Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole"

Transkript

1 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

2 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015

3 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Brugerundersøgelsens resultater Karakteristik af HO s brugere Brugernes udbytte af og tilfredshed med HO s ydelser Forventninger og udbytte med hensyn til HO s studiestøtte Tilfredshed med fleksibiliteten i HO s ydelser Tilfredshed med studiestøtteundervisers undervisning og vejledning Eksterne forhold 12 3 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål i spørgeskemaet Baggrundsspørgsmål SPS-vejledning på uddannelsesstedet Sammenhæng i dit SPS-forløb IT-instruktion på HO Udbytte af studiestøtte i forhold til din uddannelse Tilrettelæggelsen af studiestøtten Tilfredshed med HO s studiestøtte 23 4 Metodebeskrivelse Udarbejdelse og validering af spørgeskemaet Udsendelse og rykkerprocedure Svarprocent og bortfald Analyse af data 26

5 1 Indledning I denne rapport præsenteres resultaterne af Danmarks Evalueringsinstituts brugerundersøgelse blandt ordblinde studerende, der modtager studiestøtte, på Hovedstadens Ordblindeskole (HO). Målgruppen er defineret som studerende, der modtog studiestøtte på HO i henholdsvis forårsog/eller efterårssemesteret Brugerundersøgelsen er gennemført for HO. Undersøgelsens design baserer sig på en onlinespørgeskemaundersøgelse, som er udarbejdet af HO med metodisk sparring fra EVA. Undersøgelsen viser et billede af brugernes udbytte og tilfredshed med HO s ydelser, herunder tilfredsheden med IT-instruktionen og studiestøtte. Rapporten er opdelt i tre kapitler. Kapitel 1 beskriver undersøgelsens hovedresultater og viser centrale fordelinger ved hjælp af tabeller og figurer, mens kapitel 2 indeholder frekvenstabeller over alle de spørgsmål, der indgik i spørgeskemaet. Sluttelig indeholder kapitel 3 en metodebeskrivelse, hvor der redegøres for, hvordan spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført. Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 5

6 2 Brugerundersøgelsens resultater I dette kapitel præsenteres de væsentligste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen fordelt på en række temaer, der bidrager til henholdsvis at karakterisere HO s brugere og at belyse deres tilfreds med og udbytte af HO s ydelser. Derudover beskriver kapitlet de eksterne forhold, der udgør brugernes forudsætninger for at få udbytte af studiestøtteundervisningen på HO. Med undtagelse af figur 1 baserer spørgeskemaundersøgelsens resultater, der præsenteres i dette kapitel, sig på besvarelser fra 207 brugere, hvilket giver en svarprocent på 51. En nærmere redegørelse for, hvordan denne svarprocent er udregnet, findes i kapitel 3. De figurer, der viser et forhold mellem to variable, og som præsenteres i dette kapitel, er alle signifikanstestet og viser en signifikant sammenhæng mellem de to variable. En redegørelse for, hvordan disse signifikanstests er gennemført, findes ligeledes i kapitel Karakteristik af HO s brugere I figur 1 nedenfor ses fordelingen af henholdsvis kvindelige og mandlige brugere på Hovedstadens Ordblindeskole. Som det fremgår af figuren, er 73 % af brugerne kvinder, mens 27 % er mænd. Figur 1 Kønsfordeling Kvinde Mand Kønsfordeling (N = 417) Kilde: Hovedstadens Ordblindeskoles kursistlister. Af tabel 1 nedenfor fremgår HO s brugeres nuværende uddannelsesniveau. I tabellen indgår besvarelser fra både de brugere, der er i gang med deres uddannelse, dem, der holder pause eller orlov, og dem, der har afsluttet deres uddannelse inden for de seneste to semestre. Tabel 1 Brugernes uddannelsesniveau Kort videregående uddannelse 17 8 % Mellemlang videregående uddannelse % Lang videregående uddannelse % Total % Det fremgår af ovenstående tabel, at 55 % af de brugere, der har deltaget i undersøgelsen, er i gang med eller har afsluttet en lang videregående uddannelse, mens 37 % studerer på en mellemlang uddannelse, og 8 % studerer på en kort videregående uddannelse. Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 6

7 Nedenstående figur viser, hvor mange af brugerne der tidligere har afbrudt en videregående uddannelse. Figur 2 Afbrudte uddannelser Ja Nej Har du tidligere gået på én eller flere videregående uddannelser, som du har afbrudt? (N = 206) Som det fremgår af figuren, har 24 % af brugerne afbrudt en uddannelse, før de har påbegyndt deres nuværende uddannelse. Figur 3 nedenfor viser brugernes tilfredshed med deres egen arbejdsindsats i studiestøtteforløbet. Figur 3 Brugernes tilfredshed med egen arbejdsindsats I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds I hvor høj grad er du samlet set tilfreds med din egen arbejdsindsats i studiestøtteforløbet? (N = 203) Ovenstående figur viser, at brugerne generelt er tilfredse med deres egen indsats i studiestøtteforløbet, og at kun 9 % af brugerne i mindre grad eller slet ikke er tilfredse med deres egen arbejdsindsats. Da brugerne i spørgeskemaundersøgelsen blev bedt om at kommentere deres egen arbejdsindsats i studiestøtteforløbet, fremhævede en væsentlig del af dem, at det særligt er mangel på tid, der påvirker deres arbejdsindsats, samt at fokus på opgaver og aktiviteter direkte relateret til deres studier prioriteres fremfor arbejdet med deres ordblindhed gennem studiestøtten. Figur 4 Brugernes åbenhed omkring deres ordblindhed I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I hvilken grad er du åben omkring din ordblindhed? (N = 207) Figur 4 viser, i hvilken grad HO s brugere er åbne omkring deres ordblindhed. Her ses det, at 46 % i høj grad er åbne, mens 37 % er det i nogen grad, 14 % er det i mindre grad, og 3 % slet ikke er åbne omkring deres ordblindhed. Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 7

8 2.2 Brugernes udbytte af og tilfredshed med HO s ydelser Af dette afsnit fremgår brugernes vurdering af deres udbytte af og tilfredshed med en række af HO s ydelser Forventninger og udbytte med hensyn til HO s studiestøtte Af figur 5 nedenfor fremgår en lang række udsagn, som i spørgeskemaet blev præsenteret for brugerne i to separate spørgsmål (se tabel 21 og 22 i kapitel 2). I det første spørgsmål blev brugerne spurgt om, hvilke forventninger de har haft til studiestøtten, mens de i det andet blev spurgt til, hvad de har fået ud af studiestøtten indtil nu. Svarene på disse to spørgsmål præsenteres begge i nedenstående tabel og fremgår som henholdsvis Forventning og Udbytte. Figur 5 Brugernes forventninger til og udbytte af studiestøtten Forventning (N = 205) Udbytte (N = 194) Jeg ville blive bedre til at skrive opgaver Jeg ville blive bedre til at forberede mig til eksamen Jeg ville blive bedre til at læse teksterne på min uddannelse Jeg ville blive bedre til at forberede mig til timerne på min uddannelse Jeg ville blive bedre til at få styr på mine faglige begreber Jeg ville blive bedre til at formidle fagligt stof mundtligt Jeg ville blive bedre til at håndtere mine ITredskaber Jeg ville have højere karakterer Jeg ville blive bedre til at prioritere min tid på min uddannelse Jeg ville blive bedre til at overskue mit uddannelsesforløb Jeg ville blive mere aktiv i timerne på min uddannelse Jeg ville blive mere social på min uddannelse Andet Note: Svarmulighederne Jeg havde ikke nogen forventninger til studiestøtten og Jeg har ikke fået noget ud af studiestøtten endnu fremgår ikke af tabellen. Sidstnævnte behandles separat (se figur 6). Note: De svarmuligheder, der fremgår af denne figur, er opstillet i prioriteret rækkefølge, og den fremstår derfor ikke, som den er blevet præsenteret for respondenterne. For oprindelig opstilling henvises til tabel 21 og 22 i kapitel 2. Af ovenstående figur ses det, at brugerne har haft flere forventninger til studiestøtten end det udbytte, de har fået af den. Med undtagelse af kategorierne Jeg ville blive mere social på min uddannelse, Jeg ville blive mere aktiv i timerne på min uddannelse og Andet er der altså flere brugere, der angiver, at de har haft en forventning om et udbytte, som ikke er blevet indfriet. Figuren viser også, at den forventning, de fleste studerende har haft til studiestøtten, er at blive bedre til at skrive opgaver, mens også at blive bedre til at læse teksterne på min uddannelse samt at blive bedre til at forberede mig til eksamen er forventninger, over halvdelen af brugerne har haft til studiestøtten. At blive bedre til henholdsvis at skrive opgaver, at forberede sig til eksamen og at læse tekster er også de typer udbytte, der er flest brugere, der har angivet at få ud af deres studiestøtte på HO. Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 8

9 Da der, jf. tabel 12 i kapitel 2, er stor forskel på, hvor længe brugerne har modtaget studiestøtte på HO, vil der også forekomme en naturlig variation med hensyn til, hvor stort udbytte samt hvilken type udbytte brugerne har fået af deres studiestøtte på HO. I figur 6 nedenfor vises derfor sammenhængen mellem, hvor længe brugerne har modtaget HO s studiestøtte, og hvorvidt de har angivet, at de ikke har fået noget ud af studiestøtten endnu. Figur 6 Sammenhæng mellem, hvor længe brugerne har modtaget studiestøtte på HO, og hvorvidt de oplever at have fået udbytte af den eller ej Har markeret ét eller flere typer udbytte af studiestøtten Har markeret "Jeg har ikke fået noget ud af studiestøtten endnu" Har modtaget HO's studiestøtte i under et år (N = 89) Har modtaget HO's studiestøtte i over et år (N = 104) 92 8 Ovenstående figur viser sammenhængen mellem, hvor længe man har modtaget studiestøtte hos HO, og om man oplever at have fået udbytte af den. Der er 9 procentpoint flere brugere, der har modtaget studiestøtte i under et år, der markerer, at de ikke har fået noget ud af studiestøtten endnu, end dem, der har modtaget studiestøtten i over et år. I figur 7 og 8 nedenfor er fremhævet to typer udbytte, nemlig at blive bedre til at skrive opgaver og at blive bedre til at håndtere IT-redskaber, som begge er vigtige elementer i HO s studiestøtte. Figur 7 Sammenhæng mellem, hvor længe brugerne har modtaget studiestøtte på HO, og hvorvidt de oplever at være blevet bedre til at skrive opgaver eller ej Har markeret "Jeg er blevet bedre til at skrive opgaver" Har IKKE markeret "Jeg er blevet bedre til at skrive opgaver" Har modtaget HO's studiestøtte under et halvt år (N = 29) Har modtaget HO's studiestøtte i mellem et halvt og et helt år (N = 60) Har modtaget HO's studiestøtte i mellem ét og tre år (N = 77) Har modtaget HO's studiestøtte i over tre år (N = 27) I ovenstående figur ses det, at andelen af brugere, der har markeret, at de er blevet bedre til at skrive opgaver, er størst i den gruppe, der har modtaget HO s studiestøtte i længst tid. 48 % af brugerne, der kun har modtaget studiestøtte i mindre end et halvt år, oplever at være blevet bedre til at skrive opgaver, mens denne andel er 30 procentpoint større, når vi kigger på de brugere, Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 9

10 der har modtaget studiestøtte i over tre år. let af år, man har fået studiestøtte, har altså en betydning for, om man oplever at være blevet bedre til at skrive opgaver. Ifølge figur 5 har 81 % af brugerne haft den forventning til studiestøtten, at de ville blive bedre til at skrive opgaver, hvilket samtidig er den forventning, flest brugere har angivet, at de har haft til studiestøtten. I spørgeskemaets åbne spørgsmål har brugerne desuden angivet, at de med studiestøtten på HO ønskede at blive bedre til at skrive og stave. Det indikerer, hvor vigtigt det er, at studiestøtten har denne positive effekt på brugernes oplevelse af at blive bedre til at skrive opgaver. Af nedenstående figur fremgår brugernes oplevelse af at være blevet bedre til at håndtere deres IT-redskaber. Da brugerne normalvis kun får IT-instruktion på HO i forbindelse med opstart af deres forløb, er besvarelserne i denne figur sammenholdt med spørgsmålet om, hvorvidt brugerne har fået IT-instruktion på HO eller ej. Figur 8 Sammenhæng mellem IT-instruktion på HO og brugernes vurdering af, om de er blevet bedre til at håndtere deres IT-redskaber Har markeret "Jeg er blevet bedre til at håndtere mine IT-redskaber" Har IKKE markeret "Jeg er blevet bedre til at håndtere mine IT-redskaber" Har IKKE fået IT-instruktion på HO (N = 26) 4 96 Har fået IT-instruktion på HO (N = 159) Af figur 8 ses det, at andelen, der har markeret, at de er blevet bedre til at håndtere deres ITredskaber, er 26 procentpoint større i gruppen af brugere, der har fået IT-instruktion på HO, sammenlignet med gruppen af brugere, der ikke har modtaget IT-instruktionen. Dette vidner altså om, at IT-instruktionen på HO har en betydning for, om man oplever at være blevet bedre til at håndtere sine IT-redskaber. Det er dog værd at bemærke, at der stadig er en relativt stor gruppe af HO s brugere (70 %), der, på trods af at have fået IT-instruktion på HO, ikke markerer, at de er blevet bedre til at håndtere deres IT-redskaber. I spørgeskemaundersøgelsen indgår en række åbne spørgsmål, hvor det var muligt for respondenterne at uddybe deres besvarelser. Her blev problemer med IT-pakken nævnt flere gange som værende hæmmende for brugernes arbejde, hvilket kan indikere, at det ikke kun er ITinstruktionen, der har betydning for, om man oplever at være blevet bedre til at håndtere ITredskaberne Tilfredshed med fleksibiliteten i HO s ydelser I figurerne nedenfor vises brugernes vurdering af fleksibiliteten i henholdsvis tidspunkterne for studiestøtten, fordelingen af timerne over semesteret samt mulighederne for selv at kunne aftale studiestøttens form og indhold med sin studiestøtteunderviser. Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 10

11 Figur 9 Mulighed for studiestøtte på tidspunkter, der passer brugerne bedst I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I hvilken grad oplevede du, at det var muligt for dig at få studiestøtte på HO på de tidspunkter, der passede dig bedst? (N = 203) Af figur 9 fremgår det, at 89 % af brugerne oplever, at det i høj eller nogen grad var muligt at få studiestøtte på de tidspunkter, der passede dem bedst, mens de resterende 10 % af brugerne oplevede, at det i mindre grad eller slet ikke kunne lade sig gøre. Figur 10 I hvilken grad er du tilfreds med I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds fordelingen af studiestøttetimer over semesteret? (N = 181) mulighederne for at kunne aftale studiestøttens form og indhold med din studiestøtteunderviser? (N = 191) Figur 10 viser, at henholdsvis 87 % og 88 % af brugerne i høj grad eller nogen grad er tilfredse henholdsvis med fordelingen af studiestøttetimer over semesteret og med mulighederne for at kunne aftale studiestøttens form og indhold med deres studiestøtteunderviser. De resterende 13 % og 12 % er i mindre grad eller slet ikke tilfredse. De to ovenstående figurer tegner samlet set et billede af, at brugerne generelt er tilfredse med graden af fleksibilitet i HO s ydelser. 61 % af HO s brugere har fået dele af deres studiestøtte afviklet over mail (se tabel 29, kapitel 2). Figur 11 nedenfor viser brugernes tilfredshed med den studiestøtte de har fået over mail. Figur 11 Tilfredshed med studiestøtte over mail I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds I hvor høj grad er du tilfreds med den studiestøtte, du har fået over mail? (N = 124) Af ovenstående figur fremgår det, at de studerende, der har modtaget studiestøtte over mail, generelt er meget tilfredse med den. Det ses, at 97 % af de studerende enten i høj eller i nogen grad er tilfredse med den studiestøtte, de har modtaget over mail, og kun 4 % i mindre grad eller slet ikke er tilfredse. Da det ikke er alle HO s brugere, der har mulighed for at mødes med deres studiestøtteundervisere på HO s fysiske adresse (for eksempel på grund af store geografiske afstande eller mangel på tid), er det positivt, at der er så stor tilfredshed med den studiestøtte, der Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 11

12 gives over mail, hvilket kan indikere, at studiestøtteunderviserne er fleksible og gode til at tilpasse studiestøttens form til den enkelte brugers behov Tilfredshed med studiestøtteundervisers undervisning og vejledning Som det sidste element i evalueringen af brugernes tilfredshed med HO s ydelser viser figur 12 og 13 nedenfor brugernes tilfredshed med henholdsvis deres studiestøtters vejledning om en række konkrete emner samt deres tilfredshed med deres studiestøtteundervisers undervisning og vejledning generelt. Figur 12 I hvor høj grad er du tilfreds med din studiestøtteundervisers vejledning om I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds din ordblindhed? (N = 161) mulighederne for dispensation på din uddannelse? (N = 145) hvordan du lærer at klare dig selv uden studiestøtte? (N = 142) hvordan du kan få faglig støtte på din uddannelse? (N = 142) Note: I denne figur er ikke medtaget den del af respondenterne, der på spørgsmålene i kapitel 2 har svaret Jeg har ikke modtaget vejledning om dette. Mellem 20 og 30 % af brugerne har ikke modtaget vejledning om de enkelte emner. Af figur 12 fremgår det, at en betydelig andel af brugerne i mindre grad eller slet ikke er tilfredse med den vejledning, de modtager. 16 % af de brugere, der har modtaget vejledning om deres ordblindhed, er i mindre grad eller slet ikke tilfredse med den, hvilket også gør sig gældende for 28 % af brugerne, der får vejledning om faglig støtte på uddannelsen, 28 % af brugerne, der får vejledning om dispensation på deres uddannelse, samt 31 % af brugerne, der får vejledning om at lære at klare sig selv uden studiestøtten. Figur 13 Brugernes tilfredshed med studiestøtters undervisning og vejledning I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds I hvor høj grad er du tilfreds med din studiestøtters undervisning og vejledning? (N = 184) Figuren viser, at brugerne generelt set er meget tilfredse med deres studiestøtters undervisning og vejledning. 88 % af brugerne er enten i høj eller i nogen grad tilfredse med deres studiestøtteundervisers undervisning og vejledning, mens de resterende 12 % enten i mindre grad eller slet ikke er tilfredse. 2.3 Eksterne forhold Af dette afsnit fremgår de spørgsmål, der vedrører forhold, der ikke direkte relaterer sig til HO s arbejde, men derimod beskriver, hvilke forudsætninger brugerne har for at modtage undervisning Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 12

13 på HO. Derudover beskriver dette afsnit, hvordan brugerne oplevede, at det samlede forløb fra SPS-vejledning til testning, startpakkeinstruktion og studiestøtte hang sammen. Figur 14 viser sammenhængen mellem, hvornår brugerne er blevet testet for deres ordblindhed for første gang, og hvorvidt de tidligere har afbrudt en videregående uddannelse. Figur 14 Sammenhæng mellem tidspunkt for test af ordblindhed og afbrudte uddannelser Har afbrudt én eller flere uddannelser Har ikke afbrudt en videregående uddannelse Testet i folkeskole (N = 55) Testet på ungdomsuddannelse (N = 40) Testet på videregående uddannelse (N = 95) Ovenstående figur viser sammenhængen mellem, hvornår brugerne første gang er blevet testet for ordblindhed, og om de har afbrudt en videregående uddannelse. Det ses, at 15 % af de brugere, der første gang blev testet for ordblindhed i folkeskolen, har afbrudt en videregående uddannelse, mens det samme gør sig gældende for 20 % af de brugere, der blev testet på deres ungdomsuddannelse, og 33 % af dem, der blev testet første gang på deres videregående uddannelse. Figuren viser altså, at andelen af brugere, der har afbrudt en videregående uddannelse, er større, desto senere de er blevet testet for ordblindhed. Dette indikerer vigtigheden af at teste tidligt for ordblindhed. Af tabel 15 i kapitel 2 fremgår det, at 73 % af brugerne oplevede, at deres samlede SPS-forløb hang sammen, mens de resterende 23 % ikke havde denne oplevelse. Når man sammenholder disse resultater med brugernes tilfredshed med den SPS-vejledning, de har modtaget på deres uddannelsesinstitution, ses den sammenhæng, der illustreres i figur 15 herunder. Figur 15 Sammenhæng mellem tilfredshed med SPS-vejledningen på uddannelsesinstitutionen og oplevelse af, at det samlede SPS-forløb hang sammen Oplevede, at det samlede forløb hang sammen Oplevede IKKE, at det samlede forløb hang sammen I høj grad tilfreds (N = 62) I nogen grad tilfreds (N = 52) I mindre grad tilfreds (N = 23) Slet ikke tilfreds (N = 14) Figur 15 viser sammenhængen mellem respondenternes tilfredshed med SPS-vejledningen på deres uddannelse, og hvorvidt de oplever, at det samlede SPS-forløb hang sammen. Af de brugere, Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 13

14 der har angivet, at de i høj grad var tilfredse med SPS-vejledningen, har 86 % angivet, at de oplevede, at det samlede forløb hang sammen, mens det samme kun gør sig gældende for 36 % af de brugere, der slet ikke var tilfredse med SPS-vejledningen. Da brugerne i spørgeskemaundersøgelsen blev bedt om at uddybe, hvorfor de ikke synes, at det samlede SPS-forløb hang sammen, blev det blandt andet fremhævet, at der gik for lang tid, før de fik hjælp, og at mangelfuld administration og vejledning på uddannelsesstedet betød, at brugerne ikke fik nok hjælp og viden om deres muligheder. Brugerne oplevede, at det var svært og tidskrævende at forstå, hvordan systemet hænger sammen og fungerer, og dermed, hvem man skal kontakte for at få den hjælp, man er berettiget til. Derudover blev det angivet, at mangelfuld kommunikation mellem de forskellige personer på institutionerne betød, at brugerne oplevede at måtte bruge meget tid på at genfortælle deres ordblinde-historik. Udover problemer med SPS-vejledningen på uddannelsesstederne viser spørgeskemaundersøgelsen også, at en stor gruppe af brugerne slet ikke fik viden om SPS-støttemulighederne, da de påbegyndte deres uddannelse. Figur 16 herunder viser fordelingen. Figur 16 Viden om SPS-støttemulighederne ved uddannelsesstart Ja Nej Fik du viden om SPSstøttemulighederne, da du startede på din nuværende uddannelse? (N = 193) Figur 16 viser, at 58 % af respondenterne ikke fik viden om SPS-mulighederne, da de startede på deres nuværende videregående uddannelse, mens de resterende 42 % angiver, at de fik denne viden. Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 14

15 3 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål i spørgeskemaet Dette kapitel indeholder tabeller, der viser svarfordelingerne for samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål, hvor respondenterne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte én eller flere markeringer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tabellerne som udgangspunkt kun indeholder de svarmuligheder, som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet, som ingen har anvendt, figurerer således ikke, medmindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes i metodebeskrivelsen i kapitel Baggrundsspørgsmål 1. Studerer du på en videregående uddannelse lige nu? Ja Nej, jeg har færdiggjort min uddannelse Nej, jeg holder pause/orlov eller lignende 5 2 Total Hvilken uddannelse går du på? Kort videregående uddannelse 13 8 Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Total Note: Dette spørgsmål er kun stillet til den del af respondenterne, der på spørgsmål 1 har svaret "Ja". Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 15

16 3. Hvilken uddannelse har du færdiggjort? Kort videregående uddannelse 2 6 Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Total Note: Dette spørgsmål er kun stillet til den del af respondenterne, der på spørgsmål 1 har svaret "Nej, jeg har færdiggjort min uddannelse". 4. Hvilken uddannelse holder du orlov/pause fra? Kort videregående uddannelse 2 40 Lang videregående uddannelse 3 60 Total Note: Dette spørgsmål er kun stillet til den del af respondenterne, der på spørgsmål 1 har svaret "Nej, jeg holder pause/orlov eller lignende". 5. Hvor længe har du gået på din nuværende uddannelse? Mindre end et år Mellem et og tre år Over tre år Total Hovedstadens Ordblindeskole i henholdsvis forårs- og/eller efterårssemesteret Note: Dette spørgsmål er kun stillet til den del af respondenterne, der på spørgsmål 1 har svaret "Ja". 6. Hvor længe har du gået på den uddannelse du holder pause/orlov fra? Mindre end et år 2 40 Mellem et og tre år 1 20 Over tre år 2 40 Total Note: Dette spørgsmål er kun stillet til den del af respondenterne, der på spørgsmål 1 har svaret "Nej, jeg holder pause/orlov eller lignende". 7. Har du tidligere gået på én eller flere videregående uddannelser, som du har afbrudt? Ja Nej Total Hovedstadens Ordblindeskole i henholdsvis forårs- og/eller efterårssemesteret Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 16

17 8. Hvor mange videregående uddannelser har du afbrudt? Én uddannelse To uddannelser 9 19 Tre eller flere uddannelser 1 2 Total Note: Dette spørgsmål er kun stillet til den del af respondenterne, der på spørgsmål 7 har svaret "Ja". 9. Hvornår blev du testet første gang og fik at vide, at du er ordblind? I min folkeskole På min ungdomsuddannelse På min videregående uddannelse På et andet tidspunkt 16 8 Total Hvornår fik du første gang støtte efter du blev testet for ordblindhed? I min folkeskole På min ungdomsuddannelse På min videregående uddannelse På et andet tidspunkt 13 6 Total I hvilken grad er du åben omkring din ordblindhed? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 7 3 Total Hvor længe har du modtaget HO's studiestøtte på din nuværende videregående uddannelse? Mindre end et halvt år Mellem et halvt og et helt år Mellem et og tre år Over tre år Total Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 17

18 3.2 SPS-vejledning på uddannelsesstedet 13. Fik du viden om SPS-støttemulighederne, da du startede på din nuværende uddannelse? Ja Nej Husker ikke 14 7 Total I hvilken grad er du tilfreds med den SPS-vejledning, du har fået på din nuværende uddannelse? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds 15 7 Jeg fik ikke vejledning 15 7 Husker ikke 2 1 Total Sammenhæng i dit SPS-forløb 15. Oplevede du, at det samlede SPS-forløb hang sammen? Det vil sige overgange mellem SPS-vejledning, testning, startpakkeinstruktion og studiestøtte. Ja Nej Husker ikke Total Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 18

19 3.4 IT-instruktion på HO 16. Har du fået IT-instruktion på HO? Ja Nej Ved ikke 10 5 Total I hvor høj grad var du tilfreds med følgende forhold omkring IT-instruktionen på HO: Instruktørens viden om din startpakke? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds 3 2 Husker ikke 5 3 Total Note: Dette spørgsmål er kun stillet til den del af respondenterne, der på spørgsmål 17 har svaret "Ja". 18. I hvor høj grad var du tilfreds med følgende forhold omkring IT-instruktionen på HO: Den måde, du blev instrueret på? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds 7 4 Husker ikke 3 2 Total Note: Dette spørgsmål er kun stillet til den del af respondenterne, der på spørgsmål 17 har svaret "Ja". 19. I hvor høj grad var du tilfreds med følgende forhold omkring IT-instruktionen på HO: IT-redskaberne? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds Husker ikke 3 2 Total Note: Dette spørgsmål er kun stillet til den del af respondenterne, der på spørgsmål 17 har svaret "Ja". Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 19

20 20. I hvor høj grad var du tilfreds med følgende forhold omkring IT-instruktionen på HO: Tidsforbruget til instruktionen? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds 12 7 Husker ikke 5 3 Total Note: Dette spørgsmål er kun stillet til den del af respondenterne, der på spørgsmål 17 har svaret "Ja". 3.5 Udbytte af studiestøtte i forhold til din uddannelse 21. Hvilke forventninger har du haft til studiestøtten? (N = 205) Jeg ville blive bedre til at forberede mig til timerne på min uddannelse Jeg ville blive bedre til at forberede mig til eksamen Jeg ville blive mere aktiv i timerne på min uddannelse Jeg ville blive bedre til at læse teksterne på min uddannelse Jeg ville blive bedre til at få styr på mine faglige begreber Jeg ville blive bedre til at skrive opgaver Jeg ville blive bedre til at prioritere min tid på min uddannelse Jeg ville blive bedre til at overskue mit uddannelsesforløb Jeg ville blive mere social på min uddannelse 11 5 Jeg ville have højere karakterer Jeg ville blive bedre til at formidle fagligt stof mundtligt Jeg ville blive bedre til at håndtere mine ITredskaber Jeg havde ikke nogen forventninger til studiestøtten 10 5 Andet 11 5 Total Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser til dette spørgsmål, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 20

21 22. Hvad har du fået ud af studiestøtten indtil nu? (N = 194) Jeg er blevet bedre til at forberede mig til timerne på min uddannelse Jeg er blevet bedre til at forberede mig til eksamen Jeg er blevet mere aktiv i timerne på min uddannelse Jeg er blevet bedre til at læse teksterne på min uddannelse Jeg er blevet bedre til at få styr på mine faglige begreber Jeg er blevet bedre til at skrive opgaver Jeg er blevet bedre til at prioritere min tid på min uddannelse Jeg er blevet bedre til at overskue mit uddannelsesforløb Jeg er blevet mere social på min uddannelse 13 7 Jeg har fået højere karakterer i et eller flere af de fag, som jeg har arbejdet med i studiestøtten Jeg er blevet bedre til at formidle fagligt stof mundtligt Jeg er blevet bedre til at håndtere mine ITredskaber Jeg har ikke fået noget ud af studiestøtten endnu Andet Total Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser til dette spørgsmål, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. 3.6 Tilrettelæggelsen af studiestøtten 23. I hvilken grad oplevede du, at det var muligt for dig at få studiestøtte på HO på de tidspunkter, der passede dig bedst? I høj grad I nogen grad I mindre grad 13 6 Slet ikke 8 4 Total Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 21

22 24. I hvilken grad er du tilfreds med disse forhold omkring din nuværende studiestøtte: Mulighederne for at kunne aftale studiestøttens form og indhold med din studiestøtteunderviser? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds 14 7 Utilfreds 9 4 Ikke relevant 13 6 Total I hvilken grad er du tilfreds med disse forhold omkring din nuværende studiestøtte: let af studiestøttetimer pr. semester? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Utilfreds 7 3 Ikke relevant 16 8 Total I hvilken grad er du tilfreds med disse forhold omkring din nuværende studiestøtte: Fordelingen af studiestøttetimer over semestret? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds 18 9 Utilfreds 6 3 Ikke relevant Total Hovedstadens Ordblindeskole i henholdsvis forårs- og/eller efterårssemesteret I hvilken grad er du tilfreds med disse forhold omkring din nuværende studiestøtte: Informationer omkring aflysninger i din studiestøtte? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds 9 5 Utilfreds 4 2 Ikke relevant Total Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 22

23 28. Har dele af din studiestøtte været afviklet over mail? Ja Nej Total I hvor høj grad er du tilfreds med den studiestøtte, du har fået over mail? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds 2 2 Slet ikke tilfreds 2 2 Total Note: Dette spørgsmål er kun stillet til den del af respondenterne, der på spørgsmål 29 svarede "Ja". 3.7 Tilfredshed med HO s studiestøtte 30. I hvor høj grad er du tilfreds med din nuværende studiestøtteundervisers undervisning og vejledning? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds 15 7 Slet ikke tilfreds 8 4 Ved ikke Total I hvor høj grad er du tilfreds med din studiestøtteundervisers vejledning om: Din ordblindhed? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds 6 3 Jeg har ikke modtaget vejledning om dette Total Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 23

24 32. I hvor høj grad er du tilfreds med din studiestøtteundervisers vejledning om: Hvordan du lærer at klare dig selv uden studiestøtte? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds 12 6 Jeg har ikke modtaget vejledning om dette Total I hvor høj grad er du tilfreds med din studiestøtteundervisers vejledning om: Hvordan du kan få faglig støtte på din uddannelse? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds 8 4 Jeg har ikke modtaget vejledning om dette Total I hvor høj grad er du tilfreds med din studiestøtteundervisers vejledning om: Mulighederne for dispensation på din uddannelse? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Slet ikke tilfreds 11 5 Jeg har ikke modtaget vejledning om dette Total I hvor høj grad er du samlet set tilfreds med din egen arbejdsindsats i studiestøtteforløbet? I høj grad tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds 17 8 Slet ikke tilfreds 2 1 Total Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 24

25 4 Metodebeskrivelse 4.1 Udarbejdelse og validering af spørgeskemaet Spørgeskemaet blev udarbejdet af Hovedstadens Ordblindeskole, hvorefter det blev revideret til sin endelige form gennem to sparringsmøder med EVA. Derefter blev spørgeskemaet opsat elektronisk og pilottestet af EVA. Formålet med disse pilottests var at identificere uklarheder i spørgsmålene, der kunne give anledning til misforståelser, samt at undersøge, om der var centrale forhold, der manglede i skemaerne. Derudover var det vigtigt at afdække, om der var særlige ord eller formuleringer, som var svære for målgruppen af ordblinde studerende at forstå, eller som var for lange eller kunne misforstås. Pilottesternes kommentarer blev systematisk noteret, hvorefter spørgeskemaet blev justeret af HO og EVA i fællesskab. Spørgeskemaet blev pilottestet telefonisk i uge 3 og 4 på fem brugere, henholdsvis to kvinder og tre mænd, der alle har modtaget studiestøtte på HO i studieåret Pilottestene førte overordnet til fire forskellige typer rettelser. For det første blev der tilføjet flere svarmuligheder til enkelte spørgsmål, ligesom der også blev tilføjet enkelte spørgsmål blandt andet et spørgsmål, hvor der spørges særligt om respondenternes afbrudte uddannelser. Derudover blev en række fagtermer, der ikke var kendte blandt respondenterne, ændret til ord, de var mere bekendte med. Den sidste ændring var tilfredshedsskalaen, der indeholdt ordet overvejende, som pilottesten viste kunne have mange betydninger for respondenterne. For at sikre en ensartet forståelse blev der konstrueret en alternativ tilfredshedsskala, hvori ordet ikke indgår. 4.2 Udsendelse og rykkerprocedure Udsendelseslisten til udsendelse af spørgeskemaundersøgelsen blev leveret til EVA af HO og indeholdt oplysninger om samtlige studerende, der havde modtaget studiestøtte i forårs- og/eller efterårssemesteret Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført som en webbaseret undersøgelse, som respondenterne fik adgang til via en invitationsmail med et personligt link. Rykkerne blev udsendt efter samme procedure. Invitationen til spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt den 27. januar 2015, mens der blev rykket tre gange, henholdsvis den 4. februar, den 12. februar samt den 21. februar. Undersøgelsen blev lukket mandag den 23. februar Svarprocent og bortfald I tabellen nedenfor ses en oversigt over antallet af respondenter, antal besvarelser samt den endelige svarprocent for spørgeskemaundersøgelsen. Tabel 1 Svarprocent respondenter i populationen respondenter fratrukket besvarelser Svarprocent Hovedstadens Ordblindeskole i henholdsvis forårs- og/eller efterårssemesteret Note: Kategorien respondenter fratrukket udgør de respondenter, EVA har viden om ikke har haft mulighed for at udfylde spørgeskemaet på grund af ugyldige mailadresser. Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 25

26 I tabellen nedenfor ses opgørelser over henholdsvis køns- og aldersfordeling, der danner grundlaget for test af undersøgelsens bortfald. Tabel 2 Bortfaldsanalyse Totalpopulation Analyseudvalg Køn Kvinder 72,7 % 71,5 % Mænd 27,3 % 28,5 % Alder Mellem 20 og 25 år 36,3 % 35,9 % Mellem 26 og 30 år 34,4 % 32,0 % Mellem 31 og 35 år 16,3 % 17,0 % Over 35 år 13,0 % 15,0 % Hovedstadens Ordblindeskole i henholdsvis forårs- og/eller efterårssemesteret 2014, samt Hovedstadens Ordblindeskoles opgørelser. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en minimal overrepræsentation af mænd i undersøgelsen, mens det ligeledes er den del af brugerne, der er ældre end 30 år, der er overrepræsenteret, når man kigger på aldersfordelingen. På trods af disse små skævheder er der, når bortfaldet testes ved hjælp af statistiske metoder, ikke tale om et skævt bortfald. Bortfaldsanalysen viser altså, at den del af populationen, der har udfyldt spørgeskemaet, udgør et repræsentativt udsnit set i forhold til kendte baggrundsvariable. 4.4 Analyse af data Analysen af de indkomne besvarelser baserer sig på frekvenstabeller over samtlige spørgsmål samt på krydstabeller over svarfordelingerne mellem udvalgte spørgsmål. Der er anvendt chi 2 -test til at undersøge, om der er statistisk signifikant sammenhæng mellem variablene i krydstabellerne. Der er i denne sammenhæng anvendt et signifikansniveau på 0,05, en grænse på minimum 80 % celler med en forventet værdi på mindst 5 samt en grænse på den mindste tilladte forventede værdi på 1. Bortfaldsanalysen er ligeledes foretaget ved hjælp af chi 2 -test. Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 26

27 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Metodeappendiks. Understøttende undervisning

Metodeappendiks. Understøttende undervisning Metodeappendiks Understøttende undervisning Metodeappendiks Understøttende undervisning 1.0 22.06.2016 Metode Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles

Læs mere

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart. Delanalyse 3

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart. Delanalyse 3 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart Delanalyse 3 4 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Pædagogstuderendes motivation ved studiestart Delanalyse 3 2016 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Om brugertilfredsundersøgelse 2017 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 21. februar 2017 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 547 skoler.

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige Bilag Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige uddannelser Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på erhvervsfagligeuddannelser vedr. efteruddannelse Bilag Den særlige efteruddannelsesindsats

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere