Niels Henrik Helms Knowledge LAB SDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Henrik Helms Knowledge LAB SDU"

Transkript

1 BIDL-Projektet: Udvikling af generiske metoder 1 Niels Henrik Helms Knowledge LAB SDU

2 Introduktion DetteerdenførstedelafafrapporteringenafandenfaseafBIDL projektet,hvor derskalskeenovergangfraobserverendetilkollaborativpraksisiprojektet Formålogmålfordennedelafprojekteter: Formåletmeddennedelafprojekteteratudviklegeneriskemetoderfor brugerdreveninnovationafdigitalelæremidler,somgivermulighedfor,at læremidlerihøjeregradudviklespåbaggrundafbrugernesbehov,potentialer ogidéer. Måleneer: Udvikling,beskrivelseogafprøvningafmetoderforBrugerdreven innovation herlæggessærligvægtpåprototyper Valideringafsådannemetodergennemafprøvningmedforskellige brugergrupper Beskrivelseafsådannemetoderiformafetoperationeltmetodebatteri Formidlingafetsådanmetodebatteri Rationale Innovationhandleromatskabeennypraksis.Detvilsige,atvibådeskalfindepå nogetnytogfådettilatfungere.idagligtaleskelnerviikkealtidmellem kreativitetoginnovation,menvikangodtafgrænsedetvedatsige,atkreativiteter detatfindepånogetnytoginnovationeratfådettilatfungere.detvilsige,at kreativitetenerknyttettildenenkelte,selvfølgeligikkesomenisoleretø,men mennesketidetssamspilmedenomverden.innovationertilgengældisærliggrad baseretpåatskabeogudvikledettesamspilogersåledesensocialproces.idag 2

3 talervimegetombrugerdreveninnovation.detvilsige,atdemsombrugereller somskalbruge detnye involveresdirekteiudviklingsprocessen. Det giver selvfølgelig umiddelbart mening at fremhæve, at de som skal bruge det nye er involveret i udviklingen af dette. Indledningsvis kan vi således fastslå, at denne involvering sker for både at øge sandsynligheden for, at vi skaberennypraksisogforatudnyttedenkreativitetogevnetilinnovation,som brugerne har. Vi kan ikke basere udviklingen af det nye på særlige eksperter, fordi det netop er brugerne selv, som er eksperter på deres egen praksis. Men samtidigerderselvfølgeligbehovforatinvolvereandreiudviklingsprocessen; nemlig de aktører der har nogle særlige kompetencer i forhold til det, der skal udvikles.detkanværeselveproduktionenaflæremidler(forlagmv.),didaktisk design(uc ere og universiteter), valg af læremidler(cfu erne) og for den sags skyldbrugernesinvolvering(fxantropologerne).vimåsåledesbådegenopfinde ogreproduceredenarbejdsdeling,somhidindtilharværetmellemproducentog brugermedenrækkemellemled.vistårikkeoverfor,menermidtienændret praksisiforholdtillæremidler,somkanforklarespåforskelligemåder,menvel grundlæggende er betinget af en ændret tilgang til data og informationer, hvor skolerikkelængereeraccesspunktertilviden,menlaboratorier,hvoreleverne skallæreathåndtereogskabeinformationogviden.meddettebagtæppekaster vi os derfor ud et projekt, hvor vi vender læremiddeludviklingen på hovedet. Det vil sige, at vi afsøger andre måder end den hidtidige praksis, hvor viden i formaflæremidlerskerved,atdenneellerhinvalideredevidentranslaterestil en formidlingsbar didaktik form gennem forskellige led, hvorefter læreren kan præsenteres for et læremiddel, som reducerer kompleksiteten og tilskriver sig enautoritet. Detteerdenrigtigevidenfor2.Klasse,dennevidenvil foregå på den rigtige måde, hvis du følger anvisningerne. Den endelige validering af produktet sker gennem praksis: Virker det eller virker det ikke? Nu ændrer vi altså denne model, hvorefter slutbrugeren ikke bare bliver aftager, men også producentellerihvertfaldmedproducent.nuerlærerenogeleverneselvfølgelig altid medproducenter af læremidler forstået på den måde, at læremidlet først bliver til andet end et latent middel, når det bruges. Men i den brugerdrevne udgavesøgervividenoginnovativpraksisinetoppraksissomindholdogform 3

4 for fremtidige læremidler. Vi skaber nu former for samarbejdskonstellationer, hvorvidenskabesihorisontalerelationerogikkeivertikale.menforatgøredet harvibehovformmåderatseogartikulerepraksis.idenindledendefaseharvi herbeskrivelserneoganalysernefraantropologerne,hvorvinubevægerosindi ennyfase,hvorviskaloversættedisseiagttagelserogkombineredemmedde forskellige udvikleres kreativitet med henblik på at skabe udkast, som kan oversættes til prototyper af producenterne. Den genetiske forskel på udkast og prototyperkanskitserespåfølgendemåde: Udkast/Skitse Prototype Inspirativ Beskrivende Foreslående Testende Udforskende Finjusterende Tentativ Specifik (Egentilvirkningefter:EfterBuxton,Bill,SketchingUserExpiriences2007) Udkastetersåledesenåbningfor,hvaddetkunnevære,mensprototypeneret eksempelpå,hvordan det er.menibeggetilfældeer tingene altsåbrobyggere ogtalerør.deøgersandsynlighedenafogmulighedenforgensidige meningstilskrivningermellemdeneksisterendepraksisogvisioneromennyog ændretmådeatgøretingpå.brugerneercentralebåde,fordideerendelafden eksisterendepraksis,somnaturligvisindgåriskabelsenafenny.ogfordide typiskogsåvilværedefremtidigebrugere.brugereervigtigei innovationsprocesser,ogsærligtinteressante,fordideerenvæsentligdelafden fremtid,somdesignafinnovationhandlerom.tingeneskabersprogiforholdtil dennuværendepraksis,mendeerførstogfremmestmulighedenforat artikulereogitalesætteenmuligfremtid. Men tingene setsomenreifikationellernetopentingsliggørelseafenproces, somdesåledesogsåindgåri,udviklersigaltsåogsåovertid.ideninitialefaseer dertaleomudkast,somåbneropogskaberyderligedynamikideneksplorative udforskningafenmuligfremtid.overtidlukkerdesigmere prototyperne dernokkanforkastes,mensomindeholderstørreinvesteringerafbådefaglige 4

5 ressourcer,tidogøkonomi:dennebalancekanikkesættespåformel,mendeter klartatudkastogprototypererheltafgørendeforudviklingen.deterde,fordi denetopgørdetmuligtatskabemeningstilskrivelseogejerskabibådeen brugerogenbrugerudviklersammenhæng.detnæstespørgsmålerså,hvordan kanviskabeudkast?hvordankommervifraiagttagelserneafdenhidtidige praksistiludkasttilenny? Cafe modellen Café modellenerenformforstruktureretbrainstorm,hvordeltagerneskifter mellemforskelligecafeborde,hvordererpræsenteretnogleinitialeidéer. Formåleterså,atdeltagerneudviklerpådisseidéermedskiftendeperspektiver. Tilhvertcafeborderderknyttetenvært,derblivervedcafébordetoghartil opgaveatstyrediskussionenogefterfølgendeiplenumatpræsenterecentrale udsagnfradiskussionerne. UmiddelbartindenjulgennemførteviensådanøvelseiforbindelsemedBIDLprojektet.Afsættetvarfireidéertildigitalelæremidler: Ide Forslag/skitse DigitalStorytellingfx Interaktivhjemmeside,hvorelevernekanarbejdemed vedhjælpafsms kreativskrivning Sundogsjovmad og Madsite,hvorelevernekanarbejdemedopskrifter,idéerog digitalemedier fågoderådomsundogsjovmad Potentialerfor forældreinvolveringogbrugafwikiogudviklingaf GoogleEarthmedfokuspåmad. Etlæremiddel,hvor Øgetelevaktivitetogkravomletteretekniskoverførselfra YouTubeog kameratilhjemmeside.sikkerhedsmæssigeproblemerift. mobilcameraerbruges YouTube. inaturfag? Intelligente Stortbehovforsærligefagligeogfagdidaktiske legepladserifagene legepladser.eksempelvishistorieværkstedet. Denglobaledimension Alleredemegeteksisterendematerialeogmuligheder.Behov 5

6 iundervisningen forøgetkendskabogmodellerfordidaktiskintegration. meddigitalemedier Diskussionerneogidéudvekslingenfremhævedeikkemindstfølgende: Frapraktikerside:Mulighederneforintegrationoganvendelighed.Cases på,hvordandetkanbrugesogbehovetforstabilitet. Fraforlagsside:Sværtatskabe sunde forretningsmodeller,hvisderikke skerudviklingafhybridmodeller,somogsåmedtænkerellermåske ligefremerbaseretpåmeretraditionellelæremidler(læsbøger).ellerser deringenefterspørgselogdetsværtatbringemidlerneibrug. Fradedidaktiske teoretikeres side:forskelligeformerforweb2.0har storemulighederforelevengagerendeundervisningogkollaborativ læring. Udfordringenersåledesatudvikleikkemindstweb2.0læremidler,somer operationelleihverdagspædagogikken,hvorfxtilknyttedelærebøgerangiver retningogstruktur,såpraktikernekananvendedisseressourcer. Ogsåde indkøbsansvarligeallokererressourcertildigitalelæremidler. Densidstedelafworkshoppentogafsæticases,somyderligeredemonstrerede netopudfordringenvedatgåfrahverdagspædagogikkensproblemstillingertil anvendelseaf nye medier. DennæsteudfordringforBIDL projekteterdermedenoversættelseafskitsertil prototyperisamarbejdemedforlagoguni C. 6

7 Bilag:Cases Case:Johanne Johannehartreklasserommandagen.Først4.ctotimertilmatematik,så6.ato timertildanskogtilsidstfysikmed9.b. Johanneerganskegodtilatunderviseimatematikogfysik,menharmindre erfaringmeddansk oghunharikkelinjefagidansk.imatematikogfysikhar hungodfornemmelseaf,hvoreleverneer oghvaddeharbrugforhverisær.så nårhununderviserimatematikogfysikvælgerhunnogleafopgaverneog forklaringernefralærebogen,meninddrageroftestmaterialersomhunhargode erfaringermed.detkanværematematikprogrammerpåinternettetellerdetkan væremereprojektarbejdsorienteredeforløbsomfxatelevernei9.bskal indrettederesegetkollegieværelsefxmedbrugafikeasrumbyggerellergoogle sketchup.på6.klassetrinlaverhunaltidetprojekthvoreleverneskaludvikleen kassebagerenkanbrugetilatpakkesinekagerindi deterdermasseraf kompetenceorienteretmatematiki. Eleverneerfordeflestesvedkommendeengageredeogdeltageraktivti undervisningen.menderernogleeleversomikkesynesdeterlet ellersomhar sværtvedathåndterekravetomselvstændighed despørgerkonstantomhvad deskaloghvordan.johanneharenopfattelseafatdeikke forstår matematik. Nogleafdemendermedatlavelarm.Johannesynesindimellemdeterhårdt arbejdeatskulleholdestyrpåalledemangeelevtyper samtidigmedathun skalfindepåogorganisereundervisningen. IdanskerJohannelangtmereafhængigaflærebogssystemet oggladforatdet findes.hunfølgerarbejdsgangenogregnerdervedmedathunkommerigennem denødvendigefagligeområder.meneleverneerikkenærsåengageredeog gladeforhendesundervisningsomimatematikogfysik,såhunvillenaturligvis gerneværemereprojektarbejdsorienteret hunersikkerpåathviseleverne arbejdermereselvstændigtmedopgaverne,såudviklerdebådemere 7

8 kompleksekompetencerogdefårstørremotivationforarbejdet.menskalhun gådenvej,skalhunhavehjælp. Johanneharmedandreordendeludfordringer kanlæremidlerhjælpemedat løsedem bådeidanskogmatematik/naturfag? Gruppe1arbejdermedJohanneimatematikognaturfag. Gruppe2arbejdermedJohanneidansk. Hunskalbl.a.havehjælptil: Udvalgafprojekteroglæringsobjekter Valgafpassendefagligtindhold Organiseringafsamarbejdet Struktureringafprocessen differentieret Overblikoverelevernesarbejde Differentieretfeedbacktileleverne 8

9 Case:Katrine Katrineinddrageritpåallemuligemåderisinundervisning(særlignaturfaglige fagogdansk).fxbrugerelevernederesmobiltelefonersomvideokameraertilat optageforsøgifysik;katrineviserfilmfrayoutube fxthecocacola&menthosforsøgetogopsendelseafrumfærger,huninddragersimuleringsværktøjersom GeogebraogNetLogo,hunladerelevernearbejdepåwhiteboardetmedderes fællespræsentationer,hunlaverprojektarbejdemedeleverneidrabssagmelved ogfuturecityosv. Katrinehartotingdernagerhende.Fordetførsteerhunaltiditvivlomhvorvidt hunfaktisknårdefagligemål ogerhunikkeitvivlomdet,erhunihvertfald altidiforsvarspositionnårkollegerellerforældrespørgerhendeomdettesvære spørgsmål. FordetandeterKatrineofteretalenemedsineideer ogvilgernebådevære bedretilatdeledemmedsinelærerkolleger særlignudahunerblevet Skolebibliotekar. Oghunvilgernefindemåderatsamarbejdemedlærernepåsitegetteam fordi hungernevilgørearbejdetmeretværfagligt.menproblemerneerpådenene sideatnogleafhendeskollegersynesdeterforusikkert/uoverkommeligtat arbejdesåmegetmeditsomkatrinevil ogpådenandensideerdetaltidet kæmpeorganisatoriskarbejde sådetvilleværerartmednogethjælptil projektstyring. Gruppe3arbejdermedhvordanKatrinekanfåstøttetilatvurderedetfaglige indholdisineprojekter ogtilatundersøgeomdefagligemålnåsafeleverne. Gruppe4arbejdermedatfindemåderKatrinesomskolebibliotekarkanformidle sineegneogandresgodeit baseredematerialertilkollegerne.hvordankan skolebibliotekarenbliveomdrejningspunktforpædagogiskudviklingoggensidig inspirationpåskolen? 9

10 Gruppe5arbejdermedatudviklemåderatunderstøtteatlærerekanarbejde sammenpåtværsaffag,klasserogårgange. 10

11 METODEUDVIKLINGSSEMINAR eller velkommen til fase 2 Innovation - ORIGIN mid 16th cent.: from Latin innovat- renewed, altered, from the verb innovare, from in- into + novare make new (from novus new ). Program: : Oplæg om rammer for brugerdrevne innovationsprocesser og innovation i praksis. Specielt brugen af prototyper i brugerdrevne innovationsprocesser : Pause : Café-øvelse med idéudvikling : Frokost i Vandrehallen : Cases og generiske metoder til brugerdreven innovation :Pause : Gruppearbejde: Feltstudiet og de generiske metoder diskuteres og relateres til de ideer, der genereres under formiddagens caféøvelse med henblik på at generere ideer til konkrete metoder som forlag og e-virksomheder kan anvende i deres arbejdsprocesser : Præsentation og afslutning Tilgang: At læremiddeludvikling ses som udvikling af en praksis ikke som udvikling af et læremiddel At brugernes praksis er udgangspunktet og skal belyses gennem fx. etnologiske og etnografiske metoder. At brugerne skal opleve nye idéer for at overskride deres egen praksis. At der dermed er tale om en dynamisk proces, hvor afdækning af praksis og afprøvning af prototyper løbende dokumenteres og indgår i udviklingsprocessen. 1

12 Mange tilgange Brugerne har sandheden - erkendte og ikke erkendte behov Laboratorier Participatory Design Stor Skala Innovation Forskellige positioner - forskellige baner Praksis Laboratorium Ny praksis Udviklingsprojekt Udvikling 1 og 2 Det specialiserede samfund. Funktionsuddifferentiering, objektivering,videnskabliggørelse - kvalifikationssamfundet. Udviklingsafdelingen. Eksperten som innovator. - Ham Det procesuelle samfund. Fokus på processer. Intern innovation. Kernekompetence - Os 2

13 Udvikling 3 3-eren Det innovative samfund. Flerhed af tilgange. Emergerende viden skabt gennem netop flerhed. Kernekompetence som ressource og blokering. Brugeren som ekspert. - Dem Altså brugeren - Han, hun, de har svaret 3

14 Kreativitet og innovation Kreativitet ses ofte som noget særligt fx som den enkeltes særlige måske kunstneriske skaberevne, hvorimod innovation mere betragtes som en systematisk måde at transformere kreativitet til noget operationelt. Det noget skal helst og så kunne markedsføres og sælges. Innovation Innovation is the specific instrument of entrepreneurship the act that endows resources with a new capacity to create wealth. Innovation indeed creates a ressource: There is no such thiming as a ressource until man finds use for something in nature thus endows it with economic value (Drucker 1993 p.27) Innovationsmodel Fra den heroiske innovationsmodel, hvor der den geniale med masterplan ved, hvad der skal skabes og hvordan til den kombinatoriske- og den organiske- model for innovation, hvor forskellige kompetencer og udviklinger bringes i spil med hinanden. Vi skal forstå innovation som en social proces - netværker Det er en model, som dels ligger som en del af vores arketype 4

15 Traditionel teoretisk koncipiering af viden Vidensproduktionssfære Formidlingssfære Viden produceres af Transmission af viden "eksperter" gennem gennem medier, forskning konsulentydelser Anvendelssfære Anvendelse undervisning Altid - allerede Nutid Fremtid eksisterende Forskellige former for viden Hvad er det nu for en videnform? 5

16 Læremidler Hvad er det Transmitters Tematiseringer Tidsliggørelser Et læremiddel er En særlig videnform Didaktiseret viden, dvs Formiddelbar og valideret ved Udsættelse Et læremiddel Muliggør kommunikation også i en udvidet didaktisk relation Reducerer kompleksitet Skaber handlerum i handletvang 6

17 Skolen Skolen er en skole er en skole Autencitetskravet skifter Fra middel til mål Fremmed - Disneyworld er fake fake i stedet for real fake Pine & Gilmore Udfordring for læremidler Deltagelse, tingsliggørelse - emergerende aktanter - vs transmitters Udfordringerne - læremidlers rolle? 7

18 Udviklingen Innovation Brugerdreven innovation Kompleks brugerdreven Innovation Kontingent Kompleks Brugerdreven Innovation Pointer Innovation er en social læreproces Innovation handler om udvikling af viden i sociale relationer En social læreproces er en form for praksis Praksis er en proces, som består af meningsforhandling og reifikation Praksis defineres af og konstituerer kontekster Kontekster forstået som både tilstande og rammer indeholder potentialet til at transformere rum til steder Relationerne skaber nye former for koblinger mellem de forskellige former for videnslæringsrum der dermed får nye muligheder for fremmed og selviagttagelse. Forskellige positioner - forskellige baner Praksis Laboratorium Ny praksis Udviklingsprojekt 8

19 Koncept for brugerdreven innovation (ESBT) Systematisk tilgang til udvikling af nye produkter, serviceydelser mv., der bygger på udforskning eller inddragelse af brugernes liv, identitet, praksis og behov, herunder ikke-erkendte behov. Ting To design digital artifacts is to design people s lives. (Lövgren p.1) Udgangspunktet changing existing situations into preferred ones (Simon) constructed from messy problematic sitations (Schön) 9

20 Udfordringen er bl.a.: Det, at brugerne spørges om noget, de ikke ved - nemlig, hvordan en given praksis vil se ud, når den bliver medieret af en ny it-applikation Banker vs skoler!! Og videre At brugere, udviklere og forskere etablerer et udviklingsfællesskab, hvor de distinkte kompetencer fastholdes. At forskere, udviklere og brugere tilhører forskellige praksisfællesskaber, som har hver deres distinkte kompetencer, som i kvalificerede dialoger kan udvikle emergerende viden og nye praksisser. FRAME-modellen Frame-modellen er en optik for, hvordan innovationsprocessens elementer kan identificeres og tydeliggøres. Det er samtidig en dynamisk model, idet den sætter fokus på både hensigter, udbytte og hvordan de forholder sig til relationer, aktører, aktiviteter og ikke mindst hvordan disse elementer påvirker hinanden. 10

21 FRAME-modellen MODUS M = f(o*d*u*s) Tanken er at mening i forhold til, hvordan et system er medkonstituerende i et praksisfællesskab er en funktion af O=operationalitet, D=dynamik, U=udbytte og S=stabilitet. Ressourcer Löwgren, J., Stolterman, E. (2004). Thoughtful interaction design: A design perspective on information technology. Cambridge, Mass.: MIT Press. F Grønbæk, K. Rapid Prototyping With Fourth Generation Systems An Empirical Study, Information Technology & People Year: 1989 Volume: 5 Number: 2 Schön, D. A. (1987). Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. Simon, H. (1969). The Science of the Artificial. Cambridge, MA: The MIT Press. Tuomini, Ilkka (2006). Networks of Innovation Change and Meaning in the Age of the Internet. Oxford University Press 11

METODEUDVIKLINGSSEMINAR eller velkommen til fase 2

METODEUDVIKLINGSSEMINAR eller velkommen til fase 2 METODEUDVIKLINGSSEMINAR - 15.12.09 eller velkommen til fase 2 Innovation - ORIGIN mid 16th cent.: from Latin innovat- renewed, altered, from the verb innovare, from in- into + novare make new (from novus

Læs mere

Brugerdreven innovation - Et metodisk blik Niels Henrik Helms, Knowledge Lab Syddansk Universitet

Brugerdreven innovation - Et metodisk blik Niels Henrik Helms, Knowledge Lab Syddansk Universitet Brugerdreven innovation - Et metodisk blik Niels Henrik Helms, Knowledge Lab Syddansk Universitet - Out of the Box? Out of the Box(2)? Hvordan gør man så det? At kende kassen At have det fremmede blik

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

INNOVATION I ADMINISTRATIONEN

INNOVATION I ADMINISTRATIONEN AGENDA Et lille oplæg «Innovation i øjenhøjde» Introduktion Idéudvikling Tematisering Udvælgelse 2 INNOVATION i øjenhøjde 3 EN KREATIV OPGAVE Tegn en hund 4 HJERNEN ER MØNSTERDANNER 5 LÆS DETTE: Igføle

Læs mere

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker At skabe ideer er at være kreativ, at omsætte ideer til resultater er at være innovativ. At gøre det organiseret og brugerorienteret er det

Læs mere

Den 4. november MERVÆRDI LAB

Den 4. november MERVÆRDI LAB Den 4. november MERVÆRDI LAB 1 Program Før frokost: Rammesætning Fokusering og merværdi Efter frokost: Test og merværdi Ekspertpanel 2 Vores formål med i dag Udfordre os selv og jer: hvordan kan merværdien

Læs mere

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Baggrund En stor innovationskraft er ikke bare afgørende for den offentlige sektors legitimitet. Også sektorens

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Plan for Workshop 5. 12.45-12.50 Introduktion til workshop 12.50-13.25 Præsentation af projekt 13.25-13.45 Fælles diskussion

Plan for Workshop 5. 12.45-12.50 Introduktion til workshop 12.50-13.25 Præsentation af projekt 13.25-13.45 Fælles diskussion Plan for Workshop 5 12.45-12.50 Introduktion til workshop 12.50-13.25 Præsentation af projekt 13.25-13.45 Fælles diskussion Roskilde Universitet Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Kevin Mogensen,

Læs mere

program for brugerdreven innovation

program for brugerdreven innovation Det vidste du ikke om program for brugerdreven innovation Resultater af midtvejsevalueringen af program for brugerdreven innovation www.brugerdreveninnovation.dk www.ebst.dk Første program af sin slags

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer.

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. v/ Paul Natorp og David Storkholm, KaosPiloterne 2011 Hvad er innovation? Innovation er processen, der frembringer nye idéer og gør dem værdiskabende for samfundet.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2016 HF

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere @sejer FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren o5ere

Læs mere

FabLab@school: dannelse af den næste generation af kreative tænk

FabLab@school: dannelse af den næste generation af kreative tænk @sejer FabLab@school: dannelse af den næste generation af kreative tænk Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren oftere end

Læs mere

Brugerdreven innovation af digitale læremidler

Brugerdreven innovation af digitale læremidler Brugerdreven innovation af digitale læremidler Generel projektbeskrivelse (7200 anslag) Baggrund De seneste årtier er der investeret en del ressourcer i at fremme brugen af digitale læremidler og læringsressourcer

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11. Innovation Metropol Dorrit Sørensen

Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11. Innovation Metropol Dorrit Sørensen Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11 Innovation Metropol Dorrit Sørensen Tilgang Hvis eleverne skal lære at være innovative, skal vi nytænke hele vores måde at tænke viden,

Læs mere

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM?

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? PROCES- & YDELSESBESKRIVELSE Nærværende udkast til en proces- & ydelsesbeskrivelse er udarbejdet på baggrund af et møde mellem

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune. Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring

Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune. Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring Baggrund for Smart City arbejde Ansøgning til EU ICT PSP 2011 Tværkommunalt

Læs mere

2. udgave 2013. 1. udgave af innovationsstrategien blev udgivet 2007 Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, Aarhus C

2. udgave 2013. 1. udgave af innovationsstrategien blev udgivet 2007 Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, Aarhus C It has to be an experimental culture. There has to be an enthusiasm for new ideas. You have to have a culture that s willing to explore new ideas, test them and then get rid of them if they re not good

Læs mere

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Karsten Gynther Projektleder for programmet IT og læring Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Medlem af ledelsesgruppen

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse. Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott

Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse. Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott Disposition Motivering af forløbet Unge og medier Design af Unge

Læs mere

OPALL d. 19 juni 2013

OPALL d. 19 juni 2013 OPALL d. 19 juni 2013 Hvordan kan du arbejde med innovation? Oplæg v. Stinne Fraas og Hanne Skov Kreativitet Latin creare: at skabe, og det græske krainein der betyder at opfylde og indfri. Evnen til at

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

User Innovation Management og Maxi projektet

User Innovation Management og Maxi projektet User Innovation Management og Maxi projektet Pernille Bertelsen Forskningsgruppen for Tekno-Antropologi og Participation Institut for Planlægning Aalborg Universitet (Annne Marie Kanstrup og Christian

Læs mere

Didaktik 2.0. læremiddelkultur. mellem tradition og innovation. Af Karsten Gynther, lektor

Didaktik 2.0. læremiddelkultur. mellem tradition og innovation. Af Karsten Gynther, lektor Didaktik 2.0 læremiddelkultur mellem tradition og innovation Af Karsten Gynther, lektor 6 Læremiddel.dk Nationalt Videncenter for Læremidler har netop afsluttet et 2-årigt udviklingsprojekt, Læremiddelkultur

Læs mere

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer DTU Informatik, Richard Petersens Plads, Bygning 321, 2800 Kongens Lyngby www.lydteknologi.dk,

Læs mere

Forum for læremiddeldidaktik. Fra instruktionsmateriale til design for designere

Forum for læremiddeldidaktik. Fra instruktionsmateriale til design for designere Forum for læremiddeldidaktik Fra instruktionsmateriale til design for designere Dagens program 1. Præsentation af Forum 2.Almen læremiddeldidaktik - Hvad er et læremiddel? - Læremiddeltypologi eller -landskab?

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Sundheds-entreprenører og innovatorer

Sundheds-entreprenører og innovatorer HUSK TILMELDING TIL VALGFAG Sundheds-entreprenører og innovatorer Internationalt valgfag på modul 13 Valgfaget er udviklet i samarbejde med Windesheim University of Applied Sciences, og med støtte fra

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling - en introduktion Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling faglig kommunikationsform styrke anvendelse af læremidler i praksis institutionel afsender faglig og professionel

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Læs mere

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen Tina Lynge Hvem er vi og hvordan arbejder vi? blev stiftet december 2001 med det formål at fungere som organisatorisk ramme for arbejdet

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

SCENARIER. Forelæser: Nanna Inie September 2015

SCENARIER. Forelæser: Nanna Inie September 2015 SCENARIER Forelæser: Nanna Inie September 2015 dagsorden: feedback på skriveøvelse dagens case ontologi // epistemologi scenarier - åh min gud det er fedt herlighedscitater Når det er sagt, så er det afgørende

Læs mere

Workshop: IT- fagdidaktik Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d. Læremiddel.dk. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler

Workshop: IT- fagdidaktik Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d. Læremiddel.dk. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Workshop: IT- fagdidaktik Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d. Læremiddel.dk http://laeremiddel.dk/ Anslag Digitale teknologier giver mulighed for forandring (transformation) af undervisning og læring,

Læs mere

Digital produktion - leg og læring på begyndertrinnet

Digital produktion - leg og læring på begyndertrinnet Digital produktion - leg og læring på begyndertrinnet Vejle den 19.11.2012 Birgitte Holm Sørensen Forskningslab: IT og Læringsdesign (ILD) Aalborg Universitet København Mastermodul IKT og læring i folkeskolen

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Diskussionen om it i matematikundervisningen. Morten Misfeldt Aalborg Universitet

Diskussionen om it i matematikundervisningen. Morten Misfeldt Aalborg Universitet Diskussionen om it i matematikundervisningen Morten Misfeldt Aalborg Universitet Baggrund Minsteriet nedsatte i starten af 2012 en arbejdsgruppe med henblik på at udnerstøtte matematiundervisningen I DK

Læs mere

Den digitale Erhvervsskole i et forandringsledelsesperspektiv

Den digitale Erhvervsskole i et forandringsledelsesperspektiv Den digitale Erhvervsskole i et forandringsledelsesperspektiv Karsten Gynther Docent Center for Skole og Læring University College Sjælland. kgy@ucsj.dk Baggrund /metode Oplægget tager afsæt i en rapport

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Øjebliksindflydelse. eller vedvarende adfærdsændring? Det handler om kontekst

Øjebliksindflydelse. eller vedvarende adfærdsændring? Det handler om kontekst Øjebliksindflydelse eller vedvarende adfærdsændring? Det handler om kontekst Jeg er: Navn: Sandra Burri Gram-Hansen Nuværende stilling: Studieadjunkt/Phd, e-learning Lab, Center for User driven Innovation,

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

- en efteruddannelsesmodel rettet mod faglig og pædagogisk opkvalificering af undervisere.

- en efteruddannelsesmodel rettet mod faglig og pædagogisk opkvalificering af undervisere. - en efteruddannelsesmodel rettet mod faglig og pædagogisk opkvalificering af undervisere. Networking between schools is increasingly recognized as a key driver of school improvement in so far as it encourage

Læs mere

Næste skridt i innovationsprocessen

Næste skridt i innovationsprocessen Næste skridt i innovationsprocessen Status Næste skridt Oplæg gruppearbejde 2011 Status Innovation er introduceret som begreb, kendskab til modeller og principper der understøtter skabelse af innovation

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Hvad er læringsplatforme?

Hvad er læringsplatforme? Læringsplatform og didaktik en introduktion Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Denne artikel vil introducere didaktiske begreber til refleksion omkring læringsplatforme

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

VIDENBYEN FREDERIKSBERG. Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner

VIDENBYEN FREDERIKSBERG. Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner VIDENBYEN FREDERIKSBERG Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner GENERELLE TENDENSER OM INNOVATION Partnerskaber om innovation: I dag skabes

Læs mere

Realkompetence. Niels Henrik Helms

Realkompetence. Niels Henrik Helms Realkompetence Niels Henrik Helms Formål: At kompetencer, som er erhvervet indenfor folkeoplysning og deltagelse i frivillige aktiviteter, kan dokumenteres og valideres med henblik på at styrke den enkeltes

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Innovationsforståelser Lektor Carsten Bergenholtz (cabe@mgmt.au.dk) Department of Management School of Business and Social Sciences Aarhus University

Læs mere

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN LÆREMIDDELLANDSKABET læremiddellandskabet Fra læremiddel til undervisning Jens Jørgen Hansen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Nationale mål, resultatmål og Fælles Mål Tre nationale mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

DesignBildung: Eleven som digital fabrikant og kreativ tænker i den danske folkeskole

DesignBildung: Eleven som digital fabrikant og kreativ tænker i den danske folkeskole www.engagingexperience.dk/hellerup.pdf DesignBildung: Eleven som digital fabrikant og kreativ tænker i den danske folkeskole Ole Sejer Iversen, Professor, Ph.D. Aarhus University oiversen@cavi.au.dk Hvordan

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Resumé. Rapporten belyser følgende spørgsmål:

Resumé. Rapporten belyser følgende spørgsmål: Resumé 1.1 Formål og metode Kan vi lære af de andre? Udenlandske erfaringer med e- læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere er en afrapportering af et

Læs mere

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21.

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21. Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik Undervisere: Lektor Morten Misfeldt Kursusperiode: 7. september 2013 21. januar 2014 ECTS-points: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg

Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg Børnebibliotekaren som connector Fremtidens børn i fremtidens biblioteker - Middelfart d. 2. oktober 2008 Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg Mit fagbibliotek

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

Det magiske læremiddellandskab

Det magiske læremiddellandskab Det magiske læremiddellandskab Et perspektiv på web 2.0 læremidler Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til Undervisning, Akademisk forlag 2010. Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.dk) Læremiddel.dk og Udvikling

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere