Niels Henrik Helms Knowledge LAB SDU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Henrik Helms Knowledge LAB SDU"

Transkript

1 BIDL-Projektet: Udvikling af generiske metoder 1 Niels Henrik Helms Knowledge LAB SDU

2 Introduktion DetteerdenførstedelafafrapporteringenafandenfaseafBIDL projektet,hvor derskalskeenovergangfraobserverendetilkollaborativpraksisiprojektet Formålogmålfordennedelafprojekteter: Formåletmeddennedelafprojekteteratudviklegeneriskemetoderfor brugerdreveninnovationafdigitalelæremidler,somgivermulighedfor,at læremidlerihøjeregradudviklespåbaggrundafbrugernesbehov,potentialer ogidéer. Måleneer: Udvikling,beskrivelseogafprøvningafmetoderforBrugerdreven innovation herlæggessærligvægtpåprototyper Valideringafsådannemetodergennemafprøvningmedforskellige brugergrupper Beskrivelseafsådannemetoderiformafetoperationeltmetodebatteri Formidlingafetsådanmetodebatteri Rationale Innovationhandleromatskabeennypraksis.Detvilsige,atvibådeskalfindepå nogetnytogfådettilatfungere.idagligtaleskelnerviikkealtidmellem kreativitetoginnovation,menvikangodtafgrænsedetvedatsige,atkreativiteter detatfindepånogetnytoginnovationeratfådettilatfungere.detvilsige,at kreativitetenerknyttettildenenkelte,selvfølgeligikkesomenisoleretø,men mennesketidetssamspilmedenomverden.innovationertilgengældisærliggrad baseretpåatskabeogudvikledettesamspilogersåledesensocialproces.idag 2

3 talervimegetombrugerdreveninnovation.detvilsige,atdemsombrugereller somskalbruge detnye involveresdirekteiudviklingsprocessen. Det giver selvfølgelig umiddelbart mening at fremhæve, at de som skal bruge det nye er involveret i udviklingen af dette. Indledningsvis kan vi således fastslå, at denne involvering sker for både at øge sandsynligheden for, at vi skaberennypraksisogforatudnyttedenkreativitetogevnetilinnovation,som brugerne har. Vi kan ikke basere udviklingen af det nye på særlige eksperter, fordi det netop er brugerne selv, som er eksperter på deres egen praksis. Men samtidigerderselvfølgeligbehovforatinvolvereandreiudviklingsprocessen; nemlig de aktører der har nogle særlige kompetencer i forhold til det, der skal udvikles.detkanværeselveproduktionenaflæremidler(forlagmv.),didaktisk design(uc ere og universiteter), valg af læremidler(cfu erne) og for den sags skyldbrugernesinvolvering(fxantropologerne).vimåsåledesbådegenopfinde ogreproduceredenarbejdsdeling,somhidindtilharværetmellemproducentog brugermedenrækkemellemled.vistårikkeoverfor,menermidtienændret praksisiforholdtillæremidler,somkanforklarespåforskelligemåder,menvel grundlæggende er betinget af en ændret tilgang til data og informationer, hvor skolerikkelængereeraccesspunktertilviden,menlaboratorier,hvoreleverne skallæreathåndtereogskabeinformationogviden.meddettebagtæppekaster vi os derfor ud et projekt, hvor vi vender læremiddeludviklingen på hovedet. Det vil sige, at vi afsøger andre måder end den hidtidige praksis, hvor viden i formaflæremidlerskerved,atdenneellerhinvalideredevidentranslaterestil en formidlingsbar didaktik form gennem forskellige led, hvorefter læreren kan præsenteres for et læremiddel, som reducerer kompleksiteten og tilskriver sig enautoritet. Detteerdenrigtigevidenfor2.Klasse,dennevidenvil foregå på den rigtige måde, hvis du følger anvisningerne. Den endelige validering af produktet sker gennem praksis: Virker det eller virker det ikke? Nu ændrer vi altså denne model, hvorefter slutbrugeren ikke bare bliver aftager, men også producentellerihvertfaldmedproducent.nuerlærerenogeleverneselvfølgelig altid medproducenter af læremidler forstået på den måde, at læremidlet først bliver til andet end et latent middel, når det bruges. Men i den brugerdrevne udgavesøgervividenoginnovativpraksisinetoppraksissomindholdogform 3

4 for fremtidige læremidler. Vi skaber nu former for samarbejdskonstellationer, hvorvidenskabesihorisontalerelationerogikkeivertikale.menforatgøredet harvibehovformmåderatseogartikulerepraksis.idenindledendefaseharvi herbeskrivelserneoganalysernefraantropologerne,hvorvinubevægerosindi ennyfase,hvorviskaloversættedisseiagttagelserogkombineredemmedde forskellige udvikleres kreativitet med henblik på at skabe udkast, som kan oversættes til prototyper af producenterne. Den genetiske forskel på udkast og prototyperkanskitserespåfølgendemåde: Udkast/Skitse Prototype Inspirativ Beskrivende Foreslående Testende Udforskende Finjusterende Tentativ Specifik (Egentilvirkningefter:EfterBuxton,Bill,SketchingUserExpiriences2007) Udkastetersåledesenåbningfor,hvaddetkunnevære,mensprototypeneret eksempelpå,hvordan det er.menibeggetilfældeer tingene altsåbrobyggere ogtalerør.deøgersandsynlighedenafogmulighedenforgensidige meningstilskrivningermellemdeneksisterendepraksisogvisioneromennyog ændretmådeatgøretingpå.brugerneercentralebåde,fordideerendelafden eksisterendepraksis,somnaturligvisindgåriskabelsenafenny.ogfordide typiskogsåvilværedefremtidigebrugere.brugereervigtigei innovationsprocesser,ogsærligtinteressante,fordideerenvæsentligdelafden fremtid,somdesignafinnovationhandlerom.tingeneskabersprogiforholdtil dennuværendepraksis,mendeerførstogfremmestmulighedenforat artikulereogitalesætteenmuligfremtid. Men tingene setsomenreifikationellernetopentingsliggørelseafenproces, somdesåledesogsåindgåri,udviklersigaltsåogsåovertid.ideninitialefaseer dertaleomudkast,somåbneropogskaberyderligedynamikideneksplorative udforskningafenmuligfremtid.overtidlukkerdesigmere prototyperne dernokkanforkastes,mensomindeholderstørreinvesteringerafbådefaglige 4

5 ressourcer,tidogøkonomi:dennebalancekanikkesættespåformel,mendeter klartatudkastogprototypererheltafgørendeforudviklingen.deterde,fordi denetopgørdetmuligtatskabemeningstilskrivelseogejerskabibådeen brugerogenbrugerudviklersammenhæng.detnæstespørgsmålerså,hvordan kanviskabeudkast?hvordankommervifraiagttagelserneafdenhidtidige praksistiludkasttilenny? Cafe modellen Café modellenerenformforstruktureretbrainstorm,hvordeltagerneskifter mellemforskelligecafeborde,hvordererpræsenteretnogleinitialeidéer. Formåleterså,atdeltagerneudviklerpådisseidéermedskiftendeperspektiver. Tilhvertcafeborderderknyttetenvært,derblivervedcafébordetoghartil opgaveatstyrediskussionenogefterfølgendeiplenumatpræsenterecentrale udsagnfradiskussionerne. UmiddelbartindenjulgennemførteviensådanøvelseiforbindelsemedBIDLprojektet.Afsættetvarfireidéertildigitalelæremidler: Ide Forslag/skitse DigitalStorytellingfx Interaktivhjemmeside,hvorelevernekanarbejdemed vedhjælpafsms kreativskrivning Sundogsjovmad og Madsite,hvorelevernekanarbejdemedopskrifter,idéerog digitalemedier fågoderådomsundogsjovmad Potentialerfor forældreinvolveringogbrugafwikiogudviklingaf GoogleEarthmedfokuspåmad. Etlæremiddel,hvor Øgetelevaktivitetogkravomletteretekniskoverførselfra YouTubeog kameratilhjemmeside.sikkerhedsmæssigeproblemerift. mobilcameraerbruges YouTube. inaturfag? Intelligente Stortbehovforsærligefagligeogfagdidaktiske legepladserifagene legepladser.eksempelvishistorieværkstedet. Denglobaledimension Alleredemegeteksisterendematerialeogmuligheder.Behov 5

6 iundervisningen forøgetkendskabogmodellerfordidaktiskintegration. meddigitalemedier Diskussionerneogidéudvekslingenfremhævedeikkemindstfølgende: Frapraktikerside:Mulighederneforintegrationoganvendelighed.Cases på,hvordandetkanbrugesogbehovetforstabilitet. Fraforlagsside:Sværtatskabe sunde forretningsmodeller,hvisderikke skerudviklingafhybridmodeller,somogsåmedtænkerellermåske ligefremerbaseretpåmeretraditionellelæremidler(læsbøger).ellerser deringenefterspørgselogdetsværtatbringemidlerneibrug. Fradedidaktiske teoretikeres side:forskelligeformerforweb2.0har storemulighederforelevengagerendeundervisningogkollaborativ læring. Udfordringenersåledesatudvikleikkemindstweb2.0læremidler,somer operationelleihverdagspædagogikken,hvorfxtilknyttedelærebøgerangiver retningogstruktur,såpraktikernekananvendedisseressourcer. Ogsåde indkøbsansvarligeallokererressourcertildigitalelæremidler. Densidstedelafworkshoppentogafsæticases,somyderligeredemonstrerede netopudfordringenvedatgåfrahverdagspædagogikkensproblemstillingertil anvendelseaf nye medier. DennæsteudfordringforBIDL projekteterdermedenoversættelseafskitsertil prototyperisamarbejdemedforlagoguni C. 6

7 Bilag:Cases Case:Johanne Johannehartreklasserommandagen.Først4.ctotimertilmatematik,så6.ato timertildanskogtilsidstfysikmed9.b. Johanneerganskegodtilatunderviseimatematikogfysik,menharmindre erfaringmeddansk oghunharikkelinjefagidansk.imatematikogfysikhar hungodfornemmelseaf,hvoreleverneer oghvaddeharbrugforhverisær.så nårhununderviserimatematikogfysikvælgerhunnogleafopgaverneog forklaringernefralærebogen,meninddrageroftestmaterialersomhunhargode erfaringermed.detkanværematematikprogrammerpåinternettetellerdetkan væremereprojektarbejdsorienteredeforløbsomfxatelevernei9.bskal indrettederesegetkollegieværelsefxmedbrugafikeasrumbyggerellergoogle sketchup.på6.klassetrinlaverhunaltidetprojekthvoreleverneskaludvikleen kassebagerenkanbrugetilatpakkesinekagerindi deterdermasseraf kompetenceorienteretmatematiki. Eleverneerfordeflestesvedkommendeengageredeogdeltageraktivti undervisningen.menderernogleeleversomikkesynesdeterlet ellersomhar sværtvedathåndterekravetomselvstændighed despørgerkonstantomhvad deskaloghvordan.johanneharenopfattelseafatdeikke forstår matematik. Nogleafdemendermedatlavelarm.Johannesynesindimellemdeterhårdt arbejdeatskulleholdestyrpåalledemangeelevtyper samtidigmedathun skalfindepåogorganisereundervisningen. IdanskerJohannelangtmereafhængigaflærebogssystemet oggladforatdet findes.hunfølgerarbejdsgangenogregnerdervedmedathunkommerigennem denødvendigefagligeområder.meneleverneerikkenærsåengageredeog gladeforhendesundervisningsomimatematikogfysik,såhunvillenaturligvis gerneværemereprojektarbejdsorienteret hunersikkerpåathviseleverne arbejdermereselvstændigtmedopgaverne,såudviklerdebådemere 7

8 kompleksekompetencerogdefårstørremotivationforarbejdet.menskalhun gådenvej,skalhunhavehjælp. Johanneharmedandreordendeludfordringer kanlæremidlerhjælpemedat løsedem bådeidanskogmatematik/naturfag? Gruppe1arbejdermedJohanneimatematikognaturfag. Gruppe2arbejdermedJohanneidansk. Hunskalbl.a.havehjælptil: Udvalgafprojekteroglæringsobjekter Valgafpassendefagligtindhold Organiseringafsamarbejdet Struktureringafprocessen differentieret Overblikoverelevernesarbejde Differentieretfeedbacktileleverne 8

9 Case:Katrine Katrineinddrageritpåallemuligemåderisinundervisning(særlignaturfaglige fagogdansk).fxbrugerelevernederesmobiltelefonersomvideokameraertilat optageforsøgifysik;katrineviserfilmfrayoutube fxthecocacola&menthosforsøgetogopsendelseafrumfærger,huninddragersimuleringsværktøjersom GeogebraogNetLogo,hunladerelevernearbejdepåwhiteboardetmedderes fællespræsentationer,hunlaverprojektarbejdemedeleverneidrabssagmelved ogfuturecityosv. Katrinehartotingdernagerhende.Fordetførsteerhunaltiditvivlomhvorvidt hunfaktisknårdefagligemål ogerhunikkeitvivlomdet,erhunihvertfald altidiforsvarspositionnårkollegerellerforældrespørgerhendeomdettesvære spørgsmål. FordetandeterKatrineofteretalenemedsineideer ogvilgernebådevære bedretilatdeledemmedsinelærerkolleger særlignudahunerblevet Skolebibliotekar. Oghunvilgernefindemåderatsamarbejdemedlærernepåsitegetteam fordi hungernevilgørearbejdetmeretværfagligt.menproblemerneerpådenene sideatnogleafhendeskollegersynesdeterforusikkert/uoverkommeligtat arbejdesåmegetmeditsomkatrinevil ogpådenandensideerdetaltidet kæmpeorganisatoriskarbejde sådetvilleværerartmednogethjælptil projektstyring. Gruppe3arbejdermedhvordanKatrinekanfåstøttetilatvurderedetfaglige indholdisineprojekter ogtilatundersøgeomdefagligemålnåsafeleverne. Gruppe4arbejdermedatfindemåderKatrinesomskolebibliotekarkanformidle sineegneogandresgodeit baseredematerialertilkollegerne.hvordankan skolebibliotekarenbliveomdrejningspunktforpædagogiskudviklingoggensidig inspirationpåskolen? 9

10 Gruppe5arbejdermedatudviklemåderatunderstøtteatlærerekanarbejde sammenpåtværsaffag,klasserogårgange. 10

11 METODEUDVIKLINGSSEMINAR eller velkommen til fase 2 Innovation - ORIGIN mid 16th cent.: from Latin innovat- renewed, altered, from the verb innovare, from in- into + novare make new (from novus new ). Program: : Oplæg om rammer for brugerdrevne innovationsprocesser og innovation i praksis. Specielt brugen af prototyper i brugerdrevne innovationsprocesser : Pause : Café-øvelse med idéudvikling : Frokost i Vandrehallen : Cases og generiske metoder til brugerdreven innovation :Pause : Gruppearbejde: Feltstudiet og de generiske metoder diskuteres og relateres til de ideer, der genereres under formiddagens caféøvelse med henblik på at generere ideer til konkrete metoder som forlag og e-virksomheder kan anvende i deres arbejdsprocesser : Præsentation og afslutning Tilgang: At læremiddeludvikling ses som udvikling af en praksis ikke som udvikling af et læremiddel At brugernes praksis er udgangspunktet og skal belyses gennem fx. etnologiske og etnografiske metoder. At brugerne skal opleve nye idéer for at overskride deres egen praksis. At der dermed er tale om en dynamisk proces, hvor afdækning af praksis og afprøvning af prototyper løbende dokumenteres og indgår i udviklingsprocessen. 1

12 Mange tilgange Brugerne har sandheden - erkendte og ikke erkendte behov Laboratorier Participatory Design Stor Skala Innovation Forskellige positioner - forskellige baner Praksis Laboratorium Ny praksis Udviklingsprojekt Udvikling 1 og 2 Det specialiserede samfund. Funktionsuddifferentiering, objektivering,videnskabliggørelse - kvalifikationssamfundet. Udviklingsafdelingen. Eksperten som innovator. - Ham Det procesuelle samfund. Fokus på processer. Intern innovation. Kernekompetence - Os 2

13 Udvikling 3 3-eren Det innovative samfund. Flerhed af tilgange. Emergerende viden skabt gennem netop flerhed. Kernekompetence som ressource og blokering. Brugeren som ekspert. - Dem Altså brugeren - Han, hun, de har svaret 3

14 Kreativitet og innovation Kreativitet ses ofte som noget særligt fx som den enkeltes særlige måske kunstneriske skaberevne, hvorimod innovation mere betragtes som en systematisk måde at transformere kreativitet til noget operationelt. Det noget skal helst og så kunne markedsføres og sælges. Innovation Innovation is the specific instrument of entrepreneurship the act that endows resources with a new capacity to create wealth. Innovation indeed creates a ressource: There is no such thiming as a ressource until man finds use for something in nature thus endows it with economic value (Drucker 1993 p.27) Innovationsmodel Fra den heroiske innovationsmodel, hvor der den geniale med masterplan ved, hvad der skal skabes og hvordan til den kombinatoriske- og den organiske- model for innovation, hvor forskellige kompetencer og udviklinger bringes i spil med hinanden. Vi skal forstå innovation som en social proces - netværker Det er en model, som dels ligger som en del af vores arketype 4

15 Traditionel teoretisk koncipiering af viden Vidensproduktionssfære Formidlingssfære Viden produceres af Transmission af viden "eksperter" gennem gennem medier, forskning konsulentydelser Anvendelssfære Anvendelse undervisning Altid - allerede Nutid Fremtid eksisterende Forskellige former for viden Hvad er det nu for en videnform? 5

16 Læremidler Hvad er det Transmitters Tematiseringer Tidsliggørelser Et læremiddel er En særlig videnform Didaktiseret viden, dvs Formiddelbar og valideret ved Udsættelse Et læremiddel Muliggør kommunikation også i en udvidet didaktisk relation Reducerer kompleksitet Skaber handlerum i handletvang 6

17 Skolen Skolen er en skole er en skole Autencitetskravet skifter Fra middel til mål Fremmed - Disneyworld er fake fake i stedet for real fake Pine & Gilmore Udfordring for læremidler Deltagelse, tingsliggørelse - emergerende aktanter - vs transmitters Udfordringerne - læremidlers rolle? 7

18 Udviklingen Innovation Brugerdreven innovation Kompleks brugerdreven Innovation Kontingent Kompleks Brugerdreven Innovation Pointer Innovation er en social læreproces Innovation handler om udvikling af viden i sociale relationer En social læreproces er en form for praksis Praksis er en proces, som består af meningsforhandling og reifikation Praksis defineres af og konstituerer kontekster Kontekster forstået som både tilstande og rammer indeholder potentialet til at transformere rum til steder Relationerne skaber nye former for koblinger mellem de forskellige former for videnslæringsrum der dermed får nye muligheder for fremmed og selviagttagelse. Forskellige positioner - forskellige baner Praksis Laboratorium Ny praksis Udviklingsprojekt 8

19 Koncept for brugerdreven innovation (ESBT) Systematisk tilgang til udvikling af nye produkter, serviceydelser mv., der bygger på udforskning eller inddragelse af brugernes liv, identitet, praksis og behov, herunder ikke-erkendte behov. Ting To design digital artifacts is to design people s lives. (Lövgren p.1) Udgangspunktet changing existing situations into preferred ones (Simon) constructed from messy problematic sitations (Schön) 9

20 Udfordringen er bl.a.: Det, at brugerne spørges om noget, de ikke ved - nemlig, hvordan en given praksis vil se ud, når den bliver medieret af en ny it-applikation Banker vs skoler!! Og videre At brugere, udviklere og forskere etablerer et udviklingsfællesskab, hvor de distinkte kompetencer fastholdes. At forskere, udviklere og brugere tilhører forskellige praksisfællesskaber, som har hver deres distinkte kompetencer, som i kvalificerede dialoger kan udvikle emergerende viden og nye praksisser. FRAME-modellen Frame-modellen er en optik for, hvordan innovationsprocessens elementer kan identificeres og tydeliggøres. Det er samtidig en dynamisk model, idet den sætter fokus på både hensigter, udbytte og hvordan de forholder sig til relationer, aktører, aktiviteter og ikke mindst hvordan disse elementer påvirker hinanden. 10

21 FRAME-modellen MODUS M = f(o*d*u*s) Tanken er at mening i forhold til, hvordan et system er medkonstituerende i et praksisfællesskab er en funktion af O=operationalitet, D=dynamik, U=udbytte og S=stabilitet. Ressourcer Löwgren, J., Stolterman, E. (2004). Thoughtful interaction design: A design perspective on information technology. Cambridge, Mass.: MIT Press. F Grønbæk, K. Rapid Prototyping With Fourth Generation Systems An Empirical Study, Information Technology & People Year: 1989 Volume: 5 Number: 2 Schön, D. A. (1987). Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. Simon, H. (1969). The Science of the Artificial. Cambridge, MA: The MIT Press. Tuomini, Ilkka (2006). Networks of Innovation Change and Meaning in the Age of the Internet. Oxford University Press 11

Nr. 1 Marts 2008. Brugerdreven innovation

Nr. 1 Marts 2008. Brugerdreven innovation Nr. 1 Marts 2008 Brugerdreven innovation Indhold Innovation er brugerdreven Niels Henrik Helms, Knowledge Lab 4 Hovedprincipper for brugerdreven innovation Kristina Risom Jespersen, Aarhus Universitet

Læs mere

Nye teknologimedierede klyngeformer

Nye teknologimedierede klyngeformer Nye teknologimedierede klyngeformer ELYK Rapport 10 Udarbejdet af Simon B. Heilesen og Niels Henrik Helms Simon B. Heilesen og Niels Henrik Helms, 2012 Odense og Roskilde Udgivet af Knowledge Lab ISBN

Læs mere

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7 Indhold Indledning... 1 Læringsteori på to niveauer 1 Fremgangsmåde 2 Refleksion-i-handling... 2 At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5 italk og at-vide-i-handling... 5 At designe teknologi

Læs mere

Design-Based Research en introduktion

Design-Based Research en introduktion Design-Based Research en introduktion Karsten Gynther, videncenterchef, Educationlab, www.educationlab.dk,ucsj Formålet med denne artikel er at introducere til principperne i Design-Based Research med

Læs mere

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I Tom Nyvang Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Aalborg Universitet 2008 Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Ph.D.-afhandling indleveret til det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

Brugerdreven forskningsbaseret innovation af didaktisk design et perspektiv på anvendt forskning

Brugerdreven forskningsbaseret innovation af didaktisk design et perspektiv på anvendt forskning Brugerdreven forskningsbaseret innovation af didaktisk design et perspektiv på anvendt forskning Karsten Gynther, lektor cand. pæd. Forskning og Udvikling, University College Sjælland. Behovet for at kunne

Læs mere

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem:

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem: Den pædagogiske værktøjskasse udvikling, koncept og anvendelse Denne artikel præsenterer den pædagogiske værktøjskasse. Værktøjskassen er en samling af ideer og vejledninger til hvordan it og nye metoder

Læs mere

Simulation - en undersøgelse af en metode til brugerdreven innovation i sundhedsvæsenet

Simulation - en undersøgelse af en metode til brugerdreven innovation i sundhedsvæsenet September 2011 Julie Cramer Haugaard juliehaugaard@hotmail.com Kandidatuddannelsen for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Simulation - en undersøgelse af en metode til brugerdreven innovation

Læs mere

Nr. 1 Januar 2012. I dialog. med praksis

Nr. 1 Januar 2012. I dialog. med praksis Nr. 1 Januar 2012 I dialog med praksis Indhold Erhvervsakademiske uddannelser er produktprofessioner Lise Agerbæk, projektmedarbejder, Knowledge Lab 4 Den innovative praktiker? Niels Henrik Helms, direktør,

Læs mere

Innovation i Danmark. - Potentialer og begrænsninger ved modellen for brugerdrevet innovation under LEV VEL projektet.

Innovation i Danmark. - Potentialer og begrænsninger ved modellen for brugerdrevet innovation under LEV VEL projektet. Efteråret 2011 Innovation i Danmark 2011 - Potentialer og begrænsninger ved modellen for brugerdrevet innovation under LEV VEL projektet Speciale afleveret på IT- universitetet i København. A f I v a n

Læs mere

Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv

Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv - om at tilrettelægge og udføre en innovationsproces der kan skabe gode betingelser for flygtningefamilier i Danmark

Læs mere

Skolens kultur- og læremiddelcenter

Skolens kultur- og læremiddelcenter Skolens kultur- og læremiddelcenter - skal skolebiblioteket lukke og slukke? Karsten Gynther Leder af EDUCATION LAB - Forskningsprogram for TEKNOLOGI og UDDANNELSESDESIGN Forskning og Innovation University

Læs mere

Brugerdrevet Innovation. Innovationsarkitektens værkstøjskasse

Brugerdrevet Innovation. Innovationsarkitektens værkstøjskasse Brugerdrevet Innovation Innovationsarkitektens værkstøjskasse Rebekka Høy Biegel Århus, 2009 Indhold Indledning... 3 Kapitel 1 CHANGEPILOT; den brugerdrevne innovationsarkitekt... 4 Innovationsslangen...

Læs mere

Billedæstetiske elementer i didaktisk design

Billedæstetiske elementer i didaktisk design Masterprojekt i Ikt og Læring (MIL) Billedæstetiske elementer i didaktisk design Studienummer: 20 08 09 86 Vejleder: Mie Buhl Anslag: 125.409 Abstract: This Master s thesis is a theoretical and analytical

Læs mere

Kortlægning. TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. April 2012

Kortlægning. TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. April 2012 Kortlægning TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer April 2012 Kortlægning Side 2 af 32 [Indholdsfortegnelse] [Indholdsfortegnelse]... 3 [Indledning]... 4 Baggrund for

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

Praksiselementet i iværksætteri- og innovationsundervisningen

Praksiselementet i iværksætteri- og innovationsundervisningen Praksiselementet i iværksætteri- og innovationsundervisningen fg En antologi til inspiration til kursus- og uddannelsesudvikling på de videregående uddannelsesinstitutioner og andre læreanstalter hvordan

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

Nr. 1 April 2010. Klynger og kanter DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Vi investerer i din fremtid

Nr. 1 April 2010. Klynger og kanter DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Vi investerer i din fremtid Nr. 1 April 2010 Klynger og kanter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Indhold Kan klynger redde kanten? Henrik Helms, Knowledge Lab, Syddansk Universitet

Læs mere

Nr. 1 September 2011. Design og. interaktion

Nr. 1 September 2011. Design og. interaktion Nr. 1 September 2011 Design og interaktion Indhold Godt design opstår i et tæt samarbejde Interview med designer Hanne Larsen 4 Gamedesign på legepladsen Jess Uhre Rahbek, videnskabelig assistent, Knowledge

Læs mere

Hvilken faglighed mødes nye studerende med? analyse af introforløb på naturvidenskabelige uddannelser

Hvilken faglighed mødes nye studerende med? analyse af introforløb på naturvidenskabelige uddannelser Hvilken faglighed mødes nye studerende med? analyse af introforløb på naturvidenskabelige uddannelser Hvilken faglighed mødes nye studerende med? Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 9, 2010 Morten

Læs mere

It- fagets metoder, version 0.3

It- fagets metoder, version 0.3 It- fagets metoder, version 0.3 Et notat der beskriver it- fagenes metoder med specielt fokus på det nye forsøgsfag informationsteknologi i de gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx og hf. Michael E. Caspersen

Læs mere

Nr. 2 Oktober 2009. Ting

Nr. 2 Oktober 2009. Ting Nr. 2 Oktober 2009 Ting Indhold Vi lever i en verden af ting Niels Henrik Helms, Knowledge Lab, Syddansk Universitet 4 Ting, det er da noget, vi printer Interview med Jesper Damvig, Damvig Develop A/S

Læs mere

Håndværk og visioner: designfaglighed på humaniora

Håndværk og visioner: designfaglighed på humaniora Håndværk og visioner: designfaglighed på humaniora Francesco Caviglia, lektor i italiensk, Aarhus Universitet. Christian Dalsgaard, lektor, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus

Læs mere

BUSINESS DRIVEN ACTION LEARNING - 100 % ANVENDELIGT?

BUSINESS DRIVEN ACTION LEARNING - 100 % ANVENDELIGT? BUSINESS DRIVEN ACTION LEARNING - 100 % ANVENDELIGT? Cand. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring, Uddannelse og Filosofi Aalborg Universitet Vejleder: Thorkil Molly-Søholm Afleveret

Læs mere

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 86.356 1 af 60 Nye web 2.0 teknologiers læringspotentiale MIA ELISE WIED z100271@ucc.dk Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 2 af 60 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 6 1.1 En skole i et forandringsperspektiv?

Læs mere

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

TILBLIVELSE AF TÆNKNING OG METODE - ET EKLEKTISK FORSKNINGSDESIGN

TILBLIVELSE AF TÆNKNING OG METODE - ET EKLEKTISK FORSKNINGSDESIGN 1 TILBLIVELSE AF TÆNKNING OG METODE - ET EKLEKTISK FORSKNINGSDESIGN I dette afsnit beskriver vi det arbejde, der ligger bag tilblivelsen af uddannelseseksperimentet. Indledningsvis tager vi et historisk

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference: Behov for ny ledelse?

Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference: Behov for ny ledelse? Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference: Behov for ny ledelse? Erfaringsbaseret artikel om ledelsesteknologier knyttet an til læringskultur i organisationer. Katrine Sejersen Selvstændig konsulent

Læs mere

Humberto Maturana & ledelse. - Bud på hvad en biolog kan bidrage med af perspektiver på ledelse.

Humberto Maturana & ledelse. - Bud på hvad en biolog kan bidrage med af perspektiver på ledelse. Humberto Maturana & ledelse. - Bud på hvad en biolog kan bidrage med af perspektiver på ledelse. Andreas Juhl & Thorkil Molly Søholm (c) 2003 Målet med denne artikel er at give en præsentation af udvalgte

Læs mere