EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau."

Transkript

1 EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau Mette Raunkiær

2

3 Evaluering af Projekt Palliation i Odsherred Kommune (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau

4 Evaluering af Projekt Palliation i Odsherred Kommune (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede niveau Mette Raunkiær Copyright 2014 PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Gengivelse af uddrag, herunder figurer og tabeller, er tilladt mod tydelig gengivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes sendt til PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. ISBN: PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5A, 2. sal 1353 København K Tlf Rapporten kan downloades fra 2

5 Indhold Resumé Indledning Beskrivelse af Odsherred og de involverede institutioner Beskrivelse af projektet (PPO), mål og projektfaserne Evalueringsdesign Udvælgelse, interviews og etik Teoretisk ramme Analyse Samarbejdsmodellen PPO-modeludviklingstrin PPO-modeludviklingstrin PPO-modeludviklingstrin Brugernes erfaringer Erfaringer med PPO- modellen Pårørendes vurderinger af den faglige, tværfaglige og tværsektorielle palliative indsats Oplevelsen af sammenhængende forløb Oplevelsen af den faglige indsats Opsamling De professionelles erfaringer Om Lynghuset Information i forbindelse med opstart af PPO-modellen PPO-modellens betydning ift. faglighed, tværfaglighed og samarbejde PPO-modellens implicerede aktører Lokalområdets praktiserende læger Andre tværfaglige samarbejdspartnere Opsamling PPO-modellen og strukturelle forhold Kommunikation Arbejdsdeling, arbejdsgange og autoritetsstrukturer mellem praktiserende læger og de fast tilknyttede læger Arbejdsdeling, arbejdsgange og autoritetsstrukturer mellem de to fast tilknyttede læger Arbejdsdeling, arbejdsgange og autoritetsstrukturer mellem medarbejdere på Lynghuset Opsamling Kvalificering og udvikling af PPO-modellen PPO-modellen og økonomi Diskussion og perspektiver Evalueringsdesign At igangsætte udviklingsprojekter Forandringer af den lægefaglige rolle i den kommunale palliative indsats Konklusion Referencer Bilag 1. Omkostninger ved PPO-modellen

6 Resumé Baggrund: Erfaringer viser, at mennesker med uhelbredelige livstruende sygdomme ønsker at være længst muligt hjemme og eventuelt at dø hjemme, men også at ønsket om at dø hjemme er fleksibelt og kan ændres undervejs i et sygdomsforløb, således at ønsket om hjemmedød nedtones, jo længere den syge kommer i sygdomsforløbet og jo mere komplekse symptomerne bliver. Derfor er der behov for at primær og sekundær sektor kan samarbejde om fleksible palliative tilbud, og at de professionelle har tilstrækkelige og nødvendige palliative kompetencer. Imidlertid er der flere udfordringer forbundet til den palliative indsats i primær og sekundær sektor og, når borgere bevæger sig mellem de to sektorer. Formålet med denne rapport er, at evaluere Projekt Palliation i Odsherred Kommune (PPO), som havde følgende mål: - at sikre at alle borgere får optimale og målrettede tilbud om palliativ behandling; - at belyse og udvikle det eksisterende samarbejde mellem Lynghuset, Tværfagligt Smertecenter og Palliativ Klinik, Holbæk Sygehus samt almen praksis; - at udvikle en model for samarbejdet omkring terminale patienter; og - at beregne de økonomiske omkostninger forbundet med den lokale model for palliativ behandling. Metode: Evalueringsdesignet rummer både et udviklings- og læringsperspektiv herunder konstruktion af samarbejdsmodellen, og hvordan de igangsatte interventioner medvirkede til at opfylde projektets mål. Det teoretiske udgangspunkt for evalueringen var BIKVA-modellen- en forkortelse af Bruger Inddragelse i Kvalitetsvurdering. I alt blev 26 informanter interviewet, heraf 6 pårørende og 20 professionelle. Analysen blev udført i to spor; 1) beskrivelse og konstruktion af PPO-modellen, og 2) en analyse af evalueringsinterviewene. Teoretisk tog begge analysespor afsæt i Leavitt-Ry-modellen, som har et dynamisk og systemisk perspektiv på organisationer og forandringer. Analysen blev gennemført som en kvalitativ meningskategorisering og blev struktureret ud fra interviewguidens tematiske kategorier, og temaer fremkom under interviewene. Resultater: Samarbejdsmodellen (PPO-modellen) blev både igangsat og udviklet under projektperioden, og de centrale punkter var: Hvad der samarbejdes om (teknologi og opgaver), hvem der samarbejder (aktører), samt hvordan og hvornår der samarbejdes (strukturer). Grundstrukturen i PPO-modellen var, at en af lokalområdets praktiserende læger og en overlæge fra Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik, Holbæk Sygehus blev fast tilknyttet Lynghuset. Opgaverne drejede sig om at tage sig af den lægelige palliative behandling samt rådgivning og undervisning af personalet. Strukturen omkring samarbejdet var bl.a., at enten en eller begge læger var til stede i Lynghuset 2-3 timer onsdag eftermiddage. 4

7 De få brugere (dvs. pårørende), der havde konkrete erfaringer med de fast tilknyttede læger, var tilfredse, og alle gav udtryk for, at det var betryggende at vide, at der var faste læger tilknyttet Lynghuset. Generelt havde alle pårørende oplevet et trygt og sammenhængende palliativt forløb i Lynghuset både ved overgange og under indlæggelser. Begrundelserne var, at de havde følt sig velkomne, at der var ro og plads samt høj faglig kvalitet. På trods af at Lynghuset i princippet skal modtage alle med livstruende sygdomme, så viser evalueringen, at det fortrinsvis var mennesker med livstruende kræftsygdomme, som blev indlagt. Langt de fleste samarbejdspartnere gav udtryk for, at de havde modtaget meget lidt eller ingen information om PPOmodellen, hvilket betød at flere faggrupper og samarbejdspartnere var usikre på, hvad projektet og modellen egentlig gik ud på. Lynghusets personale og de fast tilknyttede læger gav udtryk for, at PPOmodellen havde: højnet kvaliteten i den palliative indsats ved at tilføre specialiseret viden og beslutningskompetencer medført smidigere palliative forløb for familierne og dem selv forbedret det tværfaglige samarbejde øget den faglige tryghed og sikkerhed hos Lynghusets personale Derudover syntes personalet i Lynghuset, at den udarbejdede skriftlige vejledning i medicinadministration gav stor faglig tryghed, mens de og de fasttilknyttede læger derimod oplevede, at begge parter havde misforstået anvendelsen af EORTC QLQ-C15-PAL, der er et selvvurderingsskema vedr. palliative behov og livskvalitet. Områdets praktiserende læger syntes, at modellen var et opgør med en historisk og kulturel forestilling om familielægen som gennemgående lægelig fagperson for familier i livsforløb, og formulerede såvel fordele som ulemper ved modellen. Fordelene drejede sig om, at PPO-modellen indebar: mulighed for at de syge kunne modtage specialiserede kompetencer og især i forhold til smertelindring aflastning i egen praksis og frigørelse af ressourcer aflastning i forhold til at Odsherred er et område med store køreafstande Ulemperne var, at de praktiserende læger: ikke udviklede palliative kompetencer og/eller at kompetencerne falmede ikke længere deltog i familiers liv fra vugge til død savnede feedback fra modellens aktører om egne patienter vedrørende den medicinske behandling og hvor i det palliative forløb, den syge var 5

8 PPO-modellen havde betydning for strukturelle forhold som kommunikation, arbejdsdeling, arbejdsgange og autoritetsstrukturer. I forhold til kommunikation var nogle af udfordringerne: Lynghuset, almen praksis samt Tværfagligt Smertecenter og Palliativ Klinik, Holbæk Sygehus havde forskellige it-systemer, som ikke nødvendigvis taler sammen en slukket fax på Tværfagligt Smertecenter og Palliativ Klinik, Holbæk Sygehus sygeplejerskerne i Lynghuset udarbejdede ikke oplæg om de aktuelle palliative problemstillinger til onsdagsmøderne/konsultationerne De fast tilknyttede læger og områdets praktiserende læger så følgende arbejdsdeling: de fast tilknyttede læger varetog medicinske ordinationer og behandling vedrørende palliation, mens områdets praktiserende læger tog sig af det almene De fast tilknyttede læger oplevede stress i forbindelse med at overkomme arbejdet i Lynghuset ved siden af arbejdet på Holbæk Sygehus og i egen praksis, og især deres ansættelsesvilkår i Lynghuset var en udfordring. Den største udfordring var, at: lægen med specialiserede komptencer var behandlingsansvarlig for den palliative del og godkendte den praktiserende læges faglige vurderinger uden hver gang selv at kunne tilse patienterne Lynghusets personale oplevede, at deres mødestrukturer blev ændret af PPO-modellen således, at: de gemte de palliative problemstillinger til onsdage, hvor en eller begge læger kom på institutionen dét, at onsdagsmøderne lå sent eftermiddag indebar bl.a., at det var den samme sygeplejerske, som deltog. Modellen blev herved personafhængig, og at der kunne opstå misforståelser, hvis den medarbejder, som havde plejet borgeren den pågældende dag ikke tydeligt fik dokumenteret/videregivet de aktuelle palliative problemstillinger Selvom de forskellige aktørgrupper syntes, at PPO-modellen havde forbedret den palliative indsats ved overgange til og under indlæggelse i Lynghuset, så gav de udtryk for udviklings- og forbedringsmuligheder indenfor dimensionerne aktører, teknologi, strukturer og opgaver. Konklusion: Evalueringen viser, at PPO-modellen ifølge informanterne har medvirket til at forbedre den faglige, tværfaglige og tværsektorielle palliative indsats, men også at der er mulighed for yderligere kvalificering. Imidlertid var der også ulemper forbundet med PPO-modellen; fx strukturelle udfordringer og udfordringer i forhold til de praktiserende læger. 6

9 1. Indledning Dette er en evalueringsrapport af en særlig samarbejdsmodel mellem Lynghuset i Odsherred Kommune, almen praksis og Tværfaglig Smertecenter og Palliativ klinik på Holbæk Sygehus, som havde til formål at forbedre den palliative indsats i primær sektor til mennesker med livstruende sygdomme i terminalfasen. 1 Mennesker med livstruende sygdomme opholder sig fortrinsvis i eget hjem eller plejeboliger, og langt de fleste syge danskere ender med at dø der eller på en hospitalsafdeling med eller uden en indsats fra det specialiserede palliative niveau. 2 Samtidig viser erfaringer, at mennesker med uhelbredelige livstruende sygdomme ønsker at være længst muligt hjemme og eventuelt at dø hjemme, men også at ønsket om at dø hjemme er fleksibelt og kan ændres undervejs i et sygdomsforløb, således at ønsket om hjemmedød nedtones, jo længere den syge kommer i sygdomsforløbet, og jo mere komplekse symptomerne bliver (Brogaard, Neergaard, Sokolowski, Olesen, & Jensen, 2013), (Neergaard et al., 2011), (Gatrell et al., 2003). Derfor er der behov for at primær og sekundær sektor kan samarbejde om fleksible palliative tilbud, og at de professionelle har tilstrækkelige og nødvendige palliative kompetencer, som kan imødekomme de syge og deres familiers behov for palliativ indsats. Imidlertid er der flere udfordringer forbundet med den palliative indsats i primær sektor. På trods af at nationale anbefalinger for palliativ indsats (Sundhedsstyrelsen, 2011) tilskriver almen praksis en central rolle i palliative forløb ikke mindst som tovholder, er der dokumentation for, at de praktiserende læger har vanskeligt ved at leve op til disse forventninger (Neergaard, 2009), (Brogaard, 2011), (Timm, 2011), (Raunkiær, 2012), (Raunkiær, Kronborg, & Tind Nielsen, 2011). De praktiserende læger oplever, at palliative forløb er komplekse, at der er behov for planlægning, klarhed om arbejdsdeling og muligheder for samarbejde, og at de mangler viden om palliation. Yderligere viger nogle af de praktiserende læger tilbage fra at gå ind i de palliative forløb, og muligheden for specialiseret indsats kan også gøre, at de trækker sig fra forløbene. Det er problematisk, da hjemmeplejen, plejecentre og lokale palliative aflastningsenheder har brug for de praktiserende læger som væsentlige samarbejdspartnere, hvis det skal lykkes, at mennesker med livstruende sygdomme skal kunne 1 Tidsmæssigt kan den palliative indsats inddeles i tre faser, som forløber på et kontinuum med glidende overgange: Fase et er den tidlige palliative fase, hvor den syge patient fortsat er i sygdomsbehandling med livsforlængelse (evt. helbredelse) og sygdomskontrol som mål, og hvor både egentlig palliativ behandling og rehabilitering kan være aktuel. Fasen kan vare flere år. Anden fase er den sene palliative fase, hvor livsforlængende sygdomsbehandling ikke længere er mulig eller aktuel, men hvor behandling er palliativ og fokuseret på lindring, livskvalitet, pleje og omsorg. Fasen kan vare måneder. Sidste fase er terminalfasen, hvor patienten er døende og livsforlængende behandling ikke længere er aktuel, palliation er det centrale behandlingsmål, og patientens levetid er begrænset til dage eller uger (Sundhedsstyrelsen, 2011), (Dalgaard, Thorsell, & Delmar, 2010). 2 Det palliative specialiserede niveau er palliative udgående teams, palliative enheder på hospitaler og hospicer. Det palliative basale niveau er almen praksis, plejehjem, hjemmehjælp, hjemmesygepleje og hospitalsafdelinger (Sundhedsstyrelsen, 2011). 7

10 være hjemme, så længe som de ønsker det, og/eller være tilknyttet palliative institutionelle tilbud i lokalområdet så tæt på eget hjem som muligt. 2. Beskrivelse af Odsherred og de involverede institutioner Odsherred er blandt de mindste kommuner i Danmark og dækker et geografisk areal på ca. 355 km 2. Der bor ca indbyggere i kommunen, som med over sommerhuse er landets største fritidshuskommune. I kommunen findes 10 lægehuse og 7 plejecentre. Lynghuset er en selvstændig enhed, der er bygget sammen med Plejecentreret Solvognen i Højby. Institutionen åbnede (som Hus 6) den 7. november 2007 og var/er stadig et tilbud til borgerne i lokalmiljøet med udekørende teamfunktion bestående af to sygeplejersker. Kapaciteten er 12 pladser, som kan anvendes til genoptræning, aflastning og akutpladser - herunder også til borgere med behov for palliation. Der er i udgangspunktet ikke nogen forudbestemt fordeling af pladser, der skal anvendes inden for de tre områder. Det er borgerens praktiserende læge, udskrivende sygehuslæge eller vagtlæge og den ansvarshavnede sygeplejerske i Lynghuset, der tager endelig beslutning om, hvorvidt borgeren skal visiteres til en aflastnings, akut- eller genoptræningsplads. Organisatorisk hører Lynghuset til Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune. Lynghuset har i alt ansat 30 medarbejdere: 1 leder, 12 sygeplejersker, 12 social- og sundhedsassistenter, 2 sygehjælpere, 1 administrativ medarbejder, 1 husassistent og 1 pedel nogle på fuld tid og andre på deltid. Derudover har Lynghuset fra 2013 på fast timebasis ansat en psykolog, som tilbyder samtaler til indlagte borgere og deres familier samt superviserer personalet. Yderligere samarbejder Lynghuset med en fysioterapeut med palliative kompetencer, som især udfører lymfedrænage. Tværfaglig Smertecenter og Palliativ klinik, Holbæk Sygehus tilbyder smertebehandling til patienter med kroniske smerter og har også en specialiseret palliativ konsulentfunktion. Klinikken har åbent på hverdage, er et tværfagligt og tværsektorielt behandlingstilbud, hvor personalet består af læger, sygeplejersker, socialrådgiver, psykolog, fysioterapeut og sekretærer. Borgere med behov for palliativ indsats kan henvises af praktiserende læge, en sygehusafdeling eller af hjemmesygeplejen. Patienter og borgere kan også selv kontakte klinikken (Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik, 2014). 2.1 Beskrivelse af projektet (PPO), mål og projektfaserne PPO er et samarbejdsprojekt indeholdende forskellige interventioner, som undervejs i projektperioden også har udviklet sig. Projektet blev udarbejdet i samarbejde mellem Lynghuset, en af områdets praktiserende læger og Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik, og der blev givet midler til projektet i 2009 i Region Sjællands Pulje for Tværsektorielle Samarbejder. Intentionen var, at projektet skulle starte i 8

11 2010, men pga. forskellige organisatoriske og personalemæssige forandringsprocesser blev det først igangsat den 1. februar 2013 og løb til den 30. juni Baggrunden for projektet var et ønske om at udvikle det tværsektorielle samarbejde omkring palliation. Siden opstarten af 2007 har Lynghuset modtaget terminale patienter. En af udfordringerne var, at der ikke var en fast læge tilknyttet Lynghuset. Symptomlindring, medicinordinationer og tilpasninger om palliation blev forvaltet af de indlagte borgeres praktiserende læger. Det indebar bl.a., at personalet skulle samarbejde med mange forskellige praktiserende læger, og at den palliative indsats var afhængig af den enkelte læges palliative kompetencer, aktuel tilgængelighed, samarbejdsevne m.m. Man ønskede at udvikle en formaliseret model som kunne øge den faglige kvalitet og samarbejdet mellem den basale og specialiserede palliative indsats ift. borgere i Lynghuset. Projektet udsprang af en arbejdshypotese om, at udover forbedring af den faglige kvalitet, så var der også økonomiske fordele for både regionen og kommunen ved en formalisering af samarbejdet mellem det basale og specialiserede palliative niveau og i dette projekt Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik, almen praksis og Lynghuset. Dvs. at tilbud om terminal pleje i eget hjem i kombination med ophold i Lynghuset formodedes at medføre reducerede udgifter ift. indlæggelse på regionens hospitaler eller ophold på hospice (Christensen, Friis, Hansen, Thorlaksen, & Bern Jensen, 2010). Målene med projektet var at: Sikre at alle borgere får optimale og målrettede tilbud om palliativ behandling. Belyse og udvikle det eksisterende samarbejde mellem Lynghuset (Odsherred Kommune), Holbæk Smerteklink (sekundærsektoren) og kommunens praktiserende læger (primærsektoren). Herunder fastlæggelse af en procedure for den palliative behandling og medicinering af de terminale patienter hvad enten de behandles i eget hjem, i Lynghuset eller på skift mellem de to steder. Lave en økonomisk beregning af en lokal model for palliativ behandling. Udvikle en model for samarbejdet omkring terminale patienter. Modellen udformes som en skabelon, der kan vurderes og evt. implementeres i alle landets kommuner. Den udviklede samarbejdsmodel skal med få justeringer kunne fungere som skabelonforlæg for samarbejder i alle landets kommuner, samt for tværsektorielle samarbejder inden for sundhedsområdet. Derfor ansøges der også om midler til udvikling af pjecer og anvendelsesprocedurer, som med få justeringer let skal kunne implementeres af andre kommuner (Christensen et al., 2010). Projektet var foruden evalueringen opdelt i tre arbejdsfaser over 6 måneder: 1. Udvikling af Samarbejdsmodel. 2. Projekt Hus 6: Implementering, afprøvning og registrering 3. Evaluering (Christensen et al., 2010). 9

12 Fase 1: Udvikling af samarbejdsmodellen skulle anvendes som arbejdsredskab for det konkrete tværsektorielle samarbejde. Afsættet var eksisterende terminale behandlingsforløb i Lynghuset og modellen kunne bl.a. indeholde: mulige aktører og kontaktflader; entydighed i kontaktfladernes opgaver; planlægning af forløb ift. opgavefordeling aktørerne imellem; indsamling af eksisterende viden og udvikling af ny viden til brug i det videre samarbejde; udarbejdelse af en økonomisk beregning af udgifterne ved den palliative indsats: mål og krav for evaluering. Fase 2: Implementering af samarbejdsmodellen skulle have fokus på samarbejdet herunder bl.a. opsporing af terminale patienter, optimering af det ambulante præterminale forløb, terminale forløb i hjemmet og i Lynghuset samt fokus på muligheder og forhindringer i det tværfaglige samarbejde. Fase 3. Publicering af resultater fx i form af artikler m.m. (Christensen et al., 2010). 3. Evalueringsdesign Ifølge projektbeskrivelsen skulle evalueringen fungere som et operationelt værktøj i udviklingsfasen og samtidig være grundlag for efterfølgende dokumentation af projektet (Christensen et.al, 2010). Dermed var der et ønske om et evalueringsdesign, der både rummede et udviklings- og læringsperspektiv herunder konstruktion af samarbejdsmodellen og en evaluering af, hvordan de igangsatte interventioner har/ikke har medvirket til at opfylde projektets formål. Med afsæt i ovenstående blev evalueringen af PPO designet som en formativ evaluering med fokus på forandringsmuligheder og brugernes vurdering af udbytte af det samlede projekt. Danske evalueringsforskere har udviklet BIKVA-modellen- en forkortelse af Bruger Inddragelse i Kvalitetsvurdering (Dahler-Larsen & Krogstrup, 2003), (Krogstrup, 1997), hvor interview og refleksion danner udgangspunkt for organisatoriske forandringer her forstået som udvikling og afprøvning af en samarbejdsmodel. BIKVA-modellen er defineret som en læringsmodel, der formodes at kunne bidrage til udvikling og forandring i organisationer (Krogstrup, 1997). Nøgleordene er udfordring af den institutionelle orden og refleksion ved brugerne. Grundlaget for den refleksive proces er interviews - gerne gruppeinterviews. Resultater af interviewene er oplevelser og subjektive vurderinger af kvaliteten af (en del af) den organisatoriske praksis, men også forslag til veje til forbedring af kvaliteten. Brugerne (i denne evaluering pårørende, ansatte i Lynghuset, praktiserende læger, Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik samt 10

13 tværfaglige samarbejdspartnere) er centrale aktører i definition af kvalitet og succeskriterier for en forandrings- og udviklingsproces. Udvikling handler om at blive bevidst om, reflektere over og forholde sig aktivt til praksis - herunder igangsætte nye interventioner - med henblik på at forandre den til det bedre. Udvikling er i dette projekt fortrinsvis udvikling af praksis og organisatoriske forbedringer af den palliative indsats til borgere tilknyttet Lynghuset. Inspireret af denne tilgang er det muligt at forstå evalueringen af PPO gennem refleksionsprocesser i tre omgange: Del 1: På baggrund af et ønske om at forbedre den faglige kvalitet og samarbejdet omkring borgere med behov for palliativ indsats går Lynghuset, almen praksis og Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik sammen om en projektidé, søger og får midler i Del 2: Projektideéns elementer igangsættes og videreudvikles gennem refleksion under projektperioden 1.februar juni Del 3: Pårørende, ansatte i Lynghuset, almen praksis i Odsherred Kommune, Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik og tværfaglige samarbejdspartnere reflekterede gennem individuelle og fokusgruppeinterview over projektet og udbytte heraf. Derudover udarbejdes en økonomiske beregninger over omkostninger forbundet med PPO. Denne rapport sætter fokus på del 2 og Udvælgelse, interviews og etik I udgangspunktet blev fokusgruppemetoden valgt, idet metoden har som formål at sikre drøftelse af og refleksion over et tema i en gruppedynamisk proces (Dahler-Larsen & Krogstrup, 2003), (Krogstrup, 1997). I perioden september - oktober 2013 blev der gennemført i alt 12 interviews. Tre interviews blev gennemført som fokusgruppeinterviews, to som gruppeinterview, og syv interviews - fortrinsvis med de praktiserende læger - blev gennemført som individuelle interviews, idet det var umuligt at nå til enighed om tidspunkt for et fokusgruppeinterview. I alt blev 26 informanter interviewet heraf 20 professionelle og 6 pårørende (se Tabel 1). I projektperioden var der i alt 32 borgere med behov for palliativ indsats indlagt på Lynghuset dvs. at knapt 20 pct. af de syge var repræsenteret gennem pårørende. Alle informanterne blev fortrinsvis udvalgt af Lynghuset. Derudover blev der afholdt flere samtaler via mail og telefon med lederen af Lynghuset for at afklare organisatoriske forhold og konstruktion af modellen. Disse er ikke medtaget i nedenstående tabel. 11

14 Tabel 1: Oversigt over informanter Informanter Antal Interviewmetode Pårørende til afdøde 5 kvinder 6 1 fokusgruppeinterview borgere i Lynghuset 1 mand Pleje- og omsorgspersonale i Lynghuset 2 social-og sundhedshjælpere 3 sygeplejersker 5 1 fokusgruppeinterview Andre professionelle ansat i Lynghuset Tværfaglige samarbejdspartnere Almen praksis i Odsherred Kommune 1 praktiserende læge og 1 læge fra Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik 1 psykolog 2 hjemmesygeplejersker 1 visitator 1 ergoterapeut 1 udviklingskonsulent 1 fysioterapeut 5 praktiserende læger 1 turnuslæge 3 1 gruppeinterview 1 individuelt interview 6 1 fokusgruppeinterview 6 1 gruppeinterview 6 individuelle interviews hvoraf et var et telefoninterview Interviewene varede mellem ca. 30 minutter og 2 timer, og interviewguides var semistrukturerede (Kvale & Brinkmann, 2009). Følgende temaer dannede ramme om interviewene med de professionelle: en beskrivelse af modellen; erfaringer med modellen; mulighederne og udfordringerne ved modellen; betydning for patienter og pårørende; betydning for egen arbejdssituation; betydning for kommunikation og samarbejdet; yderligere kvalificering af modellen. Temaerne for pårørende var: Tilknytning til Lynghuset; vurdering af plejen og den lægelige behandling; klarhed over hvad som skulle ske og tilbud; erfaringer med informationsniveau og samarbejdet mellem de professionelle; tilfredshed med symptomlindring; hjælp til udfordringer i indbyrdes relationer og sociale forhold; egen tilpashed i forløbet; erfaringer med EORTC-QLQ- PAL15 skema. Alle interviews levede op til de formelle etiske krav om anonymitet, informeret samtykke og informanternes ret til at afbryde samarbejdet (World Medical Association, 2008), og er alle - undtaget telefoninterviewet, som blev noteret - udskrevet i fuld længde. 12

15 3.2 Teoretisk ramme Analysen blev udført i to spor; 1) beskrivelse og konstruktion af PPO-modellen, og 2) en analyse af evalueringsinterviewene. Teoretisk tog begge analysespor - udover grundtanken i BIKVA-modellen (Krogstrup, 1997), (Dahler-Larsen & Krogstrup, 2003) - afsæt i Leavitt-Ry-modellen (Ry Nielsen & Ry, 2002, a, b), som har et dynamisk og systemisk perspektiv på organisationer og forandringer. Leavitt- Ry-modellen er en videreudvikling af Leavits grundmodel, som havde fokus på forandringer og sammenhænge mellem variablene opgave, aktører, strukturer og teknologi (Leavitt, 1964). Imidlertid kritiseres Leavitts grundmodel for at være let at forstå, men vanskelig at anvende, da de fire variable er løst defineret, vanskelige at operationalisere, ligesom man skal være varsom med at anvende modellen som et rent teknokratisk udviklingsværktøj, da organisationsændringer er komplicerede processer. Yderligere kritik er, at modellen er udviklet i 1960 erne og derfor utidssvarende, ligesom den ikke forholder sig til væsentlige organisatoriske dimensioner som kultur, omverden m.m., og den er derfor ufuldstændig at anvende i dag (Bakka & Fivelsdal, 2010), (Ry Nielsen & Ry, 2002 a, b). Det har betydet, at grundmodellen er videreudviklet til Leavitt-Ry-modellen indeholdende dimensioner som værdier, fysiske rammer, belønningssystemer, organisationskultur, omverden og historie (Ry Nielsen & Ry, 2002 a, b). Nedenstående figur er en gengivelse af Leavitt-Ry-modellen. Figur 1: Leavit-Ry-modellen (Ry Nielsen & Ry, 2002a) 13

16 Ifølge Leavitts grundmodel er der fire variable, som i enhver organisationsanalyse bør operationaliseres: Opgaver som referer til tjenesteydelser hovedfunktioner/opgaver som organisationen skal udføre; Aktører som er ledere og medarbejdere; Teknologi som metoder, programmer, maskiner, hardware og software; og Strukturer forstået som kommunikationssystemer, autoritetssystemer og arbejdsdeling. De Fysiske rammer drejer sig om geografi, indretning af bygninger og rum. Organisationskultur har to formål; integration af gruppen og tilpasning til eksterne omgivelser og omhandler bl.a. værdier, normer og grundlæggende antagelser. Belønningssystemer er eksempelvis løn, indflydelse, uddannelse m.m. Visioner/værdier og mål kan i princippet høre til under kultur og opgavevariablen, men er udspecificeret selvstændigt i figuren. Historien er organisationens retrospektive erfaringer og erindringer og Omverden er andre organisationer, interessenter, politiske systemer m.m. Afhængig af analyseperspektiv kan enkelte fænomener tolkes ind i forskellige variable. Et eksempel kunne være at medarbejdere i en organisation generelt undgik at påtage sig en bestemt opgave. Det kunne skyldes manglende kompetencer (teknologi), eller at kulturen i organisationen ikke definerede opgaven prestigefyldt, eller at strukturelle forhold besværliggjorde opgaveløsningen osv. Afgørelsen af hvor og hvordan et fænomen/begreb hører hjemme afhænger af, hvad der er hensigtsmæssigt og vil bidrage til forståelse af problemet eller situationen i en konkret analyse (Ry Nielsen & Ry, 2002, a, b), (Bakka & Fivelsdal, 2010). 3.3 Analyse Analysen tager afsæt i Leavitts fire grundvariable, som operationaliseres således: Lynghuset defineres som en velfærdsorganisation bl.a. med opgaven at yde palliativ indsats til indlagte borgere eller borgere, som opholder sig i eget hjem i Odsherred Kommune. Aktørerne er Lynghusets medarbejdere, professionelle med samarbejdsrelationer til Lynghuset, indlagte borgere og deres pårørende. Teknologi er den viden og de kompetencer, som de professionelle er i besiddelse af samt det udstyr (fx hjælpemidler, guidelines m.m.), som anvendes. Strukturerne er arbejdsgange, arbejdstilrettelæggelse, autoritetsstrukturer og måder at kommunikere fx it-systemer, ansvarsplaceringer m.m. Første analysespor beskrivelse og visuel konstruktion af PPO-modellen inddrager Leavitt-Ry-modellens oprindelige fire grundvariable (opgaver, aktører, teknologi, strukturer), da disse kan medvirke til give et overskueligt billede af PPO-modellen. Analysens andet spor analysen af interviewmaterialet inddrager og relaterer til flere variable i Leavitt-Ry-modellen, da interviewene er vurderinger og beskrivelser af de involverede fagpersoner og omverdens vurderinger af og oplevelser med PPO-modellen fx fordele og ulemper set ift. historisk betingede samarbejdsformer, betydning for arbejdskultur, værdier, belønningssystemer m.m. 14

17 Analysen er gennemført som en kvalitativ meningskategorisering, hvilket indebærer, at analysekategorier kan være udarbejdet på forhånd eller kan opstå i analysen. Kategorier kan hentes fra de teoretiske perspektiver, dagligsprog og/eller fra informanternes formuleringer (Kvale og Brinkmann, 2009). Følgende overordnede temaer blev identificeret: samarbejdsmodellen; brugernes erfaringer med PPO-modellen og den palliative indsats; professionelles erfaringer med PPO-modellen. Temaer blev siden forholdt til begreberne i den teoretiske ramme. Derudover indgår en økonomisk beregning af omkostningerne forbundet med PPO-modellen. Alle navne er opdigtede og citater er skrevet i kursiv og/eller citationstegn. 4. Samarbejdsmodellen PPO-modellen drejede sig om etablering af et samarbejde mellem primær og sekundær sektor (Lynghuset, almen praksis og Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik) for at udvikle den palliative indsats til borgere tilknyttet Lynghuset. Figur 1 illustrerer, hvordan PPO-modellen kaldet Tværsektoriel palliativ indsats mere overordnet kan forstås i forhold til sundhedsvæsenets opbygning (omverden). Figuren viser, hvordan den palliative indsats institutioner organisatorisk enten er tilknyttet primær og/eller sekundær sektor, og hvor institutionerne i PPO hører til. Den specialiserede palliative indsats er organiseret i sekundær sektor, mens den basale palliative indsats er organiseret både i primær og sekundær sektor (Sundhedsstyrelsen, 2011). Konkret drejer det sig dels om almene hospitalsafdelinger, som tilhører den basale palliative indsats, men er organiseret i sekundær sektor; og dels almen praksis, som er private, tilhører primær sektor, men har overenskomst med sekundær sektor (regionerne). PPO havde til hensigt, at formalisere samarbejdet i en særlig model på tværs at disse organisatoriske skel for at skabe faglig kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i palliative forløb. 15

18 Figur 2: Samarbejdsmodel Tværsektoriel palliativ indsats SEKUNDÆR SEKTOR Hvad (Opgave & teknologi) Palliative afdelinger (Tværfaglig Smertecenter og Palliativ klinik) Palliative teams Hospice Hospitaler Almen praksis (praktiserende læge) Midlertidige aflastningspladser (Lynghuset) Plejecentre Hjemmepleje/sygepleje Andre kommunale afdelinger (fx genoptræning, hjælpemidler) Hvem (Aktører) Hvordan & hvornår (Strukturer) PRIMÆR SEKTOR Figurens cirkler illustrerer kontaktfladerne, som PPO ifølge projektbeskrivelsen skulle medvirke til at synliggøre. Med afsæt i den konkrete praktiserede model og inspiration i Leavitts fire variable i grundmodellen defineres kontaktflader her som: Hvem samarbejder dvs. hvilke aktører indgår; hvordan og hvornår samarbejdes der dvs. under hvilke strukturer samarbejdes der; hvad samarbejdes der om dvs. hvad er (hoved)opgaven og hvilke teknologier, her forstået som hvilke nye interventioner, afprøves? PPO-modellen blev udviklet under projektperioden, og i det efterfølgende beskrives disse udviklingstrin. 4.1 PPO-modeludviklingstrin 1 Udgangspunktet for modelkonstruktionen var etablering af formelt samarbejde mellem Lynghuset, Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik samt almen praksis. Grundstrukturen for samarbejdet var, at en praktiserende læge blev fast tilknyttet Lynghuset for at sikre kontinuitet og faglig kvalitet for borgere i palliative forløb. Den praktiserende læge kom i Lynghuset en gang om ugen (onsdag) 2-3 timer og påtog sig opgaver relateret til palliation. Almene lægelige behandlingsbehov gik stadig gennem borgerens egen praktiserende læge. De konkrete opgaver bestod af rådgivning og vejledning af personalet; tilsyn med 16

19 patienterne; symptomlindring; samtaler med indlagte borgere og deres pårørende; og den praktiserende læge kunne om nødvendigt konferere med borgerens egen praktiserende læge. Derudover kunne den praktiserende læge udføre tilsyn efter behov og kontaktes telefonisk af personalet. Endnu en ændring i strukturen var, at hver anden uge (onsdag) og i samme tidsrum var en overlæge fra Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik til stede sammen med den praktiserende læge. Tanken bag denne organisatoriske model var, at den praktiserende læge var i en form for mesterlære hos en læge med specialiserede palliative kompetencer; at de sammen og sammen med en sygeplejerske kunne udføre opgaver som symptomlindring og have samtaler med borgere og pårørende m.m. Den praktiserende læge og personalet fra Lynghuset kunne derudover telefonisk kontakte lægen med de specialiserede kompetencer med henblik på rådgivning og vejledning. Lægen med de specialiserede kompetencer afholdt undervisning for alt personale i Lynghuset om palliation samt symptomlindring og udarbejdede derudover en intern vejledning om overgange mellem peroral, plastre og subcutan medicin samt medicinering via subcutan kanyle. For at skabe og sikre sammenhænge i det palliative forløb var det samme sygeplejerske - også med udkørende funktion - som var til stede på den faste ugedag. Modellen indbefattede også anvendelse af et selvvurderingsskema EORTC-QLQ-C15-PAL, der måler palliative behov og livskvalitet. Det var sygeplejerskernes opgave at sørge for at borgeren udfyldte skemaet, hvis han/hun var i stand til det. Figur 3 viser summarisk grundmodellens konkrete indhold i forhold til: Hvad (opgaver & teknologi), hvem (aktører) og hvordan & hvornår (struktur) og som pilen illustrerer, vil ændringer i en dimension have indvirkning på de øvrige. 17

20 Figur 3: Samarbejdsmodel for tværsektoriel palliativ indsats ved projektstart Hvad (Opgaver&teknologi) Hvem (Aktører) Hvordan&hvornår (Strukturer) Palliative forløb ('terminal fasen') Symptomlindring Samtaler med den syge og pårørende Faglig rådgivning og undervisning Udarbejdelse af faglige vejledninger EORTC-QLQ-C15-PAL Gennegående læge fra specialiseret palliativt niveau (LSPN) Gennemgående praktiserende læge fra lokalområdet (PL) Gennemgående sygeplejerske med udkørende funktion (GSPL) fra kommunal institution (KI) PL i KI x1/ugt med GSPL. LSPN i KI x2/mdr. med PL og GSPL Mulighed for ad hoc besøg af PL og LSPN i KI Fax, mail og telefonkontakt mellem KI, PL og LSPN 4.2 PPO-modeludviklingstrin 2 Den praktiserende læge og lægen med de specialiserede palliative kompetencer udviklede samarbejdet undervejs i projektperioden, hvilket indebar, dels at den praktiserende læge kom i praktik på Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik, og dels at strukturen vedrørende arbejdsgangene blev ændret. En af udfordringerne ved modellen var bl.a., at den praktiserende læge ifølge lovgivningen i princippet ikke havde ordinationsret under indlæggelsen i Lynghuset. Derfor blev alle borgere, som var indlagt med henblik på palliativ indsats tilknyttet Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik, så behandling/ordination var i regi af Region Sjælland og ikke overtrådte lovgivningen. Den konkrete arbejdsgang bestod i, at ordinationer og dokumentation blev faxet til Tværfagligt Smertecenter og Palliativ klinik. Lægen med de specialiserede palliative kompetencer vurderede ordinationerne, hvorefter de blev tastet ind i OPUS for at sikre opdateret medicinstatus i regionens og kommunens system. I denne periode øgedes faggruppernes opmærksomhed på involvering af fysioterapeut i palliative forløb især til lymfedrænage. Ændringerne er ført ind i figur 4 med rød skrift. 4.3 PPO-modeludviklingstrin 3 Ved afslutning af projektperioden havde den praktiserende læge fået udviklet sine palliative kompetencer. Det indebar, at strukturen for samarbejdet ændredes således, at lægen med de specialiserede palliative 18

Udfordringer i kvalificeringen på det kommunale niveau

Udfordringer i kvalificeringen på det kommunale niveau Udfordringer i kvalificeringen på det kommunale niveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Mette Raunkiær Indhold 1.Institutioner og personalesammensætning i de kommunale palliative

Læs mere

Palliativ indsats i den kommunale pleje en værdig død

Palliativ indsats i den kommunale pleje en værdig død Palliativ indsats i den kommunale pleje en værdig død Palliativt Videncenter/SIF/SDU Øster Farimagsgade 5 A, 1353 K, Mette Raunkiær ph.d., cand.scient.soc., sygeplejerske T: 2174 7482 E: raunkiaer@sdu.dk,

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR DEN PALLIATIVE INDSATS Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.2 Styregruppe...3 2. Mål...3 3. Målgruppen for den palliative indsats...4 4. Definitioner

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Det organisatoriske delprojekt

Det organisatoriske delprojekt Det organisatoriske delprojekt Fagpersoner og lederes vurdering af organisering, samarbejde og kvalitet i palliative forløb for mennesker med fremskreden kræftsygdom 1. Indledning Dette delprojekt indgår

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Hjemmedød - den svært opnåelige drøm. PAVI/SFI/SDU, Øster Farimagsgade 5 A, 2. sal, 1353 København K

Hjemmedød - den svært opnåelige drøm. PAVI/SFI/SDU, Øster Farimagsgade 5 A, 2. sal, 1353 København K Hjemmedød - den svært opnåelige drøm PAVI/SFI/SDU, Øster Farimagsgade 5 A, 2. sal, 1353 København K Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder og barrierer (Helle Timm, 11.3.) 2. At leve

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Beskrivelse af nøglebegreber i forbindelse med tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark 1 Indhold Nøglebegreberne i

Læs mere

National klinisk retningslinje

National klinisk retningslinje National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje vedrørende tidlig identificering af palliative behov hos borgere>65 år med livstruende sygdom (KOL, kræft og/eller hjertesvigt)som bor i eget hjem Samarbejde

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Palliation på tværs Silkeborg - et medarbejderdrevent innovationsprojekt mellem hospitalet, kommune og almen praksis

Palliation på tværs Silkeborg - et medarbejderdrevent innovationsprojekt mellem hospitalet, kommune og almen praksis Palliation på tværs Silkeborg - et medarbejderdrevent innovationsprojekt mellem hospitalet, kommune og almen praksis Anne Marie Kjærsgaard-Andersen Projektleder, sygeplejerske, MHH Silkeborg Kommune/ Regionshospitalet

Læs mere

Enkelt, overskueligt, let at huske

Enkelt, overskueligt, let at huske Palliativ indsats Gentofte kommune - et kompetenceudviklingsprojekt af basisniveauet Enkelt, overskueligt, let at huske Ingelise Bøggild projektsygeplejerske Udgangspunktet kvalificering af den klinisk

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

På vej mod Sundhedsaftale 2015-2018 Dato: 2. marts 2014

På vej mod Sundhedsaftale 2015-2018 Dato: 2. marts 2014 På vej mod Sundhedsaftale 2015-2018 Dato: 2. marts 2014 Brevid: 2256494 Opsamling på Samarbejde om den palliative indsats Hvad er palliation? Palliation betyder lindring. Ordet anvendes om den professionelle

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle Udfordringer i kvalificeringen på det basale sygehusniveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Karen Marie Dalgaard Forsker v. PAVI, Videncenter

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice

Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice Skt. Lukas Hospice 25 års jubilæum National konferencedag 21. november 2017 Helle Timm 040517 Helle Timm Spørgsmål Hvem og hvad

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker. 9.Landskursus 1. og 2. oktober 2015

Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker. 9.Landskursus 1. og 2. oktober 2015 Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker 9.Landskursus 1. og 2. oktober 2015 Hvad kan stamafdelinger tilbyde livstruende syge patienter? Speciale ansvarlig i palliation Sygeplejerske Anette Stoklund

Læs mere

Samarbejdsaftale den terminale patient

Samarbejdsaftale den terminale patient Samarbejdsaftale om den terminale patient Samarbejde mellem almen praksis, hjemmeplejen og palliativt team Horsens om den terminale patient Almen praksis varetager som udgangspunkt palliativ behandling

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER I

KLINISKE RETNINGSLINIER I KLINISKE RETNINGSLINIER for henvisning og visitation til Arresødal Hospice juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef I ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder Dato 09-11-2017 Version 1. Godkendt 25.08.2017 Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS SIDE 1 Indledning Som led i arbejdet i Lærings- og Kvalitetsteam

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM

Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM RCFM Etableret på initiativ af muskelsvindfonden i 1976 og er i dag et selvejende offentligt finansieret

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Projekt Livet og døden på plejehjem

Projekt Livet og døden på plejehjem Projekt Livet og døden på plejehjem 2007-2009 Et forsknings- og udviklingsprojekt mellem Københavns kommune, Sygeplejerskeuddannelsen og Center for Sammenhængende Forløb, Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt.

På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt. Sygeplejeprofil den generelle del: På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt. Fælles for alle de visiterede

Læs mere

Hvad er god lindring? Hvad skal der til, for at det lykkes?

Hvad er god lindring? Hvad skal der til, for at det lykkes? Lindring og livskvalitet til mennesker med demens non-farmakologisk lindring Hvad er god lindring? Hvad skal der til, for at det lykkes? Workshop 31.01.2012 Anne Knudsen akn@gentofte.dk Tine Meyer tme@gentofte.dk

Læs mere

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok?

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? DMCG-PAL Årsmøde 11. marts, 2015, Vejle Helle Timm, centerleder, professor Temaer i oplægget Refleksion over emne

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Vi skaber et sammenhængende sundhedsvæsen

Vi skaber et sammenhængende sundhedsvæsen Vi skaber et sammenhængende sundhedsvæsen www.integratedcare.dk www.integratedcare.dk 1. En vision om et nyt og mere sammenhængende sundhedsvæsen Der er i regi af sundhedsaftalerne igangsat mange gode

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer TSN-møde d. 26. november 2014 www.regionmidtjylland.dk Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning på sygehusene

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Palliativ indsats på danske sygehuse National konference 6. november 2012 Karen Marie Dalgaard, forsker

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker Palliative hjemmesygeplejersker Fordi det kan forbedre livskvaliteten hos uhelbredeligt syge kræftpatienter det vil

Læs mere

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland Fokus på tværfagligt samarbejde Årsdag i DMCG-PAL 2016 Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland En af livets hemmeligheder er at gøre snublesten til trædesten Amerikansk ordsprog At gøre det som før

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet

Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet Kræftens Bekæmpelse Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet En Barometerundersøgelse Kræftens Bekæmpelse, 2012 Korngut S, Johnsen AT, Spielmann M, Neergaard MA, Grønvold M Oplæg

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn

Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn Aarhus Universitetshospital Mave-Barn-Centret www.auh.dk Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn Resumé Aarhus Universitetshospital (AUH) ser lige som regeringen behov for styrkelse af den

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden?

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? Kontaktsygeplejersker Region Sjælland og Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse 16. november 2011 Helle Timm Centerchef

Læs mere

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter erfaringer fra 2006 2011 Ingelise Bøggild Gentofte Kommune Baggrund 2005 Kommunalt ønske om at kvalificere den palliative indsats Mål at tilbyde

Læs mere

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 14. oktober 2009 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat Orientering

Læs mere

Evalueringsfund fra et hospitalsmodelprojekt

Evalueringsfund fra et hospitalsmodelprojekt Evalueringsfund fra et hospitalsmodelprojekt Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker og projektleder Palliativt Videncenter (PAVI) Hospitalsmodelprojekt Udvikling af den palliative

Læs mere

Kortlægning 3 Palliativt Videncenter

Kortlægning 3 Palliativt Videncenter Kortlægning 3 Palliativt Videncenter Hospitalernes palliative indsats på basalt niveau organisatorisk og strukturelt Lene Jarlbæk PAVI (ljarlbaek@sdu.dk), ph.d, onkolog ?????? personalet 410 afdelingsledelser

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet Forfatter: Susanne Duus Studienummer 20131891 Hovedvejleder: Birgitte Schantz Laursen Nærmeste vejleder: Mette Grønkjær Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient Masterafhandling

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere