Velkommen til hhx og htx på ZBC Ringsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til hhx og htx på ZBC Ringsted"

Transkript

1 HTX - HHX Ringsted Velkommen til hhx og htx på ZBC Ringsted zealand business college Ahorn Allé Ringsted Tlf zbc.dk

2 Indholdsfortegnelse 1. Skolens adresse, telefon m.v... 4 Skolens ledelse... 4 Studievejledere... 4 Skolens bestyrelse Handelsgymnasiet & Teknisk Gymnasium... 6 Uddannelsesansvarlige på hhx og htx... 6 Lærere på hhx og htx... 7 Elevadministration...11 Koordinerende kontaktlærer...11 Kontaktlærer...11 Studievejledning...11 Møde- og ringetider...12 Skemaændringer og aflysning...12 Øvrige informationer...12 Råd og udvalg Studie- og ordensreglement for hhx og htx De fysiske rammer...15 Generelt om social omgangsform og adfærd...15 Studieaktivitet Øvrige bestemmelser for hhx og htx Fravær...18 Procedure for fravær...18 Eksamensregler...19 It-regelsæt Praktiske oplysninger Skolekalender 2012/2013 (med forbehold for ændringer)...22 Flytning...23 Glemte sager...23 Statens Uddannelsesstøtte (SU) og befordringsgodtgørelse...23 Rabat til transport...24 Bøger...24 Id- og Studiekort...24 Parkering...25 Rygning Diverse kort oversigt over lokaler

3 1. Skolens adresse, telefon m.v. zealand business college Ahorn Allé Ringsted Telefon Telefax Skolens ledelse Uddannelsesdirektør: Benny Petersen Uddannelsesdirektør: Glenny Hansen Rektor for hhx og htx: Jan Mandrup Jacobsen Skolens bestyrelse Skolens bestyrelse på 12 eksterne medlemmer er sammensat af repræsentanter for: Region Sjælland Ringsted, Næstved, Vordingborg, Sorø og Faxe kommuner Dansk Erhverv Dansk Metal Bager- og Konditormestre i Danmark Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet. Serviceforbundet Urmagerne og optikerne DI Finanssektorens Arbejdsgiverforening HK Sjælland samt repræsentanter for skolens lærere, administrative personale og elevråd. Studievejledere Hhx: Kent B. Jørgensen Htx: Christian Hamel 4 5

4 2. Handelsgymnasiet & Teknisk Gymnasium Lærere på hhx og htx Uddannelsesansvarlige på hhx og htx Jan Mandrup Jacobsen (JAMJ) Rektor Allan Ankjær (AA) Lektor (cand.mag); Samfundsfag, samtidshistorie, idéhistorie, teknologihistorie og international økonomi. Peter Benediktson (PEB) Adjunkt (cand.scient.); Biokemi, kemi, matematik, teknologi. Hakam Jayyousi (HAJ) Teamkoordinator Bodil Christensen (BOC) Lektor (cand.ling.merc); Engelsk, Fransk og kulturforståelse. Irving Eist (IE) Lektor (cand.mag); Dansk, mediekundskab og filosofi. Desuden læsevejleder/-pædagog. Dagligt pædagogisk driftsansvar for hhx og htx, såsom skemaplanlægning, eksamensplanlægning, opfølgning på elever, følge med i nyt fra ministeriet m.v. Christian R. Hamel (CRH) Lektor (civilingeniør); Design & produktion, el, fysik, kommunikation/it og programmering. Desuden studievejleder for htx. Hakam Jayyousi (HAJ) Adjunkt (cand.polit), sidefag i arabisk og dansk, samfundsfag, international økonomi, arabisk og dansk. Desuden teamkoordinator. 6 7

5 Jens Jørvad (JEJ) Lektor (cand.merc) Virksomhedsøkonomi, matematik, international økonomi & it. Ole Strøm Lagrelius (OSL) Lektor (cand.mag) Dansk, design, filosofi, ide- og teknologihistorie. Ib Steffen Pedersen (ISP) Timelærer (Handelsoverlærer) Spansk og tysk. Michael Præstgård (MP) Lektor (cand.merc) Virksomhedsøkonomi, matematik, finansiering og innovation. Martin G. Ursin (MGU) Lektor (cand.mag) Proces og levnedsmiddel, kemi, biologi og teknologi. Tom Illner Vind (TIV) Lektor (civilingeniør & HD) Matematik, fysik, teknologi, virksomhedsøkonomi, statistik, finansiering & innovation. Torben Larsen (TLAR) Lektor (akademiingeniør, MSC) Matematik, fysik, teknologi og astronomi. Stig Kalmo (SKA) Adjunkt (teknikumingeniør) Kommunikation/it, teknologi, teknik, matematik. Thomas Skou Olsen (TSO) Lektor (cand.mag) Engelsk og musik. Hanne Voss (HVO) Lektor (cand.scient.soc.) Samfundsfag. Finn Boesen (FB) Lektor (cand.mag) Samfundsfag, teknologi, kommunikation/it og tysk. Desuden koordinerende kontaktlærer. Signe Geertsen (SIGE) Adjunkt (cand.mag.) Dansk, retorik. 8 9

6 Elevadministration Koordinerende kontaktlærer Ivan Højte (ISHO) Adjunkt (cand. psych.) Psykologi. Thomas Wiese Holmberg (TWHO) Adjunkt (cand.jur.) Erhvervsret. Pia Frost Hhx/htx & hg Finn Boesen Morten Groot (MOGR) Adjunkt (cand.jur.) Erhvervsret Kent B. Jørgensen (KEJO) Adjunkt (cand.merc) Afsætning, virksomhedsøkonomi, innovation. Desuden studievejleder for hhx. Jacob Debel (JADE) Adjunkt (cand.scient) Fysik, matematik I samarbejde med klassernes kontaktlærere er det den koordinerende kontaktlærers opgave at følge op på elevers fravær, manglende opgaveaflevering, manglende studieaktivitet m.m. Kontaktlærer Hver klasse får en kontaktlærer, der har den løbende kontakt med klassen og den enkelte elev. Det er fx kontaktlæren, der tager imod klassen den første dag efter sommerferien, drøfter almene forhold med klassen eller individuelt med eleverne, uddeler meddelelser fra skolens administration osv. Studievejledning Studievejleder for hhx er Kent B. Jørgensen, og Christian Hamel er studievejleder for htx. Studievejlederne har tavshedspligt. Vejledning om videregående uddannelser varetages af Studievalg Sjælland, som afholder orienteringsmøder for alle elever. Studievalg Sjælland har også træffetider på skolen

7 Møde- og ringetider Undervisningen starter hver dag kl og slutter senest kl Lektionerne fordeler sig som vist nedenfor: Møde- og ringetider: Råd og udvalg På hhx og htx er der et elevråd, som består af en repræsentant fra hver klasse. Ved første elevrådsmøde vælges formand og næstformand. Arbejdet i elevrådet består i at informere sine klassekammerater om aktiviteter og arrangementer på skolen gennem årets løb. Derudover fungerer den valgte repræsentant som kontaktperson mellem klassekammerater og elevrådet. På elevrådsmøderne vil der blive diskuteret forskellige ting, som f.eks. fester, juleafslutning og indkomne forslag. Møder i elevrådet afholdes normalt uden for undervisningstiden. Næstformanden udarbejder et kort beslutningsreferat til klasserepræsentanterne, og rektor får en kopi af referatet til orientering, ligesom rektor efter behov deltager i elevrådets møder. Skemaændringer og aflysning Der vil af og til opstå behov for skemaændringer og aflysninger af planlagte lektioner. Du skal derfor løbende holde dig orienteret om dit aktuelle skema via Øvrige informationer Se lectio.dk

8 3. Studie- og ordensreglement for hhx og htx Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø. Alle elever har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler. De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer og udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende. Vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades, slukker vi lys og rydder op. Oprydningen handler i sin enkelthed om, at papir, emballage og andet skrald bliver lagt i affaldsspandene. Hvis oprydningen ikke er tilfredsstillende, kan rengøringspersonalet undlade rengøring af lokalet. Fællesarealer efterlades ligeledes, som vi selv ønsker at finde dem. Generelt om social omgangsform og adfærd Vi har et fælles ansvar for den sociale omgangsform overalt på skolen. Vi sikrer en god omgangsform ved at følge nogle fælles normer: Vi respekterer, at skolens virke er baseret på demokrati, åbenhed og dialog. Vi respekterer hinandens forskellighed og forskellige holdninger. Vi respekterer hinandens tid og møder til tiden. Vi respekterer hinandens arbejde og møder velforberedt og deltager aktivt i undervisningen. Vi respekterer hinandens helbred og ryger kun uden for skolens areal altså helt ude på offentlig vej. Vi respekterer, at skolen kun er for skolens elever. Vi respekterer, at skolen ikke er et rum for erhvervsmæssige, religiøse og/eller ideologiske kampagner. Hvis en elevs opførsel, adfærd og attituder gentagne gange er gene

9 rende eller direkte ødelæggende for det fælles læringsrum og hermed overskrider lærerens eller andre elevers grænser, kan læreren bortvise eleven fra den pågældende lektion med henstilling om selv at færdiggøre det igangværende arbejde. I gentagelsestilfælde kaldes eleven til samtale med ledelsen og kan så, efter advarsler, bortvises i perioder eller permanent. Den nævnte opførsel og adfærd omfatter bl.a. manglende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder undladelse af at efterkomme lærerens anvisninger om deltagelse i det faglige arbejde, brug af pc til ikke-undervisningsrelaterede formål, støjende og forstyrrende adfærd, indtagelse af føde- og drikkevarer, forstyrrende renderi, mobning osv. Læreren bestemmer om en sanktion skal indberettes. Enhver bortvisning skal indberettes til kontaktlæreren og registreres på et særligt skema. Ved gentagne indberetninger af samme elev bliver teamkoordinator og rektor inddraget. Studieaktivitet Ifølge bekendtgørelsen skal du være studieaktiv, hvilket betyder mødepligt, forberedelse til timerne, aflevering af skriftligt arbejde samt deltagelse i skolens øvrige arrangementer, ekskursioner mv. Lærerne vurderer løbende, om du lever op til uddannelsens krav og målsætning. Der er udarbejdet en særskilt politik omkring fastholdelse og fravær. Denne offentliggøres på lectio.dk. Skolen kan nægte dig oprykning, hvis dit vægtede gennemsnit er under 2,0 ved skoleårets afslutning, eller din studieaktivitet ikke er acceptabel. I særlig grelle tilfælde af manglende studieaktivitet kan bortvisning finde sted. Det er skolens ledelse, der træffer den endelige afgørelse om disse forhold efter indstilling fra lærerne. Alvorlige brud på ordensreglerne såsom vold, trusler, indtagelse af ulovlige rusmidler og snyd indberettes direkte til rektoren og medfører øjeblikkelig bortvisning. Vold vil blive anmeldt til politiet. Skolen forbeholder sig ret til uanmeldt at ransage klasselokaler, elevernes tasker og udenoms arealer ved mistanke om ulovligheder. Endvidere forbeholder ledelsen sig ret til at teste elever, som er under mistanke for brug af rusmidler

10 4. Øvrige bestemmelser for hhx og htx Fravær Alle former for fravær registreres løbende. Det er vigtigt, at du meddeler skolen årsagerne til dit fravær. Har du meget fravær pga. sygdom, kan skolen kræve dokumentation herfor. Fravær fra eksamen skal altid dokumenteres. Har du meget fravær i en periode, skal du straks kontakte din kontaktlærer og din studievejleder. Skolens reaktion på fravær vil komme efter et individuelt skøn. Ved sygdom skal du meddele det til skolen. På Lectio skal du angive en årsag til dit fravær. Ved længerevarende sygdom kan skolen anmode om en friattest fra din læge, som du selv skal betale. Du skal også kontakte studievejlederen. Ved længere tids fravær indkaldes du til samtale med din kontaktlærer. Hvis dit fravær overstiger 10 %, vil skolen iværksætte tiltag med henblik på at nedbringe fraværet. Eksamensregler Har du fulgt undervisningen inden for mødepligtens rammer og afleveret dine skriftlige opgaver, bliver du automatisk indstillet til eksamen. I tvivlstilfælde afgør dine lærere og rektor i fællesskab, om du har opfyldt betingelserne for at gå til prøve eller rykke op jvf. afsnittet Studieaktivitet. Det er vigtigt, at du omgående meddeler skolen sygdom ved alle prøver og eksaminer, og skolen kræver dokumentation herfor. Skolen vil bestræbe sig på, at du får mulighed for at gå til sygeeksamen i samme termin. Uregelmæssigheder (snyd, hjælp til snyderi osv.) ved prøver og eksamener, samt snyd med opgaver, som udarbejdes i forbindelse med din undervisning medfører bortvisning jvf. eksamensbekendtgørelsen. Efterfølgende vil skolen vurdere, under hvilke omstændigheder du kan færdiggøre faget og uddannelsen. Procedure for fravær Du kan selvfølgelig blive syg. I det tilfælde skal du meddele dette til skolen. Du skal i Lectio skrive årsagen til dit fravær. Ved længerevarende sygdom skal du kunne dokumentere dit fravær. Det kan ske ved attest, der betales af dig selv. I øvrigt henvises til særskilt udarbejdet politik for fastholdelse og fravær på ZBC, Ringsted. It-regelsæt Alle elever på skolen får tildelt et brugernavn og password, der giver adgang til at benytte skolens it-udstyr med følgende muligheder: Adgang til Internettet Personlig E- mail konto H-drev, hvor eget arbejde kan gemmes Adgang til printer med en konto på 200 s/h print og 20 farveprint. Din postkasse kan max. rumme 5 MB. Derfor opfordres du til at tømme den regelmæssigt. Du bør læse din mail hver dag, da der kan være telefonbeskeder, ændringer af timer mv

11 Eget arbejde gemmes på H-drevet eller på et USB-stik. Det er dit eget ansvar, at du jævnligt tager sikkerhedskopier af dit eget materiale. Du må ikke oplyse andre om dit personlige log-in. Med det tildelte log-in er din brug af it registreret. Du kan dermed gøres ansvarlig for eventuelt misbrug. Har du mistanke om, at dit log-in er kendt af andre, skal du hurtigst muligt kontakte systemadministrationen eller din lærer for at få det ændret. Det er alene dig selv, der er ansvarlig for, hvad der foregår i dit navn. Det er ikke tilladt at ændre opsætningerne på computerne, herunder skrivebordets tapet, skærmopløsninger mv., med mindre det er en del af undervisningen. Det er kun tilladt at slette egne data fra skolens computere. Det er ikke tilladt at installere programmer på skolens computere. Destruktiv anvendelse af it-udstyret og destruktiv adfærd på nettet er ikke tilladt. Når du forlader en pc, skal du være logget af, og maskinen skal slukkes. Er der fejl ved pc en meddeles dette til læreren, og du sætter en seddel på pc en. Det er ikke tilladt at indtage fødevarer eller drikkevarer foran skolens computere. Vær opmærksom på, at du kan blive gjort økonomisk ansvarlig, hvis du ødelægger udstyr af nogen art. It-trafikken på skolens netværk bliver overvåget og registreret. Ved mistanke om uregelmæssigheder og overtrædelse af reglerne, vil der blive igangsat en efterforskning. Der vil ske politianmeldelse, hvis der er sket overtrædelse af lovgivningen. 30 dage efter du er udmeldt af skolen, slettes dine brugerdata og din postkasse fra systemet. Det er herefter ikke muligt at genskabe disse data. Opfat som et brev, der blot sendes på en anden måde end med postbud. Skriv kun i mailen, hvad du ville skrive i et almindeligt brev og send det kun til de personer, der har direkte interesse i det. Vær venlig, høflig og saglig. Få eventuelt dine mails læst igennem af en lærer, før du sender dem. Har du mistanke om, at der er virus i en pc, skal du hurtigst muligt sætte en seddel på maskinen med angivelse af virus, og kontakte en lærer. Har du fået tildelt plads på skolens web-server, må pladsen udelukkende bruges til studie- og uddannelsesrelevant materiale. Materialet må ikke indeholde ting, der strider mod såvel dansk som international lovgivning. Herunder loven om copyright (billeder, programmer og tekster)

12 5. Praktiske oplysninger Skolekalender 2012/2013 (med forbehold for ændringer) 1. dag efter sommerferien Mandag den 13. august 2012 Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie Lørdag den 13. oktober - søndag den 21. oktober 2012 (inkl.) Lørdag den 22. december søndag den 6. januar 2013 (inkl.) Lørdag den 9. - søndag den 17. februar 2013 (inkl.) Lørdag den 23. marts - mandag den 1. april 2013 (inkl.) Bededag Fredag den 26. april 2013 Kristi himmelfartsferie Torsdag den 9. maj 2013 Pinseferie 1. offentliggørelse af eksamensplan Sidste offentliggørelse af eksamensplan OG sidste skoledag for alle Lørdag den 18. maj mandag den 20. maj 2013 (inkl.) Onsdag den 15. maj 2013 Onsdag den 22. maj 2013 Første mulige prøvedag Torsdag den 23. maj 2013 Sidste mulige prøvedag Onsdag den 26. juni 2013 Translokation for 3. år Fredag den 28. juni 2013 Sommerferie Mandag den 1. juli søndag den 11. august 2013 (inkl.) Flytning Hvis du i løbet af skoleåret skifter adresse eller telefonnummer, skal du straks give elevadministrationen besked, så vi kan komme i kontakt med dig. Forsikring Skolen har ingen forsikring, der dækker eleverne ved ulykkestilfælde eller deres ejendele i tilfælde af bortkomst eller tyveri. Skolen tilråder dig derfor at tegne din egen ulykkes- og ansvarsforsikring. Glemte sager Du kan rette henvendelse i Informationen om glemte, tabte og fundne værdigenstande. Nogen egentlig glemmekasse findes ikke på skolen. Statens Uddannelsesstøtte (SU) og befordringsgodtgørelse Du skal søge SU digitalt i minsu på Du kan søge SU: 1 måned før den dato, du kan få SU fra når du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen. Er du udenlandsk statsborger, som ikke har fået SU før, skal du søge SU i minsu (se ovenfor). Her får du et oplysningsskema, der skal udskrives og udfyldes. Skemaet afleveres i elevadministrationen sammen med den fornødne dokumentation. Du kan få flere oplysninger om SU hos din studievejleder og på

13 Rabat til transport Når du går på en ungdomsuddannelse, kan du få befordringsgodtgørelse rabat på din daglige transport til skolen. Befordringsgodtgørelse skal du søge via Her finder du også et link til HyperCard. Bøger Skolen låner eleverne bøger til brug i undervisningen. Vi anbefaler dig at passe på dem, da du ellers vil komme til at betale erstatning, hvis du har beskadiget bøgerne, eller de er bortkommet. Du kvitterer for modtagelsen af bøger, og når skoleåret er omme, vil du får tilsendt en oversigt over de bøger, du skal aflevere. Parkering Til parkering af cykler og knallerter findes halvtag ved indgangen til skolens område. Til parkering af bil benyttes parkeringspladsen ud for undervisningsafdelingerne. Administrationens parkeringsplads må ikke benyttes. Det er ikke tilladt at benytte p-pladsen samt cykelparkering ved VUC og Ringsted Gymnasium. Rygning Hele skolens område er røgfrit, og rygning er kun tilladt udenfor på offentligt område. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Id- og Studiekort Når du starter din uddannelse på ZBC, får du id- og studiekort. Kortet indeholder oplysninger om dit navn, din uddannelse, din uddannelsesvarighed samt din edb-adgangskode. Kortet kan anvendes som nøgle til de elektroniske dørlåse i yderdørene og til registrering i den elektroniske protokol. Kortet kan desuden bruges som studiekort med mulighed for rabatkøb ol. Id- og studiekortet skal kunne fremvises på forlangende

14 6. Diverse kort oversigt over lokaler Bybus til skolen: Afdeling Ahorn Allé 3-5 bus 401A mod Campus 26 27

15 28

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen

Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2015-2016 HF Højere Forberedelseseksamen 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød

Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød 1 2 Velkommen til Teknisk Gymnasium Med denne studiehåndbog byder vi dig velkommen til skoleåret 2014-15. Vi håber at det vil blive et godt skoleår for

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2015-2016. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2015-2016. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2015-2016 eucnord.dk Velkommen VELKOMMEN TIL VORE NYE ELEVER Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

HTXHJØRRING TEKNISK GYMNASIUM SIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMN

HTXHJØRRING TEKNISK GYMNASIUM SIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMN TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING UM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNAS NASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GY SIUM TEKNISK ELEV-INFO GYMNASIUM

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere