HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 53/2012 (1. afdeling) Himmerlands Automobiler ved Erland Knudsen (advokat Brit Elling) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Sag 54/2012 Kim Buch (advokat Brit Elling) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Sag 55/2012 Himmerlands Automobiler ved Erland Knudsen (advokat Brit Elling) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5. afdeling den 30. januar 2012.

2 - 2 - I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen. Påstande mv. Appellanterne, Himmerlands Automobiler ved Erland Knudsen og Kim Buch, har gentaget deres påstande og har subsidiært påstået hjemvisning. Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse. I overensstemmelse med landsrettens dom har SKAT omberegnet registreringsafgiften for Audi en i sag 55/2012 på basis af en oprindelig nypris inklusive registreringsafgift på kr. Der er herefter ikke spørgsmål om hjemvisning på dette punkt. Supplerende sagsfremstilling Appellanterne har under forberedelsen af sagerne for Højesteret fremsat anmodning om, at der stilles præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Den 9. oktober 2012 afsagde Højesteret sålydende kendelse herom: Appellanterne, Himmerlands Automobiler ved Erland Knudsen og Kim Buch, har anmodet om, at EU-Domstolen forelægges følgende spørgsmål: 1) Må elementer fra tidligere gældende lovgivning indgå i beregningen af residualafgiften, eller skal alene gældende lovgivning indgå ved fastsættelsen af residualafgiften for en bil? 1a) Hvis svaret er ja må dette så hindre importen til Danmark af tilsvarende varer fra andre EU-lande uden, at det anses som handelshindring i forhold til EUF-Traktatens art. 110 (tidligere 90 TEF)? 2) Er en afgiftslovgivning eller en fortolkning af pågældende lovgivning, der i praksis medfører, at en fabriksny bil er betydelig billigere end en identisk brugt bil, der importeres fra et andet EU-land i overensstemmelse med art. 110 i EUF-Traktaten? Indstævnte, Skatteministeriet, har protesteret imod, at der forelægges spørgsmål for EU- Domstolen. Anbringender Appellanterne har til støtte for anmodningen om forelæggelse af spørgsmålene navnlig anført, at det følger af praksis fra EU-Domstolen, at den registreringsafgift, der opkræ-

3 - 3 - ves ved import af en brugt bil ikke må overstige residualafgiften i indenlandske biler. Hvis beregningen af registreringsafgift for en brugt, importeret bil i henhold til lov nr. 265 af 23. april 2008 inddrager den historiske nypris for bilen (handelsprisen inklusiv registreringsafgift for en ny bil på det tidspunkt, da den brugte bil, der skal afgiftsberigtiges første gang, blev registreret eller taget i brug), så kan dette medføre, at den brugte bil afgiftsbelastes med over det dobbelte i registreringsafgift sammenlignet med, hvad der bliver opkrævet for en fabriksny bil på det tidspunkt, da den brugte, importerede bil afgiftsberigtiges i Danmark. Et beregningselement fra historisk lovgivning får altafgørende betydning for beregningen efter gældende lovgivning, idet der tages udgangspunkt i den høje historiske nypris, som følger af de høje historiske afgifter. Residualafgiften er til enhver tid udelukkende afhængig af gældende afgiftslovgivning, og residualafgiften følger med op og ned afhængig af den aktuelt gældende afgiftslovgivning på importtidspunktet. EU-Domstolen har ikke direkte taget stilling til, hvilken betydning ændringer i nybilsafgifter har for residualafgiften i tilsvarende brugte biler. Sagen er principiel, idet beregningsmetoden er anvendt af SKAT med virkning fra den 25. april 2007 i en lang række tilsvarende sager. Skatteministeriet har til støtte for, at der ikke skal ske forelæggelse navnlig anført, at der ikke er tvivl om forståelsen af TEUF art. 110 som fortolket i EU-Domstolens faste praksis i relation til medlemsstaternes lovgivning om registreringsafgift af brugte biler, der indføres fra andre EU-lande. EU-Domstolen har i en række domme fastslået residualafgiftsprincippet. Det følger af EU-Domstolens praksis, at dette princip indebærer, at afgiften på importerede brugte biler ikke må være højere end den residualafgift, der er indeholdt i tilsvarende brugte biler, som allerede er indregistreret i importlandet. Det fremgår af EU-Domstolens praksis, at der ved vurderingen af, om der foreligger en diskriminerende forskelsbehandling af importerede brugte biler, skal foretages en sammenligning med tilsvarende brugte biler i indlandet. Det følger af EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-290/05 og C-333/05 Nádasdi og Németh, at en sammenligning efter art. 110 mellem brugte biler, der i sin tid er indregistreret og afgiftsberigtiget som nye i en anden medlemsstat henholdsvis før en ændring af importlandets registreringsafgiftslovgivning og efter ændring af denne lovgivning, ikke er relevant. Såfremt Højesteret måtte beslutte at tage appellanternes forelæggelsesbegæring til følge, kan Skatteministeriet ikke tilslutte sig appellanternes forslag til formulering af de eventuelle spørgsmål. Højesterets begrundelse og resultat På det foreliggende grundlag finder Højesteret, at der i forhold til de indbragte sager ikke er tvivl om forståelsen af TEUF art. 110, som på nuværende tidspunkt nødvendiggør forelæggelse for EU-Domstolen af de foreslåede spørgsmål. Det bemærkes herved, at spørgsmålet om, hvorvidt forståelsen af TEUF art. 110 giver anledning til tvivl i forhold til visse af de spørgsmål, som de foreliggende sager måtte rejse, har en meget nær sammenhæng med vurderingen af det danske retsgrundlag og administrationen heraf. Højesteret finder herefter, at endelig stillingtagen til, om der skal ske forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen, først bør ske i forbindelse med, at sagen hovedforhandles. Højesteret tager derfor ikke anmodningen om forelæggelse for EU-Domstolen til følge.

4 - 4 - Retsgrundlag EU-Domstolen har i dom af 19. december 2013 i sag C-437/12 besvaret to præjudicielle spørgsmål vedrørende foreneligheden med EU-retten af de regler, der gælder i Holland om afgift ved indregistrering af køretøjer (BPM). Af dommen fremgår bl.a. følgende om fortolkningen af TEUF artikel 110 i relation til afgifter på motorkøretøjer: Lignende indenlandske varer 20 Indledningsvis bemærkes, at en afgift, som pålægges af en medlemsstat ved indregistrering af motorkøretøjer på statens område med henblik på ibrugtagning, udgør en intern afgift og derfor skal undersøges på grundlag af artikel 110 TEUF (jf. i denne retning dom af , sag C-402/09, Tatu, Sml. I, s. 2711, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis). 21 Hertil bemærkes, at denne artikels stk. 1 forbyder enhver medlemsstat at pålægge varer fra andre medlemsstater interne afgifter, som er højere end de afgifter, der pålægges lignende indenlandske varer. 22 Det bemærkes desuden, at de køretøjer, der befinder sig på en medlemsstats marked, er indenlandske varer som omhandlet i artikel 110 TEUF (jf. Tatudommen, præmis 55). 23 Når sådanne varer sættes til salg på denne medlemsstats brugtbilmarked, skal de anses for at være lignende varer i forhold til indførte brugte køretøjer, såfremt deres egenskaber og de behov, de tjener til at opfylde, bevirker, at de står i et konkurrencemæssigt forhold til hinanden. Graden af konkurrence mellem to modeller afhænger af det omfang, i hvilket modellerne opfylder forskellige krav, bl.a. med hensyn til pris, størrelse, komfort, ydeevne, brændstofforbrug, levetid og driftssikkerhed. Det køretøj, der udgør referencegrundlaget, skal have kendetegn, der mest svarer til det importerede køretøjs. Dette indebærer, at der skal tages hensyn til model, type og andre kendetegn, såsom fremdriftssystem og udstyr, alder samt kilometerstand, stand i almindelighed eller mærke (jf. bl.a. dom af , sag C-101/00, Tulliasiamies og Siilin, Sml. I, s. 7487, præmis 75 og 76, og af , sag C-74/06, Kommissionen mod Grækenland, Sml. I, s. 7585, præmis 29 og 37). 24 I denne henseende bemærkes, at de kriterier, der er nævnt i foregående præmis, hverken er opregnet på en udtømmende eller bindende måde. Det er klart, at det køretøj, der udgør referencegrundlaget, kan variere efter de særlige kendetegn ved det indførte køretøj. To køretøjer, der er taget i brug for første gang på den samme dag, er ikke nødvendigvis lignende, f.eks. på grund af en forskel i slitage. Det tilkommer den nationale ret under hensyntagen til sådanne kendetegn, som er nævnt i foregående præmis, at afgøre, hvilke indenlandske varer der frembyder kendetegn, som mest svarer til det omhandlede indførte køretøjs. 25 Det følger heraf, at lignende indenlandske varer, der kan sammenlignes med et brugt køretøj, såsom det i hovedsagen omhandlede, der første gang er taget i brug

5 - 5 - før den 1. februar 2008, og som blev indført og indregistreret i Nederlandene i 2010, er de køretøjer, der allerede befinder sig på det nederlandske marked, og hvis kendetegn mest svarer til det omhandlede køretøjs. BPM s forenelighed med artikel 110 TEUF 26 Artikel 110 TEUF har til formål at sikre frie varebevægelser mellem medlemsstaterne på normale konkurrencevilkår. Bestemmelsen tilsigter at fjerne enhver form for beskyttelse, der kan følge af anvendelsen af interne afgifter, der indebærer forskelsbehandling af varer med oprindelse i andre medlemsstater (Tatu-dommen, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis). 27 Som anført i denne doms præmis 21, forbyder denne artikels stk. 1 enhver medlemsstat at pålægge varer fra andre medlemsstater interne afgifter, som er højere end de afgifter, der pålægges lignende indenlandske varer. 28 I denne forbindelse bemærkes, at i henhold til fast retspraksis kan et afgiftssystem kun anses for foreneligt med artikel 110 TEUF, hvis det godtgøres, at det er udformet således, at det under alle omstændigheder er udelukket, at der skal svares højere afgifter af importerede varer end af indenlandske varer, og derfor at det under ingen omstændigheder har forskelsbehandlende virkninger (dom af , sag C-10/08, Kommissionen mod Finland, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis). 29 Domstolen har således allerede fastslået, at på området for beskatning af motorkøretøjer skal denne traktatbestemmelse sikre, at interne afgifter virker fuldstændigt neutralt i forhold til konkurrencen mellem varer, der allerede befinder sig på det indenlandske marked, og indførte varer (dom af , sag C-47/88, Kommissionen mod Danmark, Sml. I, s. 4509, præmis 9, og af , sag C- 387/01, Weigel, Sml. I, s. 4981, præmis 66). 30 Domstolen har desuden præciseret, at fra tidspunktet for betalingen af en indregistreringsafgift i en medlemsstat indgår beløbet for denne afgift i køretøjets værdi. Når et køretøj, der er indregistreret i den omhandlede medlemsstat, således efterfølgende sælges som brugt køretøj i den samme medlemsstat, udgør dets markedsværdi, som indbefatter den resterende del af registreringsafgiften, således en procentdel af køretøjets oprindelige værdi, bestemt ud fra værdiforringelsen af køretøjet (dom af , forenede sager C-290/05 og C-333/05, Nádasdi og Németh, Sml. I, s , præmis 54). 31 Det er derfor i strid med artikel 110 TEUF, når størrelsen af denne afgift på et brugt køretøj hidrørende fra en anden medlemsstat overstiger det residuelle afgiftsbeløb, der indeholdes i værdien af lignende brugte køretøjer, som allerede er indregistreret på det nationale område (dom af , sag C-345/93, Nunes Tadeu, Sml. I, s. 479, præmis 20, og af , sag C-393/98, Gomes Valente, Sml. I, s. 1327, præmis 23, samt Tulliasiamies og Siilin-dommen, præmis 55). 32 Hvis størrelsen af registreringsafgiften på indførte brugte køretøjer overstiger det residuelle afgiftsbeløb, der indeholdes i værdien af lignende brugte køretøjer, som allerede er indregistreret på det nationale marked, risikerer dette at begunstige salg

6 - 6 - af brugte indenlandske køretøjer til skade for indførslen af lignende brugte køretøjer. 33 Artikel 110 TEUF har imidlertid ikke til formål at forhindre en medlemsstat i at indføre nye afgifter eller i at ændre satsen eller afgiftsgrundlaget for eksisterende afgifter (Nádasdi og Németh-dommen, præmis 49, og Tatu-dommen, præmis 50). 34 Medlemsstaternes beføjelser ved udformningen af nye afgifter eller ændringen af satsen eller afgiftsgrundlaget for allerede eksisterende afgifter er dog ikke ubegrænset. Det i artikel 110 TEUF fastsatte forbud skal finde anvendelse på enhver beskatning, der kan bevirke, at indførsel af varer med oprindelse i andre medlemsstater opgives til fordel for indenlandske varer (jf. i denne retning Tatu-dommen, præmis 52 og den deri nævnte retspraksis). 35 Medlemsstaterne kan således ikke indføre nye afgifter eller foretage ændringer i de eksisterende afgifter, som har til formål eller til virkning at afskrække fra salg af indførte varer til fordel for salg af lignende varer, der er tilgængelige på det indenlandske marked og indført dertil, inden disse afgifter eller ændringer er trådt i kraft (jf. i denne retning Tatu-dommen, præmis 53). 36 Hvad angår BPM fremgår det af de sagsakter, der er fremlagt for Domstolen, at denne afgift kun skal opkræves og betales i forbindelse den første indregistrering af et køretøj på nederlandsk område. Den nederlandske lovgivning er blevet ændret flere gange siden Før den 1. februar 2008 blev nævnte afgift udelukkende beregnet på grundlag af en procentsats af nettokatalogprisen. Fra denne dato omfatter afgiftsgrundlaget desuden et beløb, der afhænger af CO 2 - udstødningen. I dette afgiftsgrundlag nedsættes den del, som vedrører nettokatalogprisen, trinvist til fordel for den del, som vedrører CO 2 - udstødningen. 37 Som den nederlandske regering og Kommissionen har gjort gældende, fremgår det, trods de foretagne ændringer i BPM s beregningsmetode, at den begivenhed, der udløser denne, dvs. den første indregistrering af en køretøj på nederlandsk område, forbliver den samme, både før og efter den omhandlede ændring. I den foreliggende sag drejer det sig således om den samme afgift som før. 38 Selv hvis det antages, at der er tale om en ny afgift, skal det i artikel 110 TEUF fastsatte forbud som anført i denne doms præmis 24 finde anvendelse på enhver beskatning i en medlemsstat, der kan bevirke, at indførsel af varer med oprindelse i andre medlemsstater opgives til fordel for lignende indenlandske varer. 39 I hovedsagen synes det at fremgå af de sagsakter, der er fremlagt for Domstolen, at de brugte køretøjer, som blev taget i brug første gang før den 1. februar 2008, men som var blevet indført og indregistreret i Nederlandene i løbet af perioden fra den 1. februar 2008 til den 31. december 2009, på grund af en undtagelse for så vidt angår den del af BPM, der afhænger af CO 2 -udstødningen, er underlagt en lavere BPM end den, som lignende brugte køretøjer, der er blevet indført og indregistreret efter den 1. januar 2010, er blevet underlagt.

7 I dette tilfælde ville der på det nationale marked findes brugte køretøjer, som er lignende med det i hovedsagen omhandlede, hvor det residuelle BPM-beløb, som stadig indeholdes i deres værdi, er lavere end det afgiftsbeløb, der er pålagt det omhandlede køretøj. 41 Hvis det sidstnævnte beløb overstiger det laveste residuelle afgiftsbeløb, der stadig indeholdes i værdien af lignende brugte køretøjer, der allerede er indregistreret på det nationale område, er det ikke godtgjort, at BPM-loven er opbygget således, at den under alle omstændigheder udelukker, at der skal svares højere afgifter af importerede varer end af indenlandske varer, og den har derfor under ingen omstændigheder forskelsbehandlende virkninger. 42 Sådanne forskelsbehandlende virkninger kan kun undgås, hvis det er muligt at vælge det laveste residuelle beløb af registreringsafgiften, der stadig indeholdes i værdien af lignende brugte køretøjer, der allerede er indregistreret på det nationale område. 43 Det tilkommer den nationale ret at undersøge, om det BPM-beløb, som pålægges et brugt køretøj, såsom det i hovedsagen omhandlede, er højere end det laveste residuelle afgiftsbeløb, der stadig indeholdes i værdien af lignende brugte køretøjer, der allerede er indregistreret på det nationale område. 44 Det følger heraf, at artikel 110 TEUF er til hinder for en afgift som den, der er fastsat i BPM-loven, hvis og for så vidt som dette afgiftsbeløb, der pålægges indførte brugte køretøjer i forbindelse med deres indregistrering i Nederlandene, overstiger det laveste residuelle afgiftsbeløb, som indeholdes i værdien af lignende brugte køretøjer, der allerede er indregistreret i denne samme medlemsstat. Højesterets begrundelse og resultat Ved lov nr. 265 af 23. april 2008 om ændring af bl.a. registreringsafgiftsloven blev der indført nye regler om fastsættelse af registreringsafgift for brugte køretøjer. Efter 4, stk. 7, i registreringsafgiftsloven skal afgiften for brugte køretøjer nu beregnes på samme måde som for nye køretøjer. De beløb, der indgår ved beregningen af afgiften på et nyt køretøj, skal nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt. Herved blev den hidtil gældende beregning for brugte køretøjer, som var baseret på faste skalaer efter navnlig køretøjets alder, erstattet med en konkret beregning, hvor der tages udgangspunkt i den afgiftsberegning, der gælder for nye køretøjer, men hvor beløbet for hver enkelt beregningskomponent nedsættes med samme procentdel som det konkrete værditab for selve køretøjet. Det fremgår af forarbejderne til 2008-loven, at formålet med lovændringen bl.a. var at sikre, at registreringsafgiftslovens bestemmelser om registreringsafgift af brugte køretøjer er i overensstemmelse

8 - 8 - med EU-retten, og samtidig på en balanceret måde inddrage afgiftsberegningens mange fradrag for miljø- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Loven, der trådte i kraft den 27. april 2008, indeholdt en overgangsregel for køretøjer med en alder over 1 år, der efter den 24. april 2007 hvor der ved lov nr. 541 af 6. juni 2007 var sket en nedsættelse af registreringsafgiften for bl.a. brændstoføkonomiske biler var blevet afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler. For de køretøjer, der var omfattet af overgangsreglen, kunne registreringsafgiften efter ansøgning omberegnes efter de nye regler i 2008-loven. Det første hovedspørgsmål i de foreliggende sager er, om det er i overensstemmelse med 2008-loven, at SKAT ved omberegning af afgiften har taget udgangspunkt i bilernes handelspris som nye inklusive den registreringsafgift, der skulle have været betalt efter de danske afgiftsregler for tilsvarende biler på det tidspunkt, da bilerne blev indregistreret som nye i udlandet. Det andet hovedspørgsmål er, om afgiftsberegningerne i givet fald indebærer en overtrædelse af EU-retten (TEUF artikel 110). Spørgsmålet om omberegningernes overensstemmelse med 2008-loven Omberegning efter overgangsreglen i 2008-lovens 4, stk. 2, skal foretages med udgangspunkt i registreringsafgiftslovens 4, stk. 7, som affattet ved 2008-loven. Efter denne bestemmelse skal afgiftsberegningen for brugte biler baseres på en opgørelse af den værdiforringelse, den pågældende bil har været udsat for, efter at den blev indregistreret eller taget i brug som ny. Den brugte bils handelsværdi som ny skal således sammenholdes med dens handelsværdi ved indregistreringen som brugt. Efter ordlyden af og forarbejderne til registreringsafgiftslovens 4, stk. 7, tiltræder Højesteret, at køretøjets handelsværdi som nyt skal fastsættes med udgangspunkt i den handelspris, der ville have været gældende her i landet for tilsvarende nye køretøjer på det tidspunkt, da det pågældende køretøj blev indregistreret eller ibrugtaget som nyt i udlandet, inklusive den registreringsafgift, der i givet fald skulle have været betalt efter de dagældende danske afgifts-

9 - 9 - regler. Højesteret tiltræder således, at den beregningsmåde, som SKAT har anvendt i de foreliggende sager, er i overensstemmelse med 2008-lovens regler. Spørgsmålet om omberegningernes forenelighed med EU-retten (TEUF artikel 110) Efter TEUF artikel 110 må en medlemsstat hverken direkte eller indirekte pålægge varer fra andre medlemsstater interne afgifter af nogen art, som er højere end de afgifter, der direkte eller indirekte pålægges lignende indenlandske varer. EU-Domstolen har afsagt en række domme om fortolkningen af artikel 110 i relation til afgifter på biler. Det fremgår af EU-Domstolens praksis, at størrelsen af registreringsafgiften på indførte brugte køretøjer ikke må overstige det residuelle afgiftsbeløb, der indeholdes i værdien af lignende brugte køretøjer, der allerede er indregistreret på det nationale marked. Ved bedømmelsen af, om en afgift, der pålægges en bil, der er indregistreret som ny i udlandet forud for den 25. april 2007, og som efter denne dato er indført her i landet, er forenelig med TEUF artikel 110, skal der således foretages en sammenligning med en tilsvarende brugt bil, der blev indregistreret her i landet som ny forud for den 25. april 2007, og det må sikres, at den afgift, der pålægges den indførte brugte bil, ikke er større end den residualafgift, der hviler på en tilsvarende indenlandsk brugt bil. Fortolkningen af TEUF artikel 110 må i kraft af EU-Domstolens praksis anses for tilstrækkeligt afklaret med henblik på afgørelsen af de spørgsmål, som er rejst i relation til beregningen af afgift for de tre biler, som de foreliggende sager angår. Afgørelsen beror herefter på den konkrete bedømmelse af, om den registreringsafgift, der er pålagt de tre indførte biler, er større end den residuelle afgift, som er indeholdt i værdien af tilsvarende brugte biler, der allerede er indregistreret her i landet. På den baggrund finder Højesteret fortsat ikke grundlag for at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af TEUF artikel 110. Appellanterne har gjort gældende, at beregningen af den registreringsafgift, der skal pålægges de indførte biler, skal ske på en sådan måde, at afgiften ikke bliver større end den afgift, som er indeholdt i værdien af lignende biler, der er indregistreret her i landet som nye efter den 24.

10 april 2007, hvorved brugte biler, der indføres efter denne dato, får fordel af den afgiftsnedsættelse på biler med lavt brændstofforbrug, der skete med virkning fra den 25. april Som anført foran skal det sikres, at den registreringsafgift, som indførte brugte biler pålægges, ikke er større end den residualafgift, som er indeholdt i værdien af en tilsvarende brugt bil her i landet, dvs. en bil af samme årgang, der er blevet indregistreret som ny på samme tidspunkt, som den indførte bil oprindeligt blev indregistreret i udlandet. Det forhold, at afgiftsnedsættelsen pr. 25. april 2007 førte til et prisfald på brugte brændstoføkonomiske biler, der var indregistreret her i landet med den højere afgift forud for afgiftsnedsættelsen, kan ikke føre til, at sammenligningen skal foretages på anden måde. Ved den EU-retlige bedømmelse skal de tre indførte biler i de foreliggende sager, der alle er indregistreret som nye i udlandet forud for den 25. april 2007, således sammenlignes med lignende brugte biler, der er indregistreret her i landet som nye forud for den 25. april 2007, og ikke med biler indregistreret som nye her i landet efter denne dato. Hvis sammenligningen skulle foretages som anført af appellanterne, ville det betyde, at indførte brugte biler ville blive belastet med en mindre afgift end den residualafgift, der hviler på en tilsvarende brugt bil her i landet. En sådan afgiftsmæssig forskelsbehandling til skade for indenlandske brugte biler stiller EU-retten ikke krav om. Modstykket hertil er, at der ved en mellemkommende afgiftsforhøjelse heller ikke vil kunne pålægges indførte brugte biler en højere afgift end den, der er indeholdt i en tilsvarende indenlandsk brugt bil. Det bemærkes i øvrigt, at omberegningen af registreringsafgiften for de tre biler er sket efter bestemmelsen i registreringsafgiftslovens 4, stk. 7, som blev indsat i loven i 2008 for at imødekomme den kritik, som Kommissionen i en åbningsskrivelse fra april 2006 havde rejst af de danske regler for beregning af registreringsafgift for indførte brugte biler. På den anførte baggrund finder Højesteret, at den skete omberegning af registreringsafgiften for de tre biler ikke er i strid med TEUF artikel 110. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom.

11 Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Himmerlands Automobiler ved Erland Knudsen i sagerne 53/2012 og 55/2012 betale i alt kr. til Skatteministeriet, og Kim Buch skal i sag 54/2012 betale kr. til Skatteministeriet. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014 Sag 94/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 6.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 Sag 336/2009 (1. afdeling) Niels Hausgaard, Hans Henningsen, Annelise Ebbe, Ib Spang Olsen, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hedvig Vestergaard,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Registreringsafgift En analyse af begrebet Centrum for livsinteresser

Registreringsafgift En analyse af begrebet Centrum for livsinteresser Cand.merc.aud Kandidatafhandling Marts 2010 Forfatter: Kathrine Højer Andersen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Registreringsafgift En analyse af begrebet Centrum for livsinteresser Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 Sag 97/2007 (1. afdeling) Infopaq International A/S (advokat Asger Heine Jensen) mod Danske Dagblades Forening (advokat Martin Dahl Pedersen) I tidligere

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 130/2012 (1. afdeling) A (advokat Stefan Reinel, beskikket) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere