UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Kultur- og Uddannelsesudvalget /2158(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Europeana næste fase (2009/2158(INI)) Kultur- og Uddannelsesudvalget Ordfører: Helga Trüpel PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...Error! Bookmark not defined. BEGRUNDELSE...Error! Bookmark not defined. PE v /10 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om Europeana næste fase (2009/2158(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til EF-traktatens artikel 151, der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. august 2009 med titlen: "Europeana næste fase" (KOM(2009)0440), der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet 1, der henviser til Kommissionens henstilling 2006/585/EF af 24. august 2006 om digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring 2, der henviser til Kommissionens meddelelse af med titlen: "Vejen til videnøkonomien" (KOM(2009)0532), der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. august 2008 med titlen: "Adgang til Europas kulturarv med et museklik Hvor langt er vi nået i EU med digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring" (KOM(2008)0513), der henviser til konklusionerne fra Rådets møde den 20. november 2008 om det europæiske digitale bibliotek Europeana 3, der henviser til den endelige rapport af 4. juni 2008 fra ekspertgruppen på højt niveau om ophavsret, digitale biblioteker, digital bevaring og forældreløse og udgåede værker, der henviser til den endelige rapport fra maj 2008 fra ekspertgruppen på højt plan om digitale biblioteker, offentlig-private partnerskaber, digitalisering af og onlineadgang til Europas kulturarv, der henviser til sin beslutning af 27. september 2007 om i2010: mod et europæisk digitalt bibliotek 4, der henviser til forretningsordenens artikel 48, der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Retsudvalget (A7-0000/2009), A. der henviser til, at det i et digitalt miljø er af afgørende betydning at sikre adgang for alle 1 EFT L 167 af , s EUT L 236 af , s EUT C 319 af , s EUT C 219 E af , s PR\ doc 3/10 PE v01-00

4 til den europæiske kulturarv og sikre, at den bliver bevaret af hensyn til de kommende generationer, B. der henviser til, at værdien af og mangfoldigheden i den fælles europæiske kulturarv bør fremmes i videst mulige omfang, og at medlemsstaterne og kulturinstitutionerne, navnlig biblioteker, spiller en afgørende rolle i denne indsats både på nationalt, regionalt og lokalt plan, C. der henviser til, at den europæiske kulturarv i det væsentlige består af værker i det offentlige rum, og at der bør være adgang til disse i den digitale verden så vidt som muligt i et format af høj kvalitet, D. der henviser til, at der bør tages hensyn til den hurtige udvikling af nye teknologier, der medfører ændringer af kulturelle skikke, og til eksisterende digitaliseringsprojekter uden for Europa såsom Google - bøger og resultaterne af afgørelsen af retssagen herom i USA, E. der henviser til, at der hidtil kun er en meget lille del af den europæiske kulturarv, der er blevet digitaliseret, at medlemsstaterne udvikler sig i forskellige hastigheder, og at den offentlige finansiering af massedigitalisering er utilstrækkelig, F. der henviser til, at digitaliseringen af den europæiske kulturarv også vil komme andre sektorer til gode, såsom uddannelsessektoren, videnskab, forskning, turisme og medierne, G. der henviser til, at den digitale teknologi også udgør et bemærkelsesværdigt redskab for handicappede, H. der henviser til, at ophavsretslovgivningen er meget forskellig fra medlemsstat til medlemsstat, og at ophavsretssituationen for mange værker stadig er uklar, I. der henviser til, at der stadig er behov for en hurtig indsats for at løse problemerne med det "sorte hul", hvad angår værker fra det 20. og 21. århundrede, hvor værker af stor kulturel værdi ligger ubrugte hen; der henviser til, at der i forbindelse med en eventuel løsning bør tages behørigt hensyn til alle de involverede parters interesser, Europeana et afgørende skridt for opretholdelsen og udbredelsen af Europas kulturarv 1. glæder sig over indvielsen og udviklingen af det europæiske digitale bibliotek, museum og arkiv for værker af høj kvalitet, Europeana, som er en direkte og flersproget indgangsportal til den europæiske kulturarv; 2. understreger betydningen af udviklingen af Europeana til en fuldt operationel tjeneste med en flersproget grænseflade og semantiske webfaciliteter, der bevarer den høje kvalitet af de værker og data, der er tilgængelige på verdensplan; 3. beklager den ulige fordeling blandt medlemsstaterne, hvad angår indholdet i Europeana; og opfordrer dem og andre kulturinstitutioner til at arbejde tæt sammen om at digitalisere værker og fortsat gøre en indsats for at udarbejde digitaliseringsplaner på alle mulige niveauer og således undgå dobbeltarbejde og fremskynde digitaliseringen af kulturelt PE v /10 PR\ doc

5 indhold; 4. understreger de mulige økonomiske fordele ved digitalisering, eftersom kulturelle værdier fremmer videnøkonomien og har en vigtig økonomisk betydning, navnlig for kulturrelaterede erhverv; 5. bemærker, at portalen bør tage hensyn til behovene blandt de handicappede, der bør have fuld adgang til Europas fælles videnbase; opfordrer derfor udgivere til at gøre flere værker tilgængelige i formater, handicappede kan få adgang til, 6. understreger, at Europeana bør blive et af de vigtigste referencepunkter i uddannelses- og forskningsøjemed; mener, at Europeana kan bringe unge europæere tættere på deres kulturelle og litterære arv, hvis den integreres på sammenhængende vis i uddannelsessystemerne; 7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at undgå en videnskløft mellem Europa og USA og sikre europæerne fuld adgang til deres egen kulturarv; 8. glæder sig over Kommissionens beslutning om at forny mandatet til ekspertgruppen på højt niveau, eftersom den bidrager til at skabe fælles visioner for europæiske digitale biblioteker og fremmer praktiske løsninger, hvad angår vigtige aspekter af onlineadgang til kulturelt materiale; Mere og bedre indhold i Europeana 9. opfordrer leverandører af indhold til at øge mangfoldigheden i de forskellige typer af indhold i Europeana, navnlig lyd- og videomateriale, under særlig hensyntagen til de værker, der let forringes, og med respekt for intellektuelle ejendomsrettigheder, især kunstneres rettigheder; 10. er overbevist om, at indhold, der ikke er ophavsretligt beskyttet i den analoge verden, bør forblive offentligt eje i den digitale verden, også selv om det foreligger i et andet format; 11. opfordrer de europæiske kulturinstitutioner, der digitaliserer værker, der ikke er ophavsretligt beskyttet, til at gøre indholdet tilgængeligt via Europeana, så det ikke kun er tilgængeligt i deres eget land; 12. understreger, at der bør findes en løsning, således at Europeana også kan tilbyde ophavsretligt beskyttet såvel som ikke-trykket materiale og forældreløse værker med en sektorbaseret strategi under overholdelse af lovgivning vedrørende intellektuel ejendomsret; mener, at løsninger såsom udvidede kollektive licensordninger eller andre kollektive forvaltningspraksis bør fremmes; 13. støtter Kommissionens intentioner om at etablere et enkelt og omkostningseffektivt system for erhvervelse af ophavsrettigheder i forbindelse med digitalisering af offentliggjorte værker og adgangen til dem på internettet i tæt samarbejde med alle de berørte parter; PR\ doc 5/10 PE v01-00

6 14. glæder sig derfor over og støtter initiativer, såsom Arrow-projektet 1, som både omfatter rettighedshavere og repræsentanter for biblioteker, navnlig eftersom disse forsøger at identificere rettighedshavere og deres rettigheder og præcisere værkers status, hvad angår rettigheder, herunder om de er forældreløse, eller om de ikke trykkes længere; 15. går ind for en mere afbalanceret løsning på europæiske plan for digitalisering og udbredelse af forældreløse værker, der først bør defineres og fastlægges fælles normer for (bl.a. bør der gøres en reel indsats for at finde ophavsmændene til disse værker); mener desuden, at man bør løse problemet med eventuelle overtrædelser af ophavsrettighederne ved anvendelse af forældreløse værker; 16. bemærker behovet for at udvikle teknologier for at sikre langsigtet og bæredygtig digital bevaring, kompatibilitet mellem systemer for adgang til indhold, mulighed for at browse på flere sprog, tilgængelighed til indhold samt en række fælles normer; Finansierings- og forvaltningsspørgsmål 17. understreger, at etableringen af en bæredygtig finansierings- og forvaltningsmodel er af afgørende betydning for Europeanas eksistens på lang sigt; 18. understreger, at der bør findes nye finansieringsmetoder for at håndtere de høje omkostninger ved digitalisering samt tidspresset, såsom offentlig-private partnerskaber på grundlag af accepterede vilkår og fælles retningslinjer; 19. understreger, at en væsentlig del af finansieringen bør bestå i offentlige tilskud, og foreslår, at der tages hensyn til digitaliseringsprocessen under Lissabon-strategiens auspicier, og at den næste flerårige finansielle ramme dækker en del af omkostningerne ved digitalisering gennem fællesskabsprogrammerne; 20. foreslår, at der igangsættes en kampagne med titlen "Join Europeana" om finansieringsindsatsen for at øge opmærksomheden omkring emnet og dets presserende karakter, og anbefaler, at en del af de ressourcer, der er øremærket til Europeana, anvendes til at fremme dette bibliotek blandt den bredest mulige offentlighed; 21. glæder sig over den indsats, som Europeana Digital Library Foundation har ydet for at fremme indgåelsen af formelle aftaler mellem museer, arkiver, audiovisuelle arkiver og biblioteker om, hvordan man samarbejder om etableringen og bæredygtigheden af den fælles Europeana-portal; 22. mener, at kulturinstitutioner fortsat bør spille en vigtig rolle i den fremtidige forvaltningsmodel for Europeana; 23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works PE v /10 PR\ doc

7 BEGRUNDELSE Europeana 1 Europas onlinebibliotek, -museum og -arkiv åbnede i november 2008 som et led i Kommissionens initiativ om digitale biblioteker. Formålet med dette initiativ er at gøre Europas kulturelle og videnskabelige arv tilgængelig for alle via internettet. I dag omfatter Europeana 4,6 mio. digitaliserede værker, herunder bøger, kort, film clip og fotografier. Formålet er at nå op på 10 mio. objekter inden juni 2010, når der skal lanceres en ny version af Europeana. Projektets anden fase vil i 2011 omfatte lanceringen af den fuldt ud operationelle portal Europana.eu, som vil være af en mere flersproget beskaffenhed og have semantiske webfaciliteter. Europeanas merværdi for brugerne ligger i, at de kan finde oplysninger på deres eget modersmål. Europeana finansieres af econtentplus-programmet, rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og af visse medlemsstater og kulturinstitutioner. The European Digital Library Foundation er blevet oprettet med henblik på at skabe grænseoverskridende adgang til Europas kulturarv. Den sigter mod at fremme indgåelsen af formelle aftaler mellem museer, arkiver, audiovisuelle arkiver og biblioteker om, hvordan man samarbejder om etableringen og bæredygtigheden af den fælles Europeana-portal. Den sigter også mod at skabe en retlig ramme, som EU kan anvende i finansieringshenseende og som et springbræt for den fremtidige forvaltningsmodel. Driften af webstedet varetages af Europeana-kontoret, som det nederlandske nationalbibliotek er vært for. Mere end 1000 kulturinstitutioner bidrager med indhold til Europeana (direkte eller via organisationer, der indsamler indhold), og over 150 institutioner deltager i dets partnernetværk. Kommissionen skuer nu fremad mod den næste fase i udviklingen af Europeana. Målet er at sikre, at Europeana og de bagvedliggende strategier for digitalisering, onlinetilgængelighed og digital bevaring giver europæisk kultur en varig og synlig plads på internettet og medvirker til, at vores fælles og forskelligartede arv bliver et fast led i Europas informationsinfrastruktur for fremtiden. Der blev også indledt en offentlig høring om den fremtidige udvikling af Europeana. Den omhandlede blandt andet måden, hvorpå den private sektor kan inddrages i videreudviklingen af Europeana gennem offentlig-private partnerskaber, og hvordan der gennem Europeana kan søges i ophavsretligt beskyttet materiale. I sin beslutning af 27. september 2007 om "i2010: mod et europæisk digitalt bibliotek" gav Europa-Parlamentet udtryk for sin støtte til idéen om at etablere et europæisk digitalt bibliotek i form af en fælles, flersproget indgangsportal til den europæiske kulturarv. Nu hvor Europeana er ved at blive en realitet, er der brug for politisk opbakning fra Europa- Parlamentet, eftersom dette projekts overlevelsesevne og kvalitet er afhængig af, at der bliver skabt en bæredygtig finansierings- og forvaltningsmodel, at der bliver fundet løsninger, hvad 1 PR\ doc 7/10 PE v01-00

8 angår massedigitaliseringen af ophavsretligt beskyttet materiale, og at opmærksomheden omkring betydningen af en sådan indsats øges blandt medlemsstaterne. De vigtigste problemer, hvad angår indhold Digitaliseringen af kulturgoder, herunder bøger, er et omfattende og bekosteligt projekt, der kræver tæt samarbejde mellem rettighedshavere, kulturinstitutioner og IKT-virksomheder, såvel som mellem offentlige og private sektorer. Hvilket indhold der skal digitaliseres og inddrages i Europeana afgøres af medlemsstaterne og deres kulturinstitutioner i overensstemmelse med deres kultur- og/eller informationspolitik. De forskellige medlemsstaters bidrag til Europeana stadig ujævnt fordelt, både når det gælder antallet af objekter og typerne af materialer. Kun 5 % af alle digitale bøger er tilgængelige i Europeana. Næsten halvdelen af disse kommer fra Frankrig. De andre lande, der har ydet et stort bidrag er Tyskland (16 %), Nederlandene (8 %) og Det Forenede Kongerige (8 %). Alle de andre lande har ydet et bidrag på 5 % eller mindre. Med igangsættelsen af massedigitalisering i andre dele af verden er det vigtigt hurtigt at gøre en større indsats for at gennemføre en omfattende digitalisering af Europas kulturarv. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod de værker, der er skrøbelige, og som let snart kan forsvinde, herunder audiovisuelt materiale. Det oprindelige mål var at fokusere på det potentiale, som materiale, for hvilket ophavsretten er udløbet, har. Af juridiske årsager omfatter Europeana hverken bøger, der ikke trykkes længere (90 % af indholdet på de nationale biblioteker), eller forældreløse værker (10 % til 20 % af de nationale samlinger), hvis indhold ikke kan identificeres. Samtidig er det klart, at der bør findes en løsning på, hvordan man inddrager ophavsretligt beskyttet materiale. Dette er navnlig vigtigt for at undgå et "sort hul for det 20. århundrede" - dvs. en situation, hvor en stor del af det kulturelle materiale fra før 1900 er tilgængeligt på internettet, men kun meget lidt fra nyere tid. Dette kræver et tæt samarbejde mellem kulturinstitutionerne og rettighedshaverne under fuld overholdelse af lovgivningen om ophavsret. Der er navnlig et akut problem, hvad angår forældreløse værker, dvs. værker, hvor det er umuligt eller meget vanskeligt at finde frem til rettighedshaverne. De fleste medlemsstater har gjort meget få fremskridt, efter at Kommissionen i 2006 fremlagde sin henstilling om digitalisering og digital opbevaring. Spørgsmålet om forældreløse værker har fået stigende opmærksomhed som følge af forliget i retssagen i USA om Googles bogsøgning, der vedrører mange af disse værker. (Google bøger er et kommercielt projekt, der er udviklet af en af de vigtigste aktører på markedet for internettjenester. Den gør det muligt for brugerne på internettet at se bøger, som ikke er ophavsretligt beskyttet, eller brudstykker af ophavsretligt beskyttede bøger efter en emnebaseret søgning). Dette forlig er en aftale mellem Google og den amerikanske forening af forlag og forfatterlavet om at afgøre retssagen om overtrædelse af ophavsrettigheder. Forliget i USA gælder kun Googles kommercielle udnyttelse af bøger i USA. Det kan dog PE v /10 PR\ doc

9 føre til, at der skabes en videnskløft mellem Europa og USA, hvis de digitaliserede bøger af europæiske forfattere kun bliver tilgængelige fra USA som følge af dette forlig. Google kan ende med reelt at opnå monopolstilling som den eneste med absolut kompetence inden for søgning efter og distribution og salg af bøger. Kommissionen bør derfor følge situations udvikling nøje. Der bør træffes alle de nødvendige foranstaltninger for at undgå en ny digital kløft og beskytte de fælles europæiske interesser på lang sigt. Den europæiske fremgangsmåde er anderledes end den, Google bøger har valgt, eftersom Europeana er en tjeneste, der er tilgængelig på verdensplan og stræber efter indhold af høj kvalitet med fuld respekt for lovgivning om ophavsrettigheder. Dette bør der tages hensyn til, når der findes en løsning på de mange problemer, der kan opstår vedrørende lovgivningen om ophavsrettigheder, hvilket er meget forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat. På nuværende tidspunkt er initiativer såsom Arrow (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) et projekt der gør det muligt for alle brugere at finde ud af, om et værk er tilgængeligt, udløbet eller forældreløst, ved at bruge en grænseflade udviklet på europæisk plan og få oplysninger om rettighedshaverne et meget nyttigt redskab for at gøre det lettere at erhverve rettighederne til forældreløse værker. Igangværende digitaliseringsprojekter i Europa viser, at der i stigende grad er problemer med materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet, når det foreligger i et andet format. Det er vigtigt, at bøger, der ikke er ophavsretligt beskyttet i den analoge verden, forbliver offentligt eje i den digitale verden, og at så mange som muligt kan få glæde af dem. Der er mange forskellige fremgangsmåder i Europa, hvilket medfører retlige problemer, hvad angår de rettigheder, der opstår som følge af digitalisering. Formodningen om, at digitalisering vil skabe en ny række rettigheder, indrømmelsen af eksklusive rettigheder til de virksomheder, der digitaliserer værker, der ikke er ophavsretligt beskyttede, samt territoriale begrænsninger for adgangen til kulturelt indhold er nogle af de problematiske områder, der kan opstå i forbindelse med digitalisering, hvad angår materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet. Finansieringsspørgsmål Finansieringsmodellen for det europæiske digitale bibliotek har udviklet sig fra at være udelukkende fællesskabsfinansieret (indtil 2009 gennem EDL-net-projektet, der er samfinansieret af econtentplus-programmet) til at være en model, hvor finansieringen ikke kun kommer fra Kommissionen (gennem rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation), men også fra medlemsstaterne, visse kulturinstitutioner og fra private sponsorer (fra 2009 indtil udgangen af 2013). Der bør udvikles nye finansieringsmetoder, så der kan findes en bæredygtig finansieringsmodel fra og med En af de tænkelige løsninger er at bevæge sig væk fra den nuværende projektbaserede finansiering mod offentlig-private partnerskaber og mere strukturerede bidrag fra offentlige institutioner. PR\ doc 9/10 PE v01-00

10 Der kan udvikles forskellige former for offentlig-private partnerskaber, såsom privat sponsorering, betaling for Europeanas link til indhold hos organisationer, der tjener penge på dette indhold, samt omfattende partnerskabsmodeller, hvor den private sektor kan være direkte involveret i driften af Europeana og skaffe indtægter til webstedets drift. Dette bør altid ske på grundlag af accepterede vilkår og fælles retningslinjer. Offentlige støttemodeller bør omfatte både større bidrag fra medlemsstaterne og fortsat fællesskabsstøtte efter Først og fremmest bør der tages fat på den omkostningstunge massedigitalisering under den nuværende Lissabon-strategi. En måde at komme videre på vil være at dække en del af omkostningerne ved digitalisering gennem fællesskabsprogrammerne og tage hensyn til dette i den næste flerårige finansielle ramme. Den nuværende afmatningsperiode kan ikke udgøre en begrundelse for en nedskæring af støtten til informationssamfundet, digitalisering og lignende. Der er brug for en hensigtsmæssig kampagne for fremtidig finansiering, herunder indsamlingskonferencer med henblik på at øge opmærksomheden omkring Europeana og mere generelt den reelle mængde arbejde og den indsats, der er behov for for at gøre væsentlige fremskridt med hensyn til digitaliseringen af Europas kulturarv. PE v /10 PR\ doc

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0440 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0440 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0440 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.8.2009 KOM(2009) 440 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

På mødet den 18. maj 2016 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig den enstemmige tilslutning til ovennævnte konklusioner.

På mødet den 18. maj 2016 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig den enstemmige tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) 9008/16 NOTE fra: til: CULT 42 AUDIO 61 DIGIT 52 TELECOM 83 PI 58 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 18.5.2013 2012/0180(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 78-390 Udkast til udtalelse Helga Trüpel (PE508.071v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 FORELØBIG 2004/2236(INI) 24.5.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF "Fjernsyn uden grænser",

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker I medfør af 75 j, stk. 8, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx 2014 og under hensyn til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 26.11.2013 2013/2181(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Europas gastronomiske arv: kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter (2013/2181(INI)) Kultur-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0151(CNS) 22. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 3-8. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/0374(CNS)

ÆNDRINGSFORSLAG 3-8. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/0374(CNS) Europa-Parlamentet 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2016/0374(CNS) 28.3.2017 ÆNDRINGSFORSLAG 3-8 Udkast til udtalelse Bogdan Andrzej Zdrojewski (PE601.090v01-00) om forslag til Rådets direktiv

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0287(COD) 25.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2001/2088(COS) 12. juni 2001 UDKAST TIL BETÆNKNING om Kommissionens memorandum om livslang uddannelse (SEK(2000)

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.11.2016 2016/0151(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0157(COD) 16.10.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 2. november 2005 Med

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2015/2103(INL) 14.7.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Retsudvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 2012/0180(COD) 6.6.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 123-331 Udkast til betænkning Marielle Gallo (PE510.562v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2007/0273(CNS) 12.2.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2014/2148(INI) 17.12.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om Europæisk film i den digitale tidsalder (2014/2148(INI)) Kultur- og Uddannelsesudvalget Ordfører:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 30.3.2012 2011/2309(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om de industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og -olie (2011/2309(INI))

Læs mere

XT 21023/17 bh 1 TFUK

XT 21023/17 bh 1 TFUK Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Vejledende principper for gennemsigtighed

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 18. december 2009

Til Folketingets Europaudvalg 18. december 2009 Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 86 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 18. december 2009 Kopi sendes til Folketingets Kulturudvalg til orientering Supplerende grundnotat vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) 8.5.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-14 Helga Trüpel (PE404.769v01-00) 2009-budgettet: Første overvejelser vedrørende mandatet til samrådet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 26.8.2013 2013/2057(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (2013/2057(INI))

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Ophavsret i videnøkonomien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Ophavsret i videnøkonomien DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2008 KOM(2008) 466 endelig GRØNBOG Ophavsret i videnøkonomien DA DA GRØNBOG Ophavsret i videnøkonomien INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/2030(INI) 2.5.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (2016/2030(INI)) Udenrigsudvalget

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 16.12.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere