RET & SKEL Information for hegnsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RET & SKEL Information for hegnsyn"

Transkript

1 116 DECEMBER 2008 Regionsmøde i Herning med blå himmel. RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet trykkes hos Kviktryk, Bornholmsvej 3, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden.... side 3 Adresser, oplysning om honorarer og spørgetjeneste m.v.... side 4 Regionsmødet i Herning... side 5 Høje træer på nabogrunden... side 7 Læserbrev: Et spørgsmål om vederlag...side 14 Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen...side 15 Berigtigelse...side 19 2

3 Fra formanden Så nærmer vinteren sig, men det er heldigvis fortsat godt vejr til at færdes ude i. Gad vide om klimaændringerne gør, at vi får en grøn vinter? Regionsmødet den 1. november på Hotel Scandic Regina i Herning blev som sædvanligt en god oplevelse. Svend Gunnar Kofoed-Dam gennemgik de forskellige procedurer ved hegnsynsforretninger, som nu engang skal overholdes, ligesom vi fik et glimrende fagligt indlæg fra advokat Jørgen Jørgensen. Tidligere hegnsynsformand Hans Lauritzen fortalte om oplevelser fra sine mange hegnsynsforretninger. Indlæggene blev afsluttet med en livlig debat under spørgerunden. Om der skal være regionsmøde i efteråret 2009 er ikke besluttet endnu, da det jo er valgår i DR1 Dokumentaren Nabokrig - bringes i januar DR1 har fulgt tre konflikter - tre hold naboer, hvis konflikter ikke længere lader sig løse uden indblanding fra det offentlige. I én af disse konflikterne medvirker Hegnsynet. Denne konflikt drejer sig om, at der i en kommune er to parcelhusejere, som er uenige om vedligeholdelsen omkring skellet mellem matriklerne. Den ene er træt af den andens høje træer, fordi de rager ind over hans grund. Men naboen vil ikke fælde sine træer, hvorfor Hegnsynet er tilkaldt for at få afgjort nabostriden. Når nabostridigheder ikke stoppes i tide, og ender med omfattende involvering af offentlige myndigheder, har det sjældent alene omkostninger for naboerne. Det kan også medføre bl.a. omkostninger for samfundet, og Hegnsynet må i den forbindelse betragtes som en effektiv og billig organisation. Der kommer mange henvendelser til foreningen angående vederlag ved hegnsyn og vurderingsforretninger - alle gående på, at nu må der snart ske en regulering. Bestyrelsen er naturligvis enige i dette, og jeg kan i den forbindelse henvise til debatten på generalsamlingen 2008, og den efterfølgende leder i Ret & Skel nr. 114 fra juni Jeg har siden generalforsamlingen været i en meget positiv dialog med administrerende direktør Arent Bak Josefsen fra FødevareErhverv, og i øjeblikket ligger sagen i Fødevareministeriets departement. Næste generalforsamling og årsmøde i Foreningen af Hegnsyn i Danmark holdes den 27. og 28. marts 2009 på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg efter det sædvanlige koncept. Sæt venligst allerede nu kryds i kalenderen. Glædelig Jul og Godt Nytår! Jens Ernst Nielsen 3

4 FORENINGEN AF HEGNSYN I DANMARK Gedhusvej 17, 7441 Bording, tlf Hjemmeside: hegnsyn.dk Formand: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording. Tlf Næstform.: Mogens Peulicke, Helsingør kommune Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten Tlf Kasserer: Jørgen Nielsen, Svendborg kommune Traverskiftet 31, 5881 Skårup. Tlf Sekretær: Preben Andersen, Nørre Djurs kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Best.medlem: Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune Langholm 23, 4000 Roskilde Tlf Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, og redaktør: 7400 Herning. Tlf / Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegnsyn. SPØRG BARE Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til: Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf , og FødevareErhverv, v. Anne Holst og Lone Bundgaard, tlf eller Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen. Tlf (helst mellem kl. 9 og 12). Lov om Markog Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøf-telse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen hegnsyn.dk 4

5 REGIONSMØDET I HERNING Det blev et meget udbytterigt kursus/møde, en solbeskinnet lørdag den 1. november i Herning. Svend Gunnar Kofoed-Dam gennemgik de formelle regler omkring hegnsyn. Advokat Jørgen Jørgensen talte om høje træer hos naboen. Tidl. hegnsynsformand Hans Lauritzen, Aalborg øste af sin store erfaring. Deltagerne i regionsmødet deltog ivrigt i debatten. 5

6 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL. Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. 6

7 Høje træer på nabogrunden Advokat Jørgen Jørgensens indlæg på Regionsmødet i Herning handlede om nogle af de rigtig svære spørgsmål om høje træer hos naboen. Hegnsynet får mange henvendelser om træer og anden beplantning tæt ved skel, som ikke er en del af et hegn og som derfor ligger uden for Hegnsynets kompetence. Der er følgende generelle retningslinjer for, hvornår træer i eller langs et skel kan være et hegn, som er omfattet af Hegnsynets kompetence: Træerne skal være sammenvoksede helt nede ved jorden. Der skal være mindst 4 træer. Træerne skal være af samme slags og have et ensartet præg. Træerne skal stå i hele skellets længde eller i en væsentlig del af skellets længde. Stammernes afstand til skel må ikke overstige 1,75 meter (se Bendt Berg Hegnsloven side 180). Afstanden til skel ligger meget fast i praksis, men burde efter min opfattelse fastlægges ud fra en vurdering af, om der er et færdselsareal mellem skellet og det indre hegn, således at en sammenvokset beplantning fra skel og et stykke ind på grunden, ville være underlagt Hegnsynets kompetence. Hvor langt ind på grunden, må afhænge af beplantningens karakter, men for mig gerne 3-4 meter fra skel og ind på grunden, hvis der er tale om én sammenhængende beplantning. Hvis en trærække, der opfylder de under pkt. 1-5 nævnte kriterier, står i skel eller er en del af et eget hegn, falder nabotvister om træer inden for Hegnsynets kompetence, mens det ikke er tilfældet, hvis træerne er et indre hegn, altså er rejst i en afstand af mere end 1,75 meter fra skel. Høje træer kan give skyggevirkninger og affald i form af nedfaldne grene og blade, ligesom træernes rødder kan være endog meget generende for så vel beplantning som for bygninger på nabogrunden. Man vil derfor ofte ønske, at sådanne træer kan beskæres eller fældes, således at genevirkningerne bliver reduceret. Det er et 7

8 spørgsmål, der behandles af domstolene, men emnet er relevant for Hegnsynet, fordi Hegnsynet ofte får forespørgsler herom. På det viste fotos (s. 7) ses, hvordan der på en grund i et almindeligt villakvarter er opstået en mindre lund eller skov, hvilket formentlig ikke har været meningen, da udstykningen blev foretaget. Det er uoplyst, om der foreligger en lokalplan eller servitut og derfor om man via lokalplan eller servitutbestemmelser kan gribe ind over for grundejeren med de høje træer. Hvis der ikke er en lokalplan eller en servitut, som kan føre frem til, at beplantningen er i strid med naboernes rettigheder, må man vende sig mod almindelige naboretlige grundsætninger. Der findes ingen egentlig nabolov. De naboretlige grundsætninger er udviklet på baggrund af retspraksis. Det første store værk i nyere tid om naboretten er en disputats fra 1950, O. K. Magnussen: Naboretlige studier, der hovedsagelig behandler spørgsmålet om i hvilket omfang, man kan overskride de naboretlige regler og slippe godt fra det mod at betale erstatning. O. K. Magnussen indkredser problemerne omtrent således: Hvis en råden medfører væsentlige og usædvanlige ulemper eller skader på naboejendommen, er den retsstridig, og de ulemper, som man ikke efter hele kvarterets beskaffenhed måtte være forberedt på at blive udsat for, er usædvanlige. Ulemperne er først retsstridige, når de er vedvarende. Hvad kom først Der er forskel på byggeri og på beplantning. For ulovligt byggeri på en ejendom kan der være tale om, at myndigheder og domstole tillader byggeriet mod erstatning, fordi en nedrivning af bygningen kan være udtryk for værdispild, eller fordi udnyttelsen af ejendommen med de pågældende bygninger kan være af overvejende interesse frem for naboens ret til at undgå generne. Man kan ikke på samme måde sige, at man kan have en overvejende interesse i at have høje træer stående på sin grund. For parker og kirkegårde, militære anlæg og jernbaner samt andre almennyttige anlæg kan der dog være tale om, at grundejeren har en overvejende interesse i at have høje parklignende træer på sin grund. Indhegningen af disse arealer er kortfattet behandlet i hegnslovens 2, 13 stk. 4, 18 og 19. Fælleshegn mod sådanne ejendomme er undergivet Hegnsynets kompetence. Egne hegn kan dog ikke kræves ombyttet eller fjernet. Hvis man ser på eksempelvis kirkegårde, kan beplantningen på disse være til stor gene for nabo- 8

9 erne, både med hensyn til skyggevirkning og gener i form af bladaffald. Det er provstiudvalget, der har kompetencen ved udformningen af kirkegårde, og det vil ikke være nemt for en almindelig nabo at få store gamle træer på kirkegårde fældet, ganske uanset at de skygger meget. Baggrunden herfor kan være, at naboen, da han købte ejendommen, var klar over, at der lå en kirkegård og at der var træer på denne. Der kan være planer for kirkegården og regler for kirkegårdens beplantning og indretning i det hele taget, som medfører, at man ikke kan gøre noget ved sådanne gener. En beplantning af den karakter, som ses her, er ikke en beplantning, man typisk skal være forberedt på ved køb af et hus i et parcelhuskvarter, og ulemperne er usædvanlige og vedvarende. Så selv om det måtte vise sig, at man skal se forgæves efter regulering i en lokalplan eller servitutter for området, mener jeg at naboerne burde have mulighed for at vinde en sag, hvor man pålagde skovejeren at reducere beplantningen, så den var knap så generende for naboerne, men det er ikke uden problemer, som det følgende vil vise. En dom om gene En dom fra 2007, UfR 2007, side 2957, VL kan illustrere problemet. Her var ejerne af to ejendomme, der stødte op til en stor grund med skovagtig karakter, blevet uenige med skovejeren om højden på 3 træer, to kastanjetræer og et navrtræ, som var plantet op mod skel og som skyggede så meget, at der i perioden april til november ikke var sol på terrassen i tidsrummet kl , og ejerne af de tilstødende grunde kunne således ikke udnytte deres terrasser som ønsket. Sagen blev kompliceret af, at det fremgik, at der syd for sagsøgerens område skulle etableres et 4 meter bredt beplantningsbælte. Sagsøgerne gjorde gældende, at beplantningen af træerne var til gene og at genen var væsentlig og mere, end hvad man normalt var forpligtet til at tåle i naboforhold, at træerne ikke kunne beskæres på en sådan måde, at der blev opnået et acceptabelt resultat, og at træerne derfor skulle fældes. Sagsøgte fremhævede på sin side, at ulempen ikke oversteg, hvad naboen måtte tåle, 9

10 at områdets skovagtige karakter havde eksisteret i årevis, også på tidspunktet, hvor der blev givet byggetilladelse til de naboejendomme, der nu var generet, at de nemt kunne have placeret deres huse anderledes på grundene, at ulemperne var af uvæsentlig karakter, idet træerne ikke hindrede naturlig plantevækst i sagsøgernes haver, at sagsøgte netop havde købt grunden, fordi han satte pris på, at kvarteret trods den korte afstand til bymidten havde en skovagtig karakter, og at der i henhold til tinglyst lokalplan syd for ejendommen skulle etableres et 4 meter bredt beplantningsbælte, hvilket jo også ville medføre skyggevirkning. Det fremgår af skønserklæringen i sagen, at beskæring ikke gav noget godt resultat, fordi de bagved værende træer så ville danne skygge og at træerne i øvrigt ret hurtigt ville gendanne sig, hvis de skulle beskæres på forsvarlig måde. Både by- og landsret gav i det væsentlige sagsøgte medhold, hovedsagelig fordi der var etableret et beplantningsbælte og fordi sagsøgerne kendte områdets karakter på tidspunktet for bebyggelse. at træerne havde en sådan størrelse og medførte sådanne gener, at grænsen for, hvad appellanterne måtte tåle ud fra almindelige naboretlige regler på nuværende tidspunkt var overskredet. Sagsøgte skulle derfor ikke fælde træerne, men da en del af træernes grene overskred skellet mellem ejendommene og da en beskæring af grenene efter skønsmandens vurdering ikke ville svække træernes stabilitet, således at der var risiko for naboejendommene, blev sagsøgte alene pålagt at beskære træerne i skellinien mellem ejendommene. Hvad med udsigten Hvis resultatet i denne dom sammenholdes med de viste billeder, ses det, at naboerne kun har en sag, hvis skyggevirkningen er meget generende, men at det afhænger af, hvad de kunne forvente på det tidspunkt, hvor de byggede. Hvis skoven er kommet til samtidig med, at villakvarteret er udbygget, burde man kunne vinde, men hvis den allerede eksisterede, da Landsretten siger, at man ved besigtigelse kunne konstatere, at der var skyggevirkning og at den var generende, men at man ikke fandt, 10

11 kvarteret blev udbygget, er chancen ringe. Er der ikke servitutbestemmelser eller lokalplaner, som kan påberåbes, og var skovgrunden etableret på tidspunktet for bebyggelsen, ligger det tungt med at få gjort meget ved generne fra de høje træer på grunden. Sagen i UfR 2008, side 46 V, illustrerer en anden naboretlig problemstilling. Her viste det sig efter at K havde købt et sommerhus, at den gode udsigt til fjorden på salgstidspunktet havde været begrundet i uberettiget fældning af træer på nabogrunden. Køberen forlangte således kr ,00 i erstatning af sælger, som imidlertid blev frifundet, fordi udsigten fra sommerhuset hele tiden ville være afhængig af beplantning på nabogrunden, hvilket køberen kunne se, da han købte huset. Det, at sælger havde oplyst, at der var fjordkig i salgsopstillingen, var ikke en garanti for, at udsigten, trods de faktiske forhold på nabogrunden, kunne bevares. Køberen havde ikke sikret sig i forbindelse med købet, at udsigten kunne bevares, og han havde heller ikke fået klarlagt, hvor skellet til nabogrunden mere præcist forløb. Denne dom viser, at noget så følsomt som udsigt fra en grund og over en nabogrund kun kan sikres ved servitutter eller lokalplaner. Det er ikke en gene, at nabogrunden opfører beplantning. For at man ud fra naboretlige betragtninger skulle kunne få den fjernet, skal der være skadevirkning direkte på ens egen grund. Disse skadevirkninger kan foruden skygge naturligvis være, at rødderne eller grenene fra naboens træer påfører lovlig bebyggelse på grunden skade, fx således at muren revner på grund af rødderne eller at et tag bliver ødelagt af nedfaldne grene. Der er ikke så få eksempler på, at rødder og nedfaldne grene har medført så store skadevirkninger, at naboen har kunnet kræve beplantning fjernet. Et eksempel er UfR 2001, side Her blev en nabo dømt til at fjerne fire 150-årige bøgetræer, der stod nær ved skel. Trækronerne ragede ind over naboejendommen, og det medførte, at der fra træerne faldt grene ned, og at træerne skyggede så meget, at der ikke var sol om eftermiddagen og aftenen i naboens have. Der var ikke nogen fare for, at træerne ville vælte, en beskæring ville i nogen grad begrænse generne af nedfaldne grene, kun i begrænset omfang skyggevirkningerne. En beskæring ville skamfere træerne og fremskynde deres nedbrydning. Under hensyn til omfanget af de ulemper, som træerne påførte B s ejendom, fandt landsretten, uan- 11

12 set at forholdene ikke var ændret, siden B købte ejendommen, at der kun ved fjernelse af træerne kunne tilvejebringes acceptable forhold for naboen. Træejeren blev derfor dømt til ud fra almindelige naboretlige regler at fjerne træerne. En pære i hovedet er ikke nok Over for denne dom står en dom fra 1991, UfR 1991, side 444 V, hvor en nabo ikke kunne kræve to høje træer fældet eller nedskåret. Her var forholdet det, at der inden for et gård-haveområde, der var omsluttet af lejlighedsejendomme i flere etager, stod et 12 meter højt træ og et 6 meter højt træ, som en ejer af en ejerlejlighed i komplekset fandt generende. Hun påstod så ejerforeningen tilpligtet at fælde eller nedkappe træerne til en højde af 4 meter. Retten gav hende ikke medhold. Begrundelsen var, at selv om der var tale om små havearealer i et boligkvarter, måtte området generelt være karakteriseret ved, at der var en del store træer og dette præg havde også været til stede, da sagsøgeren købte sin ejendom. Og selv om træerne generede sagsøger, var generne ikke så betydelige og væsentlige, at det kunne begrunde et krav om at fælde eller nedskære træerne. Det høje træ var et pæretræ, og sagsøgeren havde anført, at hendes barn kunne blive ramt af pærer, når det legede i den have, der hørte til ejerlejligheden. Ikke engang denne gribende oplysning kunne føre til, at træet skulle fældes. Der blev kun tale om at fjerne grene og rødder, som gik ind på sagsøgerens grund, hvilket sagsøgte havde taget bekræftende til genmæle over for. Endelig nævnes en dom, der viser betydningen af en servitutbestemmelse. Det er i UfR 1992, side 800 Ø. I en villabebyggelse var der tinglyst deklaration om, at der ikke måtte plantes træer, hvis højde i udvokset stand var over 3 meter. Vejlauget anlagde som påtaleberettiget sag om nedskæring af nogle træer. Af syn- og skønserklæring fremgik, at træerne havde passeret 3-meter grænsen for mere end 20 år siden. Da vejlauget altid havde sikret overholdelse af deklarationen, når lauget modtog en konkret klage, fandt landsretten, at træernes tilvækst til enhver tid havde beroet på dette retlige grundlag, og ejeren af ejendommen var derfor ikke frigjort fra deklarationen. Ejeren af træerne havde gjort gældende, at han havde hævd på, at træerne kunne være mere end 3 meter høje. Byretten var kommet frem til, at 20-års fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor træerne havde nået en højde af 3 meter, og det var ikke bevist, at træerne havde været mere end 3 meter høje i over 20 år. 12

13 Landsretten går ikke ind den diskussion, men holder sig til, at vejlauget havde reageret på konkrete klager i hele perioden. Generne fra høje træer, der ikke har hegnskarakter, ligger som sagt uden for Hegnsynets kompetence, men giver ofte anledning til spørgsmål for Hegnsynet, og det, man lidt slagordsagtigt kan opfordre de berørte naboer til at undersøge, er 1 Lokalplaner. 2 Servitutbestemmelser. 3 Hvordan så området ud, da den generede nabo købte sin ejendom eller byggede sit hus. 4 Hvordan er områdets karakter i sin helhed. 5 Hvor store er generne. Efter min opfattelse burde retspraksis i højere grad tillægge det betydning, at begge parter skal kunne have glæde af deres grund, og at den ene part derfor ikke ved beplantning eller byggeri må påføre den anden part gener, som kan undgås ved en mere hensynsfuld tilplantning af grunden. Man kunne ønske, at kommunen i forbindelse med udstykning sørgede for, at der var en lokalplan eller servitutbestemmelser, der regulerede beplantning af grundene, således at der blev lys og luft til alle. Og så kunne man ønske, at den ene nabo ville prøve at sætte sig i den anden nabos sted i stedet for stejlt at stå på sin ret. Henvend dig til forretningsføreren! Vedr. Ret & Skel når det ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden person Ved adresseændringer ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement (koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år). Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af. Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. Tlf eller via foreningens hjemmeside: hegnsyn.dk 13

14 Et spørgsmål om vederlag Jeg har tidligere skrevet, men kun til formanden, for at høre om ikke det var en ide at foreningen krævede vores satser hævet. Min argumentation er, at de nuværende satser er fra 1995, og intet i denne verden har været uændret i så lang tid. En del sager kunne måske undgås, hvis prisen var højere end de 1175,- for et hegnsyn. Desuden sætter jeg decideret penge til, når jeg har en sag. Det kunne gå tidligere, hvor mængden af sager var mindre, men nu hvor kommunen er blevet meget større, er antallet også steget. Jeg må af egen lomme betale den tid jeg anvender til hegnsyn. Derudover er der hver uge et antal telefonsamtaler, i snit 2 timer om ugen. Det som slog hovedet på sømmet var sidste gang, vi var ude på hegnsyn, hvor vi skulle til Sejrø. Denne ene sag tog inkl. sejltur 5 timer, og med et honorar på 475,- minus skat føler jeg, at vi er til grin. Venlig hilsen Frank Due Hegnsynsformand Kalundborg Svar: Læs formandens kommentarer side 3. 14

15 BREVKASSE v. Adv. Jørgen Jørgensen Spørgsmål 1: Kære Jørgen Jørgensen Østre Landsret har den 9. januar 2008 afsagt en kendelse om beregning af fristen for indbringelse af en hegnsynsafgørelse for retten efter hegnslovens 43, stk. 2. Der er intet overraskende i, at kendelsen slår fast at fire ugers fristen regnes fra det tidspunkt, hvor den senere sagsøger modtager Hegnsynets afgørelse. Det kan dog være interessant at diskutere, om afgørelser bør sendes anbefalet af hensyn til fastlæggelse af tidspunktet for modtagelsen. Med venlig hilsen Finn Brandi Hansen, Hegnsynsekretær Billund Svar: Det følger af hegnslovens 34, stk. 4, at hvis første indkaldelse sker ved brev, skal dette være anbefalet. Herudover anvendes forkyndelse ved stævningsmand i overensstemmelse med retsplejelovens regler eller forkyndelse ved afleveringsattest. Senere korrespondance i sagen kan ske ved almindelig post. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål 2: Kære Jørgen Jørgensen Et parcelhus er beliggende i en skov, og træerne skygger for den ene side af grunden, så der ikke falder sol ind på grunden. Der er tale om en gammel skovarbejderbolig, der i dag er et almindeligt parcelhus. Hvad gør Hegnsynet? - Der går et hegn langs en 300 meter lang vej, der fører op til et husmandsbrug. Det er naboen, der for 14 år siden plantede hegnet, der 15

16 består af popler med 10 meters afstand, og mellem træerne er der plantet fyrretræer. Bag disse er der plantet grantræer. Hvad gør Hegnsynet? - Et par naboer har indgået en aftale om, hvordan man skal forny hegnet mellem dem. Et år senere, da man skal i gang med at opsætte det, bliver man uenige, hvorefter den ene kræver et hegnsyn. Hvad gør Hegnsynet? Er hegn langs en koteletgrundsvej et fælles hegn eller et eget hegn? Med venlig hilsen Rasmus Sørensen, Hegnsynsformand Køge Svar: Ad delspørgsmål 1, parcelhus i skov. Jeg opfatter spørgsmålet således, at den gamle skovarbejderbolig støder op til et skovbryn. Det er således ikke en sag for Hegnsynet, men for forstvæsenet. Ad delspørgsmål 2, hegn langs vej. Besvarelsen afhænger af, om hegnet har hegnskarakter, altså om det er tæt i bunden. Hvis det er tilfældet, ligger behandlingen af sagen inden for Hegnsynets kompetence. Det gælder dog ikke de bagvedliggende grantræer, såfremt afstanden til skel er større end 1,75 meter. Ad delspørgsmål 3, fornyelse af hegn. Hvis forliget er skriftligt, skal Hegnsynet afsige kendelse i overensstemmelse med dette, hvis forliget i øvrigt ikke er i strid med lovgivningen eller lokalplaner samt eventuelle servitutter, som parterne selv disponerer over. Kan der ikke føres bevis for en forligsmæssig aftale, må Hegnsynet anvende hegnslovens almindelige regler ved afsigelse af kendelse. Ad delspørgsmål 4, hegn langs koteletgrund. Hvis der kun er én koteletgrund, der støder ud til vejen, ligger spørgsmålet inden for Hegnsynets kompetence, er der flere grunde, der benytter vejen, er det en sag for vejmyndighederne. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen 16

17 Spørgsmål 3: Hej Vi kommer ofte ud for, at en borger klager over naboens eget hegn, også hvor der til ligemed er et fælles hegn. Vi bruger reglerne om, at et eget hegn ikke må genere mere end et fælles hegn, men er lidt i tvivl om, om det holder? Venlig hilsen Jytte Sigfredsen, Afdelingsleder Mariagerfjord Svar: Jeg deler Hegnsynets opfattelse. Det fremgår klart af hegnsloven, at et eget hegn ikke må give naboen større gener end et fælleshegn. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål 4: 1. På vores ejendom har vi en garage stående i skel ind til naboen. Bag garagen på nabogrunden står 2 birketræer med ca. 5 meters mellemrum og ca. 40 cm fra skel. Disse 2 birketræer er ca. 10 m høje, og kronernes bredde er ca. 5 og 5,4 m. De er dog ikke helt sammenvoksede. I august måned konstaterede vi at på grund af træernes højde, var vores baghave totalt i skygge fra kl. 16. Det skal herved bemærkes at vi kun kan opholde os ude i denne baghave, da vores forhave hegn kun må være 1,2 m højt, men det er en anden sag. Kan vi forlange disse birketræer beskåret i højden, så vi kan få lidt sol om eftermiddagen og aften? Eller kan vi forlange dem fældet? 17

18 2. Da birketræerne står ca. 40 cm. fra skel med en højde på 10 m. rager de meget ind over vores fælles hegn, vi har målt det helt op til 2 m ind over vores indkørsel. Dette betyder at vi ikke kan have vores bil stående i vores indkørsel om sommeren p.g.a. at der altid er lus i birketræerne og disses ekskrementer falder direkte ned på vores bil så det danner et millimeter tykt klister lag. Endvidere har vi som oftest vestlig vind, hvorfor birketræerne fælder mange grene som falder direkte ned på vores grund. Vi har blandt andet fået knaldret et vindue i vores drivhus. Kan vi foranledige disse birketræer skåret ind til fælleshegn så de ikke rager ind over vores grund? Eller kan vi forlange dem fældet? Vi medsender nogle billeder som vi håber, beskriver vores problem. Med venlig hilsen Joan & Walther Bjørkmann Rørvigvej Nykøbing Sj. Svar: Ad delspørgsmål 1. Birketræerne udgør ikke et hegn, således som dette defineres i hegnsloven, og spørgsmålet ligger uden for Hegnsynets kompetence. En sag om generne fra birketræerne skal anlægges ved de almindelige dom-stole. Efter retspraksis kræves ganske betydelige gener, før Retten pålægger naboerne at fælde eller beskære træerne i højden. Hvis der hænger grene ind over skellinien, kan disse forlanges kappet i en passende højde. Delspørgsmål 2. Svaret er nogenlunde det samme som i delspørgsmål 1. Sagen hører under de almindelige domstole, og afgøres efter naboretlige grundsætninger. Generne er efter min mening så betydelige, at naboen kan blive pålagt at reducere disse ved beskæring af grene, der overskrider skellet og 18

19 måske kappe træerne i højden eller helt fjerne træet, navnlig hvis beskæring ikke er mulig, fordi træet så vil blive så skævt, at der er risiko for, at det vælter. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen BERIGTIGELSE Der er rettelig 2 kvindelige hegnsynsformænd i Danmark I Ret og Skel nr. 114 på side 7, under et foto af Hegnsynsformand Birthe O. Andersen, Randers, fremgår det af fototeksten, at hun er Danmarks eneste hegnsynsformand. Dette er imidlertid ikke sandt, da Elisabeth Rose Moltke fra 2006 har været formand for Hegnsynet i den sammenlagte Lemvig Kommune, efter 21 år som hegnsynsmedlem i Gammel Lemvig. Vi iler med en undskyldning og bringer et foto af Danmarks anden kvindelige hegnsynsformand. -benje Hegnsynsformand Elisabeth Moltke, Lemvig SYNSPUNKTER OG DEBAT Fat papiret og giv dit besyv med! Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer, som kan være andre til nytte. Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren. Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC og send gerne en diskette eller mail til 19

20 Afsender Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Glædelig jul samt et godt nytår 20

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 111 SEPTEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Et frugtbart efterår. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3 2002 Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 103 SEPTEMBER 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Regionsmøde på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd.

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 112 DECEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Den 27. oktober var der kaldt til regionsmøde i Roskilde Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 113 FEBRUAR 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 118 JUNI 2009 Årsmødet 2009 i Svendborg RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 97 FEBRUAR 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Generalforsamling og Årsmøde i marts. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 101 FEBRUAR 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Der står snart forår og årsmøde i kalenderen F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt.

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt. Hvis du skal opsætte, ændre eller vedligeholde et hegn mellem din og din nabos grund er det vigtigt at have et overblik over reglerne. Det samme gælder i den situation, hvor beplantning på nabogrunden

Læs mere

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft 1 of 7 Syddjurs Hegnsyn Hegnsynsmand Svend Erik Pedersen Skovgårdevej 32 Vrinners 8420 Knebel 09-03-2009 Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Læs mere

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 128 dec 2011 Husk også fuglene! RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 136 DECEMBER 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

Hegnsloven & Hegnssyn.

Hegnsloven & Hegnssyn. Bolius fakta nr. 1120. Den 29 aug. 2007 Der gælder ret klare regler for opsætning og udformning af hegn, men som udgangspunkt skal du blive enig med din nabo. Kan det ikke lade sig gøre, kan kommunens

Læs mere

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne?

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? 144 DECEMBER 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Praktisk information

Praktisk information Hegn og Hegnsyn i Aabenraa Kommune Praktisk information Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet 131 SEPTEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 96 DECEMBER 2003 RET & SKEL Information for hegnsyn Hegnsyn på Rold Kro i oktober F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Hegnsynet i Aabenraa Kommune

Hegnsynet i Aabenraa Kommune Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn? Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 134 JUNI 2013 Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskursus står for døren 139 SEPTEMBER 2014 Efteråret er på vej RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 99 SEPTEMBER 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Hejse Kro (markeret som 1) bliver et hegnsynsmæssigt centrum i oktober, først med et sekretærkursus og senere et regionsmøde. F O R E N I N G E N A

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 132 DECEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 127 SEPT 2011 Efterårskursus RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt

Læs mere

Naboret kan kommuner ifalde ansvar? Ved Hanne Mølbeck

Naboret kan kommuner ifalde ansvar? Ved Hanne Mølbeck Naboret kan kommuner ifalde ansvar? Ved Hanne Mølbeck 2 Hvad er naboret? Naboretten er regler udviklet i retspraksis, der begrænser en ejers beføjelser af hensyn til naboer. Visse ulemper skal tåles, men

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 102 MAJ 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Nyborg Strand Årsmødet 2005 F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 110 JUNI 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningens formand gennem 9 år, Helge Sølgaard (th) takkede sammen med Søren Christensen (midten) af i bestyrelsen. Preben Andersen takkede på bestyrelsens

Læs mere

D E K L A R A T I O N.

D E K L A R A T I O N. D E K L A R A T I O N. Undertegnede Birkerød Kommunalbestyrelse, der er ejer af ejendommen matr.nr. 5 b og 16 n Kajerød by, Birkerød sogn, og 113 a Birkerød by, Birkerød sogn, pålægger herved med virkning

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Et udbytterigt årsmøde

Et udbytterigt årsmøde Et udbytterigt årsmøde 146 MAJ 2016 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Lyngby DOM Afsagt den 31. oktober 2011 i sag nr. BS 150-1538/2009: A mod B Sagens baggrund Sagen er indbragt for retten ved stævning modtaget den 4. juni 2009. Sagen vedrører spørgsmålet, om A

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde.

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Notat Vurdering af beplantningsbælte/hegn omkring Helnæs Campingplads Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Revideret

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget Svanevænget.

Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget Svanevænget. Teknik- og Miljøforvaltningen Plan & Arkitektur Bilag 1 Til: Fra: Vedr.: Til sagen Christina Lund Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget

Læs mere

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 126 Juli 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag

Læs mere

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr.

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis V /advokat Henrik Rise Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 7. juni

Læs mere

Begrebet tilstandsservitut i kommuneplanlovens 18, stk. 1, nr. 16 (nu planlovens 15, stk. 2, nr. 16).

Begrebet tilstandsservitut i kommuneplanlovens 18, stk. 1, nr. 16 (nu planlovens 15, stk. 2, nr. 16). U.2001.2312H Begrebet tilstandsservitut i kommuneplanlovens 18, stk. 1, nr. 16 (nu planlovens 15, stk. 2, nr. 16). I forbindelse med udstykning af et sommerhusområde ved Kobæk Nørrestrand tinglystes i

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 98 JUNI 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Det var ikke teksten fra formandens beretning, der mødte Årsmødedeltagerne i Nyborg, men hvad står der egentlig...? F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 100 DECEMBER 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Regionsmødet i oktober blev holdt på Hejse Kro F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 114 JUNI 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ideel anpart af en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ideel anpart af en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kenneth Thiemke og Claus Ernsø Taastrup Hovedgade 103 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 3. juni 2010. Klagen

Læs mere

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen 6 8766 Nørre Snede 11. juni 2015 Afgørelse af sag vedr. færdsel fra Skovdalen til Nedergård Skov

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by På borgermødet den 29. oktober 15 udfyldte deltagerne et spørgeskema. Spørgeskemaet har derudover

Læs mere

Vejledning i forbindelse med terrænspring

Vejledning i forbindelse med terrænspring Vejledning i forbindelse med terrænspring Terrænforskelle og hegn Af Bent Jensen Mange af de stillede spørgsmål til foreningens rådgivning handler på den ene eller den anden måde om terrænforskelle mellem

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 106 MAJ 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Forretningsfører og kasserer takkede af i Nyborg. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget Dato 22. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13469-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej

Læs mere

Materialesamling -4- Klage over 5 advokater. Palle Flebo-Hansen

Materialesamling -4- Klage over 5 advokater. Palle Flebo-Hansen Materialesamling -4- Klage over 5 advokater Palle Flebo-Hansen De advokatetiske regler. Materialesamling -4-1 17.1. En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til varetagelse

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37

Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37 Multihuset Kultur, Miljø & Vækst Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att. Anne Mette Lassen Hvidovre den 14 juli 2016 Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37 Vi har modtaget

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3 Dato 31. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/08126-15 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Dato 5. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12123-17 Side 1/8 Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Vejdirektoratet

Læs mere