennemgang. De gode eksempler på projektering, udbud, tilbud mv. planlægge og kalkulere byggeprojekter i enfamiliehuse i forhold til gældende regler og praksis fra projektering, tilsyn mv. til færdig aflevering udforme et udbudsmateriale og indhente tilbud vurdere indkomne tilbud i forhold til kvalitet, økonomi, relevans mv. varetage tilsyn og styring af byggeprocessen, herunder løbende fagtilsyn, afsluttende fejl- og mangelgennemgang og 1-års opfølgning. foretage aflevering af projektet, herunder fysisk gennemgang af projektet med boligejeren, instruktion af boligejeren i energirigtig adfærd, gennemgang af relevante manualer og evaluering af projektforløbe Kompetencer formidle klart og tydeligt formål og indhold med BedreBolig-ordningen overfor bygningsejer, herunder ydelsespakke II om projektering, udbud, byggeledelse mv. tage ansvar for sin rådgivning tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Prøve Kurset BB II afsluttes med en case-orienteret prøve, der dokumenterer modulets læringsmål. Kursistens opfyldelsesgrad af læringsmålene vil lægges til grund for bedømmelsen Bestået eller Ikke bestået. 9

10 Genopfriskningskursus for energikonsulenter (EMO) Modulet henvender sig til praktiserende energikonsulenter, både enfamiliehuse-konsulenter (EMO I) og flerfamiliehuse-konsulenter (EMO II), som hvert 3. år skal bestå et genopfriskningskursus. Adgang Dokumentation for bestået EMO grundkursus. Specifikke læringsmål: udvise overblik over og i fornødent omfang beskrive de specifikke læringsmål for EMO Konsulent I (enfamilieshuse) og EMO Konsulent II (flerfamilieshuse) nye regler og bekendtgørelser inden for energimærkningsordningen nyeste tiltag indenfor ordningen, herunder nye metoder og værktøjer nyeste kvalitetstal indenfor ordningen. typiske fejl i energimærkningsrapporterne. anvende tidligere og nye bestemmelser, metoder og værktøjer Kompetencer formidle klart og tydeligt formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse og flerfamilieshuse overfor bygningsejer, herunder bl.a. rentabiliteten af besparelsesforslagene. Tage ansvar for sin rådgivning tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Prøve Genopfriskningskursus for Energikonsulenter (EMO) afsluttes med en prøve, der dokumenterer kursets læringsmål. Kursistens opfyldelsesgrad af læringsmålene vil lægges til grund for bedømmelsen Bestået eller Ikke bestået. 10

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Formålet med BedreBolig-ordningen er at sikre boligejerne mulighed for one-stop-shopping i forbindelse med energirenovering af deres

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL enfamiliehuse Revideret den 1. juni 2011. Indhold 1 Læsevejledning... 2 2 Energimærkning i hovedtræk... 3 2.1 Energimærkningens indhold... 3 2.2

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til offentlige institutioner samt alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse samt handel og service. FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dronningeengen 5 2950 Vedbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. januar 2015 Til den 7. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv

Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv Notat Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv Energi og Miljø Kirsten Engelund Thomsen 30. januar 2004 Journal nr. 4374-17 Januar 2004 Kirsten Engelund

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning... 3 3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere