Forskningskoordinator: Kathrine Eriksen Anne- Mette Nortvig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningskoordinator: Kathrine Eriksen kke@ucsj.dk Anne- Mette Nortvig ame@ucsj.dk"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Campus Næstved, UCSJ v/uddannelsesleder Ann- Berit Schelde Intern tovholder: Lektor Kitt Vestergaard Forskningskoordinator: Kathrine Eriksen Anne- Mette Nortvig Øvrige deltagere i projektet: Lektor Susanne Rehn Lektor Karen Margrethe Maglekær Lektor Sus Dambæk Underviser Jan Stougaard Lektor Bettan Bagger Lektor Janne Geert- Jørgensen IMODUS simulationsprojekt udvikler og afprøver nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i Region Sjælland samt de uddannelsesveje som fører hertil med henblik på at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i regionen. Tesen i simuleringsdelprojektet under IMODUS på sundhedsfaglige uddannelser er, at særligt de handlerettede kompetencer interesserer de mandlige studerende og at et øget fokus på disse i uddannelsen, bl.a. gennem øget anvendelse af simulationsbaseret undervisning, kan bidrage til at fastholde de mandlige studerende såvel på længere sigt, som til at øge rekruttering af mænd til uddannelsen og dermed faget. Denne tese understøttes af, at mandlige sygeplejersker er overrepræsenterede på netop de ovennævnte områder såvel som inden for ledelse (Notat udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd, 2010). Ved projektets start gik sundhedsfaglige professionsuddannelser på Campus Næstved, USCJ, med hovedvægt på sygeplejerskeuddannelsen ind i delprojekt om simulationslæring i sundhedsuddannelserne. Forståelser vi har arbejde med i simulationsundervisningen Som navnet antyder, er simulationsundervisning en didaktisk model, hvor imitation af virkeligheden spiller en afgørende rolle. I modsætning til klassisk akademisk undervisning fokuseres der ikke udelukkende på baggrundsviden, teori og analyse og i modsætning til læring i praksissituationer er situationen lærerstyret og kontrolleret med henblik på at nå nogle helt bestemte færdigheder og læringsmål. Simulationstræning har typisk været brugt i sammenhænge, hvor det enten har været for farligt eller for dyrt at gennemføre virkelige træningsforløb eller hvor der har været behov for at træne sjældent forekommende, men kritiske situationer (Rosen 2008). Klassiske eksempler er piloters træning i flysimulatorer, militærets brug af simulerede scenarier eller sundhedspersonales undervisning i hjerte- lungeredning. Med moderne, avancerede simulatorer åbnes imidlertid 1

2 mulighed for, at simulation kan bruges i en lang række sammenhænge, hvor fokus i højere grad er på vekselvirkningen mellem fagligt funderede handlinger og refleksion, hvorved der skabes et tredje rum, der er kendetegnet ved at befinde sig mellem den teoretiske undervisning og den egentlige, professionelle praksis. I denne forstand er behovet for simulationsundervisning tæt koblet til uddannelsessystemets ekspansion og selvstændiggørelse fra arbejdssfæren. Samtidig er simulationsundervisning særlig relevant inden for professionsuddannelserne, hvor det fremtidige virkeområde er forholdsvis veldefineret. Som læringsredskab er simulationsundervisning beslægtet med både færdighedstræningen og casestudiet. Hvor færdighedstræning imidlertid er indøvelsen af praktiske håndværksmæssige kompetencer er simulationsundervisning kendetegnet ved at tage udgangspunkt i komplekse scenarier, hvor der både lægges vægt på sygeplejefaglige færdigheder og på evnen til at omsætte teori til praksis, klinisk ræsonnement og samarbejde. Simulationsundervisning vil således næsten altid tage udgangspunkt i en case, men til forskel fra casestudiet, der udmærket kan behandles rent teoretisk, vil der i simulationsundervisning altid være en udlevet imitation af virkeligheden og de studerende vil typisk skulle være aktivt handlende. Metodisk tilrettelagdes og afprøvedes i foråret 2011, et pilotprojekt, hvor tesen ved at gennemføre et simulationsbaseret undervisningsforløb i modul 10 Den kritisk syge patient blev afprøvet monoprofessionelt på sygeplejerskeuddannelsen, Campus Næstved. Den omlagte undervisning er dokumenteret gennem skrift, billeder og video og tesen om mandlige studerendes forkærlighed for handlerettede kompetencer er søgt belyst gennem en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. Pilotprojektets undersøgelsesdesign har bestået af baggrundsresearch om simulationsundervisning, simulationsdidaktik og såvel som kønnede aspekter af sygeplejeuddannelsen specifikt og omsorgsfagene mere generelt. Derudover har de to tilknyttede professionsforskere observeret simulationsundervisningen, undersøgt de studerendes holdninger til denne gennem en mobil survey samt gennemført fokusgruppeinterviews med to grupper studerende af blandet køn samt med underviserne. Hovedvægten har således været lagt på de kvalitative metoder for derigennem at få indblik i de studerendes didaktiske præferencer og faglige selvforståelse i et kønsperspektiv. Hvad har vi lært og hvordan vil vi bruge det fremadrettet? Pilotprojektsfasen viste gennem mobilsurvey og semi- strukturerede interviews, der blev afholdt efter undervisningen, at de studerende var generelt meget positive overfor simulationsundervisningen og oplevede den som både relevant og motiverende. Det fremgår endvidere af mobilsurveyen, at de mandlige studerende var generelt er mere positivt indstillede overfor simulationsundervisningen end de kvindelige. Således fandt alle de mandlige studerende simulationsundervisningen spændende og motiverende ligesom alle de mandlige studerende også oplevede at simulationsundervisningen i høj grad forberedte dem til deres kommende arbejde. 2

3 Ligeledes peger de studerende selv på, at handleorienteret simulationsundervisning i særlig grad appellerer til mænd at drengene kan godt lide at det går lidt hurtigt, de kan godt synes, at det er lidt kedeligt, når de sidder med bøgerne. En mandlig studerende fortæller, at har i funktionen som studentervejleder tit får fra drengene om, hvor meget der sker på uddannelsen, hvor meget man sidder med bøger og hvor meget af det er action. Det er vigtigt for fremgene, at få lov at bruge hænderne lidt i stedet for bare at sidde med bøgerne. En anden mandlig studerende fortæller, at det der tiltrækker ham ved sygeplejeuddannelsen er, du har to hænder, den ene er død den anden er liv, og du står med det i hænderne og at der er en tendens til, at de mange kvinder på studiet får deres sikkerhed i, at kunne deres teori. For mig (mand) er det modsat. Det er lige meget hvor mange teorier jeg kan; det vigtige er, om jeg kan finde ud af at handle på dem. Koblingen mellem handlekraft og maskulinitet bekræftes af en af de mandlige studerende, der fortæller, at hans motivation for at uddanne sig til sygeplejerske var, at jeg vil være den, der kan finde ud af at handle i sådan en situation, når de andre ikke kan finde ud af det. Jeg vil hamrende gerne være kompetent. Der er således blandt nogle af de studerende en opfattelse af, at beslutningskompetence og handlekraft er forbundet med det maskuline, mens det at kunne teorien, at sidde med bøgerne samt den mere langstrakte omsorg i højere grad tolkes som en typisk kvindelig tilgang til faget. Kvalitativt interview med studerende, i pilotprojektperioden, peger på, at simulationsundervisningen tvinger dem til, at tænke i andre baner end i deres almindelige undervisning. En måde hvor de må koble flere modulers teoretisk og kliniske undervisning, for at kunne handle i situationen. Pilotprojektsfasen viste gennem interview med underviserne, at simulatoren opfattes som et læremiddel, der kan bridrage til at organisere undervisningen på en ny måde og derigennem sætte fokus på de studerendes kompetencer på en måde, der i højere grad end klasserumsundervisning inddrager autentiske scenarier og handlerettede kompetencer. Fokus lå på praktiske aspekter af at gennemføre simulationsundervisning såvel som simulationens styrker og svagheder som læremiddel i sygeplejeuddannelsen. I lærergruppen var der enighed om, at det gennemspillede scenarie havde fungeret godt, men underviserne gav også udtryk for bekymring over de praktiske aspekter af at planlægge og gennemføre simulationsundervisning. For mens de oplevede læringsudbyttet af pilotprojektets simulationsundervisning som godt, var de omvendt også bevidste om, at simulationsundervisningen kræver flere ressourcer end den almindelige undervisning. Oplevelsen af simulatoren som læremiddel spænder fra begejstring til mere kritisk refleksion over, hvilke moduler og situationer, læremidlet bedst kan understøtte. I overensstemmelse med litteraturen på området, oplever underviserne at simulationen især har en styrke, når man ønsker at mime farlige og kritiske situationer, hvor det vil være uetisk at anvende figuranter. 3

4 Simulationsdukken egner sig til de faglige situationer, når man skal gøre noget, man ikke kan gøre ved de levende, fordi det er for fagligt, når der skal indføres kanyler og slanger og den slags. I pilotprojektsfasen, hvor simulation som didaktisk metode var ny for underviserne i den konstruerede kontekst, viste fokusgruppeinterviewet, at der enighed blandt underviserne om, at simulationsundervisningen i første omgang især egner sig til de naturvidenskabelige moduler i sygeplejeuddannelsen, såsom anatomi, sygdomslære, medicinregning, samt indøvelse af praktiske færdigheder såsom anlæggelse af venflon, kateder og andre potentielt skadelige og smertefulde indgreb. Denne holdning har dog flyttet sig i fuldskalaprojektsperioden, hvor der har været tilrettelagt simulationsundervisning inden for kommunikation, psykologi og pædagogik på modul 7, telemedicinske tværprofessionelle forløb på modul 5 og palliativ sygepleje på modul 10. Erfaringen fra undervisningslokalet er, at scenarier, hvor fokus ligger på kommunikation, psykologi og pædagogik, er det ikke hensigtsmæssigt, at der er indlejret mange naturvidenskabelige plots i scenariet, da det bliver vanskeligt for den studerende, at holde det egentlige fokus. Ligger fokus på det akutte, handlingsorienterede og naturvidenskabelige, er det omvendt en udfordring for den studerende også, at skulle fokusere på kommunikation, psykologi og pædagogik. På denne måde kan simulationsscenariet bruges i flere forskellige fag, der hver anskuer det ud fra deres specifikke vinkel, hvilket vil betyde at et enkelt simulationsscenarie kan give didaktisk merværdi i en lang række fag. I den fulde projektperiode har underviserne oplevet de studerende som meget begejstrede over simulationsundervisningen. Videre peges der på, at simulationsundervisningen i højere grad end den traditionelle undervisning, udstiller de studerendes kunnen og ikke mindst mangel på samme. Rationalet bag simulationsundervisningen er netop at skabe et trygt rum, hvor det er risikofrit og acceptabelt at fejle. Tilsvarende ligger det i bestræbelsen på, at skabe læringsrum, der betoner handlekraft og action, at nogle af disse handlinger nødvendigvis vil være kontraproduktive eller forkerte. Det er derfor et opmærksomhedspunkt for underviserne, hvordan de studerende oplever det, når deres viden er utilstrækkelig, de fejler eller på anden måde udstiller at deres viden og handlekompetence ikke er tilstrækkelig i den konkrete situation. Simulationsundervisningen er for aktørholdets vedkommende af offentlig karakter og adskiller det fra traditionel klasseundervisning, hvor den studerende i højere grad kan vælge, hvornår han vil markere sig. Et simulationsscenarie udvikler sig ofte uforudsigeligt; ikke mindst for den studerendes vedkommende og opleves generelt som vanskelig af de studerende, hvor de støder på grænserne for deres egen formåen. Det er således langt sværere at kontrollere, hvilke områder man vil markere sig og dermed bedømmes på. Underviserne meget opmærksomme på, at ingen studerende skal gå fra undervisningen med en oplevelse af at være en fiasko. Der er derfor fokus på de studerendes tilstand efter scenarieret. For at imødekomme dette, er der i fuldskalaperioden udviklet på konceptet, således, at der er indlagt tid til, at samme scenarie kan gennemspilles to gange af det samme team af studerende, hvor dels de studerendes egne justeringer i handlinger og dels de justeringer indfanget i debriefingen inkorporeres i 2. gennemspilning. Erfaringen er at 4

5 kvaliteten af det handlingsrettede i scenariet er højere og at de studerende har gode erfaringer med sig fra undervisningssituationen. De studerende udtrykker stor begejstring for simulationsundervisningen med denne anden gennemspilning. Der er ikke et forskningsmæssigt resultat, hvor der er samlet op på, om studerende der har oplevet begge modeller, evaluerer den ene kontra den anden. Det er dog forventeligt, at studerende der i forskellige moduler, har en mere direkte tilgang til simulationsundervisningen som metode, når de tidleger har stiftet bekendtskab med den og den derfor nu er et kendt element. Det er i tråd med de studerendes respons opsamlet i forbindelse med debriefing. På samme måde kommer det til udtryk blandt underviserene, at de føler sig mere komfortable med manikinnen i fuldskalaprojektet, nu hvor den er kendt som didaktisk redskab. Det har fx udmøntet sig i, at underviserne har taget udfordringen op med, selv at taste data til opbyggede scenarier ind i dukken, som kan afspilles i undervisningen. Det udtrykkes tillige, at såfremt de tidsmæssige ressourcer var til rådighed, ville underviserne gerne eksperimentere yderligere med at tilføre yderligere stimuli til scenarierne ved, at lægge stemme til manikinnen, lyde, biologiske væsker (opkast fx) og lugte. Der er dog i scenarierne indgået substitut blod og urin. De studerende evaluerer, at disse elementer er med til dels at gøre scenariet mere virkeligt og dels at de virker som yderligere stressorer og pres. Det skal derfor overvejes, hvor mange ekstra stimuli, der kan tilføres det enkelte scenarium, hvor de studerende i forvejen syntetisere viden og færdigheder fra de forskellige moduler og handler ud fra disse i situationen. Tilsammen vidner undervisernes og de studerendes oplevelse af pilotprojektets simulationsundervisning om, at simulationsundervisningens didaktiske potentiale peger i flere retninger. På den ene side har simulationsundervisningen en motiverende effekt 1, derved at de studerende oplever undervisningen som relevant for deres fremtidige virke som sygeplejersker og som spændende i kraft af, at der er noget på spil. På den anden side kan simulationsundervisningen supplere den traditionelle klasseundervisning med en mere integrerende og syntetiserende tilgang, hvor de studerende oplever at skulle trække på mange fag samtidig og at skulle være i stand til at omsætte deres teoretiske indsigter til handlinger. I tilgift kommer simulationsundervisningen til at fungere som en form for tilbagevendende kvalitetssikring og eksamen, hvor det bliver tydligt, hvis nogle af de grundlæggende færdigheder ikke er indlært på et niveau, hvor den studerende kan anvende dem i praksis. Denne side af simulationsundervisningen, hvor den afslører svage områder i den studerendes kompetencer, oplever undervisererne på den ene side som en værdifuld hjælp til at motivere de studerende til at indlære måske basale eller rutineprægede færdigheder, men det er også her, at simulationsundervisningen ud fra et psykologisk- pædagogisk synspunkt bliver en 1 Her må man dog tage hensyn til den såkaldte Hawthon- effekt, ifølge hvilken de studerendes positive reaktion muligvis nærmere skal tilskrives, at der foregår en intervention snarere end interventionen selv. Med andre ord er det ikke sikkert at de ville opleve undervisningen som motiverende, hvis den indgik som en del af deres almindelige uddannelsestilrettelæggelse. 5

6 undervisningsform, der skal bruges med omtanke for ikke at udstille eller demotivere de studerende. Samlet set har erfaringerne med simulationsundervisningen været overordentlig positive. Både undervisere og studerende vurderer, at der er tale om et værdifuldt supplement til den almindelige undervisning. Omstruktureringerne i sundhedsvæsnet herunder betingelserne for de studerendes kliniske praktikophold betyder samtidig at simulationsundervisningen nyder særlig bevågenhed som en metode til at styrke den kliniske læring. Hertil kommer, at de første spinkle erfaringer peger på, at de mandlige studerende føler sig særligt tiltrukket af denne undervisningsform samt af et større fokus på de kompetencer, der sætter dem i stand til at handle relevant i akutte situationer. Potentialerne for videreudvikling ligger både i ambitionen om, at afprøve simulationsværktøjer i en større vifte af moduler og således få bredere erfaring med simulationsdidaktik, men også i at arbejde med det samme scenarie i flere fag, hvilket kan være en ressourcebevidst måde at organisere undervisningen på. Samtidig er der planer om at eksperimentere med flere forskellige simulationsredskaber, herunder nogle der kan realiseres ved hjælp af billige hverdagsteknologier som tablets, mobiltelefoner og mobile applikationer. Det kan muliggøre, at flere studerende kan få lov til at være aktører i et eller flere simulationsscenarier, hvilket flere af dem efterlyste. Samlet set peger pilotprojektet på, at simulationsundervisningen både har et potentiale i forhold til at udvikle den aktuelle undervisning og for at bidrage til rekruttering af nye typer af studerende. Derfor er der allerede på nuværende tidspunkt dannet et netværk af undervisere på UCSJs andre udbudssteder for dermed at sikre erfaringsdeling mellem udbudsstederne og vidensdeling i forhold til en eventuel implementering af simulationsundervisning på flere af University College Sjællands udbudssteder og uddannelser. Simulationsundervisning på modul 10 var, målt på pilotprojektundersøgelserne, en succes og blev gentaget, med justeringer på baggrund af undersøgelserne og erfaringer, i fuldskalaperioden i efteråret 2012, foråret 2013 og planlægges videre i en forankringsfase i efteråret 2013 samt foråret På baggrund af pilotprojektet i modul 10, er simulationsundervisningen i implementeringsfasen, udover modul 10, bredt ud på modul 1, 2, 3, 7 i monoprofessionelle forløb, samt på modul 5 i tværprofessionelle forløb på sygeplejerskeuddannelsen, Campus Næstved. Med afsæt i de foreløbige projektresultater gennem gennemført fokusgruppeinterviews med to grupper studerende af blandet køn samt med underviserne, positive erfaringer omkring studerendes læring og feedback samt den pågåede kompetenceudvikling af underviserne på sygeplejerskeuddannelsen, Campus Næstved, besluttedes det, at sygeplejerskeuddannelsen, for egne midler, skulle indkøbe 3 manikiner mere, med henblik på, at forankre konceptet for simulationslæring i sygeplejerskeuddannelsen på de 3 øvrige lokationer af sygeplejerskeuddannelsen i UCSJ. 6

7 Manikinerne ankom i august 2014 på de 3 omtale destinationer og der blev afholdt et medfølgende superbrugerkursus, som led i undervisernes kompetenceudvikling til 8 undervisere hhv. Campus Storstrøm, Campus Slagelse og Campus Roskilde. Der på tværs af de 4 udbudssteder oprettet et rum på Fronter som platform for arkivering af udviklede scenarier, temadage, konferencer og videndeling. Den første videndeling på tværs af lokationerne fandt sted i januar 2013 på et arbejdsseminar. Der afholdtes igen arbejdsseminar d for undervisere involveret i IMODUS projektet på sygeplejerskeuddannelsen i UCSJ, samt følgeforskerne fra Forsknings og Innovationsafdelingen, UCSJ, hvor såvel projektets foreløbige følgeforskning samt praksisnære undervisningserfaringer blev videndelt. Endvidere blev der arbejdet på, at udvikle et konkret scenarium til direkte brug og afvikling i modul 10 i forankringsfasen efteråret Underviserene på de enkelte udbudssteder kan justere i scenariet efter de lokale forhold. Efter behov understøtter den interne tovholder på IMODUS simulationsprojektet, implementering og opskalering af IMODUS på Campus Storstrøm, Campus Slagelse og Campus Roskilde. I januar 2013 afholdes et seminar mere i samme regi med blik på evaluering af første periode i forankringsfasen samt 2. periode, hvor også projektet skal afsluttes, evalueres og endeligt afrapporteres. Tillige planlægges der et tværprofessionelt seminar i foråret 2014, med deltagelse fra sundhedsuddannelserne og de kliniske uddannelsessteder med fokus på læringsrum mellem teori og praksis, hvor erfaringerne fra simuleringsundervisningsforsøgene formidles sammen med lignende projekter fra øvrige sundhedsuddannelser. Intern tovholder, Kitt Vestergaard 7

IMODUS. Inklusion af Mænd Og Drenge gennem Uddannelse i Region Sjælland

IMODUS. Inklusion af Mænd Og Drenge gennem Uddannelse i Region Sjælland IMODUS Inklusion af Mænd Og Drenge gennem Uddannelse i Region Sjælland Projektet vil udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i Region Sjælland,

Læs mere

Hvorfor ville vi dette?

Hvorfor ville vi dette? Afrapportering af projektet Interprofessionel læring i spændingsfelt mellem teori, simulation og praksis i modul 5 i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Projektet er gennemført i perioden

Læs mere

Simulationsrum som læringsrum, pilotprojekt

Simulationsrum som læringsrum, pilotprojekt Simulationsrum som læringsrum, pilotprojekt Indledning: Sygeplejefaget er fag, der historisk set har været domineret af kvinder og som traditionelt har været opfattet som et arketypisk omsorgsfag. I en

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosE13 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 7/2 2017 samt mundtlig evaluering 24/1 2017

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Projekttitel: Simulationslæring i sundhedsuddannelserne med særlig vægt på sygeplejerskeuddannelsen

Projekttitel: Simulationslæring i sundhedsuddannelserne med særlig vægt på sygeplejerskeuddannelsen Disposition for projektplanen Projekttitel: Simulationslæring i sundhedsuddannelserne med særlig vægt på sygeplejerskeuddannelsen Uddannelsessted: Campus Næstved Intern tovholder (navn og mailadresse):

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

Dokumentation i fremtidens sygeplejerskeuddannelse

Dokumentation i fremtidens sygeplejerskeuddannelse Dokumentation i fremtidens sygeplejerskeuddannelse DASYS Dokumentationskonference 29.-30. september 2016 Dokumentationspraksis mellem faglighed og teknologi Kim Jacobsen. Lektor, it-vejleder. VIA University

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro NOTAT. Gør tanke til handling VIA University College

Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro NOTAT. Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1. De studerendes evaluering af modul 1 er positiv, både hvad angår indholdet

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Hold: BSF17o-1 J.nr.: Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar )

Hold: BSF17o-1 J.nr.: Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar ) Hold: BSF17o-1 J.nr.: 4071 Modul: Semester 1 Dato: 31. juli 2017 Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar ) I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR At søge, sortere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske sygeplejesituationer. De studerende oplever, at

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

IPADS I EN SKOLE I BEVÆGELSE MINE FØRSTE 100 DAGE MED IPAD

IPADS I EN SKOLE I BEVÆGELSE MINE FØRSTE 100 DAGE MED IPAD IPADS I EN SKOLE I BEVÆGELSE MINE FØRSTE 100 DAGE MED IPAD Forskningsresultater 3.9.2013 Kommunale It-koordinatorer I Region Syddanmark Mads Bo-Kristensen DETTE OPLÆG 1. Baggrund 2. Forskningsforløbet

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat...

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus December 2015 INDHOLD 1 Dimittendundersøgelse 2015 3 1.1 Metode 3 2 Dimittendernes vurdering af deres uddannelse 3 2.1 Overordnet vurdering

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

It-understøttelse af den kliniske undervisning

It-understøttelse af den kliniske undervisning Undervisningsmiddelprisen 2009 It-understøttelse af den kliniske undervisning Lise Marie Steinmüller, afdelingsleder list@aabc.dk Partnere i Det Nationale Videncenter for e-læring: VIA University College

Læs mere

Klinisk lederskab af patientforløb

Klinisk lederskab af patientforløb Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 18.4.2016 OUH Målgruppen: Oversygeplejersker og afdelingssygeplejersker og kliniske vejledere på OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i 2011 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i 2011 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2011 i VIA,, der falder inden for en af følgende kategorier (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012): Projekter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Konklusion på evaluering af modul 9

Konklusion på evaluering af modul 9 Konklusion på evaluering af modul 9 Hold: FH77 Svarprocent: 91 (31 studerende ud af 34) Dato: Forår- semesteret 2011 Konklusion: Overordnet tilfredshed: Stort set alle studerende (94 %) svarer, at de i

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Evaluering. Modul 7 Hold BoF15. Foråret Tilbage meldinger fra de studerende. Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet

Evaluering. Modul 7 Hold BoF15. Foråret Tilbage meldinger fra de studerende. Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet Evaluering Modul 7 Hold BoF15. Foråret 2016. Tilbage meldinger fra de studerende Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet Hvordan vurdere du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fælleskabet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Skole- og fritidspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Udvikling og læringsrum Området retter sig mod pædagogisk

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Anbefalinger for God Undervisning/læring

Anbefalinger for God Undervisning/læring Anbefalinger for God Undervisning/læring Overordnet Vi anerkender god undervisning på lige for med god forskning Der skal være incitatment for underviserne til at dygtiggøre sig og udvikle undervisning

Læs mere