Læringsstile og it den helt rigtige kobling. Læringsstilsbaseret it i undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsstile og it den helt rigtige kobling. Læringsstilsbaseret it i undervisningen"

Transkript

1 Læringsstile og it den helt rigtige kobling Læringsstilsbaseret it i undervisningen

2 Indhold Læringsstile hvad er det? Hvorfor kombinere læringsstile og it? Læringsstile i materialer og aktiviteter god og vellagret vin i nye flasker Hvad fører brugen af læringsstile og it til? Når præsentationer skal være lærerige Projektopgaven og it Fagtekster på nettet Evaluering bevidsthed om egen læring Nyt og svært stof Sammenhænge og proportionalitet Første verdenskrig Komponer din egen musik Perspektiver- Læringsstile og elevens digitale penalhus

3 Læringsstile hvad er det? Dunn og Dunn Læringsstilmodellen Enhver underviser ved, at børn er meget forskellige. Lige så forskellige børn er, lige så forskellig er deres måde at lære på. Børns læringsstil er individuel. Stimuli Elementer Men det kan være svært at sætte ord på have et fælles sprog om disse forskelle i børns læringsstil og også finde ud af, hvad det betyder for læringsmiljøet. Dette fælles sprog tilbyder Dunn & Dunns læringsstilsmodel. Læringsstile er de metoder, vi bruger, når vi skal: koncentrere os om ny og svær information tage denne information ind bearbejde den til viden lagre denne viden bruge denne viden igen. Miljømæssige Emotionelle Sociale Fysiologiske Perceptuelle Dunns og Dunns læringsstilsmodel arbejder med 24 elementer, der kan påvirke vores læring positivt, når vi får lov til at lære på de måder, der passer os bedst. Omvendt lærer vi ikke godt, når vi tvinges til at lære på måder, der ikke passer os. Psykologiske De fleste har mellem 6 og 14 styrker / præferencer i deres læringsstilsprofil. En profil får man fastlagt på her findes de eneste test, som er udviklet efter anerkendte metoder og giver et pålideligt resultat. Udarbejdet af dr. Rita Dunn, dr. Kenneth Dunn. Design ved Susan M. Rundle. Dansk oversættelse ved Ole Lauridsen 4

4 De 25 elementer fordeler sig på 5 rækker (stimuli): De miljømæssige, der er vigtige for ens koncentration og omfatter læringsrummet: ± lyd (normalt musik) i baggrunden, meget / lidt lys, varme / kølighed, traditionel / utraditionel arbejdsplads og -stilling (fx skrivebord over for sofa). De emotionelle, der er vigtige for hvordan vi kommer i gang med en ny og svær opgave, og for, hvor stressede vi bliver: motivation udefra eller indefra (skal man have feedback eller ej), konformitet (skal man have valgmuligheder i læringssituationen eller ej, har man behov for at diskutere hele undervisningsrammen eller ej), behov for multitasking eller for singletasking, har man behov for struktur i stoffet fra lærerside (ved at få spørgsmål og opgaver på forhånd), eller vil man gerne selv skabe en struktur. De sociale, der beskriver i hvilke sammenhænge vi lærer bedst: alene, i par, i små grupper, i større team, evt. sammen med en voksen (fx en lærer, pædagog en forælder). Måske ønsker man variation i disse grupperinger. De fysiologiske, der for det første omfatter sanserne: det auditive (at lære ved kun at lytte), det visuelle (at lære ved at se billeder af enhver art), det taktile (at lære ved at bruge finmotorikken, dvs. fingrene) det kinæstetiske (at lære ved at bruge hele kroppen, fx i gulvspil, eller hele sin person, fx i rollespil), det auditiv-verbale (at lære ved at tænke højt, snakke med, stille spørgsmål). For det andet omfatter det fysiologiske det at have behov for at spise lidt (energiindtag), tiden på dagen og behov for at bevæge sig (gå lidt rundt, strække sig, rejse sig, fordi man bliver træt i kroppen og urolig ved at skulle sidde på samme plads. 7

5 8 De psykologiske, der for det første har med hvordan vi bedst bearbejder information: analytisk (skridt for skridt i en logisk rækkefølge frem mod det fulde billede), over for global (et overblik eller en for-forståelse først og så detaljerne bagefter). Her skal man i øvrigt huske, at selvom analytisk / global egentlig kun hænger sammen med, hvad der foregår i vores hjerner, så er man meget tilbøjelig til at indrette sig meget struktureret, hvis man er til det analytiske, og stik modsat hvis man hellere vil gå globalt frem. Det kan være et problem i undervisningen, når analytiske lærere skal tilgodese de mange globale børn. Desuden har vi i de psykologiske elementer bestemte reaktionsmønstre, som vi bruger, når vi skal besvare spørgsmål, tage beslutninger og løse opgaver: reflekterende (man har brug for tid til at tænke, før man reagerer) og impulsiv (man kaster sig ud i det). Alle elementerne er ligeværdige der er ikke noget i modellen, der er bedre end andet: Det er ikke bedre at have en auditiv styrke end en kinæstetisk, det er ikke bedre at være til analytisk informationsbearbejdning end til global osv. Den eneste rigtige måde at lære på er ens egen måde at lære på. Det betyder, at eleverne skal vide noget om deres styrker og præferencer, og at de selv skal kunne bruge forskellige strategier. Men naturligvis kan og skal lærerne også fremstille undervisningsmaterialer, der passer til de mange forskellige læringsstile. Og netop her er it et fantastisk redskab. Læringsstile er dynamiske Læringsstile er dynamiske. For det første ændrer de sig over tid under påvirkning fra omgivelserne: Fx har kun godt 10 % børn en auditiv styrke, men blandt voksne er der en lille tredjedel, der gerne lærer auditivt vi lever jo i en auditiv kultur. Og fx er næsten 90 % børn globalt orienterede, mens det blandt voksne er en god halvdel (små 30 % vil hellere gå den analytiske vej, og de sidste ca. 20 % kan gå både analytisk og globalt til værks; de kaldes integrerede) vi lever også i en analytisk kultur. For det andet kan ens læringsstile være lidt forskellige fra situation til situation. Nogle skal normalt måske meget gerne have musik i baggrunden, men arbejder de med tal el.lign., så skal de have stilhed. Der er kun tale om ganske små ændringer fra situation til situation, og det gælder slet ikke for alle mange har altid samme profil. Man bliver ikke sat i bås via læringsstile. Man er ikke en bestemt slags elev, fx en høre-, se-, føleeller gøre-elev, for dels har langt de fleste flere styrker inden for sanserne, dels er der jo mange andre forhold end bare sanserne at tænke på i modellen. Læringsstile er et stærkt værktøj, når der skal indlæres facts og det skal der jo nu engang i et vist omfang. Men læringsstile går meget videre og skal bruges også i eksperimenteren, refleksion, diskussion osv. Læringsstile er ikke en komplet læringsteori og derfor ikke svaret på alt om læring. Læringsstile er et værktøj, som giver os et fælles sprog om meget af det, der sker i læringen - en fælles forklaringsramme. Man kan bruge dette sprog i samspillet med børn og unge, mellem kolleger og i forældresamarbejdet og mange ting bliver meget nemmere at håndtere og forstå. Læringsstile skaber fællesskab og styrker fællesskabet. 9

6 Hvorfor kombinere læringsstile og it? It er et fantastisk redskab til at omsætte læringsstile til praksis. Faktisk kan alle de forskellige elementer uden undtagelse komme i spil, når vi bruger standardprogrammerne og de mange andre muligheder, som computeren, kameraet mobiltelefonen og internettet giver os. Alle sanser kan inddrages. Eleven kan gå både analytisk og globalt på informationsjagt. Både reflekterende og impulsive bliver tilgodeset. It er uafhængig af tid og giver mulighed for bevægelse og selvfølgelig kan der småspises under arbejdet. Man kan bruge musik eller lade være, arbejde i den temperatur og under de lysforhold, man har det bedst med, og man kan sidde traditionelt eller lige så alternativt, man vil. Man kan lynhurtigt få feedback, hvis man har behov for den type motivation, og man kan lige så let stille spørgsmål til rammen eller bede om valg, hvis det er vigtigt for en. Man kan arbejde ud fra en given struktur eller skabe sin egen, ligesom man kan multitaske eller singletaske, alt efter hvad man har det bedst med. Og alle sociale aspekter tilgodeses uden vanskeligheder man kan arbejde selv og med andre via de forskellige kommunikationsmuligheder og sociale platforme. Og har man brug for at have læreren i nærheden, er han eller hun kun et museklik væk. Alt dette vil der komme masser af eksempler på i de følgende afsnit. 10

7 Læringsstile i spil Læringsstile i materialer og aktiviteter god og vellagret vin i nye flasker Stimuli Miljømæssige Elementer Når man går i gang med at bruge læringsstile, er det en god ide at tage afsæt i de materialer og aktiviteter, man kender i forvejen. Det er nemlig vigtigt, at man begynder stille og roligt og så skridt for skridt sætter sin praksis ind i en læringsstils-sammenhæng. Ellers kan det hele meget let blive stressende og uoverskueligt. Emotionelle Man ser på sit materiale / sin aktivitet og overvejer, hvilke elementer fra modellen der faktisk er i spil og det er tit slet ikke så få. Og så fintuner man materialet / aktiviteten, så læringsstilene står skarpt og er lige til at gå til. Sociale Fysiologiske Psykologiske Perceptuelle Se engang på de tre aktiviteter på næste side. De fleste vil nikke genkendende til dem, de fleste har prøvet noget i den retning; men nu kan der sættes læringsstile på, og så forstår man pludselig, hvad potentialet i dem er. Som det blev nævnt i indledningen, er det væsentligt, at elever og lærere, pædagoger og forældre får et fælles sprog og opbygger viden om læring og læringsstile, og det vil denne fremgangsmåde sikre. Elever og lærere får blik for deres egne og de andres styrker og præferencer: At man bruger de sanser, man foretrækker; at man går analytisk eller globalt til værks efter behov; at man i størst muligt omfang arbejder på det tidspunkt, der passer en bedst; at man lytter til musik eller lader være, sætter sig ved sit bord eller lægger sig, arbejder sammen med andre, alene, i par eller i gruppe osv. På den måde lærer både elever og lærere på længere sigt at bruge forskellige strategier, når de skal lære noget nyt og svært. Det bliver simpelthen en naturlig del af undervisningen. 13

8 Hvad fører brugen af læringsstile og it til? Teamlæring Eleverne læser en tekst om fx vikingerne og samarbejder om at finde svar på nogle spørgsmål. Når de er færdige, skal de præsentere deres nye viden for de andre med et rim, en sang eller et rap. Læringsstile tilbyder et slags landkort en fælles referenceramme. Med det i hånden har elever, lærere, pædagoger og forældre et fælles billede af de forhold, som har betydning for hjernens måde at arbejde på, når den skal lære nyt. Nedenstående udsagn viser, hvordan koblingen af viden om mange måder at lære på læringsstile og it i praksis har medført bedre læring for de involverede. Hvad ved vi sammen? Eleverne arbejder i grupper med opgaven: Find så mange ting i klasseværelset, I kan, på tre minutter i form af en cirkel, et kvadrat, et rektangel eller en trekant. Til forældremødet havde eleverne forberedt PowerPoint præsentationer med film optaget på deres mobiltelefoner, billeder, kort og tekster fra deres lejrskole på Bornholm. Det gav et utroligt levende billede af deres tur og hvad de havde lært af både skole- og ikke-skoleting. Meget lærerigt for os forældre på den måde! Forælder til elev i 7.b Powerdating Eleverne arbejder med forskellige emner i grupper. Nu skal de formidle deres viden til andre. Deltagerne får en lille farvet poster på, så de kan finde hinanden. Eleverne går rundt mellem hinanden og fortæller hinanden, hvad de ved. Alle skal have hørt mindst én fra hver gruppe. På en måde lærer jeg mere ved at arbejde derhjemme ved computeren med mobil, musik, MSN og Facebook end at sidde på en stol i klassen og høre læreren snakke. Kenneth i 9.c 14 15

9 Læringsstile i spil Det er altså dejligt at se, hvordan elever som havde det svært i matematik blomstrer op, når de må tage den bærbare med udenfor og lave eksperimenter og opmålinger. Camilla, matematiklærer Ved at bruge Officepakkens mulighed for at lave skabeloner, kombineret med lydindtaling og læsepen får mange flere elever lært at læse. Anne Marie, læsekonsulent Stimuli Miljømæssige Emotionelle Elementer 16 Det kræver stor faglig indsigt at lave multimodale fortællinger på computer i historie. Jeg bruger meget tid på at finde materialer på nettet og på EMU en, men det lønner sig når jeg ser, hvordan eleverne tager fra og bliver grebet af stoffet. Efterhånden har vi i fagudvalget fået opbygget en stor samling, som vi låner til hinanden. Vi holdt nogle møder, hvor vi snakkede om, hvilke emner vi ville fokusere på i børnenes skoletid og hvor børnene havde svært ved at lære stoffet. De emner valgte vi først at lave it baserede undervisningsmaterialer til. Ulrik, historielærer De sjoveste timer er dem, hvor Connie (dansklæreren) viser film og laver opgaver sammen med os på computeren. Sarah og Josefine i 2. Klasse Sociale Fysiologiske Psykologiske Perceptuelle

10 Når præsentationer skal være lærerige Hvordan kan formidling tilrettelægges af elever og lærere, så de tager hensyn til deres egen og andres læringsstil ved fremlæggelser og præsentationer? Ved at inddrage læringsstilsmodellen som tema i undervisningen bliver eleverne bevidste om dels egen læringsstil, dels hvilke faktorer de skal tage højde for i deres præsentationer. Ved hjælp af en kreativ anvendelse af lyd, billeder, tekster, video og indtaling i PowerPoint kan tidligere tiders plancher erstattes af præsentationer, hvor modtagernes forskellige læringsstil tilgodeses. Eleverne skal lære, at nogle lærer bedst trin for trin, mens andre skal kende helheden og rammerne, før de kan forstå enkelthederne. De skal også forstå, at nogle lærer bedst ved at se billeder (tegninger, fotos, grafikker, tabeller, grafer, animationer osv.), mens andre lærer bedst ved at se tekst, altså ved at læse. Nogle lærer bedst ved at lytte til en fremlæggelse, mens andre har brug for at foretage sig noget aktivt, når de skal lære noget nyt og svært. De globale (og dem er der jo absolut flest af blandt børn) vil i øvrigt også meget gerne have farver og et vist tempo over præsentationen. Der skal indlægges korte time-outs (1-2 minutter), hvor de auditivt-verbale får lejlighed til at tænke højt i en hurtig snak med sidekammeraten eller til at stille et spørgsmål eller to. Der skal være mulighed for at få at man skaber sig et overblik, inden detaljerne præsenteres. Og der skal altså sendes på alle kanaler. Flere af de andre læringsstilselementer bl.a. fysiologiske og miljømæssige kommer også i spil: Lidt småspisen skal tillades, lidt ikke støjende bevægelse ligeså. Og der skal være mulighed for at sidde alternativt. Endelig skal man ikke lade sig gå på af lidt multitasking, forudsat det ikke er en provokation eller udtryk for mangel på koncentration. Og endelig har ikke så få brug for at tale lidt med eller selv sætte ord på det de oplever. Når eleverne eller læreren viser / afspiller en PowerPoint-præsentation, skal de derfor uddele kopier til klassen, så de globale kan orientere sig i emnet før selve fremlæggelsen. De analytiske kan stille og roligt følge præsentationen og kigge materialet igennem til sidst, hvis de har brug for lige at få cementeret deres forståelse

11 Projektopgaven og it Læringsstile i spil 9. klasse er i gang med projektopgaven ud fra det overordnede emne konflikter. Eleverne har dannet grupper, hvor kriteriet har været interesse for emnet, ambitionsniveau og vurdering af samarbejdsmuligheder. Grupperne må arbejde hjemme efter aftale med forældrene og læreren. Dog skal de mindst en gang hver dag have kontakt til læreren og derudover skrive i en digital logbog, så lærerne kan følge gruppens arbejde. Her kan responsen fra læreren give eleverne redskaber til at løse eventuelle uenigheder og holde gruppen på sporet. Stimuli Miljømæssige Emotionelle Elementer Den daglige kontakt til læreren kan foregå ved personligt fremmøde på skolen eller via MSN. Her kan de få afklaret, om de er på rette vej i arbejdet med deres problemstilling, eller de kan få gode råd til at løse eventuelle konflikter i gruppen, hvis de ikke selv er i stand til at klare det. Når de bruger MSN, kan de få hjælp på alle tidspunkter, hvor læreren er online. Enkelte elever / grupper vælger efter råd fra læreren, at arbejde på skolen hver dag, så de kan få støtte i selve arbejdsprocessen. Sociale Fysiologiske Psykologiske 20 Eleverne skal formidle resultatet af deres arbejde for andre, og det stiller krav til produkt og formidlingsform. De vælger at formidle med en PowerPoint-præsentation, hvor der er tekst, billeder, farver og lyd. De ved, at der i klassen er brug for handout til deres fremlæggelse, så det er kopieret og uddelt på forhånd. Eleverne skal også have et produkt, der hænger sammen med deres emne og formidling. Det kan være fx være et lille filmindslag og en video, som gruppen selv har fremstillet.

12 Fagtekster på nettet Læringsstile i spil Rigsråd, den digitale stemme, læser ordet op, da Mette dobbeltklikker på ordet. Hun står sammen med Rasmus ved den interaktive tavle. De arbejder sammen om at læse en tekst om Christian IV, som de har fundet på nettet. CD-ord6 kører i baggrunden som hjælpeprogram, der kan læse ord op. De to elever fra 4. klasse øver sig i at finde nøgleord i en faglig tekst i faget historie, som de senere kan bruge til et foredrag. Stimuli Miljømæssige Elementer Mange af de tekster, hvorfra eleverne i fremtiden vil hente deres faglige viden, vil være fra internettet. Det er derfor nødvendigt at undervise i kildekritik og skærmlæsning. Det bliver i langt højere grad end tidligere væsentligt at kunne vurdere afsender og lødighed på en tekst. Men det er også en betydningsfuld færdighed at kunne gennemskue en hjemmesides opbygning: Eksempelvis i hvilken rækkefølge tekstblokke skal læses. Med it er det muligt digitalt at støtte flere elever i deres læreprocesser. Derfor bliver det interessant med funktioner og programmer, der kan skabe stilladser i form at støttestrukturer omkring kernefagligheden. Emotionelle Sociale Fysiologiske Perceptuelle 22 For nogle elever kan det være en hjælp at få det visuelle gjort auditivt, og med digitale stemmer er det en mulighed at støtte indlæringen med oplæsning af enten hele teksten eller af udvalgte nøgleord. Hjemmesiden er gratis og kan benyttes af alle, men kræver at man er ved en pc med internetforbindelse. Husker man bedre ved at kunne gå en tur, samtidig med at man hører en tekst, kan webtjenesten lave alle digitale tekster om til mp3, så man kan høre det fra mobiltelefonen eller mp3-afspiller. Skærmlæsning af længere artikler og tekststykker fra nettet vil ære en udfordring. Ikke al tekst på nettet er lige læsevenlig. Men med en lille applikation til Internet Explorer, er det muligt selv at bestemme udseende på tekster på nettet. Det visuelle kan altså justeres efter behov: skriftstørrelse, fonttype, sidebredde, farver og meget andet. Psykologiske

13 Læringsstile i spil Evaluering bevidsthed om egen læring Stimuli Miljømæssige Elementer Ved mange typer af evaluering ønsker læreren at undersøge om eleverne har forstået det stof, de er blevet undervist i. Men for at læringen kan bundfælde sig og evalueringen kan blive et aktiv for eleven, er det væsentligt at den lærende selv bliver opmærksom på sin læring: At man har lært noget, gjort fremskridt, er blevet bedre og at man får en bevidsthed om hvad man har lært. Emotionelle Sociale Fysiologiske Psykologiske Perceptuelle Et kig ind i klassen til 2.b. en formiddag i april viser, at eleverne sidder sammen i mindre grupper omkring bærbare computere. De er i gang med at se videooptagelser, hvor de på skift læser højt af deres frilæsningsbog. Optagelserne er lavet med webcam 6 uger tidligere, og grupperne er deres læsegrupper, som de i den mellemliggende periode har læst højt for 10 min pr. dag. Det bliver meget tydeligt for eleverne, at de er blevet bedre, og de kommenterer undervejs på hinandens og egne tidligere præstationer: Nej hør dengang kunne jeg ikke læse hvem, siger Anders med et smil, inden han sammen med de andre ser videre på klippet. Video giver et billede af virkeligheden, som kan være vanskeligt at beskrive med ord. Med programmer som Power Point eller OneNote kan eleverne nemt arbejde med video- eller lydoptagelser af deres egne præstationer. De kan prøve flere gange, indtil de er tilfredse med deres egen præstation, og de behøver ikke være nervøse for at stå over for læreren eller klassen som publikum. Når man bruger it, kan lyd og video ret enkelt integreres i undervisningen til at dokumentere det daglige arbejde. At blive konfronteret med denne type dokumentation senere, vil være med til at tydeliggøre faglige fremskridt. Det er også muligt for eleverne at give udtryk for deres refleksioner over et undervisningsforløb eller en fremlæggelse, ved at indtale lydkommentarer direkte ind i en power point præsentation, når forløbet er gennemført. 25

14 Nyt og svært stof Læringsstile i spil Læringsstile fortæller især noget om, hvilke forhold der har betydning, når man skal lære nyt og svært stof. Ved at sætte læringsstile sammen med it er det enkelt at tilrettelægge lærende situationer, som tager højde for menneskers forskellige måder at lære nyt og svært stof på. Nedenfor og på de næste sider vises eksempler, hvor kombinationen af læringsstile og it har gjort det lettere for eleverne at tilegne sig og huske det nye stof Stimuli Miljømæssige Elementer Sammenhænge og proportionalitet Emotionelle Sociale Udfordringen i matematik er at få eleverne til at bruge matematikkens sprog i beskrivelserne af hverdagsfænomener. Fysiologiske Perceptuelle 26 Selv om eleverne er blevet trænet i matematikkens regler, er det ofte vanskeligt for dem at bruge det lærte i nye sammenhænge. Ved at bruge regneark koblet med eksperimenter får eleverne en dybere forståelse af at bruge matematiske begreber om deres virkelighed. Eleverne i 6. klasse skal lære at beskrive positive og negative sammenhænge, der er stærke og svage. De skal kunne tegne en tendenslinje og få en ide om, hvad det vil sige, at to størrelser er ligefrem proportionale. Endelig har læreren som mål at eleverne lærer at lave sproglige og visuelle repræsentationer af sammenhængen mellem to variable i form af tabeller, tegninger og regneudtryk. Psykologiske

15 Første verdenskrig Parvis skal eleverne undersøge sammenhænge mellem forskellige kropsmål. Hvert par opstiller forskellige påstande (hypoteser), som de vil undersøge nærmere: Længden af ens underarm er lig længden af en fod; jo mere man vejer, jo længere kan man hoppe; eller længden af hovedet er tre gange længden af pegefingeren og så videre. Derefter undersøger og måler eleverne hinanden i klassen, og alle klassens mål skrives ind i regneark. Ved hjælp af regnearkets tabeller afbildes sammenhænge i koordinatsystemer for at se, om der er en stærk, svag eller ingen sammenhæng, og de tegner tendenslinjer. Forløbet slutter af med, at eleverne prøver sig frem med regneudtryk, der beskriver stærke sammenhænge og tendenser. Med regneark er det nemt at eksperimentere og finde frem til det udtryk, der bedst beskriver sammenhænge. De humanistiske fag har en lang tradition for at gemme og formidle sit stof gennem fortællingen. Fortællingens form egner sig fortrinligt, når eleverne skal lære nyt og svært stof, huske det og selv kunne bidrage til fortællingens udvikling undervejs. Med it fx PowerPoint kan en lang række fortælleformer kombineres: lyd, billede, film, skrevne tekster, oplæsning og musik. En sådan multimodal tekst giver eleverne en stærk, følelsesmæssig og intellektuel oplevelse, hvor de lever sig helt ind i stoffet. Læreren har indrettet sit lokale med projektor, et godt lydanlæg og behagelige, uformelle møbler til at supplere de almindelige skolemøbler, som står langs med væggen. Når eleverne kommer ind til første time om første verdenskrig, er der mørkt i lokalet. Billeder fra skyttegravene, sat op i PowerPoint, kører automatisk på lærredet, samtidig med at reallyde fra krigen spilles i PowerPoints lydspor. Senere i forløbet vises film og disse kombineres med nutidige billeder fra Ringenes Herre (Tolkien var soldat under første verdenskrig), så elevernes kendte fortælleunivers kombineres med historiens. 28 I forløbet indgår en række fotos fra krigen, bl.a. et billede af en sygeplejerske, som kommer udmattet ud fra et hospital. Eleverne får til opgave at læse billedet ind på deres egen pc og i PowerPoint skrive eller indtale en beretning om, hvad der er sket før, mens og efter at billedet er blevet taget. En dag skal alle eleverne medbringe et tæppe og en lommelygte. Med lydbaggrund fra skyttegravene sidder de på gulvet med tæppet over hovedet, hvor nogle skriver, andre indtaler på mobiltelefon et brev hjem til deres pårørende. 29

16 Læringsstile i spil Ind imellem disse personlige beretninger lægger læreren sit faktaspor stadig i fortælleform og med kombination af billede, lyd og tekster i PowerPoint så eleverne gradvist får opbygget deres viden om krigen. Som en evaluering af forløbet skal eleverne producere deres egen fortælling om udvalgte episoder og perspektiver i første verdenskrig med fotos, speak, musik og lyde, som udgives som PodCast. Koblingen af det personlige, følelsesmæssige og den store fortællings fakta præsenteret som multimodal tekst skaber engagement og motivation hos eleverne, og frem for alt husker de stoffet bedre. Stimuli Miljømæssige Emotionelle Sociale Elementer Fysiologiske Perceptuelle Psykologiske 30

17 Komponer din egen musik Læringsstile i spil Stoffet i udtryksfagene musik, billedkunst og sløjd er kendetegnet ved, at eleverne både skal lære tekniske færdigheder og have kendskab til centrale begreber og udtryksformer. Stimuli Elementer I musik skal eleverne blandt andet kunne anvende musiklokalets udstyr, udvikle fornemmelse for rytme og puls gennem skabende aktiviteter og udvikle forståelse for moderne studiebaseret komposition. Svært stof at lære. Men målet kan nås ved at tænke læringsstile sammen med brug af musiklokalets instrumenter, computer og materialer tilgængelige på nettet. Miljømæssige Emotionelle For at understøtte elevernes brug af teknikken som nok er det sværeste at lære gennemgår læreren først historien i forløbet understøttet af små tegninger på storskærmen. Sociale Ved hjælp af en computer med mikrofon og øretelefoner samt det gratis lydsoftware Audacity henter eleverne en lyd fra nettet ind på computeren. I Audacity leger og manipulerer eleverne med lyden for at lære teknikken og de forskellige muligheder i programmet at kende. Derefter optager de egne lyde fx på mobiltelefon i meget små sekvenser ved hjælp af musiklokalets instrumenter og sætter dem sammen til rytme og lydspor på computeren. Når lydsporet er bakset på plads, går eleverne i gang med at lave tekster. Teksterne optages og det hele brændes på en cd. Sidste del af processen er at lave et cd-cover med billeder, tekster, og hvad der ellers hører til. Dette gøres i Word. Skal forløbet udvides, kan eleverne optage en lille musikvideo, som sammen med tekster og billeder lægges ind i en PowerPoint- promotion -præsentation. Fysiologiske Psykologiske Perceptuelle 32 Forløbet slutter af med en præsentation for klassen eller måske hele skolen.

18 Perspektiver- Læringsstile og elevens digitale penalhus I modsætning til de voksne generationer er de børn og unge, som i dag går i skole, vokset op med computer, mobiltelefon og mp3-spiller. Generationen af børn og unge er på en naturlig måde habile it-brugere. De kommunikerer flittigt og vedligeholder sociale relationer i deres virtuelle netværk. De henter informationer og bearbejder dem ved hjælp af it og de afkoder relativt nemt symboler og billeder fra den digitale verden. Det er også erfaringen, at børn og unge i dag har en meget udviklet fornemmelse for betydningen af det personlige face to face -møde at it har sine grænser. Eleverne i skolen handler altså meget kompetent i deres brug af it og sikkert uden at vide det tilegner de sig meget nyt stof gennem den alsidige brug af it, som langt de fleste mestrer til fuldkommenhed. Men set i forhold til elevens vej i uddannelsessystemet er det vigtigt, at eleverne bliver bevidste omkring egen læringsstil og hvordan de gennem de alment tilgængelige it værktøjer har adgang til et digitalt penalhus af redskaber som understøtter deres egen læringsstil. Læreren kan understøtte dette ved for det første at lade eleverne teste deres læringsstile og dernæst tage en løbende dialog om, hvilke it redskaber de har til rådighed. Det er vigtigt at læreren med sin pædagogiske indsigt og viden om læringsstile er med til at udpege den software, hardware og øvrige indhold til elevens digitale penalhus, som eleven med fordel kan vælge imellem. Set i et læringsstilperspektiv betyder det også, at skolen bør opbygge kreative it-miljøer for at imødekomme elevernes mange måder at lære på til gavn for både læreres og elevers motivation, trivsel og læringsudbytte. Ved at give adgang til og gøre det legalt at bruge enkle og efterhånden billige teknologier som mobiltelefoner, Ipod, computer, lydanlæg, projektor, måske interaktiv tavle og velkendt software, fx Officepakken kan skolen udvide den analoge brug af tale, tavle, kridt og bøger med digitale undervisningsforløb, som både fanger eleverne på deres læringshjemmebane og tilgodeser elevernes foretrukne læringsstil. Et andet perspektiv er, at teorien om læringsstile giver mulighed for, at pædagogen i fritidsordningen og læreren kan tale samme sprog, når de samarbejder om børnenes læring og brug af computer i skole og fritid. Læringsstile er fx med til at gøre spil på computer i fritidsordningen til en aktivitet, der kan tilrettelægges med henblik på alsidig læring. Endelig vil kombinationen af læringsstile og it i tilrettelæggelsen af kommunikationen med forældrene tilgodese forældrenes mange måder at lære på. Forældremøder, skole-hjem-samtaler og ugebreve får en udvidet dimension gennem portefolio, PowerPoint-præsentationer, podcast og interaktiv kommunikation

19 Det digitale penalhus Hent tips, tricks og ressourcer til eksemplerne i denne pixibog på: eller eller Hent inspiration og ressourcer til anden anvendelse af IT i undervisningen samt tidligere pixibøger (det digitale penalhus, Onenote og læringsstile, Power point og læringsstile på: Historien om mediers ligeværd

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

INDHOLD FORORD VI LÆRER KONSTANT VI HAR KONSTANT BRUG FOR LÆRINGSSTILE DUNNS OG DUNNS LÆRINGSSTILSMODEL

INDHOLD FORORD VI LÆRER KONSTANT VI HAR KONSTANT BRUG FOR LÆRINGSSTILE DUNNS OG DUNNS LÆRINGSSTILSMODEL LÆR OM LÆRINGSSTILE Singletasking / multitasking Singletasking / multitasking Overblik først trin 1 trin 2 trin 3 så detaljer så overblik Singletasking / multitasking Singletasking / multitasking Overblik

Læs mere

UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik

UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik Indledning Det er opgaven i faghæftet at beskrive, hvad der er målet med undervisningen i matematik, hvad den bør omfatte, og hvad eleverne skal lære. Og

Læs mere

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Computerbaseret teknologi i folkeskolen Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Vejledning: Bjørn Laursen & Henrik Høltzer Kommunikation & Datalogi, forår 2002 SIDE2 Baggrund Problemområde 1. del Forundersøgelse

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

Om læringsstile i praksis. Studiecaféer, lektiehjælp og læring

Om læringsstile i praksis. Studiecaféer, lektiehjælp og læring Om læringsstile i praksis Tema Studiecaféer, lektiehjælp og læring Indhold Forfatter: Svend Erik Schmidt Arkitekt: Gunilla Mandsfelt Eriksen Cand. Arch. Industriel Designer MAA Journalistisk sprogbearbejdning:

Læs mere

FORORD 2 GENSTANDEN DER KOMPENSER MEST - FOR FLEST 3 HOLBERGHUS OM TOTALKOMMUNIKATION 5 AUNING BO- OG AKTIVITETSCENTER SELVVÆRD & LIGEVÆRDIGHED 8

FORORD 2 GENSTANDEN DER KOMPENSER MEST - FOR FLEST 3 HOLBERGHUS OM TOTALKOMMUNIKATION 5 AUNING BO- OG AKTIVITETSCENTER SELVVÆRD & LIGEVÆRDIGHED 8 FORORD 2 GENSTANDEN DER KOMPENSER MEST - FOR FLEST 3 HOLBERGHUS OM TOTALKOMMUNIKATION 5 AUNING BO- OG AKTIVITETSCENTER SELVVÆRD & LIGEVÆRDIGHED 8 GRENÅ TOGMANDEN 11 DAN LIVSHISTORIEPROJEKT 12 SØLUND -

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP

FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP N GOD SKOLESTART FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP c abc En god skolestart for børn med sjældne handicap Center for Små Handicapgrupper, maj 2003 Udarbejdet af Sidse Jacobsen og Vibeke Lubanski Redaktion Lars

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning Projekt: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS CMP Guide til peer-undervisning Redigeret af Centro Studi Bruno Ciari Dette projekt er finansieret med støtte fra

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Fremtidens børnebyggeri

Fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri Rum til leg og læring Rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri - rum til leg og læring Udgivet af Børn og Unge Århus Kommune August 2008

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Brug af tablets i det pædagogiske arbejde med mennesker med nedsat funktionsevne

Brug af tablets i det pædagogiske arbejde med mennesker med nedsat funktionsevne Brug af tablets i det pædagogiske arbejde med mennesker med nedsat funktionsevne Bachelorrapport Årstal: Januar 2014 Navne: Ditte Ohrt Jensen (142227) Natascha Marie Møller (142181) Mai Christensen (142101)

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

De mange intelligenser November 2009. Man kan da være klog på mange måder! TEMA artikler om de mange intelligenser

De mange intelligenser November 2009. Man kan da være klog på mange måder! TEMA artikler om de mange intelligenser Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk De mange intelligenser November 2009 Redaktør Tine Østergaard redaktor@skolemagasin.dk Næste udgivelse Januar 2010 4 Fra redaktøren: Man kan da

Læs mere

og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt.

og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt. 08-01-2015 Identitetsdannelse og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt. Anja Martinek(PA11719) & Hanne Nissen(PA11826) VEJLEDER: LENE BUSCH CARØE Antal tegn:51.315 Indhold 1.1 Indledning

Læs mere