Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan"

Transkript

1 Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan

2 Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder, der ikke er kloakerede. Fra en række ejendomme i Sønderborg Kommune løber spildevand i en bundfældningstank og derfra ud i vandløb, søer eller badesteder. Det er dette spildevand, der skal renses bedre. Nogle ejendomme skal sluttes til den offentlige kloak, mens andre kan vælge at lave forbedret rensning af spildevandet fra ejendommen. I dette hæfte fortæller vi hvorfor, hvor og hvordan spildevand skal renses bedre. Vi viser også en oversigt over de tekniske muligheder, man som ejer, kan vælge imellem. Bagerst i hæftet finder du også kontaktoplysninger på nogle af de personer, som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til dette hæfte. Vi håber, dette hæfte hjælper dig på vej. 2

3 Hvad siger loven? Rensning af spildevand bidrager til, at vandkvaliteten i vandløb forbedres til gavn for drikkevandet og hygiejnen og dermed borgerne, dyrelivet og plantelivet. Derfor vedtog Folketinget i 1998 Vandmiljøplan II, som blandt andet stiller krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Efter vedtagelse af Vandmiljøplanen i 1998 er der især opnået gode resultater med at rense spildevandet fra private ejendomme og virksomheder i byerne. Det er desværre ikke tilfældet med det spildevand, som udledes uden for byerne. Der er stadigvæk en hel del søer, vandløb og badesteder, som forurenes af urenset spildevand. En væsentlig del af årsagen hertil er, at spildevandet fra ejendomme i det åbne land ikke bliver renset godt nok. Derfor har Folketinget nu besluttet, at spildevand fra mange af disse ejendomme skal renses bedre. Reglerne for kloakering og rensning af spildevand er over ordnet funderet i EU s Vandrammedirektiv, statens vandplaner samt Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandbekendtgørelsen. Ovennævnte er indarbejdet i Sønderborg Kommunes spildevandsplan, som er det juridiske grundlag, der giver Kommunen ret til at påbyde forbedret rensning i det åbne land. 3

4 Hvorfor rense spildevand i det åbne land? Hvorfor er rensningen med bundfældningstank ikke længere tilstrækkelig? Typisk har ejendomme i det åbne land i dag mekanisk rensning i form af en septiktank eller Trixtank (begge også kaldet bundfældningstank), hvor en del af det organiske stof fra husspildevandet bundfældes, hvorefter resten af vandet ledes bort ofte direkte ud i drænrør eller vandløb. Der er flere grunde til, at bundfældningstanken alene ikke længere er tilstrækkelig rensning af husspildevandet i det åbne land. Først og fremmest fordi den enkelte husholdning producerer mere spildevand i dag end tidligere. Vi vasker mere tøj, bader mere osv. For det andet fordi spildevandet indeholder flere forskellige kemikalier i dag end tidligere. Moderne rengørings-, vaske og badeprodukter har ofte en kompliceret kemisk sammensætning og mange af disse stoffer er vanskelige at nedbryde. Endelig betyder tilførslen af organisk stof, ammoniak og fosfor fra husspildevandet, at den økologiske balance i vandløb og søer forstyrres. 4

5 Kravet til rensning Afhængigt af hvilket område en ejendom ligger i, er der forskellige renseklasser for spildevandet, som skal opfyldes. Det vil sige, den enkelte ejendom skal opfylde et specifikt rensekrav afhængigt af hvilken recipient (vandløb, fjord, sø) ejendommen udleder til. Kravet om rensning af spildevandet er inddelt i 4 renseklasser. Nedenfor er klasserne oplyst, og der er angivet, hvor meget der skal fjernes af organisk stof, fosfor og kvælstof, for at opfylde de enkelte renseklasser. Renseklasse Rensning for % der skal fjernes O Organisk stof 90% SO Organisk stof og ammoniak 95%, 90% OP Organisk stof og fosfor 90%, 90% SOP Organisk stof, ammoniak og fosfor 95%, 90%, 90% Er min ejendom omfattet? Kommunen er inddelt i oplande til de forskellige vandløb, søer og fjorden, og der er forskellige krav til rensning af spildevandet i oplandene. Inden så længe, vil du kunne finde et kort på Kommunens hjemmeside, som viser dig, i hvilket område din ejendom ligger. Det er en god idé at følge med, da oplandsgrænserne kan ændre sig. 5

6 Hvad sker der nu? På de foregående sider har vi beskrevet, hvorfor spildevandet i det åbne land skal renses. Det konkrete forløb for, hvornår du eventuelt skal forbedre din spildevandsrensning, bliver sat i værk ved, at vi sender dig et såkaldt varsel om påbud. Varsel om påbud Afdeling Vand & Jord gennemgår Kommunens forskellige sagsarkiver samt BBR. På det grundlag har vi en klar formodning om, hvorvidt du skal forbedre din spildevandsrensning eller ej. På nogle ejendomme vil Kommunen foretage en fysisk registrering af afløbsforholdene. Det kan dog vise sig, at din ejendom ikke leder spildevand til et dræn eller vandløb (recipient), hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning. Det kan også være, at du allerede har et anlæg, som opfylder kravene, men som Kommunen ikke har registreret. Derfor får du med varslet mulighed for at gøre indsigelse inden et eventuelt påbud. Det skal bemærkes, at i henhold til lovgivningen, skal der ikke foretages en vurdering af, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af vandløbssystemet er stort eller lille. Udledningen til vandløbssystemet kan således forekomme via drænsystem, enten ved direkte udledning eller ved indsivning til nærliggende drænsystem. Påbud om forbedret spildevandsrensning Hvis vi sender dig et påbud, er der krav om, at du forbedrer din spildevandsrensning. I påbuddet tilbyder vi dig medlemskab af Sønderborg Forsyning, hvilket du skal give os et svar på. Se side 8. Selve udførelsen af forbedringen Hvis du ønsker medlemskab af Sønderborg Forsyning, indgår de en kontrakt med dig og påbegynder arbejdet på din ejendom. Hvis du ønsker at etablere et privat eller fælles renseanlæg, skal du selv 6

7 sørge for, at arbejdet bliver udført inden for den frist, som vi giver dig. Du skal altså selv kontakte en autoriseret kloakmester, som skal udføre arbejdet for dig. Etablering eller ændring af et spildevandsanlæg på privat grund, der behandler husspildevandet, kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, og du skal derfor søge om en udledningstilladelse hos Sønderborg Kommune. Når der søges om spildevandstilladelse i det åbne land, skal der indsendes en ansøgning til Sønderborg Kommune, Afd. Vand & Jord. Du skal indsende følgende: Udfyldt ansøgningsskema Kort med beskrivelse af placering af anlægget Beskrivelse af, hvor spildevandet udledes til (navn på f.eks. vandløb eller sø) Hvis der er tale om et nedsivningsanlæg, da indsendes dokumentation for at jorden er egnet til nedsivning (min. 2 infiltrationstests og 2 sigt-analyser indtegnet på diagrammer til optegning af kornkurver). Bemærk at visse typer af anlæg kan kræve en landzonetilladelse, og du skal ved ny placering af anlæg være opmærksom på fortidsminder, skovbyggelinjer, strandbeskyttelseslinjer samt 3 områder. Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når ar bejdet er udført skal kloakmesteren færdigmelde spildevandsanlægget til Kommunen. Anlægget betragtes ikke som lovligt før denne færdiganmeldelse. 7

8 Anlægget færdigmeldes ved at kloakmesteren udfylder et færdigmeldingsskema og sender det sammen med en målfast som udført kloakplan til Sønderborg Kommune, Afd. Vand & Jord. Det er vigtigt, at færdigmelding og kloakplan er stemplet, dateret og underskrevet af kloakmester. HUSK: En færdigmelding bliver registeret i BBR og det er ret vigtigt, at vi har de rigtige oplysninger på din ejendom. Da spildevandsafgiften bliver sat efter hvilken rensning du har, kan det betyde noget for din økonomi. Hvordan? Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandrensning, kan du vælge imellem følgende tre løsningsmuligheder: 1. Medlemskab af Sønderborg Forsyning 2. Etablering af dit eget private renseanlæg 3. Etablering af et fælles renseanlæg med fx naboer 1. Medlemskab af Sønderborg Forsyning Kloakforsyningen har pligt til at tilbyde dig kontraktligt medlemskab (gælder ikke for virksomheder og sommerhuse). Hvis du vælger denne mulighed, sørger kloakforsyningen for etablering og drift af spildevandsrensningen på din ejendom. Du har dog selv ansvaret for drift og eventuel omlægning af de eksisterende kloakledninger og bundfældningstank. Bundfældningstanken tømmes af Sønderborg Forsyning for din regning. 8

9 Hvad koster medlemskab af kloakforsyningen? Tilslutningsbidraget for spildevandsrensning er i 2012 på ,50 kr. inkl. moms. Bidraget prisreguleres hvert år i henhold til lovgivningen. Beløbet inkluderer ikke bortskaffelse af regnvand, som du selv skal sørge for at nedsive eller udlede til dræn eller vandløb. Formentlig kan du fortsætte med at anvende dine allerede eksisterende private ledninger til regnvandet. Derudover skal du betale vandafledningsbidrag for spildevand, hvilket afhænger af dit vandforbrug. Vandafledningsbidraget er i 2012 sat til 44,87 kr. pr. m 3. For ejendomme uden vandmåler fastsætter vi et anslået forbrug på 170 m 3 pr. år for en enkelt husstand. De gældende takster kan du se på Sønderborg Forsyningens hjemmeside: 2. Etablering af eget privat renseanlæg I skemaet på næste side er nævnt forskellige muligheder for etablering af private renseanlæg, og hvad du skal regne med af omkostninger. Hvis du kommer med et velbegrundet forslag til at rense dit spildevand på en alternativ måde, vil det være muligt at opnå tilladelse til at etablere andre rensemetoder. Kontakt Afdeling Vand & Jord, hvis du har alternative forslag. Hvilken type af renseanlæg, der skal anvendes afhænger bl.a. af, hvor forureningsfølsomme områdets søer og vandløb er, og dermed hvor rent spildevandet skal være, før det ledes til sø eller vandløb. Se side 5 i afsnittet: Kravet til rensning. 9

10 Anlægstype Nedsivningsanlæg Biologisk minirenseanlæg Biologisk sandfilter Beplantet filteranlæg Samletank Pileanlæg Opfylder renseklasse SOP OP SO O Afhængig af typegodkendelse (SOP) (5) (OP) SO O (SOP) (5) (OP) SO O SOP OP SO O SOP OP SO O Udledning til Jorden Vandløb (6) Vandløb (6) Vandløb (6) Ingen udledning Arealkrav Anvendes ved høj grundvandsstand Ingen udledning m 2 5 m 2 25 m 2 25 m 2 5 m m 2 Nej Ja Ja Ja Ja Ja Anvendes på lerjord Nej Ja Ja Ja Ja Ja Vandafledningsafgift Afstandskrav 0,50 1,30-1,40 1,60 1, kr./m 3 kr./ m 3 kr./ m 3 kr./ m 3 kr. / m 3(7) kr./ m 3 (7) ) Vandindvindingsanlæg med drikkevandkvalitet som forsyner hhv. 10 eller flere ejendomme, 2-9 ejendomme eller 1 enkelt ejendom 300 m (1) 50 m 30 m 15 m 50 m 30 m 15 m 50 m 30 m 15 m 50 m 30 m 15 m 50 m 30 m 15 m Vandindvindingsanlæg uden drikkevandskvalitet Vandløb, sø, hav, dræn, grøft eller mose 150 (1) 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 25 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m Beskyttet natur 100 m (3) 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m (2) Skel, vej 5 m 2 m 5 m 5 m 2 m 5 m Beboelse og andre bygninger 5 m Funderingsregler 5 m 5 m (4) ringsregler Funde 5 m (4) Nedsivningsanlæg 50 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m Træer og anden bevoksning Skråning over 250 promille 3 6 m m m - 25 m 25 m - 25 m 10

11 (1) Afstanden mellem nedsivningsanlæg og vandindvindingsanlæg, som forsyner mindre end ti ejendomme kan nedsættes til 75 m, hvis de hydrologiske forhold (fx grundvandets strømningsretning) sandsynliggør, at nedsivningen kan ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlægget (2) Pileanlæg kan ikke placeres nær naturområder, hvis der ikke i forvejen findes pil i området (3) Afstand mellem nedsivningsanlæg og beskyttet natur kan nedsættes til 25 m, hvis det vurderes, at anlægget ikke udgør en trussel mod naturtyper (4) Ved placering af pileanlæg og beplantede filteranlæg bør afstanden til beboelse vurderes af hensyn til lugtgener (5) Beplantet filteranlæg og biologisk sandfilter kan opgraderes til renseklasse SOP med forforfældning i bundfældningstanken (6) På minirenseanlæg, beplantet filteranlæg og biologisk sandfilter vil der være krav om årlig analyse på udløbet, som skal sikre, at anlægget overholder udlederkravet (7) Husk at der også skal betales for tømning af tank Der må kun udledes husspildevand til anlæggene. Tag- og overfladevand skal håndteres på anden vis. 11

12 3. Etablering af et fælles renseanlæg Hvad går det ud på? På side 5 nævner vi, at du også kan vælge den mulighed, at du sammen med dine naboer i fællesskab etablerer et renseanlæg. Denne mulighed kan være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden, fordi længden på spildevandsledningerne i så fald kan begrænses. Fælles renseanlæg egner sig især, hvis en af parterne har særlig meget plads. De andre ejere sparer således plads på deres ejendom. Hvilke krav er der? Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med fx naboer, skal der etableres en stor, fælles bundfældningstank, som har to eller tre kamre. Bundfældningstankens størrelse afhænger af antallet af ejendomme, som er tilsluttet det fælles renseanlæg. Derudover skal ejerne stifte et laug, hvor medlemmerne forpligter sig til medlemskab og dermed til at fordele udgifterne til etablering og drift. Som i alle laug, skal der udarbejdes vedtægter. Vedtægter og valg af fælles renseanlæg skal godkendes af afdeling Vand og Jord. 12

13 Fast krav om bundfældningstank Alle tre ovennævnte muligheder kræver, at du allerede har eller installere en to - trekammer tank, som renseanlægget skal tilsluttes. Hvad er en bundfældningstank? En bundfældningstank kaldes også en trixtank eller en septiktank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder. Derudover bidrager bundfældningstanken kun til at rense spildevandet for ca. 30% organisk stof og en lille smule fosfor og kvælstof. For at opnå bedre spildevandsrensning skal der derfor en mere omfattende indsats til foruden det, som bundfældningstanken medvirker til. Der skal altså etableres et individuelt eller fælles renseanlæg, hvor en række muligheder kan benyttes, afhængigt af de aktuelle forhold. Hvilke krav er der? Du skal have en bundfældningstank på din ejendom. Hvis du vælger et medlemskab af kloakforsyningen eller at etablere et privat renseanlæg, skal bundfældningstanken have to eller tre kamre med et volumen på mindst 2 m 3. Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med fx naboer, er størrelsen på tanken afhængig af antallet af ejendomme, som er fælles om bundfældningstanken. Der må kun tilsluttes husspildevand til bundfældningstanken. Afledningen af regnvand fra tag og andre overflader skal løses på anden måde, fx ved nedsivning eller udledning til dræn eller vandløb. 13

14 Kan den gamle tank bruges? Ældre typer af tanke overholder sjældent de gældende krav. De fleste overbelastes og fungerer dårligt. Bundfældningstanken er tidligere blevet kaldt en septiktank. En septiktank har kun ét kammer og er mindre end 2 m 3. Desuden fandtes en tank opbygget som en Emscherbrønd (kaldet trixtank), der er større end septiktanken. Ingen af disse tanke anvendes i moderne anlæg, idet de ikke er gode nok til at tilbageholde bundfældet materiale fra spildevandet. Yderligere information Retningslinjerne/funktionskrav for bundfældningstanke er beskrevet i 24a i Spildevandsbekendtgørelse nr

15 Tag- og overfladevand Tagvand og overfladevand (herunder drænvand) må ikke ledes til bundfældningstank eller til spildevandsanlæg. Såfremt regnvand fra tag, gårdsplads og lignende i dag ledes sammen med spildevandet, skal det adskilles fra spildevandet og ledes uden om spildevandsanlægget. Tag- og overfladevand kan enten ledes til faskine eller eksisterende udledningspunkt (fx drænledning, vandløb mv.) Hvad koster det? Prisen afhænger af, om du vælger et medlemskab af kloakforsyningen, etablerer dit eget private renseanlæg eller etablerer et fælles renseanlæg med fx en nabo. Alle priser ændrer sig løbende Derudover ændrer prisen sig med tiden for hver af de tre muligheder. Hvis du vælger et medlemskab af kloakforsyningen, skal du regne med, at vandafledningsbidraget og prisen på vand ændrer sig fra år til år. Hvis du vælger at etablere et privat eller et fælles renseanlæg, kan prisen ændre sig i takt med, at efterspørgsel og udbud for de forskellige renseanlæg bliver højere eller lavere. Der kan således også være prisforskelle fra ét lokalområde til et andet. Derfor giver vi dig nedenfor udelukkende et vejledende skøn over priserne, som alle er inklusiv moms. 15

16 Hvad kan bedst betale sig? På kort sigt er medlemskab af kloakforsyningen ofte billigere end etablering af et privat eller fælles renseanlæg. På lang sigt er privat eller fælles renseanlæg ofte billigere, fordi du ikke betaler vandafledningsbidrag. Du kan eventuelt kontakte en autoriseret kloakmester for at få et overslag over udgifterne, så du kan vurdere, hvad der bedst kan betale sig for dig. Privat spildevandsanlæg eller Fælles privat spildevandsanlæg Kontraktligt medlemskab af Sønderborg Forsyning (www.sonfor.dk) Etableringsudgifter Etablering af anlæg Evt. ny bundfældningstank Evt. omlægning af kloakledninger på egen grund Evt. fremføring af el og vand Specielt for fælles privat spildevandsanlæg: Evt. udgifter til tinglysning Evt. udgifter til erstatning Tilslutningsbidrag Evt. ny bundfældningstank Evt. omlægning af kloakledninger på egen grund før bundfældningstank Evt. udgift til fremføring af el og vand Driftsudgifter Vedligeholdelse af bundfældningstank og kloakledninger på egen grund. Vedligeholdelse af spildevandsanlæg Evt. udgifter til el og vand Udgift til tømningsordning Betaling af spildevandsafgift (afhænger af anlægstype) Udgift til serviceaftale (ved etablering af minirenseanlæg) Afskrivning af anlægget Vandafledningsbidrag af forbrugt vand Evt. udgift til el og vand Vedligeholdelse af kloakledninger på egen grund før bundfældningstank Vedligeholdelse af bundfældningstank 2012 takst, ændres hvert år. 16

17 Vær opmærksom på følgende frister 14 dages høringsfrist fra datoen for meddelelse om varsling af påbud. (bemærkninger indgivet til Kommunen til det varslede påbud). 3 måneder efter dato for meddelelse af påbuddet: Frist for indsendelse af ansøgning om en valgt spildevandsløsning i samråd med en autoriseret kloakmester. 3 måneder efter dato for meddelelse af påbuddet: Ønsker du kontraktligt medlemskab af Sønderborg Forsyning (Sonfor), er dette fristen for indsendelse af en underskrevet kontrakt til Kommunen. 1 år efter meddelelse af påbuddet: Sidste frist for kloakmesterens indsendelse af en godkendt færdigmelding inkl. målfast afløbstegning til Kommunen for det ansøgte spildevandsanlæg. Eventuel håndhævelse af påbuddet I tilfælde af at påbuddet ikke efterkommes ved påbudsfristens udløb, kan sagen overdrages til Syd- og Sønderjyllands Politi, jf. Miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1 nr

18 Ordforklaring Faskine: Stenfyldt rende i jorden, hvor vand eller spildevand løber igennem. Fosfor: Grundstoffet phosfor (P). Et vigtigt næringstof for planter. Husspildevand: Brugt vand fra toilet, bad, køkken, vaskemaskine og andre afløb i huset. Kvælstof: Grundstoffet nitrogen (N). Et vigtigt næringsstof for planter. Næringsstof: Se fosfor og kvælstof. Organisk stof: Materiale, der stammer fra levende organismer. Plastmembran: Vandtæt plasticdug eller bassinfolie. Pumpestation: Brønd med pumpe, der pumper spildevandet videre ud i fx sivestrengene. Rensekrav O: Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O). Rensekrav OP: Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O) og fosfor (P). Rensekrav SO: Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning med skærpede krav til reduktion af organisk stof (O) samt nitrifikation (S). Rensekrav SOP: Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning med 18

19 skærpede krav til reduktion af organisk stof (O) og fosfor (P) samt nitrifikation (S). Sivestreng: Rør eller slange med huller i, hvor vandet kan sive fra. Spildevandsafgift: Afgift til staten. Jo bedre rensning, jo lavere afgift. Udluftningsrør: Rør, der stikker op af jorden og som sørger for udluftning af anlægget. Vandafledningsbidrag: Det beløb, der betales for at komme af med spildevandet. Yderligere oplysninger Sønderborg Kommune Afdeling Vand & Jord Rådhustorvet Sønderborg Tlf.: Susanne Vestergren Koch Nielsen Tlf.: Brian S. Christensen Tlf.: Spildevandsplanen Kan ses på Sønderborg Kommunes hjemmeside. Vejledninger til renseanlæg Kan ses på internettet og evt. bestilles hos: Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf.: Sarah Grønbæk Tlf.:

20

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere