Aftale om en vækstpakke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en vækstpakke"

Transkript

1 Aftale om en vækstpakke Juni 2014 Aftale om en vækstpakke Juni

2 Indhold 1. Indledning til aftale om en vækstpakke (juni 2014) Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke (juni 2014) Aftale om en vækstpakke Juni 2014

3 Indledning til aftale om en vækstpakke Der indgås en delaftale om en vækstpakke som led i en samlet aftale om Vækstpakke Der indgås stemmeaftaler om initiativerne i delaftalen. Tilslutning til stemmeaftalerne indebærer følgende: At aftaleparterne bag de respektive stemmeaftaler i førstkommende Folketingssamling forpligter sig til at stemme for de forslag, der implementerer stemmeaftalen, idet det bemærkes, at ikke alle partier, der indgår i aftale om en vækstpakke, tilslutter sig initiativerne i delaftalen, jf. side 4. Hvis initiativerne har bevillingsmæssige konsekvenser, forpligter aftaleparterne sig til at stemme for specifikke forslag, som tilvejebringer den nødvendige bevillingsmæssige hjemmel hertil. For så vidt angår igangsættelse af analyser eller aftaler med tredjepart, består aftaleparternes tilslutning til initiativet af tilkendegivelse om opbakning. Aftaleparterne bag de respektive stemmeaftaler indgår ikke nye forlig om de pågældende initiativer. Det vil sige, at aftaleparterne står frit, når den nødvendige lovgivning er vedtaget, eller der er afsat de aftalte bevillinger. I de tilfælde, hvor gennemførelse af initiativerne forudsætter justeringer i eksisterende forlig, forpligter de af aftaleparterne, som indgår i forligskredsen, sig til at gennemføre de relevante ændringer i forliget. Stemmeaftalerne indebærer ikke justeringer i eksisterende forligskredse. Dvs. at aftaleparterne bag de respektive stemmeaftaler ikke indtræder i eksisterende forlig om initiativer, som er omfattet af de respektive stemmeaftaler. Aftale om en vækstpakke Juni

4 Aftale om en vækstpakke Nyt kapitel Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er enige om en aftale om en vækstpakke indeholdende en række initiativer rettet mod bedre regulering, styrket offentlig virksomhedsservice, forskning og uddannelse samt bedre erhvervsbeskatning mv. Det er ikke alle aftaleparter, som tilslutter sig alle initiativerne. Det fremgår nedenfor, hvilke partier der tilslutter sig de enkelte initiativer i aftale om en vækstpakke. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enige om initiativerne: 6, 8, 15, 22, 37, 39-45, 49, 51, 57-58, 73, 75-76, 78-79, 81-88, 90, 92, 95-96, 98, 100, og Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om initiativerne: 4-5, 7, 9-10, 12-13, 16-17, 19-21, 23-30, 33-36, 38, 47, 52, 54-56, 60-61, 77, 80, 89, 91, 93-94, 97 og 107. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enige om initiativ 112. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti er enige om initiativ 111. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om initiativerne: 14, 32, 46 og 48. Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enige om initiativ 101. Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er enige om initiativ 106. Datagrundlaget for provenuberegninger mv. vil blive konsolideret i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslagene. 4 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

5 4. Forkortelse af centrale offentlige sagsbehandlingstider i staten med gennemsnitligt en tredjedel Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for centrale erhvervsrettede myndighedsopgaver i staten med gennemsnitligt en tredjedel fra 2016 ved bl.a. at reducere sagsbehandlingstiderne i staten som følger: Sagsbehandlingstiderne for miljøgodkendelser reduceres med 20 pct. Sagsbehandlingstiderne for registrering af fødevarevirksomheder reduceres med 100 pct. Sagsbehandlingstiderne for etablering af selskaber reduceres med 30 pct. Sagsbehandlingstiderne for autorisationsansøgninger til el, vvs og kloak reduceres med 15 pct. For klagesager over strakspåbud og forbud på arbejdsmiljøområdet er målet en reduktion på 33 pct. Sagsbehandlingstiden for patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen forkortes med 10 pct., hvormed sagsbehandlingstiden forventes at blive den korteste blandt de lande, Danmark normalt sammenlignes med. Frem mod 2018 suppleres indsatsen med en række tiltag, der skal reducere sagsbehandlingstiden yderligere. I den forbindelse vil nye indsatsområder og mulige justeringer heraf skulle identificeres. Der afsættes 8 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. årligt herefter til initiativet. 5. Forkortelse af centrale offentlige sagsbehandlingstider i kommunerne med en tredjedel Regeringen og KL er med Aftale om kommunernes økonomi for 2015 enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i Reduktionen skal bl.a. opnås ved at indføre servicemål for følgende sagsbehandlingsområder: Miljøgodkendelser Godkendelser af husdyrbrug Byggesager Servicemålene skal understøtte digitaliseringen i den kommunale forvaltning og sikre, at såvel kommuner og ansøgere har incitament til at medvirke til en effektiv og hurtig sagsbehandling. Det følger således af Aftale om kommunernes økonomi for 2015, at regeringen og KL vil: udarbejde en model med konkrete servicemål for sagsbehandlingstiderne på de pågældende områder. Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. gennemføre regelforenklinger på miljøområdet og byggeområdet med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til lavere sagsbehandlingstid. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmeldeordninger for miljøgodkendelser, sager om godkendelse af husdyrbrug samt byggesager. Den nærmere Aftale om en vækstpakke Juni

6 afgrænsning af de konkrete sagstyper skal konsolideres under hensyntagen til bl.a. miljøbeskyttelsesniveau og sikkerhed i byggeri. harmonisere byggesagsgebyret således, at der er en ensartet gebyrmodel på tværs af alle kommuner baseret på myndighedernes timeforbrug på sagsbehandlingen. Det følger af kommuneaftalen for 2015, at kommunerne samlet set ikke hæver gebyrerne på området. Servicemålene samt modellen for regelforenklinger og gebyrharmonisering drøftes med kommunerne i efteråret Der afsættes 48 mio. kr. i 2015 faldende til 45 mio. kr. i 2016 og frem til initiativerne. Heraf er allerede afsat 20 mio. kr. til kommunerne i 2015 og 40 mio. kr. til kommunerne i de efterfølgende år, jf. Aftale om kommunernes økonomi for NemVirksomhed Lancering af initiativet NemVirksomhed med henblik på at reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat. Initiativet består af tre elementer: Automatiske overførsler af transaktionsdata fra bank til regnskabssystem (via en udbygning af eksisterende netbankløsninger). En standard kontoplan i regnskabssystemet til afhjælpning af fejl. Automatisk afregning af moms og skat. Der afsættes 1 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. årligt i og 9 mio. kr. årligt i Analyser af lempelse af revisionspligten Igangsættelse af en analyse af mulighederne for og konsekvenserne ved en lempelse af revisionspligten for mindre virksomheder. Analysen skal belyse mulighederne for at reducere de administrative byrder for de mindre virksomheder, konsekvenser for skatteprovenuet og behovet for tilpasning af tilsyn og kontrol. 8. Analyse af digitalt regnskab Igangsættelse af en analyse af mulighederne for udvikling af en digital regnskabsløsning, der automatisk kobler bogføringssystemer med indberetning til myndighederne. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2014 til analysen. Analysen færdiggøres primo Gratis adgang til regnskaber Gratis adgang for virksomheder til regnskabsdata, hvilket gør det lettere at benytte regnskabsdata til udvikling af nye produkter og services. Udvikling af en digital service, hvormed virksomheder let kan tjekke deres kunders kreditværdighed og dermed reducere deres tab på kunder, som ikke kan betale deres regninger. 6 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

7 Der afsættes 13 mio. kr. i 2015, 11 mio. kr. årligt i perioden og 10 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. 10. eskatdata Udvidelse af eskatdata på personområdet, således at data også kan anvendes til de finansielle virksomheders generelle rådgivning og i forbindelse med deres risikostyring, frem for kun i forbindelse med konkret kreditvurdering. Dette forudsætter ændringer i skattekontrolloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige samt lov om et indkomstregister. Så vidt muligt udvidelse af eskatdata til erhvervsområdet med henblik på, at der også kan ske automatiske overførsler af data mellem SKAT og den finansielle sektor i forbindelse med kreditvurdering og generel rådgivning af virksomheder. Dette forudsætter ligeledes, at de nødvendige lovhjemler tilvejebringes i relation til udvidelsen på erhvervsområdet. 12. Afskaffelse af medielicens for erhverv Afskaffelse af medielicensen for erhverv fra 1. januar Afskaffelsen finansieres ved en nedsættelse af licenstilførslen til DR og de regionale TV 2-virksomheder. 13. Analyse af yderligere administrative lettelser Analyse af mulighederne for yderligere administrative lettelser på områder, der har særlig betydning for danske produktionsvirksomheder. 14. Ophævelse af danske særregler på fødvareområdet Ophævelse af følgende danske særregler: Krav om hygiejneuddannelse, mærkning af tilsætningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer, mærkning af engrosemballager med fisk og fiskevarer, klassifikation af færdigpakkede ærter, advarselsmærkning på lakrids, krav om dokumentation af indholdet af aflatoksiner i nødder mv., harmonisering af betegnelse for alkoholfri for øl samt nationale særregler for temperaturer. Reglerne vedr. berigelse af fødevarer forenkles, således at allerede godkendte og sikkerhedsvurderede vitaminer og mineraler optages på en positivliste og kan anvendes af virksomhedernes uden yderligere krav. Nye tilsætninger og anvendelser vil fortsat skulle sikkerhedsvurderes. 15. Afskaffelse af næringsbrevsordningen Næringsbrevsordningen afskaffes, så fødevarevirksomheder ikke længere skal have næringsbrev for lovligt at kunne drive virksomhed. 16. Effektivisering af kødkontrollen Kødkontrollen effektiviseres med 28,5 mio. kr. frem mod Fokusering af miljøgodkendelser Miljøgodkendelser af virksomheder forenkles, således at der reguleres på baggrund af virksomhedernes miljøbelastning fremfor størrelsen af virksomhedernes produktion. Endvidere vil flere virksomheder blive omfattet af en anmelderordning (bilag 2- Aftale om en vækstpakke Juni

8 virksomheder). Derved kan virksomhederne langt hurtigere komme i gang med ny produktion. 19. Forhøjelse af totalvægten for 7-akslede vogntog Grænsen for totalvægten for 7-akslede vogntog forhøjes fra 54 til 56 ton. 20. Forlænge forsøgsordning med modulvogntog Forsøgsordningen med modulvogntog forlænges frem til 2030, og der skabes dermed sikkerhed for branchens investeringer. 21. Udvidelse af vejnettet til kørsel med modulvogntog Vejnettet indrettet til kørsel med modulvogntog udvides i samarbejde med den grønne transportforligskreds (Regeringen, V, K, DF, SF, LA). De udvidelser, der opnås enighed om i forligskredsen, finansieres af Infrastrukturfonden. 22. Bedre mulighed for genstart efter konkurs Konkursrådet anmodes om at se på, om gældssaneringsreglerne i tilstrækkelig grad tager hensyn til iværksættere, der er gået konkurs og ønsker at starte på ny (genstartere). I Konkursrådets undersøgelse skal effekterne af eventuelle forslag til justeringer belyses grundigt, bl.a. i forhold til at sikre de konkursramtes fordringshavere. Konkursrådets betænkning skal være færdig i En ny ambitiøs strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Optimering af Eksportrådets organisation og globale indsats ved at omfordele ca pct. af Eksportrådets ressourcer. Samtidig sikres bedre administration af Eksportrådets betalingspraksis bl.a. med flere standardydelser, så der sikres ensartet kvalitet. Styrkelse af samspillet mellem Danidas erhvervsinstrumenter og Eksportrådet ved bl.a. at etablere en landbrugsinvesteringsfond og en fælles erhvervsfremstødsordning, som skal imødekomme et udviklingsbehov i udvalgte udviklingslande og vækstlande. Herved bringes dansk erhvervslivs kompetencer i spil i relevante udviklingslande til gavn for både udviklingslandene og Danmark. Der afsættes 85 mio. kr. i 2015 til initiativet. Styrkelse af det økonomiske diplomati ved bl.a. at oprette vækstrådgiverstillinger, der udsendes til udvalgte lande med henblik på at fremme strategisk sektorsamarbejde med landenes myndigheder inden for sektorer, hvor Danmark har særlige erfaringer og viden. Indsatsen skal ift. udviklingslande bidrage til at skabe bæredygtig udvikling og velstand i landet via forbedring af rammebetingelser, regulering, politikker m.v. i sektorerne og dermed skabe forudsætninger for, at danske virksomheder opnår et bedre markedsmæssigt fodfæste i landet. Endvidere iværksættes et pilotprogram for internationale projekter med store potentialer for danske virksomheder. Der afsættes 65 mio. kr. i 2015 hertil. Strømlining af den offentlige eksportfremmeindsats for at sikre, at virksomheder nemmere kan navigere mellem de offentlige tilbud. 8 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

9 Der afsættes 5 mio. kr. i 2015 til denne indsats. Initiativerne finansieres indenfor Udenrigsministeriets budgetrammer. 24. En bedre kommunal erhvervsfremme Regeringen og KL er med Aftale om kommunernes økonomi for 2015 enige om at styrke den kommunale erhvervsfremmeindsats gennem bl.a.: Etablering af én indgang for virksomheder En klar arbejdsdeling og bedre sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen En stærkere evalueringspraksis Inddragelse af virksomhederne i tilrettelæggelsen af indsatsen. 25. Forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten Gradvis forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41 pct. til 15,24 pct. i perioden for at øge kommunernes økonomiske tilskyndelse til at fastholde og tiltrække virksomheder. 26. Nyt uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomheder Etablering af et nyt sparrings- og uddannelsesforløb målrettet de bedste danske iværksættere i samarbejde med de regionale vækstfora. 27. Styrkede rammevilkår for offshore skibe Justering af tonnageskattereglerne i regi af forligskredsen for Aftale om at fremme flere skibe under Dannebrog (Regeringen, V, DF, K), således at de følgende specialskibe omfattes: Vagt, supply- og konstruktionsfartøjer Ishåndteringsfartøjer Vindmøllefartøjer ASV er (Accomodation and Support Vessels) Der er tale om en udvidelse af en statsstøtteordning. Initiativets ikrafttræden er derfor betinget af en statsstøttegodkendelse fra Europa-Kommissionen. Initiativet indebærer ikke ændringer af sømandsbeskatningsordningen. 28. Målsætning om byrdereduktion på 2 mia. kr. i 2020 i forhold til 2015 Målsætning om at reducere byrder på erhvervslivet med mindst 2 mia. kr. netto i 2020 i forhold til 1. januar De 2 mia. kr. ligger oven i de konkrete forenklingsforslag, som indgår i Vækstpakke Målsætningen omfatter både administrative og erhvervsøkonomiske byrder, herunder byrder, som følger af implementering af EU-direktiver. Skatter og afgifter samt EU-forslag med direkte retsvirkning undtages. Regeringen skal årligt redegøre for fremdriften i realiseringen af ambitionen om byrdereduktionen på 2 mia. kr. netto i Aftale om en vækstpakke Juni

10 29. Styrkede konsekvensvurderinger af ny lovgivning For at styrke konsekvensvurderingerne af ny regulering, vil regeringen i højere grad kvantificere væsentlige omkostninger eller lettelser for virksomhederne. Ved byrder eller lettelser, der medfører omkostninger for virksomhederne for mere end 50 mio. kr. årligt, eller hvor BNP-effekterne forventes at være større end 100 mio. kr. årligt, skal BNPeffekterne ligeledes kvantificeres. Kravet om kvantificering gælder omkostninger og lettelser, der følger af lovforslag og bekendtgørelser, herunder ved implementering af EUdirektiver samt forslag til ny regulering på EU-niveau. 30. Udvidet mandat for virksomhedsforum Udvidelse af mandatet for Virksomhedsforum, så Virksomhedsforum foruden reduktion af eksisterende administrative byrder også kan stille forslag til reduktion af eksisterende erhvervsøkonomiske byrder på erhvervslivet. Skatte- og afgiftsområdet undtages. 32. Målrettet lempelse af udbyttebeskatningen for danske selskaber Lempelse af selskabers beskatning af udbytte fra alle unoterede porteføljeaktier, som i dag kan afstås skattefrit. Aftaleparterne er enige om, at 70 pct. af udbytterne medregnes i den skattepligtige indkomst (i modsætning til i dag, hvor 100 pct. medregnes). Indregnes kun 70 pct. af udbyttet i den skattepligtige indkomst, indebærer det en reel beskatning på 15,4 pct. (med en selskabsskatteprocent på 22 pct. (gældende fra 2016)). Ordningen forventes indført med virkning fra Ordningen skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 45 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd fra 2015 og frem. 33. Erhvervsbeskatningsudvalg Nedsættelse af et erhvervsbeskatningsudvalg, der skal belyse mulige uhensigtsmæssigheder ved det nuværende regelsæt for beskatning af erhvervsindkomst og det afkast af investeringer, som erhvervsdrivende foretager i egne virksomheder. Udvalget skal på denne baggrund komme med forslag til en mere neutral og symmetrisk indretning af beskatningen. Der afsættes fra 2016 og frem en ramme på 200 mio. kr. årligt til opfølgning på erhvervsbeskatningsudvalget. Udvalgets arbejde skal blandt andet fokusere på: Beskatningen af aktive ejere og mulig indførelse af en såkaldt hovedaktionærmodel. Modellen skal sikre enten en sondring mellem afkastet af investeret kapital og afkastet af arbejdsindsats, eller en samlet beskatning, der er uafhængig af, hvilken af disse former afkastet har. Andre problemstillinger i tilknytning til valget af et arbejdsliv som selvstændig samt i forhold til valg af organisationsform for en virksomhed. Muligheden for at indføre en ensartet beskatning af kapitalindkomst. At inddrage erfaringer fra sammenlignelige lande, herunder vurdere om danske regler for beskatning af erhvervs- og kapitalindkomst er konkurrencedygtige. 10 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

11 Udvalget nedsættes med repræsentanter fra ministerierne. Til at bistå udvalget med faglig sparring mv. oprettes en referencegruppe bestående af eksterne eksperter. Udvalget afrapporterer til regeringen i Forlængelse af vækstlåneordningen Vækstlåneordningen forlænges med fem år indtil Den nuværende ramme, som giver Vækstfonden mulighed for at sikre udlån for op til 6 mia. kr., fastholdes. 35. Etablering af Dansk Vækstkapital II Mulighederne for at oprette Dansk Vækstkapital II undersøges i samarbejde med den danske pensionssektor. Dansk Vækstkapital II skal have en investeringsperiode på ca. fem år. Et eventuelt samarbejde om Dansk Vækstkapital II skal struktureres, så det understøtter opbygningen af et selvbærende marked på sigt. 36. Ny accelerationspulje Der oprettes en accelerationspulje på 0,5 mia. kr. målrettet virksomheder med særligt vækstpotentiale. Puljen administreres i Vækstfonden og giver Vækstfonden mulighed for at fastholde og gennemføre opfølgende investeringer i virksomheder i fondens eksisterende portefølje, der har et særligt vækstpotentiale. 37. Analyse af mulighederne for crowdfunding Der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at fremme crowdfunding i Danmark med henblik på at fremsætte forslag til justeringer af den danske regulering på området. Forslagene skal indebære, at investorerne fortsat har en passende beskyttelse. Undersøgelsen færdiggøres i Forlængelse af eksportlåneordningen Eksportlåneordningen forlænges frem til 2020 med en fastholdt låneramme på 35 mia. kr. Endvidere integreres Eksportlåneordningen i EKF s kerneforretning, og der skabes bedre muligheder for, at låntagere kan førtidsindfri lån Effektivisering af forsyningssektorerne Der skal gennemføres effektiviseringer i forsyningssektorerne for 3,3 mia. kr. i Heraf udgør tidligere besluttede effektiviseringer 1,8 mia. kr., som følger af Vækstplan DK (2012), Energiaftalen (2012) og Solcelleaftalen (2012), samt nye effektiviseringer på 1,6 mia. kr. De samlede effektiviseringer gennemføres i samarbejde med sektorerne. Der vil desuden som led i den kommende evaluering af Politisk aftale om organisering af affaldssektoren fra 2007 være særligt fokus på virksomhedernes muligheder for fritagelse for administrationsgebyr for erhvervsaffald, herunder om flere typer af virksomheder kan fritages automatisk. 39. Effektivisering af elsektoren Der skal som følge af Energiaftalen (2012) og Solcelleaftalen (2012) gennemføres effektiviseringer i elsektoren for 1,05 mia. kr. i På baggrund af elreguleringsudvalgets anbefalinger vil regeringen i 2015 fremlægge forslag til en model for en forbedret regulering af elsektoren, der skal realisere yderligere effektiviseringer for op til 250 mio. kr. Aftale om en vækstpakke Juni

12 Parterne bag Energiaftalen fra 2012 (Regeringen, V, DF, SF, EL, K) inviteres til drøftelse om forslag til en ændret regulering af elsektoren, der samlet skal realisere effektiviseringer for op til 1,3 mia. kr. i Effektivisering af fjernvarmesektoren Der skal gennemføres effektiviseringer i fjernvarmesektoren for 0,5 mia. kr. i Regeringen vil primo 2015 fremlægge forslag til en model for en forbedret regulering af fjernvarmesektoren. Parterne bag Reformopfølgningsaftalen fra 2000 (Regeringen, V, SF, K) inviteres til drøftelse om forslag til en ændret regulering af fjernvarmesektoren, der skal realisere effektiviseringer for 0,5 mia. kr. i Effektivisering af affaldssektoren Affaldsforbrændingssektoren skal effektiviseres med 0,2 mia. kr. i Regeringen og KL er enige om målsætningen om at effektivere affaldsforbrændingssektoren med 0,2 mia. kr. i 2020 til gavn for virksomheder og forbrugere samt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til realiseringen heraf Effektivisering af vand- og spildevandssektoren Der skal gennemføres effektiviseringer for i alt 0,9 mia. kr. i spildevandsselskaberne (inkl. 0,7 mia. kr. der blev besluttet i Vækstplan DK) og 0,4 mia. kr. i vandforsyningsselskaberne i Parterne bag Aftale om en mere effektiv vandsektor fra 2007 (Regeringen, V, DF, SF, EL, K) inviteres i 2014 til drøftelse af forslag til en ændret regulering af vand- og spildevandssektoren, der skal realisere effektiviseringer for samlet set 1,3 mia. kr. i Analyse af gassektoren Der igangsættes en analyse af gassektoren. Analysen gennemføres inden udgangen af første halvår Regeringen vil på baggrund af denne analyse samt elreguleringsudvalgets anbefalinger fremlægge forslag til en model for en forbedret regulering af gassektoren. Parterne bag Reformopfølgningsaftalen fra 2000 (Regeringen, V, SF, K) inviteres til drøftelse om forslag til en ændret regulering af gassektoren. 45. Analyse af Energinet.dk Der igangsættes en analyse af Energinet.dk s omkostningsstruktur samt de styringsmæssige rammer for Energinet.dk. Analysen gennemføres i Harmonisering af brandkrav Brandkravene til højlagre bringes i overensstemmelse med kravene i vore nabolande. Dette gælder bl.a. kravene til isoleringsmateriale samt en revision af de tekniske forskrifter vedr. blandet oplag. Herudover undersøges mulighederne for, at myndighederne kan forhåndsgodkende brandsikkerhed i nybyggeri på baggrund af plantegninger. Endeligt igangsættes et analysearbejde med henblik på at udarbejde en mere risikobaseret tilgang til brandkrav i byggeriet. 12 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

13 47. Øget anvendelse af internationale standarder mv. Stærkstrømsreglerne og standarderne for arbejdspladsbelysning internationaliseres og forenkles med henblik på at øge konkurrencen på markedet for elinstallationer, elforsyningsanlæg og belysning, uden at gå på kompromis med den tekniske sikkerhed. Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand moderniseres. Professionalisering af den tekniske byggesagsbehandling, herunder analyse af fordele og ulemper ved at sagsbehandlingen varetages af større enheder. 48. Justering af muligheder for byggekrav i lokalplaner Byggekravene i lokalplaner justeres således, at krav til bygningers energiklasse fremover alene reguleres med bygningsreglementet og ikke kan fastsættes i nye lokalplaner. Herudover iværksættes en analyse af lokalplaners bestemmelser om æstetik, bygningshøjde og bebyggelsesprocent med henblik på at vurdere, om bestemmelserne er hensigtsmæssige. 49. Analyse af statikere og landinspektører Igangsættelse af en undersøgelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører samt af muligheden for meritoverførsel fra relevante uddannelser til landinspektøruddannelsen. Igangsættelse af undersøgelse af muligheden for forenkling af autorisationsordningen for statikere. 51. Gennemsigtighed på realkreditmarkedet I forlængelse af aftalen af 6. februar 2014 mellem regeringen, V, SF og K om regulering af refinansieringsrisiko ifm. rentetilpasningslån, vil regeringen etablere en offentlig hjemmeside, der løbende viser, hvad de faktiske årlige omkostninger (inklusive gebyrer, bidragssatser og kursskæring) er på boliglån mod pant i fast ejendom ydet af realkreditinstitutterne, og af pengeinstitutter i form af prioritetslån. Prissammenligningsværktøjet etableres af Finanstilsynet, der får ansvaret for løbende at indsamle oplysningerne og stille dem til rådighed for offentligheden og finansieres via Finanstilsynets eksisterende hjemmel til at opkræve gebyrer i lov om finansiel virksomhed. 52. Generel lempelse af autorisations- og uddannelseskrav mv. for en række mindre erhverv Gennemførelse af en række initiativer vedr. mindre erhverv: Afskaffelse af autorisationsordning for translatører og tolke. Afskaffelse af autorisationsordning for dispachører. Afskaffelse af maksimalpriser for tilstands- og eleftersynsrapporter i huseftersynsordningen. Undersøgelse af muligheden for at afskaffe kursuskrav for rottebekæmpelse. Revision af ordningerne for offshoreanlæg. Sammenlægning af uddannelser ved arbejde med kraner. Forenkling og modernisering af uddannelseskrav for arbejde med elevatorer. Aftale om en vækstpakke Juni

14 Lempelse af uddannelseskrav samt evt. indførsel af delautorisation for forsikringsformidlere. Forenkling og modernisering af uddannelseskrav på fyrværkeriområdet. Sammenlægning af uddannelse og autorisation for inseminører. Modernisering af autorisationsordningen for veterinærsygeplejersker. Digital indberetning af oplysninger til tilstandsrapporter. Afskaffelse af særkrav om obligatorisk prøve for ansatte på deponeringsanlæg. Indførelse af straksafgørelser ved salg af giftige stoffer. Forenkling af autorisationsprocessen for psykologer. Udvikling af en forbrugerguide til selvsalg af bolig på Boligejer.dk, der skridt for skridt guider sælgeren igennem faserne i et boligsalg uden brug af ejendomsmægler. 54. Analyse af konkurrencen i og regulering af advokatbranchen Igangsættelse af en analyse af reguleringen af advokatbranchen, som under hensyntagen til retssikkerheden skal afdække mulighederne for at opnå en mere effektiv konkurrence på området, lavere priser og øget kvalitet. Analysen vil være færdig inden udgangen af Analyse af frit valg på tv-markedet Igangsættelse af en analyse af, om øget frit valg af tv-distributører vil føre til bedre og billigere tv-løsninger for forbrugerne. Medieforligskredsen vil blive forelagt analysens konklusioner. 56. Analyse af konkurrence på bredbånd Igangsættelse af en analyse, der skal identificere mulige konkurrenceproblemer på bredbåndsmarkedet og tiltag, der kan øge konkurrencen og dermed understøtte et mere velfungerende marked til glæde for forbrugerne og virksomhederne. Analysen forventes færdig i efteråret Færre ansættelsesklausuler Jobklausuler forbydes. Der vil dog forsat være mulighed for at aftale jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelser samt i forbindelse med vikarer. Der indføres ens regler om brugen af kunde- og konkurrenceklausuler, som gælder for alle medarbejdergrupper på arbejdsmarkedet. Reglerne for konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer udbredes således til at gælde for alle lønmodtagere. Der indføres en maksimal varighed for ansættelsesklausuler på 12 måneder, og kompensationsreglerne ændres, så lønmodtagere kompenseres mere, jo længere klausul de er bundet af. Aftalen indebærer, at der fortsat er mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kan indgå kollektive overenskomster, hvor man fraviger reglerne, således at der kan tages hensyn til helt særlige forhold i den enkelte branche. Ændringen skal alene gælde for fremtidige aftaler og griber ikke ind i eksisterende aftaler på arbejdsmarkedet. 14 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

15 Der er enighed om at evaluere ændringerne, herunder ved at igangsætte en analyse af udenlandske erfaringer med klausuler, herunder i USA, der i Californien har forbudt ansættelsesklausuler. 58. Udvidelse af flexboligordning Udvidelse af flexboligordningen, så tilladelsen til at benytte en bolig som flexbolig fastholdes efter salg. Flexboliger bevarer helårsstatus efter byggelovgivningen. Udvidelsen ændrer ikke på, at flexboligtilladelser kun kan meddeles i overensstemmelse med planloven. 60. Ny professionel bestyrelse med ansvar for håndhævelse af konkurrenceloven Det nuværende Konkurrenceråd erstattes af en professionel bestyrelse bestående af syv medlemmer, der tilsammen har konkurrence- og forbrugerfaglig indsigt og erhvervserfaring. Medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Samtidig etableres et rådgivende udvalg, hvor bl.a. relevante interesseorganisationer er repræsenteret. Aftaleparterne vil arbejde for gennemførelsen af dette i regi af forligskreds for aftale om en styrkelse af konkurrencen (Regeringen, V, K, DF). 61. Lovfæstet uafhængighed i konkurrenceanalyser Den generelt gældende praksis i forhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udarbejdelse af konkurrenceanalyser formaliseres, således at analyserne udarbejdes under den nye, uafhængige bestyrelses ansvar. Erhvervs- og vækstministeren kan dog fortsat anmode om, at der gennemføres analyser af bestemte områder. 73. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse Regeringen, DA og LO har drøftet udfordringerne i voksen- og efteruddannelsessystemet, og har den 7. maj 2014 indgået en aftale om at anbefale en række initiativer, som skal sikre ufaglærte og faglærte langt bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder. Forligsparterne (regeringen, V, K, DF, SF og LA) tilslutter sig denne aftale Flere praktikpladser Der afsættes en ramme på 95 mio. kr. i til udmøntningen af de konkrete forslag vedr. flere praktikpladser. Forslagene må ikke forværre erhvervsbelastningen inden for AUB. 75. Øget indsats i forhold til praktiksøgende elever Regeringen indleder drøftelser med arbejdsmarkedets parter med henblik på, at der kan opnås en fælles forståelse om understøttelse af en tæt kontakt mellem praktikcentret og elever uden en praktikplads, som er opført i praktikpladssøgekøen. Aftaleparterne forelægges resultatet af drøftelserne med arbejdsmarkedets parter. 76. Styrket praktiksøgende arbejde Regeringen indleder drøftelser med arbejdsmarkedets parter med henblik på, at der kan opnås en fælles forståelse om styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde, under- Aftale om en vækstpakke Juni

16 støttelse af hjælp til nye praktikvirksomheder samt administrativ hjælp til de helt små virksomheder. Aftaleparterne forelægges resultatet af drøftelserne med arbejdsmarkedets parter. 77. Øget brug af dimensionering Øget brug af dimensionering på videregående uddannelser, hvor dimittenderne har svært ved at finde relevant beskæftigelse. 78. Flere højtuddannede til Det Blå Danmark I forlængelse af det øgede antal studiepladser til Det Blå Danmark, og for at sikre øget fleksibilitet til at tilpasse udbuddet af studiepladser til behovet, fjernes den hidtidige ramme for optaget på finansloven. Fremadrettet reguleres optaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 79. Gennemsigtighed i den enkeltes uddannelsesvalg Etablering af et nemt, digitalt overblik bl.a. i tilknytning til UddannelsesGuiden (ug.dk) med sammenlignelige og overskuelige informationer om de forskellige uddannelser, herunder bl.a. information om ledighed, erhvervsindkomst, beskæftigelse og timetal på uddannelsen, samt studerende og færdiguddannedes vurdering af uddannelsernes kvalitet og relevans for efterfølgende job. Dette gennemføres i regi af Universitetsforligskredsen (Regeringen, V og K) på universitetsområdet; i regi af forligskredsen for lov om erhvervsakademierne (Regeringen, V, DF, SF og K) på erhvervsakademierne; i regi af forligskreds for lov om professionshøjskolerne (Regeringen, V, DF og K) på professionshøjskolerne; og desuden på de maritime uddannelser, de videregående kunstneriske uddannelser og på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 80. Et bæredygtigt antal uddannelser Krav til alle de videregående uddannelsesinstitutioner om at øge kvaliteten og gennemsigtigheden i uddannelsesudbuddet. Med henblik på at understøtte institutionernes arbejde med dette gives institutionerne mulighed for (a) at sammenlægge eksisterende uddannelser uden prækvalifikation, (b) at lade de enkelte studieordninger variere mellem institutionerne i højere grad end i dag (erhvervsakademier og professionshøjskoler), og (c) at gennemføre undervisning på flere forskellige udbudssteder (erhvervsakademier og professionshøjskoler). Dette gennemføres i regi af Universitetsforligskredsen (Regeringen, V og K). 81. Vækstløft for små og mellemstore produktionsvirksomheder Der udbydes et vækstprogram, hvor op til 1000 små og mellemstore produktionsvirksomheder kan få rådgivning og sparring om konkrete tiltag, som virksomheden kan gennemføre med henblik på øget produktivitet og konkurrenceevne, fx øget automatisering. Initiativet gennemføres over en treårig periode, og den konkrete udformning af vækstprogrammet aftales med de regionale vækstfora. 82. Startpakker med standarder til små og mellemstore produktionsvirksomheder Dansk Standard udvikler fire-seks startpakker, der dels indeholder standarder, som er særligt relevante for produktionsprocesser i små- og mellemstore virksomheder, dels in- 16 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

17 deholder gratis rådgivning, der gør det lettere at omsætte standarderne til praksis i virksomheden. 83. Strategi for internationale standarder Der udarbejdes en strategi, der skal styrke virksomheder og myndigheders anvendelse af internationale standarder med henblik på bl.a. at lette administrative byrder gennem styrket egenkontrol i virksomhederne samt forbedre adgangen for danske underleverandører til globale værdikæder. 84. Task-force til at afdække reguleringsmæssige barrierer for øget ressourceeffektivitet Der oprettes en task-force, der skal afdække barrierer for virksomheders ressourceeffektivitet til gavn for både miljø, innovation og produktivitet. Task-forcen skal arbejde for en effektiv og opdateret regulering og skal som led heri komme med forslag til regelforenklinger. Task-forcen vil kunne komme med forslag til ændringer af eksisterende regler for at fremme ressourceeffektivitet, innovation og grøn omstilling. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt i hertil. 85. Træningsforløb for medarbejdere skal øge ressourceeffektivitet Der udvikles nye træningsforløb inden for ressourceeffektivitet for medarbejdere beskæftiget i produktionserhverv. Træningsforløbene udvikles i dialog med de regionale vækstfora. 86. Udmøntning af FØP/fleks-provenu til Danmarks innovationsfond Tilførsel af 241 mio. kr. i 2015 fra FØP/fleks-reserven i regi af forligskredsen bag FØP/Fleks-reformen (Regeringen, V, SF, LA og K) til Danmarks Innovationsfond til strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Midlerne skal bl.a. understøtte igangsættelsen af to nye samfundspartnerskaber om innovation om big data og avancerede materialer. Partnerskaberne vil understøtte realiseringen af potentialet i store datamængder og dansk erhvervslivs styrkeposition på det materialeteknologiske område. Der tages stilling til den nærmere udpegning af strategiske forskningstemaer, specifikke innovationstiltag m.v. i forbindelse med de politiske forhandlinger om den samlede forskningsreserve i efteråret Danmarks Grundforskningsfond I 2015 tilføres Danmarks Grundforskningsfond 3 mia. kr., så fonden kan igangsætte nye forskningscentre frem til Styrket indsats for innovationsnetværk Styrkelse af den internationale indsats i de danske innovationsnetværk og klyngeorganisationer. 89. Målrettet indsats for innovationsmiljøet omkring Femern Bælt-forbindelsen Gennemførelse af en målrettet indsats for at styrke innovationsmiljøet omkring Femern Bælt-forbindelsen. Aftale om en vækstpakke Juni

18 90. Nedrivningspuljer Styrkelse af indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i yderområderne ved at forlænge nedrivningspuljen samt udvide ansøgningskriterierne, således at kondemnable boliger også kan omfattes. Der afsættes 55 mio. kr. årligt i perioden til nedrivningspuljen. 91. Landsbyggefonden og udfordringer for boliger i yderområder I regi af efterårets boligforhandlinger om den fremtidige anvendelse af Landsbyggefondens midler drøftes mulighederne for yderligere nedrivninger af almene boliger i yderområderne. 92. Lånepulje til kommuner i forbindelse med afvikling af brugen af kommunale bygninger Etablering af en ny pulje på 50 mio. kr. i 2015 i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor kommuner i yderområder, som på grund af ejendomssituationen oplever en finansiel belastning ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende, kan søge om mulighed for optagelse af lån til imødegåelse af likviditetsbelastningen. Det forudsættes i den forbindelse, at den pågældende kommune med henblik på en effektiv drift af kommunens virksomhed og varetagelse af serviceforpligtelser foretager en flerårig planlægning af den kommunale bygningsmasse og redegør herfor i forbindelse med budgetlægningen. 93. Befordringsfradrag i yderområderne Anvendelse af regeringens nye definition af yderområder ift. skattelovgivningens regler om forhøjet befordringsfradrag til pendlere med lang daglig befordring i visse yderkommuner. De nye kommuner er udpeget til brug for fordeling af EU-midler til regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet for Konkret indebærer det, at kredsen af omfattede kommuner udvides fra 16 til 25, når der medregnes to kommuner, der opfylder de gamle kriterier, men ikke de nye. Udvidelsen skønnes at indebære et umiddelbart mindreprovenu på 35 mio. kr. efter tilbageløb fra Analyse af kystzonelovgivningen Igangsættelse af et arbejde med henblik på at afdække, om reglerne vedr. kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen indeholder barrierer for strukturudviklingen og værditilvæksten i kystnære erhverv, der går længere end hensynet til natur og miljø tilsiger. Endvidere afdækkes det hvilke muligheder kommunerne har for planlægning i kystnærhedszonen og i strandbeskyttelseslinjen samt hvordan kommunerne administrerer reglerne. Analysearbejdet skal ses i sammenhæng med aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvor regeringen og KL er enige om, at se på rammerne for kommunernes fysiske planlægning, herunder planloven og udmøntningen af denne. Videre skal analysearbejdet ses i forlængelse af Vækstplan Turisme, hvori der indgår en forsøgsordning til fremme af den fysiske udvikling af dansk turisme inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. 18 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

19 95. Fuld momsfradrag for hotelovernatninger Momsfradraget for hotelovernatninger forhøjes, således at danske og udenlandske virksomheder fra og med 2015 vil have fuld fradragsret for deres momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark. Initiativet skønnes at medføre et årligt mindreprovenu på 105 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd fra 2015 og frem. 96. Pulje til kystturisme Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden til VisitDenmark med henblik på at styrke markedsføringen af danske kyst- og naturområder i udlandet, herunder særligt i Tyskland. 97. Analyse vedr. investeringsinstitutter Regeringen har igangsat en analyse af reglerne vedr. investeringsinstitutter. Der vil blive set positivt på at håndtere de problemstillinger, der behandles i analysen. 98. Udvidelse af erhvervsphd-ordningen til Færøerne og Grønland og små vækstkautioner En midlertidig åbning af erhvervsphd-ordningen til Grønland og Færøerne i Der afsættes i alt 5 mio. kr. til denne midlertidige åbning fordelt jævnt over årene Der er tale om en afgrænset udvidelse, som ikke sker på bekostning af danske studerende og virksomheders adgang til ordningen. En udvidelse af Vækstkautionsordningen under Vækstfonden. Der afsættes i alt 10 mio. kr. i tabsramme hertil, heraf 5 mio. kr. til virksomheder på Færøerne og 5 mio. kr. til virksomheder i Grønland. Der er tale om en afgrænset udvidelse, som ikke sker på bekostning af danske virksomheders adgang til ordningen. En revision af lov om Vækstfonden, så Vækstfonden får lovhjemmel til at investere i virksomheder i Grønland og på Færøerne. Endvidere gives i regi af forligskredsen bag Kreditpakken (Regeringen, SF, K, V og DF) mulighed for, at likviditetsfaciliteten etableret til Vækstlån og Ansvarlige lån udvides til også at kunne anvendes på Færøerne og i Grønland Nedsættelse af statstilskud til A/S Storebælt Statens tilskud til jernbanens betaling til A/S Storebælt nedsættes med 200 mio. kr. årligt fra 2015 og frem i regi af forligskredsen (Regeringen, V og K). En reduktion af statens jernbanebetaling med 200 mio. kr. årligt vil hverken have betydning for bilisternes eller togenes (og dermed togpassagerernes) takster på Storebælt Afgiftsforhøjelse på cigarillos mv. Justering af afgiftsreglerne for cigarillos, cerutter og cigarer mv, der indebærer forhøjelse af stykafgiften til 50 øre pr. stk. i 2015, fastholdelse af værdiafgiften på 10 pct. af detailprisen samt indførsel af en minimumsafgift på 130 øre pr. stk. inkl. moms i Der gennemføres endvidere en regulering af styk- og minimumsafgiften med årligt 1,8 pct. i perioden Aftale om en vækstpakke Juni

20 Justeringen skønnes at indebære et årligt merprovenu på ca. 40 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd fra 2015 og frem One-stop-shop for moms samt andre ændringer af momslove Folketinget har, med henblik på implementering af et EU-direktiv, vedtaget ændringer i momsloven. De vedtagne ændringer medfører bl.a., at personer i Danmark skal svare dansk moms af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, der er købt fra virksomheder i andre lande. Ændringerne i momsloven medfører også, at personer i andre EU-lande ikke længere vil skulle svare dansk moms af disse ydelser, der er købt fra virksomheder i Danmark. I den forbindelse etableres One Stop Shopordninger for at nedbringe virksomhedernes administrative byrder. Ændringerne skønnes samlet set at medføre et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 50 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 80 mio. kr. i Forskningsreserven (FØP/fleks-provenu) Udmøntning af FØP/fleks-provenu til Danmarks innovationsfond i regi af forligskredsen bag FØP/Fleks-reformen (Regeringen, V, SF, LA og K) Pulje voksen- og efteruddannelse Udmøntning af pulje til voksen- og efteruddannelse fra Aftaler om Vækstplan DK til mere og bedre voksen- og efteruddannelse i regi af forligskredsen (Regeringen, V, K, DF, SF og LA) Afgiftsharmonisering for taxier mv. Der gennemføres en harmonisering af afgifterne for taxiområdet i hele landet for at sikre lige beskatningsvilkår ved at gennemføre følgende tiltag: Afskaffelse af registreringsafgift for taxier, limousiner og sygetransportbiler, så alle personbiler til erhvervsmæssig befordring er fritaget for registreringsafgift. Afskaffelse af reglerne om frikørsel af taxier og limousiner, så der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner. De løbende afgifter for biler til offentlig servicetrafik omlægges, så alle kørselstyper er fritaget for vægt- og ejerafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler. Harmoniseringen af afgiftsreglerne skønnes samlet set at medføre et merprovenu på ca. 85 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 135 mio. kr. i 2020 efter tilbageløb og adfærd Effektivisering af redningsberedskabet Gennemførelse af en strukturreform af redningsberedskabet og dermed frigørelse af et samlet nettoprovenu på 75 mio. kr. i 2015, 150 mio. kr. i 2016 og 200 mio. kr. fra 2017 og frem til disponering i en vækstaftale. Regeringen har indgået en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2015, der indebærer, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. 20 Aftale om en vækstpakke Juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

Aftale om en vækstpakke

Aftale om en vækstpakke Aftale om en vækstpakke Juni 2014 Aftale om en vækstpakke Juni 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om en vækstpakke (juni 2014)... 3 2. Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

DK helt ud af krisen oversigt og kommentarer

DK helt ud af krisen oversigt og kommentarer Sagsnr. 14-959 Vores ref. JKA, JKAE, SJOE Den 8. maj 2014 DK helt ud af krisen oversigt og kommentarer Torsdag, den 8. maj har SR-regeringen præsenteret deres oplæg DK helt ud af krisen virksomheder i

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014.

Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014. Side 1 af 5 Notat Dato 19. juni 2014 Fælles forståelse om skitse til Vækstpakke 2014 Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014. Aftalen er en opfølgning på

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet 3. Limfjordsforbindelse 06. feb. 17 3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet v/ Seniorchefkonsulent Annette Samfundsøkonomi+ DI: Samfundsøkonomiske vurderinger skal suppleres med vurderinger

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser for 2,4 mia. kr. Regeringen fremlagde i denne uge sit udspil til finansloven for 2016 og heri afsættes der blandt

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på forslag til finanslov for 2009 er opstillet i tabel 1.

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på forslag til finanslov for 2009 er opstillet i tabel 1. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 270 Offentligt 26. august 2008 ADMS Eksp.nr. 565472 /tbr-dep mis-dep FFL09 for Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

KAPITEL 1. Definitioner

KAPITEL 1. Definitioner KAPITEL 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. 2) En lønmodtager:

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014 UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014 KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI SEPTEMBER 2014 LAV VÆKST I EUROPA OG DANMARK Gennemsnitlig årlig vækst i real BNP, 2000-2013 Pct. 2,5 2,5 Larry Summers

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt 29. oktober 2014 J.nr. 14-4362056 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 907 af 3. oktober 2014

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Orientering Modtagere af E-News 22. april 2013 Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Regeringen indgik søndag den 21. april 2013 delaftale med Venstre, Konservative, Liberal

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere