L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961."

Transkript

1 L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984, 18/5-1986, 16/5-1990, 12/5-1991, 9/8-1997, 16/

2 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Åhusene". 2. Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes fælles interesser f. eks. med hensyn til veje, el., renovation og vejbelysning, samt at påse, at det enkelte medlem ikke udnytter og råder over sin ejendom på en måde der er til gene for andre medlemmer. 3. Medlemmer af grundejerforeningen er de til enhver tid værende ejere af de fra ejendommene matr. nr. 3 b, 3 g og 3 h af Ejby by, Rye Sogn, udstykkede parceller i henhold til den af landinspektør Jørgen Esbjerg Schmidt i januar 1961 udarbejdede udstykningsplan. Medlemsskabet er pligtmæssigt i henhold til de parcellerne pålagte tinglyste servitutter. 4. Medlemmerne er forpligtede til at betale det på foreningens generalforsamling til enhver tid lovligt vedtagne kontingent samt alle bidrag til fælles goder, herunder anlæggelse og vedligeholdelse af veje, etablering af vejbelysning samt vedligeholdelse. Medlemmerne er endvidere pligtige at respektere de fælles forpligtelser, som generalforsamlingen i øvrigt pålægger ejendommene. For foreningens forpligtigelser hæfter medlemmerne i forhold til antallet af det enkelte medlems matrikulerede ejendomme. Ved ejerskifte hæfter det indtrædende medlem for samtlige det fratrædende medlem påhvilende forpligtigelser overfor foreningen Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Ejby eller i København efter bestyrelsens nærmere bestemmelse èn gang om året inden udgangen af maj måned. 7. På den ordinære generalforsamling skal foretages: 1. Valg af dirigent. 2. Oplæsning af generalforsamlingprotokollen. 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget. 6. Fastlæggelse af kontingent. 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer jfr Valg. På lige år vælges formand samt et bestyrelsesmedlem.

3 På ulige år vælges kasserer, samt to bestyrelsesmedlemmer. Suppleant vælges hvert år. Ingen under 65 år kan modsætte sig valg. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant finder sted hvert år. Ingen under 65 år kan modsætte sig valg. 10. Eventuelt 8. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til alle medlemmers betalingsadresse. Indkaldelsen der indeholder dagsorden, ledsages af et eksemplar af det reviderede årsregnskab samt budget. Forslag fra medlemmerne må - for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling - være tilstillet formanden senest 8 dage før generalforsamling. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt har forlangt dette under angivelse af forslag til dagsorden. Senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget behørig begæring om ekstraordinær generalforsamling, indvarsles medlemmerne om generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Stedet for ekstraordinære generalforsamlingers afholdelse fastsættes i overensstemmelse med Til at lede generalforsamlingen vælger forsamlingen en dirigent, der ikke behøver at være medlem. Han afgør om generalforsamlingens lovlighed. 11. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Hvert medlem har èn stemme for hver matrikelnummer, den pågældende ejer, dog kun forsåvidt den pågældende har opfyldt alle sine forpligtelser overfor foreningen. Stemmer kan afgives i henhold til skriftlig fuldmagt til et medlem, dog kan intet medlem afgive mere end fem stemmer. 12. Ordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt, medens ekstraordinære generalforsamlinger kun er beslutningsdygtige, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, afholdes inden 30 dage en ny ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel, der træffes beslutning uanset de mødendes antal. Alle beslutninger sker ved simpel stemmeflerhed, dog kan lovændringer kun ske, når ændringsforslagenes indhold er anført i indkaldelsen til generalforsamlingen, og kun når 3/4 af de mødte stemmer for forslaget. Over det på en generalforsamling passerede indføres i en kort beretning i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst fem medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

4 13. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Valgperioden er to år: Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg på lige år, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er tilstede. I tilfælde med stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan efter eget skøn søge juridisk eller anden bistand. Over det på bestyrelsesmøder passerede fører sekretæren protokol. Der nedsættes et udvalg til at forestå afholdelse af vejfest èn gang pr. år. Der ydes kassereren en godtgørelse på kr. pr. år. 14. Bestyrelsen kan forpligte foreningen i alle den anliggender, dog kan lån ikke optages, eller investeringer på mere end kr. foretages uden efter en generalforsamlings beslutning. Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom samt udstedelse af gældsbeviser tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. 15. Alle indbetalinger til foreningen sker til foreningens postgirokonto, medmindre bestyrelsen bestemmer anden indbetalingsmåde. Kassebeholdningen må ikke overstige 5.000,- kr. Midler der ikke skal disponeres kort tid efter indbetalingen, anbringes i bank eller sparekasse. Over foreningens konti kan kun to bestyrelsesmedlemmer i forening disponere. Bestyrelsen kan dog optage kortvarige kassekreditter. 16. Bestyrelsen og revisor har til enhver tid adgang til at kontrollere regnskab og tilstedeværelsen af foreningens midler. 17. På hver ordinær generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren foretager fuld revision af kassererens regnskab og underskriver dette. Regnskabet føres fra den 1. april til den 31. marts. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen 31. marts 1962.

5 18. Erhvervsmæssig teltslagning og opstilling af boder, kiosker, reklameskilte og lignende må ikke finde sted, ligesom parcellerne ikke må benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed, oplagsplads eller lignende. 19. Enhver parcelejer har pligt til at renholde rabat og kørebane ud for sin grund. Bestemmelsen omfatter ikke snerydning. Parkering der efter bestyrelsens skøn er til gene for medlemmerne er forbudt. Kørsel på foreningens veje må af hensyn til støj- og støvplage ske med maksimum 30 km i timen. Vædeløbskørsel og anden unødig kørsel med biler, knallerter, motorcykler og cykler er forbudt. 20. Husdyr må ikke holdes på en sådan måde, at de er til gene for de omboende. 21. Motordrevne haveredskaber og lignende må på hverdage ikke anvendes efter kl , og på sønog helligdage kun mellem kl og Brug af radio, fjernsyn, grammofon eller lignende, må ikke ske på en måde, der er til gene for de omboende. 22. Der må ikke på parcellerne opføres tilbygninger, plankeværker eller lignende, der ved form, farve eller størrelse er til gene for de omboende eller må anses at være skæmmende for området som helhed. Spørgsmål om overtrædelse af bestemmelsen afgøres af generalforsamlingen. I øvrigt er medlemmerne pligtig til at følge generalforsamlingens anvisninger med hensyn til hegn, hegnshøjde, anbringelse af byggematerialer og opretholdelse af god orden og renlighed på parcellerne. Har et medlem ikke fulgt generalforsamlingens anvisning, kan bestyrelsen opfordre medlemmet til omgående at udføre det påklagede arbejde. Sker det ikke, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for medlemmets regning. En sådan udgift behandles som restance. Loven skal i øvrigt overholdes. 23. Afbrænding af affald sker på eget ansvar, og skal i månederne maj til september, begge inklusive (dog med undtagelse af Sct. Hans aften) udføres før kl morgen. 24. For grove eller gentagne overtrædelser af sine pligter som parcelejer kan bestyrelsen idømme et medlem en bøde på indtil 500,- kr. En sådan bøde kan dog ikke opkræves, før den er stadfæstet på en generalforsamling.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info l. Foreningens navn er Grundejerforeningen "Lykkesholm". Dens område er parceller udstykket fra ejendommen matr. nr. 9 a Nejede by,

Læs mere