EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen (KOM(2004)0437 C6 0097/ /0141(CNS)) Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Henrik Lax PR\ doc PE v01-00

2 PR_CNS_title4am Tegnforklaring * Høringsprocedure flertal af de afgivne stemmer **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning *** Samstemmende udtalelse flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EUtraktatens artikel 7 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast (Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag) Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. PE v /16 PR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE...13 PR\ doc 3/16 PE v01-00

4 PE v /16 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen (KOM(2004)0437 C6 0097/ /0141(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2004)0437) 1, der henviser til EF-traktatens artikel 62, nr. 2, litra b), nr. i), der henviser til EF-traktatens artikel 67, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6 0097/2004), der henviser til forretningsordenens artikel 51, der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget (A6 0000/2004), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EFtraktatens artikel 250, stk. 2; 3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 4. kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 5. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad; 6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag 1 BETRAGTNING 2 (2) Da ensidig indførelse af visumpligt er en alvorlig situation, er det vigtigt, at den (2) Da ensidig indførelse af visumpligt er en alvorlig situation, er det vigtigt, at den 1 EUT C / Endnu ikke offentliggjort i EUT. PR\ doc 5/16 PE v01-00

6 eller de berørte medlemsstater får pligt til at give Kommissionen meddelelse derom. For at sikre at det pågældende tredjeland på ny fritager statsborgere fra de pågældende medlemsstater for visumpligt, bør der indføres en mekanisme, der kombinerer foranstaltninger på forskelligt niveau og af forskellig intensitet, som kan iværksættes hurtigt. Kommissionen bør således omgående henvende sig til det pågældende tredjeland, aflægge rapport til Rådet og have mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at foreslå Rådet at træffe en midlertidig afgørelse om indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland. Vedtagelsen af en sådan midlertidig afgørelse må ikke være til hinder for, at det pågældende tredjeland kan overføres til bilag I i forordning (EF) nr. 539/2001. Den midlertidige foranstaltnings ikrafttræden og et eventuelt forslag om overførsel af landet til bilag I bør desuden knyttes tidsmæssigt sammen. eller de berørte medlemsstater får pligt til at give Kommissionen meddelelse derom. For at sikre at det pågældende tredjeland på ny fritager statsborgere fra de pågældende medlemsstater for visumpligt, bør der indføres en mekanisme, der kombinerer foranstaltninger på forskelligt niveau og af forskellig intensitet, som kan iværksættes hurtigt. Kommissionen bør således omgående henvende sig til det pågældende tredjeland, aflægge rapport til Rådet og have mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at foreslå Rådet at træffe en midlertidig afgørelse om indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland. Vedtagelsen af en sådan midlertidig afgørelse må ikke være til hinder for, at det pågældende tredjeland kan overføres til bilag I i forordning (EF) nr. 539/2001. Den midlertidige foranstaltnings ikrafttræden og et eventuelt forslag om overførsel af landet til bilag I bør desuden knyttes tidsmæssigt sammen. For at sikre gennemsigtighed og demokratisk kontrol bør Europa- Parlamentet holdes underrettet om mekanismen på alle stadier, og det bør kunne udtale sig om en midlertidig foranstaltning. Ændringsforslag 2 BETRAGTNING 3 A (ny) Begrundelse (3a) Gensidighedsprincippet bør også anvendes på betingelser og procedurer, som indføres af et tredjeland, og som bevirker en væsentlig begrænsning af en medlemsstats statsborgeres rejseaktivitet. Se begrundelsen til ændringsforslaget om ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt), artikel 7 a (ny) (forordning (EF) nr. 539/2001). Ændringsforslag 3 PE v /16 PR\ doc

7 BETRAGTNING 5 (5) Der bør indføres en overgangsordning for de tilfælde, hvor medlemsstater på det tidspunkt, hvor nærværende forordning træder i kraft, er undergivet visumpligt i tredjelande, som er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 539/2001. For Islands og Norges vedkommende er nærværende forordning en videreudvikling af Schengen-reglerne på det område, der er omhandlet i artikel 1, litra a), i afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne. (5) Der bør indføres en overgangsordning for de tilfælde, hvor medlemsstater på det tidspunkt, hvor nærværende forordning træder i kraft, er undergivet visumpligt i tredjelande, som er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 539/2001. For at styrke solidariteten mellem medlemsstaterne i sådanne tilfælde bør gensidighed være det ledende princip for Kommissionen i dens bestræbelser på at sikre visumfritagelse. For Islands og Norges vedkommende er nærværende forordning en videreudvikling af Schengen-reglerne på det område, der er omhandlet i artikel 1, litra a), i afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne. Begrundelse Den situation, der er opstået efter EU's udvidelse, er en ganske særlig situation, idet det må erindres, at på dette område, hvor Fællesskabet har enekompetence, er de enkelte medlemsstater berøvet beføjelsen til at handle unilateralt. Det er urimeligt, at nye medlemsstater, der er forpligtede til at overholde forordning (EF) nr. 539/2001, i mange år fremover skal acceptere statsborgere fra tredjelande uden visum, medens deres egne borgere skal have visum for at besøge de pågældende tredjelande. Ved at understrege gensidighedsprincippet styrkes solidariteten mellem medlemsstaterne. Ændringsforslag 4 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra a (forordning (EF) nr. 539/2001) a) senest ti dage efter, at det pågældende tredjeland har indført visumpligt eller har givet meddelelse om indførelse af visumpligt, giver den berørte medlemsstat Rådet og Kommissionen skriftlig meddelelse derom; denne meddelelse offentliggøres i Den Europæiske Unions a) senest ti dage efter, at det pågældende tredjeland har indført visumpligt eller har givet meddelelse om indførelse af visumpligt, giver den berørte medlemsstat Kommissionen skriftlig meddelelse derom; denne meddelelse offentliggøres i Den PR\ doc 7/16 PE v01-00

8 Tidende, C-udgaven Europæiske Unions Tidende, C-udgaven Begrundelse For at undgå unødvendige procedurer skulle det være tilstrækkeligt at underrette Kommissionen. Gennemsigtighed sikres da ved offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Ændringsforslag 5 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra b (forordning (EF) nr. 539/2001) b) Kommissionen tager omgående kontakt til det pågældende tredjelands myndigheder for at få visumpligten ophævet og aflægger rapport til Rådet derom senest seks måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen b) Kommissionen tager omgående kontakt til det pågældende tredjelands myndigheder for at få visumpligten ophævet og aflægger rapport til Europa- Parlamentet og Rådet derom senest seks måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen Begrundelse Visumpolitikken er et område, hvor Fællesskabet har enekompetence inden for den første søjle. Information af Europa-Parlamentet er derfor en absolut nødvendighed. Ændringsforslag 6 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra c (forordning (EF) nr. 539/2001) c) På baggrund af konklusionerne i rapporten kan Kommissionen forelægge Rådet et forslag til midlertidig indførelse af visumpligt for det pågældende tredjelands statsborgere. Rådet træffer afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal inden tre måneder. c) På baggrund af konklusionerne i rapporten kan Kommissionen senest to måneder efter datoen for forelæggelsen af rapporten omhandlet i litra b) forelægge Rådet et forslag til midlertidig indførelse af visumpligt for det pågældende tredjelands statsborgere, som Rådet fremsender til Europa-Parlamentet. Rådet træffer afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal inden tre måneder. Begrundelse I Kommissionens forslag er der ingen frist, hvor Kommissionen, efter at den har aflagt rapport om dens procedurer for indførelse af visumfritagelse, skal fremsætte et forslag, hvis den ønsker det. Dette er en overraskende forglemmelse, eftersom der er en klart fastlagt PE v /16 PR\ doc

9 tidsramme for alle andre skridt. Der bør også tilføjes en frist for dette skridt. Med hensyn til anden del: Se begrundelsen til ændringsforslaget om ARTIKEL 1, artikel 1, stk. 4, litra b). Ændringsforslag 7 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra c a (nyt) (forordning (EF) nr. 539/2001) Begrundelse ca) Såfremt Europa-Parlamentet i en beslutning indeholdende de tilgrundliggende årsager anfører, at det er uenigt i et forslag til en midlertidig foranstaltning om midlertidig indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland, skal Kommissionen behandle dette forslag på ny. Kommissionen kan under hensyntagen til beslutningen og senest en måned efter vedtagelsen heraf forelægge et nyt forslag eller fortsætte proceduren. Den skal anføre årsagerne til sin aktion. Europa-Parlamentet bør have mulighed for at udtale sig om en foreslået foranstaltning, hvis det ønsker det. Ellers ville det kun have mulighed for at udtale sig, når Kommissionen har besluttet at foreslå en ændring af forordning (EF) nr. 539/2001. Ændringsforslag 8 ARTIKEL 1 Artikel 1, stk. 4, litra c b (nyt) (forordning (EF) nr. 539/2001) cb) Såfremt Kommissionen ikke forelægger et forslag til en midlertidig foranstaltning om midlertidig indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland, skal den gøre et yderligere forsøg på at indføre visumfritagelse senest seks måneder efter datoen for forelæggelse af rapporten omhandlet i litra b), og skal den aflægge rapport om disse procedurer til Europa- Parlamentet og Rådet. Senest to måneder efter aflæggelsen af denne rapport skal PR\ doc 9/16 PE v01-00

10 Begrundelse Kommissionen, hvis tredjelandet ikke har afskaffet visumpligten, forelægge Rådet et forslag til en midlertidig foranstaltning om midlertidig indførelse af visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland eller et forslag til en anden passende foranstaltning på udenrigsområdet, som Rådet fremsender til Europa-Parlamentet. Den i litra ca) omhandlede procedure finder anvendelse. Om nødvendigt, dvs. hvis visumpligten indført af det pågældende tredjeland fortsat er i kraft, bør det være muligt at fortsætte de diplomatiske kontakter i yderligere seks måneder. Efter en sådan yderligere periode må der imidlertid skrides til handling. På denne måde kan effektiviteten af gensidighedsmekanismen og Kommissionens beføjelse som forhandler på EU's vegne øges. Ændringsforslag 9 ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt) Artikel 7 a (ny) (forordning (EF) nr. 539/2001) 1a. Følgende indsættes som artikel 7a: "Artikel 7a 1. Når et tredjeland indfører betingelser eller procedurer, som bevirker en væsentlig begrænsning af bevægelsesfriheden for statsborgere fra en medlemsstat, gælder følgende bestemmelser: a) Senest ti dage efter, at det pågældende tredjeland har indført sådanne betingelser eller procedurer eller har givet meddelelse om indførelse af sådanne betingelser eller procedurer, giver den berørte medlemsstat Kommissionen skriftlig meddelelse derom; denne meddelelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C- udgaven. b) Kommissionen tager omgående kontakt til det pågældende tredjelands myndigheder for at sikre, at disse betingelser eller procedurer ikke anvendes, og aflægger rapport til Europa- PE v /16 PR\ doc

11 Parlamentet og Rådet derom senest seks måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen. c) På baggrund af konklusionerne i rapporten kan Kommissionen senest to måneder efter datoen for forelæggelsen af rapporten omhandlet i litra b) forelægge Rådet et forslag til midlertidig indførelse af tilsvarende betingelser eller procedurer for det pågældende tredjelands statsborgere, som rejser til EU. Rådet fremsender forslaget til Europa- Parlamentet. Rådet træffer afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal inden tre måneder. d) Såfremt Europa-Parlamentet i en beslutning indeholdende de tilgrundliggende årsager anfører, at det er uenigt i et forslag til en midlertidig foranstaltning om indførelse af tilsvarende betingelser eller procedurer for statsborgere fra det pågældende tredjeland, som rejser til EU, skal Kommissionen behandle dette forslag på ny. Kommissionen kan under hensyntagen til beslutningen og senest en måned efter vedtagelsen heraf forelægge et nyt forslag eller fortsætte proceduren. Den skal anføre årsagerne til sin aktion. e) Såfremt Kommissionen ikke forelægger et forslag til en midlertidig foranstaltning om indførelse af tilsvarende betingelser eller procedurer for statsborgere fra det pågældende tredjeland, skal den gøre et yderligere forsøg på at sikre, at disse betingelser eller procedurer ikke finder anvendelse, senest seks måneder efter datoen for forelæggelse af rapporten omhandlet i litra b), og skal den aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Senest to måneder efter aflæggelsen af denne rapport skal Kommissionen, hvis tredjelandet fortsætter med at anvende disse betingelser eller procedurer, forelægge Rådet et forslag til en passende foranstaltning baseret på PR\ doc 11/16 PE v01-00

12 Begrundelse gensidighedsprincippet, som Rådet fremsender til Europa-Parlamentet. Den i litra d) omhandlede procedure finder anvendelse. f) Kommissionen kan, hvis den skønner det nødvendigt, forelægge forslaget omhandlet i litra c) og e) uden en forudgående rapport. Den i litra c) og d) omhandlede procedure finder anvendelse på dette forslag. g) Når tredjelandet trækker de betingelser eller procedurer tilbage, som bevirker en væsentlig begrænsning af bevægelsesfriheden for statsborgere fra en medlemsstat, giver den berørte medlemsstat Kommissionen meddelelse herom. Meddelelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven. Enhver midlertidig foranstaltning, der vedtages i henhold til litra c), og enhver passende foranstaltning, der vedtages i henhold til litra e), ophører automatisk på datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetrækningen af de betingelser eller procedurer, som bevirker en begrænsning af bevægelsesfriheden for statsborgere fra en medlemsstat." Gensidighedsprincippet bør ikke være begrænset til visumpligt alene, men bør udvides til også at omfatte betingelser og procedurer, fordi begge har den samme virkning: de gør det vanskeligere for EU-borgere at rejse. Ordføreren foreslår derfor en yderligere gensidighedsmekanisme, som omfatter betingelser og procedurer. PE v /16 PR\ doc

13 BEGRUNDELSE I. Forslagets kontekst EU står i øjeblikket over for en række tilfælde, hvor statsborgere fra visse medlemsstater skal have visum for at rejse til visse tredjelande, selv om statsborgere fra de pågældende lande ikke skal have visum for at rejse til EU. 1 Forud for EU's udvidelse havde dette været tilfældet for græske statsborgere, som rejser til USA, statsborgere fra Østrig, Finland, Grækenland, Portugal og Island, der rejser til Brunei, finske statsborgere, der rejser til Venezuela, og islandske statsborgere, der rejser til Guatemala. Siden udvidelsen er denne situation blevet meget mere kompleks. Pr. 30. september allerede efter en række kontakter og ophævelser af visumpligt - var der ifølge oplysninger fra Kommissionen 19 lande, hvis statsborgere er fritaget for visum til rejser til EU, men som stadig opretholder visumpligt over for statsborgere fra mindst en ny medlemsstat 2. Forordning nr. 539/2001, som opregner de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser, og de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget fra dette krav 3, indeholder i sådanne tilfælde en gensidighedsmekanisme. Den berørte medlemsstat kan give meddelelse om en sådan situation, hvorefter medlemsstaterne indfører visumpligt for statsborgere fra det pågældende tredjeland, medmindre Rådet træffer anden beslutning. Siden denne klausul trådte i kraft i 2001, har ingen medlemsstat påberåbt sig den. Efter Kommissionens opfattelse skyldes dette, at mekanismen ikke er tilstrækkelig fleksibel, og dens automatiske karakter. En meddelelse fra en berørt medlemsstat ville enten føre til en "større krise, dels i de eksterne forbindelser med det pågældende tredjeland, dels internt", fordi mekanismens "anden etape" [.] nemlig kun [kan] forhindres ved en rådsafgørelse", og en sådan afgørelse ville nødvendigvis blive opfattet "som udtryk for, at de øvrige medlemsstater afslår at stille sig solidariske med den berørte medlemsstat" (s. 3 i begrundelsen). II. Kommissionens forslag Kommissionen foreslår derfor en ny "smidigere og mere realistisk" (s. 4 i begrundelsen) mekanisme. Den giver hovedsagelig Kommissionen en 6-måneders periode til med diplomatiske midler at søge at indføre visumfritagelse. Yderligere væsentlige foreslåede ændringer er, at berørte medlemsstater har pligt til at give meddelelse om forholdet, og at Kommissionen efter sine kontakter med det pågældende tredjeland kan eller kan undlade at foreslå midlertidig indførelse af visumpligt for statsborgere fra det berørte tredjeland. I henhold til Kommissionens forslag bør den samme mekanisme finde anvendelse, for så vidt angår ovennævnte eksisterende tilfælde af manglende gensidighed. Kommissionen mener, at 1 Ved "EU" forstås her Schengen-området omfattende alle medlemsstaterne (med undtagelse af Irland og Det Forenede Kongerige) samt Island og Norge. 2 Australien, Bolivia, Brasilien, Brunei, Canada, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malaysia, Mexico, New Zealand (der er undertegnet en aftale om visumfritagelse vedrørende alle nye medlemsstater, men den er endnu ikke trådt i kraft), Nicaragua, Panama, Paraguay, El Salvador, Singapore, De Forenede Stater, Uruguay, Venezuela. 3 EFT L 81, , s. 1. PR\ doc 13/16 PE v01-00

14 en sådan mekanisme vil være mere effektiv, fordi den vil blive brugt. III. Ordførerens holdning Ordføreren er generelt enig i tankegangen og hovedelementerne i Kommissionens forslag. Den nuværende mekanisme er for radikal til at være effektiv. Han mener imidlertid, at der bør tilføjes en yderligere fase til mekanismen for at gøre den mere effektiv. Endelig foreslår han, at gensidighedsprincippet bør forstås i videre forstand end foreslået og udvides til at omfatte betingelser og procedurer, som udgør en hindring for, at de berørte personer kan rejse frit. Mekanismen Ordføreren foreslår en række ændringer af mekanismen, som vedrører tre målsætninger. For det første skal mekanismen være effektiv. EU-aktionens centrale mål bør være visumfritagelse for alle EU-borgere til de lande, som er fritaget for visumpligt ved indrejse i EU. Ordføreren ser en svaghed i den foreslåede mekanisme, fordi den ikke indeholder en opfølgningsmekanisme, hvis Kommissionen vælger ikke at handle efter seks måneder. Der er risiko for, at tredjelande antager, at der intet vil ske, og at tingene vil forblive som de er. Ordføreren foreslår derfor, at der tilføjes en yderligere periode på seks måneder, hvor Kommissionen har mulighed for at indføre visumfritagelse. Ved afslutningen af denne anden 6-månedersperiode bør Kommissionen da være forpligtet til at fremsætte forslag om yderligere handling. Dette kan enten være midlertidig indførelse af visumpligt, eller, hvis dette af politiske grunde ikke kan retfærdiggøres, enhver anden foranstaltning på udenrigsområdet, som Kommissionen finder passende under de specifikke omstændigheder. Afhængigt af, hvor alvorlige foranstaltninger det drejer sig om, kunne dette f.eks. være fornyet behandling af samarbejdsaftaler, midlertidig indstilling af den politiske dialog, udelukkelse af det pågældende land fra EU's generelle præferenceordning, fastfrysning af finansiel bistand eller handelssanktioner. Inden for en sådan yderligere periode ville Kommissionen have mulighed for at lægge øget pres på det pågældende tredjeland, fordi den kan påpege, at i tilfælde af manglende indførelse af visumfritagelse, er den forpligtet til at fremsætte et forslag. Ved at tilføje et element af fasthed styrkes solidariteten mellem medlemsstaterne, idet det må erindres, at på dette område, hvor Fællesskabet har enekompetence, er de enkelte medlemsstater berøvet beføjelsen til at handle unilateralt. Det er urimeligt, at nye medlemsstater, der er forpligtede til at overholde forordning (EF) nr. 539/2001, i mange år fremover skal acceptere statsborgere fra tredjelande uden visum, medens deres egne borgere skal have visum for at besøge de pågældende tredjelande. Denne særlige situation efter EU's udvidelse kræver, at gensidighedskriteriet som et af kriterierne til at afgøre, hvilke tredjelandes statsborgere der er omfattet af EU-visumpligt (betragtning 5 i forordning (EF) nr. 539/2001), styrkes i sammenligning med de øvrige kriterier. For det andet må Kommissionens rolle styrkes. For at være en troværdig forhandler over for tredjelande bør Kommissionen ikke blot have beføjelse, men også pligt til ved afslutningen af en eventuel anden 6-månedersperiode at foreslå, enten at der indføres visumpligt for statsborgere fra det berørte tredjeland eller enhver anden foranstaltning på udenrigsområdet, således som anført ovenfor. Af samme årsag er ordføreren enig i de frister, der foreslås med hensyn til underretning fra medlemsstaterne (den ret korte frist på 10 dage) og handling fra Kommissionens side (den ret lange frist på seks måneder). PE v /16 PR\ doc

15 For det tredje bør processen være mere gennemsigtig og demokratisk. Borgerne skal vide, at Fællesskabet handler på deres vegne for at afskaffe visumpligt, som gælder for dem. Europa- Parlamentet kan hjælpe med at sikre processens gennemsigtighed og demokratisk redegørelsespligt, hvis det holdes underrettet og har mulighed for at reagere. Gensidighedsprincippet i videre forstand Ordføreren beklager, at Kommissionen har benyttet et meget snævert gensidighedsprincip i sit forslag. Spørgsmålet er blot, om et tredjeland indfører eller opretholder visumpligt. I arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om visa 1 opførte Kommissionen en række andre forhold, som udgør brud på gensidighedsprincippet, og som ikke er behandlet i det foreliggende forslag. Dette er for eksempel tilfældet, hvis tredjelande indrømmer visumfritagelse for ophold på under tre måneder, medens gældende Schengen-regler fastsætter, at statsborgere fra tredjelande kan opholde sig i Schengen-området i op til tre måneder i et hvilket som helst halvår. Der er også andre tilfælde, hvor der anvendes andre kriterier end nationalitet til af afgøre visumpligt (f.eks. i forbindelse med tyskere, der besøger Israel, skal de, der er født inden den 1. januar 1928, have visum). Endvidere tager Kommissionen ikke hensyn til spørgsmålet med hensyn til gensidighed i betingelserne og procedurerne for udstedelse af visa (således som den anfører på s. 2 i ovennævnte arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene). Betingelser og procedurer kan imidlertid udgøre reelle hindringer for opnåelse af et visum, f.eks. hvis der pludselig foretages ændringer i de krævede dokumenter (som f.eks. krav om et hiv-certifikat eller rejseforsikring udelukkende fra visse selskaber), eller hvis der føres en generel politik "med henblik på at gøre det så vanskeligt og så ubehageligt som muligt". I øjeblikket forhandler Kommissionen med Den Russiske Føderation om præcis disse betingelser og procedurer for at nå frem til en "facilitation agreement". På den anden side bør man også se på tilfælde, hvor visumfritagelse er underlagt betingelser. Dette er for eksempel tilfældet med det amerikanske program for visumfritagelse ("Visa Waiver Programme"), hvor en betingelse nu er, at deltagende lande skal indføre biometriske pas for fortsat at kunne nyde godt af visumfritagelse. For at imødegå sådanne hindringer foreslår ordføreren, at mekanismen udvides, således at den bedre opfylder de reelle behov. Denne anden mekanisme er baseret på den, der foreslås i tilfælde af indførelse af visumpligt. Ordføreren understreger i denne forbindelse, at EU også bør klarlægge og selv afskaffe sine egne uforholdsmæssige krav som f.eks. i forbindelse med dokumenter, der kræves for at få et visum (system med indbydelser), eller forpligtelsen til at blive registreret (artikel 22 i Schengen-gennemførelseskonventionen). Der er et presserende behov for en revision af de fælles konsulære instrukser, og ordføreren opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte et sådant forslag senest i begyndelsen af Dokument JAI-B-1(2004)1372, Det skal nævnes, at det er vanskeligt at forstå, hvorfor Kommissionen udarbejder et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, når den ser bort fra den retlige forpligtelse til senest den at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om implikationerne af gensidighedsprincippet, således som fastsat i artikel 2 i forordning 453/2003. PR\ doc 15/16 PE v01-00

16 I denne sammenhæng vil ordføreren gerne opfordre Kommissionen til i højere grad generelt at fokusere på de visumspørgsmål, der er opstået efter de nylige traktatændringer og navnlig efter EU's udvidelse. Hele dette område er af stor interesse for borgerne og for tredjelandsstatsborgere, som ønsker at besøge EU. EU-institutionerne må i dag påtage sig det ansvar, de har fået i denne nye situation. Det er absolut afgørende for det første at få klaring på gældende Schengen- og fællesskabsregler og for det andet at sikre harmoniseret anvendelse heraf. PE v /16 PR\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2003/0172(COD) 9. januar 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2004 KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.04.2002 KOM(2002) 175 endelig GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (7535/3/2006 - C6-0227/2006),

- der henviser til Rådets fælles holdning (7535/3/2006 - C6-0227/2006), P6_TA(2006)0440 Europæisk betalingspåkravsprocedure ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg 1 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2011/0455(COD) Dokumentforløb : A7-0156/2012 Indgivne tekster : A7-0156/2012 Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2 Forløb i plenarforsamlingen Vedtagne

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, KOM(2010) 482 2010/xxxx (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps {SEK(2010)

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.«

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.« Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2007/2055(DEC) 7.2.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2006 (C6-0380/2007 2007/2055(DEC))

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 86/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 31.7.2013 2013/0081(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere