EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen (KOM(2004)0437 C6 0097/ /0141(CNS)) Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Henrik Lax PR\ doc PE v01-00

2 PR_CNS_title4am Tegnforklaring * Høringsprocedure flertal af de afgivne stemmer **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning *** Samstemmende udtalelse flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EUtraktatens artikel 7 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast (Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag) Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. PE v /16 PR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE...13 PR\ doc 3/16 PE v01-00

4 PE v /16 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen (KOM(2004)0437 C6 0097/ /0141(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2004)0437) 1, der henviser til EF-traktatens artikel 62, nr. 2, litra b), nr. i), der henviser til EF-traktatens artikel 67, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6 0097/2004), der henviser til forretningsordenens artikel 51, der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget (A6 0000/2004), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EFtraktatens artikel 250, stk. 2; 3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 4. kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 5. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad; 6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag 1 BETRAGTNING 2 (2) Da ensidig indførelse af visumpligt er en alvorlig situation, er det vigtigt, at den (2) Da ensidig indførelse af visumpligt er en alvorlig situation, er det vigtigt, at den 1 EUT C / Endnu ikke offentliggjort i EUT. PR\ doc 5/16 PE v01-00

6 eller de berørte medlemsstater får pligt til at give Kommissionen meddelelse derom. For at sikre at det pågældende tredjeland på ny fritager statsborgere fra de pågældende medlemsstater for visumpligt, bør der indføres en mekanisme, der kombinerer foranstaltninger på forskelligt niveau og af forskellig intensitet, som kan iværksættes hurtigt. Kommissionen bør således omgående henvende sig til det pågældende tredjeland, aflægge rapport til Rådet og have mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at foreslå Rådet at træffe en midlertidig afgørelse om indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland. Vedtagelsen af en sådan midlertidig afgørelse må ikke være til hinder for, at det pågældende tredjeland kan overføres til bilag I i forordning (EF) nr. 539/2001. Den midlertidige foranstaltnings ikrafttræden og et eventuelt forslag om overførsel af landet til bilag I bør desuden knyttes tidsmæssigt sammen. eller de berørte medlemsstater får pligt til at give Kommissionen meddelelse derom. For at sikre at det pågældende tredjeland på ny fritager statsborgere fra de pågældende medlemsstater for visumpligt, bør der indføres en mekanisme, der kombinerer foranstaltninger på forskelligt niveau og af forskellig intensitet, som kan iværksættes hurtigt. Kommissionen bør således omgående henvende sig til det pågældende tredjeland, aflægge rapport til Rådet og have mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at foreslå Rådet at træffe en midlertidig afgørelse om indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland. Vedtagelsen af en sådan midlertidig afgørelse må ikke være til hinder for, at det pågældende tredjeland kan overføres til bilag I i forordning (EF) nr. 539/2001. Den midlertidige foranstaltnings ikrafttræden og et eventuelt forslag om overførsel af landet til bilag I bør desuden knyttes tidsmæssigt sammen. For at sikre gennemsigtighed og demokratisk kontrol bør Europa- Parlamentet holdes underrettet om mekanismen på alle stadier, og det bør kunne udtale sig om en midlertidig foranstaltning. Ændringsforslag 2 BETRAGTNING 3 A (ny) Begrundelse (3a) Gensidighedsprincippet bør også anvendes på betingelser og procedurer, som indføres af et tredjeland, og som bevirker en væsentlig begrænsning af en medlemsstats statsborgeres rejseaktivitet. Se begrundelsen til ændringsforslaget om ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt), artikel 7 a (ny) (forordning (EF) nr. 539/2001). Ændringsforslag 3 PE v /16 PR\ doc

7 BETRAGTNING 5 (5) Der bør indføres en overgangsordning for de tilfælde, hvor medlemsstater på det tidspunkt, hvor nærværende forordning træder i kraft, er undergivet visumpligt i tredjelande, som er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 539/2001. For Islands og Norges vedkommende er nærværende forordning en videreudvikling af Schengen-reglerne på det område, der er omhandlet i artikel 1, litra a), i afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne. (5) Der bør indføres en overgangsordning for de tilfælde, hvor medlemsstater på det tidspunkt, hvor nærværende forordning træder i kraft, er undergivet visumpligt i tredjelande, som er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 539/2001. For at styrke solidariteten mellem medlemsstaterne i sådanne tilfælde bør gensidighed være det ledende princip for Kommissionen i dens bestræbelser på at sikre visumfritagelse. For Islands og Norges vedkommende er nærværende forordning en videreudvikling af Schengen-reglerne på det område, der er omhandlet i artikel 1, litra a), i afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne. Begrundelse Den situation, der er opstået efter EU's udvidelse, er en ganske særlig situation, idet det må erindres, at på dette område, hvor Fællesskabet har enekompetence, er de enkelte medlemsstater berøvet beføjelsen til at handle unilateralt. Det er urimeligt, at nye medlemsstater, der er forpligtede til at overholde forordning (EF) nr. 539/2001, i mange år fremover skal acceptere statsborgere fra tredjelande uden visum, medens deres egne borgere skal have visum for at besøge de pågældende tredjelande. Ved at understrege gensidighedsprincippet styrkes solidariteten mellem medlemsstaterne. Ændringsforslag 4 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra a (forordning (EF) nr. 539/2001) a) senest ti dage efter, at det pågældende tredjeland har indført visumpligt eller har givet meddelelse om indførelse af visumpligt, giver den berørte medlemsstat Rådet og Kommissionen skriftlig meddelelse derom; denne meddelelse offentliggøres i Den Europæiske Unions a) senest ti dage efter, at det pågældende tredjeland har indført visumpligt eller har givet meddelelse om indførelse af visumpligt, giver den berørte medlemsstat Kommissionen skriftlig meddelelse derom; denne meddelelse offentliggøres i Den PR\ doc 7/16 PE v01-00

8 Tidende, C-udgaven Europæiske Unions Tidende, C-udgaven Begrundelse For at undgå unødvendige procedurer skulle det være tilstrækkeligt at underrette Kommissionen. Gennemsigtighed sikres da ved offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Ændringsforslag 5 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra b (forordning (EF) nr. 539/2001) b) Kommissionen tager omgående kontakt til det pågældende tredjelands myndigheder for at få visumpligten ophævet og aflægger rapport til Rådet derom senest seks måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen b) Kommissionen tager omgående kontakt til det pågældende tredjelands myndigheder for at få visumpligten ophævet og aflægger rapport til Europa- Parlamentet og Rådet derom senest seks måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen Begrundelse Visumpolitikken er et område, hvor Fællesskabet har enekompetence inden for den første søjle. Information af Europa-Parlamentet er derfor en absolut nødvendighed. Ændringsforslag 6 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra c (forordning (EF) nr. 539/2001) c) På baggrund af konklusionerne i rapporten kan Kommissionen forelægge Rådet et forslag til midlertidig indførelse af visumpligt for det pågældende tredjelands statsborgere. Rådet træffer afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal inden tre måneder. c) På baggrund af konklusionerne i rapporten kan Kommissionen senest to måneder efter datoen for forelæggelsen af rapporten omhandlet i litra b) forelægge Rådet et forslag til midlertidig indførelse af visumpligt for det pågældende tredjelands statsborgere, som Rådet fremsender til Europa-Parlamentet. Rådet træffer afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal inden tre måneder. Begrundelse I Kommissionens forslag er der ingen frist, hvor Kommissionen, efter at den har aflagt rapport om dens procedurer for indførelse af visumfritagelse, skal fremsætte et forslag, hvis den ønsker det. Dette er en overraskende forglemmelse, eftersom der er en klart fastlagt PE v /16 PR\ doc

9 tidsramme for alle andre skridt. Der bør også tilføjes en frist for dette skridt. Med hensyn til anden del: Se begrundelsen til ændringsforslaget om ARTIKEL 1, artikel 1, stk. 4, litra b). Ændringsforslag 7 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra c a (nyt) (forordning (EF) nr. 539/2001) Begrundelse ca) Såfremt Europa-Parlamentet i en beslutning indeholdende de tilgrundliggende årsager anfører, at det er uenigt i et forslag til en midlertidig foranstaltning om midlertidig indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland, skal Kommissionen behandle dette forslag på ny. Kommissionen kan under hensyntagen til beslutningen og senest en måned efter vedtagelsen heraf forelægge et nyt forslag eller fortsætte proceduren. Den skal anføre årsagerne til sin aktion. Europa-Parlamentet bør have mulighed for at udtale sig om en foreslået foranstaltning, hvis det ønsker det. Ellers ville det kun have mulighed for at udtale sig, når Kommissionen har besluttet at foreslå en ændring af forordning (EF) nr. 539/2001. Ændringsforslag 8 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra c b (nyt) (forordning (EF) nr. 539/2001) cb) Såfremt Kommissionen ikke forelægger et forslag til en midlertidig foranstaltning om midlertidig indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland, skal den gøre et yderligere forsøg på at indføre visumfritagelse senest seks måneder efter datoen for forelæggelse af rapporten omhandlet i litra b), og skal den aflægge rapport om disse procedurer til Europa- Parlamentet og Rådet. Senest to måneder efter aflæggelsen af denne rapport skal PR\ doc 9/16 PE v01-00

10 Begrundelse Kommissionen, hvis tredjelandet ikke har afskaffet visumpligten, forelægge Rådet et forslag til en midlertidig foranstaltning om midlertidig indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland eller et forslag til en anden passende foranstaltning på udenrigsområdet, som Rådet fremsender til Europa-Parlamentet. Den i litra ca) omhandlede procedure finder anvendelse. Om nødvendigt, dvs. hvis visumpligten indført af det pågældende tredjeland fortsat er i kraft, bør det være muligt at fortsætte de diplomatiske kontakter i yderligere seks måneder. Efter en sådan yderligere periode må der imidlertid skrides til handling. På denne måde kan effektiviteten af gensidighedsmekanismen og Kommissionens beføjelse som forhandler på EU's vegne øges. Ændringsforslag 9 ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt) Artikel 7 a (ny) (forordning (EF) nr. 539/2001) 1a. Følgende indsættes som artikel 7a: "Artikel 7a 1. Når et tredjeland indfører betingelser eller procedurer, som bevirker en væsentlig begrænsning af bevægelsesfriheden for statsborgere fra en medlemsstat, gælder følgende bestemmelser: a) Senest ti dage efter, at det pågældende tredjeland har indført sådanne betingelser eller procedurer eller har givet meddelelse om indførelse af sådanne betingelser eller procedurer, giver den berørte medlemsstat Kommissionen skriftlig meddelelse derom; denne meddelelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C- udgaven. b) Kommissionen tager omgående kontakt til det pågældende tredjelands myndigheder for at sikre, at disse betingelser eller procedurer ikke anvendes, og aflægger rapport til Europa- PE v /16 PR\ doc

11 Parlamentet og Rådet derom senest seks måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen. c) På baggrund af konklusionerne i rapporten kan Kommissionen senest to måneder efter datoen for forelæggelsen af rapporten omhandlet i litra b) forelægge Rådet et forslag til midlertidig indførelse af tilsvarende betingelser eller procedurer for det pågældende tredjelands statsborgere, som rejser til EU. Rådet fremsender forslaget til Europa- Parlamentet. Rådet træffer afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal inden tre måneder. d) Såfremt Europa-Parlamentet i en beslutning indeholdende de tilgrundliggende årsager anfører, at det er uenigt i et forslag til en midlertidig foranstaltning om indførelse af tilsvarende betingelser eller procedurer for statsborgere fra det pågældende tredjeland, som rejser til EU, skal Kommissionen behandle dette forslag på ny. Kommissionen kan under hensyntagen til beslutningen og senest en måned efter vedtagelsen heraf forelægge et nyt forslag eller fortsætte proceduren. Den skal anføre årsagerne til sin aktion. e) Såfremt Kommissionen ikke forelægger et forslag til en midlertidig foranstaltning om indførelse af tilsvarende betingelser eller procedurer for statsborgere fra det pågældende tredjeland, skal den gøre et yderligere forsøg på at sikre, at disse betingelser eller procedurer ikke finder anvendelse, senest seks måneder efter datoen for forelæggelse af rapporten omhandlet i litra b), og skal den aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Senest to måneder efter aflæggelsen af denne rapport skal Kommissionen, hvis tredjelandet fortsætter med at anvende disse betingelser eller procedurer, forelægge Rådet et forslag til en passende foranstaltning baseret på PR\ doc 11/16 PE v01-00

12 Begrundelse gensidighedsprincippet, som Rådet fremsender til Europa-Parlamentet. Den i litra d) omhandlede procedure finder anvendelse. f) Kommissionen kan, hvis den skønner det nødvendigt, forelægge forslaget omhandlet i litra c) og e) uden en forudgående rapport. Den i litra c) og d) omhandlede procedure finder anvendelse på dette forslag. g) Når tredjelandet trækker de betingelser eller procedurer tilbage, som bevirker en væsentlig begrænsning af bevægelsesfriheden for statsborgere fra en medlemsstat, giver den berørte medlemsstat Kommissionen meddelelse herom. Meddelelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven. Enhver midlertidig foranstaltning, der vedtages i henhold til litra c), og enhver passende foranstaltning, der vedtages i henhold til litra e), ophører automatisk på datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetrækningen af de betingelser eller procedurer, som bevirker en begrænsning af bevægelsesfriheden for statsborgere fra en medlemsstat." Gensidighedsprincippet bør ikke være begrænset til visumpligt alene, men bør udvides til også at omfatte betingelser og procedurer, fordi begge har den samme virkning: de gør det vanskeligere for EU-borgere at rejse. Ordføreren foreslår derfor en yderligere gensidighedsmekanisme, som omfatter betingelser og procedurer. PE v /16 PR\ doc

13 BEGRUNDELSE I. Forslagets kontekst EU står i øjeblikket over for en række tilfælde, hvor statsborgere fra visse medlemsstater skal have visum for at rejse til visse tredjelande, selv om statsborgere fra de pågældende lande ikke skal have visum for at rejse til EU. 1 Forud for EU's udvidelse havde dette været tilfældet for græske statsborgere, som rejser til USA, statsborgere fra Østrig, Finland, Grækenland, Portugal og Island, der rejser til Brunei, finske statsborgere, der rejser til Venezuela, og islandske statsborgere, der rejser til Guatemala. Siden udvidelsen er denne situation blevet meget mere kompleks. Pr. 30. september allerede efter en række kontakter og ophævelser af visumpligt - var der ifølge oplysninger fra Kommissionen 19 lande, hvis statsborgere er fritaget for visum til rejser til EU, men som stadig opretholder visumpligt over for statsborgere fra mindst en ny medlemsstat 2. Forordning nr. 539/2001, som opregner de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser, og de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget fra dette krav 3, indeholder i sådanne tilfælde en gensidighedsmekanisme. Den berørte medlemsstat kan give meddelelse om en sådan situation, hvorefter medlemsstaterne indfører visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland, medmindre Rådet træffer anden beslutning. Siden denne klausul trådte i kraft i 2001, har ingen medlemsstat påberåbt sig den. Efter Kommissionens opfattelse skyldes dette, at mekanismen ikke er tilstrækkelig fleksibel, og dens automatiske karakter. En meddelelse fra en berørt medlemsstat ville enten føre til en "større krise, dels i de eksterne forbindelser med det pågældende tredjeland, dels internt", fordi mekanismens "anden etape" [.] nemlig kun [kan] forhindres ved en rådsafgørelse", og en sådan afgørelse ville nødvendigvis blive opfattet "som udtryk for, at de øvrige medlemsstater afslår at stille sig solidariske med den berørte medlemsstat" (s. 3 i begrundelsen). II. Kommissionens forslag Kommissionen foreslår derfor en ny "smidigere og mere realistisk" (s. 4 i begrundelsen) mekanisme. Den giver hovedsagelig Kommissionen en 6-måneders periode til med diplomatiske midler at søge at indføre visumfritagelse. Yderligere væsentlige foreslåede ændringer er, at berørte medlemsstater har pligt til at give meddelelse om forholdet, og at Kommissionen efter sine kontakter med det pågældende tredjeland kan eller kan undlade at foreslå midlertidig indførelse af visumpligt for statsborgere fra det berørte tredjeland. I henhold til Kommissionens forslag bør den samme mekanisme finde anvendelse, for så vidt angår ovennævnte eksisterende tilfælde af manglende gensidighed. Kommissionen mener, at 1 Ved "EU" forstås her Schengen-området omfattende alle medlemsstaterne (med undtagelse af Irland og Det Forenede Kongerige) samt Island og Norge. 2 Australien, Bolivia, Brasilien, Brunei, Canada, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malaysia, Mexico, New Zealand (der er undertegnet en aftale om visumfritagelse vedrørende alle nye medlemsstater, men den er endnu ikke trådt i kraft), Nicaragua, Panama, Paraguay, El Salvador, Singapore, De Forenede Stater, Uruguay, Venezuela. 3 EFT L 81, , s. 1. PR\ doc 13/16 PE v01-00

14 en sådan mekanisme vil være mere effektiv, fordi den vil blive brugt. III. Ordførerens holdning Ordføreren er generelt enig i tankegangen og hovedelementerne i Kommissionens forslag. Den nuværende mekanisme er for radikal til at være effektiv. Han mener imidlertid, at der bør tilføjes en yderligere fase til mekanismen for at gøre den mere effektiv. Endelig foreslår han, at gensidighedsprincippet bør forstås i videre forstand end foreslået og udvides til at omfatte betingelser og procedurer, som udgør en hindring for, at de berørte personer kan rejse frit. Mekanismen Ordføreren foreslår en række ændringer af mekanismen, som vedrører tre målsætninger. For det første skal mekanismen være effektiv. EU-aktionens centrale mål bør være visumfritagelse for alle EU-borgere til de lande, som er fritaget for visumpligt ved indrejse i EU. Ordføreren ser en svaghed i den foreslåede mekanisme, fordi den ikke indeholder en opfølgningsmekanisme, hvis Kommissionen vælger ikke at handle efter seks måneder. Der er risiko for, at tredjelande antager, at der intet vil ske, og at tingene vil forblive som de er. Ordføreren foreslår derfor, at der tilføjes en yderligere periode på seks måneder, hvor Kommissionen har mulighed for at indføre visumfritagelse. Ved afslutningen af denne anden 6-månedersperiode bør Kommissionen da være forpligtet til at fremsætte forslag om yderligere handling. Dette kan enten være midlertidig indførelse af visumpligt, eller, hvis dette af politiske grunde ikke kan retfærdiggøres, enhver anden foranstaltning på udenrigsområdet, som Kommissionen finder passende under de specifikke omstændigheder. Afhængigt af, hvor alvorlige foranstaltninger det drejer sig om, kunne dette f.eks. være fornyet behandling af samarbejdsaftaler, midlertidig indstilling af den politiske dialog, udelukkelse af det pågældende land fra EU's generelle præferenceordning, fastfrysning af finansiel bistand eller handelssanktioner. Inden for en sådan yderligere periode ville Kommissionen have mulighed for at lægge øget pres på det pågældende tredjeland, fordi den kan påpege, at i tilfælde af manglende indførelse af visumfritagelse, er den forpligtet til at fremsætte et forslag. Ved at tilføje et element af fasthed styrkes solidariteten mellem medlemsstaterne, idet det må erindres, at på dette område, hvor Fællesskabet har enekompetence, er de enkelte medlemsstater berøvet beføjelsen til at handle unilateralt. Det er urimeligt, at nye medlemsstater, der er forpligtede til at overholde forordning (EF) nr. 539/2001, i mange år fremover skal acceptere statsborgere fra tredjelande uden visum, medens deres egne borgere skal have visum for at besøge de pågældende tredjelande. Denne særlige situation efter EU's udvidelse kræver, at gensidighedskriteriet som et af kriterierne til at afgøre, hvilke tredjelandes statsborgere der er omfattet af EU-visumpligt (betragtning 5 i forordning (EF) nr. 539/2001), styrkes i sammenligning med de øvrige kriterier. For det andet må Kommissionens rolle styrkes. For at være en troværdig forhandler over for tredjelande bør Kommissionen ikke blot have beføjelse, men også pligt til ved afslutningen af en eventuel anden 6-månedersperiode at foreslå, enten at der indføres visumpligt for statsborgere fra det berørte tredjeland eller enhver anden foranstaltning på udenrigsområdet, således som anført ovenfor. Af samme årsag er ordføreren enig i de frister, der foreslås med hensyn til underretning fra medlemsstaterne (den ret korte frist på 10 dage) og handling fra Kommissionens side (den ret lange frist på seks måneder). PE v /16 PR\ doc

15 For det tredje bør processen være mere gennemsigtig og demokratisk. Borgerne skal vide, at Fællesskabet handler på deres vegne for at afskaffe visumpligt, som gælder for dem. Europa- Parlamentet kan hjælpe med at sikre processens gennemsigtighed og demokratisk redegørelsespligt, hvis det holdes underrettet og har mulighed for at reagere. Gensidighedsprincippet i videre forstand Ordføreren beklager, at Kommissionen har benyttet et meget snævert gensidighedsprincip i sit forslag. Spørgsmålet er blot, om et tredjeland indfører eller opretholder visumpligt. I arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om visa 1 opførte Kommissionen en række andre forhold, som udgør brud på gensidighedsprincippet, og som ikke er behandlet i det foreliggende forslag. Dette er for eksempel tilfældet, hvis tredjelande indrømmer visumfritagelse for ophold på under tre måneder, medens gældende Schengen-regler fastsætter, at statsborgere fra tredjelande kan opholde sig i Schengen-området i op til tre måneder i et hvilket som helst halvår. Der er også andre tilfælde, hvor der anvendes andre kriterier end nationalitet til af afgøre visumpligt (f.eks. i forbindelse med tyskere, der besøger Israel, skal de, der er født inden den 1. januar 1928, have visum). Endvidere tager Kommissionen ikke hensyn til spørgsmålet med hensyn til gensidighed i betingelserne og procedurerne for udstedelse af visa (således som den anfører på s. 2 i ovennævnte arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene). Betingelser og procedurer kan imidlertid udgøre reelle hindringer for opnåelse af et visum, f.eks. hvis der pludselig foretages ændringer i de krævede dokumenter (som f.eks. krav om et hiv-certifikat eller rejseforsikring udelukkende fra visse selskaber), eller hvis der føres en generel politik "med henblik på at gøre det så vanskeligt og så ubehageligt som muligt". I øjeblikket forhandler Kommissionen med Den Russiske Føderation om præcis disse betingelser og procedurer for at nå frem til en "facilitation agreement". På den anden side bør man også se på tilfælde, hvor visumfritagelse er underlagt betingelser. Dette er for eksempel tilfældet med det amerikanske program for visumfritagelse ("Visa Waiver Programme"), hvor en betingelse nu er, at deltagende lande skal indføre biometriske pas for fortsat at kunne nyde godt af visumfritagelse. For at imødegå sådanne hindringer foreslår ordføreren, at mekanismen udvides, således at den bedre opfylder de reelle behov. Denne anden mekanisme er baseret på den, der foreslås i tilfælde af indførelse af visumpligt. Ordføreren understreger i denne forbindelse, at EU også bør klarlægge og selv afskaffe sine egne uforholdsmæssige krav som f.eks. i forbindelse med dokumenter, der kræves for at få et visum (system med indbydelser), eller forpligtelsen til at blive registreret (artikel 22 i Schengen-gennemførelseskonventionen). Der er et presserende behov for en revision af de fælles konsulære instrukser, og ordføreren opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte et sådant forslag senest i begyndelsen af Dokument JAI-B-1(2004)1372, Det skal nævnes, at det er vanskeligt at forstå, hvorfor Kommissionen udarbejder et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, når den ser bort fra den retlige forpligtelse til senest den at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om implikationerne af gensidighedsprincippet, således som fastsat i artikel 2 i forordning 453/2003. PR\ doc 15/16 PE v01-00

16 I denne sammenhæng vil ordføreren gerne opfordre Kommissionen til i højere grad generelt at fokusere på de visumspørgsmål, der er opstået efter de nylige traktatændringer og navnlig efter EU's udvidelse. Hele dette område er af stor interesse for borgerne og for tredjelandsstatsborgere, som ønsker at besøge EU. EU-institutionerne må i dag påtage sig det ansvar, de har fået i denne nye situation. Det er absolut afgørende for det første at få klaring på gældende Schengen- og fællesskabsregler og for det andet at sikre harmoniseret anvendelse heraf. PE v /16 PR\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 18.9.2009 2009/0104(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.10.2009 2009/0806(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om initiativ fra Kongeriget Sverige og Kongeriget Spanien

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2016 COM(2016) 142 final 2016/0075 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.7.2008 KOM(2008) 486 endelig FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om visse tredjelandes opretholdelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver)

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) P6_TA(2008)0230 EU-USA forhandlinger vedrørende visa Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) Europa-Parlamentet, -

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORBEREDENDE 1992/0449(COD) 17. juli 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Transport- og Turismeudvalget 2009 FORELØBIG 2003/0226(COD) 15. september 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelsen af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 24. april 2003 ENDELIG A5-0119/2003 ***III BETÆNKNING om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/25/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

6342/17 sr/tm/hsm 1 DRI

6342/17 sr/tm/hsm 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0307(COD) 6342/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: I. INDLEDNING Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2016 COM(2016) 434 final 2016/0198 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 FORELØBIG 2002/0189(CNS) 26. november 2002 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 973/2001 om tekniske bevarelsesforanstaltninger

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere