EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen (KOM(2004)0437 C6 0097/ /0141(CNS)) Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Henrik Lax PR\ doc PE v01-00

2 PR_CNS_title4am Tegnforklaring * Høringsprocedure flertal af de afgivne stemmer **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning *** Samstemmende udtalelse flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EUtraktatens artikel 7 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast (Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag) Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. PE v /16 PR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE...13 PR\ doc 3/16 PE v01-00

4 PE v /16 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen (KOM(2004)0437 C6 0097/ /0141(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2004)0437) 1, der henviser til EF-traktatens artikel 62, nr. 2, litra b), nr. i), der henviser til EF-traktatens artikel 67, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6 0097/2004), der henviser til forretningsordenens artikel 51, der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget (A6 0000/2004), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EFtraktatens artikel 250, stk. 2; 3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 4. kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 5. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad; 6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag 1 BETRAGTNING 2 (2) Da ensidig indførelse af visumpligt er en alvorlig situation, er det vigtigt, at den (2) Da ensidig indførelse af visumpligt er en alvorlig situation, er det vigtigt, at den 1 EUT C / Endnu ikke offentliggjort i EUT. PR\ doc 5/16 PE v01-00

6 eller de berørte medlemsstater får pligt til at give Kommissionen meddelelse derom. For at sikre at det pågældende tredjeland på ny fritager statsborgere fra de pågældende medlemsstater for visumpligt, bør der indføres en mekanisme, der kombinerer foranstaltninger på forskelligt niveau og af forskellig intensitet, som kan iværksættes hurtigt. Kommissionen bør således omgående henvende sig til det pågældende tredjeland, aflægge rapport til Rådet og have mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at foreslå Rådet at træffe en midlertidig afgørelse om indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland. Vedtagelsen af en sådan midlertidig afgørelse må ikke være til hinder for, at det pågældende tredjeland kan overføres til bilag I i forordning (EF) nr. 539/2001. Den midlertidige foranstaltnings ikrafttræden og et eventuelt forslag om overførsel af landet til bilag I bør desuden knyttes tidsmæssigt sammen. eller de berørte medlemsstater får pligt til at give Kommissionen meddelelse derom. For at sikre at det pågældende tredjeland på ny fritager statsborgere fra de pågældende medlemsstater for visumpligt, bør der indføres en mekanisme, der kombinerer foranstaltninger på forskelligt niveau og af forskellig intensitet, som kan iværksættes hurtigt. Kommissionen bør således omgående henvende sig til det pågældende tredjeland, aflægge rapport til Rådet og have mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at foreslå Rådet at træffe en midlertidig afgørelse om indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland. Vedtagelsen af en sådan midlertidig afgørelse må ikke være til hinder for, at det pågældende tredjeland kan overføres til bilag I i forordning (EF) nr. 539/2001. Den midlertidige foranstaltnings ikrafttræden og et eventuelt forslag om overførsel af landet til bilag I bør desuden knyttes tidsmæssigt sammen. For at sikre gennemsigtighed og demokratisk kontrol bør Europa- Parlamentet holdes underrettet om mekanismen på alle stadier, og det bør kunne udtale sig om en midlertidig foranstaltning. Ændringsforslag 2 BETRAGTNING 3 A (ny) Begrundelse (3a) Gensidighedsprincippet bør også anvendes på betingelser og procedurer, som indføres af et tredjeland, og som bevirker en væsentlig begrænsning af en medlemsstats statsborgeres rejseaktivitet. Se begrundelsen til ændringsforslaget om ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt), artikel 7 a (ny) (forordning (EF) nr. 539/2001). Ændringsforslag 3 PE v /16 PR\ doc

7 BETRAGTNING 5 (5) Der bør indføres en overgangsordning for de tilfælde, hvor medlemsstater på det tidspunkt, hvor nærværende forordning træder i kraft, er undergivet visumpligt i tredjelande, som er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 539/2001. For Islands og Norges vedkommende er nærværende forordning en videreudvikling af Schengen-reglerne på det område, der er omhandlet i artikel 1, litra a), i afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne. (5) Der bør indføres en overgangsordning for de tilfælde, hvor medlemsstater på det tidspunkt, hvor nærværende forordning træder i kraft, er undergivet visumpligt i tredjelande, som er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 539/2001. For at styrke solidariteten mellem medlemsstaterne i sådanne tilfælde bør gensidighed være det ledende princip for Kommissionen i dens bestræbelser på at sikre visumfritagelse. For Islands og Norges vedkommende er nærværende forordning en videreudvikling af Schengen-reglerne på det område, der er omhandlet i artikel 1, litra a), i afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne. Begrundelse Den situation, der er opstået efter EU's udvidelse, er en ganske særlig situation, idet det må erindres, at på dette område, hvor Fællesskabet har enekompetence, er de enkelte medlemsstater berøvet beføjelsen til at handle unilateralt. Det er urimeligt, at nye medlemsstater, der er forpligtede til at overholde forordning (EF) nr. 539/2001, i mange år fremover skal acceptere statsborgere fra tredjelande uden visum, medens deres egne borgere skal have visum for at besøge de pågældende tredjelande. Ved at understrege gensidighedsprincippet styrkes solidariteten mellem medlemsstaterne. Ændringsforslag 4 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra a (forordning (EF) nr. 539/2001) a) senest ti dage efter, at det pågældende tredjeland har indført visumpligt eller har givet meddelelse om indførelse af visumpligt, giver den berørte medlemsstat Rådet og Kommissionen skriftlig meddelelse derom; denne meddelelse offentliggøres i Den Europæiske Unions a) senest ti dage efter, at det pågældende tredjeland har indført visumpligt eller har givet meddelelse om indførelse af visumpligt, giver den berørte medlemsstat Kommissionen skriftlig meddelelse derom; denne meddelelse offentliggøres i Den PR\ doc 7/16 PE v01-00

8 Tidende, C-udgaven Europæiske Unions Tidende, C-udgaven Begrundelse For at undgå unødvendige procedurer skulle det være tilstrækkeligt at underrette Kommissionen. Gennemsigtighed sikres da ved offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Ændringsforslag 5 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra b (forordning (EF) nr. 539/2001) b) Kommissionen tager omgående kontakt til det pågældende tredjelands myndigheder for at få visumpligten ophævet og aflægger rapport til Rådet derom senest seks måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen b) Kommissionen tager omgående kontakt til det pågældende tredjelands myndigheder for at få visumpligten ophævet og aflægger rapport til Europa- Parlamentet og Rådet derom senest seks måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen Begrundelse Visumpolitikken er et område, hvor Fællesskabet har enekompetence inden for den første søjle. Information af Europa-Parlamentet er derfor en absolut nødvendighed. Ændringsforslag 6 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra c (forordning (EF) nr. 539/2001) c) På baggrund af konklusionerne i rapporten kan Kommissionen forelægge Rådet et forslag til midlertidig indførelse af visumpligt for det pågældende tredjelands statsborgere. Rådet træffer afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal inden tre måneder. c) På baggrund af konklusionerne i rapporten kan Kommissionen senest to måneder efter datoen for forelæggelsen af rapporten omhandlet i litra b) forelægge Rådet et forslag til midlertidig indførelse af visumpligt for det pågældende tredjelands statsborgere, som Rådet fremsender til Europa-Parlamentet. Rådet træffer afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal inden tre måneder. Begrundelse I Kommissionens forslag er der ingen frist, hvor Kommissionen, efter at den har aflagt rapport om dens procedurer for indførelse af visumfritagelse, skal fremsætte et forslag, hvis den ønsker det. Dette er en overraskende forglemmelse, eftersom der er en klart fastlagt PE v /16 PR\ doc

9 tidsramme for alle andre skridt. Der bør også tilføjes en frist for dette skridt. Med hensyn til anden del: Se begrundelsen til ændringsforslaget om ARTIKEL 1, artikel 1, stk. 4, litra b). Ændringsforslag 7 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra c a (nyt) (forordning (EF) nr. 539/2001) Begrundelse ca) Såfremt Europa-Parlamentet i en beslutning indeholdende de tilgrundliggende årsager anfører, at det er uenigt i et forslag til en midlertidig foranstaltning om midlertidig indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland, skal Kommissionen behandle dette forslag på ny. Kommissionen kan under hensyntagen til beslutningen og senest en måned efter vedtagelsen heraf forelægge et nyt forslag eller fortsætte proceduren. Den skal anføre årsagerne til sin aktion. Europa-Parlamentet bør have mulighed for at udtale sig om en foreslået foranstaltning, hvis det ønsker det. Ellers ville det kun have mulighed for at udtale sig, når Kommissionen har besluttet at foreslå en ændring af forordning (EF) nr. 539/2001. Ændringsforslag 8 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra c b (nyt) (forordning (EF) nr. 539/2001) cb) Såfremt Kommissionen ikke forelægger et forslag til en midlertidig foranstaltning om midlertidig indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland, skal den gøre et yderligere forsøg på at indføre visumfritagelse senest seks måneder efter datoen for forelæggelse af rapporten omhandlet i litra b), og skal den aflægge rapport om disse procedurer til Europa- Parlamentet og Rådet. Senest to måneder efter aflæggelsen af denne rapport skal PR\ doc 9/16 PE v01-00

10 Begrundelse Kommissionen, hvis tredjelandet ikke har afskaffet visumpligten, forelægge Rådet et forslag til en midlertidig foranstaltning om midlertidig indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland eller et forslag til en anden passende foranstaltning på udenrigsområdet, som Rådet fremsender til Europa-Parlamentet. Den i litra ca) omhandlede procedure finder anvendelse. Om nødvendigt, dvs. hvis visumpligten indført af det pågældende tredjeland fortsat er i kraft, bør det være muligt at fortsætte de diplomatiske kontakter i yderligere seks måneder. Efter en sådan yderligere periode må der imidlertid skrides til handling. På denne måde kan effektiviteten af gensidighedsmekanismen og Kommissionens beføjelse som forhandler på EU's vegne øges. Ændringsforslag 9 ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt) Artikel 7 a (ny) (forordning (EF) nr. 539/2001) 1a. Følgende indsættes som artikel 7a: "Artikel 7a 1. Når et tredjeland indfører betingelser eller procedurer, som bevirker en væsentlig begrænsning af bevægelsesfriheden for statsborgere fra en medlemsstat, gælder følgende bestemmelser: a) Senest ti dage efter, at det pågældende tredjeland har indført sådanne betingelser eller procedurer eller har givet meddelelse om indførelse af sådanne betingelser eller procedurer, giver den berørte medlemsstat Kommissionen skriftlig meddelelse derom; denne meddelelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C- udgaven. b) Kommissionen tager omgående kontakt til det pågældende tredjelands myndigheder for at sikre, at disse betingelser eller procedurer ikke anvendes, og aflægger rapport til Europa- PE v /16 PR\ doc

11 Parlamentet og Rådet derom senest seks måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen. c) På baggrund af konklusionerne i rapporten kan Kommissionen senest to måneder efter datoen for forelæggelsen af rapporten omhandlet i litra b) forelægge Rådet et forslag til midlertidig indførelse af tilsvarende betingelser eller procedurer for det pågældende tredjelands statsborgere, som rejser til EU. Rådet fremsender forslaget til Europa- Parlamentet. Rådet træffer afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal inden tre måneder. d) Såfremt Europa-Parlamentet i en beslutning indeholdende de tilgrundliggende årsager anfører, at det er uenigt i et forslag til en midlertidig foranstaltning om indførelse af tilsvarende betingelser eller procedurer for statsborgere fra det pågældende tredjeland, som rejser til EU, skal Kommissionen behandle dette forslag på ny. Kommissionen kan under hensyntagen til beslutningen og senest en måned efter vedtagelsen heraf forelægge et nyt forslag eller fortsætte proceduren. Den skal anføre årsagerne til sin aktion. e) Såfremt Kommissionen ikke forelægger et forslag til en midlertidig foranstaltning om indførelse af tilsvarende betingelser eller procedurer for statsborgere fra det pågældende tredjeland, skal den gøre et yderligere forsøg på at sikre, at disse betingelser eller procedurer ikke finder anvendelse, senest seks måneder efter datoen for forelæggelse af rapporten omhandlet i litra b), og skal den aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Senest to måneder efter aflæggelsen af denne rapport skal Kommissionen, hvis tredjelandet fortsætter med at anvende disse betingelser eller procedurer, forelægge Rådet et forslag til en passende foranstaltning baseret på PR\ doc 11/16 PE v01-00

12 Begrundelse gensidighedsprincippet, som Rådet fremsender til Europa-Parlamentet. Den i litra d) omhandlede procedure finder anvendelse. f) Kommissionen kan, hvis den skønner det nødvendigt, forelægge forslaget omhandlet i litra c) og e) uden en forudgående rapport. Den i litra c) og d) omhandlede procedure finder anvendelse på dette forslag. g) Når tredjelandet trækker de betingelser eller procedurer tilbage, som bevirker en væsentlig begrænsning af bevægelsesfriheden for statsborgere fra en medlemsstat, giver den berørte medlemsstat Kommissionen meddelelse herom. Meddelelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven. Enhver midlertidig foranstaltning, der vedtages i henhold til litra c), og enhver passende foranstaltning, der vedtages i henhold til litra e), ophører automatisk på datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetrækningen af de betingelser eller procedurer, som bevirker en begrænsning af bevægelsesfriheden for statsborgere fra en medlemsstat." Gensidighedsprincippet bør ikke være begrænset til visumpligt alene, men bør udvides til også at omfatte betingelser og procedurer, fordi begge har den samme virkning: de gør det vanskeligere for EU-borgere at rejse. Ordføreren foreslår derfor en yderligere gensidighedsmekanisme, som omfatter betingelser og procedurer. PE v /16 PR\ doc

13 BEGRUNDELSE I. Forslagets kontekst EU står i øjeblikket over for en række tilfælde, hvor statsborgere fra visse medlemsstater skal have visum for at rejse til visse tredjelande, selv om statsborgere fra de pågældende lande ikke skal have visum for at rejse til EU. 1 Forud for EU's udvidelse havde dette været tilfældet for græske statsborgere, som rejser til USA, statsborgere fra Østrig, Finland, Grækenland, Portugal og Island, der rejser til Brunei, finske statsborgere, der rejser til Venezuela, og islandske statsborgere, der rejser til Guatemala. Siden udvidelsen er denne situation blevet meget mere kompleks. Pr. 30. september allerede efter en række kontakter og ophævelser af visumpligt - var der ifølge oplysninger fra Kommissionen 19 lande, hvis statsborgere er fritaget for visum til rejser til EU, men som stadig opretholder visumpligt over for statsborgere fra mindst en ny medlemsstat 2. Forordning nr. 539/2001, som opregner de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser, og de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget fra dette krav 3, indeholder i sådanne tilfælde en gensidighedsmekanisme. Den berørte medlemsstat kan give meddelelse om en sådan situation, hvorefter medlemsstaterne indfører visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland, medmindre Rådet træffer anden beslutning. Siden denne klausul trådte i kraft i 2001, har ingen medlemsstat påberåbt sig den. Efter Kommissionens opfattelse skyldes dette, at mekanismen ikke er tilstrækkelig fleksibel, og dens automatiske karakter. En meddelelse fra en berørt medlemsstat ville enten føre til en "større krise, dels i de eksterne forbindelser med det pågældende tredjeland, dels internt", fordi mekanismens "anden etape" [.] nemlig kun [kan] forhindres ved en rådsafgørelse", og en sådan afgørelse ville nødvendigvis blive opfattet "som udtryk for, at de øvrige medlemsstater afslår at stille sig solidariske med den berørte medlemsstat" (s. 3 i begrundelsen). II. Kommissionens forslag Kommissionen foreslår derfor en ny "smidigere og mere realistisk" (s. 4 i begrundelsen) mekanisme. Den giver hovedsagelig Kommissionen en 6-måneders periode til med diplomatiske midler at søge at indføre visumfritagelse. Yderligere væsentlige foreslåede ændringer er, at berørte medlemsstater har pligt til at give meddelelse om forholdet, og at Kommissionen efter sine kontakter med det pågældende tredjeland kan eller kan undlade at foreslå midlertidig indførelse af visumpligt for statsborgere fra det berørte tredjeland. I henhold til Kommissionens forslag bør den samme mekanisme finde anvendelse, for så vidt angår ovennævnte eksisterende tilfælde af manglende gensidighed. Kommissionen mener, at 1 Ved "EU" forstås her Schengen-området omfattende alle medlemsstaterne (med undtagelse af Irland og Det Forenede Kongerige) samt Island og Norge. 2 Australien, Bolivia, Brasilien, Brunei, Canada, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malaysia, Mexico, New Zealand (der er undertegnet en aftale om visumfritagelse vedrørende alle nye medlemsstater, men den er endnu ikke trådt i kraft), Nicaragua, Panama, Paraguay, El Salvador, Singapore, De Forenede Stater, Uruguay, Venezuela. 3 EFT L 81, , s. 1. PR\ doc 13/16 PE v01-00

14 en sådan mekanisme vil være mere effektiv, fordi den vil blive brugt. III. Ordførerens holdning Ordføreren er generelt enig i tankegangen og hovedelementerne i Kommissionens forslag. Den nuværende mekanisme er for radikal til at være effektiv. Han mener imidlertid, at der bør tilføjes en yderligere fase til mekanismen for at gøre den mere effektiv. Endelig foreslår han, at gensidighedsprincippet bør forstås i videre forstand end foreslået og udvides til at omfatte betingelser og procedurer, som udgør en hindring for, at de berørte personer kan rejse frit. Mekanismen Ordføreren foreslår en række ændringer af mekanismen, som vedrører tre målsætninger. For det første skal mekanismen være effektiv. EU-aktionens centrale mål bør være visumfritagelse for alle EU-borgere til de lande, som er fritaget for visumpligt ved indrejse i EU. Ordføreren ser en svaghed i den foreslåede mekanisme, fordi den ikke indeholder en opfølgningsmekanisme, hvis Kommissionen vælger ikke at handle efter seks måneder. Der er risiko for, at tredjelande antager, at der intet vil ske, og at tingene vil forblive som de er. Ordføreren foreslår derfor, at der tilføjes en yderligere periode på seks måneder, hvor Kommissionen har mulighed for at indføre visumfritagelse. Ved afslutningen af denne anden 6-månedersperiode bør Kommissionen da være forpligtet til at fremsætte forslag om yderligere handling. Dette kan enten være midlertidig indførelse af visumpligt, eller, hvis dette af politiske grunde ikke kan retfærdiggøres, enhver anden foranstaltning på udenrigsområdet, som Kommissionen finder passende under de specifikke omstændigheder. Afhængigt af, hvor alvorlige foranstaltninger det drejer sig om, kunne dette f.eks. være fornyet behandling af samarbejdsaftaler, midlertidig indstilling af den politiske dialog, udelukkelse af det pågældende land fra EU's generelle præferenceordning, fastfrysning af finansiel bistand eller handelssanktioner. Inden for en sådan yderligere periode ville Kommissionen have mulighed for at lægge øget pres på det pågældende tredjeland, fordi den kan påpege, at i tilfælde af manglende indførelse af visumfritagelse, er den forpligtet til at fremsætte et forslag. Ved at tilføje et element af fasthed styrkes solidariteten mellem medlemsstaterne, idet det må erindres, at på dette område, hvor Fællesskabet har enekompetence, er de enkelte medlemsstater berøvet beføjelsen til at handle unilateralt. Det er urimeligt, at nye medlemsstater, der er forpligtede til at overholde forordning (EF) nr. 539/2001, i mange år fremover skal acceptere statsborgere fra tredjelande uden visum, medens deres egne borgere skal have visum for at besøge de pågældende tredjelande. Denne særlige situation efter EU's udvidelse kræver, at gensidighedskriteriet som et af kriterierne til at afgøre, hvilke tredjelandes statsborgere der er omfattet af EU-visumpligt (betragtning 5 i forordning (EF) nr. 539/2001), styrkes i sammenligning med de øvrige kriterier. For det andet må Kommissionens rolle styrkes. For at være en troværdig forhandler over for tredjelande bør Kommissionen ikke blot have beføjelse, men også pligt til ved afslutningen af en eventuel anden 6-månedersperiode at foreslå, enten at der indføres visumpligt for statsborgere fra det berørte tredjeland eller enhver anden foranstaltning på udenrigsområdet, således som anført ovenfor. Af samme årsag er ordføreren enig i de frister, der foreslås med hensyn til underretning fra medlemsstaterne (den ret korte frist på 10 dage) og handling fra Kommissionens side (den ret lange frist på seks måneder). PE v /16 PR\ doc

15 For det tredje bør processen være mere gennemsigtig og demokratisk. Borgerne skal vide, at Fællesskabet handler på deres vegne for at afskaffe visumpligt, som gælder for dem. Europa- Parlamentet kan hjælpe med at sikre processens gennemsigtighed og demokratisk redegørelsespligt, hvis det holdes underrettet og har mulighed for at reagere. Gensidighedsprincippet i videre forstand Ordføreren beklager, at Kommissionen har benyttet et meget snævert gensidighedsprincip i sit forslag. Spørgsmålet er blot, om et tredjeland indfører eller opretholder visumpligt. I arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om visa 1 opførte Kommissionen en række andre forhold, som udgør brud på gensidighedsprincippet, og som ikke er behandlet i det foreliggende forslag. Dette er for eksempel tilfældet, hvis tredjelande indrømmer visumfritagelse for ophold på under tre måneder, medens gældende Schengen-regler fastsætter, at statsborgere fra tredjelande kan opholde sig i Schengen-området i op til tre måneder i et hvilket som helst halvår. Der er også andre tilfælde, hvor der anvendes andre kriterier end nationalitet til af afgøre visumpligt (f.eks. i forbindelse med tyskere, der besøger Israel, skal de, der er født inden den 1. januar 1928, have visum). Endvidere tager Kommissionen ikke hensyn til spørgsmålet med hensyn til gensidighed i betingelserne og procedurerne for udstedelse af visa (således som den anfører på s. 2 i ovennævnte arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene). Betingelser og procedurer kan imidlertid udgøre reelle hindringer for opnåelse af et visum, f.eks. hvis der pludselig foretages ændringer i de krævede dokumenter (som f.eks. krav om et hiv-certifikat eller rejseforsikring udelukkende fra visse selskaber), eller hvis der føres en generel politik "med henblik på at gøre det så vanskeligt og så ubehageligt som muligt". I øjeblikket forhandler Kommissionen med Den Russiske Føderation om præcis disse betingelser og procedurer for at nå frem til en "facilitation agreement". På den anden side bør man også se på tilfælde, hvor visumfritagelse er underlagt betingelser. Dette er for eksempel tilfældet med det amerikanske program for visumfritagelse ("Visa Waiver Programme"), hvor en betingelse nu er, at deltagende lande skal indføre biometriske pas for fortsat at kunne nyde godt af visumfritagelse. For at imødegå sådanne hindringer foreslår ordføreren, at mekanismen udvides, således at den bedre opfylder de reelle behov. Denne anden mekanisme er baseret på den, der foreslås i tilfælde af indførelse af visumpligt. Ordføreren understreger i denne forbindelse, at EU også bør klarlægge og selv afskaffe sine egne uforholdsmæssige krav som f.eks. i forbindelse med dokumenter, der kræves for at få et visum (system med indbydelser), eller forpligtelsen til at blive registreret (artikel 22 i Schengen-gennemførelseskonventionen). Der er et presserende behov for en revision af de fælles konsulære instrukser, og ordføreren opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte et sådant forslag senest i begyndelsen af Dokument JAI-B-1(2004)1372, Det skal nævnes, at det er vanskeligt at forstå, hvorfor Kommissionen udarbejder et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, når den ser bort fra den retlige forpligtelse til senest den at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om implikationerne af gensidighedsprincippet, således som fastsat i artikel 2 i forordning 453/2003. PR\ doc 15/16 PE v01-00

16 I denne sammenhæng vil ordføreren gerne opfordre Kommissionen til i højere grad generelt at fokusere på de visumspørgsmål, der er opstået efter de nylige traktatændringer og navnlig efter EU's udvidelse. Hele dette område er af stor interesse for borgerne og for tredjelandsstatsborgere, som ønsker at besøge EU. EU-institutionerne må i dag påtage sig det ansvar, de har fået i denne nye situation. Det er absolut afgørende for det første at få klaring på gældende Schengen- og fællesskabsregler og for det andet at sikre harmoniseret anvendelse heraf. PE v /16 PR\ doc

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver)

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) P6_TA(2008)0230 EU-USA forhandlinger vedrørende visa Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) Europa-Parlamentet, -

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.7.2008 KOM(2008) 486 endelig FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om visse tredjelandes opretholdelse

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORBEREDENDE 1992/0449(COD) 17. juli 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER TREDJE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER TREDJE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.9.2007 KOM(2007) 533 endelig TREDJE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om visse tredjelandes opretholdelse af visumpligten

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

2005-2006 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 14. februar 2006 P6_TA-PROV(2006)02-14 FORELØBIG UDGAVE PE 369.550

2005-2006 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 14. februar 2006 P6_TA-PROV(2006)02-14 FORELØBIG UDGAVE PE 369.550 2005-2006 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 14. februar 2006 P6_TA-PROV(2006)02-14 FORELØBIG UDGAVE PE 369.550 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0045 Regummierede dæk

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.10.2006 KOM(2006) 568 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fortsat manglende gensidighed fra visse tredjelandes

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.12.2012 2012/0260(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 04 dänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1725-2520 L 91 Dansk udgave Retsforskrifter 54. årgang

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2003/0091(CNS) 15. oktober 2003 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2007/0273(CNS) 12.2.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0098(CNS) 11. november 2002 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets henstilling om forebyggelse

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 23.6.2010 2010/0097(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2015 (OR. en) 14117/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. november 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: VISA 363 AUS 4 ASIE 55 CDN 6 USA 34 COMIX 586

Læs mere