Aftale om en vækstpakke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en vækstpakke"

Transkript

1 Aftale om en vækstpakke Juni 2014 Aftale om en vækstpakke Juni

2 Indhold 1. Indledning til aftale om en vækstpakke (juni 2014) Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke (juni 2014) Aftale om en vækstpakke Juni 2014

3 Indledning til aftale om en vækstpakke Der indgås en delaftale om en vækstpakke som led i en samlet aftale om Vækstpakke Der indgås stemmeaftaler om initiativerne i delaftalen. Tilslutning til stemmeaftalerne indebærer følgende: At aftaleparterne bag de respektive stemmeaftaler i førstkommende Folketingssamling forpligter sig til at stemme for de forslag, der implementerer stemmeaftalen, idet det bemærkes, at ikke alle partier, der indgår i aftale om en vækstpakke, tilslutter sig initiativerne i delaftalen, jf. side 4. Hvis initiativerne har bevillingsmæssige konsekvenser, forpligter aftaleparterne sig til at stemme for specifikke forslag, som tilvejebringer den nødvendige bevillingsmæssige hjemmel hertil. For så vidt angår igangsættelse af analyser eller aftaler med tredjepart, består aftaleparternes tilslutning til initiativet af tilkendegivelse om opbakning. Aftaleparterne bag de respektive stemmeaftaler indgår ikke nye forlig om de pågældende initiativer. Det vil sige, at aftaleparterne står frit, når den nødvendige lovgivning er vedtaget, eller der er afsat de aftalte bevillinger. I de tilfælde, hvor gennemførelse af initiativerne forudsætter justeringer i eksisterende forlig, forpligter de af aftaleparterne, som indgår i forligskredsen, sig til at gennemføre de relevante ændringer i forliget. Stemmeaftalerne indebærer ikke justeringer i eksisterende forligskredse. Dvs. at aftaleparterne bag de respektive stemmeaftaler ikke indtræder i eksisterende forlig om initiativer, som er omfattet af de respektive stemmeaftaler. Aftale om en vækstpakke Juni

4 Aftale om en vækstpakke Nyt kapitel Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er enige om en aftale om en vækstpakke indeholdende en række initiativer rettet mod bedre regulering, styrket offentlig virksomhedsservice, forskning og uddannelse samt bedre erhvervsbeskatning mv. Det er ikke alle aftaleparter, som tilslutter sig alle initiativerne. Det fremgår nedenfor, hvilke partier der tilslutter sig de enkelte initiativer i aftale om en vækstpakke. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enige om initiativerne: 6, 8, 15, 22, 37, 39-45, 49, 51, 57-58, 73, 75-76, 78-79, 81-88, 90, 92, 95-96, 98, 100, og Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om initiativerne: 4-5, 7, 9-10, 12-13, 16-17, 19-21, 23-30, 33-36, 38, 47, 52, 54-56, 60-61, 77, 80, 89, 91, 93-94, 97 og 107. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enige om initiativ 112. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti er enige om initiativ 111. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om initiativerne: 14, 32, 46 og 48. Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enige om initiativ 101. Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er enige om initiativ 106. Datagrundlaget for provenuberegninger mv. vil blive konsolideret i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslagene. 4 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

5 4. Forkortelse af centrale offentlige sagsbehandlingstider i staten med gennemsnitligt en tredjedel Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for centrale erhvervsrettede myndighedsopgaver i staten med gennemsnitligt en tredjedel fra 2016 ved bl.a. at reducere sagsbehandlingstiderne i staten som følger: Sagsbehandlingstiderne for miljøgodkendelser reduceres med 20 pct. Sagsbehandlingstiderne for registrering af fødevarevirksomheder reduceres med 100 pct. Sagsbehandlingstiderne for etablering af selskaber reduceres med 30 pct. Sagsbehandlingstiderne for autorisationsansøgninger til el, vvs og kloak reduceres med 15 pct. For klagesager over strakspåbud og forbud på arbejdsmiljøområdet er målet en reduktion på 33 pct. Sagsbehandlingstiden for patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen forkortes med 10 pct., hvormed sagsbehandlingstiden forventes at blive den korteste blandt de lande, Danmark normalt sammenlignes med. Frem mod 2018 suppleres indsatsen med en række tiltag, der skal reducere sagsbehandlingstiden yderligere. I den forbindelse vil nye indsatsområder og mulige justeringer heraf skulle identificeres. Der afsættes 8 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. årligt herefter til initiativet. 5. Forkortelse af centrale offentlige sagsbehandlingstider i kommunerne med en tredjedel Regeringen og KL er med Aftale om kommunernes økonomi for 2015 enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i Reduktionen skal bl.a. opnås ved at indføre servicemål for følgende sagsbehandlingsområder: Miljøgodkendelser Godkendelser af husdyrbrug Byggesager Servicemålene skal understøtte digitaliseringen i den kommunale forvaltning og sikre, at såvel kommuner og ansøgere har incitament til at medvirke til en effektiv og hurtig sagsbehandling. Det følger således af Aftale om kommunernes økonomi for 2015, at regeringen og KL vil: udarbejde en model med konkrete servicemål for sagsbehandlingstiderne på de pågældende områder. Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. gennemføre regelforenklinger på miljøområdet og byggeområdet med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til lavere sagsbehandlingstid. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmeldeordninger for miljøgodkendelser, sager om godkendelse af husdyrbrug samt byggesager. Den nærmere Aftale om en vækstpakke Juni

6 afgrænsning af de konkrete sagstyper skal konsolideres under hensyntagen til bl.a. miljøbeskyttelsesniveau og sikkerhed i byggeri. harmonisere byggesagsgebyret således, at der er en ensartet gebyrmodel på tværs af alle kommuner baseret på myndighedernes timeforbrug på sagsbehandlingen. Det følger af kommuneaftalen for 2015, at kommunerne samlet set ikke hæver gebyrerne på området. Servicemålene samt modellen for regelforenklinger og gebyrharmonisering drøftes med kommunerne i efteråret Der afsættes 48 mio. kr. i 2015 faldende til 45 mio. kr. i 2016 og frem til initiativerne. Heraf er allerede afsat 20 mio. kr. til kommunerne i 2015 og 40 mio. kr. til kommunerne i de efterfølgende år, jf. Aftale om kommunernes økonomi for NemVirksomhed Lancering af initiativet NemVirksomhed med henblik på at reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat. Initiativet består af tre elementer: Automatiske overførsler af transaktionsdata fra bank til regnskabssystem (via en udbygning af eksisterende netbankløsninger). En standard kontoplan i regnskabssystemet til afhjælpning af fejl. Automatisk afregning af moms og skat. Der afsættes 1 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. årligt i og 9 mio. kr. årligt i Analyser af lempelse af revisionspligten Igangsættelse af en analyse af mulighederne for og konsekvenserne ved en lempelse af revisionspligten for mindre virksomheder. Analysen skal belyse mulighederne for at reducere de administrative byrder for de mindre virksomheder, konsekvenser for skatteprovenuet og behovet for tilpasning af tilsyn og kontrol. 8. Analyse af digitalt regnskab Igangsættelse af en analyse af mulighederne for udvikling af en digital regnskabsløsning, der automatisk kobler bogføringssystemer med indberetning til myndighederne. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2014 til analysen. Analysen færdiggøres primo Gratis adgang til regnskaber Gratis adgang for virksomheder til regnskabsdata, hvilket gør det lettere at benytte regnskabsdata til udvikling af nye produkter og services. Udvikling af en digital service, hvormed virksomheder let kan tjekke deres kunders kreditværdighed og dermed reducere deres tab på kunder, som ikke kan betale deres regninger. 6 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

7 Der afsættes 13 mio. kr. i 2015, 11 mio. kr. årligt i perioden og 10 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. 10. eskatdata Udvidelse af eskatdata på personområdet, således at data også kan anvendes til de finansielle virksomheders generelle rådgivning og i forbindelse med deres risikostyring, frem for kun i forbindelse med konkret kreditvurdering. Dette forudsætter ændringer i skattekontrolloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige samt lov om et indkomstregister. Så vidt muligt udvidelse af eskatdata til erhvervsområdet med henblik på, at der også kan ske automatiske overførsler af data mellem SKAT og den finansielle sektor i forbindelse med kreditvurdering og generel rådgivning af virksomheder. Dette forudsætter ligeledes, at de nødvendige lovhjemler tilvejebringes i relation til udvidelsen på erhvervsområdet. 12. Afskaffelse af medielicens for erhverv Afskaffelse af medielicensen for erhverv fra 1. januar Afskaffelsen finansieres ved en nedsættelse af licenstilførslen til DR og de regionale TV 2-virksomheder. 13. Analyse af yderligere administrative lettelser Analyse af mulighederne for yderligere administrative lettelser på områder, der har særlig betydning for danske produktionsvirksomheder. 14. Ophævelse af danske særregler på fødvareområdet Ophævelse af følgende danske særregler: Krav om hygiejneuddannelse, mærkning af tilsætningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer, mærkning af engrosemballager med fisk og fiskevarer, klassifikation af færdigpakkede ærter, advarselsmærkning på lakrids, krav om dokumentation af indholdet af aflatoksiner i nødder mv., harmonisering af betegnelse for alkoholfri for øl samt nationale særregler for temperaturer. Reglerne vedr. berigelse af fødevarer forenkles, således at allerede godkendte og sikkerhedsvurderede vitaminer og mineraler optages på en positivliste og kan anvendes af virksomhedernes uden yderligere krav. Nye tilsætninger og anvendelser vil fortsat skulle sikkerhedsvurderes. 15. Afskaffelse af næringsbrevsordningen Næringsbrevsordningen afskaffes, så fødevarevirksomheder ikke længere skal have næringsbrev for lovligt at kunne drive virksomhed. 16. Effektivisering af kødkontrollen Kødkontrollen effektiviseres med 28,5 mio. kr. frem mod Fokusering af miljøgodkendelser Miljøgodkendelser af virksomheder forenkles, således at der reguleres på baggrund af virksomhedernes miljøbelastning fremfor størrelsen af virksomhedernes produktion. Endvidere vil flere virksomheder blive omfattet af en anmelderordning (bilag 2- Aftale om en vækstpakke Juni

8 virksomheder). Derved kan virksomhederne langt hurtigere komme i gang med ny produktion. 19. Forhøjelse af totalvægten for 7-akslede vogntog Grænsen for totalvægten for 7-akslede vogntog forhøjes fra 54 til 56 ton. 20. Forlænge forsøgsordning med modulvogntog Forsøgsordningen med modulvogntog forlænges frem til 2030, og der skabes dermed sikkerhed for branchens investeringer. 21. Udvidelse af vejnettet til kørsel med modulvogntog Vejnettet indrettet til kørsel med modulvogntog udvides i samarbejde med den grønne transportforligskreds (Regeringen, V, K, DF, SF, LA). De udvidelser, der opnås enighed om i forligskredsen, finansieres af Infrastrukturfonden. 22. Bedre mulighed for genstart efter konkurs Konkursrådet anmodes om at se på, om gældssaneringsreglerne i tilstrækkelig grad tager hensyn til iværksættere, der er gået konkurs og ønsker at starte på ny (genstartere). I Konkursrådets undersøgelse skal effekterne af eventuelle forslag til justeringer belyses grundigt, bl.a. i forhold til at sikre de konkursramtes fordringshavere. Konkursrådets betænkning skal være færdig i En ny ambitiøs strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Optimering af Eksportrådets organisation og globale indsats ved at omfordele ca pct. af Eksportrådets ressourcer. Samtidig sikres bedre administration af Eksportrådets betalingspraksis bl.a. med flere standardydelser, så der sikres ensartet kvalitet. Styrkelse af samspillet mellem Danidas erhvervsinstrumenter og Eksportrådet ved bl.a. at etablere en landbrugsinvesteringsfond og en fælles erhvervsfremstødsordning, som skal imødekomme et udviklingsbehov i udvalgte udviklingslande og vækstlande. Herved bringes dansk erhvervslivs kompetencer i spil i relevante udviklingslande til gavn for både udviklingslandene og Danmark. Der afsættes 85 mio. kr. i 2015 til initiativet. Styrkelse af det økonomiske diplomati ved bl.a. at oprette vækstrådgiverstillinger, der udsendes til udvalgte lande med henblik på at fremme strategisk sektorsamarbejde med landenes myndigheder inden for sektorer, hvor Danmark har særlige erfaringer og viden. Indsatsen skal ift. udviklingslande bidrage til at skabe bæredygtig udvikling og velstand i landet via forbedring af rammebetingelser, regulering, politikker m.v. i sektorerne og dermed skabe forudsætninger for, at danske virksomheder opnår et bedre markedsmæssigt fodfæste i landet. Endvidere iværksættes et pilotprogram for internationale projekter med store potentialer for danske virksomheder. Der afsættes 65 mio. kr. i 2015 hertil. Strømlining af den offentlige eksportfremmeindsats for at sikre, at virksomheder nemmere kan navigere mellem de offentlige tilbud. 8 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

9 Der afsættes 5 mio. kr. i 2015 til denne indsats. Initiativerne finansieres indenfor Udenrigsministeriets budgetrammer. 24. En bedre kommunal erhvervsfremme Regeringen og KL er med Aftale om kommunernes økonomi for 2015 enige om at styrke den kommunale erhvervsfremmeindsats gennem bl.a.: Etablering af én indgang for virksomheder En klar arbejdsdeling og bedre sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen En stærkere evalueringspraksis Inddragelse af virksomhederne i tilrettelæggelsen af indsatsen. 25. Forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten Gradvis forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41 pct. til 15,24 pct. i perioden for at øge kommunernes økonomiske tilskyndelse til at fastholde og tiltrække virksomheder. 26. Nyt uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomheder Etablering af et nyt sparrings- og uddannelsesforløb målrettet de bedste danske iværksættere i samarbejde med de regionale vækstfora. 27. Styrkede rammevilkår for offshore skibe Justering af tonnageskattereglerne i regi af forligskredsen for Aftale om at fremme flere skibe under Dannebrog (Regeringen, V, DF, K), således at de følgende specialskibe omfattes: Vagt, supply- og konstruktionsfartøjer Ishåndteringsfartøjer Vindmøllefartøjer ASV er (Accomodation and Support Vessels) Der er tale om en udvidelse af en statsstøtteordning. Initiativets ikrafttræden er derfor betinget af en statsstøttegodkendelse fra Europa-Kommissionen. Initiativet indebærer ikke ændringer af sømandsbeskatningsordningen. 28. Målsætning om byrdereduktion på 2 mia. kr. i 2020 i forhold til 2015 Målsætning om at reducere byrder på erhvervslivet med mindst 2 mia. kr. netto i 2020 i forhold til 1. januar De 2 mia. kr. ligger oven i de konkrete forenklingsforslag, som indgår i Vækstpakke Målsætningen omfatter både administrative og erhvervsøkonomiske byrder, herunder byrder, som følger af implementering af EU-direktiver. Skatter og afgifter samt EU-forslag med direkte retsvirkning undtages. Regeringen skal årligt redegøre for fremdriften i realiseringen af ambitionen om byrdereduktionen på 2 mia. kr. netto i Aftale om en vækstpakke Juni

10 29. Styrkede konsekvensvurderinger af ny lovgivning For at styrke konsekvensvurderingerne af ny regulering, vil regeringen i højere grad kvantificere væsentlige omkostninger eller lettelser for virksomhederne. Ved byrder eller lettelser, der medfører omkostninger for virksomhederne for mere end 50 mio. kr. årligt, eller hvor BNP-effekterne forventes at være større end 100 mio. kr. årligt, skal BNPeffekterne ligeledes kvantificeres. Kravet om kvantificering gælder omkostninger og lettelser, der følger af lovforslag og bekendtgørelser, herunder ved implementering af EUdirektiver samt forslag til ny regulering på EU-niveau. 30. Udvidet mandat for virksomhedsforum Udvidelse af mandatet for Virksomhedsforum, så Virksomhedsforum foruden reduktion af eksisterende administrative byrder også kan stille forslag til reduktion af eksisterende erhvervsøkonomiske byrder på erhvervslivet. Skatte- og afgiftsområdet undtages. 32. Målrettet lempelse af udbyttebeskatningen for danske selskaber Lempelse af selskabers beskatning af udbytte fra alle unoterede porteføljeaktier, som i dag kan afstås skattefrit. Aftaleparterne er enige om, at 70 pct. af udbytterne medregnes i den skattepligtige indkomst (i modsætning til i dag, hvor 100 pct. medregnes). Indregnes kun 70 pct. af udbyttet i den skattepligtige indkomst, indebærer det en reel beskatning på 15,4 pct. (med en selskabsskatteprocent på 22 pct. (gældende fra 2016)). Ordningen forventes indført med virkning fra Ordningen skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 45 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd fra 2015 og frem. 33. Erhvervsbeskatningsudvalg Nedsættelse af et erhvervsbeskatningsudvalg, der skal belyse mulige uhensigtsmæssigheder ved det nuværende regelsæt for beskatning af erhvervsindkomst og det afkast af investeringer, som erhvervsdrivende foretager i egne virksomheder. Udvalget skal på denne baggrund komme med forslag til en mere neutral og symmetrisk indretning af beskatningen. Der afsættes fra 2016 og frem en ramme på 200 mio. kr. årligt til opfølgning på erhvervsbeskatningsudvalget. Udvalgets arbejde skal blandt andet fokusere på: Beskatningen af aktive ejere og mulig indførelse af en såkaldt hovedaktionærmodel. Modellen skal sikre enten en sondring mellem afkastet af investeret kapital og afkastet af arbejdsindsats, eller en samlet beskatning, der er uafhængig af, hvilken af disse former afkastet har. Andre problemstillinger i tilknytning til valget af et arbejdsliv som selvstændig samt i forhold til valg af organisationsform for en virksomhed. Muligheden for at indføre en ensartet beskatning af kapitalindkomst. At inddrage erfaringer fra sammenlignelige lande, herunder vurdere om danske regler for beskatning af erhvervs- og kapitalindkomst er konkurrencedygtige. 10 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

11 Udvalget nedsættes med repræsentanter fra ministerierne. Til at bistå udvalget med faglig sparring mv. oprettes en referencegruppe bestående af eksterne eksperter. Udvalget afrapporterer til regeringen i Forlængelse af vækstlåneordningen Vækstlåneordningen forlænges med fem år indtil Den nuværende ramme, som giver Vækstfonden mulighed for at sikre udlån for op til 6 mia. kr., fastholdes. 35. Etablering af Dansk Vækstkapital II Mulighederne for at oprette Dansk Vækstkapital II undersøges i samarbejde med den danske pensionssektor. Dansk Vækstkapital II skal have en investeringsperiode på ca. fem år. Et eventuelt samarbejde om Dansk Vækstkapital II skal struktureres, så det understøtter opbygningen af et selvbærende marked på sigt. 36. Ny accelerationspulje Der oprettes en accelerationspulje på 0,5 mia. kr. målrettet virksomheder med særligt vækstpotentiale. Puljen administreres i Vækstfonden og giver Vækstfonden mulighed for at fastholde og gennemføre opfølgende investeringer i virksomheder i fondens eksisterende portefølje, der har et særligt vækstpotentiale. 37. Analyse af mulighederne for crowdfunding Der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at fremme crowdfunding i Danmark med henblik på at fremsætte forslag til justeringer af den danske regulering på området. Forslagene skal indebære, at investorerne fortsat har en passende beskyttelse. Undersøgelsen færdiggøres i Forlængelse af eksportlåneordningen Eksportlåneordningen forlænges frem til 2020 med en fastholdt låneramme på 35 mia. kr. Endvidere integreres Eksportlåneordningen i EKF s kerneforretning, og der skabes bedre muligheder for, at låntagere kan førtidsindfri lån Effektivisering af forsyningssektorerne Der skal gennemføres effektiviseringer i forsyningssektorerne for 3,3 mia. kr. i Heraf udgør tidligere besluttede effektiviseringer 1,8 mia. kr., som følger af Vækstplan DK (2012), Energiaftalen (2012) og Solcelleaftalen (2012), samt nye effektiviseringer på 1,6 mia. kr. De samlede effektiviseringer gennemføres i samarbejde med sektorerne. Der vil desuden som led i den kommende evaluering af Politisk aftale om organisering af affaldssektoren fra 2007 være særligt fokus på virksomhedernes muligheder for fritagelse for administrationsgebyr for erhvervsaffald, herunder om flere typer af virksomheder kan fritages automatisk. 39. Effektivisering af elsektoren Der skal som følge af Energiaftalen (2012) og Solcelleaftalen (2012) gennemføres effektiviseringer i elsektoren for 1,05 mia. kr. i På baggrund af elreguleringsudvalgets anbefalinger vil regeringen i 2015 fremlægge forslag til en model for en forbedret regulering af elsektoren, der skal realisere yderligere effektiviseringer for op til 250 mio. kr. Aftale om en vækstpakke Juni

12 Parterne bag Energiaftalen fra 2012 (Regeringen, V, DF, SF, EL, K) inviteres til drøftelse om forslag til en ændret regulering af elsektoren, der samlet skal realisere effektiviseringer for op til 1,3 mia. kr. i Effektivisering af fjernvarmesektoren Der skal gennemføres effektiviseringer i fjernvarmesektoren for 0,5 mia. kr. i Regeringen vil primo 2015 fremlægge forslag til en model for en forbedret regulering af fjernvarmesektoren. Parterne bag Reformopfølgningsaftalen fra 2000 (Regeringen, V, SF, K) inviteres til drøftelse om forslag til en ændret regulering af fjernvarmesektoren, der skal realisere effektiviseringer for 0,5 mia. kr. i Effektivisering af affaldssektoren Affaldsforbrændingssektoren skal effektiviseres med 0,2 mia. kr. i Regeringen og KL er enige om målsætningen om at effektivere affaldsforbrændingssektoren med 0,2 mia. kr. i 2020 til gavn for virksomheder og forbrugere samt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til realiseringen heraf Effektivisering af vand- og spildevandssektoren Der skal gennemføres effektiviseringer for i alt 0,9 mia. kr. i spildevandsselskaberne (inkl. 0,7 mia. kr. der blev besluttet i Vækstplan DK) og 0,4 mia. kr. i vandforsyningsselskaberne i Parterne bag Aftale om en mere effektiv vandsektor fra 2007 (Regeringen, V, DF, SF, EL, K) inviteres i 2014 til drøftelse af forslag til en ændret regulering af vand- og spildevandssektoren, der skal realisere effektiviseringer for samlet set 1,3 mia. kr. i Analyse af gassektoren Der igangsættes en analyse af gassektoren. Analysen gennemføres inden udgangen af første halvår Regeringen vil på baggrund af denne analyse samt elreguleringsudvalgets anbefalinger fremlægge forslag til en model for en forbedret regulering af gassektoren. Parterne bag Reformopfølgningsaftalen fra 2000 (Regeringen, V, SF, K) inviteres til drøftelse om forslag til en ændret regulering af gassektoren. 45. Analyse af Energinet.dk Der igangsættes en analyse af Energinet.dk s omkostningsstruktur samt de styringsmæssige rammer for Energinet.dk. Analysen gennemføres i Harmonisering af brandkrav Brandkravene til højlagre bringes i overensstemmelse med kravene i vore nabolande. Dette gælder bl.a. kravene til isoleringsmateriale samt en revision af de tekniske forskrifter vedr. blandet oplag. Herudover undersøges mulighederne for, at myndighederne kan forhåndsgodkende brandsikkerhed i nybyggeri på baggrund af plantegninger. Endeligt igangsættes et analysearbejde med henblik på at udarbejde en mere risikobaseret tilgang til brandkrav i byggeriet. 12 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

13 47. Øget anvendelse af internationale standarder mv. Stærkstrømsreglerne og standarderne for arbejdspladsbelysning internationaliseres og forenkles med henblik på at øge konkurrencen på markedet for elinstallationer, elforsyningsanlæg og belysning, uden at gå på kompromis med den tekniske sikkerhed. Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand moderniseres. Professionalisering af den tekniske byggesagsbehandling, herunder analyse af fordele og ulemper ved at sagsbehandlingen varetages af større enheder. 48. Justering af muligheder for byggekrav i lokalplaner Byggekravene i lokalplaner justeres således, at krav til bygningers energiklasse fremover alene reguleres med bygningsreglementet og ikke kan fastsættes i nye lokalplaner. Herudover iværksættes en analyse af lokalplaners bestemmelser om æstetik, bygningshøjde og bebyggelsesprocent med henblik på at vurdere, om bestemmelserne er hensigtsmæssige. 49. Analyse af statikere og landinspektører Igangsættelse af en undersøgelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører samt af muligheden for meritoverførsel fra relevante uddannelser til landinspektøruddannelsen. Igangsættelse af undersøgelse af muligheden for forenkling af autorisationsordningen for statikere. 51. Gennemsigtighed på realkreditmarkedet I forlængelse af aftalen af 6. februar 2014 mellem regeringen, V, SF og K om regulering af refinansieringsrisiko ifm. rentetilpasningslån, vil regeringen etablere en offentlig hjemmeside, der løbende viser, hvad de faktiske årlige omkostninger (inklusive gebyrer, bidragssatser og kursskæring) er på boliglån mod pant i fast ejendom ydet af realkreditinstitutterne, og af pengeinstitutter i form af prioritetslån. Prissammenligningsværktøjet etableres af Finanstilsynet, der får ansvaret for løbende at indsamle oplysningerne og stille dem til rådighed for offentligheden og finansieres via Finanstilsynets eksisterende hjemmel til at opkræve gebyrer i lov om finansiel virksomhed. 52. Generel lempelse af autorisations- og uddannelseskrav mv. for en række mindre erhverv Gennemførelse af en række initiativer vedr. mindre erhverv: Afskaffelse af autorisationsordning for translatører og tolke. Afskaffelse af autorisationsordning for dispachører. Afskaffelse af maksimalpriser for tilstands- og eleftersynsrapporter i huseftersynsordningen. Undersøgelse af muligheden for at afskaffe kursuskrav for rottebekæmpelse. Revision af ordningerne for offshoreanlæg. Sammenlægning af uddannelser ved arbejde med kraner. Forenkling og modernisering af uddannelseskrav for arbejde med elevatorer. Aftale om en vækstpakke Juni

14 Lempelse af uddannelseskrav samt evt. indførsel af delautorisation for forsikringsformidlere. Forenkling og modernisering af uddannelseskrav på fyrværkeriområdet. Sammenlægning af uddannelse og autorisation for inseminører. Modernisering af autorisationsordningen for veterinærsygeplejersker. Digital indberetning af oplysninger til tilstandsrapporter. Afskaffelse af særkrav om obligatorisk prøve for ansatte på deponeringsanlæg. Indførelse af straksafgørelser ved salg af giftige stoffer. Forenkling af autorisationsprocessen for psykologer. Udvikling af en forbrugerguide til selvsalg af bolig på Boligejer.dk, der skridt for skridt guider sælgeren igennem faserne i et boligsalg uden brug af ejendomsmægler. 54. Analyse af konkurrencen i og regulering af advokatbranchen Igangsættelse af en analyse af reguleringen af advokatbranchen, som under hensyntagen til retssikkerheden skal afdække mulighederne for at opnå en mere effektiv konkurrence på området, lavere priser og øget kvalitet. Analysen vil være færdig inden udgangen af Analyse af frit valg på tv-markedet Igangsættelse af en analyse af, om øget frit valg af tv-distributører vil føre til bedre og billigere tv-løsninger for forbrugerne. Medieforligskredsen vil blive forelagt analysens konklusioner. 56. Analyse af konkurrence på bredbånd Igangsættelse af en analyse, der skal identificere mulige konkurrenceproblemer på bredbåndsmarkedet og tiltag, der kan øge konkurrencen og dermed understøtte et mere velfungerende marked til glæde for forbrugerne og virksomhederne. Analysen forventes færdig i efteråret Færre ansættelsesklausuler Jobklausuler forbydes. Der vil dog forsat være mulighed for at aftale jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelser samt i forbindelse med vikarer. Der indføres ens regler om brugen af kunde- og konkurrenceklausuler, som gælder for alle medarbejdergrupper på arbejdsmarkedet. Reglerne for konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer udbredes således til at gælde for alle lønmodtagere. Der indføres en maksimal varighed for ansættelsesklausuler på 12 måneder, og kompensationsreglerne ændres, så lønmodtagere kompenseres mere, jo længere klausul de er bundet af. Aftalen indebærer, at der fortsat er mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kan indgå kollektive overenskomster, hvor man fraviger reglerne, således at der kan tages hensyn til helt særlige forhold i den enkelte branche. Ændringen skal alene gælde for fremtidige aftaler og griber ikke ind i eksisterende aftaler på arbejdsmarkedet. 14 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

15 Der er enighed om at evaluere ændringerne, herunder ved at igangsætte en analyse af udenlandske erfaringer med klausuler, herunder i USA, der i Californien har forbudt ansættelsesklausuler. 58. Udvidelse af flexboligordning Udvidelse af flexboligordningen, så tilladelsen til at benytte en bolig som flexbolig fastholdes efter salg. Flexboliger bevarer helårsstatus efter byggelovgivningen. Udvidelsen ændrer ikke på, at flexboligtilladelser kun kan meddeles i overensstemmelse med planloven. 60. Ny professionel bestyrelse med ansvar for håndhævelse af konkurrenceloven Det nuværende Konkurrenceråd erstattes af en professionel bestyrelse bestående af syv medlemmer, der tilsammen har konkurrence- og forbrugerfaglig indsigt og erhvervserfaring. Medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Samtidig etableres et rådgivende udvalg, hvor bl.a. relevante interesseorganisationer er repræsenteret. Aftaleparterne vil arbejde for gennemførelsen af dette i regi af forligskreds for aftale om en styrkelse af konkurrencen (Regeringen, V, K, DF). 61. Lovfæstet uafhængighed i konkurrenceanalyser Den generelt gældende praksis i forhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udarbejdelse af konkurrenceanalyser formaliseres, således at analyserne udarbejdes under den nye, uafhængige bestyrelses ansvar. Erhvervs- og vækstministeren kan dog fortsat anmode om, at der gennemføres analyser af bestemte områder. 73. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse Regeringen, DA og LO har drøftet udfordringerne i voksen- og efteruddannelsessystemet, og har den 7. maj 2014 indgået en aftale om at anbefale en række initiativer, som skal sikre ufaglærte og faglærte langt bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder. Forligsparterne (regeringen, V, K, DF, SF og LA) tilslutter sig denne aftale Flere praktikpladser Der afsættes en ramme på 95 mio. kr. i til udmøntningen af de konkrete forslag vedr. flere praktikpladser. Forslagene må ikke forværre erhvervsbelastningen inden for AUB. 75. Øget indsats i forhold til praktiksøgende elever Regeringen indleder drøftelser med arbejdsmarkedets parter med henblik på, at der kan opnås en fælles forståelse om understøttelse af en tæt kontakt mellem praktikcentret og elever uden en praktikplads, som er opført i praktikpladssøgekøen. Aftaleparterne forelægges resultatet af drøftelserne med arbejdsmarkedets parter. 76. Styrket praktiksøgende arbejde Regeringen indleder drøftelser med arbejdsmarkedets parter med henblik på, at der kan opnås en fælles forståelse om styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde, under- Aftale om en vækstpakke Juni

16 støttelse af hjælp til nye praktikvirksomheder samt administrativ hjælp til de helt små virksomheder. Aftaleparterne forelægges resultatet af drøftelserne med arbejdsmarkedets parter. 77. Øget brug af dimensionering Øget brug af dimensionering på videregående uddannelser, hvor dimittenderne har svært ved at finde relevant beskæftigelse. 78. Flere højtuddannede til Det Blå Danmark I forlængelse af det øgede antal studiepladser til Det Blå Danmark, og for at sikre øget fleksibilitet til at tilpasse udbuddet af studiepladser til behovet, fjernes den hidtidige ramme for optaget på finansloven. Fremadrettet reguleres optaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 79. Gennemsigtighed i den enkeltes uddannelsesvalg Etablering af et nemt, digitalt overblik bl.a. i tilknytning til UddannelsesGuiden (ug.dk) med sammenlignelige og overskuelige informationer om de forskellige uddannelser, herunder bl.a. information om ledighed, erhvervsindkomst, beskæftigelse og timetal på uddannelsen, samt studerende og færdiguddannedes vurdering af uddannelsernes kvalitet og relevans for efterfølgende job. Dette gennemføres i regi af Universitetsforligskredsen (Regeringen, V og K) på universitetsområdet; i regi af forligskredsen for lov om erhvervsakademierne (Regeringen, V, DF, SF og K) på erhvervsakademierne; i regi af forligskreds for lov om professionshøjskolerne (Regeringen, V, DF og K) på professionshøjskolerne; og desuden på de maritime uddannelser, de videregående kunstneriske uddannelser og på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 80. Et bæredygtigt antal uddannelser Krav til alle de videregående uddannelsesinstitutioner om at øge kvaliteten og gennemsigtigheden i uddannelsesudbuddet. Med henblik på at understøtte institutionernes arbejde med dette gives institutionerne mulighed for (a) at sammenlægge eksisterende uddannelser uden prækvalifikation, (b) at lade de enkelte studieordninger variere mellem institutionerne i højere grad end i dag (erhvervsakademier og professionshøjskoler), og (c) at gennemføre undervisning på flere forskellige udbudssteder (erhvervsakademier og professionshøjskoler). Dette gennemføres i regi af Universitetsforligskredsen (Regeringen, V og K). 81. Vækstløft for små og mellemstore produktionsvirksomheder Der udbydes et vækstprogram, hvor op til 1000 små og mellemstore produktionsvirksomheder kan få rådgivning og sparring om konkrete tiltag, som virksomheden kan gennemføre med henblik på øget produktivitet og konkurrenceevne, fx øget automatisering. Initiativet gennemføres over en treårig periode, og den konkrete udformning af vækstprogrammet aftales med de regionale vækstfora. 82. Startpakker med standarder til små og mellemstore produktionsvirksomheder Dansk Standard udvikler fire-seks startpakker, der dels indeholder standarder, som er særligt relevante for produktionsprocesser i små- og mellemstore virksomheder, dels in- 16 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

17 deholder gratis rådgivning, der gør det lettere at omsætte standarderne til praksis i virksomheden. 83. Strategi for internationale standarder Der udarbejdes en strategi, der skal styrke virksomheder og myndigheders anvendelse af internationale standarder med henblik på bl.a. at lette administrative byrder gennem styrket egenkontrol i virksomhederne samt forbedre adgangen for danske underleverandører til globale værdikæder. 84. Task-force til at afdække reguleringsmæssige barrierer for øget ressourceeffektivitet Der oprettes en task-force, der skal afdække barrierer for virksomheders ressourceeffektivitet til gavn for både miljø, innovation og produktivitet. Task-forcen skal arbejde for en effektiv og opdateret regulering og skal som led heri komme med forslag til regelforenklinger. Task-forcen vil kunne komme med forslag til ændringer af eksisterende regler for at fremme ressourceeffektivitet, innovation og grøn omstilling. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt i hertil. 85. Træningsforløb for medarbejdere skal øge ressourceeffektivitet Der udvikles nye træningsforløb inden for ressourceeffektivitet for medarbejdere beskæftiget i produktionserhverv. Træningsforløbene udvikles i dialog med de regionale vækstfora. 86. Udmøntning af FØP/fleks-provenu til Danmarks innovationsfond Tilførsel af 241 mio. kr. i 2015 fra FØP/fleks-reserven i regi af forligskredsen bag FØP/Fleks-reformen (Regeringen, V, SF, LA og K) til Danmarks Innovationsfond til strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Midlerne skal bl.a. understøtte igangsættelsen af to nye samfundspartnerskaber om innovation om big data og avancerede materialer. Partnerskaberne vil understøtte realiseringen af potentialet i store datamængder og dansk erhvervslivs styrkeposition på det materialeteknologiske område. Der tages stilling til den nærmere udpegning af strategiske forskningstemaer, specifikke innovationstiltag m.v. i forbindelse med de politiske forhandlinger om den samlede forskningsreserve i efteråret Danmarks Grundforskningsfond I 2015 tilføres Danmarks Grundforskningsfond 3 mia. kr., så fonden kan igangsætte nye forskningscentre frem til Styrket indsats for innovationsnetværk Styrkelse af den internationale indsats i de danske innovationsnetværk og klyngeorganisationer. 89. Målrettet indsats for innovationsmiljøet omkring Femern Bælt-forbindelsen Gennemførelse af en målrettet indsats for at styrke innovationsmiljøet omkring Femern Bælt-forbindelsen. Aftale om en vækstpakke Juni

18 90. Nedrivningspuljer Styrkelse af indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i yderområderne ved at forlænge nedrivningspuljen samt udvide ansøgningskriterierne, således at kondemnable boliger også kan omfattes. Der afsættes 55 mio. kr. årligt i perioden til nedrivningspuljen. 91. Landsbyggefonden og udfordringer for boliger i yderområder I regi af efterårets boligforhandlinger om den fremtidige anvendelse af Landsbyggefondens midler drøftes mulighederne for yderligere nedrivninger af almene boliger i yderområderne. 92. Lånepulje til kommuner i forbindelse med afvikling af brugen af kommunale bygninger Etablering af en ny pulje på 50 mio. kr. i 2015 i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor kommuner i yderområder, som på grund af ejendomssituationen oplever en finansiel belastning ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende, kan søge om mulighed for optagelse af lån til imødegåelse af likviditetsbelastningen. Det forudsættes i den forbindelse, at den pågældende kommune med henblik på en effektiv drift af kommunens virksomhed og varetagelse af serviceforpligtelser foretager en flerårig planlægning af den kommunale bygningsmasse og redegør herfor i forbindelse med budgetlægningen. 93. Befordringsfradrag i yderområderne Anvendelse af regeringens nye definition af yderområder ift. skattelovgivningens regler om forhøjet befordringsfradrag til pendlere med lang daglig befordring i visse yderkommuner. De nye kommuner er udpeget til brug for fordeling af EU-midler til regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet for Konkret indebærer det, at kredsen af omfattede kommuner udvides fra 16 til 25, når der medregnes to kommuner, der opfylder de gamle kriterier, men ikke de nye. Udvidelsen skønnes at indebære et umiddelbart mindreprovenu på 35 mio. kr. efter tilbageløb fra Analyse af kystzonelovgivningen Igangsættelse af et arbejde med henblik på at afdække, om reglerne vedr. kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen indeholder barrierer for strukturudviklingen og værditilvæksten i kystnære erhverv, der går længere end hensynet til natur og miljø tilsiger. Endvidere afdækkes det hvilke muligheder kommunerne har for planlægning i kystnærhedszonen og i strandbeskyttelseslinjen samt hvordan kommunerne administrerer reglerne. Analysearbejdet skal ses i sammenhæng med aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvor regeringen og KL er enige om, at se på rammerne for kommunernes fysiske planlægning, herunder planloven og udmøntningen af denne. Videre skal analysearbejdet ses i forlængelse af Vækstplan Turisme, hvori der indgår en forsøgsordning til fremme af den fysiske udvikling af dansk turisme inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. 18 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

19 95. Fuld momsfradrag for hotelovernatninger Momsfradraget for hotelovernatninger forhøjes, således at danske og udenlandske virksomheder fra og med 2015 vil have fuld fradragsret for deres momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark. Initiativet skønnes at medføre et årligt mindreprovenu på 105 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd fra 2015 og frem. 96. Pulje til kystturisme Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden til VisitDenmark med henblik på at styrke markedsføringen af danske kyst- og naturområder i udlandet, herunder særligt i Tyskland. 97. Analyse vedr. investeringsinstitutter Regeringen har igangsat en analyse af reglerne vedr. investeringsinstitutter. Der vil blive set positivt på at håndtere de problemstillinger, der behandles i analysen. 98. Udvidelse af erhvervsphd-ordningen til Færøerne og Grønland og små vækstkautioner En midlertidig åbning af erhvervsphd-ordningen til Grønland og Færøerne i Der afsættes i alt 5 mio. kr. til denne midlertidige åbning fordelt jævnt over årene Der er tale om en afgrænset udvidelse, som ikke sker på bekostning af danske studerende og virksomheders adgang til ordningen. En udvidelse af Vækstkautionsordningen under Vækstfonden. Der afsættes i alt 10 mio. kr. i tabsramme hertil, heraf 5 mio. kr. til virksomheder på Færøerne og 5 mio. kr. til virksomheder i Grønland. Der er tale om en afgrænset udvidelse, som ikke sker på bekostning af danske virksomheders adgang til ordningen. En revision af lov om Vækstfonden, så Vækstfonden får lovhjemmel til at investere i virksomheder i Grønland og på Færøerne. Endvidere gives i regi af forligskredsen bag Kreditpakken (Regeringen, SF, K, V og DF) mulighed for, at likviditetsfaciliteten etableret til Vækstlån og Ansvarlige lån udvides til også at kunne anvendes på Færøerne og i Grønland Nedsættelse af statstilskud til A/S Storebælt Statens tilskud til jernbanens betaling til A/S Storebælt nedsættes med 200 mio. kr. årligt fra 2015 og frem i regi af forligskredsen (Regeringen, V og K). En reduktion af statens jernbanebetaling med 200 mio. kr. årligt vil hverken have betydning for bilisternes eller togenes (og dermed togpassagerernes) takster på Storebælt Afgiftsforhøjelse på cigarillos mv. Justering af afgiftsreglerne for cigarillos, cerutter og cigarer mv, der indebærer forhøjelse af stykafgiften til 50 øre pr. stk. i 2015, fastholdelse af værdiafgiften på 10 pct. af detailprisen samt indførsel af en minimumsafgift på 130 øre pr. stk. inkl. moms i Der gennemføres endvidere en regulering af styk- og minimumsafgiften med årligt 1,8 pct. i perioden Aftale om en vækstpakke Juni

20 Justeringen skønnes at indebære et årligt merprovenu på ca. 40 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd fra 2015 og frem One-stop-shop for moms samt andre ændringer af momslove Folketinget har, med henblik på implementering af et EU-direktiv, vedtaget ændringer i momsloven. De vedtagne ændringer medfører bl.a., at personer i Danmark skal svare dansk moms af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, der er købt fra virksomheder i andre lande. Ændringerne i momsloven medfører også, at personer i andre EU-lande ikke længere vil skulle svare dansk moms af disse ydelser, der er købt fra virksomheder i Danmark. I den forbindelse etableres One Stop Shopordninger for at nedbringe virksomhedernes administrative byrder. Ændringerne skønnes samlet set at medføre et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 50 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 80 mio. kr. i Forskningsreserven (FØP/fleks-provenu) Udmøntning af FØP/fleks-provenu til Danmarks innovationsfond i regi af forligskredsen bag FØP/Fleks-reformen (Regeringen, V, SF, LA og K) Pulje voksen- og efteruddannelse Udmøntning af pulje til voksen- og efteruddannelse fra Aftaler om Vækstplan DK til mere og bedre voksen- og efteruddannelse i regi af forligskredsen (Regeringen, V, K, DF, SF og LA) Afgiftsharmonisering for taxier mv. Der gennemføres en harmonisering af afgifterne for taxiområdet i hele landet for at sikre lige beskatningsvilkår ved at gennemføre følgende tiltag: Afskaffelse af registreringsafgift for taxier, limousiner og sygetransportbiler, så alle personbiler til erhvervsmæssig befordring er fritaget for registreringsafgift. Afskaffelse af reglerne om frikørsel af taxier og limousiner, så der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner. De løbende afgifter for biler til offentlig servicetrafik omlægges, så alle kørselstyper er fritaget for vægt- og ejerafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler. Harmoniseringen af afgiftsreglerne skønnes samlet set at medføre et merprovenu på ca. 85 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 135 mio. kr. i 2020 efter tilbageløb og adfærd Effektivisering af redningsberedskabet Gennemførelse af en strukturreform af redningsberedskabet og dermed frigørelse af et samlet nettoprovenu på 75 mio. kr. i 2015, 150 mio. kr. i 2016 og 200 mio. kr. fra 2017 og frem til disponering i en vækstaftale. Regeringen har indgået en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2015, der indebærer, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. 20 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

Aftale om en vækstpakke

Aftale om en vækstpakke Aftale om en vækstpakke Juni 2014 Aftale om en vækstpakke Juni 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om en vækstpakke (juni 2014)... 3 2. Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Mere effektivt byggeri og billigere forsyning

Mere effektivt byggeri og billigere forsyning Vækstinitiativer 2015 fm.dk Mere effektivt byggeri og billigere forsyning Byggeriet skal være effektivt, så der kan sikres velfungerende og billige bygninger til både erhvervslivet og husholdninger. Et

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Analyse 29. juni 2015

Analyse 29. juni 2015 Analyse 29. juni 2015 Regeringsgrundlaget og Produktivitetskommissionens forslag vedr. konkurrence, infrastruktur og regulering Af Jens Hauch og Nicolai Kaarsen En af målsætningerne i Regeringsgrundlaget

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning:

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere