LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND"

Transkript

1 LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1

2 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper 7 Bundfældningstank 7 Biologisk minirenseanlæg 8 Nedsivningsanlæg 9 Biologisk sandfilteranlæg 11 Rodzoneanlæg 12 Pileanlæg 13 Beplantet filteranlæg 14 Tilslutning til offentlig kloak 15 2

3 Om spildevandsrensning i det åbne land Det er ved lov vedtaget at forbedre spildevandsrensningen fra beboelser i det åbne land. Det åbne land betegner her de områder der ikke er tilsluttet offentligt kloaksystem, men hvor der fra de enkelte ejendomme sker udledninger af spildevand enten direkte eller via dræn til vandmiljøet. I dette katalog kommer vi med en række løsninger til forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Herunder hvorledes de virker, hvilke stoffer de renser for samt vejledende etablerings- og driftsomkostninger den endelige pris aftales med den kloakmester, der skal udføre anlægget. Kloakmesteren har desuden kompetencerne samt redskaberne til at vurdere, hvilken rensemetode der vil være bedst egnet til lige præcis din ejendom. Den juridiske baggrund I 1997 vedtog Folketinget en ændring af Miljøbeskyttelsesloven, som medførte den førsteudpegning af områder udenfor offentligt kloakopland, hvor der skal ske en forbedring af spildevandsrensningen. Formålet med lovændringen var at sikre en indsats for en forbedret økologisk tilstand i de vandløb og søer, som mange ejendomme i det åbne land udleder til såvel direkte som via dræn. Rensning af spildevand er til gavn for hygiejnen, for borgerne og for dyre- og planteliv I søer og vandløb. I 2010 blev EU s Vandrammedirektiv implementeret i den danske lovgivning gennem Miljømålsloven1. I den forbindelse blev der udpeget yderligere områder til forbedret spildevandsrensning. I disse områder er det således pålagt ejere af ejendomme, som udleder spildevand direkte til vandmiljøet i de pågældende områder, og som kun har en septiktank, at etablere forbedrende renseløsninger. For at opnå den målsatte vandkvalitet i de enkelte områder, opereres med 4 renseklasser, hvor kravene til spildevandsrensningen afhænger af sårbarheden i det vandområde, der udledes til. De 4 renseklasser er angivet i nedenstående tabel. Tabel 1. De forskellige renseklasser for spildevand i åbent land Renseklasse O OP SO SOP Rensning for Organisk stof Organisk stof og fosfor Kvælstof og organisk stof Kvælstof, organisk stof og fosfor 1 Bekendtgørelse nr. 932 af 24/09/2009 af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 3

4 I henhold til Miljøbeskyttelseslovens2 30 vil kommunerne altid kunne stille krav om forbedret spildevandshåndtering, hvis et spildevandsanlæg: udleder til vandmiljøet uden tilstrækkelig forudgående rensning ikke lever op til de gældende rensekrav for området eller på anden vis ikke skønnes at fungere miljømæssigt forsvarligt På samme måde vil der altid kunne blive stillet krav om lovliggørelse af allerede eksisterende spildevandsanlæg, såfremt disse er etableret uden tilladelse fra kommunen og/eller anlægget ikke er udført af en autoriseret kloakmester. Etablering eller ændring af spildevandsanlæg Enhver etablering eller ændring af et eksisterende spildevandsanlæg til håndtering af husspildevand kræver tilladelse fra kommunen iht. Miljøbeskyttelsesloven. Dette gælder ligeledes hvis spildevandsbelastningen til et eksisterende anlæg øges, f.eks. ved tilbygning. Danske kloakmestre Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tlf.:

5 2 Bekendtgørelse nr. 879 af 26/ af lov om miljøbeskyttelse Anlægstyper I det følgende redegøres kort for de forskellige typer af anlæg til spildevandsrensning i det åbne land. Fælles for alle anlæg er, at: etablering eller ændring af anlæggene må kun udføres af en autoriseret kloakmester, og kræver tilladelse fra kommunen (se adressen på forrige side) alt spildevandet fra ejendommen (dvs. fra køkken, bad og toilet samt vaskemaskine) skal ledes gennem anlægget regnvand fra tage og befæstede arealer må ikke ledes gennem anlægget, men skal håndteres på anden vis. F.eks. ved nedsivning i faskiner eller opsamling til havevanding etc. Bundfældningstank Også kaldet hustank eller septiktank. Bundfældningstankens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre faste affaldsstoffer i dit spildevand. Bundfældningstanken udgør første trin i rensningen af spildevand, og alle ejendomme der udleder spildevand til åbent land, skal have en bundfældningstank. Da bundfældningstanken imidlertid kun renser spildevandet for ca. 30 % af det organiske stof samt en smule fosfor og kvælstof, er det nødvendigt at rense spildevandet yderligere, inden det udledes. Yderligere rensemetoder beskrives i det efterfølgende. Krav til bundfældningstank For husstande på op til 5 personer er der følgende krav til bundfældningstanken: den skal have et samlet volumen på min. 2 m3, samt den skal bestå af min. 2 rensekamre Hvis du vælger at etablere et privat renseanlæg med f.eks. dine naboer, afhænger kravene af antallet af ejendomme, der tilsluttes bundfældningstanken. Jo flere ejendomme der tilsluttes, desto større skal tankvolumen være. Pris Hvis din nuværende bundfældningstank ikke lever op til kravene, skal du påregne en udgift til en ny tank på kr. inkl. moms. Yderligere information Retningslinierne for bundfældningstanke er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger. 5

6 Figur 1. Skitse af en bundfældningstank m. tryknedsivning. Biologisk minirenseanlæg Et biologisk minirenseanlæg kan etableres alle steder og renser for alle renseklasser (Tabel 1 side 3.). Desuden optager det meget lidt plads i forhold til andre renseløsninger. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken. I et biologisk minirenseanlæg sker der kemisk og biologisk rensning af spildevandet. I denne proces omsættes og udfældes størstedelen af de forurenende stoffer i spildevandet, inden det udledes til vandmiljøet. Det er så at sige en miniudgave af de store moderne renseanlæg, der renser spildevand fra byerne. Er anlægget synligt? Anlægget er nedgravet i terrænet, og er derfor ikke særligt synligt. Det eneste der vil kunne ses er 1-2 dæksler med en diameter på op til 2 meter, hævet ca. 15 cm over terræn. Krav til biologisk minirenseanlæg En husholdning, der vælger denne rensemetode, vil skulle etablere et såkaldt 5 PE-anlæg. Denne type anlæg kan rense spildevandet fra 5 personer. Anlægget skal være typegodkendt iht. Miljøstyrelsens retningslinier. 3 Erfaringer Gode renseresultater for alle renseklasser (tabel 1 side 3.) Kræver ikke meget plads Ikke særligt synlig 3 Vejledning nr. 4/1999 fra Miljøstyrelsen, Typegodkendelsesordning for minirenseanlæg 6

7 Priser (vejledende) Etablering (inkl. moms og arbejdsløn) kr. Årlig driftsudgift kr. Årligt elforbrug kr. Figur 2. Skitse af et biologisk minirenseanlæg Nedsivningsanlæg Et nedsivningsanlæg renser for alle renseklasser (tabel 1), og kan med fordel etableres, når jordbundsforholdene og grundvandsstanden gør dette muligt. Jorden skal være sandholdig, så spildevandet kan nedsive. For afstandskrav til vandområder, drikkevandsboringer etc. henvises til Miljøstyrelsens vejledning om nedsivningsanlæg op til 30 PE. 4 Her skal kort nævnes de væsentligste afstandskrav: Bunden af nedsivningsanlægget skal placeres min. 1 meter over højeste grundvandsstand (og gerne op til 2,5 meter, hvor dette er teknisk muligt) Afstanden til drikkevandsboringer skal være min. 300 meter (for afstanden til øvrige vandboringer er kravet min. 150 meter) Afstanden til overfladevand (vandløb, sø eller hav) skal være min. 25 meter Bemærk, at der er mulighed for at dispensere for ovennævnte krav, hvis kommunen vurderer, at der i det aktuelle tilfælde ikke vil opstå fare for forurening af grund- eller overfladevand. Dispensation for afstandskrav skal søges hos kommunen. 7

8 4 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/1999, Nedsivningsanlæg på op til 30 PE, rev. 16/ Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken. I et nedsivningsanlæg ledes spildevandet via en pumpebrønd ud i anlæggets sivestrenge, hvor det siver ned i jorden gennem huller I bunden af strengene. Efterfølgende nedbrydes eller bindes de forurenende stoffer i spildevandet, når vandet løber ned gennem jordlagene. Er anlægget synligt? Ofte vil der kun være 2 brønddæksler, som er synlige. I nogle tilfælde kan det være en god idé at hæve nedsivningsanlægget, der så vil komme til at fremstå som en lille jordvold i terrænet. Erfaringer Kan anbefales, hvis kravene til afstand og jordbundsforhold tillader det Kræver begrænset vedligeholdelse Renser for alle renseklasser (tabel 1 side 3.) Ikke særligt synlig Priser (vejledende) Etablering (inkl. moms og arbejdsløn) kr. Årlig driftsudgift kr. Årligt elforbrug kr. Prisen afhænger af, om installering af trykfordeling er nødvendig. Figur 3. Skitse af et nedsivningsanlæg. 8

9 Biologisk sandfilteranlæg Et biologisk sandfilteranlæg kan med fordel etableres, når nedsivning af spildevandet ikke er muligt. Bemærk: Anlægget renser ikke for fosfor, og kan derfor ikke etableres, hvis spildevandet løber til en sø. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken. Herfra ledes spildevandet gennem en pumpebrønd til nogle sivestrenge, hvor det gennem huller pumpes ud i sandfilterlaget. Spildevandet siver herefter ned gennem sandfilterlaget, hvor der sker en biologisk rensning. I bunden af anlægget er der et drænrør, som leder det rensede spildevand ud. Hele anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Yderligere oplysninger kan findes hos Miljøstyrelsen 5 Er anlægget synligt? Ofte vil der kun være 2 brønddæksler, samt et par udluftningsrør, som er synlige. Erfaringer God og stabil løsning ved rensning for organisk stof (renseklasse O i tabel 1 side 3.) Kan ikke anvendes ved krav om fjernelse af fosfor Ikke særligt synlig Dyr løsning, da der anvendes 2 pumper Priser (vejledende) Etablering (inkl. moms og arbejdsløn) kr. Årlig driftsudgift kr. Årligt elforbrug 200 kr. Figur 4. Skitse af et biologisk sandfilteranlæg. 5 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1999 Biologiske sandfiltre op til 30 PE 9

10 Rodzoneanlæg Et rodzoneanlæg renser ikke for fosfor, og kan således ikke anvendes når spildevandet løber til en sø. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken. Herfra ledes spildevandet gennem en pumpebrønd til en faskine og videre ud i filtersandet. I filtersandet optager planterne en del af næringsstofferne samt vandet. Herefter løber spildevandet gennem en anden faskine og ud i en reguleringsbrønd, hvorfra vandet ledes ud I nærmeste dræn eller vandløb. Hele anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Yderligere oplysninger kan findes hos Miljøstyrelsen 6 Er anlægget synligt? For en husstand på op til 5 personer vil anlægget optage et areal på ca m 2, og vil fremstå som et vådt område med ca. 1-1,5 meter høje agrørsplanter. Erfaringer Har en lang indkøringsperiode Vanskeligt at opnå stabil drift, især under længere frostperioder Kræver plads Renser kun for organisk stof (renseklasse O, tabel 1 side 3.) Priser (vejledende) Etablering (inkl. moms og arbejdsløn) kr. Årlig driftsudgift kr. Årligt elforbrug 200 kr. Figur 5. Skitse af et rodzoneanlæg. 6 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1999 Rodzoneanlæg op til 30 PE 10

11 Pileanlæg Et pileanlæg etableres helt uden afløb, da spildevandet fordamper. Dette gør pileanlæg velegnet på steder, hvor afledning af spildevand er vanskeligt. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken, og herfra ledes spildevandet gennem en pumpebrønd og ud i sivestrenge. I sivestrengene pumpes spildevandet ud gennem huller, og fordeles herefter via faskiner til pileplanterne, som optager en del af vandet og næringsstofferne. Hele anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Yderligere oplysninger kan findes hos Miljøstyrelsen. 7 Er anlægget synligt? For en husstand på op til 5 personer vil anlægget optage et areal på m 2, og vil fremstå som et vådt område med flere meter høje piletræer. Erfaringer Gode driftserfaringer Renser for alle renseklasser (tabel 1 side 3.) Det tilrådes at fælde/udskifte piletræerne ca. hvert 3. år Kræver meget plads Priser (vejledende) Etablering (inkl. moms og arbejdsløn) kr. Årlig driftsudgift kr. Årligt elforbrug 200 kr. Figur 6. Skitse af et pileanlæg. 7 Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 25, 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE 11

12 Beplantet filteranlæg Et beplantet filteranlæg renser ikke for fosfor, og kan således ikke anvendes når spildevandet løber til en sø. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken, og herfra ledes spildevandet ud i selve anlægget. Anlægget består på overfladen af et sandlag, hvor der er plantet f.eks. tagrør. Spildevandet siver herefter lodret ned gennem anlægget, hvorved de forurenende stoffer omsættes af mikroorganismer, som sidder på sandkornene og planterødderne, under forbrug af luftens ilt. Fra bunden af anlægget sker der desuden en omdannelse af spildevandets indhold af nitrat til frit kvælstof, som fordamper til atmosfæren. I bunden af anlægget opsamles det rensede spildevand i dræn, som fører det til udløbet. Anlægget bør placeres på en tæt og stærk plastmembran for at holde spildevandet adskilt fra grundvandet. Yderligere oplysninger om beplantet filteranlæg kan findes hos Miljøstyrelsen 8 samt hos Kilian Water 9 Er anlægget synligt? Anlægget er mindre pladskrævende end f.eks. et pileanlæg, hvilket især skyldes at det rensede spildevand bliver ledt bort i stedet for at skulle fordampes. Et beplantet filteranlæg skal have et effektivt areal på 3,2 m 2 pr. person. For en husstand på 5 personer giver dette et samlet areal af anlægget på mindst 16 m 2. Erfaringer Kræver væsentligt mindre plads end andre beplantede anlæg Renser for renseklasserne O og SO (tabel 1 side 3.) Stabil drift, da planterødderne forhindrer tilstopning af filteret Priser (vejledende) Etablering (inkl. moms og arbejdsløn) kr. Årligt elforbrug 500 kr. Figur 7. Skitse af et beplantet filteranlæg. 8 Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 52, 2004 Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE 9 Kilian Water 12

13 Tilslutning til offentlig kloak Hvis du bor tæt på en offentlig spildevandsledning, kan tilslutning til det offentlige kloaknet måske også være en løsning. Dette gælder ligeledes, hvis der i Spildevandsplanen er planlagt en offentlig spildevandsledning tæt ved din ejendom. I sådanne tilfælde vil dit spildevand blive ledt til rensning på et kommunalt renseanlæg. Ved tilslutning til kloaknettet vil Mariagerfjord Vand a s anlægge og drive det pågældende anlæg iht. Spildevandsbekendtgørelsens For dig som grundejer indebærer dette, at: Der er tilslutningspligt når stikledning er ført frem til grundskel Alle ledninger på ejendommens matrikel etableres for grundejers regning Der skal betales tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift iht. gældende takster efter Betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber11 Det skal understreges, at det udelukkende er forsyningsselskabet der foretager den endelige vurdering af, hvorvidt en ejendom vil kunne tilkobles det offentlige kloaknet. I vurderingen indgår først og fremmest de udgifter, der er forbundet med en kloakering, samt hvorvidt den nærmeste ledning er en tryk- eller gravitationsledning. Er der tale om en trykledning, vil ønsker om tilkobling til kloaknettet som regel ikke kunne imødekommes. For nærmere oplysninger om eksisterende og kommende ledningsføringer, henvises til den kommunale Spildevandsplan. Sammen med påbuddet vil der blive sendt en standardkontrakt for medlemskab af kommunens kloakforsyning. I denne tilbyder kloakforsyningen at etablere og drive et privat spildevandsanlæg på de adresser uden for kloakopland, som skal have forbedret rensning af deres spildevand. Dette kan især være en mulighed for de ejendomme, hvor grundejer vil overlade det til kloakforsyningen at etablere rensning af ejendommens spildevand under de i kontrakten nævnte betingelser. I sådanne tilfælde skal der betales tilslutningsbidrag samt vandafledningsafgift efter gældende takster for den pågældende rensemetode. For yderligere information, herunder oplysninger om kriterier for kloaktilslutning samt gældende takster for tilslutning og afledning af spildevand, bedes kontakt rettet til den lokale kommune 10 Bekendtgørelse nr af 11/12/2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 11 Bekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder Vejledning i placering af konstruerede minivådområder Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 3 Konstruerede minivådområder 4 Formål 5 Egnede lokaliteter Relevante parametre 6 Dyrket jord 7 Drænoplysninger

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr. 52 2004 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Hans Brix WEMS

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere