Aarhus Kommune. Halvårsregnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Halvårsregnskab"

Transkript

1 Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2014

2 Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2014

3 Indholdsfortegnelse Side Side RESULTATOPGØRELSE... V BEMÆRKNINGER TIL HALVÅRSREGNSKABET: FORORD... VII GENERELLE BEMÆRKNINGER: 1. Regnskabsresultatet... IX OVERSIGTER TIL REGNSKABET: Hovedoversigt... Sammendrag... REGNSKABSOVERSIGT MAGISTRATS- AFDELING: XIII XV Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge Borgmesterens afdeling Hovedkonto 7: Renter og finansiering Hovedkonto 8: Balanceforskydninger Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Magistratsafdelingen for Børn og Unge Borgmesterens Afdeling: reserver Borgmesterens Afdeling Hovedkonto 7 og 8: Renter, balanceforskydninger og finansiering: Hovedkonto 7: Renter, balanceforskydninger, og finansiering

4 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen opsummerer regnskabsresultatet i en overskuelig oversigt. er, indtægter og finansieringen heraf specificeres på de væsentligste hovedposter. Af resultatopgørelsen fremgår de væsentligste regnskabsmæssige nøgletal: Overskud på de skattefinansierede områder. Forbrug af kassebeholdning.

5 - V - Generelle Bemærkninger Aarhus Kommune Resultatopgørelse halvårsregnskab kr., netto Regnskab 1. halvår *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(1)- (2) Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder Renter Finansielle tilskud (1) Skattefinansierede udgifter i alt Nettoindtægter: Tilskud og udligning Skatter (2) er i alt (2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder ) De skattefinansierede anlægsområder i alt (2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt Finansiering **): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger Anlægsudgifter til ældreboliger Ændring i beholdningen af pantebreve Ændring i den langfristede gæld Ændring i den kortfristede nettogæld Ændring i kassebeholdningen Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt Balance *) Det skal bemærkes, at der ikke kan drages konklusioner om årsresultatet på baggrund af halvårsresultatet. Det skyldes at udgifterne ikke er jævnt fordelt over året. **) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (- reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-)

6 Forord

7 - VII - Generelle bemærkninger Forord til halvårsregnskab 2014 og forventet regnskab pr. ultimo juni Som et led i styrkelsen af den kommunale budgetopfølgning har Folketinget besluttet, at der skal udarbejdes kommunale halvårsregnskaber og forventede regnskaber. Dette indebærer følgende opgaver for Kommunerne: Periodisering af forbruget omkring månedsskifter juni/juli i regnskabsåret. Udarbejdelse af forventede regnskaber i magistratsafdelingerne. Udarbejdelse af et halvårsregnskab/forventet regnskab. Indsendelse af oplysninger om det forventede regnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Udarbejdelse af indstilling om halvårsregnskabet/forventet regnskab. Byrådsbehandling af halvårsregnskabet/forventet regnskab. Offentliggørelse af halvårsregnskabet/forventet regnskab. Halvårsregnskabet og det forventede regnskab skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 1. september i regnskabsåret og forelægges for byrådet senest på det første byrådsmøde i september måned. Det skal bemærkes, at den generelle praksis i Aarhus Kommune omkring Magistratens og Byrådets vurdering af Aarhus Kommunes økonomiske og finansielle situation ved udgangen af regnskabsåret bygger på, at magistratsafdelingerne to gange om året anmodes om at fremsende oplysninger om forventningerne til regnskabsresultatet for regnskabsåret til Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, august 2014 Økonomidirektør Peter Pedersen Aarhus Kommunes Magistrat, september 2014 Borgmester Jacob Bundsgaard Rådmand Thomas Medom Rådmand Kristian Würtz Rådmand Jette Skive Rådmand Rabih Azad-Ahmad Rådmand Bünyamin Simsek Magistratsmedlem Lotte Cederskjold Magistratsmedlem Marc Perera Christensen Magistratsmedlem Jette Jensen Stadsdirektør Niels Højberg

8 Generelle bemærkninger De generelle bemærkninger har til formål at give et overordnet billede af, hvorledes den forventede udvikling i regnskabsåret relaterer sig til det forventede ved budgettets vedtagelse. Herudover har de til formål at redegøre for evt. tværgående forhold, som har betydning for forståelsen af det forventede regnskab. Afvigelserne under de enkelte sektorer er nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger til det forventede regnskab.

9 - IX - Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Halvårsregnskabet for 2014 viser sammenhængen mellem det forbrug, der blev planlagt ved budgetlægningen for 2014 og forventningerne til regnskabet for 2014 udarbejdet på baggrund af kendte og forventede byrådsindstillinger og forventningerne om udviklingen på de ikke styrbare udgiftsområder. I forventningerne indgår de forventede konsekvenser af overførsel af ikke-forbrugte bevillinger fra 2014 til 2015 og efterfølgende år på de decentraliserede områder og på anlægsområdet m.v. Herudover viser det forventede regnskab, på hvilken måde det forventede regnskabsresultat forventes at ville påvirke Aarhus Kommunes finansielle situation. I det forventede regnskabs specielle bemærkninger kommenteres det forventede regnskabsresultatet på sektorniveau i relation til økonomi indenfor drifts- og anlægsvirksomheden, finansforskydningerne og finansieringen. I efterfølgende afsnit vil det forventede regnskabsresultat blive kommenteret på overordnet niveau. 1. Regnskabsresultatet Regnskabsresultatet kan opgøres på flere måder. I Aarhus Kommune fokuseres primært på følgende opgørelser: Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede driftsudgifter (driftsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1)). Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede udgifter (drifts- og anlægsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1) (3)). Aarhus Kommune Resultatopgørelse halvårsregnskab kr., netto Regnskab 1. halvår *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(1)- (2) Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder Renter Finansielle tilskud (1) Skattefinansierede udgifter i alt Nettoindtægter: Tilskud og udligning Skatter (2) er i alt (2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt

10 - X - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Resultatopgørelse halvårsregnskab kr., netto Regnskab 1. halvår *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(1)- (2) Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder ) De skattefinansierede anlægsområder i alt (2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt Finansiering **): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger Anlægsudgifter til ældreboliger Ændring i beholdningen af pantebreve Ændring i den langfristede gæld Ændring i den kortfristede nettogæld Ændring i kassebeholdningen Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt Balance *) Det skal bemærkes, at der ikke kan drages konklusioner om årsresultatet på baggrund af halvårsresultatet. Det skyldes at udgifterne ikke er jævnt fordelt over året. **) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (- reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-) Det skal bemærkes, at resultatopgørelsen er opstillet efter den i Aarhus Kommune traditionelt anvendte model. Der henvises i relation hertil bl. a. til regnskabet for 2013 side XXIV ff. Forskelsbeløbet (forventet underskud i 2014), der benævnes "Resultat vedrørende de skattefinansierede områder i alt", finansieres ved en nettoreduktion af Aarhus Kommunes aktiver jf. specifikationen af finansieringen. Det forventede Regnskab for 2014 er resumeret i resultatopgørelsen. Regnskabet er endvidere sammenholdt med budgettet. Herudover er det realiserede forbrug i 1. halvår 2014 medtaget i tabellen. Det skal bemærkes, at der ikke kan konkluderes noget om årsresultatet på baggrund af halvårsresultatet, da udgifterne ikke er fordelt jævnt hen over året. Det fremgår af oversigten, at driftsresultatet samlet set forventes formindsket med 178 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for Heri indgår merudgifter til finansielle tilskud blandt andet vedrørende indskud i Aarhus Letbane I/S. Korrigeres der herfor er der tale om en forbedring af driftsresultatet på 34 mio. kr. i forventet regnskab. Forbedringen kan primært henføres til rentekontoen og forventede mindreudgifter på de ikkestyrbare overførselsområder. Herudover indgår der også mindreudgifter som følge af, at der i budgettet for 2014 var indarbejdet en ikke-finansieret reserve (serviceramme til eventuelle merudgifter) på 104 mio. kr., som der ikke forventes at blive brug for.

11 - XI - Generelle bemærkninger På anlægsområdet forventes der samlet et merforbrug på 341 mio. kr. En betydelig del af dette kan forklares med, at der i budgetlægningen for 2014 blev indarbejdet en reserve med forudsatte mindreudgifter på anlægsområdet på 271 mio. kr. Denne reserve er forudsat nulstillet. Når forventningerne til driftsresultatet og anlægsudgifterne ses samlet forventes der på den baggrund et merforbrug i forhold til det oprindelige budget for 2014 på 518 mio. kr. I forhold til forudsætningerne i budgetforslaget for vurderes effekten af det forventede regnskab at være en engangsforbedring i størrelsesorden ca. 40 mio. kr. Dette vil blive vurderet nærmere i forbindelse med Byrådets behandling af budgetforslaget for 2015 til 2018, hvor forbedringen som udgangspunkt forventes anvendt fuldt ud som finansiering af Lov- og cirkulærepunkter mv., der ikke kan udmøntes i budgetforslaget. De væsentligste årsager til de forventede merudgifter i forhold til det budgetterede skyldes følgende til dels modsat rettede forhold: Nettomerudgifter vedrørende de decentraliserede driftsområder på 141 mio. kr. Der forventes ikke behov for anvendelse af den afsatte buffer til serviceudgifter svarende til mindreudgifter på 104 mio. kr. Der forventes samlet set mindreudgifter på de ikke-styrbare områder inkl. ikke-styrbare reserver på 73 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært overførselsområderne. Der forventes nettomerindtægter vedrørende renter på 21 mio. kr. som følge af en revurdering af rentekontiene på baggrund af de faktiske renteindtægter i 1. halvår og de aktuelle forventningerne til renteafkastet i resten af året. Forventede nettomindreindtægter vedrørende generelle tilskud på 8 mio. kr. og skatter på 10 mio. kr. som følge midtvejsregulering af de generelle tilskud og efterregulering af ejendomsskatterne (grundskyld) Forventede nettomerudgifter på anlægsområdet på 341 mio. kr., hvoraf den nulstillede reserve vedr. forudsatte mindreudgifter på anlæg bidrager med 271 mio. kr. Forventede merudgifter til finansielle tilskud på 217 mio. kr. Heraf vedrører 191 mio. kr. kapitalindskud i Aarhus Letbane. De resterende merudgifter på 26 mio. kr. vedrører blandt andet lån til Aarhus Universitet til tunnel under Nørrebrogade og indskud i Landsbyggefonden.

12 Hovedoversigt Hovedoversigten til halvårsregnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et overblik over "forretningen" Aarhus Kommune i det pågældende år. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E er finansieret under et af post F.

13 - XIII - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Hovedoversigt til halvårsregnskab kr., netto Regnskab 1. halvår *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(1)-(2) A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion): Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge Borgmesterens Afdeling A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge Borgmesterens Afdeling B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter D. Balanceforskydninger: Forøgelse af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. Balanceforskydninger i alt E. afdrag på lån A + B +C + D + E F. Finansiering: Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Skatter F. Finansiering i alt Balance Note: Hovedoversigten er udarbejdet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets model. Hovedoversigten kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med Aarhus Kommunes resultatopgørelse. *) Det skal bemærkes, at der ikke kan drages konklusioner om årsresultatet på baggrund af halvårsresultatet. Det skyldes at udgifterne ikke er jævnt fordelt over året.

14 Sammendrag af regnskabet Sammendraget af halvårsregnskabet har til formål at give et mere nuanceret overblik af regnskabet end hovedoversigten, idet sammendraget er specificeret på sektorer og således viser resultaterne for de enkelte magistratsafdelingers delområder.

15 - XV - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Sammendrag af halvårsregnskab kr., netto Regnskab 1. halvår *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(1)-(2) A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.00 Familieområdet Beskæftigelsesområdet Administration m.v I alt Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.00 Administration Arealudvikling Planlægning og byggeri Trafik og veje Natur og miljø Ejendomsforvaltning Brandvæsen Natur og vejservice Affald og varme I alt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede I alt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 4.70 Kultur og borgerservice I alt Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.50 Børn og ungeområdet I alt Borgmesterens Afdeling 0.20 reserver Administration m.v I alt A. Driftsvirksomhed i alt

16 - XVI - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Sammendrag af halvårsregnskab kr., netto Regnskab 1. halvår *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(1)-(2) B. Anlægsvirksomhed Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.00 Familieområdet Beskæftigelsesområdet Administration m.v I alt Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.00 Administration Arealudvikling Planlægning og byggeri Trafik og veje Natur og miljø Ejendomsforvaltning Brandvæsen Natur og vejservice Affald og varme I alt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede I alt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 4.70 Kultur og borgerservice I alt Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.50 Børn og ungeområdet I alt Borgmesterens Afdeling 0.20 reserver Administration m.v I alt B. Anlægsvirksomhed i alt

17 - XVII - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Sammendrag af halvårsregnskab kr., netto Regnskab 1. halvår *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(1)-(2) C. Renter 7.22 Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster C. Renter i alt D. Balanceforskydninger 8.22 Forøgelse af likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån 8.60 Afdrag på lån E. Afdrag på lån i alt A + B + C + D + E F. Finansiering 8.22 Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Skatter F. Finansiering i alt Balance Note: Hovedoversigten er udarbejdet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets model. Hovedoversigten kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med Aarhus Kommunes resultatopgørelse. *) Det skal bemærkes, at der ikke kan drages konklusioner om årsresultatet på baggrund af halvårsresultatet. Det skyldes at udgifterne ikke er jævnt fordelt over året.

18 Oversigt over halvårsregnskab Oversigt over halvårsregnskabet er kommunens "officielle forventede regnskab". Den følger nøje budgettets opbygning og indeholder samtlige bevillinger og forventede regnskabstal i den specifikationsgrad, byrådet har vedtaget. Oversigt over forventet regnskab, der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet, omfatter såvel driftsposteringer som anlægs- og kapitalposteringer. Oversigten indeholder følgende kolonner: 1. Driftsvirksomhed 2. Anlægsvirksomhed 3. Renter 4. Finansforskydninger 5. Afdrag på lån En oversigt suppleret med de tillægsbevillinger, Byrådet har godkendt i 1. halvår 2014, kan hentes fra Aarhus Kommunes hjemmeside under: "

19 - 2 - Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.01 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret område BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Egne Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Egne Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration

20 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - BV Decentraliseret område 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Egne Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Drift Egne Flygtninges fraflytning Lejetab ved fraflytning Lejeindtægt Statsrefusion Egne Flygtninges fraflytning Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens , stk. 2 og stk Drift Egne Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Undervisning i kommunens egne specialskoler Selvejende/privat Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Egne Specialpædagogisk bistand til voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Egne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift Egne Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Andre sundhedsudgifter Drift Egne Plejetakst for færdigbehandlede patienter

21 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Centrale refusionsordning er fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Egne Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Egne Fælles formål Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Egne Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand (pgf. 72) Kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 2) Socialtilsyn, objektiv finansiering Betaling (pgf. 159 og 160) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) Statsrefusion Egne Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Egne Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

22 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk , nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 6) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) 200 Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 20 0 problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, 481 nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2) 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat 82 arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 59 praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 185 med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) Døgninstitutioner for børn og unge Drift Egne Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 200 Ledelse og administration Selvejende/privat Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 200 Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 36 nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4),

23 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 278 adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift Egne Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Egne Ældreboliger Lejeindtægter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Egne Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 200 Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Egne Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) 200 Ledelse og administration Selvejende/privat Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) 200 Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) Statsrefusion Egne Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Plejehjem og beskyttede boliger Drift Egne Plejehjem og beskyttede boliger Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 46 befordring Drift Egne Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Egne Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

24 Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Drift Egne Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Kvindekrisecentre (pgf. 109) Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) Selvejende/privat Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Kvindekrisecentre (pgf. 109) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Statsrefusion Egne Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Drift Egne Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Dagbehandling Døgnbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf og sundhedslovens pgf. 142) Drift Egne Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) 092 Beboeres betaling ( 163, stk. 2) Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 679 sundhedslovens pgf. 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 9 (pgf. 101) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Egne Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme

25 Ledelse og administration Selvejende/privat Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift Egne Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Beboeres betaling (pgf. 163) Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) Drift Egne Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf og 97) 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Egne Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Selvejende/privat Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Egne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling 200 Ledelse og administration

26 Selvejende/privat Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Egne Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Egne Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Selvejende/privat Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Egne Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Egne Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Egne Voksen-, ældre- og handicapområdet Administrationsudgifter overført til hovedkonto Det specialiserede børneområde Drift Egne Det specialiserede børneområde Administrationsudgifter overført til hovedkonto

27 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke decentraliseret område Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift BV Egne Ældreboliger Lejetab Lejeindtægter Selvejende/privat Ældreboliger

28 Familieområdet - Ikke decentraliseret område Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Drift BV Egne Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Centrale refusionsordning er fra den centrale refusionsordning Statsrefusion BV Egne Refusion vedr. funktion grp Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift BV Egne Fælles formål Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift BV Egne Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) Drift BV Egne Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Kontante ydelser Sociale formål Drift BV Egne Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100) Statsrefusion BV Egne Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017

29 Familieområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Anlæg BV Egne Vedligehold efterslæb anlægsbuffer (KB ) 000 Vedligehold efterslæb anlægsbuffer (KB ) 000 Opbremsningskrav samlet - (KB ) Salg af mindre areal fra Skæring Parkvej 7 - (KB ) Selvejende/privat Realdaniatilskud - Andelssamfundet Hjortshøj (AB ) 015 Salg af Elmetoften - (AB ) VH - salg af bygninger og grunde - (AB ) Salg af grunde - (AB ) Driftssikring af boligbyggeri Anlæg BV Egne Fremrykning genopretning (KB ) Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm (KB ) 000 KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010) (KB ) 000 Lov- og personsikkerhedsmålrettet arbejde (KB ) 003 Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering - (KB ) Funktionelle tilpasninger - SUV konvertering - (KB ) Nørre Alle 31 - ombygn ifm salg af kannikegade (KB ) 000 Kragelund - genopbygning af udbrændt fløj - (KB ) KB - Serviceareal Hjortshøj restance - (KB ) Selvejende/privat Servicearealtilskud - (AB ) Serviceareal Østervang - 5 almene boliger (AB ) 002 Mødrekollegium for unge, enlige og sårbare mødre (AB ) 003 Rammebevilling til realisering af anlægsplanen (AB ) 012 Klyngehusene - erstatningsbyggeri - (AB ) Serviceareal Havkærparken - almene boliger - (AB ) Elev - Serviceareal 36 almene boliger - (AB ) Vintervej - serviceareal 36 almene boliger - (AB ) Vintervej - aktivitetslokaler - (AB ) Skødstrup - serviceareal 12 almene boliger - (AB ) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Anlæg BV Egne Ikke stedfæstede boligprojekter - (KB ) KB - 16 boliger Hjortshøj restance - (KB )

Aarhus Kommune Halvårsregnskab f or 2011

Aarhus Kommune Halvårsregnskab f or 2011 Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2011 Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2011 Indholdsfortegnelse Side Side RESULTATOPGØRELSE... VII BEMÆRKNINGER TIL HALVÅRSREGNSKABET: FORORD... XI GENERELLE BEMÆRKNINGER:

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Aarhus Kommune. Oversigter. til regnskab for 2015

Aarhus Kommune. Oversigter. til regnskab for 2015 Aarhus Kommune Oversigter til regnskab for 2015 Aarhus Kommune Oversigter til regnskab for 2015 REGNSKABSOVERSIGT - SEKTOR: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Sektor 1.01 Familieområdet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune Regnskab for 2014 Aarhus Kommune Regnskab for 2014 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 4 Balance (hovedfunktionsniveau)... 6 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 8 Forord...

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere