Spildevand - i det åbne land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevand - i det åbne land"

Transkript

1 Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8 hvad sker der nu? 9 bundfældningstank 10 nedsivningsanlæg 11 biologisk sandfilteranlæg 12 beplantet filteranlæg 13 rodzoneanlæg 14 pileanlæg 15 biologisk minirenseanlæg 16 fælles renseanlæg 17 yderligere oplysninger 18 ordforklaring 19

3 FORORD Spildevand, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Fra en række ejendomme løber spildevandet ud i vandløb, søer eller badesteder. Det er dette spildevand, der skal renses bedre. I dette hæfte fortæller vi hvorfor, hvor og hvornår spildevand skal renses bedre. Vi viser også en oversigt over de tekniske muligheder, man som ejer, kan vælge imellem. Vi beskriver, hvordan du, med forskellige tekniske anlæg, kan rense dit spildevand bedre. Og vi giver et bud på (i runde tal), hvad det koster. På sidste side i hæftet forklarer vi de tekniske udtryk. Bagerst i hæftet finder du også kontaktoplysninger. Telefonnumre og mailadresse til dem, der kan fortælle mere om de tekniske anlæg, og om de planer Slagelse Kommune har lavet for at leve op til Folketingets krav. Vi håber, dette hæfte hjælper dig på vej. 3

4 HVORFOR HVAD SIGER LOVEN? Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra mange af disse ejendomme i det åbne land skal renses bedre. Miljøbeskyttelsesloven er lovgrundlaget Miljøbeskyttelsesloven følger op på, at Vandmiljøplanen føres ud i praksis. Den seneste udgave blev vedtaget i Folketinget i Loven siger, at de ejendomme, som er med til at forurene søer, vandløb og badesteder, skal etablere forbedret spildevandsrensning. Rensning af spildevand bidrager til, at vandkvaliteten i vandløb forbedres til gavn for drikkevandet og hygiejnen og dermed borgerne, dyrelivet og plantelivet. Derfor vedtog Folketinget i 1998 Vandmiljøplan II, som blandt andet stiller krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Denne side fortæller om, hvordan love og planer hænger sammen. Vandmiljøplanen er baggrunden Efter vedtagelsen af Vandmiljøplanen i 1998 er der især opnået gode resultater med at rense spildevandet fra private ejendomme og virksomheder i byerne. Det er desværre ikke tilfældet med det spildevand, som udledes uden for byerne. Der er stadigvæk en hel del søer, vandløb og badesteder, som forurenes af urenset spildevand. En væsentlig del af årsagen hertil er, at spildevandet fra ejendomme i det åbne land ikke bliver renset godt nok. Regionplan udpeger områderne Regionplanen for daværende Vestsjællands Amt blev vedtaget i Amtsrådet. I Regionplanen findes Vandkvalitetsplanen, som angiver rensekravene til søer, vandløb og badesteder. Dermed udpeger Regionplanen de geografiske områder, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Se kortet på side 5. De kommende Vandplaner forventes at overtage retningslinjerne udlagt i regionplanen. Spildevandsplan udpeger ejendommene På grundlag af Amtets Regionplan har Slagelse Kommune, Teknik og Miljø udarbejdet en Spildevandsplan, som er vedtaget i Slagelse Byråd i Spildevandsplanen er en oversigt over, hvilke ejendomme der skal forbedre deres spildevandsrensning og hvornår. Yderligere information På side 18 er der en oversigt over adresser og hjemmesider, hvor du kan se spildevandsplanen og planen for det åbne land. 4

5 HVOR? N Det åbne land i Slagelse kommune er på kortet inddelt i 3 farver. Farverne angiver, hvad der skal renses for. Renseområde O Udløb til områder med utilfredsstillende miljøtilstand i vandløb. Der er krav om rensning af spildevandet for 90 % af de organiske stoffer fra områdets ejendomme Renseområde SO Udløb til vandløb, der ender ved et badested med et for højt bakterieindhold. Der er krav om rensning for 90 % af de organiske stoffer og 90 % af fosforen fra områdets ejendomme Renseområde SOP Udløb til særligt følsomme vandløb, der ender i en sø. Der er krav om rensning for 90 % af de organiske stoffer og 90 % af fosforen fra områdets ejendomme Offentlige kloakområder Områder med ejendomme, som er tilsluttet offentlig kloakering. Der er ingen krav om forbedret spildevandsrensning Målsatte vandløb 5

6 HVORNÅR? Tidsplan for gennemførelse af spildevandsrensning i det åbne land. N Tidsplan Det åbne land PÅBUD Efter

7 HVORDAN? Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandsrensrensning, kan du kan vælge imellem følgende tre muligheder: Medlemskab af kloakforsyningen Etablering af dit eget private renseanlæg Etablering af et fælles renseanlæg med fx naboer Alle tre muligheder kræver, at du allerede har eller installerer en to- eller trekammer bundfældningstank, som renseanlægget skal tilsluttes. Du kan læse mere om den obligatoriske bundfældningstank og kravene til denne på side 10. For at leve op til kravene om forbedret spildevandsrensning foruden det, som bundfældningstanken medvirker til, skal du vælge en af følgende tre muligheder: Medlemskab af kloakforsyningen Kloakforsyningen har pligt til at tilbyde dig kontraktligt medlemskab (gælder ikke for virksomheder og sommerhuse). Hvis du vælger denne mulighed, sørger kloakforsyningen for etablering og drift af spildevandsrensningen på din ejendom. Til gengæld skal du betale et tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag og el-udgift. Priserne fremgår af næste side. Etablering af dit eget private renseanlæg På siderne gennemgår vi de forskellige muligheder for etablering af private renseanlæg, og hvad du skal regne med af omkostninger. Hvis du kommer med et velbegrundet forslag til at rense dit spildevand på en alternativ måde, vil det være muligt at opnå tilladelse til at etablere andre rensemetoder. Kontakt Teknik og Miljø, hvis du har alternative forslag. Etablering af et fælles renseanlæg Denne mulighed kan spare plads og være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden. I princippet går flere ejendomme sammen om at vælge et af de private renseanlæg, som er beskrevet lige oven for og på siderne Læs mere om fælles renseanlæg på side 17. 7

8 HVAD KOSTER DET? Hvad koster medlemskab af kloakforsyningen? Tilslutningsbidraget for spildevandsrensning er i 2010 kr ,-. Beløbet inkluderer ikke bortskaffelse af regnvand, som du selv skal sørge for at nedsive eller udlede til dræn eller vandløb. Derudover skal du betale vandafledningsbidrag for spildevandet, hvilket afhænger af dit vandforbrug. I 2010 er prisen kr. 41,25 pr. m 3 vand,og det årlige stikbidrag for kloakken er 617,75 kr./år. For ejendomme uden vandmåler fastsætter vi et anslået forbrug på 170 m 3 pr. år for en enkelt husstand. Endelig skal du også betale for elforbruget til at drive anlægget. De gældende takster kan du se på SK Forsynings hjemmeside. Prisen afhænger af, om du vælger et medlemskab af kloakforsyningen, etablerer dit eget private renseanlæg eller etablerer et fælles renseanlæg med fx naboer. Alle priser ændrer sig løbende Derudover ændrer prisen sig for hver af de tre muligheder med tiden. Hvis du vælger et medlemskab af kloakforsyningen, skal du regne med, at vandafledningsbidraget og prisen på vand ændrer sig fra år til år. Hvis du vælger at etablere et privat eller et fælles renseanlæg, kan prisen ændre sig i takt med, at efterspørgsel og udbud for de forskellige renseanlæg enten bliver højere eller lavere. Der kan således også være prisforskelle fra ét lokalområde til et andet. Derfor giver vi dig nedenfor og på de følgende sider udelukkende et vejledende skøn over priserne, som alle er inklusive moms. Hvad koster det at etablere et renseanlæg? Uanset om der er tale om et privat eller fælles renseanlæg, varierer prisen meget. Vi har angivet vores prisskøn på hvert af anlæggene i beskrivelserne på side Alle de nævnte priser kan hele tiden ændre sig og det endda meget. Hvad kan bedst betale sig? På kort sigt er medlemskab af kloakforsyningen ofte billigere end etablering af et privat eller fælles renseanlæg. På lang sigt er et privat eller fælles renseanlæg ofte billigere, fordi du ikke betaler vandafledningsbidrag. Du kan eventuelt kontakte en autoriseret kloakmester for at få et overslag over udgifterne, så du kan vurdere, om det kan betale sig for dig at blive medlem af kloakforsyningen. 8

9 HVAD SKER DER NU? På side 4 har vi beskrevet det overordnede forløb for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Det konkrete forløb for, hvornår du eventuelt skal forbedre din spildevandsrensning, bliver sat i værk ved, at vi sender dig et såkaldt varsel om påbud. 1 3 Varsel om påbud Teknik og Miljø gennemfører en indledende undersøgelse af udløbene fra din og andre ejendomme i det åbne land. På det grundlag har vi en klar formodning om, hvorvidt du skal forbedre din spildevandsrensning. Det kan dog vise sig, at din ejendom ikke leder spildevand til et dræn eller vandløb, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning. Derfor får du med varslet en mulighed for at gøre indsigelse inden et eventuelt påbud. I varslet om påbud inviterer vi dig samtidig til et informationsmøde. 2 Påbud om forbedret spildevandsrensning Hvis vi sender dig et påbud, er det et krav, at du forbedrer din spildevandsrensning. I påbudet tilbyder vi dig medlemskab af kloakforsyningen, hvilket du skal give os et svar på. 4 Selve udførelsen af forbedringen Hvis du ønsker medlemskab af kloakforsyningen, indgår de en kontrakt med dig og påbegynder arbejdet på din ejendom. Hvis du ønsker at etablere et privat eller fælles renseanlæg, skal du selv sørge for, at arbejdet bliver udført inden for den frist, som vi giver dig. Informationsmøde På informationsmødet vil vi præsentere den overordnede spildevandsplan for det åbne land og fortælle om, hvorfor en forbedret spildevandsrensning er nødvendig. Derudover er formålet at forbedre dit grundlag for at træffe et valg. Altså om du skal vælge medlemskab af kloakforsyningen eller etablere et privat eller fælles renseanlæg. 9

10 BUNDFÆLDNINGSTANK Du skal have en bundfældningstank på din ejendom Hvad er en bundfældningstank? En bundfældningstank kaldes også en trixtank eller en septiktank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder. Hvilke krav er der? Hvis du vælger et medlemskab af kloakforsyningen eller at etablere et privat renseanlæg, skal bundfældningstanken have to eller tre kamre med en volumen på mindst 2 m 3. Derudover bidrager bundfældningstanken kun til at rense spildevandet for ca. 30 % organisk stof og en lille smule fosfor og kvælstof. For at opnå bedre spildevandsrensning skal der derfor en mere omfattende indsats til foruden det, som bundfældningstanken medvirker til. Der skal altså etableres et individuelt eller fælles renseanlæg, hvor en række muligheder kan benyttes, afhængigt af de aktuelle forhold. Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med fx naboer, er størrelsen på tanken afhængig af antallet af ejendomme, som er fælles om bundfældningstanken. Der må kun tilsluttes husspildevand til bundfældningstanken. Afledning af regnvand fra tag og andre overflader skal løses på anden måde, fx ved nedsivning eller udledning til dræn eller vandløb. Hvad koster det? Hvis din nuværende bundfældningstank ikke lever op til kravene, skal du regne med en udgift til en ny bundfældningstank på ca. kr Yderligere information Retningslinjerne for bundfældningstanke er beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledninger nr. 1, 2 og 3 fra n Indløb fra ejendomme Udløb til til vandløb rensning eller dræn 10

11 NEDSIVNINGSANLÆG Kan det lade sig gøre? Nedsivning kan med fordel etableres, når jordbundsforholdene og grundvandsstanden tillader det. Jorden skal helst være sandholdig, så spildevandet kan nedsive. Alternativt, hvis jorden er lerholdig, kan anlægget hæves, som et mileanlæg med filtergrus. Spildevandet renses på den måde, inden det når lerlaget. Afstandskravene til et nedsivningsanlæg er angivet i den vejledning, som vi henviser til nederst på siden. Vær opmærksom på at afstandskravene kan umuliggøre etablering af et nedsivningsanlæg. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation til nedsivningsanlæggets to sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestren- gene, og når spildevandet løber gennem jordlagene, nedbrydes eller bindes affaldsstofferne fra spildevandet. Kan anlægget ses? Ofte vil der kun være to brønddæksler, som er synlige. I nogle tilfælde skal nedsivningsanlægget hæves og vil derfor fremstå som en lille jordvold i terrænet. Fordele og ulemper Er en god løsning, hvis forholdene og afstandskravene tillader det. Kræver begrænset vedligeholdelse. Overholder alle rensekrav, og er ikke særlig synligt. Pris Etablering: kr. Årlig driftsudgift: kr. Årligt elforbrug: 500 kr. Spildevandsafgift 0, 50 kr. / m 3 vand Renseklasser O, SO, SOP og OP Bundfældningstank Pumpestation Sivestreng Nedsivningslag a fegnet jord Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2, 1999, Nedsivningsanlæg op til 30 PE. 11

12 BIOLOGISK SANDFILTERANLÆG Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, når nedsivningsanlæg ikke er muligt. Anlægget kan ikke rense for fosfor og således ikke etableres, når spildevandet løber til en sø. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation til nedsivningsanlæggets to sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem sandfilterlaget, sker der en biologisk rensning. Nederst i anlægget er der et drænrør, som opsamler det rensede spildevand og leder det ud af anlægget. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Bundfældningstank Pumpestation Sivestreng Kan anlægget ses? Ofte vil der kun være to brønddæksler og et par udluftningsrør, som er synlige. I nogle tilfælde skal sandfilteranlægget hæves og vil derfor fremstå som en lille jordvold i terrænet. Fordele og ulemper En god og stabil løsning ved rensning for organisk stof. Kan ikke anvendes ved krav om fjernelse af fosfor. Ikke særlig synligt. Pris Etablering: ca kr. Årlig driftsudgift: kr. Årligt elforbrug: 200 kr. Spildevandsafgift: 1,60 kr. / m 3 vand Renseklasse O og SO. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3, 1999, Biologiske sandfilteranlæg op til 30 PE. Dræn Membran Udløb 12

13 BEPLANTET FILTERANLÆG Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, når der er småt med plads. Anlægget kan ikke rense for fosfor og således ikke etableres, når spildevandet løber til en sø. Fordele og ulemper En god og stabil løsning ved rensning for organisk stof. Kan ikke anvendes ved krav om fjernelse af fosfor. Meget synligt. Kræver ikke meget plads. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem sandet, hvor planterne forbruger vandet og en del af næringsstofferne, sker der en biologisk rensning. Nederst i filterlaget er der et drænrør, som opsamler det rensede spildevand og leder det ud af anlægget. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Kan anlægget ses? Er placeret højt i terrænet og vil fremstå med ca. 1 1,5 meter høje tagrørsplanter og Iris. Kræver et areal på ca. 40 m 2. Sivestreng Membran Dræn Pris Etablering: ca kr. Årlig driftsudgift: kr. Årligt elforbrug: 200 kr. Spildevandsafgift: 1,60 kr. / m 3 vand Renseklasse O og SO. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens retningslinjer fra 2004 om Beplantede filteranlæg op til 30 PE. Filterlag Bundfældningstank Pumpestation Brønd Udløb 13

14 RODZONEANLÆG Kan det lade sig gøre? Anlægget kan ikke rense for fosfor og således ikke etableres, når spildevandet løber til en sø. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation. Spildevandet pumpes ind i en faskine og videre ind i filtersandet, hvor planterne forbruger en del af vandet og næringsstofferne. Herefter løber spildevandet ud i en anden faskine og igennem en brønd til nærmeste dræn eller vandløb. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Kan anlægget ses? Kræver et stort areal på ca m 2 og vil fremstå som et vådt område med ca. 1 1,5 meter høje tagrørsplanter. Fordele og ulemper Har en lang indkøringsperiode. Vanskeligt at opnå stabil drift, især under længere perioder med frost. Kræver plads. Pris Etablering: kr. Årlig driftsudgift: kr. Årligt elforbrug: 200 kr. Spildevandsafgift: 1,60 kr. / m 3 vand Renseklasse O. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr Rodzoneanlæg op til 30 PE. Membran Rodzone Filtersand Bundfældningstank Pumpestation Indløbsfaskine Udløbsfaskine Reguleringsbrønd Udløb 14

15 PILEANLÆG Kan det lade sig gøre? Etableres helt uden afløb, da spildevandet fordamper. Er derfor velegnet alle steder, hvor der samtidig skal være meget plads. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene og fordeles gennem faskiner til pileplanterne, som forbruger vandet og en del af næringsstofferne. Lukket anlæg ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Åbent anlæg er med nedsivning. Kan anlægget ses? Kræver et stort areal fra 50 m m 2 pr. person, afhængig af de lokale nedbørsmængder. Området vil fremstå som vådt med flere meter høje piletræer. Det bør etableres om foråret, senest 1. juni Fordele og ulemper Driftserfaringerne er gode. Piletræer skal fældes ca. hvert tredje år. Kræver meget plads og luftige forhold (ikke læ). Pris Etablering: kr. Årlig driftsudgift: kr. Årligt elforbrug: kr. Vedligeholdelse 6-8 timer / år Spildevandsafgift: 0-0,50 kr. / m 3 vand, Renseklasser O, SO, OP og SOP. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens rapport Retningslinjer for etablering af pileanlæg op til 30 PE. Bundfældningstank Pumpestation Fordampning fra planter Sivestreng Faskine Tæt membran 15

16 BIOLOGISK MINIRENSEANLÆG Kan det lade sig gøre? Kan etableres alle steder, da det kan opfylde alle rensekrav og kræver meget lidt plads. Fordele og ulemper Relativt store udgifter til drift og el. Kræver ikke meget plads. Ikke særlig synligt. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet over i minirenseanlægget, der i princippet er en lille kopi af de store moderne renseanlæg. Den biologiske og kemiske rensning fjerner fosfor og kvælstof. Pris Etablering: Årlig driftsudgift: Årligt elforbrug: Spildevandsafgift: kr kr kr. 1,30-1,40 kr. / m 3 vand Kan anlægget ses? Anlægget er nedgravet i terrænet og derfor ikke synligt bortset fra et dæksel på ca. 1,4 m i diameter, som er hævet ca. 15 cm over terrænet. Renseklasser O, SO, OP og SOP. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr , Typegodkendelsesordning for minirenseanlæg. Bundfældningstank Biologisk renseanlæg Udløb til vandløb eller sø 16

17 FÆLLES RENSEANLÆG Hvad går det ud på? På side 7 nævner vi, at du også kan vælge den mulighed, at du sammen med dine naboer i fællesskab etablerer et af de renseanlæg, som er beskrevet på sider Denne mulighed kan være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden, fordi længden på kloakledningerne i så fald kan begrænses. Fælles renseanlæg egner sig især, hvis en af parterne har særlig meget plads de andre ejere sparer således plads på deres ejendom. Hvilke krav er der? Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med fx naboer, skal der etableres en stor, fælles bundfældningstank, som har to eller tre kamre. Bundfældningstankens størrelse afhænger af antallet af ejendomme, som er tilsluttet det fælles renseanlæg. Derudover skal ejerne stifte et lav, hvor medlemmerne forpligter sig til medlemskab og dermed til at fordele udgifterne til etablering og drift. Som i alle andre lav skal der udarbejdes vedtægter. Vedtægterne og valg af fælles renseanlæg skal godkendes af Teknik og Miljø. Vi kan desuden være behjælpelige med et udkast til vedtægterne. Fælles bundfældningstank Biologisk renseanlæg husstand til fælles bundfældningstank Afløb fra husstand til fælles bundfældningstank Udløb til anlæg Udløb til vandløb eller sø 17

18 YDERLIGERE OPLYSNINGER Slagelse Kommune Tenik og Miljø Dahlsvej Korsør Tlf Spildevandsplanen Kan ses på internettet: Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej Korsør Vejledninger til renseanlæg Kan ses på internernettet og bestilles hos: Anna Fjordside Tlf Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Henning Verner Rasmussen Tlf

19 ORDFORKLARING Faskine Stenfyldt rende i jorden, hvor vand eller spildevand løber igennem. Fosfor Grundstoffet phosfor (P). Et vigtigt næringsstof for planter. Husspildevand Brugt vand fra toilet, bad, køkken, vaskemaskine og andre afløb i huset. Kvælstof Grundstoffet nitrogen (N). Et vigtigt næringsstof for planter. Næringsstof Se fosfor og kvælstof. Organisk stof Materiale, der stammer fra levende organismer. Plastmembran Vandtæt plasticdug eller bassinfolie. Pumpestation Brønd med pumpe, der pumper spildevandet videre ud i fx sivestrengene. Rensekrav O Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O). Rensekrav OP Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O) og fosfor (P). Rensekrav SO Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning med skærpede krav til reduktion af organisk stof (O) samt nitrifikation (S). Rensekrav SOP Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning med skærpede krav til reduktion af organisk stof (O) og fosfor (P) samt nitrifikation (S). Sivestreng Rør eller slange med huller i, hvor vandet kan sive fra. Vandafledningsbidrag: Det beløb, der betales for at komme af med spildevandet. Spildevandsafgift Afgift til staten. Jo bedre rensning, jo lavere afgift. srør Rør, der stikker op af jorden, og som sørger for udluftning af anlægget. Vandafledningsbidrag Det beløb, der betales for at komme af med spildevandet til SK Forsyning. 19

20 Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej Korsør August 2010 Redaktion: Anna Fjordside og Camilla Meyer Design: Teknik og Miljø/NFN Tryk: Jannerup offset A/S

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere