Kendelse. faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS"

Transkript

1 Kendelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet om, hvorvidt punkt 4 i den mellem parterne indgåede Aftale om udenlandske praktikanter, hvoraf fremgår bl.a. at praktikperioden kan maksimalt udgøre 12 måneder skal forstås således, at en udenlandsk praktikant maksimalt kan være ansat som praktikant i Danmark i 12 måneder i alt, eller om udlændingen maksimalt kan være ansat som praktikant på én virksomhed i 12 måneder, hvorefter praktikantforholdet kan fortsættes på en anden virksomhed. Påstande Klager har nedlagt påstand om, at indklagede, Gartneriet Linnemann ApS, tilpligtes til Fagligt Fælles Forbund at betale differencen mellem udbetalt løn og overenskomstmæssig løn, herunder feriepenge,

2 2 SH-betaling og pension i henhold til overenskomstens bestemmelser for voksne arbejdere for arbejde udført af Svitlana Moskvina og Nataliya Golubova i perioden 1. januar 2010 til 1. juli Det samlede efterbetalingsbeløb tillægges procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato til betaling sker. Indklagede har påstået frifindelse. Der er enighed mellem parterne om, at klagers påstand skal forstås således, at et eventuelt efterbetalingskrav kun kan komme på tale i det omfang, der er udbetalt løn, og ikke for de perioder, hvor Nataliya var sygemeldt og modtog sygedagpenge. Sagens behandling Sagen blev den 7. marts 2011 behandlet mundtligt i 3 F, Kampmannsgade 4, 2. sal, København K, med landsdommer Tine Vuust som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede Morten Fischer- Nielsen og Arne Grevsen, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede Birgitte Dember og Jens Poulsen. Sagen er forhandlet sammen med FV Fagligt Fælles Forbund mod GLS-A for Graff Kristensen A/S. Der blev under forhandlingen i relation til nærværende voldgiftssag afgivet forklaring af Karin Olsen fra Fagligt Fælles Forbund og af Thomas Linnemann, Gartneriet Linnemann A/S, og Anne Marie Hagelskjær, GLS-A. Efter bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne opnås flertal for noget resultat. Sagen blev derefter optaget til opmandens kendelse, der efter aftale affattes uden gengivelse af vidneforklaringer. Sagens nærmere omstændigheder Svitlana Moskvina og Nataliya Golubova var i perioden fra den 1. januar til den 31. december 2009 ansat hos Graff Kristensen A/S og/eller Graff Development A/S på vilkår, der fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale om udenlandske praktikanter, underskrevet den 7. august Af denne aftale fremgår bl.a.: 1. Praktikantopholdet skal have til formål at supplere en i hjemlandet påbegyndt eller erhvervet uddannelse. Praktikanten skal på tidspunktet for praktikopholdets begyndelse være mellem 18 og 30 år. Praktikantansættelsen må ikke have til formål at erstatte dansk arbejds-

3 3 kraft, hvorfor der som hovedregel skal være tale om en nettoudvidelse af medarbejderstaben under praktikopholdet. 3. Praktikanten skal inden indrejsen til Danmark have opnået arbejds- og opholdstilladelse i henhold til udlændingelovens bestemmelser. 4. Under opholdet i Danmark erholder praktikanten en løn, der som minimum svarer til lønnen for elever under gartneruddannelsens 1. uddannelsesår. Praktikperioden kan maksimalt udgøre 12 måneder. 5. I praktikperioden kan praktikanten ikke ensidigt opsiges af praktikantværten. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem praktikanten og praktikantværten skal udvekslingsorganisationen være villig til at hjælpe praktikanten med overførsel til en anden praktikvært, herunder at arbejds- og opholdstilladelse overføres til denne. Den 1. januar blev Svitlana Moskvina og Nataliya Golubova ansat som praktikanter hos Gartneriet Linnemann A/S. Deres løn blev i henhold til den indgåede ansættelsesaftale aftalt til 2. års elevløn. De fortsatte denne ansættelse indtil den 30. juni Nataliya Golubova var i den sidste del af ansættelsen sygemeldt i længere tid og modtog sygedagpenge. Den 16. marts 2010 blev der foretaget tilsyn på Gartneriet Linnemann A/S af Anne-Marie Hageskjær fra indklagede samt af Peter K. Holm og Karin Olsen fra klager. Det fremgår af tilsynsrapporten for Svitlana Moskvina bl.a., at hun frem til januar 2010 havde været praktikant i 1 år i gartneriet Graff, uden at dette forhold i øvrigt har givet anledning til bemærkninger i tilsynsrapporten. Reglerne om arbejds- og opholdstilladelse til praktikanter fremgår af udlændingelovens 9c og udlændingebekendtgørelsen, senest bekendtgørelse nr. 270 af 22. marts 2010 med senere ændringer. Ifølge Udlændingeservices notat om praktikanter, der er tilgængeligt på Udlændingeservices hjemmeside, kan praktikanter få opholds- og arbejdstilladelse for op til 18 måneder, dog ikke for længere tid end kontraktperioden. Udlændingeservice har på opmandens telefoniske forespørgsel oplyst, at det altid har været muligt for udenlandske praktikanter at opnå opholds- og arbejdstilladelse i op til 18 måneder, men at Udlændingeservice med virkning fra 2004 ændrede praksis således, at der som udgangspunkt blev givet tilladelse til alle 18 måneders ophold og arbejde i Danmark, mens praktikanter tidligere kun fik tilladelse til 12 måneder og efterfølgende skulle søge om tilladelse til forlængelse i yderligere 6 måneder.

4 4 Parternes synspunkter Klager har gjort gældende, at det følger af aftalens klare ordlyd, at ansættelse på praktikantvilkår efter denne aftale, herunder aflønning med 1. års elevløn, kun kan ske for en 12 måneders periode, og at ansættelse udover denne periode, uanset om der sker et arbejdsgiverskifte, derfor alene kan ske på almindelige overenskomstmæssige vilkår. Det bestrides fra klagers side, at parterne har en fælles forståelse af bestemmelsen som hævdet af indklagede. Indklagede har gjort gældende, at parterne har en fælles forståelse af, at bestemmelsen i punkt 4 alene indebærer en begrænsning i længden af praktikantforholdet hos den enkelte arbejdsgiver, således at fortsat ansættelse på praktikantvilkår efter de 12 måneder kan ske hos en anden arbejdsgiver. Dette er i overensstemmelse med udlændingemyndighedernes praksis, som parterne altid har indrettet sig på, og støttes også af bestemmelsen i punkt 5 om arbejdsgiverskifte og de uddannelsesformål, som aftalen skal tilgodese. Klager protesterede da heller ikke over for ansættelsen på praktikantvilkår under tilsynet den 16. marts Opmandens begrundelse og resultat På tidspunktet for indgåelse af Aftalen om udenlandske praktikanter i 1998 hjemlede udlændingeloven mulighed for opholds- og arbejdstilladelse for udenlandske praktikanter i 18 måneder, men blev efter oplysningerne fra Udlændingeservice praktiseret således, at der efter første ansøgning alene blev givet tilladelse til 12 måneders ophold og arbejde i Danmark, hvorefter praktikanten kunne søge om forlængelse i yderligere 6 måneder. Bestemmelsen i punkt 4 om, at praktikperioden maksimalt kan udgøre 12 måneder tager efter sin ordlyd ikke højde for denne mulighed for yderligere forlængelse. Bestemmelsen i punkt 5 om overførsel til en anden praktikvært må i lighed hermed antages efter sit oprindelige indhold at have omhandlet ændring af praktikplads inden for denne 12 måneders periode og kan således ikke tages til indtægt for indklagedes synspunkt om, at den samlede praktikperiode i dag kan overstige 12 måneder, når blot praktikperioden på den enkelte virksomhed ikke overstiger 12 måneder. Anne Marie Hagenskjær, GLS-A, har forklaret, at efter ændringen af reglerne i udlændingeloven, således at praktikanter ved første ansøgning opnåede 18 måneders arbejds- og opholdstilladelse, blev de fleste ansættelsesforhold for praktikanter indgået for en 18 måneders periode. Klager protesterede imidlertid heroverfor og gjorde gældende, at aftalen skulle overholdes efter sin ordlyd, hvorfor det fra 1. maj 2009 blev fast praksis, at praktikanter alene ansattes for en 12 måneders periode på praktikantvilkår, og at eventuel fortsat ansættelse i samme virksomhed herefter skulle ske til almindelig overenskomstmæs-

5 5 sig løn for ufaglærte medarbejdere. Der har hende bekendt ikke tidligere været rejst spørgsmål om retstillingen i tilfælde af arbejdsgiverskifte. Efter denne forklaring må det lægges til grund, at ændringen i Udlændingeservices praksis i 2004 ikke førte til en for klager bindende praksis om, at praktikperioden hos én arbejdsgiver kunne udstrækkes udover 12 måneder, og at der i hvert fald fra den 1. maj 2009 har været en fælles forståelse mellem parterne om, at ansættelse hos samme arbejdsgiver udover 12 måneder derfor ikke kunne ske på praktikantvilkår. Opmanden finder, at det over for aftalens klare ordlyd og mod klagers benægtelse ikke er godtgjort, at der består en fælles forståelse mellem parterne om, at ansættelse på praktikantvilkår kan udstrækkes udover 12 måneder, når blot ansættelsen hos den enkelte arbejdsgiver sker i forskellige virksomheder. En afvejning af hensynet til aftalens uddannelsesmæssige formål over for hensynet til, at praktikantansættelsen ikke må have til formål som billig arbejdskraft at erstatte dansk arbejdskraft, fører ikke entydigt til den af indklagede hævdede forståelse. Det forhold, at medarbejderne hos klager under tilsynet den 16. marts 2010 ikke gjorde indsigelse mod praktikantansættelsen af Svitlana Moskvina og Nataliya Golubova findes heller ikke i sig selv at godtgøre, at klager havde den af indklagede hævdede forståelse af bestemmelsen i punkt 4. Der er herved henset til, at klager i henhold til mæglingsreferatet fra mæglingsmødet den 2. juni 2010 havde begæret spørgsmålet fagretligt behandlet den 10. marts 2010, kort forud for tidspunktet for tilsynet. På denne baggrund finder opmanden, at ansættelsen af de to piger på Gartneriet Linnemann A/S ikke med rette skete på praktikantvilkår efter Aftalen om udenlandske praktikanter, hvorfor de har krav på aflønning som påstået af klager. Beløbet betales til klager, som drager omsorg for, at det så vidt muligt videreformidles til de berettigede lønmodtagere. For så vidt angår forrentning af lønkravene findes der ikke i de foreliggende oplysninger at være grundlag for at fravige udgangspunktet om, at forrentning sker fra forfaldstidspunktet, når denne er fastsat i forvejen, jf. rentelovens 3, stk. 1. Thi bestemmes Indklagede, Gartneriet Linnemann ApS, tilpligtes til Fagligt Fælles Forbund at betale differencen mellem udbetalt løn og overenskomstmæssig løn, herunder feriepenge, SH-betaling og pension i henhold til

6 6 overenskomstens bestemmelser for voksne arbejdere for arbejde udført af Svitlana Moskvina og Nataliya Golubova i perioden 1. januar 2010 til 1. juli Det samlede efterbetalingsbeløb tillægges procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato til betaling sker. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter. København, den 14. marts 2011 Tine Vuust

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet (advokat Stephan Agger) mod Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Cremo Ingredients A/S (advokat Birgitte Dember) Tvisten Tvisten i denne

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Læs mere