Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)"

Transkript

1 Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner T Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) J.nr. K TBR/HAI 24. august 2012 Titel Rammeaftale-kontrakt omhandlende Indholdsfortegnelse 1. Parterne Rammeaftalens omfang og formål Aftalegrundlag Samarbejdsform Organisation Kontrakttildeling Rammeaftalens varighed Kontaktpersoner Konfliktløsningsmodel Underskrift... 9 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, F, holst-law.com K

2 1. Parterne 1.1 mellem (i det følgende benævnt ) og (i det følgende benævnt "Leveranceteamet") er dags dato indgået rammeaftale vedrørende energifacaderenovering af almene etageboliger (i det følgende benævnt "Rammeaftalen"). 1.2 Nærværende Rammeaftale er 1 ud af Rammeaftaler. Samtidig med denne Rammeaftale har Bygherrenetværket således indgået rammeaftale om energifacaderenovering af almene etageboliger med følgende Leveranceteams: 1.3 Leveranceteamet har til Rammeaftalen tilknyttet følgende underrådgivere, underleverandører og underentreprenører: Leveranceteamet er efter Bygherrenetværkets forudgående godkendelse berettiget til at tilknytte yderligere underrådgivere, underleverandører eller underentreprenører til Rammeaftalen. 2/9

3 2. Rammeaftalens omfang og formål 2.1 Rammeaftalen er indgået med henblik på Formålet med Rammeaftalen er 2.3 Rammeaftalen omfatter 2.4 Ved tildeling af en konkret opgave indgås der en særskilt totalentreprisekontrakt, og der udarbejdes i den forbindelse særskilte opgave- og ydelsesbeskrivelser, der nærmere beskriver den konkrete opgave. De konkrete totalentrepriseaftaler indgås direkte mellem Leveranceteamet og en af de boligforeninger, der deltager i Bygherrenetværket. 2.5 Leveranceteamet er forpligtet til at stille de kompetencer (medarbejderressourcer), som er beskrevet i Leveranceteamets tilbud af 2013 på Rammeaftalen, og som dermed har indgået i Bygherrenetværkets beslutning om at tildele Rammeaftalen til Leveranceteamet, til rådighed for Bygherrenetværket. Måtte det som følge af uforudsete forhold være nødvendigt at udskifte de tilbudte medarbejdere, skal nye medarbejdere til erstatning for udskiftede og således af Bygherrenetværket tidligere godkendte medarbejdere som minimum have samme kvalifikationer som den medarbejder, de erstatter. [Relevansen af denne bestemmelse afhænger af de endelige tildelingskriterier.] 2.6 De boligselskaber, der deltager i Bygherrenetværket, er uanset Rammeaftalen frit stillet med hensyn til at kunne udbyde energifacaderenovering af almene etageboliger til tredjemand, hvor det enkelte boligselskab måtte vurdere, at dette vil være hensigtsmæssigt. 1 Teksterne til 2.1, 2.2 og 2.3 hentes fra redegørelsen for de angivne emner i det konkrete Byggeprogram til Rammeudbud (se Værktøj 6) og leverancetemaets tilbud. 3/9

4 3. Aftalegrundlag 3.1 For Rammeaftalen gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter angivet i punkterne nedenfor gælder dokumenterne i det højest prioriterede punkt forud for det lavere prioriterede. Dokumenter i et lavere prioriteret punkt kan dog udfylde, uddybe eller supplere dokumenterne i et højere prioriteret punkt. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter angivet i samme punkt gælder dansk rets almindelige fortolkningsregler Nærværende Rammeaftale Udbudsmateriale af bestående af Meddelelser udsendt under udbuddet i form af: Rettelsesblad af Leveranceteamets tilbud af bestående af. 2 Resumé af redegørelsen for udbudsmaterialet i det konkrete Byggeprogram for Rammeudbud med tilhørende bilag (se Værktøj 6). 4/9

5 4. Organisation og samarbejdsform 4.1 Samarbejdsform [Bestemmelser omkring samarbejdsform skal konkretiseres og præciseres i forbindelse med det konkrete udbud. Nedenstående bestemmelser er således udelukkende udtryk for eksemplificering af de forhold, der kan være relevante i forhold til samarbejdsform.] Værdigrundlag Vision og mål Parterne er forpligtet til at medvirke til realisering bygherrens vision ved opfyldelse af de angivne projektmål relateret til skabelse af en Bedre, billigere og hurtigere energifacade-renovering. Mål 1: Bedre for at sikre, at fremtidige renoveringer får en levetid på mindst 30 år, så vi undgår - som hidtil - at skulle renovere de samme bebyggelser hver 10. eller 20. år. Det er økonomiske belastning at skulle i gang med en ny renovering før de optagne lån er udamortiserede og de hermed forbundet behov for huslejestøtte for at holde huslejen på et acceptabelt niveau. Mål 2: Billigere ved skabelse af mere værdi for bygherrens penge i alle faser: Programmering, projektering, udførelse og drift. Målet i projektet er at stille bygherrekrav til skabelse en viden- og kompetence-baseret proces, der kan lede frem til ca. 20% billige byggeri set i forhold til det aktuelle udgiftsniveau. Mål 3: Hurtigere for at reducere den tid, hvormed beboerne udsættes for gener fra byggeprocessen i form af støj og byggepladsrod samt indgreb i deres dagligdag, mens f.eks. facader udskiftes. Målet er endvidere at tilrettelægge en proces baseret på en industriel tankegang med færre fejl samt mindre mandskabs-, materiale- og tidsspild. Mål 4: Udvikling af kompetence i byggebranchen i design og industriel udførelse af facadeenergirenovering med en digital tilgang. 3 Resume af redegørelsen for bygherrekravene til Rammeudbuddets organisation i det konkrete Byggeprogram til Rammeudbud (se Værktøj 6). 4 Teksten forfattes af parterne i fællesskab på en Kick off-workshop, jf. pkt /9

6 Mål 5: Forankring af estimerings- og måleresultaterne hos bygherren og leveranceteamet og anvendelse af disse som afsæt for fortsat kvalitetsudvikling og produktivitets-udvikling. Mål 6: Industriel renovering, der dækker den almene bygherrers kravsætning til : - Bygning og rum hos bygherren som spiller op til industriel projektering og udførelse på pladsen og præfabrikation. - Projektering af rådgiverne hvor egenskaber på bygning, rum, bygningsdele og komponenter bindes sammen. - Projektering af rådgiverne hvor egenskaber på bygning, rum, bygningsdele og komponenter bindes sammen. - Præfabrikation og komponentfremstilling hos producenter. - Montering af af bygningsdele på byggepladsen ved entreprenøren. Mål 7: En branchedreven Ny-industralisering baseret på: : - Specialisering og serieproduktion i store mængder. - Standard-arbejdsbeskrivelse og logistik som er understøttet af hjælpeværktøjer, og som er indlært og trænet. - Kundetilpasning af produkter og kundeservice med tilbud om flere kvaliteter, værdier og ydelser. - Løbende dokumentation og benchmarking af proces- og produktresultat som grundlag for en målrettet effektivisering og udvikling. - Brug af digital kommunikation og programmer til smidiggørelse af formidling, styring og udvikling. - Brug af webportal og digitale værktøjer i hele Rammeudbuds-perioden. 5. Organisation 5.1 Bygherrenetværkets formelle og overordnede organisationsstruktur er nærmere beskrevet i. 5 Bygherrenetværkets formelle og overordnede organisationsstruktur suppleres for Rammeaftalens vedkommende med [nærmere beskrivelse af, hvorledes samarbejdet er organiseret i forhold til Rammeaftalen generelt, herunder eventuelt samarbejdet mellem de enkelte leveranceteams på tværs]. 5.2 Med det formål at sikre, at alle er fortrolige med og bakker op om de afstukne rammer for arbejdet, er samarbejdet indledt med afholdelse af en workshop, hvori samtlige de leveranceteams, som Bygherrenetværket har indgået rammeaftaler med, har deltaget. På workshoppen er fælles værdigrundlag, samarbejdsaftaler og projektindhold, projektorganisation mv. afklaret og indarbejdet i en erklæring, hvis indhold alle deltagere kan tilslutte sig og betragter sig som forpligtet af. Erklæringen er vedlagt Rammeaftalen som bilag 1. 5 Rammeudbuddets projektorganisation er beskrevet i det konkrete Byggeprogram for Rammeudbud (se Værktøj 6). 6/9

7 6. Kontrakttildeling 6.1 Tildeling af konkrete energifacaderenoveringsopgaver sker efter afholdelse af et miniudbud mellem de leveranceteams, som Bygherrenetværket har indgået Rammeaftale om energifacaderenovering med. Miniudbuddet sker efter de principper og med de tildelingskriterier, der fremgår af udkast til udbudsbetingelser for gennemførelse af miniudbud. 6.2 Efter udpegning af vinderen af miniudbuddet indgås skriftlig aftale med det vindende Leveranceteam i henhold til "Udkast til totalentrepriseaftale". 7. Rammeaftalens varighed 7.1 Rammeaftalen træder i kraft den og udløber den. 7.2 Såfremt samarbejdet efter Bygherrenetværkets opfattelse ikke forløber tilfredsstillende, herunder hvis Leveranceteamet ikke overholder det fælles værdigrundlag og de aftalte samarbejdsregler, jf. pkt. 5.2, er Bygherrenetværket på et hvilket som helst tidspunkt med et passende varsel berettiget til at bringe Rammeaftalen og samarbejdet mellem Bygherrenetværket og Leveranceteamet til ophør. Bygherrenetværket skal i givet fald med et varsel på ikke under 2 uger meddele Leveranceteamet de omstændigheder, som efter Bygherrenetværkets opfattelse giver anledning til at bringe samarbejdet mellem parterne til ophør. Leveranceteamet skal herefter senest 8 dage efter modtagelsen af Bygherrenetværkets meddelelse fremsende en skriftlig redegørelse, ligeledes med kopi til den anden part, som dokumenterer, hvorledes Leveranceteamet vil afhjælpe de omstændigheder, som efter Bygherrenetværkets opfattelse begrunder opsigelse af samarbejdet. Senest 8 dage efter modtagelsen af Leveranceteamets redegørelse behandles forholdet på et møde i den konfliktløsningsgruppe, der er nedsat i forbindelse med afholdelse af workshop, jf. pkt. 5.2 ovenfor. På eller senest 3 dage efter mødet i konfliktløsningsgruppen meddeler Bygherrenetværket, hvorvidt Bygherrenetværket agter at opsige samarbejdet. Hvis Bygherrenetværket træffer beslutning herom, fastsætter Bygherrenetværket et passende opsigelsesvarsel. 7.3 Leveranceteamet kan ikke opsige Rammeaftalen i aftaleperioden, jf. pkt /9

8 8. Kontaktpersoner 8.1 Bygherrenetværkets kontaktperson er. 8.2 Leveranceteamets kontaktperson er. 9. Konfliktløsningsmodel 9.1 Enhver uenighed om forståelse af denne Rammeaftale og dertil hørende supplerende aftaledokumenter og bilag skal søges afklaret ved dialog mellem de personer, hvorimellem uenigheden er opstået Hvis der opstår tvist mellem parterne, som det ikke er muligt at løse ved drøftelse mellem de direkte involverede, jf. pkt. 9.1, er enhver af parterne berettiget og forpligtet til skriftligt at orientere de øvrige parter herom og indbringe tvisten for konfliktløsningsgruppen til behandling. [De nærmere spilleregler for konfliktløsning fastsættes i øvrigt i forbindelse med Rammeudbuddet og konkritiseres på workshoppen, jf. pkt. 5.2.] 9.3 Hvis det ikke med konfliktløsningsgruppens mellemkomst er muligt at bringe den opståede tvist til ophør, skal den part, som har rejst kravet eller indsigelse, være berettiget til at indbringe sagen for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i overensstemmelse med de i ABT 93, 47, indeholdte regler. 6 Konfliktløsningsmodellen er nærmere beskrevet i Byggeprogram til Rammeudbud (se Værktøj 6). 8/9

9 10. Underskrift 10.1 Nærværende Rammeaftale oprettes i 2 enslydende, underskrevne eksemplarer, hvoraf 1 eksemplar beror hos Bygherrenetværket og 1 eksemplar hos Leveranceteamet Parterne afholder eventuelle egne omkostninger i forbindelse med oprettelse af Rammeaftalen, den / 2013, den / 2013 f. Bygherrenetværket f. Leveranceteamet Bilag: Bilag 1: Erklæring vedrørende fælles værdigrundlag, samarbejdsaftaler og projektindhold, projektorganisation mv. 9/9

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Økonomisk støtte Illustrationer

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

FORORD... 5 LÆSEVEJLEDNING... 6 RESUMÉ... 7 KAPITEL 1: FORPROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTATFORVENTNINGER... 10

FORORD... 5 LÆSEVEJLEDNING... 6 RESUMÉ... 7 KAPITEL 1: FORPROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTATFORVENTNINGER... 10 2 INDHOLD FORORD... 5 LÆSEVEJLEDNING... 6 RESUMÉ... 7 KAPITEL 1: FORPROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTATFORVENTNINGER... 10 KAPITEL 2: FORPROJEKTETS GENNEMFØRELSE... 12 2.1 FORPROJEKTETS ORGANISERING

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere