Vedtægter for DKK Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for DKK Esbjerg"

Transkript

1 Vedtægter for DKK Esbjerg

2 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk Kennel Klub kan fastsætte nærmere retningslinjer for lokalafdelingens arbejde. 4) Som medlem kan optages enhver, der fremsætter begæring herom. Medlemmer, der ikke er myndige, har ikke stemmeret og er ikke valgbare. 5) Der kan vælges mellem 2 typer af medlemsskab. Et almindeligt medlemsskab (hovedmedlem) løber i 12 måneder, fra den måned, man har meldt sig ind. For yderligere personer i husstanden kan der oprettes selvstændigt medlemskab til reduceret kontingent der løber i 12 måneder fra den måned man har meldt sig ind. Et sådant medlem har samme rettigheder som et almindeligt medlem, men modtager ikke sit eget eksemplar af det månedlige medlemsblad "HUNDEN". 6) Kontingentet fastsættes af Dansk Kennel Klub. 2 Formål 1) Lokalafdelingen beskæftiger sig med træning og aktivering af alle hunde, uanset herkomst, race eller størrelse. Side 2 Lokalafdelingen arbejder for aktivering af hunde og deres ejere gennem et varieret udbud af træningstilbud. Dette skal samtidig bidrage til at hundeejerne får harmoniske og afbalancerede hunde, der kan begå sig i alle situationer, samt skabe mere engagerede og ansvarlige hundeejere, til gavn for hundene, hundeførerne og deres omgivelser.

3 2) Lokalafdelingen skal inden for sit geografiske område medvirke til gennemførelsen af Dansk Kennel Klub s formål, planer og prioriteringer. 3) Lokalafdelingen kan beskæftige sig med relevante aktiviteter, herunder træning af enhver art, der tilbydes i DKK. Hvor der tilbydes aktiviteter, der kræver autoriserede instruktører, skal disse være DKK-autoriserede. 4) Lokalafdelingen kan arrangere lotterispil, bankospil og lignende for de, der er aktive i området. 3 Generalforsamling 1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller det forlanges skriftligt af mindst 10 stemmeberettigede. Bestyrelsen indkalder til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling gennem bladet Hunden. 2) Valgbare og stemmeberettigede er de personer, som har været aktivt tilknyttet lokalafdelingen f.eks. instruktører, aspiranter, elever, medhjælpere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt dem, som - gennem kvittering for indbetaling af aktivitets-/træningsgebyr - kan dokumentere, at de har været aktive de sidste seks måneder på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Al deltagelse i lokalafdelingens aktiviteter med hund forudsætter medlemskab af DKK, hvilket også gælder for valgbare og stemmeberettigede. 3) Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 4) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Side 3

4 5) Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal minimum indeholde: Side 4 a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Valg af stemmetæller d) Beretning om lokalafdelingens virksomhed e) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed f) Lokalafdelingens fremtidige virksomhed g) Indkomne forslag h) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i) Valg af revisor og revisorsuppleant j) Eventuelt 6) Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede. Skriftlig afstemning skal foretages, når blot én fremmødt stemmeberettiget fremsætter begæring herom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 7) Ved vedtægtsændring kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. 8) Generalforsamlingen vælger medlemmer til bestyrelsen. Ved stemmelighed ved bestyrelsesvalg afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. 9) Generalforsamlingen kan vælge op til to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter er på valg hvert år. 10) Generalforsamlingen vælger hvert år revisor og revisorsuppleant.

5 4 Bestyrelsen 1) Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på mindst tre medlemmer, der vælges på lokalafdelingens ordinære generalforsamling. Valgperioden er to år, og genvalg kan finde sted. Det skal tilstræbes at halvdelen af bestyrelses medlemmer er på valg hvert år. Formand og næstformand bør ikke afgå samtidig. 2) Nært beslægtede, ægtefæller eller andre, der er nært knyttet til hinanden, kan ikke vælges til formand og kasserer eller til kasserer og revisor. 3) På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med: a) Formand b) Næstformand c) Kasserer d) Sekretær e) Uddannelsesansvarlig f) PR-ansvarlig g) Kontaktperson overfor Dansk Kennel Klub h) Sponsoransvarlig 4) Bestyrelsen kan supplere sig med et yderligere medlem frem til næste generalforsamling. 5 Bestyrelsens ansvar 1) Bestyrelsen har det fulde ansvar for alle lokalafdelingens anliggender, herunder forvaltning af afdelingens midler, der primært er placeret i et pengeinstitut. Side 5

6 2) Bestyrelsen indsender senest tre uger efter lokalafdelingens generalforsamling følgende til landsforeningen Dansk Kennel Klub: a) Oversigt over bestyrelsens sammensætning, herunder lokalafdelingens kontaktperson overfor DKK. b) Referatet af generalforsamlingen underskrevet af dirigenten samt kopi af afdelingens reviderede årsregnskab i underskrevet stand. 3) Lokalafdelingen tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura eller fuldmagt, herunder fuldmagt til at modtage indbetaling og betale indgåede forpligtelser. 4) Bestyrelsen skal følge de af Dansk Kennel Klub s vedtagne bestemmelser om regnskabets førelse og aflæggelse. 5) Lokalafdelingens regnskabsår går fra den 1. juni til den 31. maj. 6 Bidrag til DKK s kredse 1) Lokalafdelingen betaler et årligt gebyr til den lokale DKK kreds. 2) Dette gebyr dækker: Henvisning af hunde til deltagelse i lokalafdelingens aktiviteter, mulighed for (mod normal betaling) at deltage i DKK s kurser, tilladelse til at benytte DKK s navn og logo, lovpligtig erhvervs- og arbejdsskadeforsikring (forsikring af instruktører og andre officials under udførelse af deres frivillige hverv), mulighed for korte meddelelser i HUNDEN o. lign. 3) Størrelsen på gebyret pr. hund, som har deltaget i en eller flere aktiviteter i lokalafdelingen i det forløbne regnskabsår fastsættes af Dansk Kennel Klub. Beløbet afregnes til den lokale kreds sammen med indsendelse af regnskabet senest 3 Side 6

7 uger efter lokalafdelingens generalforsamling. 7 Lokalafdelingens opløsning 1) Opløsning af lokalafdelingen kan kun finde sted med 2/3 flertal efter to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 2) Ved ophør/nedlæggelse af en lokalafdeling tilfalder afdelingens midler og ejendom den lokale DKK kreds. 3) Lokalafdelingens bestyrelse er ansvarlig for, at alle værdier overdrages til kredsen senest tre uger efter ophøret/nedlæggelsen. 8 Ikrafttrædelse 1) Nærværende vedtægter for DKK Esbjerg er vedtaget på generalforsamlingen den ) Ændringer i 1, stk. 1 og stk. 5, samt 5, stk. 1 er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den og træder i kraft umiddelbart efter afslutningen af denne. Side 7

8 DKK Esbjerg PN011 Hold dig opdateret med hvad der sker hos DKK Esbjerg. Tilmeld dig Nyhedsbrevet og vær den første til at få besked om nye tiltag og nye hold. Kig forbi eller scan koden: Vedtægter for DKK Esbjerg Side 8

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere