Vedtægter. For Diabetesforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. For Diabetesforeningen"

Transkript

1 Vedtægter For Diabetesforeningen

2 Indhold 1 Navn, hjemsted og forretningssteder 3 2 Formål 3 3 Indsatsområder 3 4 Foreningens organisation 4 5 Medlemmer, hæftelse og valgbarhed 4 6 Stemmeret 7 7 Lokalforeninger 7 8 Børnefamilie- og ungegrupper 8 9 Regionsudvalg 9 10 Repræsentantskabet Delegeretmøde Hovedbestyrelsen Permanente råd og ad hoc råd og udvalg Tegningsret Regnskab og revision Kontingent Vedtægtsændringer Diabetesforeningens opløsning Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse 19

3 Vedtægter 3 1 Navn, hjemsted og forretningssteder 1.1 Foreningens navn er Diabetesforeningen. 1.2 Diabetesforeningens hjemsted er Odense Kommune. 1.3 Diabetesforeningen kan etablere et eller flere forretningssteder uden for Odense Kommune. 2 Formål 2.1 Diabetesforeningen har til formål at virke for at forbedre livet med sygdommen diabetes (i det følgende benævnt Diabetes ) gennem forebyggelse og bekæmpelse af Diabetes og dens følgevirkninger 2.2 Som et led i opfyldelsen af foreningens formål skal Diabetesforeningen lokalt, regionalt, nationalt og internationalt virke for: at forbedre livskvaliteten for diabetikere og deres pårørende (i det følgende benævnt Diabetikere ) blandt andet gennem bekæmpelse af de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af Diabetes, at øge helbredelsesmulighederne for Diabetes samt at forebygge Diabetes og dens følgesygdomme. 3 Indsatsområder 3.1 Til opfyldelse af Diabetesforeningens formål, jf. 2, kan der blandt andet arbejdes inden for følgende områder: Rådgivning, Oplysning, Tværfagligt samarbejde, Interessevaretagelse overfor myndigheder og andre beslutningstagere (f.eks. social- og sundhedspolitik), samt forskning og støtte til forskning. 3.2 Diabetesforeningens indsats inden for de enkelte indsatsområder kan udøves i samarbejde med andre, f.eks. i samarbejde med institutioner, selskaber og organisationer nationalt såvel som internationalt.

4 4 Vedtægter 4 Foreningens organisation 4.1 Diabetesforeningens øverste organer er: 1) Repræsentantskabet (jf. 10) 2) Hovedbestyrelsen (jf. 12) 4.2 Valg til Diabetesforeningens øverste organer sker gennem: 1) Lokalforeningerne (jf. 7) 2) Børnefamilie- og Ungegrupperne (jf. 8) 3) Regionsudvalgene (jf. 9) 4.3 Udover de under 4.1 og 4.2 nævnte organer er Diabetesforeningen organiseret med følgende permanente råd: Diabetesrådet (jf. 13.1, 1) og Forskningsrådet (jf. 13.1, 2) 4.4 Hovedbestyrelsen kan ad hoc nedsætte andre råd eller udvalg, når Hovedbestyrelsen måtte finde det hensigtsmæssigt, herunder som undergruppe til et af de permanente råd. Som udgangspunkt nedsættes råd til varetagelse af rådgivningsmæssige opgaver, mens udvalg nedsættes til varetagelse af konkrete opgaver. Ad hoc råd og udvalg nedsættes som udgangspunkt med en funktionstid på maksimalt 2 år. Perioden kan forlænges, såfremt Hovedbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. 5 Medlemmer, hæftelse og valgbarhed 5.1 Som medlem af Diabetesforeningen kan optages enkeltpersoner, familier tilhørende samme husstand ( familiemedlemskab ), andre personer tilhørende samme husstand, hvis personerne oppebærer folkepension, førtidspension og/eller omfattes af en efterlønsordning ("husstandsmedlemskab"), institutioner, selskaber, organisationer samt andre juridiske enheder. Som medlem af Diabetesforeningen anses endvidere enkeltpersoner, personer omfattet af familiemedlemskab og personer omfattet af husstandsmedlemskab, som i stedet for det af Repræsentantskabet fastsatte årlige kontingent, jf. 16, afsnit betaler et selvvalgt fast månedligt støttebeløb, dog et minimumsbeløb fastsat af Hovedbestyrelsen ("støttemedlemmer").

5 Vedtægter 5 Diabetesforeningens opbygning Nationalt Repræsentantskabet Hovedbestyrelsen Regionalt 5 regionsudvalg 5 børnefamiliegrupper 5 ungegrupper Kommunalt 98 lokalforeninger

6 6 Vedtægter 5.2 Medlemmer af Diabetesforeningen hæfter ikke personligt for forpligtelser, der påhviler foreningen. 5.3 Medmindre andet er bestemt i vedtægterne, har støttemedlemmer samme rettigheder som Diabetesforeningens medlemmer, der er enkeltpersoner. 5.4 Valgbare til foreningens organer er alene medlemmer, der er enkeltpersoner, personer omfattet af et familiemedlemskab, personer omfattet af husstandsmedlemskab og støttemedlemmer. Hvor et medlem af foreningen er en person under 18 år, er medlemmets værge valgbar til foreningens organer. I det omfang der er mere end en værge for medlemmet, er alene én værge valgbar. Efter skriftlig godkendelse fra værgen er et medlem under 18 år valgbar til en børnefamiliegruppe, jf. 8.2 b). Personer, der er ansat i Diabetesforeningen er ikke valgbare til Hovedbestyrelsen. 5.5 Familiemedlemskab giver valgbarhed til foreningens organer for højst tre personer, hvoraf den ene i medfør af bestemmelsen af punkt 5.4, 2. afsnit, sidste punktum, kan være under 18 år. Husstandsmedlemskab giver valgbarhed for højst to personer. 5.6 Et valgbart medlem af Diabetesforeningen kan på samme tid være medlem af et Regionsudvalg samt af bestyrelsen i en lokalforening, en børnefamiliegruppe og en ungegruppe. 5.7 Såfremt et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent senest ti dage efter udsendelsen af første skriftlige rykker fra Diabetesforeningen, er Diabetesforeningen uden videre berettiget til at slette medlemskabet, hvorefter medlemmet samtidig uden videre udtræder af de foreningsorganer, som vedkommende måtte være valgt eller udpeget til. 5.8 Såfremt et støttemedlem ikke har betalt forfaldent månedligt støttebidrag eller har omkonverteret til kontingentmedlemskab (jf. 16, afsnit) senest ti dage efter udsendelsen af første skriftlige rykker fra Diabetesforeningen, er Diabetesforeningen uden videre berettiget til at slette medlemskabet, hvorefter medlemmet samtidig uden videre udtræder af de foreningsorganer, som vedkommende måtte være valgt eller udpeget til.

7 Vedtægter Efter retningslinjer godkendt af Repræsentantskabet kan Hovedbestyrelsen ekskludere medlemmer og udnævne æresmedlemmer af Diabetesforeningen. Et ekskluderet medlem kan indbringe hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion for Repræsentantskabet på det repræsentantskabsmøde, der følger umiddelbart efter eksklusionsbeslutningen. Såfremt 2/3 af de på repræsentantskabsmødet tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer af Repræsentantskabet stemmer derfor, kan Repræsentantskabet ændre beslutningen om eksklusion. Indbringelse af en eksklusionsbeslutning for Repræsentantskabet har ikke opsættende virkning. 6 Stemmeret 6.1 Medlemmerne udøver deres stemmeret gennem den lokalforening og den børnefamilie- og ungegruppe, hvor vedkommende er medlem. 6.2 Medlemskab for enkeltpersoner giver én stemme i forbindelse med afstemninger på generalforsamlinger i lokalforeningerne og én stemme i forbindelse med afstemninger på generalforsamlinger i børnefamilie- og ungegrupperne. 6.3 Familiemedlemskab og husstandsmedlemskab giver stemmeret for højst to personer med hver én stemme i forbindelse med afstemninger på generalforsamlinger i lokalforeningerne og én stemme i forbindelse med afstemninger på generalforsamlinger i børnefamilie- og ungegrupperne. 6.4 I forbindelse med afstemninger i Diabetesforeningen kan stemme ikke afgives ved fuldmagt, ligesom en stemmeberettiget person højst kan afgive én stemme. 7 Lokalforeninger 7.1 Det tilstræbes, at der i hver af landets kommuner etableres én lokalforening. En lokalforening består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregisteradresse/registreret hjemsted i kommunen. En lokalforenings bestyrelse kan meddele

8 8 Vedtægter dispensation til medlemskab af vedkommende lokalforening, uanset i hvilken kommune medlemmet har folkeregisteradresse/registreret hjemsted. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end en lokalforening. Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Hovedbestyrelsen. 7.2 Lokalforeningerne har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål, jf. 2, og vedtagne strategier. Lokalforeningerne refererer til Hovedbestyrelsen. 7.3 Lokalforeningernes vedtægter må ikke stride mod de af Hovedbestyrelsen fastsatte Standardvedtægter for lokalforeninger i Diabetesforeningen. Lokalforeningernes vedtægter skal fremsendes til Hovedbestyrelsen til orientering. 8 Børnefamilie- og ungegrupper 8.1 Det tilstræbes, at der i hver af landets regioner etableres én børnefamiliegruppe og én ungegruppe. 8.2 En børnefamiliegruppe består af: a) de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregisteradresse i regionen, og som har mindst ét barn med diabetes under 18 år og b) de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregisteradresse i regionen, og som i overensstemmelse med bestemmelsen nedenfor i 8.4 aktivt ønsker at yde en indsats, der er målrettet børn under 18 år med diabetes. En ungegruppe består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregisteradresse i regionen, og som er fyldt 18 år. Et medlem af ungegruppen kan alene være medlem af ungegrupperne indtil udløbet af det kontingentår, hvor medlemmet fylder 30 år. Bestyrelsen i en børnefamilie- eller ungegruppe kan meddele dispensation til medlemskab af vedkommende børnefamilie- eller ungegruppe, uanset i hvilken region medlemmet har folkeregisteradresse. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end en børnefamiliegruppe og en ungegruppe. Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Hovedbestyrelsen.

9 Vedtægter Antallet af personer i børnefamiliegruppens bestyrelse, og som er omfattet af 8.2, b), kan højst udgøre 1/3 af det samlede antal personer i en børnefamiliegruppes bestyrelse. Personer, der er omfattet af 8.2, b) kan ikke vælges som formand for en børnefamiliegruppes bestyrelse. 8.4 Børnefamilie- og ungegrupperne er organisatorisk sidestillet med Diabetesforeningens lokalforeninger, og grupperne har til formål at arbejde for gennemførelse af Diabetesforeningens formål, jf. 2, og vedtagne strategier på henholdsvis børne- og ungeområdet inden for de enkelte regioner. Børnefamilie- og ungegrupperne refererer til Hovedbestyrelsen. 8.5 Børnefamilie- og ungegruppernes vedtægter må ikke stride mod de af Hovedbestyrelsen fastsatte Standardvedtægter for børnefamilie- og ungegrupper i Diabetesforeningen. Børnefamilie- og ungegruppernes vedtægter skal fremsendes til Hovedbestyrelsen til orientering. 9 Regionsudvalg 9.1 I hver af landets regioner etableres ét regionsudvalg. 9.2 Regionsudvalgene har til formål: at forestå regionalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål, jf. 2, at fremme samarbejdet med og erfaringsudvekslingen mellem regionens lokalforeninger samt at fremme dialogen mellem lokalforeningerne og Hovedbestyrelsen. 9.3 Et regionsudvalg består af 3-8 medlemmer, der alle skal være medlemmer af Diabetesforeningen. Regionsudvalgene refererer til Hovedbestyrelsen. Formændene for regionsudvalgene og to øvrige medlemmer af hvert regionsudvalg mødes mindst én gang hvert kalenderår med Hovedbestyrelsen. Regionsudvalgenes økonomi administreres af Diabetesforeningens Sekretariat.

10 10 Vedtægter 9.4 De 3-8 medlemmer af Regionsudvalgene vælges af én repræsentant for hver af lokalforeningerne og én repræsentant for hver af børnefamilie- og ungegrupperne i hver region. Der vælges 1-3 suppleanter for medlemmerne. Valget finder sted på et regionsmøde, som afholdes i ulige år inden udgangen af februar måned, og som regionsudvalgene selv indkalder til. Medlemmerne af regionsudvalgene kan have folkeregisteradresse uden for den pågældende region. Ethvert valg af medlemmer, som ikke har folkeregisteradresse i den region, hvori de vælges, skal skriftligt meddeles til Hovedbestyrelsen. 9.5 Det skal tilstræbes, at regionsudvalgene besidder de for hvervet nødvendige kompetencer, og at regionsudvalgene opnår den fornødne erfaring og baggrund til at opfylde regionsudvalgenes opgaver, jf Medlemmer af regionsudvalgene vælges for en periode af fire år og suppleanter for en periode af to år. Genvalg kan finde sted. Det skal tilstræbes, at halvdelen af medlemmerne af regionsudvalgene er på valg hvert andet år. 9.7 I tilfælde af varigt forfald relateret til et medlem af et regionsudvalg indtræder 1. suppleanten i regionsudvalget i perioden frem til førstkommende regionsmøde, jf. 9.4, 3. punktum, hvor der vælges et medlem til den vakante plads i regionsudvalget. Valgperioden for det på regionsmødet valgte medlem følger valgperioden for det medlem, i relation til hvilket der er indtrådt varigt forfald. 9.8 Regionsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med de retningslinjer, der til enhver tid udstikkes af Hovedbestyrelsen. Regionsudvalget konstituerer sig umiddelbart efter regionsmødet, jf. 9.4, med en formand. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget af formand ved lodtrækning. 9.9 Regionsudvalget vælger en eller flere kandidater til de regionale udvalg, som til enhver tid måtte være nedsat af det offentlige, hvori Diabetesforeningen tilbydes at deltage Medlemmer af regionale udvalg, jf. 9.9, skal besidde de for Diabetesforeningen nødvendige kompetencer, jf. hovedbestyrelsens anvisninger.

11 Vedtægter Repræsentantskabet 10.1 Diabetesforeningens øverste myndighed er Repræsentantskabet Repræsentantskabet sammensættes af: 1) en delegeret, udpeget eller valgt, fra hver lokalforening dog to delegerede fra hver lokalforening i kommuner med mere end indbyggere og tre delegerede fra hver lokalforening i kommuner med mere end indbyggere, 2) en delegeret, udpeget eller valgt, fra hver af de fem børnefamiliegrupper, 3) en delegeret, udpeget eller valgt, fra hver af de fem ungegrupper, 4) en delegeret udpeget af hvert af de fem regionsudvalg samt endvidere 5) medlemmerne af Hovedbestyrelsen Antallet af indbyggere i en kommune opgøres på baggrund af den seneste offentliggørelse af folketallene fra Danmarks Statistik Intet medlem af Diabetesforeningen kan på repræsentantskabsmøder være delegeret for mere end ét af Diabetesforeningens organer Formændene for de permanente råd, jf. 13.1, og gæster inviteret af Hovedbestyrelsen kan deltage i det ordinære repræsentantskabsmøde uden stemmeret, men med taleret. Repræsentantskabet kan ved afstemning træffe beslutning om, at de nævnte personer ikke skal deltage under drøftelsen af specifikke punkter Senest den 31. maj i ulige år afholdes ordinært repræsentantskabsmøde. Det ordinære repræsentantskabsmøde indvarsles af Hovedbestyrelsen med mindst to måneders varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentantskabets medlemmer Indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde skal angive den endelige dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Hovedbestyrelsens beretning, herunder beretning fra de permanente råd. 4) Fremlæggelse og godkendelse af Diabetesforeningens reviderede regnskab. 5) Fremlæggelse og godkendelse af en af Hovedbestyrelsen udarbejdet strategiplan for de kommende fire kalenderår. 6) Fremlæggelse og godkendelse af budget.

12 12 Vedtægter 7) Fastsættelse af medlemskontingenter. 8) Behandling af indkomne forslag. 9) Valg af formand for Hovedbestyrelsen, hvor hovedbestyrelsens formand er på valg. 10) Valg af næstformand for Hovedbestyrelsen, hvor hovedbestyrelsens næstformand er på valg. 11) Valg af øvrige medlemmer til Hovedbestyrelsen. 12) Valg af 3 hovedbestyrelsessuppleanter, der vælges som henholdsvis og 3.-suppleant på grundlag af det antal stemmer, som kandidaterne hver især opnår. 13) Valg af en statsautoriseret revisor. 14) Valg af en kritisk revisor. 15) Eventuelt Fremlæggelse og godkendelse af en Hovedbestyrelsen udarbejdet strategiplan for de kommende fire kalenderår finder sted hvert fjerde år på det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der ikke skal se valg af hovedbestyrelsens formand Opstilling af kandidater til Hovedbestyrelsen samt anmeldelse af forslag til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde skal senest én måned forud for mødet ske skriftligt til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen, regionsudvalg, bestyrelser i lokalforeninger og børnefamilie- og ungegrupper er berettiget til at anmelde forslag. Senest 14 dage før afholdelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde fremsendes indkomne forslag, hovedbestyrelsens beretning, det reviderede regnskab, budget for de kommende regnskabsår til repræsentantskabets medlemmer, og i år, hvor der på det ordinære repræsentantskabsmøde skal ske fremlæggelse og godkendelse af strategiplan, fremsendes tillige hovedbestyrelsens forslag til strategiplan Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes ved simpelt stemmeflertal af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer, jf. dog 5.9, 17 og 18. Hvert medlem af Repræsentantskabet har en stemme. Et af dirigenten godkendt beslutningsreferat udsendes til repræsentantskabets medlemmer inden 30 dage efter repræsentantskabsmødet I det omfang dirigenten eller mindst fem medlemmer af Repræsentantskabet måtte

13 Vedtægter 13 fremsætte begæring derom, finder afstemninger på repræsentantskabsmødet sted skriftligt Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når Hovedbestyrelsen eller mindst halvdelen (1/2) af repræsentantskabets medlemmer, jf. 10.2, fremsætter skriftlig begæring derom. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder indvarsles af Hovedbestyrelsen med mindst én måneds skriftligt varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentantskabets medlemmer, idet mødet skal afholdes senest otte uger efter, at der er fremsat begæring herom. 11 Delegeretmøde 11.1 Senest den 31. maj i lige år afholdes et delegeretmøde. Delegeretmødet afholdes med henblik på: 1) godkendelse af Diabetesforeningens regnskab for det umiddelbart forudgående regnskabsår og 2) gennemførelse af en temadag. Deltagere med stemmeret på delegeretmødet er samme personkreds som beskrevet i Hovedbestyrelsen kan herudover beslutte at invitere andre deltagere uden stemmeret, men med taleret, til delegeretmødet (f.eks. frivillige, ansatte og eksterne deltagere i øvrigt). Beslutning om godkendelse af Diabetesforeningens regnskab træffes ved simpelt stemmeflertal. Hver deltager, jf. 10.2, har en stemme finder tilsvarende anvendelse på delegeretmøder. Delegeretmødet indvarsles af Hovedbestyrelsen med mindst en måneds varsel ved skriftlig, direkte meddelelse til de delegerede Indkaldelsen til delegeretmødet skal angive den endelige dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af mødeleder. 2) Status på Diabetesforeningens arbejde ved Hovedbestyrelsen. 3) Fremlæggelse og godkendelse af Diabetesforeningens reviderede regnskab.

14 14 Vedtægter 11.3 Indkaldelse til delegeretmøde skal indeholde oplysninger om programmet for temadagen. Senest 14 dage før afholdelsen af delegeretmødet fremsendes det reviderede regnskab til de delegerede. 12 Hovedbestyrelsen 12.1 Diabetesforeningens hovedbestyrelse er overfor Repræsentantskabet ansvarlig for, at Diabetesforeningen udøver sit daglige virke i overensstemmelse med Diabetesforeningens vedtægter og den af Repræsentantskabet godkendte strategiplan. Rammerne for Diabetesforeningens daglige drift fastlægges af Hovedbestyrelsen. Den daglige drift omfatter blandt andet løbende administration, herunder løbende sagsbehandling og varetagelsen af Diabetesforeningens arbejde i overensstemmelse med de af Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet nærmere fastlagte retningslinjer Hovedbestyrelsen består af ni medlemmer, der alle vælges af Repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger ligeledes tre suppleanter, jf. 10.7, 12. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges for en periode af fire år, og således at henholdsvis fire og fem af hovedbestyrelsens medlemmer er på valg på hvert ordinært repræsentantskabsmøde. Formanden må ikke være på valg samtidig med begge næstformænd. Suppleanter vælges for en periode af to år. Genvalg kan finde sted Hovedbestyrelsens formand og de to næstformænd udgør Diabetesforeningens formandskab. Det er formandskabets opgave, på vegne af Hovedbestyrelsen, at koordinere overordnede driftsopgaver med direktionen, jf Formandskabet afholder møder efter behov. Sager af principiel karakter eller i øvrigt af væsentlig betydning for Diabetesforeningens virksomhed, herunder prioritering af Diabetesforeningens vedtægtsbestemte indsatsområder, skal altid forelægges Hovedbestyrelsen.

15 Vedtægter Det skal tilstræbes, at Hovedbestyrelsen besidder de for hvervet nødvendige kompetencer, og at Hovedbestyrelsen opnår den fornødne erfaring og baggrund til at opfylde hovedbestyrelsens opgaver, jf. ovenstående punkter Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden I tilfælde af varigt forfald relateret til posten som formand for Hovedbestyrelsen kan Hovedbestyrelsen træffe beslutning om, at én af næstformændene konstitueres som formand i perioden frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, jf. 10.6, første afsnit. I tilfælde af varigt forfald relateret til en post som næstformand i Hovedbestyrelsen kan Hovedbestyrelsen træffe beslutning om, at et andet hovedbestyrelsesmedlem konstitueres som næstformand i perioden frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Opstår der varigt forfald i forhold til et medlem af Hovedbestyrelsen, der hverken er formand eller næstformand, indtræder eller 3.-suppleanten i Hovedbestyrelsen i perioden frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Indtræden af suppleanter finder sted i den nævnte rækkefølge. Valgperioden for det medlem af Hovedbestyrelsen, der vælges på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, følger valgperioden for det hovedbestyrelsesmedlem, i relation til hvilket der er indtrådt varigt forfald Hovedbestyrelsen afholder mindst fire årlige hovedbestyrelsesmøder. Hovedbestyrelsesmøder afholdes herudover, når enten hovedbestyrelsens formand eller mindst tre af hovedbestyrelsens øvrige medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom Beslutninger på hovedbestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende. Hvert medlem af Hovedbestyrelsen har en stemme. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen (1/2) af medlemmerne, herunder formanden eller mindst én af næstformændene, er til stede.

16 16 Vedtægter 12.9 Til at varetage Diabetesforeningens daglige ledelse ansætter Hovedbestyrelsen en direktør. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om direktørens ansættelsesforhold og beføjelser Diabetesforeningens direktør deltager i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret I det omfang Hovedbestyrelsen skønner det relevant, kan Hovedbestyrelsen indkalde bisiddere til at deltage i hovedbestyrelsesmøderne uden stemmeret, men med taleret, f.eks. formændene for de permanente råd og ad hoc råd og udvalg. 13 Permanente råd og ad hoc råd og udvalg 13.1 Der nedsættes følgende permanente råd: 1) Diabetesrådet skal understøtter Diabetesforeningen fagligt i forhold til at skabe gode rammer og vilkår for Diabetikeres tilværelse på tværs af diabetestype, livsvilkår og alder. Endvidere skal Diabetesrådet understøtte Diabetesforeningen i forhold til aktiviteter relateret til forebyggelse i Diabetes i bred forstand, herunder også omfattende forebyggelse af diabetiske følgesygdomme. Diabetesrådet sammensættes af en bred gruppe af faglige kompetencer, der kan understøtte Diabetesforeningens arbejde i forhold til forebyggelse af Diabetes og forbedring af Diabetikeres livsvilkår generelt, herunder fysisk, psykisk, socialt og arbejdsmæssigt. Rådet skal tillige have deltagelse af Diabetikere med særlige kompetencer, interesser og viden inden for de områder, som Diabetesrådet understøtter 2) Forskningsrådet, som følger og tager initiativer omkring forskning i Diabetes og Diabetikeres livsvilkår. Forskningsrådet deltager i uddelingen af Diabetesforeningens forskningsmidler. Forskningsrådet sammensættes tværfagligt således, at såvel lægefaglige som pleje- og kostfaglige samt psykosociale kompetencer er til rådighed. Rådet skal tillige have deltagelse af Diabetikere med særlige kompetencer, interesser og viden i forhold til Diabetesforeningens arbejde med forskning omkring Diabetes og Diabetikeres livsvilkår.

17 Vedtægter Såvel de permanente råd som nedsatte ad hoc råd og udvalg refererer til Hovedbestyrelsen via den daglige ledelse. Kommissorier for ad hoc råd og udvalg udstikkes og fastlægges af Hovedbestyrelsen Formanden for Hovedbestyrelsen og Diabetesforeningens daglige ledelse er berettiget til at deltage i møderne i de permanente råd og i de nedsatte ad hoc råd og udvalg med taleret. Mødeindkaldelser med endelig dagsorden tillige med referater tilstilles formanden for Hovedbestyrelsen og Diabetesforeningens daglige ledelse senest samtidig med fremsendelsen til medlemmerne af de omhandlede råd og udvalg. 14 Tegningsret 14.1 Diabetesforeningen tegnes udadtil af hovedbestyrelsens formand i forening med de to næstformænd, af fem bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede hovedbestyrelse. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kan dog alene foretages efter forudgående skriftlig godkendelse fra et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer. I det omfang der er tale om dispositioner relateret til en fast ejendom tilhørende et dødsbo, hvori Diabetesforeningen er arving, gælder dog den almindelige tegningsret, jf. herved ovenfor i første afsnit Hovedbestyrelsen kan meddele prokura til den daglige ledelse. 15 Regnskab og revision 15.1 Diabetesforeningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet, der gennemgås af den kritiske revisor, revideres af en af Repræsentantskabet valgt statsautoriseret revisor i overensstemmelse med almindelige anerkendte regnskabsprincipper for foreninger.

18 18 Vedtægter 16 Kontingent 16.1 Medlemskontingentet fastsættes af Repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde efter indstilling fra Hovedbestyrelsen. Fastsættelsen af kontingent finder sted for en 2-årig periode. Kontingentet opkræves årligt og forfalder til betaling på et af Hovedbestyrelsen fastsat tidspunkt. Størrelsen af kontingentet kan fastsættes forskelligt for henholdsvis enkeltmedlemmer, familier, husstandsmedlemmer, institutioner, selskaber og organisationer. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at et medlem ikke skal betale kontingent. Støttemedlemmer, jf. 5.2 er undtaget fra kontingentbetaling. Æresmedlemmer er uden videre fritaget for betaling af kontingent. 17 Vedtægtsændringer 17.1 Ændring af Diabetesforeningens vedtægter kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når ændringsforslaget på behørig vis har været optaget på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende og stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer stemmer for forslaget. 18 Diabetesforeningens opløsning 18.1 Beslutning om Diabetesforeningens opløsning kan træffes på et repræsentantskabsmøde, når forslaget om opløsning af Diabetesforeningen har været optaget på dagsordenen for mødet, og mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor, jf Er 2/3 af repræsentantskabets medlemmer ikke til stede på repræsentantskabsmødet, kan Hovedbestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til nyt repræsentantskabsmøde, jf , hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer.

19 Vedtægter I tilfælde af Diabetesforeningens opløsning træffer Repræsentantskabet beslutning om anvendelse af et likvidationsprovenu eller overskud til et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, der er beslægtet med foreningens vedtægtsmæssige formål på opløsningstidspunktet. Anvendelsen af et likvidationsprovenu eller overskud skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution mv. som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Repræsentantskabets beslutning skal godkendes af de til enhver tid værende ministerier, hvorunder henholdsvis sundhedsvæsen og socialvæsen henhører Udlodning af Diabetesforeningens midler til Diabetesforeningens medlemmer kan ikke finde sted. 19 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse 19.1 Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen. - o - Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30. maj 2015.

20 Protektor H.K.H. Prins Joachim Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C Telefon Diabetesforeningen Toldbodgade 33, København K Telefon

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark Vedtægter Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Parkinsonforeningen i Danmark. Foreningens binavn er Dansk Parkinsonforening. Stk. 2. Parkinsonforeningen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme pr. 31.3.2014 Side 1 af 7 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere