28054 ACTIVE X LATERAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28054 ACTIVE X LATERAL"

Transkript

1 28054 ACTIVE X LATERAL

2

3 SVENSKA Användningsområden Detta bandage är avsett för personer med patellaproblem som t.ex. subluxation, ospecifik smärta i patella och/eller i patellasenan. Denna produkt är endast avsedd för en persons användning. Indikationer Patellaluxation, Patella sub-luxation, Ospecifik patellasmärta Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårdskunnig personal. Så här används bandaget Kontrollera att du fått rätt storlek. Vissa tillstånd kan medföra svullnad som går upp och ner vilket kan leda till storleksvariationer. Om det är första gången du använder ett bandage är det viktigt att börja långsamt. Använd under kortare stunder de första dagarna och förläng successivt. Skall inte användas nattetid. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Varning Använd ej direkt på öppna sår. Skall användas på torr hud. Använd inte krämer under bandaget. Tillse att bandaget inte spänns åt för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen. Bandage som är tillverkade av neopren bör inte användas mer än 3-4 timmar i sträck. Materialspecifikation Yttermaterial: 100% Nylon. Mellanmaterial: Latexfri neopren (SBR). Band och fickor av 100% nylon samt antiglidmaterial av 100% silicon. Spiralfjädrar av zink-legerat stål. Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Tvättinstruktion Fäst alla kardborrband i materialet före tvätt.. Använd tvättpåse. Maskintvättas i 40 o C. Plantorkas. Får ej torktumlas eller kemtvättas. Vid frågor Om några problem uppstår, avbryt behandlingen och tag kontakt med utprovaren eller inköpsstället. SVENSKA Instruktion Kontrollera att produkten är hel och fri från skador. 1. Öppna de två horisontella kardborrbanden som sitter placerade vid knäet. 2. Dra bandaget över foten och dra upp det över knäet. Tillse att öppningen hamnar centrerat över knäskålen. 3. Den vadderade delen runt knäet skall vara placerat på knäets utsida för att hindra att knäskålen flyttar sig ut åt sidan. 4. Drag de två banden snett uppåt och neråt så att kudden spänns åt mot knäskålen. Banden skall INTE ligga över knäskålen, utan ovanför och under. 5. Efterjustera så att bandaget sitter bekvämt.

4 DANSK DANSK Anvendelsesområde Denne bandage er beregnet til personer med patella problem som ex. Subluxation, uspecificeret smerte i patella og/eller i patella senen. Dette produkt er gældende for en person. Indikationer Patella luxation. Patella subluxation. Uspecifik patella smerte. Kontraindikationer Ingen kendte Justering Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale. Således anvendes bandagen Kontroller at du har fået den rette størrelse. Visse tilstande kan medføre hævelse der kommer og går hvilket kan føre til variation i størrelsen. Hvis det er første gang du anvender en bandage er det vigtigt at du begynder langsomt. Anvend bandagen i kortere perioder i de første dage og øg derefter anvendelsestiden successivt. Skal ikke anvendes om natten. Instruktion Læs disse instruktioner nøje inden anvendelse! Advarsel Anvend ikke bandagen direkte på åbne sår. Skal anvendes på tør hud. Anvend ikke cremer eller salver under bandagen. Sørg for at bandagen ikke strammes for hårdt. Hvis der opstår nogen former for irritation eller hudproblemer, skal du straks tage bandagen af. Kontroller dagligt huden for trykmærker. Bandage som er af materialet neopren bør ikke anvendes i mere end 3-4 timer i træk Materialespecifikation Ydermaterial: 100% Nylon. Mellemmaterial: Latexfri neopren (SBR). Bånd og lommer af 100% nylon og antiglid material af 100% silicon. Spiralfjeder af zink-legeret stål. Produktet er ikke behandlet med flammehæmmere. Vaskeinstruktion Luk alle velcrobånd i materialet inden vask. Anvend vaskepose. Maskinvaskes ved 40 o C. Liggetørring. Må ikke tørretumbles eller kemisk renses. Ved spørsmål Hvis der opstår problemer skal du afbryde behandlingen og tage kontakt med forhandleren eller den person der har udleveret bandagen til dig. Kontroller at produktet er hel og fri for skader. 1. Åben de to horisontel velcrobånd som er placeret ved knæet. 2. Før bandagen over foden og træk det op til knæet. Sørg for at åbningen er centreret i øvre knæskal. 3. Den polstret del rundt knæet skal være placeret på knæets yderside for at forhindre at knæskallen flytter sig ud til siden. 4. Træk de to bånd skråt opad og nedad så puden spænder mod knæskallen. Båndet skal IKKE ligge ovenpå knæskallen, men istedet over og under. 5. Juster så bandagen sitter bekvemt.

5 SUOMI Käyttöalueet Tämä tuki on tarkoitettu potilaille, joilla on patellan toimintahäiriö, esim. Subluksaatio, kipua patella-alueella ja/tai patellajänteen kipu. Tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Indikaatiot Patella luksaatio. Patella sub-luksaatio. Epämääräinen patellakipu Kontraindikaatiot Ei tunnettuja Säätäminen Tuotteeseen saa tehdä muutoksia vain terveydenhuollon ammattilainen. Tuen käyttö Tarkista, että olet saanut oikean koon. Joidenkin vammojen seurauksena voi polvessa ilmetä turvotusta, mikä voi tilapäisesti vaikuttaa tuen istuvuuteen. Jos pidät tukea ensimmäistä kertaa, on tärkeää totutella sen käyttöön hitaasti. Pidä tukea ensimmäisinä päivinä lyhyemmän aikaa ja pidennä käyttöaikaa vähitellen. Tukea ei suositella yökäyttöön. Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöä! Varoitus Älä käytä tukea suoraan rikkoutuneen ihon päällä. Käytä tukea kuivalla iholla. Älä käytä rasvoja tai muita voiteita tuen alla. Jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita oireita, riisu tuki heti. Tarkista ihon kunto päivittäin. Mikäli ilmenee ihoärsytystä tai muita ongelmia, riisu tuki heti. Tarkista ihon kunto päivittäin. Neopreenitukia suositellaan käytettäväksi enintään 3-4 tuntia yhtäjaksoisesti. Materiaali Pintamateriaali: 100% Nylon. Ydin: Lateksiton neoprene (SBR). Nauhat ja taskut 100% nylon ja liukuestemateriaali 100% silicon. Spiraalijouset sinkittyä terästä. Tuote ei ole tulenkestävä. Pesuohjeet Sulje kaikki tarrat ennen pesua. Käytä pesupussia. Konepesu 40 o C. Tasokuivataan. Rumpukuivaus tai kemiallinen pesu kielletty. Kysyttävää Jos tuen käytössä ilmenee ongelmia, riisu se ja ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan. OHJEET SUOMI Tarkista, että tuote on kunnossa ja siitä ei puutu mitään. 1. Avaa kaksi polven yli kulkevaa nauhaa. 2. Vedä tuki jalkaan ja riittävän ylös, jotta se peittää polven. Varmista, että aukko sijoittuu polvilumpion kohdalle. 3. Pehmustettu osa tulee olla polvilumpion lateraalisivulla (polven ulkoryrjällä). Tämä estää lumpion liikkumisen ulospäin. 4. Vedä kaksi nauhaa vastapuolelle polvilumpion ylä- ja alapuolelta. Nauhat eivät saa kulkea polvilumpion päältä. 5. Säädä niin, että tuki tuntuu mukavalta.

6 NORSK NORSK Bruksområder Denne ortosen er beregnet for personer med patella problemer som f.eks. subluksasjon, uspesifikk smerte i patella og/eller i patellasenen. Dette produktet må kun brukes av en person. Indikasjoner Patellaluksasjon. Patella subluksasjon. Uspesifikk smerte i patella Kontraindikasjoner Ingen kjente. Justering Endringer på dette produktet må kun utføres av kyndig helsefaglig personale. Slik brukes ortosen Kontroller at du har fått riktig størrelse. Enkelte tilstander kan medføre hevelse som går opp og ned, noe som kan lede til variasjoner i størrelse. Om det er første gangen du bruker en ortose er det viktig å starte forsiktig. Bruk i kortere stunder de første dagene og forleng bruken suksessivt. Skal ikke brukes om natten. Les nøye igjennom disse instruksjonene før bruk! Advarsel Må ikke brukes på åpne sår. Skal brukes på tørr hud. Ikke bruk krem under ortosen. Pass på at ortosen ikke strammes for hardt. Om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer, skal ortosen tas av øyeblikkelig. Kontroller huden for trykkmerker daglig. Ortose som er laget av neoprene bør ikke brukes mer enn 3-4 timer i strekk. Materialspesifikasjon Yttermateriale: 100% Nylon. Mellomlag: Latexfri neoprene (SBR). Bånd og lommer av100% nylon samt antiglimateriale av 100% silicon. Spiralfjærer av zinklegert stål. Produktet er ikke behandlet med flammehindrende materiale. Vaskeanvisning Fest alle borrelåsbånd i materialet før vask. Bruk vaskepose. Maskinvaskes i 40 C. Tørkes flatt. Må ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk. Ved spørsmål Om det oppstår problemer skal behandlingen avbrytes. Ta så kontakt med utprøveren eller stedet du kjøpte ortosen. InstrukSJon Kontroller at produktet er helt og uten skader. 1. Åpne de to horisontale borrelåsbåndene som er plassert ved kneet. 2. Trekk ortosen over foten og dra den opp over kneet. Pass på at åpningen havner sentrert over kneskålen. 3. Den vatterte delen rundt kneet skal være plassert på kneets utside for å hindre at kneskålen flytter seg ut til siden. 4. Dra de to båndene skrått oppover og nedover slik at puten spennes mot kneskålen. Båndene skal IKKE ligge over kneskålen, men ovenfor og under. 5. Etterjuster så ortosen sitter behagelig.

7 ENGLISH Intended use This brace is intended for persons with patella problems such as sub-luxation, unspecified pain in patella and/or patella tendon. The brace is only intended for one persons use. Indications Patella luxation, Patella sub-luxation, Unspecified patella pain. Contraindications No known Adjustments This product should only be altered by a medical professional person. How to use the support Check that you have the correct size. Some conditions can result in swelling that can mean variations in size. If this is the first time you are using a support it is important to start slowly. Use the support for a short period of time the first day, then increase the use gradually. The support should not be used overnight. Carefully read this instruction sheet before use! Warnings Do not use directly on open wounds. Use only on dry skin. Do not use lotion on your skin. Make sure the straps are not too tight. If any sign of skin irritation occurs, immediately remove the support. Check your skin on a daily basis. Supports made from Neoprene should only be used 3 4 hours at a time. Material Specifications Shell material: 100% Nylon. Filling material: 100% Latex free Neoprene (SBR), straps and pockets from 100% nylon and antislide material from 100% silicone. Zink plated spiral stays. This support is not flame retardant. Washing Instruction Close all Velcro prior to laundering. Use a washing bag. Machine wash in 40 o C (104 o F). Dry flat. Do not tumble dry or dry clean. Who to Contact If any problems occur, remove the support and contact your fitter or store where purchased. ENGLISH InstruCtionS for use Check that the product is complete and without damage. 1. Open the two horizontal straps over the knee. 2. Pull the product over the foot and then up over the legg and position over the knee cap. Make sure that the opening is correct positioned over the knee cap. 3. The padded section around the knee should be positioned on the lateral side of the knee (outside of leg). This will avoide the knee cap from moving in that direction. 4. Pull the two straps in an angle over and under the knee cap. The straps should NOT be positioned over the knee cap. 5. Adjust for comfort.

8 Item No. Side Size 15 cm above mid patella Left X-Small cm Left Small cm Left Medium cm Left Large cm Left X-Large cm Left XX-Large cm Right X-Small cm Right Small cm Right Medium cm Right Large cm Right X-Large cm Right XX-Large cm Camp Scandinavia AB. Karbingatan 38 SE Helsingborg. Sweden Phone Camp Scandinavia AB, August Tel Fax SVERIGE DANMARK FINLAND NORGE

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones //

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) 6403_6405_MB_1011.indd 1 2011-10-14 14:43:53 Brugsanvisning

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

HP6402, HP6400 1 A B C F D E G 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HP6402, HP6400 1 A B C F D E G 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HP6402, HP6400 1 A B C F D E G 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function Bruksanvisning - svenska... sida 3-12 Brugsanvisning

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere