1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE"

Transkript

1 0

2 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet med rådets virke er at fremme effektiviteten og sikkerheden af disse betalinger til gavn for alle involverede parter. Betalingsrådets kommissorium fremgår af boks 1. Foruden Nationalbanken består Betalingsrådet af repræsentanter fra Finansrådet, Nets, DI, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Forbrugerrådet Tænk og Erhvervs- og Vækstministeriet, jf. boks 1 for en oversigt over rådets medlemmer ved udgangen af Nationalbanken varetager formandskabet for rådet og opgaven som sekretariat. Organisationerne mv., der deltager i Betalingsrådet, har alle en bred interesse for detailbetalinger. Rådet består endvidere af de samme deltagere, som i 2011 udarbejdede en rapport med en samlet plan for en modernisering af den danske betalingsinfrastruktur, som efterfølgende er iværksat og ventes afsluttet ultimo BETALINGSRÅDETS KOMMISORIUM OG SAMMENSÆTNING Boks 1 Nationalbanken har nedsat et betalingsråd, der skal udgøre en ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger. Formålet med rådets arbejde er at fremme effektiviteten og sikkerheden af disse betalinger for alle involverede parter, dvs. borgere, virksomheder, pengeinstitutter mv. Rådet skal desuden medvirke til, at der tilvejebringes bedre statistik for betalinger i Danmark. Rådet kan selv tage emner op og står desuden til rådighed for myndigheder til analyse af spørgsmål med betydning for den danske betalingsinfrastruktur. Det kan fx behandle emner som udviklingen af den fælles infrastruktur for betalinger og grundvilkårene for brugen og udbuddet af betalingstjenester og -produkter, herunder den internationale udvikling. På den baggrund kan rådet komme med udtalelser og anbefalinger, som kan udmøntes af de relevante parter. Et medlem af Nationalbankens direktion varetager formandskabet i rådet, og Nationalbanken fungerer som sekretariat. Rådets medlemmer vil bidrage til sekretariatets arbejde, hvor det er relevant. Derudover kan der nedsættes udvalg, som dækker specifikke områder, eller arbejdsgrupper, der skal løse konkrete opgaver. Betalingsrådet mødes to gange om året eller hyppigere efter behov. Rapporter mv., der er udarbejdet i regi af rådet, vil med rådets godkendelse blive offentliggjort på Nationalbankens hjemmeside sammen med anden information om rådet. Ved udgangen af 2013 havde Betalingsrådet følgende medlemmer: Danmarks Nationalbank: Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen (formand) Finansrådet: Vicedirektør Louise Caroline Mogensen Nets: Senior Vice President Jeppe Juul-Andersen Dansk Industri: Branchedirektør Lars William Wesch Dansk Erhverv: Markedsdirektør Henrik Hyltoft Håndværksrådet: Cheføkonom Jacob Thiel Forbrugerrådet Tænk: Vicedirektør Vagn Jelsøe Erhvervs- og Vækstministeriet: Kontorchef Carsten Kjær Joensen 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE Betalingsrådet har siden dets etablering beskæftiget sig med en række emner. Bl.a. har rådet udarbejdet en analyse af nye betalingsløsninger, der anvendes i forretninger og på internettet. Derudover har det behandlet forskellige juridiske spørgsmål og påbegyndt et arbejde med at forbedre den eksisterende statistik for betalinger i Danmark.

3 2 Analyse af nye betalingsløsninger Betalingsrådet besluttede i 2012 at indlede sit virke med en analyse af markedet for betalingstjenester i Danmark. Analysen skulle have fokus på nye betalingsløsninger. Til at stå for analysen nedsatte rådet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra deltagerne i rådet samt andre interessenter og eksperter på betalingsområdet i Danmark. Arbejdet blev ledet af Nationalbanken. Formålet med analysen var ifølge arbejdsgruppens kommissorium at kortlægge tendenser i udviklingen og udbredelsen af nye betalingsløsninger i Danmark og sammenlignelige lande. Desuden skulle den vurdere fordele og ulemper ved disse løsninger ud fra en samfundsmæssig betragtning samt afdække eventuelle barrierer for deres udbredelse. Analysen skulle omfatte betalingsløsninger, der benyttes ved køb af varer og tjenester i forretninger eller på internettet. Derimod skulle den ikke omhandle løsninger, som primært anvendes til overførsler mellem privatpersoner, fx de danske pengeinstitutters nyligt lancerede mobilbetalingstjenester, eller til opkrævning af betalinger som Betalingsservice. I november 2013 offentliggjorde Betalingsrådet en rapport med resultaterne af analysen. Foruden en beskrivelse af betalingsmarkedet i dag og af en række nye typer af løsninger indeholdt den bl.a. en gennemgang af resultaterne af to undersøgelser af henholdsvis forbrugernes og forretningernes syn på forskellige betalingsformer. Rådets konklusioner på baggrund af rapporten er samlet i boks 2. Rapporten blev præsenteret og diskuteret på et seminar i Nationalbanken med deltagelse af myndigheder, brancheorganisationer og andre interessenter. ANALYSEN AF NYE BETALINGSLØSNINGER BETALINGSRÅDETS KONKLUSIONER Boks 2 På baggrund af rapporten om nye betalingsløsninger konkluderede Betalingsrådet følgende: Dankortet er det førende betalingsinstrument i Danmark. Betalinger med Dankort er i dag den klart mest anvendte betalingsform i Danmark i både forretninger og på internettet. Medvirkende årsager hertil er den aftalte finansieringsmodel for kortet og de danske gebyrregler, der indebærer, at der er tale om en billig løsning for både forbrugere og forretninger. Det blev i 2013 cementeret ved en ny aftale om dækning af omkostningerne ved Dankortet, hvormed der er opnået enighed om de fremtidige rammer for dets videreudvikling og finansiering. Brugen af papirbaserede betalingsformer aftager. Siden 1990 er andelen af omsætningen i forretninger, der foregår med kontanter eller check, faldet markant fra 80 pct. til ca. en fjerdedel. Knap halvdelen af den voksne befolkning foretager i dag sjældent betalinger med kontanter. Sammen med resten af Norden hører Danmark til de lande, hvor der foretages færrest kontantbetalinger. Det er tilfældet, selv om forretninger, der har betjent salg, er lovmæssigt forpligt til at tage imod betalinger med kontanter. Brugerne ønsker hurtige og billige løsninger. Både forbrugere og forretninger lægger vægt på hastighed, når de vurderer betalingsløsninger, hvilket harmonerer med, at mange nye løsninger har til formål at reducere betalingstiden. For forbrugerne er det desuden væsentligt, at løsningerne er bekvemme, mens forretningerne ligeledes har fokus på udgifterne til udbyderne af betalingstjenester. For forretningerne har det endvidere stor betydning, at der er sikkerhed for at modtage pengene fra en betaling. Men brugerne er også forskellige. Både forbrugere og forretninger udviser samtidig en betydelig variation i deres syn på betalingsløsninger og parathed over for nye løsninger. Fx er ældre og personer med en indkomst under gennemsnit generelt mere tilbøjelige til at foretrække kontanter frem for kort og typisk også mere tøvende over for nye betalingsformer. Blandt forretninger er der ligeledes på tværs af branche og størrelse forskellige syn på betalingsløsninger samt ønsker og forventninger til disse. Betalingsrådet, Rapport om nye betalingsløsninger, november 2013.

4 3 ANALYSEN AF NYE BETALINGSLØSNINGER BETALINGSRÅDETS KONKLUSIONER Boks 2 (fortsat) Hyppigt anvendte sondringer bliver mindre relevante. Den teknologiske udvikling er med til at udviske en række hyppigt anvendte inddelinger på betalingsområdet. Et eksempel er en skelnen mellem, om instrumentet, der bruges til en betaling, er et kort, en mobiltelefon eller en adgang til netbank. Hvis der fx betales med et kort, der er registreret i en app på en smartphone, er det ikke klart, om det er en kort- eller mobilbetaling. Et andet eksempel er sondringen mellem nær- og fjernbetalinger, som nye løsninger også er med til at gøre mindre relevant. Mobiltelefoner vinder frem som betalingsinstrument. Flere nye løsninger er baseret på mobiltelefoner i praksis smartphones der forventes at opnå stigende betydning som betalingsinstrument. Denne holdning deles af forretningerne, og en relativ stor del af forbrugerne er ifølge eget udsagn parat til at betale for deres daglige indkøb med mobiltelefonen, selv om de ikke har prøvet det i praksis. Mobiltelefoner kan - med en særlig anordning, der tilkobles - også anvendes til at modtage kortbetalinger og bruges ligeledes til person-til-person overførsler. Nye aktører får stigende betydning. Banker og bankejede virksomheder har traditionelt været de dominerende udbydere på betalingsmarkedet. Det afspejler, at de fleste betalingstjenester indebærer træk på en indlånskonto. Inden for de seneste år er nye aktører, herunder store globale virksomheder, dog begyndt at spille en større rolle på betalingsmarkedet. På europæisk plan er der med e-penge- og betalingstjenestedirektivet skabt en retslig ramme for nye udbydere af betalingstjenester ud over banker. Risikobilledet ændres. Nye betalingssituationer og løsninger skaber nye risici. Fx knytter der sig nogle risici ved betaling på internettet, der ikke forekommer i fysisk handel. Derudover kan den anvendte teknologi eller løsningens indretning medføre nye risici. Et eksempel er risikoen for misbrug af kort, der er registreret i en app på en smartphone, som forbrugeren mister. Omvendt kan nye løsninger også medvirke til at reducere risici, fx ved brug af nye former for autentifikation af bruger, som gør det sværere at misbruge et betalingsinstrument. Barrierer for nye løsninger er primært markedsmæssige forhold. Hindringer for nye betalingsløsninger i Danmark vurderes primært at være af markedsmæssig karakter. Markedsmæssige barrierer er forhold, der reducerer forbrugernes eller forretningernes tilskyndelse til at benytte en ny betalingsløsning eller begrænser udbydernes incitament til at lancere den. Andre hindringer kan være infrastruktur- eller lovmæssige barrierer. Ingen af disse ses dog som afgørende hindringer for udbredelsen af bredt anvendelige nye løsninger i Danmark. Analyser af juridiske emner I juli 2013 offentliggjorde Europa-Kommissionen et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Blandt de væsentligste forslag til ændringer er en række bestemmelser, der regulerer adgang for såkaldte tredjeparter til betalingskonti, fx konti i pengeinstitutter. En tredjepart er en anden udbyder af betalingstjenester end forbrugerens pengeinstitut. Ved samme lejlighed præsenterede Kommissionen et forslag til en EU-forordning, der vil regulere interbankgebyret og en række andre regler for betalingskort. Interbankgebyret er det gebyr, der betales af forretningens udbyder af kortydelser, kaldet indløser, til udsteder af kortet, typisk forbrugerens pengeinstitut. Betalingsrådet fandt, at det med henblik på den videre behandling af de to forslag kunne være nyttigt med en analyse af følgende to emner: Problemstillingerne ved adgang for tredjeparter til betalingskonti og Kommissionens forslag til regulering af denne type adgang. Konsekvenserne for Dankortets organisering og regelsæt, herunder dets finansieringsmodel, af forslaget til en EU-forordning om interbankgebyrer mv.

5 4 For begge emner udfærdigede Betalingsrådet en opgavebeskrivelse og nedsatte en arbejdsgruppe til at varetage analysen. De to arbejdsgrupper bestod af repræsentanter fra deltagerne i rådet og andre relevante parter. I februar 2014 fremlagde Betalingsrådet sine anbefalinger til danske holdninger i forbindelse med den videre behandling af de to forslag, baseret på en drøftelse af de udfærdigede analyser. Rådet har desuden offentliggjort begge analyser. Statistik På vegne af Betalingsrådet begyndte Nationalbanken i 2013 at offentliggøre en ny statistik for betalinger. Der er tale om halvårlige data, som offentliggøres med en forsinkelse på ca. 2-3 måneder. Statistikken er baseret på oplysninger, som vurderes at være umiddelbart tilgængelige hos dem, der har indvilget i at levere data. Statistikken indeholder oplysninger om antal udstedte betalingskort i Danmark og brugen af disse kort i Danmark og udlandet. Desuden indgår data for udlændinges brug af kort i Danmark. Endelig offentliggøres også statistik for omfanget af betalinger ved brug af Betalingsservice, indbetalingskort, konto til konto-overførsler og check. Oplysninger om antal udstedte kort i Danmark og deres brug stammer fra kortudstedere. Nets leverer data for kort udstedt af pengeinstitutterne. Statistik for udlændinges brug af kort i Danmark er indsamlet fra de væsentligste kortindløsere i Danmark. I forhold til tidligere offentliggjorte data er den nye statistik mere dækkende og offentliggøres med en hyppigere frekvens og kortere forsinkelse. RÅDETS KOMMENDE ARBEJDE Betalingsrådet vil i 2014 igangsætte et arbejde med at udvide den eksisterende statistik for betalinger i Danmark. Målsætningen er, at der fremover bliver adgang til data på betalingsområdet, som også er tilgængelige i andre europæiske lande. Derudover kan der være ønske om at opnå bedre statistik for brugen af nye betalingsløsninger og andre relevante forhold. Derudover har Betalingsrådet besluttet at gennemføre en analyse af betalinger mellem virksomheder, også kaldet business-to-business betalinger, der målt på værdi udgør en betydelig andel af de samlede betalinger i Danmark. Rådet vil desuden følge den videre behandling af Kommissionens ovennævnte forslag. Endvidere er det planen at foretage en evaluering af rådets arbejdsform. Se Betalingsrådets anbefalinger vedrørende forslag til EU-regulering, 25. februar Jf. Betalingsrådet, Rapport vedrørende bestemmelser om tredjepartsadgang i forslag til revideret betalingstjenestedirektiv, marts 2014, og Betalingsrådet, Rapport om forslag til EU-forordning om interbankgebyrer, marts Se under "Opgaver", "Betalingsrådet".

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til en forordning om regulering af interbankgebyrer ved kortbetalinger. 1 Forordningen fastlægger et loft for

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2012 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler Resume Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler anbefalede i en rapport fra januar

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Direkte Debitering Fordele og ulemper ved regulering

Direkte Debitering Fordele og ulemper ved regulering Direkte Debitering Fordele og ulemper ved regulering November 2014 2014 Direkte Debitering Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Betalingskortmarkedet

Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet 2014 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-569-7 Analysen er

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2010 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler 2 Resumé og anbefaling Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR HUGO FREY JENSENS TALE VED FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 8. SEPTEMBER 2014

TALE NATIONALBANKDIREKTØR HUGO FREY JENSENS TALE VED FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 8. SEPTEMBER 2014 TALE NATIONALBANKDIREKTØR HUGO FREY JENSENS TALE VED FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 8. SEPTEMBER 2014 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for invitationen til at tale her i dag Overskriften for dagens konference

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt Betalingskortmarkedet 2012 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Betalingskortloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2000 2 Forord Konkurrencestyrelsen offentliggør hermed en redegørelse om konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet. Redegørelsen er

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrencestyrelsen Januar 2008 2 1. SAMMENFATNING...4 1.1 Udviklingen i brugen af betalingskort i Danmark...4 1.2 Gebyrer på betalingskort i Danmark...5

Læs mere

Betalingsvaner i Danmark

Betalingsvaner i Danmark 121 Betalingsvaner i Danmark Johan Gustav Kaas Jacobsen og Søren Truels Nielsen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Danskerne anvender lige så ofte dankort som kontanter i forretninger.

Læs mere

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 22-05 2013 12/17816 /SEM VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006 Konkurrencestyrelsens rapport af 1. januar 2006 1 1. Sammenfatning... 2 1.1. Forholdene på markedet for Internet-betalinger... 2 1.1.1. Gebyret for Internet-betalinger

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Betalingsmiddelloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001

Betalingsmiddelloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001 Betalingsmiddelloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001 Juni 2001 Indholdsfortegnelse for Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Kapitel 1: Resumé og konklusioner... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT 28-05-2014 13/03415 /MSE, SEM Punkt 2 NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2009 63

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2009 63 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2009 63 Jesper Bakkegaard Danmarks Nationalbank, København Mobilbetalinger Oktober 2009 The Working Papers of Danmarks Nationalbank describe research and development,

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Forbrugerombudsmandens

Forbrugerombudsmandens Forbrugerombudsmandens ÅRSBERETNING 2012 indholdsfortegnelse FORORD V/ HENRIK ØE 3 1.0. INDLEDNING 5 TILSYN 2.0. NY LOVGIVNING 6 3.0. RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 8 4.0. INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE

Læs mere