Vedtægter for Esbjerg City Taekwondo Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Esbjerg City Taekwondo Klub"

Transkript

1 Vedtægter for Esbjerg City Taekwondo Klub 1: Navn og hjemsted Stk. 1. Esbjerg City Taekwondo Klub (ECTK), der har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet d. 26. maj ECTK er tilsluttet Dansk Taekwondo Forbund under Danmarks Idræts Forbund og er underlagt deres love og bestemmelser. 2. Formål Stk. 1: ECTK s formål er at danne ramme om et kammeratligt trivselsmiljø, hvori klubbens udøvere kan beskæftiges på såvel motions som konkurrenceplan, samt gennem udadrettede aktiviteter at udbrede kendskabet til taekwondo. ECTK skal i videst mulig udstrækning inddrage alle medlemmer i klubbens aktiviteter, samt medvirke til at stimulere klubbens medlemmer til at være aktive og tage stilling til de forhold, der er gældende i klubben og deres idræt. Stk.2: Klubben skal have en udførlig børnepolitik og ungdomspolitik, som skal godkendes ved ændringer på klubbens generalforsamling. Børnepolitikken og ungdomspolitik skal hænge synligt i klubben. Stk. 3: Træningen i ECTK skal ske på sundhedsforsvarlig vis, således at der tages hensyn til udøvernes fysiske og psykiske formåen. Dette skal blandt andet ske igennem oplysning og uddannelse af ECTK s trænere og ledere. 3. Medlemskab Stk.1: Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 4 år. Ved optagelsen af umyndige medlemmer kræves samtykke fra forældre/værge. Stk.2: Passive medlemmer har ingen adgang til selve sportsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejdet. De har fuld stemmeret på generalforsamlinger mv. og kan deltage i lederarbejdet i klubben. 4. Indmeldelse Stk.1: Indmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside. Stk.2: Indmeldelsen er bindende for et ½ år, dog er der gratis prøvetid i 1 måned forud for indmeldelsen. 5. Udmeldelse Stk.1: Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 1 måneds varsel, før de ½ årlige kontingenter forfalder. Stk.2: Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben. Side 1

2 6. Kontingent Stk.1: Alle medlemmer betaler kontingent. Kontingentet for henholdsvis aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Stk.2: Udover klubkontingent betaler alle aktive medlemmer et årligt forbundskontingent til DTaF. Stk.3: Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 7. Restance Stk.1: Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Stk. 2: Såfremt kontingentet ikke betales, kan medlemmet ikke deltage i klubbens træninger og andre arrangementer. Stk. 3: Bestyrelsen kan fastsætte et rykkergebyr i forbindelse med for sent indbetaling. 8. Udelukkelse og eksklusion Stk.1: Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens og forbundenes (DTaF & DIF) vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Stk.2: Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden, bestyrelsen træffer sin afgørelse. Stk.3: I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afprøves på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsorden som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægt. Stk.4: Såfremt et ekskluderet medlem ønsker det, kan medlemmet anke eksklusionen direkte til DTaFs Ordens og Amatør udvalg. 9. Ordinær generalforsamling Stk.1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender, dog undtaget 8 stk.4. (eksklusion). Stk.2: Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned. Stk.3: Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 18 år, samt forældre/værge til medlemmer under 15 år. Herudover har passive medlemmer stemmeret. For alle gælder det, at man skal have været medlem af klubben i 3 måneder, og ikke være i kontingentrestance for at have stemmeret. Stk.4: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag i klubben, med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkommende forslag. Stk.5: Indkaldelsen udsendes til alle passive medlemmer. Det reviderede regnskab og evt. forslag der er indkommet efter udsendelsen af dagsorden kan afhentes i klubben, senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk.6: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Stk.7: En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Side 2

3 10 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af mødets lovlighed samt dagsorden. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 7. Behandling af eventuelt indkommende forslag. 8. Valg af bestyrelse, - valg af formand for 2 år i lige år, valg af kasserer for 2 år i ulige år, valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 1 bestyrelsesmedlem i lige år, valg af en første og anden suppleant til bestyrelsen for 1 år. 9. Valg af revisor og revisor suppleanter for 1 år. 10. Eventuelt. 11. Generalforsamlingens ledelse m.v. Stk.1: Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk.2: Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræves vedtægtsændringer og klubbens opløsning kvalificeret majoritet jf. 17 og 18. Stk.3: Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stk. 4: Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer, der har været medlem i minimum 3 mdr., er fyldt 18 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stk.5: Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der mundtligt/skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den forslåede post. Stk.6: Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Stk.7: Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten. 12. Ekstraordinær generalforsamling Stk.1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt, over for bestyrelsen, fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Stk.2: For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. Side 3

4 13. Bestyrelse, valg Stk.1: Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægten. Stk.2: Bestyrelsen består af en formand, en kasser, en sekretær og yderligere 2 medlemmer. Alle medlemmer vælges for 2 år af gangen, af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Stk.3: Formanden og et menigt medlem er på valg i lige år, mens kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 14. Tegningsret Stk.1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk.2: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Stk.3: Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Stk.4: Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, udover den daglige drift kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Stk.5: Klubbens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt. 15 Regnskab Stk.1: Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Stk.2: Bestyrelsen skal inden d. 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Stk.3: Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 16. Revision Stk.1: På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en revisor og en revisorsuppleant- jvf. 10. Stk.2: Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning. 17. Vedtægtsændringer Stk.1: Forandringer af vedtægten kan kun ske på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Side 4

5 18. Klubbens opløsning Stk.1: Bestemmelse af klubbens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk.2: Opnås der ikke et sådant flertal, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med overnævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Stk.3: På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med klubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Ved denne beslutning gælder simpelt stemmeflertal. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Esbjerg kommune. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. maj Revideret den 23. marts Michael Juul Jensen Formand Tenna Overgaard Næstformand Lillian Overgaard Kasser Susanne Snedker Poulsen Sekretær Martin Krogh Andersen Bestyrelses medlem Jeanne Alstrup Suppleant Jane Tøt Suppleant Side 5

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere