Advokat, lic.jur. John Peter Andersen. Når rettens sværd føres af privat hånd. Nogle betragtninger om straf og moral.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat, lic.jur. John Peter Andersen. Når rettens sværd føres af privat hånd. Nogle betragtninger om straf og moral."

Transkript

1 Advokat, lic.jur. John Peter Andersen Når rettens sværd føres af privat hånd Nogle betragtninger om straf og moral Om eftermiddagen den 22. december 1984 steg en ingeniør ved navn Bernhard Goetz ombord på et undergrundstog i New York på vej hjem fra arbejde. Han havde ingen anelse om, at han inden for de næste få minutter skulle blive hovedperson i et drama, der skulle fremkalde en folkelig lavine i storbysamfundet. Det hele skete så hurtigt, at det næsten var overstået på sekunder. Toget havde knapt sat sig i bevægelse, før Goetz blev antastet af en flok på fire unge negre, der forsøgte at slå ham for lidt småpenge. De fire unge var bevæbnede med spidsfilede skruetrækkere, og de forøvede et "indpakket røveri" - d.v.s. på overfladen tilsyneladende blot et ubehageligt pågående tiggeri, men i virkeligheden et trusselsrøveri, der hvert øjeblik kunne slå over i åben vold. Goetz var ikke i tvivl om, hvad situationen gik ud på. Han stak hånden i lommen og trak en 38 kalibers pistol op og skød dem alle fire ned i hurtig rækkefølge. Ingen af dem døde, men alle blev hårdt sårede. Et par stykker af dem kunne se frem til et liv i rullestol. Goetz forsvandt med pistolen, som han i øvrigt ikke havde våbentilladelse til. Da han nogle dage senere meldte sig til politiet, var han allerede blevet midtpunkt i en mediebegivenhed. Han blev prist i høje toner af masser af almindelige borgere, der hver dag måtte benytte undergrundsbanen og gaderne og derfor kendte det spidsrodsløb, som gadekriminaliteten har gjort livet til for fodgængere i New York. Der var andre, der mente, at Goetz havde taget loven i egen hånd og derfor måtte straffes. Men hver gang en af disse røster rejste sig, var der endnu flere andre stemmer, som trængte igennem debatten og forfægtede den anskuelse, at Goetz havde gjort det helt rigtige: han havde forsvaret sig mod fire skrupelløse røvere, der på simpel vis havde forsøgt at plyndre ham med stikvåben. De var derfor selv ude om deres skæbne og havde ikke krav på nogen form for medlidenhed fra samfundets side. Man må tage sit offer, som det er, og gerningsmændene havde blot været uheldige, da de antastede et bevæbnet offer, der var parat til at svare igen frem for at aflevere sine penge. Goetz-historien åbnede sluserne for en kriminalpolitisk debat, der både i USA og i Danmark for det meste præges af indlæg fra kriminologer og eksperter. Goetz' historie fremkaldte en strøm af indlæg og breve til aviser og myndigheder fra mennesker, der havde været udsat for helt tilsvarende røveriske overgreb, og som syntes, at Goetz havde

2 statueret et højst tiltrængt eksempel. Goetz havde, sagde mange, i virkeligheden blot gjort dét, som kriminalsystemet ikke magtede. Han havde svaret på en forbrydelse med de midler, som forbryderne ikke selv undser sig for at anvende mod deres uskyldige ofre. Han blev rost for sin handlemåde både af hvide og sorte - navnlig af de sorte befolkningsgrupper, der på grund af lavere social status ofte må leve i boligområder, hvor udsigten til at blive ofre i den amerikanske kriminalstatistik er forhøjet. Det endte med, at Goetz fik en mindre straf for den ulovlige våbenbesiddelse, hvorimod storjuryen, det folkelige element i den amerikanske retspleje, der voterer med i beslutningen om selve tiltalerejsningen, fandt, at hans handling var lovlig nødværge og derfor i sagens natur straffri. Når Goetz' handlemåde rører ved noget helt fundamentalt i de fleste mennesker - når den enten vækker sympati eller fører til afstandstagen - hænger det uden tvivl sammen med, at nødværgebegrebet udtrykker et helt grundlæggende retfærdighedskrav. Hele straffesystemet hviler så at sige i sin indre mening på en nødværgebetragtning. Det moderne straffesystem er en forholdsvis ny opfindelse. I de primitive samfund, hvor menneskene levede spredt i stammer og ikke var bofaste og underkastet nogen central statsmagt, var strafferetten ikke organiseret som et samfundsanliggende. Forbrydelser og straf var i vid udstrækning en privat sag, som det krænkede offer eller hans nærmeste selv måtte tage vare på. Hvis man blev krænket, kunne man hævne sig ved at opspore den formastelige og slå ham ihjel. Blot for få århundreder siden var England et fuldstændigt frit land i den retning. Der var intet organiseret politivæsen. Forbrydelserne florerede således, at visse dele af London var fuldstændig i kriminalitetens vold, og ingen almindelig borger kunne bevæge sig ind i disse bydele uden at have et privat vagtværn med sig, medmindre han da ville sætte liv og førlighed på spil. Det svarer desværre ofte til virkeligheden i visse bydele af de amerikanske storbysamfund. Hvis bilen går i stå på det forkerte sted eller på det forkerte tidspunkt, er udsigten til at miste bilen ofte den mindste risiko, man bør bekymre sig om. Der er noget moralsk letfatteligt i den synsmåde, som omgærdede forbrydelserne i ældre tid. Det ligger i det forhold, at forbrydelsens behandling ikke fremstår som løsrevet fra en personlig relation mellem sagens parter. Det er offeret, der har et direkte krav - et genoprettelseskrav - mod gerningsmanden om soning og oprejsning. Det er offerets smerte og lidelse og tort, der udtrykker sig i straffekravet. Det er derfor også offeret, der må svare for sig selv for at bringe retfærdighedens vægtskål tilbage i balance. Men gamle dages hævnret er også personlig på en anden måde. Den tillader ikke gerningsmanden at glemme sit offer. I de moderne straffesystemer er gerningsmandens møde med offeret og de kvaler, som offeret må lide på grund af forbrydelsen, udtømt med forbrydelsen. De efterveer, som ofte er forbrydelsens virkelige martyrium for offeret og dets nærmeste, får forbryderen aldrig at se. Der sker ingen

3 genkonfrontation med forbrydelsens skadesvirkninger. Forbryderen ser ikke sit maltrakterede offers ansigt igen. Han skal ikke møde det menneske, som han forgreb sig på, den kvinde han voldtog, den familie, der savner den myrdede søn eller datter. Han skal ikke forklare sig eller bringes til smertelig kundskab om følgerne af sin gerning. Den amerikanske forsker Stanley Milgrams' berømte forsøg over menneskelig lydighed - udgivet på dansk under titlen "Lydighedens dilemma" i viste med uhyggelig tydelighed, at når blot man isolerer bøddelen tilstrækkeligt effektivt fra offerets smertensskrig, så er det langt nemmere at være bøddel selv for tilsyneladende helt normale mennesker. Flyverpiloten, der udløser napalmbomber over civile bondelandsbyer, er bekvemt isoleret fra ofrenes gru. Han er tilstået en følelsesmæssig immunitet mod en gerning, som kun udprægede psykopater ville være i stand til at gennemføre på nær hold, ansigt til ansigt med de berørte. Det menneske, der udløser bomben, ejer et følelsessystem, der som alle andre biologiske væsener er i stand til at reagere på ofrenes reaktion. Store krigsforbrydere og uhyggelige mordere lever ofte et sædvanligt familieliv og er gode mod deres børn. Den tilbagemelding af sanseindtryk, der skal løfte rædslens omfang op til erkendelsens plan, er fjernet i den moderne krigsførelses automatik. De instinktmekanismer, der er den biologiske vækstbund for samvittighedens stemme og dermed for begribelsen af personligt ansvar for egne gerninger - reflektionen over godt og ondt - er effektivt skærmet af mod følgevirkningerne. På lignende måde fritages forbryderen ofte i moderne straffesystemer fra at se, hvilke ødelæggelser han har forvoldt. Der findes enkelte eksperimenter rundt omkring i verden, bl.a. i USA og i Norge, hvor man i vekslende udstrækning har forsøgt sig med en gerningsmand-offerkonfrontation efter forbrydelsen. Det gennemsnitlige resultat har været, at gerningsmanden ofte overraskes over omfanget af de skader, som hans gerning har påført offeret. Det etiske spørgsmål, der melder sig her, er: skal gerningsmanden have ret til at blive fritaget for ubehaget ved sine egne gerninger? Og skal offeret have pligt til at finde sig i blot at blive glemt som menneske i straffeprocessen? Disse spørgsmål er i det store og hele tvunget tilbage i det moderne straffesystems verdensbillede. Her har traditionens lag efterhånden skjult hvorfra og fra hvem straffemandatet i grunden er udgået. Forbrydelsen var oprindeligt et personligt anslag mod offeret. Mens kravet på hævn over for den formastelige i de primitive samfund tilkom offeret eller hans nære pårørende og ikke andre, er reaktionen i nutidens straffeopfattelse hos staten, der holder sværdet og gør straffekravet gældende på offerets vegne. Offeret selv er gledet ud af fokus som en egentlig berettiget part. I stedet er offerets klage blevet den anledning, som blot udløser straffemaskineriets hjul. Derudover interesserer systemet sig ikke overvældende for offeret. Når først straffemaskineriet er gået i gang, er offerets problemer henvist til at være en hospitalsopgave kombineret med de

4 muligheder, som diverse omsorgssystemer stiller til rådighed med hensyn til at opnå erstatning fra staten for forbrydelsen, krisehjælp m.m. Når samfundet i bedste mening tildeler gerningsmanden samfundstjeneste i stedet for indespærring som svar på forbrydelsen, anmodes forbrydelsens offer ikke om at give sit samtykke. I princippet er det en sag, der ikke vedkommer offeret. Det er statsmagten, der egenhændigt vælger at inkassere straffekravet med de midler, som statsmagten selv vælger. Når forbryderen skal have prøveløsladelse, spørges offeret ikke. Om statsmagten giver rabat eller eftergivelse i den straf, som forbrydelsen blev takseret til ved domstolen, vedkommer heller ikke offeret. Offeret har gjort sin indsats, nemlig ved at anmelde forbrydelsen og optræde som hovedvidne. Loven om erstatning til forbrydelsesofre kan i den belysning fremstå som en art soningsoffer for det forhold, at staten har overtaget og suverænt forvalter straffekravet og dermed bestemmer den reaktion, som skal sættes ind over for forbryderen. Det har statsmagten for så vidt erkendt til fuldkommenhed. I den danske lovgivning om erstatning til forbrydelsesofre står der direkte i bemærkningerne til loven at læse, at en vis erstatning til forbrydelsens ofre er den pris, som staten må punge ud med for at få menigmand til at finde sig i en blidere og mere humaniseret behandling af de kriminelle i Danmark. Det betænkelige i denne filosofi er, at den bygger på en tankegang, som nok kan vække tilslutning i lyset af generelle juridiske principper, men som samtidig savner rodfæste i en mere almen menneskelig bedømmelse og holdning til tilværelsen. Offeret har som alle andre mennesker kun ét liv at rutte med. Det er ikke ligegyldigt, om offeret skal tilbringe resten af sine dage i rullestol som følge af en grov overfaldsforbrydelse, eller om offerets normale forhold til medmennesket skal være uopretteligt forkrøblet af en grov voldtægtsforbrydelse. Lytter man til de ureflekterede tilkendegivelser, som ved passende lejligheder artikulerer sig i kølvandet på særligt oprørende forbrydelser og dermed for en stund overtoner samfundslivets erklærede moralprincipper, står det indtryk klart, at meningmand fortsat omgås med den forestilling, at det er og bliver offeret, der er den skadelidte part, og gerningsmanden, der er den ansvarlige skadevolder. Det er naturligvis muligt at søge tilflugt i forklaringen om, at gerningsmandens handling også er en krænkelse af samfundets love og regler og derfor også betegner en forbrydelse mod samfundslegemet som helhed. En forbrydelse, der skænker begrundelse for statsmagtens ret til at værge for sig med passende forholdsregler helt uafhængig af den skade, der er overgået det individuelle offer. Men denne forklaring passer bedst på forbrydelser, som har karakter af fareforvoldelse og forseelser af generel natur, og hvor det er samfundets førsteret at svare igen for at holde de givne adfærdsnormer i hævd. Når der derimod tales om traditionel straffelovskriminalitet - mord, røveri, voldtægt og tyveri - glider der uundgåeligt andre elementer ind i perspektivet. Her taler samfundet offerets sag. Straffesystemet er kun en

5 befuldmægtiget for offeret, og gennem straffeprocessen får offeret mæle. Men som ved ethvert andet fuldmagtsforhold, er fuldmagten noget, der skal forvaltes til fuldmagtsgiverens tilfredshed. Sker det ikke, kan der opstå en oplevelse hos fuldmagtsgiveren af, at krænkelsen ikke er genoprettet på tilfredsstillende måde. Fuldmagtsgiveren kan da mene, at fuldmægtigen ikke varetager hans interesser på en måde, der indfrier fuldmagtsgiverens forlangender. Fuldmagtsgiveren vil, om det er muligt, da søge at gøre sit krav gældende på anden måde, undertiden ved selvtægt. Goetz-historien var ikke selvtægt, men den var en form for nødværge, der for så vidt var latent forberedt i og med, at Goetz bar pistol. Selvtægt er et udtryk for, at den krænkede har mistet tilliden til sin fuldmægtig og selv ønsker at gennemføre et passende genslag mod den krænkende part. Selvtægt eller bred sympati for selvtægt er et signal om, at tugten i den krænkedes mening tilkommer den krænkede, og at den krænkede stadig føler sig krænket, hvis han bliver vidne til, at straffemaskineriets tugt af krænkeren er ude af trit med almindelige retfærdighedsfølelser og fremherskende retsforestillinger. Efter alt at dømme trives der blandt brede befolkningsgrupper i de vestlige samfund en ægte sympati for selvtægt, når den udøves under omstændigheder, hvor retsmaskineriet kun ufuldkomment formår at svare synligt igen på alvorlige forbrydelser. I flere vestlige lande, herunder i de skandinaviske lande, har der gennem årtier været en humaniserende strømning i strafferetssystemet. Lovgivningsmagten har været behersket af et ønske om at nedsætte straffeniveauet og omveksle straffekravet til en straffepolitik, som sigter til at reducere kriminalitetsproblemet hos de kriminelle - fremfor bare at straffe dem for deres udåd - men som samtidig ofte derved i stor udstrækning mister klangbund hos samfundets almindelige borgere. Det kan gerne antages, at mange af disse almindelige borgere ikke selv ville være rede til at drage i felten for at hævne en begået uret; men de er fælles om en anskuelse, der kan udtrykkes på den måde, at de mener, at forbrydere generelt slipper for let fra deres forbrydelser. Men det sker, at offeret undertiden rækker sin hånd frem og for et øjeblik tilbagetager det strafferettens mandat, som straffesystemet gennem nogle århundreder har taget i lån fra publikum. Mandag den 5. maj 1981 dræbte den tyske slagter Klaus Grabowski, der led af en sygelig seksualdrift, en 7-årig pige, som han forinden havde bortført. Under retssagen ved den tyske domstol rejste moderen Marianne Bachmeier sig op og trak en pistol, hvorefter hun i retslokalet affyrede otte skud mod den anklagede Klaus Grabowski. Han overlevede ikke denne skudsalve. Tildragelsen vakte en voldsom debat i Tyskland, og processen mod Marianne Bachmeier blev et tilløbsstykke. Dramaet endte med en fængselsstraf til Marianne Bachmeier på 6 år for drab i forening med ulovlig våbenbesiddelse. Men i den offentlige mening herskede der udbredt sympati over for Marianne Bachmeiers handling. Mange mente, at hun blot var en retfærdighedens straffende engel,

6 der havde gjort retsmaskineriet en tjeneste ved at skaffe en gemen børnemorder af vejen. Sagen er skildret i detaljer af kriminaloberrat Karl Häusler i Nordisk Kriminalreportage årgang En overvejelse af Bachmeier-sagen frembyder fra et juridisk synspunkt et ganske vanskeligt dilemma. Den nøgterne analyse tvinges forstandsmæssigt til at bøje sig for, at straffereglerne er et kunstprodukt, der har til formål at udjævne den private hævnstrafs ekstremer og vilkårligheder. Strafferettens særlige regler er en rationalisering af en levende hob af moralske forestillinger, der har rod i den menneskelige psykologiske udrustning. Med al den vægt, som den juridiske traditions tankegods møder bedømmeren med, er det en uundgåelig konklusion, at likvideringen af en anklaget person, før retten har talt, er at betragte som en ugerning, et mord, der uden nogen tvivl er omfattet af strafferettens almindelige regler om manddrab. Men som alle menneskeskabte tankesystemer har retsforestillingerne også deres grænse. Retsplejen må i sagens natur følge de store og rene liniers princip. Den almindelige domstolsproces kan ikke altid forventes at yde fuld retfærdighed til det stærkt individuelle tilfælde. Marianne Bachmeier gjorde sig til morder, da hun dræbte sit barns morder - efter det foreliggende bevismateriale kunne der ikke herske nogen tvivl om, at Klaus Grabowski, der var tidligere straffet for alvorlige seksuelle overgreb mod børn, faktisk var skyldig i den påsigtede forbrydelse. Men Marianne Bachmeier forøvede desuagtet ulovlig selvtægt og tog retten i sin egen hånd. Det var forkert. Det var en uret. Og hun måtte, som hun kom til, tage de konsekvenser, som denne brøde nu engang bar med sig. Men bag denne bedømmelse ligger der også en underfundig spænding. Det menneske, der døde for Marianne Bachmeiers pistol, var givetvis en stor tragedie, et forkrøblet og plaget væsen, som var givet sine hæmningsløse og stærke drifter i vold, og som i den tilstand havde forøvet en gruopvækkende handling over for et uskyldigt barn. Han var et ødelagt og afsporet menneske, som man kan have en vis medynk for, men han var også og samtidig en fuldvoksen mand, der optrådte som et uhyre og gjorde sig selv til morder over for et lille værgeløst barn. Da Marianne Bachmeiers pistol gik af, var det ikke for at gøre ende på en trist tragedie. Det var ikke en stillingtagen til gerningsmandens personlige martyrium. Det var et svar på hans gerning og de altødelæggende konsekvenser, som denne gerning havde haft for mordofferet og dets moder og familiekreds. Skønt det er korrekt at fastholde, at det var forkert af Marianne Bachmeier at forøve denne hensynsløse selvtægt, der skete med fuldt overlæg og med kold beregning, kan man i virkeligheden godt komme i tvivl om boniteten af et sådant udvortes retsudsagn. Realiteten er i vid udstrækning den, at ingen føler dybere medlidenhed med den pågældende morder. Ingen, med undtagelse af hans allernærmeste, kan oprigtigt erklære, at han er savnet. Ikke mange vil vel sige, at han fortjente bedre og anderledes. Det var ganske vist ikke godt, som det gik ham,

7 men han havde selv beredt vejen for sin skæbne. Den mere kølige strafferetlige vurdering bygger nok på underliggende moralske forestillinger, men man skal ikke vente, at strafferetten og moralen altid kan gå hånd i hånd. Undertiden må de skilles, når springet bliver for stort, og i den situation sejrer ikke sjældent de primitive og følelsesmæssigt rodfæstede forestillinger over den tillærte og kulturskabte jura. Men det er betænkeligt, hvis disse primitive retfærdighedsforestillinger vinder frem på bekostning af respekten for det etablerede retssystem. Det er formentligt, hvad der er sket i Danmark gennem de seneste årtier. Straffeniveauet har hen over årene været stadigt faldende - undertiden med så trivielle årsager som pengemangel i fængselsvæsenet som ved benådningsrunden for berigelseskriminelle i og har nu nået et niveau, hvor for mange almindelige iagttagere for hyppigt ytrer den anskuelse, at kriminelle elementer ikke drages ordentligt til ansvar for deres handlinger. I den officielle kriminalpolitik har der fæstnet sig en række synsmåder, som hviler på et tvivlsomt grundlag, og som alene har været i stand til at overleve, fordi de stedse har været fredede mod den prøve, som enhver politisk læresætning bør udsættes for i et samfund, der tør vedkende sig sin demokratiske trosbekendelse. Den kriminalpolitik, der føres i Danmark, er ikke resultatet af nogen folkelig afstemning eller demokratisk beslutningsdannelse. Den er snarere produktet af en skyggepolitik, der i hovedsagen har været i læ for den aktuelle dagspolitiks faste temaer. Humaniseringsprocessen i strafferetsplejen - eller, som man med et noget værdiladet udtryk kan betegne den: nedtoningen af gerningsmandsansvaret til fordel for behandling og resocialisering - har sat stærke og varige spor i straffesystemet og den dertil hørende kriminalforsorg. Kilden til disse strømninger er en kriminalpolitisk tese, der i sin forsimplede form går ud på, at kriminelle personer er produkter af deres sociale omstændigheder og derfor i grunden ikke kan gøre for deres egne handlinger. De er vokset op i dårlige og kærlighedsløse hjem og har fristet en såre vanskelig barndom, og man kan derfor ikke forlange af dem, at de skal bære sig anderledes ad, end de gør. De stjæler, fordi det har de nu engang altid gjort, og det vil de blive ved med, om ikke andet så fordi de nu skylder så mange penge væk grundet deres livssituation og kriminelle gerninger, at det ikke kan betale sig for dem at slå ind på en normal levevis og få et ærligt arbejde. En andet sejlivet kriminalpolitisk tese, som både har været og fortsat er fremherskende i store dele af de kredse, der beskæftiger sig professionelt med kriminalpolitik, er, at straf ikke virker. Denne tese er næsten blevet et dogme, der er så grundfæstet, at man har glemt at spørge, hvad der egentlig menes med påstanden om, at straf ikke virker. Det er jo f.eks. ganske oplagt, at dødsstraf har en 100% specialpræventiv virkning, fordi den endegyldigt forhindrer morderen i at gentage sin udåd. Derimod er det rigtigt - det fortæller kriminalstatistikken nemlig overbevisende om - at et ophold i fængselsmiljøet ikke

8 virker befordrende på de kriminelles tilskyndelse til retsskaffenhed. Hvis derfor det eneste formål med at sætte folk i fængsel er at få dem omvendt til at leve et ærligt og lovlydigt liv, så er fængselsstraf visseligt en højst utjenlig kur. Men begrundelsen for at anvende fængsling som frihedsstraf behøver ikke nødvendigvis at være, at frihedsberøvelsen skal tjene som en kur mod skurkagtighed. Det synspunkt kan udmærket forsvares, at formålet med at straffe forbrydere ikke er at forvandle dem til engle. Vi straffer dem, når de frit, villende og vidende optræder som ødelæggere i det menneskelige samkvem. Vi straffer dem, ikke i første omgang af hensyn til dem selv, men af hensyn til værdien af de goder, som straffelovgivningen søger at værne om ved hjælp af et moralsk prissystem, der sætter straf på forskellige misgerninger i forhold til deres skadesgrad over for offeret og samfundet som helhed. Liv, legeme, kønsfrihed, privat ejendom hører til de umistelige rettigheder i et frit samfund. Hvis disse værdier frit kunne krænkes, ville de ikke være værdier. Det, som man kan få gratis, er uden værdi. Og straffen er den pris, som det koster for forbryderen at forgribe sig på dette eller hint gode. I nogle amerikanske delstater er eksempelvis den kvindelige kønsfrihed prissat meget højt i forhold til europæiske betragtningsmåder. Så højt, at straffen for at antaste den er dødsstraf. I Danmark er prisen for dette gode lavere. Her kan en voldtægtsmand slippe fra sin gerning med livet i behold. I nogle lande er den private ejendomsret et gode, der er prissat så højt, at et overgreb er forbundet med fysisk straf i form af afhugning af hænder eller andre legemsdele. I Danmark slipper man billigere. Priserne på forskellige goder er forskellige overalt i verden, alt beroende på tid, sted og skik; men fælles er, at der er intet sted i de organiserede samfund, hvor man kan tilegne sig disse grundværdier uden en bestemt pris. I de primitive samfund, hvor en mand uantastet kan lægge hånd på sin nabos ejendom, er årsagen i virkeligheden den enkle, at begrebet privat ejendomsret ikke kendes og holdes i hævd som en værdi, som adfærdsreglerne skal værne om. I de stammesamfund, hvor en mand uhindret kan råde over en kvindes krop, skyldes det i virkeligheden, at kvinden er uden personlige rettigheder og betragtes som en retsløs ting, som er undergivet sin herres magt og bestemmelse. Juridiske rettigheder er ikke naturgivne rettigheder, der hviler på fundamentale evigtgyldige love af samme karakter som tyngdeloven. Straffesystemet er et regelværk skabt af mennesker og næret ved de holdninger, som skiftende tider sætter sig som kompas for samfundslivets moralske kurs. Hver gang man i det moderne samfund mindsker straffen for en forbrydelse, er budskabet til borgerne i dette samfund, at det nu er blevet billigere at forgribe sig på det ene eller det andet livsgode, som den pågældende straffebestemmelse skulle beskytte. Budskabet er, at det er blevet billigere at stjæle eller at begå voldeligt overfald. Ved at mindske alvoren i samfundets reaktion over for bestemte typer kriminalitet skaber man ikke bare kunstig inflation i det bolværk om vore livsgoder, som straffeloven skal beskytte;

9 man sænker også tærsklen for et angreb på disse goder, fordi strafrisikoen ved at tilegne sig dem ved kriminel adfærd er blevet mindre. Overalt hvor ting bliver billigere, stiger - alt andet lige - efterspørgslen. Kriminalhistorien kan opvise ikke så få veldokumenterede eksempler på, hvad der sker, når samfundets kontrolsystem i kortere eller længere perioder sættes ud af kraft, f.eks. når lyset går ud i en storby. Sværme af hel- og halvkriminelle elementer vrimler så at sige ud af deres huler og benytter sig af den gunstige chance til at begå alskens forbrydelser. Manglen på adfærdshæmmende modforestillinger som f.eks. truslen om opdagelse, pågribelse og straf ligger på linie med de situationer, hvor den menneskelige natur lader sig friste af en tilsyneladende risikofri lejlighed til at berige sig på andres bekostning. Vragrester fra det bombesprængte fly, PAN AM 103, over den skotske by, Lockerbie, var nok til at tiltrække ligrøvere, der end ikke holdt sig tilbage for at trække gifteringen af ligenes fingre. Det er ikke behageligt at skulle befatte sig med den erkendelse, at kriminaliteten som fastgroet fænomen er en uvelkommen svøbe for ethvert civiliseret samfund og en stående forringelse af ethvert normalt menneskes livsfred og livskvalitet. Ræd mand har som bekendt tynd lykke. Det er muligt, at vanskeligheden ved at kapere dette forhold er en del af kilden til de tilskyndelser, som moderne kriminalteorier har forfulgt i bestræbelsen på at opstille forklaringsmodeller om de kriminelles tragiske personlige baggrund og deres mangel på evne og vilje til at vælge en anderledes livsbane. Man tør vel formode, at kriminologer i skiftende kulturelle gevandter, lige siden Adam spiste af det forbudne æble i Paradis, har forsøgt at opstille forklaringer på kriminel adfærd. Det store spørgsmål er imidlertid, hvad vi skal stille op med disse forklaringer, hvis de kan findes og godtgøres med den fornødne grad af videnskabelig sikkerhed. Kriminalpolitik er ikke naturvidenskab. Vi kan forudsige den næste solformørkelse, men ikke det næste mord. Vores moralske bedømmelse af kriminalitet og vores valg af reaktion over for kriminelle kan overhovedet ikke bestemmes af videnskabelig indsigt i kriminalitetens årsager. De kriminologer, som overser denne elementære kendsgerning, gør sig skyldige i den tankefejl, som i logikkens verden kendes under betegnelsen den naturalistiske fejlslutning. Der findes utvivlsomt mange gode forklaringer på butikstyveri og seksualforbrydelser. Men undskylder de gerningsmanden? Undertiden har man indtrykket af, at de kriminologiske ræsonnementer har en tendens til at sætte lighedstegn mellem forklaring og undskyldning, mellem erkendelse af årsagssammenhæng og stillingtagen til det moralske skyldsspørgsmål. Men det er en vildfarelse. Nok ligger der en portion menneskevisdom i det gamle ord om, at dette at forstå er at tilgive. Men væsensindholdet i dette visdomsord er, at den, der skaffer sig indsigt i den begåede brøde og gerningsmandens sjæleliv og baggrund, så at sige afvæbnes følelsesmæssigt, fordi gerningsmanden og hans handling derved fremstår med forklarelsens forsvar. Præcis det modsatte udfald ville blive resultatet, hvis man samlede interessen om offeret og sætter sig dybtgående ind i offerets livsbaggrund

10 og vanskæbne ved den overgåede forbrydelse. Selve denne undersøgelsesproces har psykologisk en tendens til at opruste en identifikation med offeret på bekostning af gerningsmanden, ligesom en sjælegranskelse af gerningsmanden kan have en psykologisk tendens til at skabe en afvæbning af argumenterne for straf. Men her er der tale om rent psykologiske fænomener, som intet har at gøre med de moralske og juridiske skyldbegreber. Betænkeligheden ved de kriminologiske strømninger, der tager udgangspunkt i gerningsmanden og er rede til at nedtone ansvaret på grund af gerningsmandens sociale baggrund, er, at man kan risikere at forføre menigmand til at tro, at han er ubegavet, når han forfægter den instinktive anskuelse, at straf i passende doser er et ganske udmærket middel mod kriminalitet. Menigmand får derved nemt skyld for at være for uuddannet til at fatte kriminalitetsproblemets indviklethed og derfor bør blande sig udenom og overlade opgaven til eksperterne. Resultatet er, som det er karakteristisk for de skandinaviske lande, at kriminalpolitikken i store træk ikke er et stående tema i den demokratiske beslutningsproces, skønt kriminalpolitikken i virkeligheden er et ganske nærliggende og velegnet emne for en demokratisk beslutningstagen, ganske enkelt fordi de fleste mennesker har en mening om sagen. Det kan godt være, at den mening ikke altid er båret af den store klogskab, men det er nu engang demokratiets vilkår, at hånd og bog har samme adkomst til at gøre deres indflydelse gældende. Beslutninger om grundlæggende moralske og politiske spørgsmål skal ikke afgøres med akademiske kundskabsgrader, men med almindelig debat og til syvende og sidst med stemmesedlen. Hvis kriminalpolitikken overlades til en eksklusiv kreds af eksperter og embedsmænd, og forskånes for den ildprøve, som skabes i mødet med det folkelige element, er der risiko for, at straffesystemet glider ind på en kurs, der skaber større og større afstand til den menige borgers retsfølelse. Det er denne tilstand, der til syvende og sidst bærer kimen til, at en Bernhard Goetz og en Marianne Bachmeier stort set kan klare frisag i offentlighedens øjne og fremstå som retfærdighedens redskaber i en verden, hvor politivæsen og retsvæsen ikke formår at dæmme op for de egentlige lovbrydere. Fra denne anskuelse er der under de rigtige omstændigheder ikke mange skridt til fænomener som private vagtværn, personlig oprustning og selvjustits - fænomener, som indvarsler, at tilliden til samfundets retspleje er på tilbagetog til fordel for den selvhjælpens lovløshed, der tager pladsen, når lovlydigheden er betrængt.

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk Retfærdighed og hævn Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti www.bornogengle.dk 2009 Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti - et samarbejde mellem skole og kirke.

Læs mere

OUT OF THE ARMCHAIR. Filosoffer fra RUC i felten 1. januar 2007-15. august 2008. Redigeret af Jakob v. H. Holtermann & Pelle Guldborg Hansen

OUT OF THE ARMCHAIR. Filosoffer fra RUC i felten 1. januar 2007-15. august 2008. Redigeret af Jakob v. H. Holtermann & Pelle Guldborg Hansen OUT OF THE ARMCHAIR Filosoffer fra RUC i felten 1. januar 2007-15. august 2008 Redigeret af Jakob v. H. Holtermann & Pelle Guldborg Hansen Indholdsfortegnelse Forord (ved Jakob v. H. Holtermann & Pelle

Læs mere

Abort myter, meninger & kendsgerninger

Abort myter, meninger & kendsgerninger Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv RFM www.rfm.dk Abort myter, meninger & kendsgerninger Bogen er gratis Den kan bestilles på Landsbevægelsens sekretariat, tlf. 5576 7652 e-mail: info@rfm.dk Tekst

Læs mere

ALFA-HAN eller TØFFELHELT

ALFA-HAN eller TØFFELHELT Kåre Fog: ALFA-HAN eller TØFFELHELT Uddrag af e-bog 169 KAPITELOVERSIGT Kapitel 1. Den flinke fyrs problemer Kapitel 2. Mændenes nye udfordringer Kapitel 3. Scoretrænernes baggrund Kapitel 4. Opdragelsens

Læs mere

At tale er at tale ud

At tale er at tale ud At tale er at tale ud Om K.E. Løgstrups teori om suveræne livsytringer med særlig vægt på talens åbenhed sat i perspektiv af praksis i form af et feltarbejde Af Anne Brockenhuus-Schack BA-projekt Efterår

Læs mere

Kritisk forum for praktisk teologi. Marts 2002. 87 Det gode

Kritisk forum for praktisk teologi. Marts 2002. 87 Det gode Kritisk forum for praktisk teologi Marts 2002 87 Det gode Kritisk forum for praktisk teologi Tema: Det gode Forord. Værdier på godt og ondt Eberhard Harbsmeier 1 Per Øhrgaard Værdier og/eller idealer Om

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Erling Tiedemann ETISK SET. 50 klummer i Kristeligt Dagblad

Erling Tiedemann ETISK SET. 50 klummer i Kristeligt Dagblad Erling Tiedemann ETISK SET 50 klummer i Kristeligt Dagblad 2006 2011 ETISK SET 50 klummer i Kristeligt Dagblad 2006 11 Ver. 1.0 www.etikken.tiedemann.dk ISBN 978-87-92742-01-8 Indhold 1 Hvor sidder etikken?

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder En antologi med bidrag af: Vagn Greve Ida Elisabeth Koch Thomas Elholm Preben Wilhjelm Thomas Mathiesen Line Barfod Sandy Brinck Forord af Ole Krarup eurodebat.dk

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Etik & Moral - esoterisk belyst

Etik & Moral - esoterisk belyst 1 Etik & Moral - esoterisk belyst Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Etik & Moral - esoterisk belyst Af Erik Ansvang Der er endnu ikke fundet et ord, som fyldestgørende beskriver instinktet for det gode

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Usynlige Hjælpere C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold Kapitel 1. Den almindeligt udbredte tro på usynlige hjælpere 2. Nogle tilfælde fra nutiden 3. Personlige

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

Kan ejendomsretten begrundes? Gunnar Jacobsen. Retsmoralen i det offentlige liv Axel Dam. Udenlandske investeringer Ludwig von Mises

Kan ejendomsretten begrundes? Gunnar Jacobsen. Retsmoralen i det offentlige liv Axel Dam. Udenlandske investeringer Ludwig von Mises Nr. 24 December 1997 Kan ejendomsretten begrundes? Gunnar Jacobsen Retsmoralen i det offentlige liv Axel Dam Udenlandske investeringer Ludwig von Mises Boganmeldelser Per Stig Møller: Den Naturlige Orden

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Information til pårørende Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Psykologerne Louise Due og Maria Houe samt kommunikationsmedarbejderne

Læs mere

Tid, timing og personlighed

Tid, timing og personlighed Tid, timing og personlighed TANKER& FORTÆLLINGER FRA ET ARBEJDSLIV BLANDT UDSATTE BØRN OG UNGE Af: Birger Mosholt Center for Ideudvikling Citater eller anden form for gengivelse af bogen, kun ifølge aftale

Læs mere

Retfærdigt & Uretfærdigt Lovligt & Ulovligt

Retfærdigt & Uretfærdigt Lovligt & Ulovligt 1 Ret & Uret Retfærdigt & Uretfærdigt Lovligt & Ulovligt Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Ret & Uret Retfærdigt & Uretfærdigt Lovligt & Ulovligt Af Erik Ansvang Den politiske debat er som regel udtryk

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere