Vestermarken i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 77 til Kommuneplan Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestermarken i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 77 til Kommuneplan Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved 734 Vestermarken i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2001 forslag Klokkeskovvej Ormslevvej Vestermarken Byvænget Stavtrupvej Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 54 Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor September 2005

2 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Magistratens 2. Afdeling, Århus Kommune. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen i samarbejde med: plusform arkitekter maa Mejlgade Århus c

3 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 734 Boligområde ved Vestermarken i Stavtrup. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 77 TIL KOMMUNEPLAN LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger revideret Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 734

4 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område i udkanten af den gamle bydel syd for Ormslevvej i Stavtrup By. Området ligger mellem Stavtrupvej og Ormslevvej og afgrænses mod nord og syd af den eksisterende bebyggelse langs disse veje, og mod øst af den nye boligbebyggelse ved Byvænget. Mod vest af erhvervsbebyggelsen ved Vestermarken og et ubebygget areal, der tilhører Århus Kommune og hvorpå der er planlagt ny boligbebyggelse. Lokalplanområdet, der er ca m 2 stort, er ved planens udarbejdelse delvist privat ejet og delvist kommunalt ejet og beliggende i byzone. På matrikelkortet side 6 er ejerforholdet vist. Beskrivelse af området Området er et restareal efter en tidligere landbrugsejendom, hvorfra der er sket frastykning af arealer til byformål. Terrænet er meget kuperet og der er gennem tiden sket en del terrænregulering i området. I området ligger ejendommen Vestermarken 9 med bygninger efter en tidligere landbrugsejendom. Stuehuset til ejendommen er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt med en værdi på 4. Dette betyder at bygningen ikke må nedrives uden særlig tilladelse fra Århus Kommune. Der er konstateret en forurening af jorden indenfor området, og ejendommen matr. nr. 5a Stavtrup by, Stavtrup er af Århus Amt registreret som forurenet på vidensniveau 2. Det vil sige, at man ved prøvetagning har konstateret omfanget og arten af forureningen. Planens baggrund og mål Lokalplanen er udarbejdet med det formål at gøre det muligt at opføre en ny boligbebyggelse i området, opført efter en samlet plan for området. Planens hovedtræk Lokalplanområdet er disponeret så der inden for nogle byggefelter kan opføres tæt-lav boligbebyggelse grupperet omkring et gadeforløb, der mod nord tilsluttes Vestermarken der har adgang til Ormslevvej. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 734

5 3 Illustration i mål 1:1000 der viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen kan komme til at se ud. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 734

6 4 Vejforløbet er udformet på en måde, så det minder om gadeforløbet i den oprindelige landsby, med huse tæt på vejen og parkering foran husene. Byggefelternes størrelse og placering er valgt således, at den nye bebyggelse vil fremstå med en udformning og proportioner, der er tilpasset den eksisterende bebyggelse i den gamle bydel i Stavtrup By. Etageantallet, højden og orienteringen af bebyggelsen er tilpasset de stedlige forhold. I den østlige del af lokalplanområdet må der kun opføres bebyggelse i 1 etage uden udnyttet tagetage og i en afstand fra naboskel på ca. 10 m, således at indbliksgenerne minimeres. I den vestlige del af lokalplanområdet må der opføres bebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage, så der i en del af bebyggelsen vil være mulighed for at få udsigt over Brabrand Sø og Århus. Nord for lokalplanområdet ligger Stautrup Vandværk med indvindingsboringer. Lokalplanområdets fælles friareal er placeret op mod vandværksgrunden, så der opnås en vis afstand mellem skel og bebyggelsen. Der vil blive tinglyst en deklaration for området, som forbyder brug af sprøjtemidler og oplagring af potentielt forurenende stoffer inden for området. Antal boliger I lokalplanens 7 stk. 2 er det angivet hvor mange etagemeter, der maksimalt må opføres inden for lokalplanområdet. Ved et gennemsnitligt boligareal på 85 m 2 giver lokalplanen mulighed for opførelse af 26 boliger. På illustrationsplanen side 3, er vist, hvordan bebyggelsen af området kan komme til at se ud. Planen viser 15 boliger i 1 plan og 10 boliger i 1½ plan. Bebyggelsens udseende Planen indeholder en bestemmelse om, at bebyggelsen indenfor lokalplanområdet, skal udføres i ens materialer og med en ens taghældning på mellem 30 og 45 grader, så der opstår en god arkitektonisk helhedsvirkning indenfor området. Beplantning Der udlægges plantebælter langs en del af lokalplanområdets vest- og nordskel samt en del af syd- og vestskellet. De eksisterende kastanjetræer og en blodbøg i lokalplanområdets sydlige del bevares. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 734

7 5 Veje og stier Lokalplanområdet vejbetjenes fra nord af Vestermarken. Adgangsvejen føres ind i boligområdet og giver adgang til de enkelte boliger, og der etableres en parkeringsplads foran hver bolig. I områdets nordlige del etableres der en supplerende fælles parkeringsplads og evt. garager til beboerne. I områdets sydende etableres der en vendeplads og flere supplerende parkeringspladser og evt. flere garager til områdets beboere. Fra adgangsvejen er der forbindelse via Vestermarken til Ormslevvej, og fra områdets sydende etableres der stiadgang til Stavtrupvej, hvorfra der er forbindelse til områdets stisystem. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 734

8 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Stk. 1 Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at området anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for opførelse af et varieret udbud af boligtyper, boligområdet grupperes omkring en torveplads, bebyggelsen tilpasses eksisterende anlæg og terrænforhold, der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i området. 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 5a og del af 5ag Stavtrup by, Kolt, og en del af den private fællesvej "Vestermarken", samt alle parceller der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1. Matrikelkort mål 1:2000 Lokalplangrænse 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Magistratens 2. Afdeling Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 734

9 7 Stk. 2. Lokalplanområdet er opdelt i områderne I og II som vist på lokalplankortet. Se fodnote Anvendelse Område I Stk. 1. Stk. 2. Området er udlagt til boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af række-, kæde-, gård-, klyngehuse og lignende med tilhørende fællesfaciliteter. Magistratens 2. Afdeling kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i boligområder - f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions- samt klubvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Område II Stk. 3. Området er udlagt til fælles friareal for samtlige beboere i område I. Stk. 4. På dette areal må grundejerforeningen (se 12) etablere anlæg til fælles formål. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 5. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Magistratens 2. Afdeling. 4. Udstykning Stk. 1. Ved yderligere udstykning gælder småhusreglementets bestemmelser, om mindstegrundstørrelser ikke for lokalplanområdet. Stk. 2. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 125 m Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanens områder har vejret til den private fællesvej Vestermarken. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Vej A-B... 8 m bred Vendeplads V m bred Sti a-b... 3 m bred Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 734

10 8 På lokalplankortet er med raster vist en del af den private fællesvej Vestermarken, som nedlægges i henhold til "Vejloven". Se fodnote 2. Stk. 3. Stk. 4. Der skal til godkendelse hos Vejkontoret indsendes et projekt for de i stk. 2 nævnte veje, stier og vendeplads. Der skal etableres vendemulighed for lastbiler (renovationsvogne, flyttebiler m.v.) Stk. 5. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Stk. 6. Der skal i lokalplanområdet reserveres areal til parkeringsformål i overensstemmelse med "Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune". Parkeringsarealerne skal placeres som i princippet angivet med "P" på lokalplankortet. 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Nybyggeri skal tilsluttes Århus kommunale værkers, Varmeforsyning på værkernes til enhver tid gældende betingelser. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Område I Stk. 1. Ny boligbebyggelse skal placeres i overensstemmelse med de på lokalplankortet viste byggefelter. Garager, carporte, skure, udhuse og lignende mindre småbygninger kan opføres uden for byggefelterne. Stk. 2. Der må indenfor byggefelterne: opføres maksimalt m 2 etageareal Se fodnote 3. Der kan herudover opføres 10 m 2 udhuse, småbygninger pr. bolig, enten som fritliggende bygninger efter småhusreglementets afsnit 12, eller som sammenbyggede med boligen, eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. 2 En del af Vestermarken vil blive nedlagt i henhold til vejlovgivningen. Nedlæggelsen omfatter vendepladsen for enden af vejen. Der vil blive etableret ny vendeplads i lokalplanområdet. 3 Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent på 25. Beregnet af storparcellens areal fratrukket skønnet færdselsareal. Opmærksomheden henledes på, at det maksimalt tilladte antal m 2 etageareal formentlig ikke vil kunne opføres ved byggeri alene i 1 etage. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 734

11 9 Stk. 3. Bygninger indenfor byggefelt 1 må højst opføres i 1 etage uden udnyttelig tagetage foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Skæringen mellem ydervæg og tagflade - bortset fra gavltrekanter - må højst være 3,00 m over terræn (målt som ovenfor). Stk. 4. Bygninger indenfor byggefelt 2 må højst opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Skæringen mellem ydervæg og tagflade - bortset fra gavltrekanter - må højst være 4,00 m over terræn (målt som ovenfor). Såfremt tagkonstruktionen udføres med trempel eller lignende må den indvendige højde af den forhøjede ydervæg ikke må overstige 1,00 m. Stk. 5. Boligbebyggelsen må ikke opføres nærmere vejskel end 2,50 m, jf. 7, stk. 1 og lokalplankortet. Stk. 6. Boligbebyggelsen må ikke opføres nærmere lokalplanområdets ydre afgrænsning mod anden grund eller sti end 2,5 m, jf. 7, stk. 1 og lokalplankortet. Mod naboskel må højden på bebyggelsen ikke overstige 1,4 gange afstanden til skel mod anden grund eller sti. Dog må højden i alt ikke overstige 8,5 m over terræn jf. 7, stk. 3 og 4. Stk. 7. Bebyggelsen skal i rimelig omfang sikre tilfredsstillende lysforhold og sikre, at der ikke er væsentlige indbliksgener. Herudover gælder ingen særlige bestemmelser om højde- og afstandsforhold. Stk. 8. Stk. 9. I tilknytning til hver bolig på terræn skal der være et udendørs opholdsareal på mindst 12 m 2. Til sikring af foranstående bestemmelser må bebyggelse af området kun ske på grundlag af en af Magistratens 2. Afdeling godkendt bebyggelsesplan. Se fodnote 4. 4 Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 734

12 10 Planen skal redegøre for: Placering af beboelse med udendørs opholdsareal. Eventuel udstykning Placering af eventuelt fælleshus Placering af eventuelle bygninger til offentlige formål og erhverv, jf. 3, stk. 2. Placering af garager/carporte (eller evt. fællesparkering). Placering af småbygninger og udhuse. Bygningsprofiler, facader og materialer. Terrænreguleringer. Eventuel etablering af ny beplantning jf. 9, og bevaring af eksisterende beplantning som angivet på lokalplankortet. Områdets interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje og stier. Område II Stk. 10. I området kan opføres et fællesantenneanlæg og et fælleshus med placeringer godkendt af Magistratens 2. afdeling, samt enkelte andre mindre bygninger til fælles formål for lokalplanområdets beboere. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 11. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Boliger i lokalplanområdet skal udføres i ens materialer og med ens taghældning. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udføres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. Tagene skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning mellem 30 og 45 grader. Stk. 2. Stk. 3. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Magistratens 2. Afdeling i hvert enkelt tilfælde. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner - herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm - må hvis de anbringes på bygninger højst rage 1,00 m op over disses højeste punkt. Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Magistratens 2. Afdeling. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 734

13 11 Magistratens 2. Afdeling kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning - f.eks. antenner for radioamatører - tillade antenner med en større højde end angivet ovenfor. 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning Stk. 1. Opholdsarealer jf. 3, stk. 3, skal i princippet placeres som vist på lokalplankortet. Stk. 2. Der udlægges arealer til beplantning som vist på lokalplankortet. Beplantningen skal bestå af landskabskarakteristiske, løvfældende træer. Stk. 3. Den på lokalplankortet, viste bevaringsværdige beplantning må kun fjernes efter tilladelse fra Naturforvaltningen. Se fodnote Støjforhold Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau på bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis fra trafikstøj. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Stk. 1. Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til Århus kommunale værkers Varmeforsyning har fundet sted. Veje, stier og parkeringspladser, er anlagt, samt friarealer er planeret og tilsået med græs. Den i 9 nævnte beplantning er udført. Se fodnote Grundejerforening Stk. 1. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanområdet. Se fodnote 7. 5 Hvis bevaringsværdig beplantning tillades fjernet, vil det normalt blive modsvaret af et krav om genplantning. 6 Såfremt anlæg af friarealer, plantebælter, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres, forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. 7 Supplerende bestemmelser om grundejerforening findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 734

14 12 Stk. 2. Grundejerforeningen skal efter krav fra Magistratens 2. Afdeling optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Stk. 3. Grundejerforeningen skal efter krav fra Magistratens 2. Afdeling sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. 13. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Stk. 1. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: - Tilladelse fra Århus Amt til bygge- og anlægsarbejde på arealer, der er kortlagt i henhold til jordforureningsloven. - Tilladelse fra Århus Amt, såfremt kortlagt areal ønskes anvendt til beboelse, børneinstitution, offentlige legepladser, rekreativt eller alment tilgængeligt område, samt til anden følsom anvendelse. 14. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan Stk. 1. Den under 14. oktober 1992 af byrådet vedtagne lokalplan nr. 428 for Århus Kommune ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 734

15 13 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har godkendt. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område BL og byzone. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet kommuneplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til både boligformål og erhvervsformål. Lokalplanen giver kun mulighed for anvendelse til boligformål. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 77 til Kommuneplan for Århus Kommune. Ændringen består i, at lokalplanområdet og området umiddelbart øst for, som er et område udbygget med boliger, får områdebetegnelsen BO og rammebestemmelser til boligformål. Tillægget er gengivet på side 19. Anden fysisk planlægning Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 428 og beliggende i lokalplanens område IIa og III og udlagt til erhvervsformål. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 734

16 14 Lokalplan 428 indeholder en bestemmelse om, at område IIa kan anvendes til boligformål, efter en plan der konverterer anvendelsen af området til hovedsagelig boligformål. Kommuneatlas for Århus Kommune I lokalplanområdet ligger ejendommen Vestermarken 9, der er en tidligere landbrugsejendom. Ejendommens stuehus er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdig med en værdi på 4. Dette betyder, at bygningen ikke må nedrives uden særlig tilladelse fra Århus Kommune. Overordnede vej- og stiforhold Området vejbetjenes via den private fællesvej Vestermarken. Fra Vestermarken er der adgang til Ormslevvej og dermed adgang til Stavtrup og det overordnede vejnet i kommunen. Fra lokalplanområdet sikres der stiadgang mod syd til Stavtrupvej, hvorfra der er forbindelse til områdets boligvejnet og stisystem. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har ikke tidligere lokaliseret arkæologiske levn i området. Skulle der ved kommende jordarbejder fremkomme jordfast arkæologisk levn, som kulturlag, ildsteder og affaldsgruber skal jordarbejdet standses i det omfang de arkæologiske levn berøres, og museet skal straks underrettes, jf. museumslovens 27. Vandindvindingsinteresser Området ligger i et OSD-Område, Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Såvel det almene private Stautrup Vandværk som Århus Kommunale Værker har vandindvindingsinteresser i området. Området ligger inden for Stautrup Vandværks 300 m beskyttelseszone og grænser op til vandværkets kildeplads. Der må ikke i området anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Beboerne bør være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved oplagring af olie- og benzinprodukter, som er meget mobile i jord, og som selv i relativ små mængder udgør en væsentlig forureningsrisiko. Der tinglyses en deklaration for området med forbud mod brug af sprøjtemidler og potentielt forurenende stoffer. Forureningsforhold - Jord Århus Kommunes Affaldskontor har pr. 26. maj 2005 oplysninger om, at Århus Amt den 26. november 2003 har kortlagt matr. nr. 5a Stavtrup By, Kolt, på vi- Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 734

17 15 densniveau 2, jf. Lov om forurenet jord. Matriklen er kortlagt, fordi der er konstateret jordforurening med oliekomponenter og klorede forbindelser. Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Bygningsinspektoratet samt tilsynsmyndigheden Århus Amt skal kontaktes, før der igangsættes grave- eller bygge- / anlægsarbejde, og før arealernes anvendelse ændres til boligformål eller anden følsom arealanvendelse. Overskudsjord / byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Århus Kommunes regulativ for Erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdet. Før der fjernes jord fra ejendomme med miljøbemærkninger, skal jordtransporten anmeldes til Affaldskontoret. Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommene skal forhåndsgodkendes af Århus Amt. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Den nye bebyggelse samt opholdsarealer er placeret i sådan en afstand fra Ormslevvej, at lokalplanområdet ikke vil være belastet af et støjniveau fra trafikstøj, der overstiger kommuneplanens støjbestemmelser. Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om Miljøvurdering er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I henhold til 4 i Lov om Miljøvurdering, er det vurderet, at lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering. Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af busruterne 5 og 55 på Ormslevvej. De to buslinier har stoppesteder på Ormslevvej omkring krydset ved Klokkerskovvej / Byvænget og linie 55 har tillige stoppesteder ned krydset Ormslevvej / Råhøjparken. Gangafstanden fra lokalplanområdet til de nærmeste stoppesteder vil være ca. 500 meter. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 734

18 16 Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Højvangskolens distrikt. Skolevæsenets planlægning for bydelen kan dog gøre det nødvendigt at foretage ændringer i de enkelte skolers oplande. Institutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institutioner: Navn Art Adresse Luftlinieafstand (km) Børnehøjen Integreret institution 3-13 år Højvangsvej 1 A, Stautrup 0,4 Klokkeskoven Integreret institution 0-6 år Klokkeskovvej 11,Stautrup 0,5 Paletten Integreret institution 0-6 år Klokkeskovvej 9, Stautrup 0,5 Kælkebakken Integreret institution 0-6 år Klokkeskovvej 13, Stautrup 0,5 Søskrænten Integreret institution 0-6 år Søskrænten 1, Stautrup 1 Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: Varmeforsyning sker fra: Østjysk Energi Knudsmindevej 10 Postboks Odder Århus Kommunale Værker Bautavej Århus V. Ny bebyggelse skal tilsluttes Århus Kommunale Værker på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Vandforsyning sker fra: Kloakforsyning sker ved: Stautrup Vandværk V/ Hans Erik Jørgensen Stautrupvej Viby J Miljøkontoret Grøndalsvej Viby J. I henhold til gældende betalingsvedtægt for Århus Kommune Regn- og spildevand skal afledes via eksisterende ledninger i området til Viby Renseanlæg. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 734

19 17 Bebyggelse af området Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Juridisk-Teknisk Kontor, Rådhuset, 8100 Århus C, i overensstemmelse med Bygherrevejledningen udarbejdet af Magistratens 2. Afdeling. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Juridisk-Teknisk Kontor, tlf Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 734

20 18 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen af fravige forbudet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større byggeeller anlægsarbejde. Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 734

21 19 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2001 Som det fremgår af afsnittet på side 13 ændres rammebestemmelserne for lokalplanområdet og området øst for. Ændringen består i, at der etableres et nyt delområde BO til boligformål. Området får herefter følgende rammebestemmelser: Delområde BO Rammebestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til lav boligbebyggelse. Bebyggelsen må opføres i maksimalt 1½ etager, og den maksimale bygningshøjde er 8,5 m. Den maksimale bebyggelsesprocent er 25 for åben- og tæt-lav boligbebyggelse. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 752

22 20 Lokalplan nr. 734

23 B VESTERMARKEN 3 5ax 5ay A Signaturforklaring 100 m Nord Lokalplangrænse II 1 Områdegrænse Områdenummer Vej & stiareal / vej- & stibetegnelser Vejareal som nedlægges. Byggefelt for ny bebyggelse i 1 etage. 2 Byggefelt for ny bebyggelse i 1 etage med udnyttelig tagetage. 5av II Bevaringsværdig bygning Fælles opholdsareal Bevaringsværdige træer Beplantningsbælter 3 m brede STAVTRUPVEJ au 2 P 1 2 P I P II 1 P 1 B V P a P 1 1 5at ORMSLEVVEJ aa b 8au II D 54C 54B 54A 52F 52E 52D 52C 52B 52A B A 51.1 Mål 1: september B A B 221A B 223A BYVÆNGET B 277A B 50A 24e 24d 8t 8ah 50F 50E 50D 50C 11c 30a 31a 5y 7v 27b 20b 7o 7x 7y 2e 2n 7u 24b 8ai 8ah Lokalplankort Lokalplan nr. 734 Boligområde ved Vestermarken i Stavtrup 100m aø

24 21 Foranstående er godkendt som forslag til lokalplan nr. 734 i mødet den 12. oktober Århus Byråd, den P.b.v. Lokalplanen er offentlig fremlagt i perioden fra den 26. oktober 2005 til den 21. december Foranstående er vedtaget som lokalplan nr. 734 i mødet den Århus Byråd, den P.b.v. Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den. Vedtagelsespåtegning Lokalplan nr. 734

25 22

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 878

Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Marts 2010 Gammel Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og offentlige formål ved

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Den 22. september 2009 Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem 742 Beder Landevej og Agernvej i Beder Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001 forslag Agernvej Beder Landevej Skoleparken Vilhelmsborgvænget Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Boligbebyggelse Hvidmosegård ved Bjødstrupvej, Holme. Bjødstrupvej. Statistikområde/distrikt nr.: 2.92 Registreringskortblad nr.

Boligbebyggelse Hvidmosegård ved Bjødstrupvej, Holme. Bjødstrupvej. Statistikområde/distrikt nr.: 2.92 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse Hvidmosegård ved Bjødstrupvej, Holme 750 forslag forslag Bjødstrupvej Karetmagertoften Bjødstrupvej Slet Møllevej Statistikområde/distrikt nr.: 2.92 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 608

Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Boligområde ved Kirkebakken i Beder Oktober 2006 Skoleparken Århus Kommune Lokalplan nr.: 608 Boligområde ved Vestervang i Beder Indeholder tillæg nr. 33 til Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Den 27. januar 2009 Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan Århus Syd Motorvejen

Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan Århus Syd Motorvejen T T T T T T T Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan 2001 803 Forslag Råhøjvej Ormslevvej Århus Syd Motorvejen Statistikområde/distrikt

Læs mere

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej forslag Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej Skejbyparken er Skejbygårdsvej Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde syd for Ormslevvej, vest for Vestermarken i Stavtrup. Februar 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde syd for Ormslevvej, vest for Vestermarken i Stavtrup. Februar 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 753 Boligområde syd for Ormslevvej, vest for Vestermarken i Stavtrup Februar 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde syd for Ormslevvej, vest for Vestermarken i Stavtrup

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den Århus Kommune Lokalplan nr. 697 Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. KONGSBAK INFORMATIK Februar 2004 Tinglyst den 12-07-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Borgvold i Viby. December 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Borgvold i Viby. December 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 652 Plejeboliger ved Borgvold i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 2003 Holme Ringvej Kongsgårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Borgvold i Viby Indeholder tillæg

Læs mere

Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder. Oddervej Kirkebakken. HjvÊnget

Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder. Oddervej Kirkebakken. HjvÊnget Århus Kommune Lokalplan nr.: Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder 776 forslag Oddervej Kirkebakken Tofteledet HjvÊnget Jernbanen Beder Landevej Statistikområde/distrikt nr.: 07.10 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 807 Boliger ved tidligere Ask Højskole December 2008 Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 731 Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro Indeholder tillæg

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 768

Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige Supplerende deklaration tinglyst den 23.01.2008 vedlagt - bemærk ændret lokalplankort Januar 2008 Randersvej Århus Kommune

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 703 Boligområde ved Indelukket i Elsted Del ophævet i henhold til lp. 826 December 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Indelukket i Elsted 703 Asmusgård Blåbærvænget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Den 22.juni 2010 Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Oktober 2006

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup 796 forslag Jarlsmindevej Klokkeskovvej Ormslevvej Århus Syd Motorvejen Statistikområde/distrikt nr.: 6.62 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej. Juli 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej. Juli 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige Juli 2007 Randersvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige 768 Lergravvej

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå

Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Den 6. januar 2009 Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 699 Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby. Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001. Jernbanen

Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby. Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001. Jernbanen Århus Kommune Lokalplan nr.: Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001 772 forslag Jernbanen Søndervangs Allé Runegårdsvej Søndervangen Ringvej Syd Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 836

Århus Kommune Lokalplan nr. 836 Århus Kommune Lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Allé i Åbyhøj. Januar 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Bakke Allé i Åbyhøj 836 Gefionsvej Bragesvej Bakke Allé Ydunsvej Odinsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 861

Århus Kommune Lokalplan nr. 861 Århus Kommune Lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Juni 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Indeholder tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 778 Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup Indeholder tillæg

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bolig- og rekreativt område ved Kankbøllevej i Hjortshøj. November 2001 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bolig- og rekreativt område ved Kankbøllevej i Hjortshøj. November 2001 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 644 Bolig- og rekreativt område ved Kankbøllevej i Hjortshøj KONGSBAK INFORMATIK November 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og rekreativt område ved Kankbøllevej i Hjortshøj.

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted. Marts 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted. Marts 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 735 Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted KONGSBAK INFORMATIK Marts 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted 735 Asmusgårdsvej Asmusgård Lyst

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentligt formål ved Vestre Strandalle i Risskov. Lokalcenter Hørgården. Oktober 2001 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentligt formål ved Vestre Strandalle i Risskov. Lokalcenter Hørgården. Oktober 2001 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 617 Område til offentligt formål ved Vestre Strandalle i Risskov. Lokalcenter Hørgården KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til offentligt formål

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 884 Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg 884 Fastrupvej Højlundsparken Klemivej Gammel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup. Maj 2000 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup. Maj 2000 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 595 Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup KONGSBAK INFORMATIK Maj 2000 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliggrunde og bypark, Radkærvej, Mundelstrup Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.:

Århus Kommune Lokalplan nr.: Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Råhøjvej i Stavtrup 808 Jarlsmindevej Ormslevvej Ormslevvej Bøgeskov Høvej Ravnsbjergvej Grøndalsvej Skanderborgvej Statistikområde/distrikt nr.: 6.62 Registreringskortblad

Læs mere