Sygeforsikringen "danmark" - Police

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeforsikringen "danmark" - Police"

Transkript

1 Sygeforsikringen "danmark" - Police Aftalepart: Helle Mackenhauer Aftaleparten er policens ejer og den person, der betaler kontingent til "danmark" og får udbetalt tilskud for alle medlemmer på policen. Afdeling: København Kontor: Palægade 7, 1261 København K Telefon: Medlemmer Policen dækker følgende medlemmer af Sygeforsikringen "danmark": Cpr-nummer Indmeldt Navn Dækning Gyldig fra Gyldig til Pris Helle Mackenhauer Gruppe ,80 Rejse Europa ,28 Rejse Verden ,32 Den oplyste pris er årsprisen pr. 17. december Prisen er inkl. præmieafgift til staten Police Generelle betingelser Side 1 af 21

2 Generelle Forsikringsbetingelser - Gældende fra den 1. januar Optagelse Gruppe 1, 2, 5, S, Basis-Sygeforsikring og tilvalgsforsikringer Som nye forsikringstagere i Sygeforsikringen "danmark" (og dermed som medlemmer) kan optages personer, som har bopæl i Danmark (undtaget Grønland og Færøerne), og som er tilmeldt folkeregistret. Endvidere kan optages personer, der midlertidigt opholder sig i udlandet, hvis de har et dansk cpr-nummer Vedtægter for Sygeforsikringen "danmark", gensidig sygeforsikringsforening, kan rekvireres på "danmark"s kontorer eller ses på sygeforsikring.dk Børn under 16 år kan mod tilmelding - når helbredsbetingelserne i punkt i øvrigt er opfyldt - medforsikres gratis sammen med en af forældrene, der har forældremyndighed, men det er en betingelse, at barnet er tilmeldt folkeregistret på samme adresse som den pågældende Medlemmers nyfødte børn medforsikres dog blot ved tilmelding til "danmark" uden helbredserklæring, men under de i punkt nævnte forudsætninger For at førstegangs optagelse kan blive godkendt, er det en betingelse, at begæring herom er et af "danmark"s kontorer i hænde inden det fyldte 60. år, at vedkommende er fuldstændig rask i optagelsesøjeblikket og ikke lider af nogen ofte tilbagevendende sygdom eller af nogen legemssvaghed, at vedkommende ikke forventer at få eller har haft noget forbrug af medicin inden for de seneste 12 måneder, og at vedkommende ikke har været i behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, psykolog eller andre behandlere inden for de seneste 12 måneder Uanset helbredskravene i punkt kan medlemmer optages i Gruppe S ud fra en af "danmark" foranstaltet konkret lægelig bedømmelse. 1.4 Optagelse regnes fra den dag, hvor begæring herom er blevet godkendt af "danmark". 1.5 For optagelse af tidligere medlemmer gælder særlige regler Det optagne medlem har ret til at sikre sig inden for en af de fire grupper, der fremgår af "danmark"s tariffer, fastsat i henhold til "danmark"s vedtægter, kaldet Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 og Basis-Sygeforsikring. For optagelse i Gruppe S gælder særlige regler, se punkt og Endvidere kan tegnes tilvalgsforsikringer sammen med de nævnte grupper efter nærmere regler for de enkelte tilvalg Skift fra en gruppe til en anden kan kun ske én gang inden for 12 måneder og tidligst 1 år efter indmeldelsen. Medlemmer i Gruppe S har ikke krav på at kunne skifte gruppe. 1.7 Aftaleparten er policens ejer og den person, der får udbetalt tilskud for alle medlemmer på policen. 2. Udmeldelse mv. Gruppe 1, 2, 5, S, Basis-Sygeforsikring og tilvalgsforsikringer Udmeldelse af "danmark" og dermed ophør af forsikringen kan ske med 30 dages skriftligt varsel Udmeldelse/opsigelse i de første 12 måneder kan dog kun ske mod betaling af et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af gebyroversigt på sygeforsikring.dk Hvis medlemmet fraflytter fast bopæl i Danmark, ophører forsikringen som hovedregel med udgangen af det kvartal, hvori fraflytningen har fundet sted Dog kan den pågældende forblive som medlem, hvis kontingentet kan opkræves via Betalingsservice, se punkt 8.2, 2. afsnit. 2.3 "danmark" kan ophæve forsikringen uden varsel, hvis medlemmet ved bevidst urigtige oplysninger, falske eller rettede bilag, eller på anden måde har søgt at opnå en erstatning, som medlemmet ikke har krav på, eller en større erstatning end medlemmet er berettiget til. 2.4 Har medlemmet ved forsikringens tegning afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger, som har betydning for "danmark"s stillingtagen til medlemskabet, kan forsikringen annulleres. 2.5 Hvis medlemmet ved forsikringens tegning ikke har oplyst korrekt cpr-nummer, slet ikke har noget dansk cpr-nummer eller ikke ønsker at oplyse dette, kan forsikringen annulleres Udmeldelse af "danmark" eller annullering af "danmark"-medlemskabet medfører samtidig ophør af enhver tilvalgsforsikring Gruppeskift fra en gruppe, hvortil er knyttet en tilvalgsforsikring, medfører samtidig ophør af tilvalget, medmindre det samme tilvalg er knyttet til den nye gruppe. 3. Erstatning Gruppe 1, 2, 5, S og tilvalgsforsikringer samt varslinger Erstatning opgøres i henhold til "danmark"s gældende takster og generelle betingelser. Ændringer varsles gennem "danmark"s medlemsblad, d-nyt. Erstatningerne kan ses i "danmark"s takstbrochure samt på sygeforsikring.dk Retten til erstatning for udgifter i henhold til reglerne for den særlige dækning for operationer indtræder dog først efter medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de umiddelbart forudgående 12 måneder. Det samme gælder ved tegning af en tilvalgsforsikring i Gruppe 5 til operationer og for tilvalget Udvidet Operation. Dog indtræder retten til tilskud først efter 24 måneder, hvis tilvalget Udvidet Operation er tegnet, efter medlemmet er fyldt 60 år Retten til erstatning ophører samtidig med ophør af medlemskabet. Dog erstattes udgifter til behandlinger m.v. i op til 3 år, jf. punkt 7.4., såfremt disse er foretaget under medlemskabet "danmark" yder erstatning for udgifter til sygdomsbehandling, Police Generelle betingelser Side 2 af 21

3 tandpleje, køb m.v. i Danmark og i EU/EØS-landene i henhold til punkt Erstatningen fastsættes på baggrund af medlemmets faktiske udgift Erstatningen kan aldrig overstige medlemmets faktiske udgift. 4. Basis-Sygeforsikring 4.1 Der udbetales ikke erstatninger til medlemmer, der har tegnet Basis-Sygeforsikring. 4.2 Bortset fra reglen i punkt 4.1 har medlemmer, der har tegnet Basis-Sygeforsikring, samme rettigheder og forpligtelser som andre "danmark"- medlemmer. 5. Forsikringssum Gruppe 1, 2, 5, S og tilvalgsforsikringer. 5.1 Det højeste erstatningsbeløb, der kan ydes et medlem inden for 12 måneder, er: kroner i Gruppe 1, kroner i Gruppe 2, kroner i Gruppe 5 og kroner i Gruppe S. For tilvalg kan gælde særlige regler. 6. Undtaget fra erstatning Gruppe 1, 2, 5, S og tilvalgsforsikringer. 6.1 Erstatning ydes ikke for sygdomsbehandling, tandpleje m.v., der er ydet af medlemmet eller medlemmets virksomhed til sig selv, til hjemmeboende børn, eller ydet til medlemmet af dennes ægtefælle eller ægtefællens virksomhed. 6.2 Erstatning ydes ikke for udgifter til ophold på plejehjem og anstalter for diætetisk behandling. 6.3 Erstatning ydes ikke for udgifter til sygebehandling m.v. i forbindelse med sygdomme, som skyldes misbrug af alkohol, narkotika eller andre giftstoffer, medicin samt eventuelle følgesygdomme heraf eller sygdomme, der hidrører fra selvforskyldt beskadigelse af legemet. 6.4 Erstatning ydes ikke for udgifter til attester. 6.5 Under epidemier, der er taget under offentlig behandling, kan "danmark" nedsætte erstatningerne eller lade disse helt falde bort. 6.6 Erstatning ydes ikke for udgifter til sygdomme, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, terror eller terrorlignende operationer, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrige, oprør eller borgerlige uroligheder samt skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner. 6.7 Erstatning ydes ikke til behandling af skader og sygdomme, der er opstået som følge af udøvelse af professionel sport (idræt mod økonomisk vederlag eller subsidier, der kan sidestilles hermed). 6.8 Erstatning ydes ikke for udgifter, som er omfattet af en anden forsikring, se punkt Fremgangsmåden ved udbetaling af erstatning Gruppe 1, 2, 5, S og tilvalgsforsikringer Erstatning udbetales, når den originale regning eller det offentliges tilskudsbilag indsendes eller afleveres til et af "danmark"s kontorer Erstatningsbeløbet udbetales dog først, når dette og summen af tidligere ikke udbetalte erstatninger overstiger den af "danmark" fastsatte minimumsgrænse. Erstatninger, der beregnes på grundlag af overførte data i henhold til punkt 7.2.3, udbetales først, når medlemmet indsender andre regninger eller anmoder om udbetaling. Udbetaling forudsætter, at beløbet er over den fastsatte minimumsgrænse. Medlemmet kan kræve automatiske udbetalinger ugentligt, månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller helårligt til en konto i et pengeinstitut. Udbetaling forudsætter, at beløbet er over den fastsatte minimumsgrænse Uanset den nævnte minimumsgrænse afregnes et beløb til medlemmet senest 24 måneder efter medlemmet har afleveret eller indsendt bilag med henblik på udbetaling af erstatning I de tilfælde, hvor det offentlige ikke yder tilskud, eller hvor tilskuddet er trukket fra i regningen, indsendes selve den originale regning Den originale regning skal være specificeret, kvitteret og forsynet med medlemsnummer (cpr-nummer). Regninger for operationer skal endvidere indeholde diagnosen (operationsklassifikationsnummer og operationsbeskrivelse), behandlingens art og den eventuelle indlæggelsesperiode. Hvis regningen er betalt på giro, indsendes den originale regning sammen med postvæsenets originale kvittering "danmark" kan aftale, at behandlere og leverandører i stedet for udstedelse af bilag til medlemmet overfører tilsvarende oplysninger direkte til "danmark" med henblik på erstatningsudbetaling til medlemmet. Ekspeditionsgebyr til apotekerne for overførsel af de nævnte oplysninger fratrækkes i afregningen af tilskuddet til medlemmet Erstatning udbetales kun, hvis udgiften er afholdt for en ydelse, der direkte er anvendt af medlemmet selv Erstatning for udgifter til medforsikrede børn udbetales, når regningen er udstedt til barnet eller den/de af forældrene, hos hvem barnet er medforsikret, jf. punkt Reklamationer skal anmeldes senest 14 dage efter modtagelsen af erstatningsbeløbet. 7.4 Ethvert krav mod "danmark" forældes 3 år efter, at medlemmet har fået kendskab til sit krav. 7.5 Retten til erstatning ophører, når præmie ikke betales, jf. Lov om Forsikringsaftaler og neden for punkt Præmiebetaling Gruppe 1, 2, 5, S, Basis-Sygeforsikring og tilvalgsforsikringer. 8.1 Forfalden præmie betales forud og kan efter aftale med "danmark" betales hel-, halv- eller kvartårligt. Hvis medlemmet kun midlertidigt har bopæl i Danmark, betales altid 12 måneder forud. Hovedforfaldsdag er i øvrigt 1. januar. 8.2 "danmark" opkræver både første og senere præmier samt skadesforsikringsafgift ved udsendelse af indbetalingskort eller efter medlemmets ønske via Betalingsservice. Medlemmet bærer dog selv ansvaret for, at præmien og afgiften bliver betalt Police Generelle betingelser Side 3 af 21

4 Medlemmer, der er bosiddende i udlandet, skal tilmelde præmieopkrævningen til Betalingsservice Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og skal være betalt senest 14 dage herefter Betales første præmie ikke inden den i punkt nævnte frist, bortfalder forsikringen Hvis senere præmie ikke betales rettidigt, kan selskabet opsige forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. Opsigelse kan tidligst ske 14 dage efter afsendelse af den i punkt nævnte rykkerskrivelse Betales senere præmie ikke inden den i punkt nævnte frist, vil "danmark" derefter fremsende en rykkerskrivelse. "danmark" kan opkræve gebyr for rykkerskrivelser til medlemmet. 8.5 Præmie fastsættes af "danmark"s bestyrelse i henhold til "danmark"s vedtægter. 9. Dækning fra anden side Gruppe 1, 2, 5, S og tilvalgsforsikringer "danmark" yder ikke erstatning for udgifter, som er dækket af anden forsikring eller af det offentlige Medlemmet er forpligtet til straks at give "danmark" underretning om, at skadesudgiften er dækket af anden forsikring, således at "danmark" kan gennemføre et eventuelt regreskrav. 9.2 I de tilfælde, hvor medlemmet har adgang til at rejse krav om erstatning for eller tilskud til udgifter til sygehjælp m.v., er den pågældende forpligtet til straks at underrette "danmark" herom. 9.3 "danmark" bestemmer, om selskabet vil gennemføre dets krav mod det andet selskab, eller om medlemmet selv skal gøre dette. 9.4 Medlemmet er forpligtet til ved retsforfølgning eller lign. at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for også at varetage "danmark"s interesser over for det andet selskab. 9.5 Hvis medlemmet modtager erstatning eller tilskud fra anden side for afholdte udgifter til sygehjælp m.v., som er afholdt af "danmark", skal de af "danmark" ydede beløb straks tilbagebetales. 9.6 Medlemmet kan ikke med bindende virkning for "danmark" frafalde krav, nedsætte disse eller på anden måde forringe "danmark"s retsstilling over for en anden dækning som nævnt i punkt Hvis medlemmet overtræder reglerne i punkt , kan det medføre, at "danmark"s erstatningsforpligtelse bortfalder. 10. Bopælsændring m.v. Gruppe 1, 2, 5, S, Basis-Sygeforsikring og tilvalgsforsikringer Medlemmet er forpligtet til at melde navne- eller bopælsforandring samt tilgang af børn til "danmark" Alle meddelelser til "danmark" om medlemskabet skal ske skriftligt, medmindre "danmark" frafalder dette krav. 11. Ankenævn "danmark" er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring Police Generelle betingelser Side 4 af 21

5 Rejse Europa Gældende for: Helle Mackenhauer Rejse Europa Risikoen er afdækket i: 24-timers alarmservice på Bupa Global Travel telefon: Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: CVR der tager sig af skadebehandlingen. SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN De fuldstændige vilkår fremgår af efterfølgende betingelser. Ordlisten er en del af forsikringsbetingelserne, og her defineres en række af de anvendte begreber. Akut hjælp i skadesituationen Rejse Europa dækker som supplement til det blå EU-sygesikringskort. Rejse Europa dækker din egenbetaling for behandling af akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos offentlige læger og på offentlige hospitaler i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Desuden omfatter forsikringen også rejser i følgende lande: Andorra, Isle of Man, Kanaløerne, Monaco, San Marino og Vatikanstaten. Husk altid at medbringe det blå EU-sygesikringskort på rejsen. Ved behov for ambulancetransport eller hospitalsindlæggelse kan du kontakte Bupa Global Assistance døgnet rundt på telefon Herfra kan vi også arrangere hjemtransport og hjælpe på andre måder i forbindelse med bortkommen bagage m.v. I tilfælde af skade Udskriv en skadesanmeldelse fra hjemmesiden ihi-bupa.com eller bestil den på telefon Udfyld anmeldelsen så udførligt som muligt og indsend den til Bupa Global Travel sammen med al den originale dokumentation, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være kvitterede og specificerede regninger fra tandlæge eller fysioterapeut, rapporter fra lufthavnen, politirapporter samt anden dokumentation, der omhandler den specifikke skade. Hvis du har en kronisk sygdom En rejseforsikring dækker som hovedregel kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Lider du af en sygdom, eller har du lidt af en sygdom i tiden op til rejsens start, bør du kontakte Bupa Global Travel. Vi vil da hjælpe dig med at få klarhed over, om en eventuel kronisk eller eksisterende sygdom vil være dækket på rejsen. Dette gælder forud for hver rejse - ikke kun på det tidspunkt, hvor du tegner forsikringen. Se også 5.4. Hvis du er fyldt 80 år eller fylder 80 år på rejsen Hvis du er fyldt 80 år på afrejsetidspunktet eller fylder 80 år på rejsen, skal der indhentes forhåndstilsagn Police Rejse Europa Side 5 af 21

6 fra Bupa Global Travel. Dette gælder forud for hver rejse, se også 2.3. Der kan rekvireres helbredsskema på telefon eller Police Rejse Europa Side 6 af 21

7 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra den 1. august 2014 Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf EUROPA Rejser under 1 md. Sygeudgifter Hospital, læge, receptpligtig medicin EU-sygesikringskort Egenbetaling hospital, læge og receptpligtig medicin Egenbetaling fysioterapi og kiropraktor Smertestillende tandbehandling Lokal sygetransport til behandlingssted Hjemtransport Hjemtransport i tilfælde af død Hjemtransport i tilfælde af sygdom og tilskadekomst Sygeledsagelse/Tilkaldelse Transport Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Indhentning af rejserute Transport Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Evakuering ved krig, epidemi og naturkatastrofe Transport Ophold 750 pr. døgn Hjemkaldelse Transport Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Hjemtransport af bil Erstatningsrejse og erstatning for ødelagte feriedage pr. rejse Returrejse Transport retur til rejsemålet Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Forsinket bagage Erstatningskøb ved mere end 5 timers pr. døgn bagageforsinkelse i udlandet maks. Skader på lejet feriebolig Sikkerhedsstillelse og Advokatbistand Ulykke og Overfald Død Invaliditet Overfald Tandskade Police Rejse Europa Side 7 af 21

8 FORSIKRINGSBETINGELSER Gældende fra den 1. august Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 På side 1 i denne police er dækningsperioden oplyst. 1.2 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, den forsikrede forlader sin bopæl/opholdssted i hjemlandet og ophører, når den forsikrede kommer hjem til sin bopæl/opholdssted i hjemlandet. Dog maks. en måneds varighed pr. rejse. 1.3 Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens ikrafttrædelse. 1.4 Hvis forsikringen tegnes efter afrejse. Hvis forsikringen tegnes efter, at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet, indtræder retten til erstatning først 3 dage (karensperiode) efter forsikringens ikrafttræden. Udgifter som følge af begivenheder opstået i karensperioden er aldrig omfattet af forsikringsdækningen. Ved alvorlig tilskadekomst i forbindelse med et ulykkestilfælde indtræder retten til erstatning dog samtidig med forsikringens ikrafttræden. Hvis forsikringen tegnes efter at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet, beregnes den første måneds dækning fra afrejsedatoen fra hjemlandet. Dækning for udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme/lidelser er betinget af stabilitetskrav, jævnfør 5.4, forud for afrejse fra forsikredes bopæl/opholdssted i hjemlandet. Bagagetillæg kan aldrig tegnes efter, at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet. I tilfælde hvor bagagetillæg er tegnet efter, at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet, vil eventuelle skader blive afvist og præmien refunderet. 1.5 Forlængelse af forsikring. I tilfælde hvor forsikringstager ønsker dækning af rejse på mere end 1 måneds varighed, jævnfør 1.2, kan forsikringstager efter aftale med Selskabet forlænge forsikringens dækningsperiode. Hvis forsikringen tegnes som en forlængelse inden udløbet af den på tegningstidspunktet dækkende forsikring, bortfalder de 3 dages karenstid. Sygdom eller tilskadekomst, der er opstået eller har vist symptomer i den foregående dækningsperiode, er ikke dækket i en evt. forlænget dækningsperiode, medmindre forlængelsen er tegnet før sygdommens eller tilskadekomstens opståen. Dækning for udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme/lidelser er betinget af stabilitetskrav, jævnfør 5.4, forud for afrejse fra forsikredes bopæl/opholdssted i hjemlandet. 2 Hvem er omfattet af forsikringen? 2.1 Forsikringen dækker de personer, der har valgt Rejse Europa. Se side 1 i denne police. 2.2 Forsikringen kan tegnes af medlemmer af Sygeforsikringen "danmark" og forudsætter desuden, at forsikrede er i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort og er berettiget til ydelser i henhold til Sundhedsloven i Danmark. 2.3 Er forsikrede fyldt 80 år på afrejsetidspunktet eller fylder 80 år på rejsen, skal der afgives medicinske oplysninger til Selskabet inden hver rejse. Selskabets lægekonsulenter afgør, om der kan udstedes forhåndstilsagn på dækning. 3 Hvor dækker forsikringen? 3.1 Forsikringen dækker rejser i Danmark samt i EU-landene, Færøerne, Grønland, Andorra, Island, Isle of Man, Kanaløerne, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. 3.2 Forsikringen dækker ikke i det land, hvor forsikrede har fast bopæl og/eller ret til at modtage sociale ydelser, se dog 4.2 og Hvad dækker forsikringen? 4.1 Forsikringen dækker alle typer rejser af maks. en måneds varighed pr. rejse. 4.2 Specielt for dækning i Danmark gælder at forsikringen udelukkende omfatter 10 (Hjemkaldelse), 11 (Erstatningsrejse) og 14 (Skade på lejet feriebolig). Endvidere gælder for dækning i Danmark, at forsikringen kun dækker ferierejser i lejet feriebolig og hvor der finder min. 1 overnatning sted. 4.3 De anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger danner den øvre grænse for Selskabets erstatningspligt for alle de pr. rejse pr. person indtrædende forsikringsbegivenheder. 4.4 Forsikrede under 18 år er berettiget til hjemtransport, såfremt forældrene eller alle rejseledsagerne bliver syge- eller hjemtransporteret, hjemkaldt eller bliver sygeledsagere på grund af en dækningsberettiget skade. 5 Dækning af sygeudgifter 5.1 Forsikringen yder dækning for forsikredes egenbetaling til sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Det er en betingelse at behandlende læge har autorisation i det pågældende land og, at behandlingen er foretaget af en offentlig læge eller på offentligt hospital. Husk at vise det blå EU-sygesikringskort forud for enhver behandling. 5.2 Selskabet yder erstatning for rimelige udgifter til midlertidig smertestillende tandbehandling, dog maks. DKK pr. tilfælde. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede sender en original erklæring fra den lokalt autoriserede tandlæge, der specificerer, hvilken del af tandbehandlingen der har været midlertidigt smertestillende. Forsikringen yder ikke erstatning for udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af tandlidelser, der ikke er opstået på rejsen, og hvor tandbehandling ikke er midlertidigt smertestillende og kan afvente hjemkomsten. 5.3 I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst yder Selskabet erstatning for lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor, dog maks. DKK Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at Selskabet modtager original erklæring fra den lokalt praktiserende henvisende læge. 5.4 Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen (6 måneder for rejser af over 1 måneds varighed) har medført: a) hospitalsindlæggelse, b) vurdering eller behandling hos læge/tandlæge, som ikke er et led i kontrol, c) ændret medicinering. eller hvis forsikrede: d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, e) er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, f ) er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, h) har behov for behandling og/eller operationer, der kan afvente forsikredes hjemkomst. Forsikringen dækker ikke kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen kendt behandlingsbehov. 5.5 Behandlende læger, speciallæger, tandlæger m.v. skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. 5.6 Medicin skal være lægeordineret og receptpligtig. 6 Syge- og hjemtransport 6.1 Forsikringen dækker rimelige og ekstraordinære udgifter til forsikredes hjemtransport i tilfælde af akut opstået alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst. 6.2 Forsikringen dækker udgifter til lokal sygetransport til nærmeste offentlige behandlingssted. Maksimal dækningssum pr. skadetilfælde er DKK Det er en forudsætning for dækning, at den behandlende læge i udlandet og Selskabets lægelige repræsentant er enige i nødvendigheden af at overføre forsikrede samt er enige om, hvorvidt forsikrede skal overføres til hjemlandet eller andet egnet behandlingssted. 6.4 Forsikringen dækker kun for én hjemtransport i forbindelse med ét sygdomsforløb. 6.5 Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Forsikredes pårørende kan vælge mellem: a) kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller Police Rejse Europa Side 8 af 21

9 b) hjemtransport af afdøde. 6.6 Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. 7 Sygeledsagelse/Tilkaldelse 7.1 Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver hospitalsindlagt, overflyttet til egnet behandlingssted eller hjemtransporteret som følge af alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. Ved tilkaldelse skal såvel lokalt behandlende læge som Selskabets lægekonsulent vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst 5 døgn, eller at forsikredes tilstand er livstruende. Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om varighed af hospitalsophold, eller at forsikredes tilstand skal være livstruende. 7.2 Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan der i alt vælges op til 2 personer, dog kan alle medrejsende, forsikrede medlemmer af husstanden blive sygeledsagere. 7.3 Tilkaldelse kan foretages med udrejse fra forsikredes hjemland. 7.4 Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i forbindelse med ét sygdomsforløb. 7.5 Skaden skal være omfattet af forsikringen. 7.6 Ved sygeledsagelse/tilkaldelse ydes der erstatning til ledsagers flybillet på økonomiklasse samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. 8 Indhentning af rejserute 8.1 Selskabet yder erstatning til rimelige og nødvendige udgifter til indhentning af rejseruten, hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og den dokumenterede planlagte rejserute ikke kan gennemføres. Det er en betingelse, at den behandlende læge i udlandet har ordineret: a) sengeleje eller hospitalsophold, b) akut ambulant behandling. 8.2 Selskabet yder erstatning til dækningsberettigede ledsagere, jf. 7.2 til indhentning af rejserute, uanset om ledsagerne er forsikret i Selskabet. 8.3 Skaden skal være omfattet af forsikringen. 8.4 Der ydes refusion til en flybillet på samme klasse som oprindeligt planlagt samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport under indhentningen af den dokumenterede planlagte rejserute. 9 Evakuering 9.1 Selskabet yder erstatning til forsikredes hjemtransport, såfremt forsikredes returbillet ikke kan anvendes i tilfælde af: a) rejseselskabets konkurs, såfremt der ikke er tale om en pakkerejse eller lign., hvor hjemrejsen er dækket af Rejsegarantifonden, b) epidemi i det område hvor forsikrede opholder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af Det Danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, c) krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig, terroristaktivitet, militær undtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i det område, hvor forsikrede befinder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af Det Danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, d) naturkatastrofer hvor Det Danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området. 9.2 Der ydes refusion til transport til nærmeste sikre destination eller til hjemlandet samt maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold. 9.3 Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til 3 måneder dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og fortæring med op til DKK pr. døgn samt nødvendig indenrigstransport. 9.4 Det er en betingelse for dækning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge Det Danske Udenrigsministeriums opfordring til evakuering. 9.5 Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil samarbejde med Det Danske Udenrigsministerium i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. 10 Hjemkaldelse 10.1 Selskabet yder erstatning til hjemkaldelse til hjemlandet, hvis en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: a) At et nært familiemedlem i forsikredes hjemland bliver hospitalsindlagt eller afgår ved døden som følge af akut livstruende sygdom eller tilskadekomst, opstået efter forsikredes afrejse. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive truffet af Selskabets lægekonsulent, evt. i samråd med behandlende læge. Det er en betingelse, at der fremskaffes dødsattest samt journaludskrift fra hospital eller læge. b) Indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, hvis politianmeldelse eller anden dokumentation foreligger. c) Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, hvis politianmeldelse foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. d) Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller konkurs i forsikredes egen virksomhed og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig Forsikrede kan efter eget valg vælge én person som ledsager, såfremt forsikrede rejser uden medrejsende forsikrede Forsikringen dækker kun én hjemkaldelse i forbindelse med én hændelse, herunder ét sygdomsforløb. Der udbetales ikke erstatning, hvis det nære familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen er en medrejsende, som tidligere på rejsen er blevet hjemtransporteret. Hvis den forsikrede ikke har fast bopæl i samme land som det nære familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen, dækker forsikringen rimelige og nødvendige transportudgifter i forbindelse med hjemkaldelse, dog maksimalt svarende til transportudgifter til forsikredes hjemland Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjemkomsttidspunktet herfor ligger tidligere end 12 timer fra forsikredes planlagte hjemkomsttidspunkt Der ydes refusion for flybillet på samme klasse som udrejsen samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport, der påføres forsikrede og ledsager ved hjemkaldelse. Udgifter til hotel, fortæring og lokal transport under ophold i hjemlandet er ikke dækket af forsikringen Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre transportmidler end motorkøretøjet benyttes, hvis det er aftalt med Selskabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af motorkøretøjet. 11 Erstatningsrejse 11.1 Selskabet yder erstatning til en ny rejse til forsikrede og samtlige medrejsende forsikrede medlemmer af husstanden, hvis forsikredes påbegyndte rejse bliver ødelagt som følge af, at forsikrede: a) bliver hospitalsindlagt i mere end halvdelen af den planlagte rejseperiode på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, b) bliver syge- eller hjemtransporteret af Selskabet som følge af egen sygdom eller tilskadekomst opstået i første halvdel af den planlagte rejseperiode. Dog dækker forsikringen ikke erstatningsrejse i forbindelse med syge- eller hjemtransport ved skader, der medfører brud (fraktur), ledbåndsskade eller lignende, medmindre tilskadekomsten har medført hospitalsindlæggelse i mere end halvdelen af den planlagte rejseperiode, c) rejser hjem i første halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse Selskabet yder erstatning i form af rejsens pris pr. dag for ødelagte feriedage til den skadelidte forsikrede for de dage, der bliver ødelagt som følge af, at den behandlende læge har ordineret indendørsophold i ferieboligen på grund af akut sygdom eller tilskadekomst. Kompensationen beregnes fra den dag, hvor behandlende læge har ordineret indendørsophold. Hjemrejsedagen erstattes ikke. Det er en betingelse, at forsikrede fremskaffer en lægeerklæring fra den behandlende læge i udlandet. Erklæringen skal indeholde en diagnose og angive perioden for indendørsopholdet. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive truffet af Selskabets lægekonsulent, evt. i samråd med behandlende læge i udlandet. Er forsikrede under 16 år, yder Selskabet erstatning for ødelagte feriedage for én ledsager. Det er en betingelse, at ledsageren er forsikret hos Selskabet Skaden skal være omfattet af forsikringen Forsikringen dækker ikke visum/forsikringer Forsikringen dækker ikke mistet ferieformål Police Rejse Europa Side 9 af 21

10 11.6 Forsikringen dækker det beløb, de erstatningsberettigede har betalt for transport fra hjemlandet til rejsemålet og retur, samt leje af feriebolig, forudsat at udgifterne er betalt, før skaden er opstået og kan dokumenteres, samt at de ikke kan refunderes. Er forsikrede kørt på ferie i bil, dækkes transportudgifter til og fra feriestedet ad nærmeste vej med maks. DKK 1,50 pr. km. Hvis ikke alle i bilen er berettiget til en erstatningsrejse, fordeles udgifterne forholdsmæssigt. Erstatning pr. ødelagt feriedag beregnes som de dækningsberettigede udgifter delt med antal planlagte feriedage Erstatningen er begrænset til DKK Returrejse 12.1 Selskabet yder erstatning til en returrejse, hvis forsikredes påbegyndte rejse bliver afbrudt som følge af, at forsikrede: a) bliver syge- eller hjemtransporteret som følge af egen sygdom opstået i anden halvdel af den planlagte rejseperiode, b) rejser hjem i anden halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse Dækningsberettigede ledsagere, jf. 7, opnår dækning til en returrejse, såfremt man ledsager forsikrede, uanset om ledsageren er forsikret i Selskabet Skaden skal være omfattet af forsikringen En returrejse skal foretages senest 2 uger efter syge- eller hjemtransport, sygeledsagelse eller hjemkaldelse Der ydes refusion til en flybillet på samme klasse som anvendtes ved udrejsen samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. Flyrejsen skal gå til udgangspunktet for syge- eller hjemtransporten, hjemkaldelsen eller sygeledsagelsen. 13 Forsinket bagage 13.1 Forsikringen dækker i tilfælde, hvor indskrevet bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for hjemlandet, rimelige erstatningskøb af: - beklædningsgenstande, - toiletartikler, - livsnødvendig medicin og - barne- og klapvogne. Der ydes erstatning for indtil DKK anvendt pr. påbegyndt døgn de første 5 på hinanden følgende døgn efter ankomst, så længe bagagen er forsinket. Det maksimale beløb pr. døgn, DKK 1.000, kan ikke anvendes på forskud. Erstatningskøb skal være foretaget inden bagagens fremkomst til forsikrede Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede har original dokumentation (i form af en skaderapport) fra det pågældende transportselskab eller rejsebureau på, at bagagen ikke er fremkommet til planlagt tid samt dato og tidspunkt for den faktiske fremkomst Det er endvidere en betingelse for erstatning, at der indsendes original dokumentation, af hvilken det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af dateret kvittering, kassebon eller lign Erstatning er betinget af, at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som forsikrede rejser med Forsikringen dækker ikke leje/køb af sportsudstyr Forsikringen dækker ikke indirekte tab, herunder udgifter til taxa, hotelophold og telefon Dækningen gælder ikke ved ankomst til hjemlandet. 14 Skade på lejet feriebolig 14.1 Forsikringen dækker skader forvoldt af forsikrede i/på lejet feriebolig/hotel samt indbo i ferieboligen, dog maks. DKK og med selvrisiko på DKK 500 pr. forsikringsbegivenhed Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar: a) i erhvervs- eller arbejdsforhold, b) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, c) for skade på ting, som forsikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, d) for skade forvoldt af hunde, e) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, campingeller påhængsvogn, luftfartøj samt søfartøjer på eller over 3 meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller bodslignende krav. 15 Sikkerhedsstillelse og Advokatbistand 15.1 Forsikringen dækker sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Selskabet straks efter frigivelse eller efter påkrav. Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af forsikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks efter beslaglæggelsen Forsikringen dækker advokatbistand i forbindelse med juridiske problemer opstået under rejsen. Bliver forsikrede under rejsen tiltalt eller sigtet for et strafbart forhold, dækkes nødvendige og rimelige advokatomkostninger til og med sagens afgørelse ved 1. instans, dog maks. DKK Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes forsikredes advokatomkostninger som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet efter påkrav. Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Selskabet Forsikringen dækker tilkaldelse af 2 personer efter forsikredes eget valg ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer. Transport af tilkaldte dækkes maks. med fly på økonomiklasse tur/retur samt nødvendige og rimelige udgifter til ophold og fortæring Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet Ved enhver skade under denne dækning, undtagen ved sikkerhedsstillelse, jf. 15.1, betaler forsikrede en selvrisiko på 10% af de samlede omkostninger, dog mindst DKK Forsikringen dækker ikke: a) juridiske problemer mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, b) juridiske problemer i forbindelse med kontrakts-, erhvervseller arbejdsforhold, c) juridiske problemer i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, d) juridiske problemer mellem forsikrede og Selskabet, e) sager der ikke er opstået på rejsen, f) retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, g) egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav. 16 Ulykke og Overfald 16.1 Forsikringen yder erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden indvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller bevirker en vedvarende invaliditet. Forsikringssummerne er DKK ved død, DKK ved invaliditet og DKK ved tandskade. Er forsikrede under 18 år, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK Er forsikrede på skadetidspunktet over 75 år, dækker forsikringen med halvdelen af de gældende forsikringssummer Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet. Medmindre andet skriftligt er meddelt Selskabet, udbetales forsikringssummen til nærmeste pårørende. Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt invaliditetserstatning, ydes erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede foretagne udbetaling Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet svarende til en méngrad på mindst 5 %, udbetales ménerstatning. Erstatningen ansættes til en til méngraden svarende procent af invaliditetssummen. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang, og kan uden hensyntagen til forsikredes erhverv sammenlagt ikke overstige 100 %. Fastsættelse af méngraden foretages, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, og ikke senere end 3 år efter ulykkestilfældet. En bestående invaliditet berettiger ikke til erstatning og kan ikke påvirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller eller have skiftet briller, dækkes rimelige og dokumenterede udgifter hertil Police Rejse Europa Side 10 af 21

11 Det er en betingelse for udbetaling af invaliditetserstatning, at forsikrede er i live ved erstatningens udbetaling. Behandlingen af tilskadekomsten skal være dokumenteret påbegyndt i udlandet af en lokalt autoriseret læge Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling af tandskader, der sker som følge af et ulykkestilfælde på rejsen, i det omfang udgifterne ikke kan refunderes fra anden side, f.eks. det offentlige. Forsikringen dækker tandbehandling, der foretages inden 3 år efter ulykkestilfældet. Ligeså dækker forsikringen tandskader opstået inden forsikredes fyldte 18. år, hvor tandbehandling foretages inden forsikredes fyldte 25. år. Behandlingen skal være dokumenteret påbegyndt i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt ske i hjemlandet. Selskabet er berettiget til at nedsætte eller afvise erstatning til tandbehandling, såfremt forsikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentlig dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig tandlægekontrol og -behandling Undtaget fra dækningen er: a) enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, b) ulykkestilfælde der skyldes sygdom, c) forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom, d) følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen, e) tyggeskader, f) tingskader Dersom forsikrede i forsikringsperioden bliver overfaldet af en person med påviselig personskade eller dødsfald til følge, dækker forsikringen erstatning for det beløb, som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Erstatningsansvarsloven, for et overfald sket under tilsvarende forhold i Danmark. Forsikringssummen ved overfald er DKK Overfald begået af forsikredes rejseledsager er ikke omfattet af forsikringen Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi, at der udfærdiges politirapport, og at forsikrede konsulterer en lokalt autoriseret læge/tandlæge umiddelbart efter overfaldet. Såvel politirapport som lægeerklæring skal efterfølgende sendes i original til Selskabet Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet forsikrede, til at lade forsikrede undersøge af en af Selskabet valgt læge og til ved dødsfald at kræve obduktion. 17 Generelle undtagelser fra erstatning 17.1 Selskabet yder ikke erstatning for udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af: a) sygdomme og lidelser, der er opstået forud for rejsens start, samt eventuelle følger af sådanne sygdomme og lidelser, b) behandling på privat hospital eller behandling som ikke er omfattet af det blå EU sygesikringskort. Undtagelsen gælder ikke i følgende lande: Andorra, Isle of Man, Kanaløerne, Monaco, San Marino og Vatikanstaten. c) kosmetiske operationer og behandlinger. Dækket er dog de tilfælde, hvor operation/behandling er medicinsk betinget, d) rekreations- og kurophold, e) tandlidelse, der ikke er akut opstået på rejsen, og hvor tandbehandling ikke er midlertidigt smertestillende og kan afvente hjemkomsten, f) tandproteser, g) kønssygdomme, AIDS og AIDS-relaterede sygdomme, h) syge- og fødselshjælp, der opstår efter svangerskabets 8. måned (36. uge), dog for gravide, som er fertilitetsbehandlede og/eller venter mere end ét barn efter 4. måned (18. uge). Enhver udgift, der vedrører graviditet og/eller fødsel, herunder også udgifter til nyfødte børn, er kun dækket i op til 1 måned efter forsikringsperiodens udløb. Herefter ophører dækningen. i) provokeret abort, som ikke er medicinsk betinget, j) enhver form for forbrug eller misbrug af alkohol, narkotika og/eller medicin, medmindre det kan dokumenteres, at sygdommen eller skaden ikke er relateret hertil, k) skader, der er fremkaldt af forsikrede under selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden, l) selvforskyldt legemsbeskadigelse, m) behandling hos naturlæger, naturmedicin samt andre alternative behandlingsformer, n) skader, der direkte eller indirekte er opstået som følge af aktiv deltagelse i krig, invasion, fjendtligt angreb, borgerlige uroligheder (uanset om der er erklæret krig eller ikke), borgerkrig, terroristaktivitet, oprør, revolution, opstand, militær eller anden magtovertagelse, militær undtagelsestilstand samt militære operationer på land, til vands eller i luften (uanset om der er erklæret krig eller ikke), o) atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald, p) behandling, der ydes af forsikrede selv, dennes ægtefælle, forældre eller børn, eller en virksomhed, som tilhører en af de nævnte, q) sygeudgifter ved epidemier, som er taget under offentlig behandling, r) behandling hos psykolog medmindre der er tale om akut krisehjælp, s) at forsikrede modsætter sig eller ikke følger de af Selskabets lægekonsulent eller den behandlende læge angivne anvisninger, t) at forsikrede ikke ønsker at lade sig hjemtransportere, u) vaccination og forebyggende behandling, v) skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed, x) dækningsberettiget transport, der ikke er formidlet af Selskabet. Dog dækkes et beløb svarende til de udgifter, Selskabet ville have afholdt i forbindelse med en tilsvarende transport, y) professionel motorsport, z) ekspeditioner, bjergbestigning og trekking i Antarktis og på Nordpolen, æ) skade forvoldt ved grov uagtsomhed og/eller med forsæt. 18 Betingelser for erstatning og krav til skadeanmeldelsen 18.1 Erstatning ydes efter Selskabets anerkendelse af udgifterne som dækningsberettigede, når der indsendes en udfyldt og underskrevet skadeanmeldelse vedlagt opgørelse af erstatningskravet samt originale, kvitterede og specificerede regninger, politirapport eller anden nødvendig dokumentation til Selskabet. Selskabet scanner originale regninger ved modtagelsen. Det vil ikke være muligt at generhverve den originale regning. Den scannede regning påstemplet "Kopiens rigtighed bekræftes" repræsenterer originalen Forsikrede har pligt til at give Selskabet alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse, opgøre sit erstatningskrav og levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab Der kan maksimalt udbetales erstatning på regningens pålydende. Såfremt forsikrede har modtaget større erstatning fra Selskabet, end vedkommende af Selskabet skønnes berettiget til, er den pågældende forpligtet til straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. Enhver erstatning vil først blive afskrevet med et sådant skyldigt beløb Erstatning er begrænset til udgifter, som er almindelige og rimelige for området eller landet, hvor udgifterne afholdes. Forsikringen dækker kun udgifter for udført behandling. Selskabet omregner valuta ud fra Nationalbankens til enhver tid gældende middelkurs Hospitalsophold, hjemkaldelse, syge- og hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, evakuering, dødsfald samt ulykkestilfælde skal straks anmeldes til Selskabet. Hospitalsophold skal anmeldes med angivelse af lægens diagnose. Øvrige skader skal anmeldes til Selskabet straks ved rejsens ophør. 19 Dækning fra anden side 19.1 Såfremt der er dækning fra et andet forsikringsselskab eller et koncernforbundet selskab, skal Selskabet informeres om dette, når skaden anmeldes I sådanne tilfælde vil Selskabet koordinere skadeudbetalingen med det andet forsikringsselskab, og selskabet er kun forpligtet til at dække sin egen forholdsmæssige del af udgiften Selskabet er ikke forpligtet til at dække udgifter, der helt eller delvist er dækket fra anden side Forsikrede er forpligtet til at samarbejde med selskabet og til straks at underrette Selskabet, såfremt der kan rejses krav om erstatning fra anden side, eller såfremt andre juridiske skridt kan foretages over for tredjemand Endvidere skal forsikrede holde Selskabet fuldt informeret og træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at rejse krav om erstatning fra anden side og varetage Selskabets interesser Police Rejse Europa Side 11 af 21

Generelle forsikringsbetingelser

Generelle forsikringsbetingelser Generelle forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2018 1. Optagelse 1.1.1 Som nye forsikringstagere i Sygeforsikringen "danmark" (og dermed som medlemmer) kan optages personer, som har bopæl i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse EuropaPlus Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2017

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2017 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Sådan bruger du forsikringen Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på rejser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Sådan bruger du forsikringen Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på rejser

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere