KVALITETSSIKRINGS- STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSIKRINGS- STRATEGI"

Transkript

1 KVALITETSSIKRINGS- STRATEGI

2 KVALITETSSIKRINGS- STRATEGI Strategisk guideline for kvalitetssikring af Cphbusiness' uddannelser Om kvalitetssikring på Cphbusiness 4 Kvalitetssikring af Cphbusiness uddannelser 7 Kvalitetsorganisationen 10 Dataindsamling og opfølgning 13 Kvalitetspolitikker 17 Udgivet januar version godkendt december 2016 Erstatter 1. version, godkendt af bestyrelsen den 24. juni 2015

3 OM KVALITETSSIKRING PÅ CPHBUSINESS Ambition for Cphbusiness: Den gode uddannelse, der gør viden til værdi Strategisk ledelsesgrundlag på Cphbusiness Det er Cphbusiness ambition at skabe praksisnære uddannelser, der gør viden til værdi for den studerende, for erhvervslivet og for samfundet. Det forudsætter uddannelser af høj kvalitet og relevans, baseret på nyeste viden om fagområderne og den fremtid vi bevæger os ind i. For at gøre viden til værdi skal vores uddannelser: Tiltrække og fastholde motiverede og engagerede studerende Sikre kompetencer hos de studerende, der er relevante for erhvervene nu og i fremtiden Bygge på den nyeste faglige viden Bygge på en pædagogik, hvor faglig viden bliver omsat til erhvervskompetencer hos vores studerende Cphbusiness ambition er udtrykt i Strategi Gør viden til værdi, som enkelt formulerer tilgange og værdier for udviklingen af den samlede organisation og dens uddannelsesportefølje og udviklingsarbejde. Strategi 2020 er formuleret i sammenhæng med de løbende udviklingskontrakter mellem Cphbusiness og Uddannelses- og Forskningsministeriet, og der er således en fællesmængde mellem henholdsvis strategiens og udviklingskontrakternes succesindikatorer. Til støtte for en fortsat fremdrift er der med afsæt i Strategi 2020 efterfølgende formuleret guidelines på syv centrale områder i institutionens strategiske udvikling, heriblandt denne strategi om kvalitetssikringsarbejdet. Således udgør Strategi 2020 og de syv strategiske guidelines det samlede strategiske ledelsesgrundlag på Cphbusiness. Se en grafisk fremstilling af sammenhængene mellem disse elementer på næste side. Udover Strategi 2020 er kvalitetssikringsopgaven på Cphbusiness defineret af udviklingskontrakten med ministeriet, og der er dermed en nær sammenhæng mellem organisationens strategiske guidelines, Cphbusiness kvalitetssikringsstrategi og udviklingskontrakten. Kvalitetssikringssystemets formål er at sikre, at Cphbusiness som en professionel og veldrevet organisation arbejder strategisk og systematisk med kvalitetssikring af de udbudte uddannelser til gavn for studerende såvel som for samfundet. Kvalitetssikringssystemet er forankret i Cphbusiness kvalitetsenhed, men det er den bærende filosofi, at ejerskabet for den enkelte uddannelses kvalitet og relevans ligger hos uddannelsens aktører i form af undervisere, studerende og aftagere i samskabende læring. I denne publikation beskrives Cphbusiness tilgang og målsætninger for kvalitetssikringsarbejdet. Dette arbejde gennemføres for at sikre, at vi indfrier vores ambition om at udbyde uddannelser, der gør viden til værdi. Ole Gram-Olesen, rektor Pædagogisk strategi Strategisk guideline for udvikling af den pædagogik, som uddannelserne bygger på Strategi Gør viden til værdi Internationaliseringsstrategi Strategisk guideline for udvikling af uddannelsernes internationale profil Videnstrategi Strategisk guideline for udvikling af den viden, som uddannelserne bygger på Digitaliseringsstrategi Strategisk guideline for institutionens anvendelse af ny teknologi Kommunikationsstrategi Strategisk guideline for institutionens interne og eksterne kommunikation Organisationsstrategi Strategisk guideline for udvikling af institutionens organisation Kvalitetssikringsstrategi Strategisk guideline for kvalitetssikring af institutionens uddannelser De strategiske guidelines, der har direkte indflydelse på uddannelserne, er fremstillet med grønt, og de guidelines, der både understøtter organisationen og uddannelserne, er fremstillet med orange. De udgør således de områder, der har en direkte indvirkning på undervisernes og de studerendes hverdag, og som udgør kernen i Strategi Gør viden til værdi. Udenom ligger organisationsstrategien og kvalitetsstrategien som en forudsætning for, at ambitionerne for de strategiske guidelines kan blive opfyldt tilfredsstillende. 4 5

4 KVALITETSSIKRING AF CPHBUSINESS UDDANNELSER Kvalitetssikringssystemets elementer Cphbusiness kvalitetssikringsstrategi består af følgende elementer, som under ét omtales som kvalitetssikringssystemet: a. Kvalitetsorganisationen (aktørerne) b. Dataindsamling og opfølgning (grundlaget og opfølgningen herpå) c. Kvalitetspolitikker og retningslinjer (kvalitetskravene og måderne de opfyldes på) De efterfølgende afsnit er organiseret efter disse tre elementer. Cphbusiness kvalitetssikringsstrategi gælder for samtlige Cphbusiness aktiviteter. Det vil sige: Alle de erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelser, som Cphbusiness har udbudsret til (fuldtid) Alle de akademi- og diplomuddannelser, som Cphbusiness har udbudsret til (efter- og videreuddannelse, herefter forkortet EVU) Hvert enkelt uddannelsesudbud (dvs. uddannelser, der udbydes flere steder fx serviceøkonom, der udbydes på Nørrebro, i Lyngby og på Bornholm) Alle tilrettelæggelsesformer dvs. også blended learning og e-læring Udvikling af nye udbud og uddannelser på Cphbusiness Indtægtsdækket virksomhed (IDV), for så vidt det indgår som en del af et uddannelsesforløb SmartLearning SmartLearning er betegnelsen for et formaliseret samarbejde mellem de ni erhvervsakademier, som har to arbejdsfelter: Fælles landsdækkende udbud af EVU leveret som 100% online-uddannelse. Fælles rådgivnings- og kompetencecenter for de enkelte erhvervsakademiers udvikling og leverance af digital læring. Samarbejdet koordineres overordnet af en bestyrelse, hvori alle ni erhvervsakademier er repræsenteret. I samarbejdet har Cphbusiness det institutionelle ansvar for de fælles aktiviteter herunder for kvalitetssikring af udbud under SmartLearning. 7

5 Principper for kvalitetssikringsarbejdet på Cphbusiness Kvalitetssikringsarbejdet bygger på følgende principper: Ledelsesforankret med en klar og tydelig ansvarsplacering Cphbusiness kvalitetssikringsarbejde er forankret hos chefer for programområder, tværgående funktioner og centre, som således har det personalemæssige såvel som det opgavemæssige ansvar og dermed kan sikre, at kvalitetssikringsarbejdet løses. Involverende og gennemsigtig Strategien udmøntes i syv kvalitetspolitikker med tilhørende retningslinjer, der er udviklet med inddragelse af programområder og/eller de tværgående enheder, som har ansvar for retningslinjen. Evalueringsresultater drøftes med interne og eksterne aftagere med henblik på at analysere resultaterne og udarbejde relevante handleplaner. Cphbusiness evaluerer løbende om kvalitetssikringsarbejdet baserer sig på ovenstående principper (intern audit) Systematisk og datadrevet Kvalitetssikringsarbejdet baseres på systematisk indsamling af data bestående af nøgletal og evalueringer, som har en høj metodisk kvalitet. Hvert udbud evalueres med en fast kadence i en uddannelsesrapport med tilhørende udviklingsplan. Der gennemføres evaluering af hver uddannelse med inddragelse af eksterne eksperter efter en turnusplan, så alle uddannelser evalueres inden for en periode på seks år. Opfølgende Kvalitetssikringsarbejdet er systematisk og lærende gennem kvalitetscirklen: Plan, do, check og act. Act Opfølgning og justering Plan Planlægning og mål Opfølgning og evaluering af kvalitetssikringssystemet Cphbusiness følger løbende op på, om kvalitetssikringsarbejdet baserer sig på de fastlagte principper for kvalitetssikring og dermed rent faktisk medvirker til at sikre, at Cphbusiness arbejder for at indfri målene om uddannelser af høj kvalitet og relevans både på den enkelte uddannelse og på tværs af uddannelserne. Der anvendes til dette formål et koncept for intern audit, hvor det undersøges om kvalitetssikringsarbejdet udføres i overensstemmelse med denne strategi og dens tilknyttede retningslinjer mv. Intern audit er baseret på en læringsorienteret tilgang, som belyser, hvorvidt de anvendte kvalitetssikringsmekanismer er fit to purpose og undersøger, hvordan kvalitetssikringssystemet anvendes til at dokumentere og udvikle kvaliteten af de aktiviteter, der udbydes. Den interne audit er tematisk, hvilket betyder, at fokus kan være på specifikke dele af en uddannelses eller et områdes praksis. Derved adskiller auditeringerne sig fra uddannelsesevaluering ved at gå mere i dybden med et tema, mens uddannelsesevaluering ser på den samlede praksis på uddannelsen. Antallet af auditeringer varierer fra år til år og planlægges i sammenhæng med drøftelse af Cphbusiness kvalitetsrapport. Cphbusiness har internt en åben og gennemsigtig proces for kvalitetssikringsarbejdet og offentliggør en lang række resultater på hjemmesiden. Check Evaluering Do Gennemførsel 8

6 KVALITETSORGANISATIONEN Kvalitetsorganisationen for uddannelser på Cphbusiness er fuldt integreret i organisationens drifts- og udviklingsopgaver i linjeorganisationen og den deraf følgende ledelsesstruktur. Nedenfor er fremhævet forhold af særlig relevans for kvalitetsorganisationen. Direktionen har det overordnede strategiske ansvar. Direktionen definerer ledelsesgrundlaget, prioriterer og koordinerer løbende organisationens indsatser, leder organisationens chefer og sikrer gode processer, der udnytter potentialet i matrix-organisationen. Uddannelsesudbuddene på Cphbusiness er organiseret i syv programområder, der hver forholder sig til et fagområde. Hvert område leverer både fuldtidsuddannelse og deltidsuddannelse (dog ikke fagområdet Ledelse og Kommunikation, der kun leverer deltidsuddannelser), og er engageret i forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med erhvervslivet. Uddannelserne kan gennemføres på Cphbusiness' afdelinger og online. Hvert område ledes af en områdechef, som har ansvaret for uddannelsernes kvalitet og relevans. Det er derudover områdechefens ansvar at sikre den eksterne relation til de relevante erhverv, at koordinere strategisk på området i overensstemmelse med organisationens fælles målsætninger, at fremme det tværorganisatoriske samarbejde i matrix-organisationen, at lede selvstyrende underviserteams og at forankre kvalitetssikring af områdets uddannelser. Områdechefen udfører dette arbejde i tæt samarbejde med programlederen på de enkelte uddannelsesudbud og underviserteamet. De konkrete kvalitetssikringsopgaver for et programområdes medarbejdere fremgår af funktionsbeskrivelserne for de forskellige roller. Der er endvidere udarbejdet funktionsbeskrivelser for kvalitetssikringsarbejdet i organisationens tværgående funktioner. Formålet med funktionsbeskrivelserne generelt, men i særdeleshed for de tværgående funktioner, er at etablere en klar forankring af organisationens fælles processer og opgaver, og dermed også gøre klart, hvor ansvar og ekspertise for understøtning, udvikling og kvalitetssikring af de fælles rammer, systemer og processer er placeret. Der henvises derfor til funktionsbeskrivelserne for de tværgående funktioner for information om hver enheds kvalitetssikringsopgaver. Kvalitetssikringsstrategien med tilhørende politikker og retningslinjer er forankret i kvalitetsenheden, der har ansvar for at udvikle, understøtte og udfordre det systematiske arbejde med kvalitetssikring på uddannelserne (kvalitetssikringssystemet). 10

7 DATAINDSAMLING OG OPFØLGNING Kvalitetsnøgletal og kvalitetsrapport Et centralt element i Cphbusiness kvalitetssikringssystem omfatter uddannelsernes årlige uddannelsesrapporter og udviklingsplaner samt Cphbusiness kvalitetsrapport. Uddannelsesrapporterne er baseret på nøgletal og områdeledelsens øvrige kilder til viden om uddannelsernes kvalitet. Der tages udgangspunkt i nøgletalsrapporter for hvert udbud, som udgives fra Økonomi og Organisation i henholdsvis marts og oktober. Nøgletallene opgøres i henhold til grænseværdier (grøn, gul og rød), som er fastsat af direktionen. På baggrund af nøgletalsrapporterne og anden viden om uddannelserne skal hvert enkelt udbud udarbejde uddannelsesrapporter og udviklingsplaner i marts-april med fokus på kvaliteten af uddannelserne. For fuldtidsuddannelser finder der desuden en fast halvårsstatus sted i oktober-november med fokus på nøgletal for frafald, gennemførelse og ledighed. På baggrund af uddannelsesrapporter og udviklingsplaner udarbejdes årligt en kvalitetsrapport for hele institutionen, som også indeholder direktionens plan for opfølgning på de udfordringer, der er konstateret i kvalitetsrapporten Resultaterne fra kvalitetsrapporten og de væsentligste indsatser foreligges for bestyrelsen i juni måned. Se mere herom i konceptet for kvalitetsnøgletal og kvalitetsrapport. Konceptet evalueres årligt. Årshjul for dataindsamling Som led i kvalitetssikringsarbejdet gennemfører Cphbusiness forskellige typer af undersøgelser og anden dataindsamling om uddannelsernes kvalitet. Resultaterne herfra anvendes til løbende og systematisk opfølgning på udbuds- og områdeniveau samt i de årlige uddannelsesrapporter og udviklingsplaner. Se de undersøgelser og evalueringer, der indgår i kvalitetssikringsarbejdet, og hvordan viden konkret indsamles og anvendes ud fra de relevante retningslinjer, koncepter og øvrige fælles beskrivelser (med kursiv) i årshjulet og skemaet på næste side. 13

8 Praktikevaluering Praktikanter og virksomheder Undervisningsevaluering - opsamling Studentertilfredshedsundersøgelse - opsamling Intro-survey September og februar Evaluering af introprogrammet Undersøgelsen skal indgå i både uddannelsernes og de tværgående centres kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter, herunder uddannelsesrapporter. Se retningslinjer for intro-survey. Årshjul for undersøgelser, evalueringer og opfølgning på cphbusiness Undervisningsevaluering Løbende og slutevaluering på EVU Evaluering af kvaliteten i undervisningen og andre læringsaktiviteter gennem løbende dialog og en fælles feedbackkultur med de studerende. Det enkelte fagområde har ansvaret for at etablere, vedligeholde og videreudvikle en evalueringspraksis, der kan sikre en sund og meningsfuld evalueringskultur i det enkelte område. Evalueringen skal indgå i uddannelsernes kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter. Se retningslinjer for undervisningsevaluering. Studentertilfredshedsundersøgelse (Ennova) Oktober - december Evaluering af de studerendes tilfredshed med undervisning (Herunder undervisningsmiljøvurdering), organisering fysisk miljø mv. Opfølgningen har til formål: At sikre, at indsatser prioriteres, så de giver størst effekt på de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet At sikre et generelt fokus på studerendes tilfredshed og på systematisk opfølgning At skabe dialog og læring på tværs af Cphbusiness Undersøgelsen skal indgå i både uddannelsernes og de tværgående centres kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter. Se retningslinjer for studentertilfredshedsundersøgelse. Beskæftigelsesundersøgelse Dimittender Uddannelsesevaluering Studentertilfredshedsundersøgelse Studerende Nøgletalsrapporter - halvårsstatus (fuldtid) Intro-survey Nye studerende Opfølgning Dataindsamling Afhængig af turnusplan OKTOBER SEPTEMBER NOVEMBER AUGUST DECEMBER JULI Undervisningsevaluering - opsamling JANUAR JUNI FEBRUAR MAJ Intro-survey Nye studerende MARTS APRIL Praktikevaluering Praktikanter og virksomheder Nøgletalsrapporter - helårsstatus (fuldtid og deltid) Uddannelsesrapporter og udviklingsplaner inkl. - studenterdialog - dimittenddialog - aftagerdialog - videngrundlag Kvalitetsrapport Samlet for Cphbusiness med direktionens handleplan Praktikevaluering Løbende Beskæftigelsesundersøgelser Løbende Uddannelsesevaluering September - december Kvalitetsnøgletal Marts og oktober Uddannelsesrapporter og udviklingsplaner April/maj Kvalitetsrapport Maj/juni Evaluering af praktikopholdet med studerende og praktikvirksomheder Studerende evaluerer rammer og fagligt udbytte Virksomhederne evaluerer praktikantens kompetencer og udvikling under praktikken Evalueringen skal indgå i både uddannelsernes og de tværgående centres kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter. Afdækning af dimittendernes beskæftigelse og af, om uddannelsen opfylder arbejdsmarkedets behov. Undersøgelsen skal indgå i både uddannelsernes og de tværgående centres kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter. Se retningslinjer for dimittend-inddragelse. Uddannelsesevaluering (evaluering af uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter) skal sikre, at der min. hvert 6. år kastes et kritisk eksternt blik på uddannelserne som modspil til interne opfattelser af, hvad god kvalitet er. Evalueringen skal indgå i uddannelsernes kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter, herunder uddannelsesrapporter. Se retningslinjer for uddannelsesevaluering. Nøgletal for blandt andet frafald, gennemførelse, ledighed, studietilfredshed mm. Nøgletallene anvendes i uddannelsesrapporter og i kvalitetsrapporten Se koncept for kvalitetsnøgletal og kvalitetsrapport. Samlet afdækning af den enkelte uddannelses kvalitet, herunder behov for opfølgning og udvikling. Udarbejdes på baggrund af nøgletalsrapporter for de enkelte udbud samt resultater af undersøgelser, evalueringer og dialog med interessenter gennemført i årets løb. Områdechefer/programledere uddannelsesdirektør godkender og sikrer opfølgning Præsenterer et tværgående blik på uddannelsernes kvalitet og kvalitetssikringsarbejde, samt behov for evt. tværgående og konkrete indsatser forankret under direktionen. Udarbejdes bl.a. på baggrund af uddannelsesrapporter og nøgletalsrapporter. Direktion assisteret af Kvalitet Se koncept for kvalitetsnøgletal og kvalitetsrapport. Se retningslinjer for evaluering af praktikophold. Se koncept for kvalitetsnøgletal og kvalitetsrapport

9 KVALITETSPOLITIKKER For sikring af den gode uddannelse på Cphbusiness Den gode uddannelse på Cphbusiness skal gøre viden til værdi. Det gør vi ved at fokusere på syv nedslagspunkter i den studerendes uddannelsesforløb, som vi mener, er centrale for at sikre den gode uddannelse - se illustration på side 19. Kvalitetspolitikkerne består af de syv nedslagspunkter og en overordnet målsætning for arbejdet med dem, samt en angivelse af hvilke institutionelle og organisatoriske rammer, der er definerende for arbejdet. Vi arbejder på at indfri kvalitetspolitikkernes mål ved at følge handlinger og processer beskrevet i en række organisatoriske retningslinjer, princip-papirer og årshjul. Det er på den måde, vi mener, at vi gør viden til værdi. Kvalitetspolitikkerne er således omdrejningspunktet for kvalitetssikringsarbejdet på uddannelserne og i de tværgående enheder. Rammerne for den enkelte politik er dels eksterne (fx lovgivning) og dels interne, dvs. organisatorisk besluttede som fx Cphbusiness strategier og lignende. 17

10 Kvalitetspolitikker Lovgivning og andre eksterne rammer Kvalitetspolitikkernes dokumenthierarki Organisatoriske rammer Strategien formulerer de helt overordnede ambitioner for og tilgange til kvalitetssikring af uddannelser på Cphbusiness. Kvalitetssikringsstrategien er forankret i Kvalitet. Kvalitetssikringsstrategi og -politikker De syv politikker formulerer overordnede målsætninger for hvert enkelt konkrete nedslagspunkt. Politikkerne er forankret i Kvalitet som en del af kvalitetssikringsstrategien. FØR UNDER 2. Studiestart EFTER For hver politik indgår en række retningslinjer. Retningslinjerne er de fælles rammer for kvalitetssikringsarbejdet på den enkelte uddannelse og i de tværgående enheder. Retningslinjerne er typisk forankret i en tværgående enhed. 1. Optag 3. Videngrundlag 4. Niveau, indhold og tilrettelæggelse 7. Beskæftigelse og videreuddannelse Derudover findes en række lokale dokumenter, som udmønter opgaven på det enkelte programområde og uddannelse. Disse er ikke nævnt i politikkerne, men er meget væsentlige for det praktiske kvalitetssikringsarbejde. 5. Praktik 6. Eksamen 19

11 1OPTAG 2 STUDIESTART Rammer Kvalitetspolitik for optag på Cphbusiness Kvalitetspolitik for studiestart på Cphbusiness Rammer Lovgivning og andre eksterne rammer: Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelse Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelse og professionsbacheloruddannelser Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne Den Koordinerede Tilmelding Organisatoriske rammer: Vedtægter for Cphbusiness Kommunikationsstrategi strategisk guideline Retningslinjer Retningslinjer for beslutningsproces for optag af studerende Årshjul for beslutninger om optag Retningslinjer for information om uddannelser på web og i anden kommunikation Retningslinjer for studievejledningsydelser på fuldtidsuddannelser på Cphbusiness Retningslinjer for studievejledningsydelser på efter- og videreuddannelse på Cphbusiness Cphbusiness skal imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft i samfundet. Optag af de rette studerende, og dermed uddannelse af velkvalificerede dimittender, er derfor en nøgleressource i realiseringen af dette. Derfor vil Cphbusiness: Dimensionere optaget på fuldtidsuddannelserne ud fra forventet gennemførelse og efterfølgende beskæftigelse, mens der på EVU og SmartLearning dimensioneres på baggrund af viden om behov og relevans. Understøtte potentielle studerendes mulighed for at træffe det rette studievalg gennem vejledning og troværdig og gennemsigtig kommunikation om Cphbusiness uddannelser. Dette gælder for såvel danske som internationale studerende. Studiestart på Cphbusiness skal medvirke til en fagligt, socialt og praktisk set vellykket introduktion til det at være studerende på en videregående uddannelse. Derfor arbejder vi med en fælles standard for studiestart på både fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelser. * * For udbud under SmartLearning er der ikke en specifik standard for studiestart, fordi undervisningen afvikles 100% online Organisatoriske rammer: Standard for studiestart på Cphbusiness (fuldtidsuddannelser) Standard for studiestart på Cphbusiness (EVU) Retningslinjer Retningslinjer for kvalitetssikring af studiestart på Cphbusiness (fuldtidsuddannelser) Retningslinjer for kvalitetssikring af studiestart på Cphbusiness (EVU) Princippapir om fastholdelse Inspirationskatalog om fastholdelsesinitiativer Anvendelse af introsurvey 20 21

12 3VIDENGRUNDLAG 4NIVEAU, INDHOLD OG TILRETTELÆGGELSE Rammer Kvalitetspolitik for uddannelsernes videngrundlag Kvalitetspolitik for niveau, indhold og tilrettelæggelse Rammer Lovgivning og andre eksterne rammer: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ( 3) Organisatoriske rammer: Udviklingskontrakt: c. Praksisbaseret forskning og udvikling Udviklingskontrakt tillæg: Øget regionalt videnarbejde Videnstrategien strategisk guideline Retningslinjer Retningslinjer for kvalitetssikring af videngrundlag på Cphbusiness Beskrivelse af opgaver i Vidensløjfen Cphbusiness uddannelsesmodel VIP-modellen Den nyeste og bedste viden får vi fra praksis, udvikling og forskning inden for vores felt. Denne viden skal vi sørge for bliver en systematisk del af vores uddannelser, så erhvervslivet får glæde af den gennem vores mange studerende og dimittender og gennem fælles udviklingsprojekter. Den enkelte uddannelse på Cphbusiness skal derfor til enhver tid: have et videngrundlag, der understøtter uddannelsens videnområder være tilrettelagt af et underviserteam, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer eller beskæftigelsesområder sikre, at de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil Dette gælder for fuldtid såvel som for EVU og udbud under SmartLearning. Cphbusiness har fokus på at sikre uddannelsernes niveau, indhold og tilrettelæggelse for at understøtte målsætningen om at gøre viden til værdi. Dette betyder, at Cphbusiness bl.a.: sikrer de studerendes erhvervskompetencer ved at udvikle personlige og organisatoriske kompetencer i tæt samspil med udvikling af de faglige kompetencer, som beskrevet i studieordningerne arbejder for at styrke de studerendes erhvervskompetencer gennem praksisnære læringsaktiviteter understøtter de studerendes læring gennem løbende dialog og feedback Det sikres, at der arbejdes systematisk for at indfri disse målsætninger ved, at: alle uddannelsesforløb og uddannelseselementer planlægges og afvikles i overensstemmelse med uddannelsesmodel for Cphbusiness og de årlige prioriteringer af indsatser undervisningen tilrettelægges med afsæt i studieaktivitetsmodellen, så de studerendes aktive deltagelse og studieintensitet styrkes uddannelsen evaluerer studieaktiviteterne i forhold til læringsudbytte, erhvervskompetencer og studieintensitet Cphbusiness evaluerer uddannelsen i sin helhed både løbende og mere indgående efter en turnusplan. Dette gælder for samtlige udbud og udbudsformer på Cphbusiness. Lovgivning og andre eksterne rammer: Studieordninger (fællesdelen) Kvalifikationsrammen for Livslang Læring Organisatoriske rammer: Udviklingskontrakt: Bedre kvalitet i uddannelserne Internationalisering Øget motivation og studieindsats Studieordninger (institutionsdelen) Pædagogisk strategi - strategisk guideline International strategi - strategisk guideline Videnstrategi - strategisk guideline Uddannelsesmodel for Cphbusiness Årlig prioritering af indsatser (rammer) Retningslinjer Afvikles hvert semester på den enkelte uddannelse Retningslinje for kvalitetssikring af uddannelsers niveau, indhold og tilrettelæggelse Retningslinjer for undervisningsevaluering Retningslinje for valgfagsudbud Afvikles hvert år på Cphbusiness-niveau: STU retningslinjer og kvalitetsmål Retningslinjer for internationalisering Retningslinjer for evaluering af uddannelse, vejledning og afsluttende projekt (under udarbejdelse) Retningslinjer for uddannelsesevaluering (efter turnusplan) 22 23

13 5 6 PRAKTIK EKSAMEN Rammer Kvalitetspolitik for praktik på Cphbusiness uddannelser Kvalitetspolitik for eksamen på Cphbusiness Rammer Lovgivning og andre eksterne rammer: Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Organisatoriske rammer: Praktikhåndbog for Cphbusiness Retningslinjer Retningslinje for kvalitetssikring af praktik Retningslinjer for evaluering af praktikophold Procedure for opfølgning på internationale studerendes praktik i udlandet Praktikopholdet er et særkende for vores uddannelser, og det er vores klare ambition at sikre, at de studerende og praktikvirksomhederne oplever, at de studerendes kompetencer tilfører ny værdi. Cphbusiness mål er at tilbyde uddannelser med en stærk kobling mellem teori og praksis, og at praktikken skal styrke de studerendes læring og indgå som en integreret del i samspillet mellem teori og praksis. Praktikken og praktikvirksomheden er derfor centrale i denne målsætning.* Derfor vil Cphbusiness: sikre at alle studerende kommer i praktik og følge studerende, som ikke får praktik rettidigt meget tæt monitorere praktikopholdet for den enkelte studerede og følge op med både studerende og virksomhed for at sikre, at der sker den forventede læring Anvende praktikvirksomhederne som en vigtig kilde til viden om aktuel praksis og kompetencebehov hos vores aftagere. *Denne politik gælder kun for fuldtidsuddannelser på Cphbusiness, da EVUog SmartLearning-aktiviteter ikke indeholder praktik Eksamen på Cphbusiness er en meningsfuld og veltilrettelagt udprøvning af, i hvilken grad den studerende lever op til læringsmålene knyttet til den konkrete prøve. Såvel studerende som bedømmere skal opleve et velfungerende eksamensforløb. Derfor vil Cphbusiness: vælge eksamensformer, der afspejler læringsforløb og læringsmål, og det der foregår i erhvervet. planlægge eksamen i henhold til retningslinjer, der har til formål at sikre, at eksamen er veltilrettelagt. Lovgivning og andre eksterne rammer: Eksamensbekendtgørelsen Karakterskalabekendtgørelsen Studieordning for uddannelsen (fællesdel) Organisatoriske rammer: Studieordning for uddannelsen (institutionsdel)* Eksamensreglement for Cphbusiness Eksamenskatalog for uddannelsen Retningslinjer Retningslinjer for eksamensformer på Cphbusiness Retningslinjer for kvalitetssikring af eksamensplanlægning på Cphbusiness *EVU- og SmartLearningaktiviteter er ikke omfattet af reglerne om studieordningers institutionsdel, og derfor kan målet om valg af eksamensformer, der afspejler læringsforløb og læringsmål, ikke indfries på samme måde som for fuldtidsuddannelserne

14 7BESKÆFTIGELSE OG VIDEREUDDANNELSE Rammer Lovgivning og andre eksterne rammer: Lov om erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Organisatoriske rammer: Strategi 2020 (Fra optagelse til beskæftigelse værdien af at uddanne dem, der er brug for) Internationaliseringsstrategi strategisk guideline Udviklingskontrakt: Pligtigt mål nr. 2. Større relevans og øget gennemsigtighed Pligtigt mål nr. 3. Bedre sammenhæng og samarbejde (videreuddannelse) Selvvalgt mål punkt d. Styrket indsats for efter- og videreuddannelse Retningslinjer Retningslinjer for dimittendinddragelse og monitorering Retningslinjer for aftagerinddragelse Retningslinjer for vurdering af nye udbud og uddannelser Koncept for studievejledningsydelser Kvalitetspolitik for dimittenders beskæftigelse og videreuddannelse Cphbusiness vil sikre, at de uddannelser, vi udbyder, afspejler samfundets behov, så vores dimittender har forudsætningerne for at komme i relevant beskæftigelse eller videreuddannelse i Danmark såvel som udlandet. Derfor vil Cphbusiness: følge dimittendernes beskæftigelsessituation og færden på arbejdsmarkedet via beskæftigelsestal og ledighedstal fra centrale databaser* indhente viden om dimittendernes beskæftigelsessituation samt vurdering af uddannelsens relevans gennem tværgående, tilbagevendende undersøgelser inddrage aftagerne for uddannelsen i dialogen omkring uddannelserne via uddannelsesudvalg, uddannelsesnetværk og andre kanaler inddrage dimittender i regi af Cphbusiness Alumni om udvikling af events og aktiviteter, der støtter dimittenderne i overgangen til arbejdsmarkedet* involvere aftagere i udvikling af nye uddannelser og udbud. *Disse målsætninger gælder kun for fuldtidsuddannelser Dette dokument er godkendt af Cphbusiness direktion og bestyrelse i udkast i juni Efter godkendelsen har direktionen arbejdet målrettet med at sikre implementeringen af kvalitetssikringsstrategien gennem en række møder, seminarer og aktiviteter, som kulminerede med årskonferencen i oktober 2016, hvor hele organisationen arbejdede med de syv kvalitetspolitikker. Dokumentet blev sammen med flere centrale retningslinjer færdiggjort, efter at alle medarbejdernes input fra årskonferencen var analyseret og behandlet i december Kvalitetssikringsstrategien med politikker evalueres årligt i forbindelse med Cphbusiness kvalitetsrapport, blandt andet på baggrund af de i årets løb gennemførte interne audits. December

15 Landemærket 11 DK-1119 København K Telefon:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Kvalitet 8. december Kvalitetssystem gældende for UCC's uddannelser

Kvalitet 8. december Kvalitetssystem gældende for UCC's uddannelser Kvalitet 8. december 2016 Kvalitetssystem gældende for UCC's uddannelser 3. udgave Godkendt af UCC s direktion d. 13.1. 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Kvalitetsområder og elementer i kvalitetssystemet...3

Læs mere

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Årlig kvalitetsopgørelse for klyngernes uddannelser og mål og indsatser til det kommende kvalitetsarbejde

Årlig kvalitetsopgørelse for klyngernes uddannelser og mål og indsatser til det kommende kvalitetsarbejde Årlig kvalitetsopgørelse for klyngernes uddannelser og mål og indsatser til det kommende kvalitetsarbejde EASV skal i henhold til kvalitetspolitik rev. 2016 kunne vise, at kvaliteten og kvalitetssikringen

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

UCN Kvalitetspolitik og -strategi

UCN Kvalitetspolitik og -strategi Styringsdokument UCN Kvalitetspolitik og -strategi UCN Kvalitetspolitik og -strategi 1/13 Dokumentdato: 01-04-2014 Revision: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Fra kvalitetspolitik og -strategi til handling...

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

KVALITET PÅ KEA 2015

KVALITET PÅ KEA 2015 KVALITET PÅ KEA 2015 1 KVALITET PÅ KEA På KEA er målet om kvalitet og relevans i uddannelserne den grundlæggende præmis for det samlede arbejde. KEAs uddannelser skal skabe værdi for samfundet og for den

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

STRATEGI FOR KVALITET. 2013 Revideret 2014

STRATEGI FOR KVALITET. 2013 Revideret 2014 STRATEGI FOR KVALITET 2013 Revideret 2014 Strategi for KVALITET 2 KVALITET PÅ KEA 3 MÅL FOR KEAS KVALITETSARBEJDE 3 KVALITETSKULTUR 4 OVERORDNEDE KVALITETSSTANDARDER PÅ KEA 5 ANSVAR OG ORGANISERING AF

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

UCSJ Kvalitet. Januar 2015

UCSJ Kvalitet. Januar 2015 Januar 2015 Koncept for UCSJ s uddannelsesgennemgange... 1 1. INTRODUKTION... 1 2 HOVEDELEMENTER I KONCEPTET... 2 3 GENNEMFØRELSE AF EVALUERINGEN... 3 1. Forberedelse... 3 2. Program for uddannelsens evalueringsdag...

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

U d v i k l i n g s p r o g r a m

U d v i k l i n g s p r o g r a m U d v i k l i n g s p r o g r a m 2 0 1 5 Om udviklingsprogrammet Udviklingsprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag 2015 sammen med årets uddannelsesprogram og budget. Udviklingsprogrammet præsenterer

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen:

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen: Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2010 Kvalitetsudvikling i UCSJ En vidensinstitutioner som UCSJ har til opgave at udvikle et kvalitetsudviklings- og kvalitetssikringssystem,

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. u?' n Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Nils Peter Terp Uhre Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 64.600,- (niveau marts 2013) Som opfølgning på revisionsprotokollen

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

UCN Kvalitetspolitik og -strategi

UCN Kvalitetspolitik og -strategi December 2015 UCN kvalitetspolitik og -strategi UCN Kvalitetspolitik og -strategi Dokumentdato: 1. april 2014 Dokumentansvarlig: LEZ Senest revideret: 2. december 2015 Senest revideret af: LEZ Sagsnr.:

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN FAGKONFERANSE OM FAGSKOLEUTDANNING - 16. NOVEMBER 2012 ERFARINGER FRA KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI STUDIE- OG KVALITETSCHEF MIRIAM SKJALM LISSNER MISL@KEA.DK KORT

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

CPHBUSINESS ÅRSBERETNING 2016

CPHBUSINESS ÅRSBERETNING 2016 CPHBUSINESS ÅRSBERETNING 2016 1 FORORD 2016 blev atter et godt år for Cphbusiness med fortsat vækst og konsolidering af uddannelsernes kvalitet og relevans. Cphbusiness har blikket rettet mod den fremtid,

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

UCL uddanner til fremtiden

UCL uddanner til fremtiden Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Tværgående Uddannelsesudvikling 25-feb-2017 Udarbejdet af ULRM Journalnummer Dokumentnavn Fremragende uddannelse til strategi drøftelse 2018-2020 Dokumentnummer UCL

Læs mere

Plan for kvalitetsarbejdet i EASJ

Plan for kvalitetsarbejdet i EASJ Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Plan for kvalitetsarbejdet i EASJ Sikring og udvikling af kvaliteten af vores uddannelser og EASJ som organisation 0 Indledning... 3 1. Strategi for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers Find vejen frem VIA University College Dato: 30. april 2015 Journalnr.: U0124-4-04-1-14 Handlingsplan for n og undervisningsmiljøvurdering 2014 - Pædagoguddannelsen i Randers Resultaterne af Studentertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering for videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 1. april 2014 Side 1/32 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?...

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

NØGLETALSRAPPORT 2013 KEA

NØGLETALSRAPPORT 2013 KEA NØGLETALSRAPPORT 2013 1 KÆRE PROGRAMOMRÅDE Her er en nøgletalsrapport, som viser en række indikatorer på de forskellige programområder fordelt på tre hovedområder. På viser kvaliteten sig i mødet med de

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering kvalitetssikring og udvikling af uddannelser

Akkreditering kvalitetssikring og udvikling af uddannelser Akkreditering kvalitetssikring og udvikling af uddannelser Akkreditering kvalitetssikring og udvikling af uddannelser ACE Denmark / EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, august 2012 Citat med kildeangivelse

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Kvalitetssystem Kvalitetspolitik og strategi Erhvervsakademi Dania

Kvalitetssystem Kvalitetspolitik og strategi Erhvervsakademi Dania Filnavn: Kvalitetssystemet Til: Alle medarbejdere Udarbejdet af: IA gruppen Arkiveres /j.nr: Dania Intranet/kvalitet/Kvalitetssystemet Udgivelse: 19.08.15 Senest revideret: 28.03.17 Kvalitetssystem Kvalitetspolitik

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Mål og initiativer besluttet på politisk topmøde mellem KL, Danske Regioner, FTF, LO og Danske Professionshøjskoler D. 7. januar 2015 STÆRKE UDDANNELSES-

Læs mere

Kvalitetspolitik. De 10 principper beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet udvikles og anvendes i samarbejde med hele SIMACs organisation.

Kvalitetspolitik. De 10 principper beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet udvikles og anvendes i samarbejde med hele SIMACs organisation. Kvalitetspolitik med kvalitetsarbejdet et med kvalitetspolitikken er at skabe et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet og hele institutionen, samt på tværs af de forskellige

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere