LEDELSE ANSATTE KUNDER LEVERANDØRER EJERE LÅNGIVERE STAT KOMMUNE. HA & cand.merc Den erhvervsøkonomiske bachelor- og kandidatuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE ANSATTE KUNDER LEVERANDØRER EJERE LÅNGIVERE STAT KOMMUNE. HA & cand.merc Den erhvervsøkonomiske bachelor- og kandidatuddannelse"

Transkript

1 LEDELSE ANSATTE KUNDER LEVERANDØRER EJERE LÅNGIVERE STAT KOMMUNE HA & cand.merc Den erhvervsøkonomiske bachelor- og kandidatuddannelse

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Den erhvervsøkonomiske bachelorgrad - HA 3 Formål og sigte 3 Uddannelsens opbygning og struktur 4 Undervisningsform 5 Arbejdsbyrde 6 Studiets indhold 6 1. del (1.-2. semester) 6 2. del (3.-6. semester) 7 Eksamen og prøveformer 8 Studiemiljøet 9 HA er - og hvad så? 9 Læse videre 9 Job 9 Job og studium 10 Den erhvervsøkonomiske kandidatgrad cand.merc. 10 Jobmuligheder 11 Cand.merc.-linien: international virksomhedsøkonomi 12 Studiets indhold 12 Cand.merc.-linien: marketing 15 Studiets indhold 15 Cand.merc.-linien: organisation og strategi 18 Studiets indhold 18 Cand.merc.-linien: økonomistyring og informatik 21 Studiets indhold 21 Cand.merc.-linien: innovation og entrepreneurship 24 Studiets indhold 24 Adgangskrav 28 Yderligere information 28 Redaktion: Anne Eskerod Foldager og Helle Sohn Thomsen, studievejledere for HA & cand.merc., studieleder Allan Næs Gjerding, Lise Holmgaard, Den Centrale Studievejledning. Oplag: 2000 eksemplarer Oktober 2004 Layout og tryk: Kommunik Grafiske Løsninger A/S Denne pjece handler om, hvad du kommer til at beskæftige dig med, hvis du vælger at læse HA / cand.merc. på Aalborg Universitet. 2

3 Den erhvervsøkonomiske bachelorgrad - HA HA er en videregående, erhvervsøkonomisk uddannelse, der giver dig et bredt, teoretisk og praktisk kendskab til virksomhedsmæssige forhold. HA er studiet af virksomheder og deres virke. Det erhvervsøkonomiske studium er mere end blot økonomisk styring af virksomheder, herunder regnskabsanalyse, driftsøkonomi, investering / finansiering, m.m. Erhvervsøkonomi dækker alle centrale opgaver en virksomhed står overfor, dvs. opgaver vedrørende planlægning, beslutning, samarbejde og ledelse. HA-uddannelsen indeholder således også fag som afsætning, organisationsteori, eksportmarkedsføring, markedsanalyse og strategi. Samtidig giver uddannelsen dig et kendskab til centrale dele af samfundsøkonomien og andre samfundsvidenskabelige områder af betydning for det erhvervsøkonomiske område. Med HA-uddannelsens vifte af fag og dermed bredde vil du opnå en solid erhvervsøkonomisk allround viden, der omfatter både teori og praktisk kendskab til forholdene i erhvervslivet. Formål og sigte HA-uddannelsens formål er at give dig et alsidigt indblik i private og offentlige virksomheders problemstillinger. Dette overordnede formål søges opnået ved at: Give dig erfaring i at identificere konkrete problemer vedrørende en virksomhed. Gøre dig i stand til at fremsætte begrundede løsningsforslag i henhold til disse problemer. Give dig indsigt i at vurdere og analysere beslutningers konsekvenser for såvel virksomheden og dens ansatte som for andre berørte grupper i og uden for virksomheden. Uddannelsen sigter mod at give dig en erhvervskompetence, der primært retter sig mod den private sektor. 3

4 Uddannelsens opbygning og struktur HA er en 3-årig uddannelse. Efter HA har du mulighed for at læse videre på cand.merc., som er en 2-årig kandidatgrad. HA-uddannelsen består af en 1. del, som er Det samfundsvidenskabelige Basisår (1.-2. semester) og en 2. del (3.-6. semester) på to år. Hver del bestås for sig. I skemaet kan du se temaerne for hvert semester. 1. del er en tværfaglig uddannelse, hvor du introduceres til det problemorienterede projektarbejde. Dette giver et godt fundament til de videre studier. For yderligere information om Det samfundsvidenskabelige Basisår se uddannelsens brochure, eller hjemmesiden 2. del bygger videre på og udvider de grundlæggende teorier og metoder, du har arbejdet med på 1. del. Studiet er her centreret om erhvervsøkonomiske problemstillinger. HA-studiets 2. del er struktureret efter tre blokke/fagområder: En samfundsøkonomisk blok En erhvervsøkonomisk blok En redskabsfaglig blok 10. semester 9. semester 8. semester 7. semester Cand.merc. Marketing Cand.merc. Organisation og Strategi Cand.merc. Økonomistyring og Informatik Cand.merc. International virksomhedsøkonomi Cand.merc. Aud. (Revisorkandidat) Cand.merc. Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics Cand.merc.-linierne 5. år 4. år 6. semester 5. semester 4. semester 3. semester Erhvervsøkonomiske problemstillinger Den hele virksomhed Erhvervsøkonomiske modeller og teorier Samfundsøkonomisk styring HA 3. år 2. år 1. år 2. semester 1. semester Udviklingen i samfundets institutioner med henblik på arbejde, identitet og velfærd Det danske samfund i historisk og europæisk / internationalt perspektiv Studiestart Basisår 4

5 Undervisningsform Den erhvervsøkonomiske bloks område er den enkelte virksomhed eller gruppe af virksomheder med særligt henblik på økonomiske og organisatoriske forhold og relationer til det omgivende samfund. Blokken behandler og integrerer de væsentligste teorier og metoder inden for erhvervsøkonomi med henblik på løsning af virksomheders problemstillinger, f.eks. hvordan en virksomhed afsætter sine varer, hvordan en virksomhed skaffer kapital, og hvordan arbejdet kan organiseres. Den redskabsfaglige blok indeholder fagene metode, it, statistik og jura. Disse fag kaldes ofte også støtte- eller hjælpefag, idet de supplerer de erhvervsøkonomiske fag. F.eks. er en virksomhed, for at kunne afsætte sine varer, nødt til at kende til kontraktforhold (jura), hvis salgs-situationerne skal forløbe uden problemer. Endvidere må man med det hurtigtudviklende informationssamfund, vi lever i, nødvendigvis have et kendskab til it. I faget metode læres det, hvorledes forskellige erhvervsøkonomiske problemstillinger og undersøgelser struktureres efter forskellige principper. Den samfundsøkonomiske blok beskæftiger sig med det økonomiske samspil mellem borgerne, virksomhederne og det offentlige. Formålet er at skabe indsigt i væsentlige dele af samfundsøkonomiens makroside samt strukturelle udvikling. I forbindelse hermed lægges der vægt på at etablere en forståelse af den økonomiske politik og af den danske økonomis afhængighed af den internationale økonomis udvikling. De tre blokke har forskellig vægt. Den erhvervsøkonomiske blok vejer naturligt mest, dernæst redskabsfagene og mindst vægt har samfundsøkonomi. Der undervises i redskabsfagene og de erhvervsøkonomiske fag på samtlige fire semestre af HA s 2. del, mens samfundsøkonomi afsluttes efter 3. semester. En stor del af undervisningen på HA foregår som forelæsninger. De varer typisk to timer og afholdes i større auditorier. Afhængigt af kurset kan der være opfølgende opgaveløsning, casearbejde eller seminar. Dette arbejde kan foregå individuelt eller i grupper, hvortil lærere er knyttet som vejledere. En forelæsningsrække strækker sig typisk over 8-12 uger og ligger i starten af et semester. Forelæsningsformen er forskellig fra den undervisning, man modtager i f.eks. gymnasiet og på handelsskolen, idet kursusholderen kun i et begrænset omfang drager dig som studerende ind i undervisningen. Dette skyldes bl.a. det større antal studerende på holdet (ca ). HA-studiet stiller derfor krav om selvstændighed og selvdisciplin. Det er op til den enkelte at få så stort et udbytte af forelæsningerne som muligt, dvs. forberede sig hjemmefra, lytte aktivt og tage notater. Projektarbejdet er den anden vigtige bestanddel af HA-studiet ved Aalborg Universitet. Du skal her arbejde sammen med andre i en gruppe om en problemstilling enten i form af et praktisk projekt, hvor der skrives i samarbejde med en virksomhed eller inden for de teoretiske områder, som er blevet behandlet på det enkelte semester. En projektrapport fra en gruppe vil typisk have et omfang på ca sider. Projektarbejdet, som har sin tyngde på 1., 2., 5. og 6. semester, forløber mest intensivt hen imod slutningen af et semester, når kurserne er afsluttet. På HA-studiet vejer projektarbejde og kurser næsten lige meget. På nogle semestre vejer kursusundervisningen tungest, mens tyngden på andre semestre ligger på projektarbejdet. 5

6 Arbejdsbyrde Studiets indhold Som ved enhver anden videregående uddannelse på Aalborg Universitet er HA-studiet krævende. Typisk vil arbejdsbyrden være hårdest hen imod slutningen af et semester, fordi man her skal til eksamen, aflevere projekt eller seminar-/ugeopgave. Tiden omkring projektafleveringen er krævende, da der er mange faglige, indholdsmæssige, teoretiske og layoutmæssige forhold, I skal koordinere internt i projektgrupperne, før I er parate til at aflevere projektet. Af den grund har I også adgang til universitetets computerlokaler døgnet rundt. De bliver flittigt anvendt, også sent om aftenen og natten, specielt de sidste dage før aflevering. Men også forberedelse til HA-studiets kurser stiller store krav, idet det tager tid at sætte sig ind i nye fagområder og forstå disses teorier og sprogbrug. En væsentlig del af den litteratur, der arbejdes med, er skrevet på engelsk. Efter en dag med forelæsninger, kan det være krævende at skulle hjem og sætte sig ind i stoffet til næste dags forelæsninger. Det er op til dig som studerende at vurdere, hvor mange timer du skal bruge på forberedelse for at få optimalt udbytte af kurserne. Du får ikke lektier for på samme måde som i gymnasiet eller på handelsgymnasiet, og du har heller ikke mødepligt. Det er derfor op til den enkelte at afgøre, hvordan den individuelle del af studiearbejdet organiseres. 1. del (1.-2. semester) Det samfundsvidenskabelige Basisår er et fælles introduktionsår til universitetets samfundsvidenskabelige uddannelser. I starten introduceres du til dit nye studium. Du lærer dine medstuderende og Aalborg Universitet at kende, og du lærer at samarbejde i grupper. I introduktionsperioden fungerer ældre studerende som støttepersoner og besvarer så vidt muligt alle spørgsmål, du måtte have vedrørende dit studium og studiemiljøet. Derefter følger du kurser, deltager i seminarer samt udarbejder problemorienterede projekter i grupper af en størrelse på 5-7 personer. Kurserne omfatter bl.a.: Problemorienteret samfundsforståelse Problemorienteret projektarbejde Gruppepsykologi og gruppeprocesser Beskrivende statistik Økonomi, politologi Økonomisk, politisk og social udvikling Tekstanalyse og historisk metode Videnskabsteori Samfundsvidenskabelige metoder Sociologi Jura Undervisningen vil typisk være organiseret i nogle forløb, og i slutningen af basisåret får du mulighed for at vælge emne i forhold til den studieretning, du har valgt. Eks. hvis du skal læse HA, kan du vælge et forløb, der knytter sig til en erhvervsøkonomisk problemstilling. Se: 6

7 Projekterne på Basisåret tager udgangspunkt i en konkret problemstilling. Du skal her opnå færdigheder i problemformulering, metode og projektarbejde samt i samarbejde og formidling. Basisåret giver en grundlæggende viden om samfund og videnskab, hvilket skal forberede dig og dine medstuderende til HA s 2. del. 2. del (3.-6. semester) 3. semester Temaet på 3. semester er Samfundsøkonomisk styring og omfatter samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi og redskabsfag. Samfundsøkonomi er en vigtig del af det erhvervsøkonomiske studium. Dette fagområde omhandler nemlig de samfundsforhold og vilkår, virksomheder arbejder under. Samfundsøkonomi fungerer dermed som indgangsvinkel til erhvervsøkonomi. Se i øvrigt: Der afholdes blandt andet kurser i: Erhvervsøkonomi Makroøkonomi og økonomisk politik Metode Statistik 4. semester Temaet på 4. semester er Erhvervsøkonomiske teorier og modeller. Som navnet på temaet angiver, arbejdes der med centrale teorier og modeller inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Denne teoretiske fordybelse er med til at danne grundlag for 5. semesters virksomhedsprojekt. Se i øvrigt: Der afholdes blandt andet kurser i: Marketing Investering / Finansiering Erhvervsøkonomi Derudover fortsætter kurset i statistik og metode fra 3. semester med forelæsninger og øvelser. 5. semester Semestrets tema er Den hele virksomhed. På dette semester lægges der stor vægt på sammenhængen mellem erhvervsøkonomisk teori og praksis. Aalborg Universitet etablerer kontakter til erhvervsvirksomheder, og der udarbejdes projekter med udgangspunkt i de konkrete virksomheders problemområder. Da der skal være tid til at fordybe sig i projektarbejdet, vejer kurser på dette semester ikke så tungt som på uddannelsens 3. og 4. semester. Der afholdes blandt andet kurser i: Organisation Marketing Regnskab Jura Ud over kurserne på dette semester trækkes der på fag fra de foregående semestre som baggrund for virksomhedsprojektet. 6. semester På 6. semester er temaet Erhvervsøkonomiske problemstillinger. Der udarbejdes et afgangsprojekt, hvor du som studerende igen arbejder med en problemstilling inden for det erhvervsøkonomiske område. 7

8 Eksamen og prøveformer Du har på dette semester desuden mulighed for at vælge blandt en række erhvervsøkonomiske fag efter interesse. Fagene fungerer som inspiration til afgangsprojektet. Der skal vælges to valgfag inden for fagområderne: Marketing Revision Organisation International Virksomhedsøkonomi Økonomistyring og Informatik Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics På semestret er der desuden forelæsninger og øvelser i erhvervsjura. Vægten på dette semester er nogenlunde ligeligt fordelt på projektarbejde og kurser. Du kan læse mere om HA-uddannelsen og dens indhold på: Ved næsten alle eksaminer på HA 2. del og cand.merc. medvirker en ekstern censor, og karaktererne gives individuelt efter 13-skalaen. Du er som studerende til eksamen hvert halve år. For projekternes og de mindre opgavers vedkommende foregår eksamen ved semestrets afslutning i januar og juni. Prøverne er mundtlige. Du kan vælge at gå op i grupper eller individuelt. For begge typer gælder, at prøverne altid skal være tilrettelagt, så det sikres, at der kan ske individuel bedømmelse af den studerende. Kurser, der ikke evalueres samtidigt med de mundtlige projekteksamener, evalueres enten ved en skriftlig eller mundtlig individuel eksamen. Ofte vil flere kurser blive evalueret under ét ved samme prøve. Hvis du vil vide, hvilke eksaminer og prøveformer der er på det enkelte kursus, kan du finde disse oplysninger på www. business.aau.dk/ha. 8

9 Studiemiljøet HA er - og hvad så? På grund af den særlige studieform ved Aalborg Universitet eksisterer der et godt socialt netværk på HA-studiet. Projektarbejdet medfører, at de studerende tilbringer en betydelig tid på universitetet, hvor de mødes i grupperum og diskuterer projektskrivningen. Dermed er betingelserne for et godt studiemiljø tilstede. Ofte benyttes grupperne også til forskellige sociale aktiviteter ved siden af studierne i form af f.eks. gruppemiddage, hyggeaftener og fester. Men det er selvfølgelig op til dig som studerende at beslutte, om du ønsker at engagere dig socialt. Det erhvervsøkonomiske studium i Aalborg tilbyder gode muligheder for at opnå erfaring med de nyeste værktøjer inden for moderne informationsteknologi. Du har fri adgang til og internet og hertil kommer, at pc erne jævnligt bliver opdateret både på software og hardwaresiden. Computerrummene bliver flittigt anvendt, og derfor fungerer de også som mødested for de studerende. Om fredagen er der fredagsbar i universitetets kantine. Her er der mulighed for at mødes med de studerende fra de andre studieretninger på Aalborg Universitet over en kop øl. De studerende i Aalborg har desuden deres eget studenterhus, der er placeret i Aalborg midtby. Her er der mulighed for at mødes med studerende fra alle Aalborgs videregående uddannelser, læse dagens avis, spille pool, dart mv., og der er koncerter og andre sociale arrangementer. Styrken ved et HA-studium er den brede ballast, uddannelsen giver inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, og de mange muligheder uddannelsen bagefter giver adgang til. Læse videre Med en bestået HA-eksamen har du mulighed for at blive optaget på de fleste cand.merc.-linier ved alle universiteter og handelshøjskoler i Danmark. Cand.merc.-studiet er en to-årig overbygning på HA-uddannelsen, hvor man specialiserer sig inden for ét af de erhvervsøkonomiske fagområder. Der findes en lang række cand.merc.-linier ved de forskellige universiteter og handelshøjskoler, og der er således tale om en bred vifte af specialiseringsmuligheder. De fleste HA ere vælger at læse videre enten direkte efter HA-studiet eller efter nogle års erhvervsarbejde. Job Et HA-studium udgør en selvstændig erhvervskompetencegivende uddannelse, og du kan derfor også vælge at søge job, når du er færdig med studiet. Gennem de 3 år, som studiet varer, udvikles dine evner til at analysere, til at arbejde systematisk - både selvstændigt og i grupper - og til at tænke tværfagligt og sætte problemstillinger ind i en større sammenhæng. HA ere bliver sædvanligvis ansat i private virksomheder inden for handel, industri eller service. Det har også vist sig, at en del får job i den offentlige sektor og i banker og forsikringsselskaber. Med den brede ballast, som uddannelsen giver, vil en HA er bl.a. kunne udføre analyser af forskellig art, varetage organisatoriske opgaver, budgetlægning og budgetopfølgning, udarbejde 9

10 Den erhvervsøkonomiske kandidatgrad cand.merc. regnskaber, markedsanalyser og strategier og løse salgs- og markedsføringsopgaver. Job og studium En bestået HA-uddannelse giver desuden mulighed for at læse 2. del på HD-studiet. Det varer to år og er en deltidsuddannelse, hvor undervisningen foregår om aftenen. Man skal ved påbegyndelse af HD 2. del endvidere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Læs mere om HD på følgende hjemmeside: Som overbygning på HA-uddannelsen giver cand.merc.-studiet mulighed for en mere dybtgående indsigt i teorier og metoder inden for det område af erhvervsøkonomien, du vælger at specialisere dig indenfor. Cand.merc. er en 2-årig uddannelse. På Aalborg Universitet udbydes for tiden følgende cand.merc.- specialiseringslinier: Marketing Organisation & Strategi Økonomistyring & Informatik Revision (cand.merc.aud.) Engelsksprogede linier: Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics International Virksomhedsøkonomi Herudover udbydes også cand.merc.jur., der er en 2-årig overbygning på HA.jur. Hvis du vil vide mere om cand.merc.aud. og cand.merc.jur., kan du bestille pjecer ved Den Centrale Studievejledning (se bagsiden) eller klikke ind på De øvrige specialiseringer kan du læse mere om på de følgende sider. Hver cand.merc.-linie består af 4 fagblokke: semester: En liniespecifik og en metodologisk blok 9. semester: En valgfri blok 10. semester: Specialeblok Den liniespecifikke blok består af de fag, som er rettet mod liniens faglige profil. Den metodologiske blok giver den metode og viden, som er nødvendig for at arbejde med den liniespecifikke blok. Den valgfrie blok på 9. semester sammensættes af fag inden 10

11 for uddannelsens faglige områder, ofte ved studieophold ved et udenlandsk universitet eller gennem et praktikophold ved en virksomhed i udlandet. Men du har også mulighed for at: Lave et projekt i samarbejde med en dansk virksomhed eller institution. Studere på en anden uddannelsesinstitution, eksempelvis i København eller Århus. Følge relevante kurser fra andre studieretninger på Aalborg Universitet. Du kan gennemføre op til ét år af de to år på cand.merc.-studiet som studie- eller praktikophold i udlandet, f.eks. på et universitet eller i en virksomhed. Aalborg Universitet har samarbejdsaftaler med flere udenlandske universiteter og er behjælpelig med etablering af kontakt og praktiske råd f.eks. vedrørende stipendiemuligheder og bolig. Specialet, som du skal udarbejde på 10. semester, er en skriftlig afhandling, der skal vise dine evner til faglig fordybelse. Emnet for specialet skal godkendes af studienævnet. Se i øvrigt: www. business.auc.dk/ha Jobmuligheder Da cand.merc.-linierne retter sig mod forskellige ansættelsesområder, er der ikke nogen entydig jobprofil. Generelt regnes cand. merc. ere for at være meget fleksible medarbejdere, fordi de er i besiddelse af en kombination af et højt fagligt niveau med evne til analytisk tænkning, til at gå på tværs af fagområder og til at arbejde både selvstændigt og sammen med andre. Gennem projektarbejdet får man mulighed for at få konkrete erfaringer med relevante problemstillinger og et godt indblik i erhvervslivets forhold. Mens HA sætter den brede erhvervsøkonomiske viden i fokus, skal du på cand.merc.-studiet opnå specialviden inden for det erhvervsøkonomiske felt. En cand.merc.-uddannelse giver mulighed for en række jobs inden for både den private og offentlige sektor - som specialist, stabsmedarbejder, konsulent eller leder. Et lederjob opnås normalt først efter nogle års praktisk erfaring. En del cand.merc. ere starter også egen virksomhed. Afhængigt af specialiseringen vil jobbet være i funktioner inden for bl.a. planlægning, ledelse, salg, PR og markedsføring, organisation samt økonomi. 11

12 Cand.merc.-linien: International Virksomhedsøkonomi Den hurtige udvikling i økonomisk, teknologisk, politisk, socialt og kulturelt samarbejde på tværs af landegrænser kræver medarbejdere med en international orientering og indsigt i internationale forhold. Den stigende internationalisering medfører, at virksomheder står over for nye udfordringer, problemer og muligheder for eksport, investeringer i udlandet og alliancer med udenlandske virksomheder. I takt med internationaliseringen oprettes der samtidig flere overnationale institutioner og organisationer, hvis formål er at fremme internationalt samarbejde. Til disse institutioner er der behov for medarbejdere med den baggrund, som netop denne specialisering kan give. Cand.merc.-linien i International virksomhedsøkonomi, i daglig tale IVØ, søger at imødekomme denne internationalisering, således at danske virksomheder, organisationer og institutioner kan få medarbejdere, der er i stand til at påvirke, deltage i og udnytte udviklingen i det internationale samfund. De jobfunktioner, som er dominerende for det første job som IVØ er, er: salg, indkøb, eksport, marketing og produktkoordinering. Det normale er at starte som assistent inden for de nævnte jobfunktioner for senere at avancere til chef / ansvarlig medarbejder. Kursusundervisningen på 7. og 8. semester foregår på engelsk. Det samme gør sig gældende for projektskrivningen samt cases. På studiet er op mod halvdelen af de studerende udenlandske, hvilket bidrager til at skabe en international atmosfære. STUDIETS INDHOLD 7. og 8. semester: International virksomhedsøkonomi i teoretisk, metodisk og strategisk perspektiv Formålet med 7. og 8. semester er, at tilegne sig et grundigt teoretisk og metodisk fundament inden for international virksomhedsøkonomi, og -ledelse. De centrale fagteoretiske områder omfatter virksomheden, teorier om og ledelse af virksomhedens internationalisering og internationale aktiviteter samt den internationale kontekst, som virksomheden indgår i, herunder: Økonomiens og konkurrencens globalisering Virksomheders internationalisering International markedsføring og markedsanalyse, herunder IKT-anvendelse International investering og finansiering Kultur og interkulturel ledelse International miljøledelse De centrale metodiske områder omfatter: Alternative videnskabsteoretiske forståelser Design af problemorienterede studier Kvalitative / kvantitative undersøgelsesteknikker De teoretiske og metodiske fagligheder tilegnes gennem kurser, seminarer og øvelser (med tilhørende prøver) og projektarbejde. Kurser, seminarer og øvelser har som generelt formål at sikre en faglig og metodisk bredde inden for international virksomhedsøkonomi. Formålet med det problemorienterede projekt- 12

13 arbejde er at sikre, at de studerende bliver i stand til i dybden at identificere relevante internationale virksomhedsøkonomiske problemstillinger, teoretisk-metodisk refleksion og at udvikle løsningsforslag. 9. semester: Teori og praksis i international virksomhedsøkonomi På dette semester er den studerende i praktik i en virksomhed i udlandet eller læser på et udenlandsk universitet. Praktikopholdet i udlandet har til formål at: give den studerende praktisk udenlandsk erfaring koble teori og praksis i praktikprojektet forbedre mundtlige og skriftlige sprogkundskaber forstå og begå sig i fremmede kulturer Opholdet planlægges i et samarbejde mellem praktikkoordinatoren på universitetets internationale kontor, lærere og den studerende. Praktikopholdet afsluttes med udarbejdelsen af en erfaringsrapport og en projektrapport, som skrives på engelsk. Rapporten skal omhandle konkrete problemstillinger, man har arbejdet med. 10. semester: Speciale Formålet med 10. semester er at vise, at den studerende kan behandle omfattende og komplekse teoretiske / praktiske eller rent teoretiske problemstillinger. Semestret består af udarbejdelsen af et speciale, også kaldet kandidatafhandling. Eksempler på specialetitler: The U.S. Seafood Industry - in the light of stagnation per capita in consumption of seafood Vikan Cleaning System - Brancheanalyse: Storbritannien & Holland International markedsføring på World Wide Web International kompetence og dens betydning i forbindelse med udstationering af danske medarbejdere How should ESS-FOOD Market Penetrate South Africa Entry Strategy for Danæg Products A/S to the Hungarian Market International virksomhedsøkonomi: Faglige aktiviteter. 7. semester Blok 1: Internationalisering af virksomheder Blok 2: International Business-to-Business marketing Virksomhedsøkonomisk metode International miljøledelse Projektarbejde inden for temaet: International virksomhedsøkonomi i teoretisk-metodisk perspektiv. Prøver: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i miniprojekt i kursusblok 1, karakter efter 13-skalaen. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i miniprojekt i kursusblok 2, karakter efter 13-skalaen. Projekteksamen, karakter efter 13-skalaen. 13

14 Jens Thorsen, Cand.merc. IVØ 2000 Efter HA-uddannelsen i Kolding havde jeg et ønske om at videreuddanne mig inden for international økonomi. Jeg søgte et cand. merc.-studium inden for international afsætning og alle forholdene omkring dette, såsom samhandel med fremmede kulturer, valutaforhold, m.m. Jeg valgte IVØ-uddannelsen i Aalborg, fordi jeg syntes godt om kombinationen mellem det teoretiske internationale aspekt og så et praktikophold i udlandet. Praktikopholdet tilbragte jeg ved en virksomhed i San Francisco, Californien, hvor jeg arbejdede i en strategisk marketingafdeling. Mit arbejde bestod i at udarbejde brancheanalyser af den globale industri for at finde tendenser, der kunne have en effekt på virksomheden. Praktikopholdet har for mig haft en stor betydning til bl.a. at få en forståelse for teorien inden for international handel. Efter min cand.merc.-uddannelse startede jeg i et trainee-forløb i salgsafdelingen på Cheminova, hvorefter jeg blev udnævnt til regional slagschef for Europa regionen. I jobbet som regional salgschef har jeg haft stor nytte af de teoretiske redskaber og den arbejdsmetode, man lærer på IVØ-studiet. Cheminova er en virksomhed, som meget tidligt gik gennem en internationaliseringsproces, hvor man i dag har datterselskaber i en lang række lande, og der er mange forskellige løsninger på, hvordan man sælger i det enkelte land. Dermed har det været en klar fordel at have en forståelse af fremmede kulturer og international afsætning. At koncernsproget på Cheminova er engelsk, samtidig med at vi på IVØ blev undervist på engelsk var en stor fordel. Projektarbejdet er en del af dagligdagen på Cheminova, derfor er erfaringerne fra projektarbejdet fra IVØ en fordel. Alt taget i betragtning føler jeg, at jeg har en god ballast fra IVØ-studiet til at udføre mit nuværende arbejde og har bestemt mulighederne for at komme videre herfra. 8. semester Blok 3: International markedsanalyse og vidensgenerering. Blok 4: Transnationale virksomhedsstrategier i et juridisk og finansielt perspektiv. International branchedynamik og analyse. 9. semester Udenlandsk praktik eller studieophold. Prøver: Projekt og mundtlig prøve, karakter efter 13-skalaen. Projektarbejde inden for temaet: International virksomhedsøkonomi i et analyse- og strategisk perspektiv. 10. semester Kandidatafhandling. Prøver: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i miniprojekt i kursusblok 3, karakter efter 13-skalaen. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i miniprojekt i kursusblok 4, karakter efter 13-skalaen. Projekteksamen, karakter efter 13-skalaen. Prøver: Bedømmelse af afhandlingen i forbindelse med en mundtlig eksamen, karakter efter 13-skalaen. 14

15 Cand.merc.-linien: Marketing Cand.merc.-linien i Marketing beskæftiger sig med markedsbaseret udvikling af virksomheden. De studerende lærer at forstå, hvad der sker i virksomhedens mange relationer udadtil og fordyber sig i, hvordan disse analyseres og håndteres. Virksomhederne efterspørger i dag velkvalificerede cand.merc. ere, der kan medvirke til at løse virksomhedernes opgaver inden for deres markedsrelationer. Eksempler på jobprofiler er: management trainee som arbejder med salgsplanlægning, marketing og internationale forhold, markedsanalytiker som arbejder med markedsundersøgelser, konkurrentanalyser og identifikation af og opfølgning på internationale projekter. STUDIETS INDHOLD 7. semester: Seminarer Formålet med 7. semester er, at de studerende skal tilegne sig et grundigt teoretisk-metodisk fundament inden for marketing. Semestret indeholder 6 grundlæggende seminarer, som omhandler marketingteoriens fremkomst og udvikling, konsumentmarketing, industriel marketing, metoder til analyse af kvantitative markedsdata samt markedskommunikationens udformning. Seminarerne afvikles som forelæsninger med en høj grad af aktiv studenterdeltagelse i form af oplæg og diskussioner. 8. semester: Seminarer Formålet med dette semester er en teoretisk fordybelse i marketing. Det sker ved 6 seminarer i ledelse af innovationsprocessen, gennemførelse af markedsorienteret produktudvikling, markedskommunikationens medieplanlægning, anvendelse af kvalitative metoder, internethandel og informationsteknologi samt markedsjura. Undervisningen foregår som på 7. semester ved seminarer. 9. semester: Studier ved udenlandsk universitet, praktik eller projekt På 9. semester har den studerende mulighed for at følge et halvt års studier ved et udenlandsk universitet eller for at tage et praktikophold. For de studerende, der vælger at studere ved Aalborg Universitet, er semesteret bygget op som en kursusrække og et projektarbejde over et fælles tema. Som et eksempel på et tema kan nævnes Virksomhedens internetstrategi. 10. semester: Speciale Formålet med 10. semester er udarbejdelse af et speciale, hvor de studerende skal demonstrere, at de behersker det teoretiske og metodiske grundlag for at kunne identificere, analysere og afrapportere en virksomheds eller institutions marketingproblemer. Hvis specialet handler om en konkret virksomhed eller institution, skal de studerende desuden drage de nødvendige praktiske implikationer af den gennemførte analyse. Eksempler på specialetitler: Salget af fødevarer til det tyske GV-marked Marketing Lithuanian and Polish tourism products on Danish market International industriel marketing: nøglen til øget forståelse af industrielle relationer Danemark - aux francais de tout cæur!: dansk turistmarkedsføring i Frankrig 15

16 Lars Kjøller Mejlgaard CAND.MERC. MARKETING 2003 Efter afsluttet HA-uddannelse stod jeg over for to valg. Valget imellem at søge job på baggrund af HA en, eller fortsat teoretisk uddannelse. Valget faldt på det sidste, hvorefter studieretningen nu skulle besluttes. På baggrund af 6. semesters valgfag, stod valget imellem Økonomistyring og Marketing. Overvejelserne vedrørende Økonomistyring var hovedsageligt baseret på muligheden for job efter endt uddannelse, idet det var min opfattelse, at kandidater fra denne retning havde bedre muligheder for ansættelse. Valget blev dog truffet på baggrund af interessen for markedsføring. Specielt tiltalende var uddannelsens opbygning i strukturerede moduler, hvorved de forskellige facetter af markedsføring - fra markedsanalyse til markedsorienteret produktudvikling, planlægning og udførelse af markedskommunikation samt markedsførings- og konkurrencelovgivning - blev gennemgået systematisk og i relation til hinanden. Dette foregik ofte igennem dialog og diskussion på baggrund af præsentation af gruppeoplæg. 9. semester foregik på Handelshøjskolen i Århus, hvilket var interessant og lærerigt, ikke mindst på grund af nye fag, men også på grund af en anderledes studieform. Mit speciale skrev jeg inden for området kundetilpasset produktudvikling med Melsen Tryk A/S som praktisk arbejdseksempel. Umiddelbart efter jeg afsluttede min cand.merc.-uddannelse, fik jeg job som souschef i et supermarked, hvorefter jeg blev ansat som Key Account Manager i en global handelsvirksomhed SmartIT A/S. I mit job har jeg har ansvaret for udvalgte nøglekunder på det danske, svenske og norske marked. Jobbet er meget varierende, idet ikke to kunder er ens, hvorfor den pågældende kundes virksomhedsprofil er bestemmende for sammensætningen af de produkter og services, der tilbydes. Et job i erhvervslivet har for mit vedkommende betydet ny læring og indsigt i en række aspekter og virksomhedspraksis, man ikke kan læse sig til. Ikke desto mindre bruger jeg i det daglige en lang række værktøjer fra uddannelsen, der har dannet et solidt teoretisk fundament, hvorpå praktisk erfaring kan bygges. Uddannelse har udstyret mig med redskaber og en forståelse for forskellige problemstillinger og har i praksis resulteret i en objektiv indstilling til forskellige arbejdsopgaver og arbejdssituationer. En yderligere fordel ved uddannelsen er de sociale erfaringer og færdigheder, man som studerende oparbejder igennem specielt projektarbejde, hvilket er en stor fordel, idet man lærer at arbejde sammen med mange forskellige typer mennesker. Min studietid har været lærerig og positiv. 16

17 Marketing: Faglige aktiviteter 7. semester Markedsføring Markedskommunikation Markedsanalyse 10. semester Kandidatafhandling Prøver: Bedømmelse af afhandling i forbindelse med en mundtlig eksamen, karakter efter 13-skalaen. Prøver: Mundtlig eksamen i Markedsføring eller Markedskommunikation, karakter efter 13-skalaen. Skriftlig 4 timers eksamen i Markedsanalyse og Markedsføring. 8. semester Markedsanalyse Produktudvikling Markedskommunikation Markedsføring Markedsjura Prøver: Mundtlig eksamen i Markedsanalyse, Markedsføring eller i Markedsjura, karakter efter 13-skalaen. Ugeopgave med baggrund i Produktudvikling og Markedskommunikation, karakter efter 13-skalaen. 9. semester Projektrelateret kursus og projektarbejde eller studieophold ved andet universitet. Prøver: Projekt bedømmes efter 13-skalaen 17

18 Cand.merc.-linien: Organisation og Strategi Cand.merc.-linien i Organisation og Strategi sigter på at nyttiggøre den studerendes grundlæggende erhvervsøkonomiske forståelse og styrke kundskaberne på områderne organisation og strategi. Dette skal give den studerende grundlaget for at kunne indgå i omfattende udviklingsforløb og forandringer i virksomheder og organisationer. Forandringer kan vedrøre ressourcestyring, kvalitetsstyring, kundeorientering og produkttilpasning, teknologisk udvikling, omkostningsreduktioner, kobling af forskellige former for viden, samarbejde og ledelse på tværs af enheder, herunder mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Cand.merc.-linien i Organisation og Strategi søger at imødekomme de stadigt stigende forandringsopgaver, virksomheder står overfor på grund af en verden i udvikling. Linien giver de studerende en bred og kvalitativ indsigt i organisationsteori og dermed en god forståelse af organisationers opbygning, funktion og processer. De studerende vil få et indgående kendskab til organisatoriske analysemetoder med sigte på behandling af operative og strategiske problemstillinger. Kandidaterne fra cand.merc. i Organisation og Strategi har ikke haft svært ved at finde job, og beskæftigelsen er både inden for det offentlige, i interesseorganisationer og i det private. Et eksempel på en jobfunktion er managementkonsulent, hvis arbejdsopgaver ligger inden for forskellige projekter om f.eks. informationsteknologi, kvalitetsmåling, strategisk udvikling, strategisk kompetenceudvikling. En anden jobfunktion som ofte varetages af cand.-merc. ere i Organisation og Strategi er projektleder eller projektkoordinator. Denne jobfunktion betyder meget varierede arbejdsopgaver som f.eks. rådgivning og information samt opdyrkning af nye samhandelsmuligheder. STUDIETS INDHOLD 7. semester: Videregående strategi og organisationsteori: Paradigmer, historie, metoder og videnskab Semestret har til formål at give de studerende et udvidet kendskab til centrale paradigmer, teorier, metoder og værktøjer inden for strategi- og organisationsteori, herunder organisationsrelevante elementer fra socialpsykologien, kommunikation og videnskabsteorien. Der udarbejdes et organisations- og / eller strategiprojekt, som arbejder med problemstillinger inden for enten organisatoriske og strategiske perspektiver, teorier, metoder eller områdets teorihistorie. Flere af disse emner kan indgå i projektet samtidigt. Formålet er at udvikle evner til at samarbejde komplekse teoretiske problemstillinger inden for området og til at præsentere resultater af et sådant arbejde. 8. semester: Organisationsforandring. Ledelse af forandringsforløb og fornyelse Semestret handler om organisatorisk adfærd og organisationsforandring. Semestrets formål er at give de studerende et teoretisk, metodisk og værkstøjsmæssigt grundlag for at gennemføre en organisationsanalyse. Kurserne på dette semester skal være med til at styrke den faglige hovedprofil eller til at udvikle kompetence på nye områder. Udbudet af valgfag kan variere fra år til år. Studenterønsker, aktuelle faglige debatter samt aktuelle forskningsprojekter indpasses i kursusudbuddet. Projektet kan være teoretisk 18

19 eller det kan udarbejdes i samarbejde med en virksomhed omkring en eller flere problemstillinger. Ved udarbejdelsen af projektrapporten udnyttes de opnåede teoretiske og metodiske kundskaber til en dybtgående analyse af virksomhedens problemområder. Analyseresultater bliver derefter nyttiggjort gennem opstilling af løsningsforslag vedrørende virksomhedens problemområder. 9. semester: Strategisk kompetenceudvikling Semestret har til formål at give de studerende baggrund for på teoretisk og metodisk højt niveau at kunne inddrage strategiske, organisatoriske og styringsmæssige aspekter i analysen af virksomhedsudvikling. Udgangspunktet for projektarbejdet på 9. semester kan være én problemstilling eller en kombination af problemstillinger, der er behandlet i forbindelse med semestrets kurser. 9. semester kan også være et praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller organisation, hvor den studerende skriver et projekt med udgangspunkt i en eller flere af de opgaver, man arbejder med under praktikken. Alternativt kan semestret være et studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Dette kræver dog en godkendelse af studienævnet. 10. semester: Speciale Der udarbejdes på dette semester et speciale, der kan være enten udelukkende teoretisk, teoretisk med indarbejdede cases eller teoretisk i relation til en bestemt virksomheds eller institutions problemer. De studerende skal i specialet demonstrere, at de behersker det nødvendige teoretiske og metodiske grundlag for at kunne analysere en virksomhed eller institution, og at de kan trække de praktiske konsekvenser af analyseresultater. Lena May Lauritsen, CAND.MERC. I ORGANISATION OG STRATEGI 2003 Gennem mit HA-studium drejede mit fokus sig hen imod interessen for organiseringen af virksomheder og processen, der foregår mellem mennesker i en arbejdssituation. Desuden var arbejdet med strategiske beslutninger samt deres gennemførelse kommet i centrum, og derfor valgte jeg overbygningen i Organisation og Strategi. Overbygningen gjorde det muligt at komme dybere ned i de begreber og områder, som HA-uddannelsen havde introduceret. Uddannelsens fokus på undervisning, delvist tilrettelagt af os selv som studerende, samt projekter, der tog udgangspunkt i egne interesser, var med til at skabe det perfekte studium for mig. Blandt andet herigennem blev det muligt for mig at gå dybere ind i tanken om strategi- og organisationsudvikling som modetrends og -fænomener, der inddrages af virksomhederne. I dag sidder jeg i mit første job i en offentlig organisation, hvor nogle af mine opgaver ligger tæt op ad mit arbejde fra studiet. Jeg indhenter blandt andet information og viden omkring specifikke områder og udarbejder ledelsesinformation. Mit arbejde omhandler i høj grad nye udviklingsmuligheder, som organisationen står overfor i dag. Jeg er derfor med til at formulere de strategier, der skal være grundlaget for gennemførelsen af disse. Derudover arbejder jeg med generel administration og udarbejder for eksempel status- og udviklingsrapporter. Det er først nu, efter at jeg sidder i mit første job, at jeg er ved at skabe mig et billede af mine egne karrieremuligheder og de ønsker, som jeg har til mit arbejdsliv. Men jeg har en klar forestilling om, at mit valg af specialisering er med til at styrke min profil. 19

20 Eksempler på specialetitler: Undersøgelse og analyse af Strategic Human Ressource Management i samarbejde med Oticon, Kommunedata og NOVO Nordisk Relationer - optimering af sælger/kunderelationer hos Planja Scanwall AS Konkurrencestrategi - HKS Scandinavia A/S RIMAS - redskaber til integreret strategi og personaleledelse Virksomhedens krav til medarbejderne Skjold Sæby a/s - problemanalyse og løsningsforslag via organisationskulturen Organisation og Strategi: Faglige aktiviteter. 7. semester Videregående organisationsteori Videregående strategi Social- og personlighedspsykologi Videnskabsteori Metoder og værktøj i et projektperspektiv Kommunikation - Formidlings- og præsentationsteknik Projektarbejde Prøver: Projekteksamen, karakter efter 13-skalaen. Mundtlig eller skriftlig eksamen i semestrets metodiske og liniespecifikke kurser, karakter efter 13-skalaen. 8. semester Organisationsanalyse- og forandring Ledelse og Organisatorisk læring Personaleledelse og HRM (human ressource management) Projektstyring, implementering og forandring Valgfag Projektarbejde Prøver: Projekteksamen, karakter efter 13-skalaen. Mundtlig eller skriftlig eksamen i semestrets liniespecifikke, metodiske og valgfrie kurser, karakter efter 13-skalaen. 9. semester Strategisk kompetenceudvikling Netværks- og samarbejdsstrategi Informationssystemer, -strategi og planlægning Valgfag Projektarbejde Prøver: Projekteksamen, karakter efter 13-skalaen. Mundtlig eller skriftlig eksamen i semestrets liniespecifikke og valgfrie kurser, karakter efter 13-skalaen. 10. semester Kandidatafhandling Prøver: Bedømmelse af afhandlingen i forbindelse med en mundtlig eksamen, karakter efter 13-skalaen. 20

21 Cand.merc.-linien: Økonomistyring og Informatik Information er en nødvendighed for ethvert samvirke med et fælles mål. Studiet i Økonomistyring og Informatik har som sit centrale mål at skabe viden om og forståelse for, hvilken information der er den nødvendige forudsætning for at styre virksomhedens aktiviteter, ressourcer og finansiering. Den komplekse og stærkt regulerede verden, som virksomheden omgives af, stiller store krav til virksomhedens ledelse både m.h.t. viden og evner. På den baggrund er virksomhedens økonomifunktion et vigtigt værktøj for virksomhedens ledelse, et værktøj som kræver medspillere dels med en alsidig profil, og dels med specialistviden om økonomifunktionen. Der er således og vil fortsat være et udstrakt behov for økonomistyringskyndige, der på forskellige niveauer i den større virksomhed og på ledelsesniveau i den mindre virksomhed, vil kunne engagere sig som både generalister og specialister i økonomistyring. Typiske job, som en cand.merc. i Økonomistyring og Informatik får efter endt uddannelse er konsulent og controller. Jobmulighederne er meget gode, der er i øjeblikket (september 2004) næsten ingen arbejdsløshed blandt nye færdiguddannede cand. merc. ere i Økonomistyring og Informatik fra Aalborg Universitet. STUDIETS INDHOLD 7. semester: Grundlæggende metode og teori inden for økonomistyring og informatik Formålet med 7. semesters studieaktiviteter er, at de studerende tilegner sig en grundig metodisk-teoretisk forståelse inden for økonomistyring og informatik. Semestret er opbygget som en kombination af kurser, seminarer og problemorienteret projektarbejde. Kurserne og seminarerne afvikles med en høj grad af aktiv studenterdeltagelse i form af oplæg og diskussioner. Seminarerne afholdes efter en 5-ugers model, som består af 1 uges introduktion samt undervisning i seminarets tema, dets metoder, teorier og teknikanvendelser. Derefter sker der en fordeling af temaer for projekt eller studieopgaver. 8. semester: Videregående metode og teori inden for økonomistyring og informatik Formålet med dette semester er en videreførelse og fordybelse af aktiviteterne på 7. semester, således at den studerende tilegner sig en videregående metodisk-teoretisk forståelse inden for økonomistyring og informatik. Det sker ved seminarer i videregående budgettering, anvendte økonomistyringssystemer, produktionsstyring, generel ledelse, controlling via internettet og design og tilpasning af controlling-systemer. Undervisningen foregår ved seminarer efter samme undervisningsmetode som på 7. semester. 9. semester: Teori og praksis i økonomistyring og informatik På 9. semester er studiet bygget op som et fuldtids projektarbejde, hvor der foretages en kobling mellem teori og praksis. Der er også mulighed for at studere ved et udenlandsk universitet på dette semester. 10. semester: Speciale Specialet består i udarbejdelsen af en skriftlig afhandling, der skal tjene til afprøvning af den studerendes evne til faglig fordybelse. Emnet skal godkendes af studienævnet. Specialet kan f.eks. behandle teoretisk-praktiske problemstillinger og gerne i samarbejde med en konkret virksomhed eller en teoretisk problemstilling inden for centrale økonomistyrings- og / eller informatikområder. 21

22 Eksempler på specialetitler: Registreringssystem og kalkulationer til Benchmarking på ALTO Danmark A/S EDI - økonomiske konsekvenser ved implementering og mulige påvirkninger på informationsstrømme i indkøbs- og produktionsfunktionen eksemplificeret ved Aalborg Industries A/S Registreringer og Activity-Based Costing kalkuler for Arresødal Udvikling af et økonomistyringssystem til strategisk styring af Aalborg Portland A/S s rederi- og tankbildrift Økonomistyring i landbrugets rådgivningscenter Rasmus Østergaard CAND.MERC. ØKONOMISTYRING & INFORMATIK 2003 Mit valg af cand.merc.-linie faldt på Økonomistyring og Informatik, fordi jeg gennem længere tid har interesseret mig for begge dele, og kombinationen heraf var derfor ideel for mit vedkommende. Desuden fandt jeg selve arbejdsformen med tre intensive seminarer på hvert semester meget tillokkende, da den i høj grad giver mulighed for at vælge mellem meget varierende arbejdsområder, som jeg kunne fordybe mig indenfor. controller. Mine arbejdsopgaver omfatter budgettering og økonomisk opfølgning på butikkerne, og her er den generelle økonomiske viden fra studiet og den praktiske erfaring fra 9. og 10. semester uvurderlige i hverdagen, idet jeg selv har skullet opbygge modeller for opfølgningen. Blandt mine øvrige arbejdsopgaver har jeg vedligeholdelse af virksomhedens intranet, ligesom jeg arbejder med økonomisystemet og lidt med relationelle databaser, så her har jeg stor gavn af informatikdelen af studiet. Seminarerne var særdeles lærerige for så vidt angår økonomiske teorier og arbejdet med relationsdatabaser, mens den praktiske virkelighed i virksomhederne naturligvis ikke kunne inddrages i samme omfang. Jeg valgte derfor på både 9. og 10. semester at skrive projekt sammen med en produktionsvirksomhed, hvilket har medført et godt indblik i de økonomiske teoriers anvendelighed og implementering i praksis samt behovet for at tilpasse teorierne. Umiddelbart efter endt eksamen begyndte jeg hos herretøjskoncernen Bertoni, hvor jeg er ansat i retailselskabet som financial Økonomistyring & Informatik har været den ideelle cand.merc.-linie for mig, idet jeg indirekte anvender indholdet fra begge dele af studiet hver dag. Arbejdsformen på studiet med meget problemorienteret gruppearbejde og relativt få forelæsninger giver mulighed for at arbejde grundigt med problemerne, hvilket er en gevinst i erhvervslivet. Desuden styrker det, sammen med den metodelære, som studiet bygger på, kommunikationsevnerne, og det er der brug for i enhver organisation. Endelig kan jeg kun rose det gode studiemiljø, hvor de studerende hjælper hinanden på tværs af årgangene og dermed skaber et godt sammenhold. 22

23 Økonomistyring og Informatik: Faglige aktiviteter 7. semester: Økonomistyringsteori 1. Eksempler på indhold: Formålet med økonomistyring Registreringsprincipper Activity based costing Databaseteori SQL Forms Reports. Økonomistyringsteori 2. Eksempler på indhold: Standardomkostnings-princippet Fullcost-princippet Budgettering Procesdiagrammer E/R-diagrammer Funktionsdiagrammer, Databasediagrammer CRUD-matrix. Økonomistyringsteori 3. Eksempler på indhold: Anvendte økonomistyringssystemer Systemers indhold af modeller for økonomistyring Systemers forskellige funktioner Balanced Scorecard Produktionsstyring. Prøver: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i seminarrapporterne, karakter efter 13-skalaen. 8. semester: Videregående budgettering Eksempler på indhold: Dimensionshierarkier, Bidragshierarkier, Budgetkæder, OLAP. Registreringsopgaven til ledelsesinformation Eksempler på indhold: Analyser af ERP evt. ændring af datafangst, Datawarehouse, Projektstyring. Ledelsesinformationssystemer Eksempler på indhold: Erhvervsøkonomisk metode, Anvendelse af Datawarehouse, Færdiggørelse af testapplikation udarbejdet i OLAP (Express). Prøver: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i seminarrapporterne, karakter efter 13-skalaen. 9. semester: Fuldtids projektarbejde under temaet: Teori og praksis eller udlandsophold Prøver: Projekteksamen, karakter efter 13-skalaen. 10. semester: Kandidatafhandling. Prøver: Afhandlingen bedømmes i forbindelse med en mundtlig prøve, karakter efter 13-skalaen. 23

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) og 1-årigt tilvalgsfag i Marketing ved Aalborg Universitet September 2006 (Med rettelser 2008) 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr.

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi. Bacheloren med denne profil har derfor særligt viden indenfor

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

2 Studienævn og fakultet Uddannelsen henhører under Det erhvervsøkonomiske Studienævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

2 Studienævn og fakultet Uddannelsen henhører under Det erhvervsøkonomiske Studienævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2008 med ændringer november 2010 og juli 2011 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

FREMTIDSVÆRKSTED. Resume:

FREMTIDSVÆRKSTED. Resume: FREMTIDSVÆRKSTED Resume: Fremtidsværkstedet, der havde til hensigt at afdække de studerendes forventninger til/forestillinger om fremtidige uddannelsesønsker og jobfunktioner, blev gennemført med deltagelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet 2. semester HA Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: erhvervsøkonomisk studienævn Studieordning:

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Lone Grønbæk Kronbak, Lektor Cand. Scient. oecon., ph.d. Studieleder, Økonomi og Matematik-Økonomi, Odense Road map Et eksperiment! Adgangskrav Specielt

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDO Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og kommunikation som bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2.

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere