Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition"

Transkript

1 Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Håndbogens ambition Den faglige udvikling Behovet for økonomistyring Det er for det første denne håndbogs formål at vise, hvorledes både traditionelle og moderne økonomistyringsteknikker og -principper kan bruges i danske virksomheder. For det andet er det håndbogens ambition at bidrage til udviklingen af økonomistyring ved at fremhæve nye og innovative økonomistyringsmetoder. Den faglige udvikling indenfor økonomistyring og regnskabsvæsen har været enorm i de sidste ti år. Det må forventes, at den faglige ændringshastighed fortsat vil blive øget i tiden fremover. Etableringen af en kreativ økonomistyring og en aktiv informationsanvendelse er i dag helt afgørende for virksomhedernes eksistens. Virksomhedskriser kan næsten altid føres tilbage til mangelfuld økonomistyring. Øget markedsdynamik, stigende ressourceknaphed, større kapitalmarkedsusikkerhed, nye ledelsesformer; det er alle faktorer, som giver stadig nye udfordringer til økonomifunktionen i virksomheden. Dertil kommer så den hastige udvikling af informationsteknologien, som har bidraget til at ændre forudsætningerne for virksomhedens styring og informationsbehandling. Økonomifunktionens rolle Udviklingen på de nævnte områder har ændret økonomifunktionen fra at være en passiv administrativ registreringsfunktion til at være en aktiv ledelsesorienteret udviklingsfunktion. Dette stiller naturligvis store krav til økonomifolkenes viden, ikke mindst på en række nye områder, som hidtil har ligget uden for økonomifunktionens regi. Der tænkes her på strategisk planlægning, udvikling af virksomhedsmodeller, projektledelse, systemudvikling, kommunikationsmetoder etc. Januar 2003 Økonomistyring 1

2 Introduktion Håndbogens idégrundlag Formålet med at udgive Økonomistyring som en fleksibel håndbog skal ses med baggrund i den nævnte udvikling. Det er således hensigten at skabe en aktuel informationsformidling på dette felt til brug for fagets praktiske udøvere. Der bliver især tale om formidling af problemkendskab, metodeviden, systemidéer og teknisk know-how. Valget heraf skulle gerne passe til de arbejdsopgaver, som opleves som de væsentlige i den daglige økonomistyring. Dette mål stiller naturligvis specielle krav til stoffets indhold og form. Krav om viden Indholdet skal være problem- og løsningsorienteret. Fx vil der blive lagt hovedvægt på at påpege, hvilke problemer der er kritiske i praksis samt at vise, hvordan man kan løse dem. Nogle af artiklerne vil beskrive bestemte metoder, teknikker eller værktøjer, og der lægges her vægt på at redegøre for den nyeste og mest relevante viden. Dette kræver, at artiklerne skrives af de førende og mest erfarne eksperter på området. Praktiske eksempler Indholdet vil ofte bestå af problemoversigter, checklister, metodebeskrivelser, systemskitser o.l., belyst gennem praktiske eksempler. Håndbogen vil omfatte en række gode samlede virksomhedscases, som viser, hvorledes teknikker og metoder anvendes i praksis. På denne måde skal stoffet være levende og konkret og derved kunne virke inspirerende og idégivende. Det er derimod ikke meningen, at håndbogen skal behandle de mere grundlæggende regnskabsteoretiske emner. Fx skal man ikke forvente at finde længere redegørelser for vurderingsprincipper, beslutnings- og styringsmodeller etc. Kendskabet til disse teoretiske modeller udgør naturligvis en vigtig basisviden, men denne er i forvejen behandlet i tilgængelige lærebøger o.l. Der er derfor ikke grund til at optage plads her til dette stof. I stedet vil vi i passende omfang henvise til den teoretiske faglitteratur. Håndbogen vil heller ikke behandle de specifikke IT-baserede økonomistyringssystemer. Lettilgængelig form Da Økonomistyring henvender sig til den travle praktiker, er det et krav, at formen er kortfattet, systematisk og overskuelig. Sproget er let læseligt. Teksten er suppleret med overskuelige tabeller, grafiske fremstillinger etc. Og det er også let at slå op i systemet ved brug af indholdsfortegnelse og stikordsregister. 2 Økonomistyring Januar 2003

3 Introduktion For at sikre at håndbogen er praktisk orienteret, er det vigtigt, at stoffet udvælges og udformes ud fra virksomhedernes behov. Offentlig vs. privat sektor Selvom hovedparten af de teknikker og metoder, der behandles i håndbogen er lige så anvendelige i offentlige som i private virksomheder, så vedrører håndbogen økonomistyring i private virksomheder. Økonomistyringen i offentlige virksomheder og organisationer lige fra statslige styrelser og departementer til kommuner og amter samt de mange institutioner, der er placeret i dette regi behandles i håndbogen Offentlig Økonomistyring. På trods af de offentlige virksomheders forskellighed har de en række styringsmæssige fællestræk. Disse omfatter blandt andet, at deres aktiviteter er underkastet en særlig offentlig bevågenhed, som nødvendiggør en ansvarlig og omhyggelig økonomistyring og at nogle af dem ikke fungerer på normale markedsvilkår, fordi de modtager tilskud, er eneudbydere af ydelser eller varetager bestemte lovbestemte opgaver, mens andre er igennem en udvikling, der er karakteriseret ved, at de må eksistere på mere og mere markedslignende vilkår. Disse forhold gør, at den økonomistyring og ledelsesrapportering, der praktiseres i private virksomheder, ofte kræver en særlig tilpasning for at kunne anvendes i den offentlige sektor. Derfor har der tidligere været en tradition for, at den offentlige sektors organisationer baserede sig på sine egne økonomistyringssystemer, -principper og teknikker. Men i takt med offentlige virksomheders øgede markedsorientering og de politiske krav herom er skellene mellem offentlige og private virksomheders økonomistyring i opbrud. Derfor er disse behov blevet adresseret i en særskilt håndbog. 2. Oversigt over håndbogen Generelt Håndbogen er opdelt i ti fagområder med en underopdeling i en række temaer. Medens bogens artikler af gode grunde ikke er lagt fast på forhånd, så er bogens områder og temaer fra starten søgt Januar 2003 Økonomistyring 3

4 Introduktion afgrænset og systematiseret i indholdsfortegnelsen. Dette er gjort for at forbedre systematikken og fremme læserens overblik over stoffet. Temaopdelingen vil dog blive ændret i det omfang den faglige udvikling gør dette nødvendigt. Vi skal i det følgende kort redegøre for formålet og indholdet af bogens faglige områder, der er placeret under fanekort Område 3: Økonomistyring og regnskabsvæsen generelt Formålet med dette område er at give læseren et overblik over økonomistyringens formål, opgaver og arbejdsmetoder samt over det ansvar og de opgaver, som den moderne økonomifunktion bør leve op til. Ligeledes hører de helt grundlæggende regnskabsmæssige principper og metoder, som håndbogens øvrige afsnit vil være baseret på, også hjemme i dette område. Økonomstyringens arbejdsområder er under forvandling, og der vil blive sat fokus på økonomistyringens og økonomimedarbejderens rolle. Fremtidens økonomistyring vil givetvis være anderledes. Efterhånden som de nye metoder og teknikker, der beskrives i håndbogens øvrige kapitler, bliver gængs praksis, og de styringsmæssige problemstillinger bliver håndteret, dukker nye metoder og nye problemer op. Artiklerne i området skal bidrage til at ruste økonomfunktionen til at møde de nye udfordringer, arbejde med økonomistyringsprojekter og lægge strategier for den fremtidige økonomistyring og ledelsesrapportering. Økonomistyringssystemer og teknikker kommer ikke i brug ved at blive designet og ved at være baseret på alle de nyeste teknikker. Og de resultater, som modellerne lover, kommer heller ikke af sig selv. Nogle gange består forhindringerne af en række faktorer, som tilskrives modstand mod forandring, og andre gange er der tale om, at modstanden udtrykker medarbejdernes naturlige og sunde reaktion på uklart kommunikerede krav, halvvejs implementerede løsninger og uhensigtsmæssigt tilpassede metoder. Andre gange er der helt andre faktorer på spil. Artiklerne i dette område har også til formål at støtte økonomifunktionen i dens rolle som implementator og forandringsagent. Den moderne økonomifunktion bevæger sig fra at være en regnskabsafdeling til at påtage sig ansvaret for den centrale ledelsesrapportering og fungere som sparringspartner for ledere og medarbejdere overalt i organisati- 4 Økonomistyring Januar 2003

5 Introduktion onen. Dette øger kravet til at økonomifunktionen skal fungere på sine brugeres præmisser og forstå, hvorledes metoder og systemer bedst kan indføres, så de fungerer i organisationen og understøtter dens aktuelle styringsmæssige vilkår. Område 4: Omkostningsregnskab samt styring af aktivitet og kapacitet Formålet med dette område er at redegøre for indholdet af økonomistyringens grundlæggende opgaver i relation til aktivitetsstyring og kapacitetsstyring. I artiklerne i området behandles eksempelvis problemstillinger relateret til at styre virksomhedens markedsføring lige fra udviklingen af markeder og produkter til salgets operative gennemførelse. Vedrørende kapacitetsstyringen behandles også problemstillinger i relation til at få sammensat og udnyttet et kapacitetsapparat ud fra hensynet til virksomhedens servicemål og aktivitetsmuligheder. Formålet med dette område er endvidere at vise, hvorledes omkostningsregnskaber kan opbygges, samt hvorledes forskellige principper for omkostningsfordeling kan anvendes. Området vil både omfatte artikler om nye fordelingsprincipper- og metoder som for eksempel Activity Based Costing samt mere traditionelle metoder baseret for eksempel på tidsregistreringer. Område 5: Økonomiske analyser og kalkuler Formålet med dette område er at beskrive en række forskellige værktøjer til brug for idéskabelse og konsekvensvurdering. Der lægges særlig vægt på at vise, hvad værktøjerne kan bruges til, samt hvorledes de kan bruges i praksis. Det vil også klart fremgå, hvordan værktøjerne ikke bør anvendes. Under analyser gives først en oversigt over analyseopgaven mere generelt. Hvad er det for opgaver, der skal løses? Hvilke typer af værktøjer har vi til rådighed? De omtalte analyseværktøjer strækker sig lige fra totale analyser af virksomhedens rentabilitet og finansiering til partielle analyser af enkeltprodukter og enkeltfunktioner. Under kalkuler gives på samme måde en oversigt over de mange kalkuleopgaver og de tilsvarende kalkuleværktøjer. Januar 2003 Økonomistyring 5

6 Introduktion Område 6: Strategisk planlægning og ledelse Formålet med dette område er dels at give et overblik over, hvorledes økonomifunktionen kan bidrage til virksomhedens strategiske planlægning og ledelse og dels at vise, hvorledes økonomistyringens teknikker får en strategisk funktion i virksomheden. Der vil blive lagt hovedvægt på at beskrive en række forskellige strategiske ledelsesproblemer og de dertil knyttede planlægningsprocesser og -metoder. Mange virksomheder tager ledelsesmodeller og -systemer i brug. Der kan være tale om helhedsorienterede systemer og metoder som for eksempel Business Excellence-modellen eller mere partielle systemer som kompetence-udviklingssystemer. Nogle gange er det metoder, der fordrer bestemte målinger og rapporteringer, mens det andre gange er selvudviklede modeller, der skal integreres med økonomistyringen, så ledelsesrapporteringen kan understøtte ledelsesmodellen. I dette område vil det også blive vist, hvorledes virksomheder kan udvikle ledelsesmodeller og -systemer som en del af økonomistyringen Område 7: Balanced scorecard og andre ledelsessystemer I de senere år har balanced scorecard vist sig at være en af de helt store nyskabelser indenfor rapportering, styring og strategilægning og en mængde virksomheder er begyndt at bruge balanced scorecard eller elementer herfra i økonomistyring og ledelsesrapportering. Artiklerne i området vil udover de grundlæggende elementer i balanced scorecard metoden løbende tage nye emner og anvendelsesområder i relation til balanced scorecard op. Mange af artiklerne i dette område vil vise, hvorledes balanced scorecard bruges i konkrete virksomheder, og der desuden blive bragt artikler, der viser, hvorledes balanced scorecard-principper kan integreres med andre dele af økonomistyringen. Område 8: Budgettering, rapportering og ledelsessystemer Budgetter er kernen i den økonomiske styring og dermed også udgangspunktet for kontrollen af organisationens bevillingsmæssige forhold. Budgettet er imidlertid også en del af planlægningen og dermed også sammenkædningen af den finansielle del af økonomistyringen med den operationelle styring af organisationens aktiviteter. 6 Økonomistyring Januar 2003

7 Introduktion Formålet med dette område er at redegøre for en række forskellige værktøjer, der kan anvendes til den løbende økonomiske planlægning og opfølgning. Der lægges særlig vægt på at vise, hvad værktøjerne kan bruges til, samt hvorledes de bliver anvendt i praksis. Artiklerne i dette område skal for det første støtte økonomifunktionen i dens interne kommunikation og rapportering til ledere på alle niveauer. Målet er her at anvise nye perspektiver og angrebsvinkler inden for rapportering om opgaveløsninger, målopfyldelse og overholdelse af økonomiske rammer samt at give konkrete løsninger på de praktiske problemer. For det andet skal artiklerne i området bistå økonomifunktionen i at fremme den interne kommunikation og rapportering om organisationens forhold til alle medarbejdere. Område 9: Databehandling og IT-systemer Anvendelse af edb-værktøjer af vidt forskellig karakter og detaljeringsgrad er blevet en naturlig del af virksomhedernes økonomistyring og ledelse. Generelt gælder det, at der inden for hele informationsteknologiområdet sker en meget hastig udvikling, der vil få konsekvenser for virksomheders økonomistyring også på områder og funktioner, hvor den hidtil ikke har været brugt. Formålet med dette område er at støtte økonomifunktionen i dens rolle som systemformidler og datasystembruger. Området omhandler principielt både IT-baseret og manuel databehandling. Ofte står økonomifunktionen for anskaffelsen af edb-udstyr og systemer. Dette forudsætter viden om problemer og arbejdsmetoder. Det er målet med dette område at gøre økonomifunktionen til kritisk bruger, men ikke til teknisk edb-specialist. Mulighederne for at realisere ønsker om en mere integreret økonomistyring vil blive forøget. Desuden vil integrationsmulighederne på tværs, mellem f. eks. økonomistyring, produktionsstyring, indkøbsstyring og markedsføring, forøges og gives helt nye dimensioner med den kvalitative og kvantitative vækst inden for informationsteknologiområdet. Januar 2003 Økonomistyring 7

8 Introduktion Område 10: Finansiel styring og finansiering Artiklerne i dette område vedrører dels virksomhedens finansielle styring og dels forhold vedrørende finansiel planlægning, kapitalfremskaffelse etc. Det er hensigten, at artiklerne i dette område eksempelvis skal vise, hvorledes forskellige finansieringsmuligheder kan vurderes i forhold til hinanden, hvorledes investeringsmuligheder kan vurderes finansielt, samt hvorledes nye teknikker baseret på finansieringsteori, f.eks. reale optioner og EVA (Economic Value Added), kan benyttes som en del af virksomhedens økonomistyring. Område 11: Kommunikation og ekstern rapportering Formålet med dette område er for det første at støtte økonomifunktionen i dens eksterne kommunikation og rapportering til virksomhedens eksterne interessegrupper. Målet er her at anvise nye perspektiver og angrebsvinkler inden for rapportering, samt at give konkrete løsninger på de praktiske problemer. En række virksomheder har udviklet videnregnskaber, sociale regnskaber eller integreret principper fra Excellencemodellen, balanced scorecard etc. i den eksterne rapportering. I dette område vil der blive redegjort for metoderne og modellerne bag de nye rapporteringssystemer, og det vil blive vist, hvorledes forskelle organisationer har taget principperne i brug. I dette område bringes også artikler, der omhandler metoder til analyse og fortolkning af eksterne regnskaber. Endvidere behandles de særlige problemer, som knytter sig til udarbejdelse af dokumentation i forbindelse med kapitalfremskaffelse. Dette går lige fra styringen af en ny aktieemission til udarbejdelse af låneansøgninger til banken. Der gives anvisninger på indhold og udformning af virksomhedens årsberetning. Område 12: Årsregnskab, erhvervsretlige forhold og revision Formålet med dette område er at støtte økonomifunktionen på det juridiske område, herunder revisionsområdet samt i relation til nye bestemmelser omkring aflæggelsen af årsregnskab. 8 Økonomistyring Januar 2003

9 Introduktion Det er ikke formålet at gøre økonomichefen til juridisk ekspert. Derimod er det meningen at give ham en handy orientering om de almindelige lovregler og regulativer, som økonomifunktionen er underkastet i det daglige. Hvad angår skatteområdet, vil hovedvægten blive lagt på at orientere om de for økonomichefen centrale emner. Dette gælder fx reglerne omkring skattemæssige afskrivninger. Håndbogen på internettet Som en del af dit abonnement får du adgang til en internetudgave af håndbogen. Det giver dig en enestående mulighed for at lave hurtige og strukturerede søgninger, du kan kopiere tekst, skemaer, modeller og grafer direkte ind i materiale til personlig brug. Og så har du selvfølgelig altid en opdateret håndbog inden for rækkevidde blot du har adgang til en pc. Læs mere om dette på Anvendelse af stikords- og forfatterregister For at lette læsernes opslag er der forrest i håndbogen placeret et stikords- og forfatterregister. Registeret vil blive opdateret og udskiftet i forbindelse med hver opdatering. Registeret indeholder alle de behandlede emner samt forfattere i alfabetisk orden med henvisning til den artikel og herunder de sidenumre, hvor emnerne er behandlet. 3. Ajourføring af håndbogen Opdateringer En opdatering består af nye sider, som skal indsættes i ringbindet. Forrest sidder et kort nyhedsbrev fra redaktionen med praktiske oplysninger om indholdet, indsætningen samt andre aktuelle oplysninger til brug for abonnenterne. Desuden udsendes hver gang udskiftningsblade til indholdfortegnelsen, således at denne altid er ajour. De udsendte opdateringer indsættes i ringbindet ud fra det artikelnummer, som er anført øverst på siden. Eksempel: Januar 2003 Økonomistyring 9

10 Introduktion Artikel Udvikling af balanced scorecard i uddannelsesinstitutioner 7.4 side 2 Fx skal denne opdateringsside vedrørende artikel 7.4. sidde under fanekort 7: Balanced scorecard og under artikel 7.4.: Udvikling af balanced scorecard i uddannelsesinstitutioner. Med hver opdatering følger en oversigt med angivelse af, hvilke nye sider, der skal indsættes, samt eventuelt hvilke af de eksisterende sider, som skal udgå, fx fordi de erstattes af nye sider. Eksempel: Artikel Nye sider indsættes Gamle sider udgår Indholdsfortegnelse Side 1-2 Side Controlleren: sparringspartner eller dommer? Side 1-22 Side Udvikling af balanced scorecard i uddannelsesinstitutioner Side Internettet: Nye udfordringer Side 1-30 I eksemplet revideres to sider i indholdsfortegnelsen. Der udsendes en helt ny artikel om Udvikling af balanced scorecard i uddannelsesinstitutioner. Der udsendes en revideret artikel om Controlleren: sparringspartner eller dommer?, som erstatter den eksisterende. Artiklen om Internettet: Nye udfordringer udgår, fordi den ikke mere er ajour og aktuel. Alle nye sider er nederst på siden forsynet med udsendelsestidspunkt, således at man nemt kan skelne mellem nye og gamle sider. Eksempel: Juni Redaktion Håndbogen redigeres af en redaktion bestående af to hovedredaktører og et antal redaktionelle medarbejdere. Artiklerne til bogen skrives af forskellige eksperter, som redaktørerne i samarbejde udvælger. 10 Økonomistyring Januar 2003

11 Introduktion Per Nikolaj Bukh, BDO-professor på Institut for Regnskab, Handelshøjskolen i Århus. Per Nikolaj Bukh blev cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 1991 med driftsøkonomisk linjebetegnelse og speciale i informationsbehandling og erhvervede samme sted i 1995 ph.d.-graden på en afhandling om produktivitet og efficiens i den danske pengeinstitutsektor. Per Nikolaj Bukh blev ansat som adjunkt i perioden samt lektor ved Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet. Per Nikolaj Bukh er medlem af redaktionskomiteen for tidsskriftet Økonomistyring & Informatik og sammen med professor Steen Hildebrandt redaktør på håndbøgerne Økonomistyring, Offentlig Ledelse og Offentlig Økonomistyring. Per Nikolaj Bukh er endvidere censor ved Handelshøjskolen i København og expert reviewer for EU s DG Information Society. Han har blandt andet skrevet bøgerne Balanced Scorecard på Dansk (2000, Børsens Forlag), Videnregnskaber (2001, Børsens Forlag), Videnledelse et praksisfelt under etablering (2003, DJØFs Forlag) og Activity Based Costing (2003, DJØFs Forlag) samt mere end 80 artikler i danske og internationale tidsskrifter om balanced scorecard, activity based costing, videnregnskaber, økonomistyring, strategi, ledelse, marketing mv. Per Nikolaj Bukh har desuden siden 1998 medvirket i Erhvervsfremme Styrelsens udviklings- og forskningsprojekt om videnregnskaber og videnstyring og været med til at udarbejde den danske guideline for videnregnskaber. Endelig har Per Nikolaj Bukh fungeret som rådgiver for en række danske erhvervsvirksomheder og organisationer, og han er en hyppig brugt foredragsholder og underviser i såvel private som offentlige virksomheder. Steen Hildebrandt, professor på Institut for Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus og vismand i det nationale Kompetenceråd. Fagredaktør for ledelse på dagbladet Børsen. Steen Hildebrandt blev cand.merc. i 1968 med speciale i organisation og virksomhedsledelse og blev i 1976 ph.d. på en afhandling om indførelse og anvendelse af edb-modeller i ledelsesmæssig sammenhæng. Januar 2003 Økonomistyring 11

12 Introduktion Ansat som amanuensis i 1968 ved Erhvervsøkonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus. Siden 1985 har han været knyttet til Institut for Organisation og Ledelse, hvis leder han har været i perioder. Steen Hildebrandt er censor ved Århus Universitet, Odense Universitet, Handelshøjskolen i København, Danmarks tekniske Universitet, Handelshøjskole Syd og formand for bestyrelsen for Kaos Piloterne og medlem af flere virksomhedsbestyrelser. Han er forfatter, redaktør og medforfatter og bidragyder til mere end 100 bøger om ledelse og organisation og forfatter til en lang række artikler i danske og internationale tidsskrifter og fagblade om ledelsesmæssige, erhvervsøkonomiske, organisatoriske, operationsanalytiske og systemteoretiske emner. Steen Hildebrandt er redaktør af Børsens Management-Leksikon, der første gang blev udgivet 1984, og som har opnået stor anerkendelse. Desuden har han erfaring som hovedredaktør for andre af Børsens Ledelseshåndbøger. Steen Hildebrandt er rådgiver i udviklings- og ledelsesspørgsmål og en meget benyttet foredragsholder om ledelsesmæssige spørgsmål og er i øvrigt optaget af mange fagrelevante gøremål. 5. Kommunikation vedrørende håndbogen Behovet for kommunikation Formålet med håndbogen er at etablere en effektiv og levende nyhedsformidling og erfaringsudveksling indenfor økonomistyring. Hvis en sådan informationsspredning skal lykkes, er det vigtigt, at det udsendte stof så vidt muligt afspejler de problemer og behov, som abonnenterne har. Selve udsendelsen af opdateringer giver kun mulighed for en en-vejs-kommunikation fra redaktion og forfattere til abonnenter og læsere. Denne en-vejs-kommunikation må derfor suppleres med kommunikation den anden vej. 12 Økonomistyring Januar 2003

13 Introduktion Kontaktmuligheder Derfor vil redaktionen med mellemrum udsende en idé- og ønskeliste til abonnenterne, hvorpå man kan udtrykke sine ønsker til nye temaer og emner i form af en spørgeskemaundersøgelse. Vi vil derudover gerne give læserne mulighed for at udtrykke ideer og synspunkter og kommentere det faglige indhold af de udsendte artikler. Dette vil kunne ske ved at ringe eller skrive direkte til hovedredaktørerne: BDO-professor Per Nikolaj Bukh Handelshøjskolen i Århus Fuglsangs Allé Århus V Tlf Professor Steen Hildebrandt Handelshøjskolen i Århus Haslegaardsvej Århus V Tlf Henvendelser vedrørende abonnementssystemets distribution, opkrævning, særtryk o.l. bedes rettet til forlaget på adressen: Børsen Forum A/S Børsen Ledelseshåndbøger Møntergade København K Telefon: , lokal 384 Redaktionelle spørgsmål: lokal 693 Fax: Januar 2003 Økonomistyring 13

14 Introduktion 14 Økonomistyring Januar 2003

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Økonomistyring i den offentlige sektor. Mange forskellige organisationsformer

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Økonomistyring i den offentlige sektor. Mange forskellige organisationsformer Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Den offentlige sektor Mange forskellige organisationsformer Udtrykket, den offentlige sektor, dækker over en lang række virksomheder og organisationer.

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Ledelse i den offentlige sektor

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Ledelse i den offentlige sektor Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Den offentlige sektor Produktivitet, kvalitet, konkurrence og gennemsigtighed Den offentlige sektor oplever i disse år et pres fra mange sider. Fra politikere,

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus Introduktion Introduktion af professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus Formålet med håndbogen Controller-funktionen er blevet mere og mere central i mange virksomheder.

Læs mere

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Introduktion Introduktion af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Formålet med håndbogen Håndbogen henvender sig til ledere og medarbejdere i produktionsvirksomheder, hvad

Læs mere

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag!

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag! Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Børsen Ledelseshåndbøger Med Børsen Ledelseshåndbøger får du den mest aktuelle viden, sparring og frem for alt inspiration til alle de udfordringer, der præger

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Knowledge Management Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Den makroøkonomiske udfordring

Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Globaliseringen som fællesnævner Nogle gange betyder det nye

Læs mere

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard, Preben Melander Økonomisk

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Implementering i midten?

Implementering i midten? Implementering i midten? Implementering i midten? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning På et vist plan er det de samme spørgsmål og de samme problemstillinger,

Læs mere

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen SUCCES med Balanced scorecard Gyldendal Business Indhold Forord 9 Tak 15 1. Indledning 17 1.1 Fra vision til handling 19 1.2 Hvad er balanced scorecard? 21

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

Hvornår er forskningen nyttig?

Hvornår er forskningen nyttig? September 2005 Hvornår er forskningen nyttig? Professor Per Nikolaj Bukh, fra Handelshøjskolen i Århus diskuterer i denne artikel, om ledelsesforskningen kan fortælle, om nye ledelsesmetoder virker Af

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Når controllere benchmarker

Når controllere benchmarker Når controllere benchmarker Når controllere benchmarker af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet og adjunkt Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi B Frederik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Klasse/hold Fag og niveau Lærer As3hhd11 Virksomhedsøkonomi, niveau A VDA Oversigt over undervisningsforløb 1 Virksomhedens økonomiske styring 2 Ekstern rapportering I 3 Virksomhedsanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Virksomhedens økonomistyring

Virksomhedens økonomistyring Michael Andersen & Carsten Rohde Virksomhedens økonomistyring 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Michael Andersen & Carsten Rohde Virksomhedens økonomistyring 4. udgave, 1. oplag 2016 by

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010 Onsdag den 24. marts 2010 Vinderstrategi er kendt for at være Danmarks mest attraktive strategiske sparringspartnere, der i samarbejde med ambitiøse, modige og viljestærke virksomhedsledere sikrer unik

Læs mere

Session 1: marts 2010 (internat) Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer

Session 1: marts 2010 (internat) Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer Session 1: 11.-12. marts 2010 (internat) Modul 1 Modul 2 Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer Session 2: 25.-26. marts 2010 Modul 3 Modul 4 Aktivitetsbaseret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/2014 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016/17.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016/17. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole EUX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Randers Kommune, ØDF, AAU, COK & KMD Randers Kommune Disposition Formål med projektet og organisering Tilgang og

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik *

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Februar 2007 / PNB Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes eksamener med udgangspunkt i skriftlige

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 2000 med justeringer 2006 1 GRUNDLAG 2 HD-uddannelsen i Regnskab og økonomistyring er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets

Læs mere

Målgruppe: Økonomichefer, økonomidirektører, regnskabschefer, ledere med økonomisk ansvar og controllere med ledelsesansvar.

Målgruppe: Økonomichefer, økonomidirektører, regnskabschefer, ledere med økonomisk ansvar og controllere med ledelsesansvar. Målgruppe: Økonomichefer, økonomidirektører, regnskabschefer, ledere med økonomisk ansvar og controllere med ledelsesansvar. SEMINAR PÅ SCANDIC EREMITAGEN, LYNGBY DEN 7. MARTS 2007 ØKONOMICHEFEN 2007 et

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del Regnskab og Økonomistyring Reeksamen, januar 2009 Økonomistyring Fredag den 9. januar 2009 Kl. 9.00 -- 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det betyder bøger,

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Kan benchmarking fremme læring og videndeling?

Kan benchmarking fremme læring og videndeling? Kan benchmarking fremme læring og Kan benchmarking fremme læring og videndeling? af adjunkt Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

KVALITETSMUSIKKENS ROLLE I FOLKESKOLEN

KVALITETSMUSIKKENS ROLLE I FOLKESKOLEN Invitation til konference om KVALITETSMUSIKKENS ROLLE I FOLKESKOLEN 21. april 2008 kl. 10-16 på Kulturskolen, Duntzfelts Allé 8 2900 Hellerup Hovedtalere: Undervisningsminister Bertel Haarder Professor

Læs mere

Certifikat i Risk Management

Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Velkommen til Selveje Danmarks

Velkommen til Selveje Danmarks Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 ZBC,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Deltagerbegrænsning hurtig tilmelding anbefales Lad gå videre bedre strategisk lederkommunikation Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Bliv en stærkere rådgiver med

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Videndjurs/ Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Videndjurs/Handelsgynmasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HG Virksomhedsøkonomi,

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere