: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet"

Transkript

1 : Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Benedikte Havskov Hansen) 1. Den påklagede afgørelse Interflora-Danmark er en forening, hvis medlemmer er selvstændige blomsterhandlere, og hvis primære formål er at virke til fremme af blomstersalg pr. distance. Interflora varetager medlemmernes fælles kommercielle aktiviteter så som markedsføring, administration og videreudvikling af et system, hvor kunderne gennem en af Interfloras forretninger eller hos INTERFLORA kan bestille blomster og blomsterydelser til levering af en anden Interfloraforretning i Danmark eller i udlandet. Interflora har ikke til formål selvstændigt at opnå fortjeneste og er i så henseende et "non-profit"-foretagende. Interfloras bestyrelse har i overensstemmelse med foreningens love udsendt en medlemsinstruks for distancelevering af blomster. Det hedder i denne instruks bl.a.: Priser i Danmark En rose Buket Mor og Barn-buket Plante Plantearrangement Mini Levering 35 kr. 80 kr. 150 kr. 60 kr. 125 kr.

2 Afskåret arrangement Båredekoration Båredekoration med bånd Bårebuket Bårebuket med bånd Krans Krans med bånd 150 kr. 250 kr. 350 kr. 80 kr. 250 kr. 400 kr. 500 kr. Ordrer under mindsteprisen må forhøjes til mindsteprisen. Samtlige priser er incl. moms. Gebyrer i Danmark Terminalgebyr Udbringning I alt 18,50 kr. incl. moms 21,50 kr. incl. moms 40,00 kr. incl. moms Ved en "Floragramordre" skal De undgå at oplyse priserne i Deres forretning, fordi priserne i leveringsbyen kan være helt andre." Konkurrencerådet har den 27. september 2000 truffet den afgørelse, at disse bestemmelser i medlemsinstruksen om minimumspriser/-levering og gebyr for formidling og levering er i strid med konkurrencelovens 6. Rådet har fundet, at betingelserne for at give en fritagelse er opfyldt for så vidt angår gebyret, mens bestemmelsen om minimumspriser/-levering ikke opfylder betingelserne i 8. Rådet har herefter givet påbud om ophævelse af bestemmelsen om minimumspriser/-levering, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1. Det hedder i det til grund for afgørelsen liggende notat bl.a.: "Medlemsinstruks for distancelevering af blomster 24. Rådet har fundet, at de konkurrenceretligt relevante bestemmelser er: bestemmelserne om minimumsordrestørrelser, dvs. angivelse af mindste beløb for hvilket forskellige typer blomsterydelser kan bestilles gennem IF, herunder bestemmelsen om, at ordre under mindsteprisen forhøjes til mindsteprisen.

3 Konkurrencelovens IF har i anmeldelsen gjort gældende, at angivelsen af minimumspriser/-levering ikke må forveksles med spørgsmålet om fastsættelse af bindende mindstepriser, idet prisangivelsen ikke er udtryk for, at en given blomsterydelse af en nærmere angiven art eller kvalitet skal sælges til en given (minimums-)pris. Prisen er en angivelse af en standard for kundens ønske og IF ser ikke andre muligheder for angivelse af en sådan standard end en prisangivelse. 80. Det er gjort gældende, at i forholdet til kunden er minimumsordrestørrelsen en angivelse af et passende minimumsforhold mellem samlet pris for leverancen og den ydelse, som leveres til modtageren af den pågældende blomsterhilsen. 81. Ved at anføre en minimumspris/-leverance, dikterer IF alt andet lige butikkerne og forbrugerne en mindstepris, idet det ikke er muligt at bestille en blomsterydelse til et beløb, der ligger under mindsteprisen. Det er endda udtrykkeligt angivet, at ordrer under mindsteprisen forhøjes til mindsteprisen. Det er et forhold, som direkte strider mod konkurrencelovens 6, stk. 2, nr Rådet er ikke enig i IF s argument om, at størrelse og udførelse af en blomsterydelse ikke lader sig definere eksakt, hvorfor den må defineres på grundlag af faglige standarder for forholdet mellem pris og kvalitet. 83. Rådet finder, at konkurrenceparameteren bør være blomsternes kvalitet og ikke størrelsen på buketten. Det må være op til forbrugeren om en buket skal være dyr eller billig/stor eller lille. Butikkens og IF s opgave og mål er at sikre, at kvaliteten altid er tilfredsstillende. Dette sikres gennem uddannelse af medlemmerne. 84. Rådet finder på den baggrund, at der er tale om en horisontal fastsættelse af mindstepriser, som er i strid med lovens 6, stk. 2, nr. 1. Konkurrencelovens 8 8, stk. 1 nr Rådet finder generelt, at der er så store besparelser ved det fællessystem IF stiller til rådighed for medlemmerne, at selve distributionssystemet på det samfundsmæssige plan må antages at have effektivitetsfremmende virkninger. 95. Aftalens bestemmelse om minimumspriser/-levering er en hard core-overtrædelse af konkurrenceloven. Udganspunktet, hvorefter den enkelte erhvervsdrivende fastsætter sine egne

4 priser ud fra omkostningshensyn mv. fjernes og dermed også det generelle incitament til at lave en flot buket til et lavere beløb. 96. Rådet har afvejet det generelt effektivitetsfremmende i distributionssystemet med den konkrete bestemmelse om minimumspris/-levering og samlet fundet, at 8, stk. 1 nr. 1 ikke er opfyldt for så vidt angår bestemmelsen om minimumspriser/-levering. 8, stk. 1 nr Rådet finder, at selve udbringningsordningen generelt er til fordel for forbrugerne, idet forbrugerne sikres en let adgang til at få formidlet fjernleverancerne af blomster på grund af kædens store forhandlernet og lette distributionsadgang. 98. Modsat har Rådet fundet, at angivelsen af mindstepriser er til så stor ulempe for forbrugerne, at der ikke samlet set er en forbrugerfordel. 99. Samlet set findes denne bestemmelse derfor ikke at være opfyldt. 8, stk. 1 nr IF har generelt om bestemmelserne i medlemsinstruksen anført, at bestemmelserne er sagligt begrundede og ikke går ud over bestemmelsernes målsætning Rådet har endvidere noteret sig IF s argument om, at blomsterydelser ikke lader sig definere eksakt og derfor må defineres på grundlag af de faglige standarder for forholdet mellem pris og kvalitet Rådet deler ikke denne opfattelse. Konkurrenceparameteren må være kvaliteten på blomsterydelsen og ikke størrelsen IF har angivet, at minimumsordrestørrelsen i forhold til kunden er en angivelse af et passende minimumsforhold mellem en samlet pris og den ydelse, der leveres. Rådet finder, at vurderingen af, hvad der er et passende minimumsforhold tilkommer kunden bestilleren og ikke IF IF har endvidere anført, at såfremt der ikke er faste retningslinier for, hvor lille en ordrestørrelse deltagerne i IF er berettiget til at få udbragt, vil det indebære, at hver enkelt butik sætter sit eget minimum for, hvilke ordrer, der udbringes. Det indebærer en besværliggørelse af selve processen i forbindelse med ordreafgivning, idet der ikke i dag er nogen kommunikation mellem den ordreafgivende og ordremodtagende butik Rådet skal hertil bemærke, at rådet er opmærksom på dels, at blomsterydelser er et individuelt produkt, som ikke kan defineres entydigt, idet der ikke føres et ens sortiment i de enkelte butikker, som er tilsluttet kæden, og dels at en bestiller skal kunne angive en eller anden form for standard for en formidlet fjernleverance idet bestilleren ofte ikke selv ser ydelsen Rådet finder dog, at der skal ganske særlige begrundelser til for at fritage en bestemmelse, som er en hard core konkurrencebegrænsning. At IF s formidlingssystem er baseret på, at der ikke er kommunikation mellem ordreafgiver og den modtagende forretning findes ikke at være

5 tilstrækkeligt, idet rådet finder, at IF uden at ændre det eksisterende distributionssystem, kan praktisere en ophævelse af mindstepriserne-/leverancerne I de formentlig ret få - situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt den pris kunden ønsker levering til er for lav i forhold til hvad den udførende butik kan levere, kan den ordremodtagende tage telefonisk kontakt til den udførende Rådet finder på den baggrund ikke, at angivelsen af mindstepriser/-leverancer er proportional i forhold til formålet. Denne betingelse er derfor ikke opfyldt. 8 stk. 1 nr Rådet finder, at IF ved at angive mindstepriser for fjernleverancerne har mulighed for at udelukke en væsentlig del af konkurrencen for de blomsterydelser, som har en værdi på niveau med IFs mindstepriser. Det er rådets vurdering, at angivelsen af mindstepriser også må antages at have en afsmittende effekt på de uformidlede fjernleverancer og denne betingelse findes derfor ikke at være opfyldt Samlet set, er der derfor ingen af betingelserne i 8, stk. 1 der er opfyldt i relation til minimumspriserne/-levering. Bestemmelsen kan ikke gives en fritagelse og påbydes derfor ophævet." 2. Parternes påstande Interflora Danmark har ved foreløbig klage af 18. oktober 2000 og endelig klage af 30. oktober 2000 påklaget følgende del af afgørelsen: "Det meddeles Interflora-Danmark, at [medlems-]instruksens bestemmelse om minimumspris/- levering er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 3, og at anmodningen om en ikke-indgrebs-erklæring, jf. konkurrencelovens 9 derfor ikke kan imødekommes." med påstand om ophævelse. Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse. 3. Interflora Danmark s argumentation Instruksens angivelse af minimums ordrestørrelser må ikke forveksles med spørgsmålet om fastsættelse af bindende mindstepriser. Angivelse af minimumsordrestørrelser har alene til formål at beskrive kvaliteten af en given blomsterleverance, idet angivelsen af minimumsordrestørrelsen ikke er udtryk for, at en given blomsterydelse af en nærmere angiven art eller kvalitet skal sælges til en fastsat (minimums-) pris.

6 Forholdet er derimod det, at størrelse og udførelse af en blomsterydelse oftest ikke lader sig definere eksakt og derfor må defineres på grundlag af faglige standarder for forholdet mellem pris og kvalitet. Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at beskrive en distanceblomsterleverance med et vist antal blomster af en bestemt art, eksempelvis 12 tulipaner, idet langt de fleste blomstertyper alene udbydes til salg i visse sæsoner. Hertil kommer, at der er stor forskel på udbudet af varer hos blomsterhandlernes leverandører, eksempelvis GASA i Århus og Odense, hvorfor det ikke er givet, at en blomstertype, der er udbudt til salg hos en blomsterhandler i eksempelvis København ligeledes vil kunne købes/leveres hos en blomsterhandler i Århus. Angivelsen af mindstepriser i Instruksen skal således (set i sammenhæng med Interflora Danmarks retningslinjer for kvaliteten af blomsterydelser til en given pris og almindelige faglige standarder hos medlemsbutikkerne) udtrykke kvaliteten af selve den ydelse, som leveres, og kvaliteten af ydelsen anses af Interflora Danmark for en væsentlig konkurrenceparameter. I forhold til bestilleren (kunden) er minimumsordrestørrelsen alene en angivelse af et passende minimumsforhold mellem samlet pris for leverancen (incl. bestillingsgebyr), og den ydelse som leveres til modtageren af den pågældende blomsterhilsen. Bestemmelserne om minimumsordrestørrelser udgør således ikke en begrænsning af priskonkurrencen, men er derimod en forudsætning for konkurrence på (ensartet og kontrolleret) kvalitet, og dermed kundetilfredshed/kundetillid. Tilliden til den valgte formidler af blomsterleverancen er af afgørende betydning som konkurrenceparameter, da bestilleren (kunden) ifølge sagens natur ikke har mulighed for selv at kontrollere kvaliteten af ydelsen. Instruksens angivelse af minimumsordrestørrelser opfylder i øvrigt betingelserne for en fritagelse i medfør af konkurrencelovens Konkurrencerådets argumentation: Interflora Danmarks instruks med angivelse af mindstepriser/-leveringer er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, idet den enkelte blomsterhandler begrænses i at fastsætte sine priser ud fra de omkostninger, der er forbundet med fremstillingen af den pågældende ydelse. Incitamentet til at konkurrere på prisen eksisterer således ikke. Det er Rådets opfattelse, at angivelsen som indeholdende bindende mindstepriser/-leveringer har som sit objektive formål at begrænse konkurrencen. Rådet er opmærksom på, at det drejer sig om ikke-entydigt definerede ydelser bortset fra prisangivelsen for "en rose". Rådet har i forbindelse med sagens behandling imidlertid lagt vægt på, at forbrugeren ikke kan bestille en ydelse til levering til under den angivne mindstepris - eksempelvis en "mor og barn buket" til under 150 kr. At blomsterydelser ikke kan defineres entydigt har i den forbindelse ingen betydning. Det afgørende er virkningen over for forbrugeren. Klager anfører, at formålet med at angive mindstepriser/-leverancer er at sikre kvaliteten. I konkurrenceretlig henseende er aftalens objektive formål imidlertid en uniformering af prisniveauet for blomsterydelser og en begrænsning af priskonkurrencen for fjernleverede blomsterydelser. Partenes hensigt med aftalen har i den forbindelse ikke betydning.

7 Rådet skal endvidere bemærke, at kvaliteten på ingen måde kan beskrives i form af en pris, når butikkerne ikke har ens sortiment og ens priser. Forbrugeren er ikke sikret en høj kvalitet blot fordi man fastsætter minimumspriser/-leveringer. Et sådant middel kan ikke forhindre, at der havner buketter, som er visne eller er af en dårlig kvalitet hos modtageren. Rådet har ikke fundet, at nogen af betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, er opfyldt. Bevisbyrden for det modsatte påhviler klager, og der er ikke grundlag for at fastslå, at Rådets skøn har været udøvet på et materielt urigtigt grundlag. 5. Konkurrenceankenævnets bemærkninger: Det må antages at være af afgørende betydning for tilliden til Interflora og dermed for Interflora at systemet med fjernlevering af blomsterydelser sikrer en rimelig kvalitet i forhold til prisen. Systemet giver mulighed for bestilling og levering af ydelser som "Buket", "Plante" og "Krans" fra enhver tilsluttet butik året rundt. Sådanne ydelser er ikke entydigt definerbare, og Ankenævnet ser ikke i det, som Konkurrencerådet har anført, en imødegåelse af Interfloras synspunkt, hvorefter kvaliteten af en ydelse med en betegnelse som nævnt må fastlægges under hensyn til prisen og Interfloras retningslinier for forholdet mellem pris og kvalitet samt branchens faglige standarder. Ankenævnet må derfor være enig med Interflora i, at en prisangivelse er en nødvendig del af ydelsesbeskrivelsen, og at de angivne mindsteleverings-priser er af afgørende betydning for Interflora som middel til at sikre, at alle Interflora-leveringer fra enhver butik året rundt har en vis minimumskvalitet. På denne baggrund finder Ankenævnet, at Interfloras minimumsleveringspriser adskiller sig således fra de aftaler om bindende mindstepriser, som i sig selv ud fra deres objektive formål er konkurrencebegrænsende. Interfloras minimumsleveringspriser kan herefter ikke anses for omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, ud fra den bedømmelse, at instruksen har til formål at begrænse konkurrencen. Da det ikke er godtgjort, at instruksen har konkurrencebegrænsende virkninger, tager Ankenævnet Interfloras påstand til følge. Ankenævnet ophæver derfor den påklagede del af Konkurrencerådets afgørelse. Herefter bestemmes: Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2000 ophæves for så vidt angår påbudet vedrørende Interflora Danmarks minimumspriser/-levering. Klagegebyret tilbagebetales til Interflora Danmark. Ole Jess Olsen Jens Fejø Børge Dahl«

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse Pladsen til Kassen Journal nr.3/1120-0100-0930, 3/1120-0301-0293/VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring

Læs mere

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket 2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 1. november 2006 i sag 2005-0004709 TV2 / Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod

Læs mere

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV 27-06-2012 VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 3 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING... 11 3.1

Læs mere

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ Punkt 6 Rådsmødet den 30. september 2009 30-09-2009 4/0120-0204-0150 /VU/NVH/JEM Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ 1. Resumé...3 2. Afgørelse...13 3. Sagsfremstilling...15 3.1 Indledning...15

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S standard grossistaftale

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist)

2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist) 2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist) KS' journal nr. 4/0120-8700-0018 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. april 2007 i sag 2006-0006332:

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere