Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007"

Transkript

1 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse vedrørende spørgsmål om inhabilitet. Kommunen oplyser følgende: TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Esbjerg Havn er en kommunal selvstyrehavn oprettet i hen hold til havnelovens 6, stk. 1, nr. 3. I henhold til havnelovens 9 samt vedtægter for havnen har byrådet bl.a. udpeget to byrådsmedlemmer, herunder borgmesteren, til medlemmer af havnebestyrelsen. Daværende Esbjerg Kommune har på et tidspunkt indhentet vejledende udtalelse fra daværende tilsynsmyndighed om, hvorvidt der kunne antages at foreligge speciel inhabilitet hos de to byrådsmed lemmer ved byrådets behandling af havnens årsregnskab i henhold til havnelovens 9, stk. 3, og tilsynsmyndigheden vurderede ved denne lejlighed, at der forelå speciel inhabilitet. Bl.a. med henvisning til de anbefalinger, der nu foreligger fra Udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber, samt til den udvikling, der i øvrigt har været på inhabilitetsområdet, udbedes ven ligst Statsforvaltningens vurdering af, hvorvidt der i et tilfælde som beskrevet fortsat kan antages at foreligge speciel inhabilitet. Statsforvaltningen bemærker, at Tilsynsrådet for Ribe Amt den 9. februar 2001 afgav en vejledende udtalelse til Esbjerg Kommune om inhabilitet ved byrådets behandling af klage over forvaltning af havnen, jf. havnelovens 17. Tilsynsrådet udtalte ved den lejlighed, at forholdet var omfattet af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 4, og at et kommunalbestyrelsesmedlem derfor ikke kunne medvirke i en klagesagsbehandling. STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /204 SAGSBEHANDLER: UJSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Statsforvaltningen bemærker videre, at Statsamtet Sønderjylland i marts 2004 afgav en vejledende udtalelse om spørgsmålet om, hvorvidt to byrådsmedlemmer som havnebestyrelsesmedlemmer var inhabile ved byrådets behandling af forslag til ændring af kommuneplanen , samt forslag til lokalplan for et havnecenter ved Esbjerg Havn.

2 Statsamtet fandt, at en kommunal selvstyrehavn, uanset at den drives som en selvstændig virksomhed, ikke kan anses som en selvejende institution eller anden form for i forhold til kommunen selvstændig juridisk person, men derimod må anses som en særlig del af den kommunale forvaltning. Statsamtet udtalte i forhold til det forelagte, at medlemskab af havnebestyrelsen ikke ville medføre inhabilitet efter forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2. Retsgrundlaget Følgende fremgår af 14, stk. 1 i styrelsesloven: " 14. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen." 3 og 4, stk. 3 i forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985 som senest ændret ved 4 i lov nr. 505 af 24. juni 2005) har følgende ordlyd: " 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op. eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig el. ler økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens ud. fald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. 4, stk. 3. Ved kollegiale forvaltningsmyndigheders valg af medlemmer til hverv kan et medlem uanset bestemmelserne i SIDE 2

3 3 deltage, selvom medlemmet er bragt i forslag. Bestemmelserne i 3 gælder ikke for regionsråds eller kommunalbestyrelsers beslutninger om vederlag mv. til medlemmer." Af bemærkninger til forvaltningslovens 3, stk. 4 og 4, stk. 3 fremgår følgende: (LF 1984 nr. 4) "Til 3 (..) Bestemmelsen i nr. 4 tager kun sigte på sager vedrørende klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed. Derimod tager reglen ikke i øvrigt sigte på tilfælde, hvor en person som indehaver af flere offentlige hverv træffer afgørelse eller deltager i en sags behandling i forskellige faser af en sags forløb. Tilfælde af den sidstnævnte karakter vil imidlertid efter omstændighederne kunne begrunde inhabilitet efter bestemmelsen i nr. 5, hvis formålet med, at en sag behandles i de 2 organer, er at skabe en særlig retssikkerhedsgaranti, uden at der foreligger en egentlig klageordning. Bestemmelsen i nr. 4 vil endvidere ikke medføre inhabilitet i de tilfælde, hvor det følger af lovgivningen, at personen deltager i kontrol- eller tilsynsvirksomheden som interesserepræsentant for det organ, der først har behandlet sagen, eller som sagen i øvrigt berører. I sådanne tilfælde vil bestemmelsen i nr. 5 heller ikke i almindelighed medføre, at den pågældende er inhabil til at behandle sagen i det andet organ.(..) Til 4 (..) Det er i kommunalretlig praksis endvidere fast antaget, at f.eks. borgmestre eller udvalgsformænd ikke er inhabile ved afgørelsen af spørgsmål om størrelsen af deres eget vederlag for hvervet. Selvom denne praksis efter justitsministeriets opfattelse ikke er ganske ubetænkelig, har justitsministeriet ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at foreslå den gældende kommunalretlige praksis ændret i forbindelse med det foreliggende lovforslag. I overensstemmelse hermed foreslås i stk. 3, 2. pkt., en bestemmelse, hvorefter 3 heller ikke gælder for kommunalbestyrelsers beslutninger vedrørende vederlag m.v. til medlemmer. Følgende fremgår af 6, stk. 1 og 9, stk. 1-4 og stk i lov om havne (havneloven - lov nr. 326 af 28. maj 1999 som senest ændret ved 8 i lov nr. 548 af 6. juni 2007): " 6. En havn kan organiseres som 1) en statshavn, 2) en kommunal havn, 3) en kommunal selvstyrehavn, 4) et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab eller 5) en privatretligt organiseret havn, der ikke er omfattet af nr. 4. SIDE 3

4 9. En kommunal selvstyrehavn er en selvstændig virksom. hed, som styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger. Stk. 2. Havnens ledelse varetages af en havnebestyrelse, der vælges af kommunalbestyrelsen. Havnebestyrelsens medlems. tal skal være ulige. For hvert medlem udpeges en stedfortræder, som kan indkaldes, når et medlem er forhindret i at deltage. Valget sker på kommunalbestyrelsens konstituerende møde og har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Havnebestyrelsen vælger en formand. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens ind. stilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber samt beo slutninger om optagelse af lån og om ansættelse og afskedigelse af havnechef. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen skal ved ud. øvelsen af deres kompetence varetage havnens interesser. Havnebestyrelsen er over for kommunalbestyrelsen ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse.(..) Stk. 8. Havnen drives således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer for havnens drift, og havnebestyrelsen disponerer selvstændigt inden for de fastsatte rammer over anlægs. og driftsmidler. Stk. 9. Havnens daglige administration skal holdes adskilt fra kommunens. Stk. 10. Havnens midler skal være regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens, jf. dog stk. 13, 2. pkt. Havnen skal udarbejde resultatopgørelse og balance efter reglerne i årsregnskabsloven. Regnskabsaflæggelse i øvrigt skal foregå efter principperne i årsregnskabsloven. Revision af havnens regnskaber foretages af en af kommunalbestyrelsen valgt revisor. Stk. 11. Transport- og energiministeren fastsætter regler om vederlag og udgiftsgodtgørelse til havnebestyrelsens formand og øvrige medlemmer samt disses stedfortrædere. Udgifterne hertil afholdes af havnekassen. Følgende fremgår af bekendtgørelse nr. 625 af 30. juni 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser: I medfør af 9, stk. 9, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne (havneloven) fastsættes: 1. For deltagelse i møder i en kommunal selvstyrehavns havnebestyrelse ydes der medlemmerne, bortset fra formanden, diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i 16 a, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2. Hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. t, eller hvis havnen har landinger af fisk til en årlig landingsværdi på over 100 mio. kr., kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der i stedet for diæter og erstatninger for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes hver af medlemmerne et fast vederlag udgørende indtil kr. årligt. SIDE 4

5 Stk. 3. Hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,5 mio. t, eller hvis havnen har landinger af fisk til en årlig landingsværdi på over 200 mio. kr., kan kommunalbestyrelsen beslutte, at vederlaget kan udgøre indtil kr. årligt, jf. stk. 2. Stk. 4. De i stk. 2 og 3 anførte maksimale vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser. Ved reguleringen anses de anførte beløb som grundbeløb pr. 1. oktober Stk. 5. En beslutning efter stk. 2 og 3 skal omfatte samtlige havnebestyrelsens medlemmer bortset fra formanden. Stk. 6. Til stedfortrædere for medlemmer af havnebestyrelsen ydes diæter og tabt arbejdsfortjeneste efter stk Til havnebestyrelsens formand ydes et fast vederlag, som fastsættes af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. t., eller hvis havnen har landinger af fisk til en årlig landingsværdi på over 100 mio. kr., kan vederlaget udgøre indtil 25 pct. af vederlaget til den pågældende kommunes borgmester. Stk. 3. I andre tilfælde, end de i stk. 2 omtalte, kan vederlaget udgøre indtil 15 pct. af borgmestervederlaget. Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder. 3. Til havnebestyrelsens formand og øvrige medlemmer samt til stedfortrædere ydes udgiftsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i havnebestyrelsens møder efter reglerne i 16 a, stk. 6, jf. 16, stk. 10, i lov om kommunernes styrelse. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes udgiftsgodtgørelse efter 3 i forbindelse med deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i tilknytning til en beslutning i henhold til stk. 1 yderligere beslutte, at der til bestyrelsesmedlemmer, som vederlægges efter 1, stk. 1, samt til stedfortrædere, ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i de nævnte kurser m.v. 5. I tilfælde, hvor en kommunal selvstyrehavn drives som et kommunalt fællesskab, kan fastsættelse af vederlag til formanden for havnebestyrelsen ske på grundlag af de højeste af de vederlag, som ydes til de deltagende kommuners borgmestre, dog ikke amtsborgmestre. 6. Fast vederlag udbetales månedsvis forud og ydes for hver påbegyndt kalendermåned. Vederlæggelsen ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på tre måneder ikke har varetaget dette. Stk. 2. Funktionsvederlag efter 2, stk. 4, udbetales månedsvis bagud. SIDE 5

6 7. Kommunalbestyrelsen afgør hvert år, på grundlag af det forgangne kalenderårs omsætningstal, hvorledes havnebestyrelsen skal vederlægges, jf. 1 og 2. Stk. 2. Såfremt der alene er udbetalt diæter mv. i henhold til 1, stk. 1, og omsætningen ved slutningen af kalenderåret berettiger til udbetaling af fast vederlag, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om efterregulering til bestyrelsens medlemmer. Stk. 3. Såfremt der er udbetalt fast vederlag og den forventede omsætning ikke nås, og der derfor burde have været udbetalt diæter mv., kan kommunalbestyrelsen ikke forlange tilbagebetaling. 8. Alle ydelser efter denne bekendtgørelse afholdes af hav nekassen, jf. havnelovens 9, stk Kommunalbestyrelsens beføjelser efter denne bekendtgørelse kan ikke henlægges til andre. Følgende fremgår af forslag til havnelovens 9: (LF 1998/1999 nr. 162) Til stk. 3 Kommunalbestyrelsen godkender vedtægter, regnskab, optagelse af nye lån og ansættelse eller afskedigelse af havnechef efter indstilling fra havnebestyrelsen. Disse beføjelser vil ikke kunne delegeres til havnebestyrelsen. Derudover er det op til kommunalbestyrelsen at fastlægge omfanget af selvstyret. Den skal således beslutte, om den ønsker at delegere godkendelse af f.eks. større investeringsplaner, køb og salg af fast ejendom etc. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde delegationen. Til stk. 4 Svarende til 8, stk. 1, 2. pkt., i den gældende lov om trafik. havne m.v. præciseres det i 1. pkt., at det påhviler kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen at varetage havnens interesser. Bestemmelsen i 2. pkt. om havnebestyrelsens ansvar over for kommunalbestyrelsen er medtaget for at præcisere, at havne. bestyrelsen selvstændigt skal varetage hvervet. Bestemmelsen udgør ikke i sig selvet ansvarsgrundlag. Til stk. 7 (..)Den gældende lovs forudsætning om, at havnens økonomi skal være adskilt fra kommunens, opretholdes. Da havnen er forankret i kommunen, vil kommunen dog som hidtil hæfte for lån, som havnen ikke måtte kunne tilbagebetale." Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen Syddanmark skal vejledende udtale følgende: SIDE 6

7 En kommunal selvstyrehavn oprettes med hjemmel i lov om havne, den styres af kommunalbestyrelsen, og den ledes af havnebestyrelsen. Havnebestyrelsen vælges af kommunalbestyrelsen og er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen, jf. lovens 9, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen godkender efter havnebestyrelsens indstilling vedtægter, regnskab, optagelse af nye lån og ansættelse eller afskedigelse af havnechef, og disse beføjelser vil ifølge bemærkninger til havnelovens 9, stk. 3 ikke kunne delegeres til havnebestyrelsen. Ud over ledelsen af den daglige drift har havnebestyrelsen alene de beføjelser, som kommunalbestyrelsen beslutter at henlægge til den, og som kommunalbestyrelsen når som helst kan tilbagekalde, jf. bemærkninger til 9, stk. 3. Både kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen skal ifølge 9, stk. 4 varetage havnens interesser ved udøvelsen af deres kompetence, og havnebestyrelsen er overfor kommunalbestyrelsen ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer for havnens drift. Inden for disse rammer forudsættes havnebestyrelsen selvstændigt at varetage driften og disponerer i den forbindelse over anlægs- og driftsmidler, jf. lovens 9, stk. 8. En kommunal selvstyrehavn drives som en selvstændig virksomhed, hvis aktiviteter forventes i det mindste at hvile i sig selv. Havnen skal have en selvstændig administration adskilt fra kommunens forvaltning, og havnens økonomi skal regnskabsmæssigt holdes adskilt fra kommunens. Der henvises til havnelovens 9, stk. 1, stk. 8 samt stk. 9. Uanset den regnskabsmæssige adskillelse antages det imidlertid, at kommunen hæfter for selvstyrehavnens gæld. Der er således i havneloven lagt op til, at havnen drives som en selvstændig virksomhed, men den konkrete udstrækning af selvstændigheden afgøres i forholdet mellem kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen. På baggrund af det anførte er det statsforvaltningens opfattelse, at en kommunal selvstyrehavn ikke kan anses som en selvstændig juridisk person i forhold til kommunen, men derimod må anses som en særlig del af den kommunale forvaltning. SIDE 7

8 Der henvises herved tillige til afgørelsen i Ugeskrift for Retsvæsen ØLD om en kommunalt styret trafikhavn efter den indtil havnelovens ikrafttræden gældende lov om trafikhavne m.v. Det må i havneloven anses for forudsat, at kommunalbestyrelsesmedlemmer kan deltage i havnebestyrelsen, jf, Trafikministeriets udtalelse af 10. oktober 2000 til Tilsynsrådet ved Ribe Statsamt, men der er ikke i loven taget stilling til spørgsmålet om disse medlemmers habilitet i kommunalbestyrelsen. Reglerne om speciel inhabilitet i forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmer findes i 14 i styrelsesloven, hvorefter kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem af kommunalbestyrelsen kan have en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Styrelsesloven indeholder ingen angivelse af, hvornår en interesse har en sådan karakter, at et kommunalbestyrelsesmedlem er udelukket fra at deltage i afgørelsen af en sag. Dette spørgsmål måtte tidligere løses på grundlag af almindelige retsgrundsætninger. De fleste af disse er nu udtrykt i forvaltningslovens kapitel 2, hvor de relevante bestemmelser i nærværende sag er forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1, 4 og 5. Baggrunden for reglerne om speciel inhabilitet er et ønske om at tilvejebringe sikkerhed for - og tillid til - at de afgørelser, der træffes af den offentlige forvaltning, ikke påvirkes af uvedkommende hensyn, og afgørelsen om inhabilitetsspørgsmålet beror på en samlet vurdering, hvor flere forskellige hensyn afvejes. Ifølge forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1 er den, der virker inden for den offentlige forvaltning, inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det forhold, at kommunalbestyrelsen skal godkende størrelsen af vederlag til havnebestyrelsesmedlemmer, medfører efter statsforvaltningens opfattelse ikke, at det berørte medlem bliver inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling heraf. Statsforvaltningen lægger herved til grund, at den kommunale selvstyrehavn anses for en særlig del af den kommunale forvaltning, og at kommunalbestyrelsens beslutning om størrelsen af havnebestyrelsesmedlemmers vederlag må kunne anses som en analogi af situationen i forvaltningslovens 4, stk. 3, jf. ovenfor. SIDE 8

9 Statsforvaltningen lægger endvidere vægt på, at de overordnede rammer for størrelsen af vederlag til havnebestyrelsesmedlemmer er reguleret af Transport- og energiministeriet, og at kommunalbestyrelsen alene træffer beslutning om vederlagenes størrelse indenfor rammerne som fastlagt i vederlagsbekendtgørelsen, jf. ovenfor. I Esbjerg Kommunes forespørgsel til statsforvaltningen henvises til et udvalg, der har været nedsat af Indenrigsog Sundhedsministeren vedrørende de styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber. Udvalget afgav den 22. december 2006 rapport vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber. Udvalget har alene beskæftiget sig med de uvedkommende interesser, der kan knytte sig til deltagelse i aktie- og anpartsselskaber. Uvedkommende interesser i forhold til den beslutning, som kommunalbestyrelsen skal træffe, kan i det lys opstå på baggrund af kommunalbestyrelsens rolle som aktionær eller på baggrund af det enkelte kommunal-bestyrelsesmedlems "dobbeltrolle" som både kommunalbestyrelsesmedlem og bestyrelsesmedlem i et helt eller delvist ejet aktieselskab eller anpartsselskab. Et væsentligt led i udvalgets inhabilitetsvurdering har været at overveje, om kommunens interesse må antages at være sammenfaldende med eller at afvige fra det pågældende selskabs interesse. Udvalget fandt blandt andet, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der er udpeget til bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab, hvor kommunen er eneejer, vanskeligt kan være udpeget til bestyrelsen for der at varetage andre interesser end kommunens interesser. Udvalget lagde endvidere til grund, at bestyrelsens medlemmer i disse situationer, hvor de er udpeget af eneejeren, rent faktisk har en mulighed for at varetage kommunens interesser. Udvalget anbefalede blandt andet en fremtidig retstilstand på det kommunale område, hvorefter der ikke i almindelighed foreligger inhabilitet i kommunalbestyrelsen som følge af deltagelse i bestyrelsen for fuldt ud kommunale ejede aktie- og anpartsselskaber. Udvalget fandt videre, at der i fire typesituationer i overensstemmelse med gældende ret efter omstændighederne fortsat kan være anledning til at statuere inhabilitet, nemlig hvor, 1) kommunalbestyrelsen skal tage stilling til den pågældendes varetagelse af sit bestyrelseserhverv, 2) kommunalbestyrelsen udøver tilsyn - udover det overordnede økonomiske tilsyn med selskabet, der følger af kommunernes ejerskab - eller kontrolvirksomhed i forhold til SIDE 9

10 selskabet, 3) kommunalbestyrelsesmedlemmet er bestyrelsesformand i selskabet, og der kan være tvivl om, hvorvidt den pågældende ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen alene vil varetage saglige, offentlige interesser, og 4) kommunalbestyrelsen og selskabet indgår privatretlige aftaler. Der henvises til rapportens sider 90, 119 og 120. Den kommunale selvstyrehavn er ikke et selskab i juridisk forstand, men ved vurderingen af spørgsmålet om eventuel inhabilitet for havnebestyrelsens medlemmer kan inddrages den kommunalretlige praksis på området for deltagelse i bestyrelser for aktie- eller anpartsselskaber. Udgangspunktet vil herefter være, at der alene vil være anledning til at statuere inhabilitet i de skitserede fire typesituationer. Kommunalbestyrelsen skal godkende regnskabet efter havnebestyrelsens indstilling, herunder fastsætte vederlag til havnebestyrelsens medlemmer på baggrund af vederlagsbekendtgørelsen. Revision af havnens regnskab foretages af en revisor valgt af kommunalbestyrelsen, jf. havnelovens 9, stk. 10, 3. pkt. Spørgsmålet er herefter, om kommunalbestyrelsen ved godkendelse af regnskab udøver en sådan kontrolfunktion, at der er grundlag for at statuere inhabilitet efter forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 4 eller 5. Ifølge 3, stk. 1, nr. 4 er den, der virker inden for den offentlige forvaltning, inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontroleller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår. Ifølge bemærkninger til denne bestemmelse, jf. ovenfor, tager den sigte på sager vedrørende klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed. Derimod tager reglen ikke i øvrigt sigte på tilfælde, hvor en person som indehaver af flere offentlige hverv træffer afgørelse eller deltager i en sags behandling i forskellige faser af en sags forløb. Statsforvaltningen er tilbøjelig til at mene, at der ikke er tale om en to instans-inhabilitet ved kommunalbestyrelsens godkendelse af havnens regnskab, idet der ved vurderingen heraf er lagt vægt på, at det må anses for forudsat i havneloven, at kommunalbestyrelsesmedlemmer kan være medlem af havnebestyrelsen, at havnebestyrelsen SIDE 10

11 alene laver indstilling omkring regnskabet, der skal udarbejdes efter principperne i årsregnskabsloven, jf. havnelovens 9, stk. 3, og at regnskabet skal revideres af en kommunalt valgt revisor. Tilfælde af denne karakter vil imidlertid efter omstændighederne kunne begrunde inhabilitet efter bestemmelsen i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5 bestemmer, at den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Der er tale om en opsamlingsbestemmelse, hvis nærmere indhold i vidt omfang er defineret ud fra en række typetilfælde fra praksis. Efter forvaltningslovens 3, stk. 2 følger endelig, at der alene foreligger inhabilitet, hvis der er fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Det fremgår eksplicit af havnelovens 9, stk. 4, at kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen ved udøvelsen af deres kompetencer skal varetage havnens interesser, og statsforvaltningen mener på den baggrund, at der principielt foreligger et sammenfald mellem, hvad der er i havnens interesse, og hvad der er i kommunens interesse. Det er derfor statsforvaltningens opfattelse, at det ikke kan antages, at det påhviler kommunalbestyrelsens repræsentanter i havnebestyrelsen at varetage særlige interesser, der afviger fra kommunens interesser. Statsforvaltningen finder således, at medlemskab af havnebestyrelsen ikke medfører, at de berørte medlemmer bliver inhabile efter forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 4 eller nr. 5, jf. stk. 2 i forhold til byrådets behandling af regnskabet for havnen, herunder stillingtagen til bestyrelsesmedlemmers vederlag. Som sagen foreligger oplyst, er der efter statsforvaltningens opfattelse ikke grundlag for at anse havnens bestyrelsesmedlemmer for inhabile i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af havnens regnskab, Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i anledning af henvendelsen. SIDE 11

12 I øvrigt: Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet. ( Med venlig hilsen Benedikte Holm kontorchef / Ulla Jensen fuldmægtig SIDE 12

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

NOTAT. Habilitetsspørgsmål: Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af havnebestyrelsen

NOTAT. Habilitetsspørgsmål: Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af havnebestyrelsen NOTAT DATO 27-08-2008 JOURNAL NR. SAGSANSVARLIG Cristina Nissen DIREKTIONSSEKRETARIATET Habilitetsspørgsmål: Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af havnebestyrelsen Udviklingsafdelingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til bestyrelsesformanden for en kommunal selvstyrehavn

Statsforvaltningens brev til bestyrelsesformanden for en kommunal selvstyrehavn Statsforvaltningens brev til bestyrelsesformanden for en kommunal selvstyrehavn er inhabil. Denne kompetence er uddelegeret til forvaltningen, henset til at Kommune som organisation fører tilsyn med,

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet.

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. 26-01- 09 Interessentskabet Kristrup Vandværk (i det følgende: KV) rettede i mail af 1. september 2006

Læs mere

BESTYRELSESVEDTÆGT FOR AABENRAA HAVN

BESTYRELSESVEDTÆGT FOR AABENRAA HAVN BESTYRELSESVEDTÆGT FOR AABENRAA HAVN CVR-NR. 24 39 39 68 1. Havnens formål og styrelse 1.1. Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn, der drives i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommunale

Læs mere

NOTAT OM INHABILITET VED BESLUTNING OM AT INDGÅ I EN FÆLLES VANDKONCERN

NOTAT OM INHABILITET VED BESLUTNING OM AT INDGÅ I EN FÆLLES VANDKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 NOTAT OM INHABILITET VED BESLUTNING OM AT INDGÅ I EN FÆLLES VANDKONCERN 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Otte kommuner

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser

Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser Aarhus, den 3. november 2016 2 Habilitet Habilitetsreglernes formål: Grundlæggende krav om saglig forvaltning (subjektiv inhabilitet) Undgå mistillid

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune Notat Til: Byrådet Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft 30. september 2016 Sags id: 08/34587 Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Tilsynets brev af 15. maj 2007 til en borger

Tilsynets brev af 15. maj 2007 til en borger Tilsynets brev af 15. maj 2007 til en borger De har den 11. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus angående borgmester i Fredericia Kommune Uffe Steiner Jensens habilitet ved byrådets behandling

Læs mere

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU)

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er, som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd, underlagt habilitetsreglerne fra

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Navn: Titel/stilling: Arbejdssted: Organisation du repræsenterer: Daniel Pilsgaard Henriksen Læge, Phd Klinisk farmakologi

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Baggrund Som opfølgning på byrådets drøftelse om inhabilitet på byrådsmøde 30. september 2015 Punkt 95: Forslag til Lokalplan 125

Læs mere

Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser

Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser Johan Weihe og Nicolai ls 2 Habilitet Formål med forvaltningsretlige habilitetsregler: Grundlæggende krav om saglig forvaltning (subjektiv inhabilitet)

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: 27-11- 2007 Esbjerg Kommune har i brev af 16. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark med anmodning

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning Direktionssekretariatet Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning - John Saaby Jensen Indledning. John Saaby Jensen har bedt direktionssekretariatet om, at få vurderet hans habilitet i forbindelse med at

Læs mere

Folketingets Ombudsmand Gammeltorv København K. Vedr. Folketingets Ombudsmands dokumentnummer 16/ /JV

Folketingets Ombudsmand Gammeltorv København K. Vedr. Folketingets Ombudsmands dokumentnummer 16/ /JV 2016-41760 Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Dato: 09-08-2016 Vedr. Folketingets Ombudsmands dokumentnummer 16/02656-2/JV Svar på Folketingets Ombudsmands henvendelse af 22. juni 2016

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til Trafikselskabet Sydtrafik

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til Trafikselskabet Sydtrafik Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til Trafikselskabet Sydtrafik 30-09- 2009 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV 10 Vedrørende anmodning om forøgelse

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse X 08-04- 2010 Ved brev af 8. marts 2009 har X rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland, idet X mener, at Y Byråd har handlet ulovligt i forbindelse med behandling af sag om vindmølleområder.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 26. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 26. november 2010 til en kommune. På baggrund af to henvendelser af henholdsvis den 23. august og 24. august 2010 fra to borgere har statsforvaltningen rejst en tilsynssag vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

Notat. Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm. Frank Steen. ApS

Notat. Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm. Frank Steen. ApS Notat Til: Vedrørende: Bilag: Frank Steen Inhabilitet kommunalbestyrelsen/hørsholm Vand ApS Ingen Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm Vand Aps Forvaltningsloven Forvaltningsloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Østdeponi Uldjydevej Herning. Vederlag til bestyrelsesformanden

Østdeponi Uldjydevej Herning. Vederlag til bestyrelsesformanden 2014-176783 Østdeponi Uldjydevej 2 7400 Herning Dato: 09-07- 2015 Vederlag til bestyrelsesformanden Østdeponi har ved mail af 25. februar 2014 anmodet om Statsforvaltningens godkendelse af et fast vederlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet 19 i Konkurrencerådets forretningsorden indeholder regler om et rådsmedlems inhabilitet: 19. Et medlem

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Notat. De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Notat. De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Notat Vedrørende: De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Notatet er afgrænset til kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i hhv. kommunale fællesskaber (godkendt efter 60 i kommunestyrelsesloven)

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid.

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid. NOTAT 3. juni 2013 Fremgangsmåde ved vurdering af habilitet i fagudvalg under RADS Baggrund En høj faglighed er sammen med regler omkring habilitet og uafhængighed en forudsætning for RADS troværdighed.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Advokatpartnerselskab Michael Klöcker Advokat J.nr. 311656 7. december 2016 HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Socialforvaltningen i Københavns Kommune 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet Ikast. Vedr. Remisen Brande.

Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet Ikast. Vedr. Remisen Brande. Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 31-10- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 Vedr. Remisen Brande. Statsamtet Århus rejste på baggrund af artikler

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere