Esbjerg Forsyning A/S. Årsberetning Intern overvågning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Forsyning A/S. Årsberetning 2011. Intern overvågning"

Transkript

1 Esbjerg Forsyning A/S Årsberetning 2011 Intern overvågning Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Ø Telefon Fax

2 1. Indledning Programmet for Intern Overvågning som er implementeret hos Esbjerg Forsyning i henhold til Vandsektorloven har haft indflydelse på hvordan de seneste udbud er blevet gennemført. Programmet skal fortsat bidrage til, at Esbjerg Forsyning A/S ved aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser, og der vil i 2012 sikres en større fokus på anvendelsen af det Interne Overvågningsprogram for at sikre at. aftaler skal indgås på markedsvilkår aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet ydelser fra et fælles serviceselskab alene må faktureres til kostpris og ydelser leveret fra Esbjerg Kommune i henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2009 og bekendtgørelse nr af 17. september 2010 ligeledes alene må faktureres til kostpris. Det fastholdes at den tidligere beslutning om, at nærværende program for intern overvågning skulle omfatte såvel Esbjerg Forsyning A/S (serviceselskab), Esbjerg Vand A/S, Esbjerg Spildevand A/S og Esbjerg Varme A/S, var den rigtige beslutning, og fokus vil fortsat blive at sikre total implementeringen af programmet. Denne årsberetning omhandler derfor alle selskaber under Esbjerg Forsyning Holding A/S i henhold til nedenstående selskabsstruktur og organisationsplan. Fig. 1: Selskabsstruktur for Esbjerg Forsyningskoncern - 2 -

3 Esbjerg Holding A/S Selskabet ejes 100 % af Esbjerg Kommune. Selskabets funktion er at eje aktier i de underliggende driftsselskaber. Der er herudover ingen aktivitet i selskabet. Esbjerg Forsyning A/S Selskabet er oprettet som et serviceselskab og har til formål at varetage driften og de administrative opgaver og alle driftsopgaver for søsterselskaberne. Selskabet er oprettet med det formål at kunne udnytte stordriftsfordele for derigennem på den mest kosteffektive måde at varetage driften og de administrative opgaver m.v. for de respektive selskaber. Selskabet er det eneste selskab i koncernen, hvori der er ansat medarbejdere. Organisering fremgår af nedenstående organisationsdiagram. Esbjerg Vand A/S, Esbjerg Spildevand A/S og Esbjerg Varme A/S Disse selskaber er anlægsselskaber som indeholder alle værdier, der er tilknyttet de enkelte aktivitetsområder. Via Esbjerg Forsyning A/S sikres, at økonomi og andre forhold holdes adskilt. Fig. 2: Organisationsplan for Esbjerg Forsyning A/S - 3 -

4 2. Ledelseserklæring Ledelsen i Esbjerg Forsyning har i medfør af vandsektorloven og den tilhørende bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010 etableret et program for intern overvågning. Nærværende årsberetning omfatter i medfør af bekendtgørelse 298 af 25. marts 2010 perioden 1. januar december Jeg skal hermed erklære, at: årsberetningen for perioden 1 januar 31. december 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven dateret april programmet for intern overvågning har i perioden fra vedtagelsen fungeret som beskrevet i denne årsberetning. Esbjerg Forsyning som nu har fungeret som et selvstændigt firma i knap 2½ år, har fortsat under hensyntagen til at sikre forbrugerne den bedst mulige forsyningssikkerhed og under hensyntagen til en forsvarlig driftsøkonomi, bestræbt sig på at etablere og videreudvikle den bedst mulige organisation med henblik på at varetage blandt andet de administrative opgaver, som nu er pålagt Esbjerg Forsyning. Det er ledelsens opfattelse, at processen har været nødvendig for at kunne afsøge markedet med henblik på at opnå de bedste løsninger for den fremadrettede drift og at mindre kommende justeringer vil bidrage endnu mere til at sikre afsøgningen af markedet. Esbjerg, den 24. april 2012 Jesper Frost Rasmussen Adm. Direktør - 4 -

5 3. Revisorerklæring - 5 -

6 - 6 -

7 4. Beskrivelse af program for intern overvågning 4.1 Overvågningsansvarlige Esbjerg Forsyning Holding A/S har pr. 1. februar 2012 foretaget nedenstående ændring af organisation til håndtering af det interne overvågningsprogram i henhold til Vejledning om internt overvågning efter vandsektorloven (Forsyningssekretariatet, april 2010). Esbjerg Forsyning Holding A/S har for at opnå en ensartet udbudsmetodik, ladet overvågnings-programmet være gældende for samtlige datterselskaber i koncernen, ligesom det også er besluttet at ikke-udbudspligtige aftaler skal følge intern overvågningsprogrammets principper. Organisationen ledes af en udpeget overordnet overvågningsansvarlig, som via stikprøver følger op på de enkelte overvågningsansvarliges kontroller. Samtidigt har den overordnede overvågningsansvarlige til opgave at rapportere afvigelser fra programmet til Esbjerg Forsyning Holding A/S øverste ledelse, ligesom den overordnede overvågningsansvarlige skal udarbejde årsberetning, sikre programmets løbende vedligeholdelse m.v. Såvel den overordnede overvågningsansvarlige og de overvågningsansvarlige refererer til selskabets direktion. Den overordnede overvågningsansvarlige skal med iværksættelsen af programmet for intern overvågning godkende indgåelsen af samtlige nye aftaler samt forlængelse af allerede indgåede aftaler for de omhandlede selskaber. Ansvaret for overholdelse af indkøbsprocedurer og -politikker samt programmet for intern overvågning påhviler den enkelte medarbejder. Herunder ansvaret for udarbejdelse af dokumentation m.v. samt indhente godkendelse hos den overvågningsansvarlige. Den overordnede overvågningsansvarlige er Indkøbschef Poul Erik Lundsgaard Olesen. De overvågningsansvarlige er Indkøbschef Poul Erik Lundsgaard Olesen, (Service), Spildevandschef Flemming Andersen (Spildevand), Vandforsyningschef Eric Lauridsen (Vand), Varmeforsyningschef Claus Nielsen (Varme) og Økonomichef Kenneth Sørensen (Administration & Økonomi) Overvågning af den overordnede overvågningsansvarlige foretages ved de afholdte intern audits som gennemføres under ledelse af den ansvarlige for Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, Helle Bjerregaard

8 Fig. 3: Organisationsplan for de overvågningsansvarlige ved Esbjerg Forsyning A/S Esbjerg Forsynings program for Intern Overvågning er implementeret i det samlede Ledelsessystem som en separat håndbog. Programmet omfatter procedurer og retningslinjer som sikrer, at Aftaler indgås på markedsvilkår Aftaler foreligger skriftligt på aftaletidspunktet Gældende lovgivning omkring udbud/annoncering overholdes i henhold til den til enhver tid gældende udbudsplan og lovgivning Underskrevne aftaler arkiveres elektronisk i det til formålet oprettet bibliotek i DocuNote, så de er tilgængelig for de enkelte afdelinger med henblik på dokumentation af priser og vilkår Alle indgåede faste aftaler løbende revideres Der udarbejdes årsberetning, som offentliggøres og kontrollen med dets gennemførelse i praksis indsendes til Forsyningssekretariatet Der gennemføres intern undervisning for medarbejdere med ansvar for indgåelse af købs- og salgsaftaler i forbindelse med idriftsætningen og ved ansættelse af nye medarbejdere af de ansvarlige ledere 5 Foranstaltninger til overholdelse af program Den enkelte afdelingschef er ansvarlig for, at medarbejdere med ansvar for indgåelse af købs- og salgsaftaler kender og overholder programmet og at nye medarbejdere får en grundig indføring i dette. Ved ny ansættelser eller jobrotation bliver programmet gennemgået og udleveret. Inden underskrift af aftaler sikres det af den overordnede overvågningsansvarlige, at den udarbejdede forretningsgang er overholdt. Der gennemføres 8 stikprøvekontroller halvårligt til sikring af programmets overholdelse. Selskabernes revisor gennemfører herudover kontrol af forretningsgangens overholdelse og reviderer årsberetningen. Alle aftaler, inkl. centrale udbudsforretninger og indgåelse af tværgående rammeaftaler, individuelle aftaler opbevares/arkiveres af Esbjerg Forsynings Indkøbsfunkti

9 on i et til formålet oprettede bibliotek i DocuNote. Alle øvrige aftaler opbevares af den ansvarlige leder, med kopi fremsendt til Indkøbsfunktionen som sikrer elektronisk arkivering. For aftaler indgået med Esbjerg Kommune gælder, at disse er indgået for en overgangsperiode og at Esbjerg Kommunes revisor via en uafhængig revisorerklæring bekræfter, at betalingen til Esbjerg Kommune er sket til kostpris og efter medgået tid. Hertil kommer, at en række administrative ydelser, herunder IT og lønproduktion faktureres på baggrund af et kvalificeret skøn over de omkostninger, der kan henføres til Esbjerg Forsyning. 5.1 Markedsvilkår En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis Esbjerg Forsyning A/S forud for aftaleindgåelse har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb og salg af varer og tjenester. Aftaler, der har overholdt forskrifterne for udbud i tilbudsloven eller EU s udbudsdirektiver, anses for at være indgået på markedsvilkår. Endvidere anses aftaler indgået i medfør af gyldige rammeaftaler, eksempelvis SKI, for indgået på markedsvilkår. Aftaler, som ikke er udbudspligtige skal kunne sandsynliggøres at være indgået på markedsvilkår (priser, betalings- og leveringsbetingelser). Der skal ved indgåelse af ikke-udbudspligtige aftaler ske en afsøgning af markedet, så aftalernes priser og vilkår kan afstemmes med de almindeligt forekommende betingelser i markedet og ikke bliver ugunstige for selskabet. 6. Særligt for har fokus været rettet mod en prioriteret indsats for at sikre stabil drift, sikker opsamling af evt. hængepartier i forbindelse med overgangen til den nye selskabsform under hensyntagen til ressourceforbruget. Esbjerg Forsyning A/S har på den baggrund udarbejdet en oversigt over de kommende udbud og prioriteret disse i forhold til den forventede gennemførelse. Dette arbejde er koordineret i Esbjerg Forsynings tværgående indkøbsgruppe, som består af de overvågningsansvarlige og indkøbschefen. 6.1 Udbud af rengøring: I forbindelse med rengøringen hos Esbjerg Forsyning A/S Rens Øst, Rens Vest og Ravnevej blev der afholdt EU-udbud i anden halvdel af 2010 med kontraktstart den 1. januar Forenede Rengøring A/S var det firma der var bedst kvalificeret jf. udbuddet og der blev skrevet kontrakt den 29. november 2010 med start 1. januar 2011 På grund af misligholdelse af kontrakten fra Forenede Rengøring side, blev kontrakten ophævet pr. 9. marts Samme dag blev Christels Total Rengøring Aps ansat til rengøringen af ovennævnte lokationer. Det blev aftalt, at Christels Total Rengøring skulle gøre rent indtil en ny kontrakt (nyt EU Udbud) kunne træde i kraft

10 Betalingen til Christels Total Rengøring blev fastsat til en timeløn på 235 kr. pr. time ex. Moms. Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. måned har i perioden 1. april til 30. september 2011 ligget på 304,5 timer ~14,5 time pr. dag. Bilag vedr. priser og tidsforbrug i forbindelse med EU-udbuddet i 2010 anvendes som dokumentation for tidforbruget i forhold til tiden som anvendes til rengøringen. 7. Gennemførte stikprøvekontroller I henhold til det interne overvågningsprogram for Esbjerg Forsyning er der den 9 og 10. april foretaget stikprøvekontroller af nedenstående nævnte udbud/sager for perioden april 2011 til 31. december Stikprøvekontrollerne blev gennemført af Jespeer S Andersen, Poul Erik Lundgaard Olesen Det af Esbjerg Forsynings chefgruppe, de overvågningsansvarlige og den centrale indkøbsfunktion vedtaget overvågningsprogram af (21. juni 2010) er i 2011) bliver anvendt i udstrakt grad men på grund af manglende ressourcer og andre udefrakommende årsager er begge halvårlige kontroller ikke blevet gennemført i Ved den nylig afholdte stikprøvekontrol blev det konstateret at de manglende ressourcer og de udefrakommende årsager har forårsaget at der er enkelte tilfælde hvor det Intern overvågning program ikke er anvendt i hele sin udstrækning. Det blev konstateret at det til formålet udarbejdet dokumentationsskema, er forsøgt anvendt i vurderingen af tilbud og tildelingen af kontrakter så manglen i korrekt anvendelse er mest i den afsluttende fase og forståelsen af tildelingsmetoden Mest økonomisk fordelagtige tilbud. Og i udarbejdelse af en kontrakt mellem Esbjerg Forsyning og den udpegede leverandør. Der er specifikt gennemført stikprøvekontroller for nedennævnte aftaler:

11 Afd. Aftale Leverandør Ansvarlig Kommentarer IO er anvendt - Gennemført ved indhentning af 2 tilbud. Adm. Køb af bilindretning Modul Systemer Martin B. Sølbeck Valg af leverandør er sket ud fra en subjektiv vurdering Adm. Vand Vand Varme Varme Spildevand Certificering af ledelsessystemer Wellmaster stigerør Turbiditetsmålere og iltmålere Rådgivning ifb. med revurdering af miljøgodkendelser for Sædding Varmeværk Fjernvarmeventiler Spildevand Anlægsarbejdetillægsarbejde. til Tjæreborg Nord SS-målere Bureau Veritas Vand & Teknik A/S Hach Lange Rambøll Danfoss A/S Danboring Hach Lange Bent Christensen Majbritt Gade Beck Jørgen Stuber Evan Stokkebæk Per Bredahl Rune Bach Nielsen Egon Grosen Dokument skemaet er ikke underskrevet IO er anvendt Dokumentationen er fyldestgørende IO er anvendt Dokumentationen er fyldestgørende IO er anvendt - Gennemført ved indhentning af 2 tilbud. Ddokumentation foreligger. Valg af leverandør er sket ud fra en subjektiv vurdering om hvad der ville være bedst i den aktuelle situation IO er anvendt, Gennemført ved indhentning af 2 tilbud, dokumentation foreligger. Valg af leverandør er sket ud fra en subjektiv vurdering om hvad der ville være bedst i den aktuelle situation IO er anvendt Dokumentationen er fyldestgørende IO er oprettet, men ikke fulgt efter hensigten og ej underskrevet af rette personer Valget af leverandør er truffet ud fra en vurdering af hvad der var bedst i den aktuelle situation. (den valgte leverandør var på stedet i færd med udgravning). Nævnte priser var indhentet mundtligt. IO er anvendt Gennemført ved indhentning af 3 tilbud. Valg af leverandør er sket ud fra en subjektiv vurdering om hvad der ville være bedst i den aktuelle situation

12 8. Konklusion på årets kontroller De gennemførte kontroller af Intern Overvågning for 2011 viser klart, at Esbjerg Forsyning stadig befinder sig i en overgangsperiode. Mange procedurer og forretningsgange som er etableret siden udskillelsen fra Esbjerg Kommune skal først endelig rodfæstes i Esbjerg Forsynings organisation. Det er stikprøvekontrollanternes opfattelse, at der rundt i Esbjerg Forsynings organisation er en forståelse for og lyst til at sikre at alle aftaler indgås på markedsvilkår og nødvendigheden i at der foreligger en skriftlig dokumentation derfor. Det kan derfor konkluderes at der fortsat er behov for at holde fokus på det gældende Intern Overvågningsprogram af hensyn til gennemførelse af de fremtidige udbud. Det er stikprøve kontrollanternes opfattelse at de korrigerende handlinger der er igangsat og som er ved at blive implementeret vil sikre at alle udbuds aktiviteter herunder også de der gennemføres i henhold til Intern Overvågningsprogrammet fremadrettet vil blive udført i henhold til regelsættet. 9. Offentliggørelse Årsberetning for Intern Overvågning for 2011 offentliggøres ved indsendelse til Forsynings-sekretariatet og på Esbjerg Forsynings hjemmeside maj Korrigerende handlinger/aktiviteter Esbjerg Forsyning udarbejder en fælles Projekt Manual for hele Esbjerg Forsyning, hvori udbudsreglerne er en del af, er i proces Esbjerg Forsyning har styrket indkøb ved en central placeret Indkøbsfunktion. Esbjerg forsyning sikrer en ændringer/opdateringer af procedurer og interne arbejdsgange for Intern Overvågning Esbjerg Forsyning styrker det tværgående samarbejde mellem de forskellige forretningsenheder. 11. Oversigt over udestående mellemværender med kommuner Esbjerg Forsyning har pr ikke længere et mellemværende med Esbjerg Kommune som kan karakteriseres som lån jf. bek. 319 af 25/ Oversigt over afviklede mellemværender med kommuner Esbjerg Forsyning har i 2011 afviklet følgende mellemværender med Esbjerg Kommune: Ved mellemværender forstås alle tilgodehavender mellem henholdsvis kommune og selskab, som ikke skyldes forsyningsleverancer. Selskab Kommune Afviklede tilgodehavender Afviklet gæld Esbjerg Forsyning Esbjerg Kommune Esbjerg Vand A/S Esbjerg Kommune Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Kommune Kr Esbjerg Varme A/S Esbjerg Kommune Poul Erik Lundsgaard Olesen Indkøbschef

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S Årsberetning for intern overvågning 2014 Marts 2015 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 5 4 Foretagne kontroller 6

Læs mere

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning April 2015 Program for intern oven ågning Cvr. Nr. 3158 2083 Bornholm Vand AIS Program for intern overvågning Årsberetning 2014 rersyning BORNHOLMS i Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 Indhold Bornhol,,,s

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Indkøbsovervågningsprogram

Indkøbsovervågningsprogram Indkøbsovervågningsprogram Organisation og procedurer Version: 1.0 Dato: 01.06.2011 Dokumentejer: Administrativt ansvarlig 1 Indholdsfortegnelse Indkøbsovervågningsprogram... 1 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. iht. Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

ÅRSBERETNING 2014. iht. Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS ÅRSBERETNING 2014 iht Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f o r p e r i o d e n 1.j a n u a r 31.d

Læs mere

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Forsyningssekretariatet, april 2010 2 Indhold 1 Indledning 4 2 Det interne overvågningsprogram 6 2.1 Forholdsregler ved indgåelse af aftaler

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning 2012

Årsberetning Intern Overvågning 2012 Udarbejdet af Godkendt af Henrik Juhl Nielsen John Hartvig Mølgaard Dato:30. april 2013 Dato: 30. april 2013 S13-4770 / D13-25247 / 3.0 Side 2 af 6 Indledning Lovgrundlag Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

Arsberetning for 2011

Arsberetning for 2011 Midtfyns Vandforsyn i ng A.m. b.a. I nternt overvåg n i ngsprog ram efter vandsektorloven Arsberetning for 2011 GVR-NR. 53 85 7418 Indholdsfortegnelse t. Overvågningsprogrammets ledelseserklæring...3 7.1,.

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere