Møde 19. maj 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 19. maj 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 19. maj 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 87 Orientering om ældreområdets økonomi Likviditet og resultater pr. 30. april Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april 2009 (sks) Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. april Budgetrevision pr. 1. april Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget (sks) Regnskab Fremrykning af anlægsprojekter Regnskab 2008 for Den Selvejende Institution Struer Museum Struer Museum, byggeregnskab for B & O Museet samt endelig finansiering af projektet Skema C vedrørende Struer Boligselskabs opførelse af 6 almene familieboliger på Majasvej i Humlum som fortsættelsesbyggeri 133

2 Indholdsfortegnelse 98 Jegindø Havn, årsrapport Forsikringer - årsrapport 2008 fra Willis (sks) Venø Efterskole, regnskab Frigivelse af midler til renovering af naturfagslokaler på Struer Østre Skole Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 tilknyttet lokalplanforslag nr. 305 for udvidelse af Jegindø Havn (kaa) Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 tilknyttet lokalplan nr. 297 for de bynære havnearealer i Struer Orientering vedrørende status for samarbejdsaftale mellem AU-HIH og landsdelscenterkommuner og Region Midtjylland Projektforslag om øget varmeleverance til Struer Forsyning Fjernvarme (lj) Kilen Udskiftning af IT i folkeskolerne Aftale mellem Byrådet og Direktionen for Forretningsorden Struer Byråd Styrelsesvedtægt for Struer Kommune Orientering 149 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 112 Lukket punkt: Salg af bygning 150 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 3

4 Ø Orientering om ældreområdets økonomi På Økonomi- og Erhvervsudvalgets sidste møde blev ældreområdets økonomi, som et led i behandling af sagen om genbevilling af overskud og underskud fra 2008, kort drøftet. Ved den lejlighed blev der anmodet om at få en mere detaljeret orientering på udvalgets møde den 19. maj. Formand for Socialudvalget John Christoffersen, direktør Kjeld Berthelsen og de to områdeledere, Sys Dam og Grethe Riksted deltager i sagens behandling. Der vil blive orienteret om følgende to områders økonomi: 1. Hjemmeplejen 2. Plejeboliger og aktiviteter For at give en status over Hjemmeplejens økonomi vedlægges bilaget "Hjemmehjælp, forventet regnskab 2009". I forhold til Plejeboliger og aktiviteter vil der på mødet blive fremlagt et skøn over de enkelte steders lønforbrug i Bilagsliste Hjemmehjælp, forventet regnskab 2009 Økonomiafdelingen sender sagen til orientering og drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sys Dam redegjorde for afregningsprincipperne indenfor hjemmeplejen, hvilket medfører, at hjemmeplejens styringsredskaber reelt er optimering af effektivitet, kørsel og refusioner. Den interne afregning er nu i overenstemmelse mellem budget og faktiske udgifter. Sys Dam redegjorde endvidere for etableringen og funktionen af det nye døgnafsnit, som gerne skulle reducere antallet af hospitalsindlæggelser. Kjeld Berthelsen redegjorde for sygeplejerskesituationen og aftalen med regionen m.h.t. skadedækningen om natten på Thyholm. Grethe Riksted redegjorde for den faktuelle situation på plejecentrene og aktivitetsområdet, hvor man er i gang med en systematisk budget- og organisationsgennemgang. Udvalget havde sideløbende lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte problemstillingerne. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 118

5 Ø Likviditet og resultater pr. 30. april 2009 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 30. april 2009 til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Likviditet og resultater pr. 30. april 2009 Til efterretning Ø Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april 2009 (sks) Budgetopfølgning pr. 1. april 2009 er nu gennemført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2009 som omfatter samtlige Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutninger og Byrådsbeslutninger indtil d.d., kan opgøres til: Kr. Pr. 1. april 2009 Byrådsbestemte serviceudgifter (bilag A) kr. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. (bilag B) kr. Brugerbetalte og fælleskommunale områder (bilag C) kr. Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv. (bilag D) kr. Drift i alt kr. Positiv beløb = mindre udgift For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes følgende bilag: Bilag 1, overordnet oversigt med forventet regnskab samt afvigelser og nedenstående detailoversigter. Bilag A, afvigelser "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" Bilag B, afvigelser "Områder bestemt ved lov, overenskomster mv." Bilag C, afvigelser "Brugerbetalte og fælleskommunale områder" Bilag D, afvigelser "Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv." For så vidt angår Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving heri medtages ikke i denne budgetopfølgning. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 119

6 Byrådsbestemte serviceudgifter Det mindre forbrug skyldes primært, at der er indtægtført et bygherrehonorar til Afdelingen for Kommunale Bygninger på i alt kr. vedr. byggeriet Voldgade 65 (40 ældreboliger) - indtægten er ikke budgetteret. KMD udgifterne i 2009 ventes på nuværende tidspunkt at give et merforbrug på kr. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. På baggrund af de nuværende tjenestemandspensioner forventes et mindre forbrug på kr. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Der forventes et mindre forbrug på kr. som skyldes: at ejendommen Drøwten 1a skal nedrives, og derfor er lejeren opsagt og fraflyttet med udgangen af marts måned (færre lejeindtægter end budgetteret) at ejendommen Jupitervej 26 (tidligere Odby Skoles bygninger) forventes solgt, og herved et mindre forbrug på ca kr. vedrørende driften af ejendommen. Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv. Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er kr. bedre end forventet ved budgetlægningen. Beløbet dækker over flere modsat rettede udsving. Se vedlagte bilag D. Bilagsliste Bilag 1 - Overordnet oversigt Bilag A, Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Bilag B, Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Bilag C, Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag D, Konto 7 og 8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen godkendt. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 120

7 Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. april 2009 Budgetopfølgningen pr. 1. april 2009 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Heri indgår desuden samtlige Byrådsbeslutninger til og med 28. april Forventet regnskab 2009 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget 2009 Revideret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Skattefinansieret drift 28,7 28,7 21,7 Skattefinansieret anlæg -46,3-59,3-59,3 Kommunale ældreboliger 2,1 0,9 0,9 Jordforsyning 0,3-6,1-6,1 Forsyningsvirksomhed, drift og anlæg 1,9 1,4 1,2 Låneoptagelse 21,0 23,1 23,1 Afdrag på lån -16,6-16,6-16,4 Balanceforskydninger i øvrigt 12,3 12,4 12,4 Ændring forbrug af likvide aktiver 3,4-15,5-22,5 Likviditet ved årets start 39,3 51,9 51,9 Forventet likviditet ultimo ,7 36,4 29,4 Kolonnen "Revideret budget 2009" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2008 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2009 vil slutte med en likviditet på 29,4 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler til 2010, 50 mio. kr. Se vedlagte Bilag 1 med flere detaljer. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i vedlagte Bilag 2. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomiafdelingen. For god ordens skyld skal nævnes, at for Løn og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det som udgangspunkt at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving medtages derfor ikke i det forventede regnskab. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 121

8 Bilagsliste Bilag 1. Forventet regnskab 2009 Bilag 2, udvalgsoversigter Økonomiafdelingen sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Det indskærpes overfor de respektive fagudvalg, at budgetterne overholdes. I forbindelse med budgetlægningen for 2010, skal der udarbejdes et forslag til model for økonomistyring for området børn med særlige behov, således der hermed opnås højere incitamentsgrad hos de decentrale enheder til forvaltning. Budgetopfølgningen fremsendes til Byrådet Ø Budgetrevision pr. 1. april 2009 Struer Kommune har gennemført budgetopfølgning pr. 1. april Forventede afvigelser på områder bestemt ved lov, overenskomster mv. er i den forbindelse opgjort. De forventede afvigelser fremgår af vedhæftede bilag 1. Budgetrevision. Som det fremgår af oversigten forventes en netto merudgift vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på i alt kr. Da der er tale om foreløbige skøn for 2009, foreslås det at afvente næste budgetopfølgning i august 2009, og først derefter tage stilling til en eventuel budgetregulering ved afgivelse af merbevilling. Bilagsliste Bilag 1 budgetrevision Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 122

9 Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet med indstilling om at merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. afventer næste budgetopfølgning i august Indstilles til Byrådet at merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster m.v. afventer næste budgetopfølgning i august S Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget (sks) Budgetdirektiv 2010 Byrådet fastlagde (24. marts 2009, sag nr. 34), med Budgetdirektiv 2010, principperne for det kommende budgetarbejde. Ved budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse arbejdes der med følgende budgetrammer: 1. AFTALESTYREDE områder: a. LØN omfattet af lønsumsstyring b. SELVFORVALTNINGSOMRÅDER 2. Øvrige BYRÅDSBESTEMTE serviceudgifter 3. Udgifter bestemt ved LOV, OVERENSKOMSTER mv. 4. BRUGERBETALTE OG FÆLLESKOMMUNALE områder 5. Strukturelle ændringer. Budgetprincipperne, hvis fulde ordlyd kan ses i Budgetdirektiv 2010, er i hovedtræk: 1. a Løn Lønbudgetterne fremskrives fra 2009 til 2010 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. Dog får de enkelte afdelinger/institutioner kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. 1.b. Selvforvaltning De enkelte afdelinger og institutioner har i videst muligt omfang selvforvaltning på øvrige udgifter. Budgetrammen for dette område er det i 2009-budgettet opførte 2010 budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for økonomi- og erhvervsudvalgsbeslutninger og byrådsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Øvrige BYRÅDSBESTEMTE serviceudgifter "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" dækker i Struer Kommune over områder hvor kommunen har hel eller delvis frihed til at fastlægge serviceniveauet. Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2009-budgettet opførte 2010 budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 123

10 korrigeret for økonomi- og erhvervsudvalgsbeslutninger og byrådsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Udgiftsområder bestemt ved LOV, OVERENSKOMSTER mv. Forventede mer- eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet indarbejdes i budgetforslaget. Dokumentation for ændringerne udarbejdes af fagafdelinger i samarbejde med Økonomiafdelingen. 4. BRUGERBETALTE og FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetforslag for drift og anlæg udarbejdes og fremsendes fra udvalgene til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. 5. Strukturelle ændringer Udvalgene skal fremkomme med forslag til strukturelle ændringer på 1 % af serviceudgifterne i 2010 stigende til 1½ % fra 2011 og hvert år fremover. For Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedkommende drejer det sig om kr. i 2010 og kr. fra 2011 og hvert år fremover. Økonomiafdelingen igangsætter arbejdet med at beskrive forslag til strukturelle ændringer. Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger Budgetarbejdet kan opdeles i en række delopgaver. Tidsplanen for de enkelte opgavers behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget er fastlagt således: Budget delopgaver Behandles af udvalget den Fremlæggelse af basisbudgettet 19. maj 2009 Byrådsbestemte serviceudgifter, forslag til ændringer gennemgås og fastlægges Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster mv., forslag til ændringer gennemgås og fastlægges Brugerbetalte og fælleskommunale områder, forslag til ændringer gennemgås og fastlægges Anlægsbudgettet, forslag til ændringer gennemgås med henblik på valg af projekter til prioritering i Byrådet. Forslag til udvidelser og reduktioner på driften gennemgås med henblik på valg af projekter til prioritering i Byrådet. 23. juni juni juni juni juni 2009 Eventuelle takster fastsættes 23. juni 2009 Forslag til strukturelle ændringer gennemgås 23. juni 2009 Til orientering forud for det egentlige budgetarbejde vedlægges Basisbudgettet for 2010, omfattende alle Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Oversigten skal give et overblik over hvilke områder udvalget har ansvaret for og hvad der p.t. er indarbejdet i budgettet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 124

11 Bilagsliste Basisbudget Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Godkendt S Regnskab 2008 Økonomiafdelingen har afsluttet Struer Kommunes regnskab for Årsregnskab og bilagshæfte 2008 Anlægsregnskaber afsluttet i 2008 Overordnet blev regnskabsresultatet således: Resultatopgørelsen, udgiftsbaseret Mio. kr. Opr. budget 2008 Rev. budget 2008 Regnskab 2008 Skattefinansieret virksomhed -4,3-9,2 10,9 Brugerfinansieret virksomhed 0,1-0,8-5,3 Resultat i alt -4,2-10,0 5,6 Optagne lån 12,8 16,9 12,0 Afdrag på lån -19,1-19,1-14,4 Øvrige balanceforskydninger 11,2 9,7 8,4 Netto kasseforøgelse/forbrug 0,7-2,5 11,6 Kassebeholdning ved årets start -4,8 40,3 40,3 Kassebeholdning ved årets udgang -4,1 37,8 51,9 Positive beløb er indtægter / negative beløb er udgifter. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 125

12 Resultatet skal ses i sammenhæng med udviklingen i balancen. Derfor vises nedenfor et uddrag af balancens tal: Uddrag af balancens tal Mio. kr. Primo saldo 2008 Ultimo saldo 2008 Likvide aktiver 40,3 51,9 Kortfristede tilgodehavender 29,2-23,4 Kortfristet gæld -99,2-155,4 Langfristede tilgodehavender 81,4 67,5 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 0,4 5,7 Langfristet gæld -318,1-311,1 Som noget nyt skal kommunens feriepengeforpligtigelse fra 2008 medregnes i kortfristet gæld. Beløbet udgør -76,9 mio. kr. ultimo Nærmere oplysninger kan ses i årsregnskab og bilagshæfte for Materialet sendes til byrådets medlemmer fredag den 15. maj Økonomiafdelingen indstiller, at Regnskab 2008 for Struer Kommune godkendes af Byrådet. Indstilles til Byrådet at regnskab 2008 for Struer Kommune godkendes S Fremrykning af anlægsprojekter Velfærdsministeriet udmeldte i brev af 18. marts 2009, at der mellem Regeringen og KL er indgået en aftale, der muliggør fremrykning af kommunale anlægsinvesteringer. Til finansieringen heraf er der afsat en lånepulje på 650 mio. kr., som de enkelte kommuner kan søge om andel i. Endvidere fremrykkes frigivelse af overskudslikviditet fra 2013 til Ansøgning om andel i lånepuljen skulle indsendes til Velfærdsministeriet senest den 1. april Struer Kommune indsendte den 30. marts 2009 ansøgning om fremrykning af en række anlægsinvesteringer - i alt for kr. Se vedhæftede oversigt. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 126

13 Finansieringen af anlægsinvesteringerne skulle ske således: Deponeret overskudslikviditet, kr., som først skulle have været frigivet i 2013, bliver nu frigivet i Resten, kr. finansieres ved låneoptagelse. Den 1. maj 2009 modtog Struer Kommune svar på ansøgningen fra Indenrigs- og Socialministeriet (tidligere Velfærdsministeriet) i form af en lånedispensation på kr. Herved er der - inkl. frigivet overskudslikviditet finansiering til anlægsinvesteringer for i alt kr. Lånedispensationen kan udelukkende anvendes til de investeringer på de borgernære serviceområder, som Struer Kommune afholder i 2009, og som nævnes i ansøgningen. Afdelingen for Kommunale Bygninger og Økonomiafdelingen har gennemgået de i ansøgningen nævnte anlægsinvesteringer med henblik på en afklaring af, om de kan gennemføres i Resultatet heraf blev: Anlægsinvesteringer der kan fremrykkes og udføres i 2009 Kr. Parkskolen, tag- og facaderenovering Thyholm Skole, renovering af udskolingsafsnit Bremdal Skole, udvidelse af cykelskur Gimsing Skole, renovering af skolekøkken Børnehaven Fuglereden, Bremdal, udbygning af kapacitet Børnehaven Mariehønen, Asp, nedrivning af pavillon og opførelse af ny permanent bygning Plejehjemmet Rosengården, udskiftning af brandalarmeringsanlæg Asp Plejecenter, udskiftning af brandalarmeringsanlæg I alt Thyholm Børnehus, ny bygning, som skønnes at koste kr. Projektet kan sættes i gang bl.a. med jordkøb, projektering mv I alt Økonomi Ovennævnte fremrykning af anlægsinvesteringer vil få følgende kommunaløkonomiske konsekvenser: Anlægsinvesteringerne på kr. finansieres fuldt ud af frigivet overskudslikviditet og låneoptagelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 127

14 Renter og afdrag på lånet vil med en rente på 4 % og en afdragsperiode på 25 år udgøre kr. pr. år. Bilagsliste Anlægsinvesteringer lånedispensation Økonomiafdelingen og Afdelingen for Kommunale Bygninger sender sagen til Byrådet med anmodning om stillingtagen til: 1. om ovennævnte anlægsinvesteringer skal fremrykkes og udføres i således at beløbene indarbejdes i anlægsbudgettet og bevillingerne frigives 2. hvis ja hertil - om der skal hjemtages et lån svarende til de i 2009 afholdte udgifter, dog maks kr. Indstilles til Byrådet at de i sagsfremstillingen nævnte anlægsinvesteringer fremrykkes og udføres i således at beløbene indarbejdes i anlægsbudgettet og bevillingerne frigives at der hjemtages et lån svarende til de i 2009 afholdte udgifter, dog maks kr S Regnskab 2008 for Den Selvejende Institution Struer Museum Repræsentantskabet for Den Selvejende Institution Struer Museum sender årsregnskab 2008 til godkendelse. Årsregnskabet er vedlagt som bilag. Revisionsprotokollatet ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Ligeledes er vist regnskabstallene for Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 128

15 Resultat, drift Kr. Regnskab 2008 Regnskab 2007 Nettoomsætning Amts-, stats- og kommunetilskud Ikke offentlige tilskud Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter/udgifter Årets resultat negativt resultat = overskud / positivt resultat = underskud Balance Kr. Balance ultimo 2008 Balance ultimo 2007 Aktiver Materielle aktiver Varebeholdning Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Mellemværende med Struer Kommune Skyldige feriepenge og moms Anden kortfristet gæld Passiver i alt Den Selvejende institution Struer Museums egenkapital er således faldet fra kr. i 2007 til minus kr. i 2008 et fald på kr. Det betyder, at museet ved udgangen af 2008, er teknisk insolvent. Deloitte har revideret regnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold. Der er dog afgivet følgende supplerende oplysninger i revisionsprotokollatet: Uden at tage forbehold henviser vi til ledelsesberetningens sidste afsnit under Konklusion. Museets årsregnskab for 2008 er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Imidlertid har museet en negativ egenkapital på kr. Den fortsatte drift har derfor krævet en aftale med museets største kreditor Struer Kommune. Struer Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har den 17. marts 2009 besluttet, at museets mellemværende med kommunen skal nedbringes over en årrække udgangspunktet er en afvik- Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 129

16 lingsperiode på 5 år. Samtidig er museet blevet anmodet om at udarbejde et nyt budget for 2009, hvor der tages højde for afvikling af kommunens lån til museet. Det at museet er teknisk insolvent kan have en negativ betydning ved ansøgning om midler fra fonde mv. Derfor kan det overvejes, om kommunen skal støtte museet med et ekstraordinært driftstilskud i 2009 på kr. mod at beløbet modregnes i det årlige tilskud fra kommunen over en femårig periode fra Museets tilskud vil derved blive reduceret med kr. pr. år. i fem år. De kommunaløkonomiske konsekvenser vil efter delvis momsrefusion være en udgift i 2009 på kr. og en mindreudgift vedrørende tilskud til museet, i hvert af årene , på kr. Som nævnt i de revisionsprotokollatets supplerende oplysninger, er museet anmodet om at udarbejdet et nyt budget for 2009, hvor der tages højde for afvikling af kommunens lån til museet (også betegnet som mellemværende med Struer Kommune). Når et mellemværende kan opstå, skyldes det, at kommunen er regnskabsførende for museet og at et underskud herved vil blive trukket på kommunens kasse. Såfremt det besluttes, at kommunen yder ovennævnte ekstra tilskud i 2009, vil det regnskabsmæssige mellemværende med kommunen ved udgangen af 2008 være dækket ind. Imidlertid er der store udsving i mellemværendet henover året. Ved udgangen af april var der et mellemværende på kr. (Struer Kommune har beløbet til gode). Dette beløb omfatter også det regnskabsmæssige mellemværende ved udgangen af 2008 på kr. Der er således behov for, at der skabes yderligere likviditetsoverskud, så museet på sigt undgår at trække likviditet i kommunens kasse. På næste møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget vil museets nye budget for 2009 blive forelagt. Endvidere kan oplyses, at der arbejdes på en ny driftsaftale mellem Struer Kommune og Museet, hvor der bl.a. fastsættes rammer for museets træk på kommunens kasse. Økonomi Såfremt Den Selvejende Institution Struer Museum skal have tilført ekstra midler i 2009 og have reduceret tilskuddet tilsvarende - fordelt over fem år, vil det have følgende bevillingsmæssige konsekvenser: 2009: Merbevilling, drift, kr : Mindrebevilling, drift, kr. i hvert af årene. Bilagsliste Struer Museums årsregnskab 2008 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 130

17 Økonomiafdelingen sender regnskabet til behandling i Byrådet med anmodning om stillingtagen til: 1. Museets regnskab 2008 i sin helhed. 2. Om der skal ydes et ekstra tilskud i 2009, som beskrevet ovenfor. Indstilles til Byrådet at museets regnskab 2008 godkendes som helhed at den Selvejende Institution Struer Museum tilføres ekstra midler i 2009 mod at der reduceres tilsvarende - fordelt over fem år, hvilket medfører at der gives en merbevilling til drift i 2009 på kr. at der gives en mindrebevilling på drift på kr. i hvert af årene Ø Struer Museum, byggeregnskab for B & O Museet samt endelig finansiering af projektet Ejendomsselskabet Struer Museum A/S sender byggeregnskab for B & O Museet. Regnskabets hovedtal ser således ud: kr. Budget Regnskab Afvigelse Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Udstillingsudgifter I alt Merudgiften i forhold til budgettet udgør således i alt kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 131

18 Projektet er foreløbig finansieret således: Udgifter Kr. Afholdte bygge- og udstillingsudgifter i alt Finansiering Kirsten og Peter Bangs Fond Struer Kommune, tilskud Struer Kommune, rente- og afdragsfrit lån Ringkjøbing Amt, rente- og afdragsfrit lån Lokale- og Anlægsfonden Bang og Olufsen A/S Dronningens Jubilæumsmønt Sparekassen Limfjorden Manglende finansiering En del af den manglende finansiering er udlagt af Struer Kommune. Dette beløb udgør kr. Resten, kr., er udlagt af Ejendomsselskabet Struer Museum A/S. Der er behov for en afklaring omkring den manglende finansiering. Umiddelbart er der tre muligheder: 1. Struer Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån på kr. 2. Struer Kommune yder et anlægstilskud. I givet fald vil kommunens netto udgift efter delvis momsrefusion udgøre kr. 3. Museet pålægges selv at skaffe finansiering. Økonomi Det første løsningsforslag, i form af et rente- og afdragsfrit lån, betyder at Byrådet skal afgive en merbevilling til konto 8.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender på kr. Det andet forslag betyder, at Byrådet skal afgive en merbevilling, anlæg, til konto 3.60 Museer, på Brutto kan der derved udbetales kr. Likviditetsmæssigt vil påvirkningen herved være ret begrænset, idet kommunen allerede i 2008 har udlagt de kr. Bilagsliste Anlægsregnskabet Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 132

19 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Byrådet med anmodning om stillingtagen til: 1. Byggeregnskabet som helhed. 2. Afklaring af manglende finansiering. Der blev udleveret et rettelsesblad til byggeregnskabet, med en række korrigerede tal, hvilket er disse som medgår til Byrådets behandling. Det indstilles herefter til Byrådet at byggeregnskabet godkendes at der gives et anlægstilskud på kr. at der gives en anlægsbevilling på kr Ø Skema C vedrørende Struer Boligselskabs opførelse af 6 almene familieboliger på Majasvej i Humlum som fortsættelsesbyggeri Byrådet godkendte (20. november 2007, sag nr. 197), at Struer Boligselskab opfører yderligere 6 almene familieboliger på Majasvej i Humlum som fortsættelsesbyggeri. Den 27. maj godkendte Byrådet (sag nr. 68) at nyt skema B for projektet med en forhøjet anskaffelsessum som følge af øgede udgifter til grundkøb og fundering m.v. Struer Boligselskab har indsendt skema C til godkendelse. Skemaet er modtaget i kommunen den 30. marts Skema C er identisk med det nye skema B, såvel byggeomkostningerne og deres sammensætning som boligareal svarer således til det forudsatte. Anskaffelsessummen udgør kr. svarende til kr. pr. m2 (bindende maksimumbeløb: kr. pr. m2). Finansiering af anskaffelsessummen Anskaffelsessum kr. Realkreditlån (84 %) kr. Kommunal grundkapital (14 %) kr. Beboerindskud (2 %) kr. I henhold til støttebekendtgørelsens 46 er den anskaffelsessum, der godkendes i forbindelse med skema B, bindende for bygherren. Kommunalbestyrelsen kan dog efterfølgende godkende merudgifter under hensyntagen til lejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 133

20 Sammen med skema C har Struer Boligselskab fremsendt revisionsprotokollat. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men det anføres, at der er afsat beløb på kr. Struer Boligselskab har godtgjort, at beløbet efterfølgende er anvendt. Huslejen er beregnet til 714 kr./m2/år, hvilket som følge af en lidt dyrere belåning er en stigning i forhold til det tidligere forventede (705 kr./m2/år). Der fastsættes samme huslejeniveau i alle boliger. Husleje: Type A 95 m ,50 kr./måned Type B 83 m kr./måned I henhold til Almenlejelovens 9 stk. 3 skal kommunalbestyrelsen godkende lejen og fordelingen heraf på de enkelte lejemål, når byggeudgifterne er endeligt opgjort og finansieringen tilendebragt. Økonomiafdelingen indstiller, 1: at skema C godkendes 2: at huslejeniveauet på 714 kr./m2/år godkendes Godkendt som indstillet K Jegindø Havn, årsrapport 2008 I henhold til vedtægterne for Jegindø Havn, har Revision Limfjord fremsendt havnens årsrapport for 2008 til orientering. Regnskabet er revideret af en registreret revisor og aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskabet. Regnskabet resulterede i følgende: Regnskab 2008 Regnskab 2007 Indtægter kr kr. Driftsomkostninger kr kr. Afskrivninger kr kr. Finansielle poster kr kr. Ekstraordinære poster 0 kr. 0 kr. Årets resultat kr kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 134

21 Indtægtstilbagegangen skyldes mindre havneafgifter. De reducerede driftsomkostninger skyldes især ren- og vedligeholdelse. De reducerede finansielle omkostninger skyldes især et bedre afkast af de likvide beholdninger. Årets resultat må anses for utilfredsstillende, men Havnen er fortsat solid med en egenkapital på 1,67 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad (egenkapital i procent af samlede aktiver) på 55 % og likvide beholdninger på 1,8 mio. kr. Begge dele er omtrent uændret i forhold til året før. Årsrapport og revisionsprotokollat findes i sin helhed i Økonomiafdelingen, hvor materialet kan ses. Økonomiafdelingen indstiller 1: at udvalget tager årsrapporten til efterretning 2: at regnskaber, som kommunen ikke direkte er involveret i, fremover alene behandles administrativt uden politisk forelæggelse, såfremt der foreligger en "ren" revisionspåtegning, og der ikke er alvorlige økonomiske problemer. Årsrapporten tages til efterretning. Regnskaber, som kommunen ikke direkte er involveret i, behandles fremover administrativt uden politisk forelæggelse, såfremt der foreligger en "ren" revisionspåtegning, og der ikke er alvorlige økonomiske problemer G Forsikringer - årsrapport 2008 fra Willis (sks) Årsrapport 2008 fra Willis vedr. forsikringsområdet til orientering. Bilagsliste Årsrapport 2008 fra Willis Til orientering. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 135

22 K Venø Efterskole, regnskab 2008 I forbindelse med etableringen af Venø Efterskole ydede kommunen et rente- og afdragsfrit lån til efterskolen på kr. Venø Efterskole har fremsendt regnskabet for 2008 til kommunens orientering. Regnskabet er revideret af en statsautoriseret revisor og fundet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskabet. Regnskabet resulterede i følgende: Regnskab 2008 Regnskab 2007 Indtægter Driftsomkostninger Finansielle udgifter Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Antal årselever 92,7 93,1 Likviditetsgrad 1) 233,1 33,8 Soliditetsgrad 2) 20,5 26,3 1) Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver/kortfristet gæld * 100 2) Soliditetsgrad = Egenkapital/samlede aktiver * 100 Skolen har holdt 10 års jubilæum i 2008 og har en sund økonomi, men et svagt faldende elevtal. Årets resultat anses for tilfredsstillende, selvom det er dårligere end sidste år. Forringelsen skyldes især låneomkostninger ( kr.) og bogførte ikke-realiserede kurstab ( kr.) i forbindelse med byggeri af multihal. Byggeprojektet er blevet forsinket, derfor er de obligationer, der ligger bag lånet, deponeret, hvilket giver meget store omsætningsaktiver og dermed en ekstarordinær høj likviditetsgrad. Det er besluttet at forøge antallet af pladser med 4 fra skoleåret 2009/2010, hvilket vil give grundlag for en forbedring af økonomien, såfremt det lykkes at vende nedgangen i elevtallet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 136

23 Økonomiafdelingen fremsender, Venø Efterskoles regnskab for 2008 til udvalgets orientering. Til orientering G Frigivelse af midler til renovering af naturfagslokaler på Struer Østre Skole Resumé Sagen er udsat fra mødet 30. marts Kommunale Bygninger og Struer Østre Skole har sammen med ATRA Arkitekter udarbejdet forslag til indretning og renovering af naturfagslokaler på Struer Østre Skole. Struer Kommune har søgt Velfærdsministeriet om midler til renovering af naturfagslokaler. Der er efterfølgende modtaget tilsagn om et tilskud på max kr. i Disse midler er overført til budgetåret Midlerne skal være brugt inden udgangen af 2009 ellers bortfalder de. Kommunale Bygninger og Struer Østre Skole samarbejder med ATRA Arkitekter om tilretning af renoveringen. Der er på nuværende tidspunkt indhentet tilbud et firma og der vil efterfølgende blive indhentet tilbud/forslag fra andre firmaer m.h.p. at opnår en så fordelagtig pris sammenholdt med kvalitet så muligt. Kommunale Bygninger indstiller at de afsatte midler frigives til renovering af lokalerne. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at Struer Kommune netto har afsat kr. til projektet. Der vil således, når tilskuddet fra Velfærdsministeriet regnes med, kunne udføres arbejde for kr. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 137

24 Børne- og Uddannelsesudvalget sender (20. april 2009, pkt. 38) sagen med anbefaling. Indstilles til Byrådet, at der frigives kr. til renovering af lokalerne P Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 tilknyttet lokalplanforslag nr. 305 for udvidelse af Jegindø Havn (kaa) I forbindelse med planlægningen af en lokalplan for udvidelse af Jegindø Havn, skal der laves ændringer i rammebestemmelserne for lokalplanområdet, hvilket er grundlaget for kommuneplantillægget. Planlægningen af en udvidelse af Jegindø Havn er sket på baggrund af lokale interesser, herunder Havnebestyrelsen og FDF Sejlcenter Limfjord. En udvidelse giver muligheder for at styrke udviklingsmulighederne både erhvervsmæssigt i forbindelse med fiskerihavnen og i forbindelse med rekreative forhold og aktiviteter til at styrke turismen i lokalområdet. Der planlægges for en udvidelse af selve havneområdet og havnebassinet med henblik på, at der ikke samtidig sker skade på områdets herlighedsværdier af såvel kulturhistorisk som af natur og landskabelig art. Med kommuneplantillæg nr. 11 udvides rammeområdet, som er udlagt til havnerelaterede formål, til også at omfatte et område syd for den eksisterende havn. Dette område bruges i dag bl.a. til bådopbevaring. Endvidere gives mulighed for etablering af byggeri til fiskeriindustrien. Kommuneplantillæg nr. 11 har, sammen med tilhørende lokalplanforslag nr. 305, været sendt i offentlig høring i perioden fra den 3. marts til den 28. april Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger direkte til kommuneplantillægget. Der er dog kommet en bemærkning til lokalplanforslaget, som betyder en ændring af kommuneplantillægget. Ændringen vil betyde, at bygningshøjden for nybyggeri i rammeområde 2-F04 øges fra 4m til 4,5m. Planafdelingen anbefaler at imødekomme ønsket, idet det ikke er til gene. Sagen sendes ikke videre til førstkommende byrådsmøde, da lokalplanen, som kommuneplantillægget er knyttet til, behandles på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. juni Den samlede lokalplan, indeholdende lokalplan og kommuneplantillæg, kan herefter sendes samlet til byrådsmødet den 30. juni Bilagsliste FDF Sejlcenter Limfjord - bemærkninger tiol lokalplanforslag 305 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 138

25 Planafdelingen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 11, med tilhørende ændringsforslag, sendes til Byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse Indstilles til Byrådet, at forslag til kommuneplantillæg nr. 11 med tilhørende ændringsforslag vedtages P Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 tilknyttet lokalplan nr. 297 for de bynære havnearealer i Struer Forslag til lokalplan nr. 297 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 22 har været sendt i offentlig høring i perioden 3. februar til 31. marts Der er indkommet 2 bemærkninger til kommuneplantillægget i høringsperioden, som er vedlagt dagsordenen. Der er bemærkninger fra: 1. Miljøcenter Århus: Bemærker, at det af såvel kommuneplantillæg som af lokalplanen skal fremgå, hvilke bestemmelser der gælder for antal butikker og det samlede m2 butiksareal indenfor området. 2. Holstebro Kommune: Gør opmærksom på, at der skal ske en præcisering af gældende rammer for butiksudvikling iht. detailhandelsplanen. Planafdelingens bemærkninger: Kommuneplantillæg nr. 11 temaplan Detailhandel fastsætter bestemmelser for omfang af dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Kommuneplantillægget og lokalplanens mere generelle bestemmelser for butikker i området har taget højde for disse rammer, men de er ikke skrevet ind i planen. Detailhandelplanens bestemmelser for detailhandelsområde bymidte - havnen skal derfor overføres til lokalplan og kommuneplantillæg i forbindelse med den endelige vedtagelse. Detailhandelsbestemmelserne fastsætter: at der kan etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker at der kan etableres butikker med særligt pladskrævende varegrupper, såfremt disse varegrupper er af maritim karakter - f.eks. både den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er m2 den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er m2 den maksimale butiksstørrelse for butikker til særligt pladskrævende varegrupper er m2 - dog op til to butikker i alt på op til m2, og rammen for nybyggeri og omdannelse til butiksformål for bymidteområderne Østergade, Smedegade og havnen samlet set ikke overstiger i alt m2 Yderligere ændringer: Ved udarbejdelse af forslag til lokalplan var Planafdelingen ikke opmærksom på, at det rammeområde, som skibsværftgrunden er beliggende indenfor benævnt 1.H.2 også omfatter et større område ude på trafikhavnen. De rammebestemmelser, som kommuneplantillægget fastsætter for rammeområde 1.H.2 (primær anvendelse til centerformål) Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 139

26 er således også gældende for området på trafikhavnen. Dette har ikke været hensigten, hvorfor det anbefales, at området ved skibsværftgrunden i forbindelse med den endelige vedtagelse udgår af rammeområde 1.H.2, og at der i stedet oprettes et nyt rammeområde (til centerformål) - 1.C.19. Arealet overgår således fra rammeområde 1.H.2 til 1.C.19. Rammebestemmelserne, som beskrevet i kommuneplantillægget, bibeholdes. Forslag til lokalplan nr. 297 har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 12. maj Den samlede lokalplan, indeholdende lokalplan og kommuneplantillæg, kan herefter sendes til behandling på byrådsmødet den 26. maj Bilagsliste Bemærkninger fra Holstebro Kommune Miljøcenter Århus Bemærkninger til lokalplan nr. 297 og kommuneplantillæg nr. 22 (AAR ) Kommuneplantillæg nr. 22 Planafdelingen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 22 fremsendes til Byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse med følgende ændringer: Der oprettes et nyt rammeområde - 1.C.19 - omfattende skibsværftgrunden. Detailhandelplanens bestemmelser om antal butikker og det samlede antal m2 til butiksformål indenfor området indføjes i kommuneplanens rammebestemmelser. Indstilles til Byrådet at kommuneplantillæg nr. 22 vedtages med følgende ændringer: at der oprettes et nyt rammeområde - 1.C.19 - omfattende skibsværftgrunden at detailhandelplanens bestemmelser om antal butikker og det samlede antal m2 til butiksformål indenfor området indføjes i kommuneplanens rammebestemmelser Ø Orientering vedrørende status for samarbejdsaftale mellem AU-HIH og landsdelscenterkommuner og Region Midtjylland Resumé Struer Byråd besluttede (11. oktober 2005, sag nr. 113), at indgå i medfinansieringen af udviklingsaktiviteter i forbindelse med fusionen mellem Handelshøjskolen i Herning (HIH) og Århus Universitet (AU). Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 140

27 Der foreligger nu en midtvejsstatus fra AU-HIH som er vedhæftet som bilag. Sagen vil ligeledes komme på som dagsorden i de øvrige landsdelscenterkommuner og i Vækstforum, Region Midtjylland - blandt andet med henblik på at diskutere den videre finansiering efter samarbejdsaftalens udløb i Struer Byråd besluttede (11. oktober 2005, sag nr. 113), sammen med de øvrige landsdelscenterkommuner, at indgå i medfinansieringen af udviklingsaktiviteter i forbindelse med fusionen mellem Handelshøjskolen i Herning (HIH) og Århus Universitet AU-HIH. Der er for perioden indgået en resultatkontrakt med AU-HIH om gennemførelse af en række erhvervsudviklingsaktiviteter som led i en samarbejdsaftale mellem AU-HIH, Region Midtjylland, Struer, Holstebro, Ikast-Brande og Herning kommuner under Landsdelscenter Midt-Vest. Der er givet en årlig rammebevilling på 4 mio. kr. fra regionen og 2 mio. kr. pr. år fra kommunerne. Allerede i 2006 bidrog de tidligere amter Århus, Viborg og Ringkøbing Amter med 4 mio. kr. og kommunerne med 2 mio. kr. til fusionen mellem Handels- og ingeniørhøjskolen (HIH) og Århus Universitet (AU). Der forventes således i perioden samlet bevilget i alt 30 mio. kr. Der foreligger nu en midtvejsstatus fra AU-HIH som er vedhæftet som bilag. Sagen vil ligeledes komme på som dagsorden i de øvrige landsdelscenterkommuner og i Vækstforum, Region Midtjylland - blandt andet med henblik på at diskutere den videre finansiering efter samarbejdsaftalens udløb i Midtvejsstatus Formålet med samarbejdsaftalen har været at styrke erhvervsforskningen i regionen, skabe mere iværksætteri og styrke innovations- og selvstændighedskulturen i uddannelsessystemet, bidrage til øget videnspredning, forretnings- og teknologiudvikling mm. De regionale og kommunale erhvervsfremmemidler har baggrund i fusionen og ønsket om at sikre forskning, innovation og uddannelser udenfor de store universitetsbyer. Den regionale og kommunale erhvervsfremmestøtte har i perioden skullet skabe et bæredygtigt forsknings- og innovationsbaseret universitetsmiljø for etablering af kandidatuddannelser i den vestlige del af regionen. Regionsrådet besluttede i forbindelse med sin bevilling, at samarbejdsaftale og resultatkontrakt skulle revurderes efter den første halvdel af aftaleperioden. AU-HIH har på den baggrund udarbejdet en midtvejsstatus, der forelægges Regionsråd, Vækstforum og kommunerne. AU-HIH har beskrevet resultaterne på de 4 indsatsområder i midtvejsrapporten: a. Innovation og forretningsudvikling - Center for Innovation og Forretningsudvikling (CIF) sætter fokus på bl.a. iværksætteri, innovation i private virksomheder, forretningsudvikling mm. b. Iværksætteri - Business Factory giver studerende hjælp til opstart af egen virksomhed med inddragelse af erhvervslivet mm. c. Videnspredning - AU-HIH, bidrager til øget videnspredning mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og offentlige myndigheder om bl.a. mentorordninger, videnformidling, praktik og samarbejdsprojekter Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 141

28 d. IT (Powerline) - CPS - forskningscenter for Powerline Communications forsker i powerline-teknologi til datakommunikation, virksomheds- og demonstrationsprojekter På AU-HIH er der i aftaleperioden etableret 2 videregående uddannelser på kandidatniveau på henholdsvis en civilingeniøruddannelse (cand.polyt i teknologibaseret forretningsudvikling) og en erhvervsøkonomisk uddannelse (cand.oecon i Innovation Management). Udviklingen har siden starten i 2007 været positiv med forventninger til yderligere stigning i antallet af kandidater fremover. Nedenstående tabel viser optagelsestallene for kandidatuddannelser i tilknytning til både AU-HIH og CBS med en cand.merc.imp. Optagelsestal på kandidatuddannelser, Herning - AU/HIH og CBS/CAMS År\Uddan. Cand.Merc Cand Polyt Cand.Oecon. I alt pr. år (CBS/CAMS) 1) (AU-HIH) (AU-HIH) I alt optaget ) Optagelsestallene fra CBS/CAMS er foreløbige, da der endnu foretages statistisk sammenkøring af 2 administrative systemer med henblik på et korrekt tal. AU-HIH Det har i fusionsaftalen mellem HIH og Århus Universitet været en forudsætning for etablering af de 2 kandidatuddannelser på AU-HIH, at der alene kunne tildeles taxameterstyret tilskud til uddannelserne - uden tildeling af yderligere basismidler fra Århus Universitet. Det er i den nedsatte administrative følgegruppe til samarbejdsaftalen været drøftet, at et bæredygtigt grundlag for at drive de 2 videregående kandidatuddannelser efter aftaleperioden vil være et optagelsestal på op imod 50 studerende for hver uddannelsesretning - ellers samlet mere end 100 kandidater. Trods forventninger om fortsat moderat stigende optagelsestal for disse 2 uddannelser er det AU HIH s vurdering, at det ikke er muligt at bevare de 2 kandidatuddannelser udover aftaleperioden - uden fortsat tildeling af ekstraordinære midler, der sikrer et økonomisk og forskningsmæssigt bæredygtigt grundlag. CBS/CAMS Samtidigt har CBS (Copenhagen Business School) med forskningsstøtte fra det tidligere Ringkøbing Amt siden 2002 etableret Thomas B. Thrige Center for Applie Market Science (CAMS), der også har til huse i Birc-området i Herning. Centret har beskæftiget sig med anvendt ledelsesforskning i samarbejde med erhvervslivet, ligesom der i forbindelse med forskningscenteret har været etableret en cand.merc.imp specialiseret indenfor indkøb og salg på B2B-markedet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 142

29 Cand.Merc.-linien er besluttet nedlagt efter aftalens udløb i 2010, hvor de sidste 6 kandidater forventes færdiguddannet. Ud af i alt 160 optagne forventes i alt 125 cand.merc. kandidater at afslutte uddannelsenmed udgangen af Lokal betydning AU-HIH's betydning for Struer Kommune kan umiddelbart være vanskelig at måle. Et Universitet i den vestlige del af Danmark har dog uden tvivl indflydelse på virksomhedernes rekrutteringsmuligheder og dermed også konkurrenceevne her i kommunen i forhold til virksomheder i andre dele landet. AU-HIH har relationer til Struer Kommune i regi af f.eks.: studerende med bopæl i Struer Kommune, ansatte med bopæl i Struer Kommune, ingeniørstuderende i praktik i virksomheder i Struer Kommune, studieprojekter i samarbejde med virksomheder i Struer Kommune, F&U-projekter i samarbejde med virksomheder i Struer Kommune, dimittender der senere bliver ansat i virksomheder i Struer Kommune / og/eller flytter til kommunen, virksomhedsbesøg af AU-HIH studerende på virksomheder i Struer Kommune. Herudover er der en del andre aktiviteter af kortere varighed på studenterniveau.. Det indstilles på den baggrund, at spørgsmålet om det økonomiske og forskningsmæssige grundlag for fastholdelse og udbygning af kandidatuddannelser i den vestlige del i regionen allerede nu drøftes. Økonomi Økonomiafdelingen oplyser at, Struer Kommune foreløbig har udbetalt følgende i tilskud til AU-HIH: 2007 = kr = kr. Tilskud for 2007 og 2008 er betalt i regnskabsår I 2009 er der afsat kr. i budgettet. Bilagsliste Midtvejsstatus AU-HIH Planafdelingen indstiller, - at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter midtvejsstatusrapporten fra AU-HIH - at det økonomiske og forskningsmæssige grundlag for fastholdelse og udbygning af kandidatuddannelserne i den vestlige del af regionen tages til efterretning. Orienteringen tages til efterretning. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 143

30 P Projektforslag om øget varmeleverance til Struer Forsyning Fjernvarme (lj) Resumé Projekt vedr. øget varmeleverance til Struer Forsyning Fjernvarme indgår som en del af et samlet projekt omkring etablering af Maabjerg BioEnergy. Projektet omfatter en række projektforslag, der skal godkendes iht. varmeforsyningsloven: 1. projekt for etablering af Maabjerg BioEnergy 2. projekt for biogasleverance til Vinderup Varmeværk a.m.b.a. 3. fjernvarmeleverance til Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S 4. projekt for biogasleverance til Måbjergværket A/S 5. projekt for biogasleverance til Vestforsyning Spildevand A/S Holstebro Kommune har på byrådsmøde den 21. april 2009 godkendt det samlede projekt iht. Varmeforsyningsloven. Struer Byråd besluttede (24. marts 2009, sag nr. 37) at sende projektansøgning om øget varmeleverance fra Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S til Struer Forsyning Fjernvarme A/S i høring hos berørte parter. Projektforslaget har således været sendt i høring hos Naturgas Midt-Nord, som har sendt følgende bemærkninger til forslaget: Finder at der generelt set er tale om et godt projekt, der udviser både en god samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi. Under de givne forudsætninger ønsker Naturgas Midt- Nord ikke at gøre indsigelse over for projektet. Det fremgår endvidere, at Naturgas Midt-Nord ønsker kompensation i perioden til dækning af selskabets tab af transportindtægter. Kompensationen er opgjort til ca. 10 mio. kr. i alt. Ønsket om kompensation vedrører det samlede Maabjerg BioEnergy-projekt. Planafdelingens bemærkninger Holstebro Kommune har i forbindelse med deres sagsbehandling af det samlede projekt modtaget tilsvarende indsigelse fra Naturgas Midt Nord. De har på denne baggrund fået udarbejdet en juridisk vurdering af Naturgas Midt-Nord's ønske om kompensation Heraf fremgår, at Holstebro Kommune ikke kan tilpligtes at betale kompensation til Naturgas Midt-Nord i anledning af en gyldig og lovlig projektgodkendelse, som medfører naturgasfortrængning og dermed mistede transportindtægter for Naturgas Midt-Nord. Endvidere fremgår det af vurderingen, at et eventuelt kompensationskrav baseret på en kontrakt, må rettes mod de relevante kontraktparter (forsyningsselskaber). Det er oplyst af Plan og Projekt A/S (der har sendt projektforslagene på vegne af forsyningsselskaberne), at ingen af de omfattede forsyningsselskaber har et kontraktforhold med Naturgas Midt-Nord, som i givet fald kunne danne baggrund for et erstatningsansvar i forbindelse med et reduceret naturgassalg. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 19. maj 2009 Side 144

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Afbud/fraværende: Ingen Indkaldt til ordinært møde: kl. 9.15 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 74 kl. 9.30 - Irene Kristensen

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00 Pkt. Tekst Side 123 Likviditet og Resultater pr. 31. maj 2008 148 124 Økonomi-

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013:

Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013: er afsluttet i regnskabsåret 2013: Anlægs- Forbrug Forbrug i Anlægsbevilling tidligere år 2013 regnskab 0.02 Byggemodning, Kirketoft 1. og 2. etape 2.058.113 2.005.837 184.200 2.190.037 0.02 Byggemodning,

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: John Christoffersen, Orla Bjørkmann Pedersen indkaldt som suppleant. Caroline Kjelsmark deltog i pkt. 229 i stedet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 7. februar 2006, kl. 12:00

Mødested: Mødetidspunkt: 7. februar 2006, kl. 12:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Økonomiudvalg Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. februar 2006, kl. 12:00 OBS - bemærk det ændrede mødetidspunkt. Åben sag: 379. Efterretning Åben sag:

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere