Vort j.nr. NEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vort j.nr. NEN 606.138"

Transkript

1 AOVOKATFIRMA Politimesteren i Gladsaxe Att.: Politiassessor Karsten Fisker Fremtidsvej Søborg. FLEMMING KRAGH HANSEN (H) ERIK HOVGAAKD (H) sys ROVSING KOO1 (H) M. MAKSTRANO-JØRGENSEN (H) N. E. NORSKER (H) SVEN-ERIK POULSEN (H) PETER TAUBY SØRENSEN (H) ANDERS KOCH HENRIK SJØRSLEV JOHN SKJOTH (H) PREBEN STOKKENDAL (H) CARSTEN TOLD ERLUND (L) LL. M. FINN TRAFF (L) LL. M. JESPER TROMMER VOLF (L) Dato: 1. juni 1994 Vort j.nr. NEN Sekretær: Marianne Søegård Vedr.: Deres j.nr 05P Tim Andersen. Som bebudet i min skrivelse af 19. april skal jeg herved fremkomme med en uddybende kritik af det af politiet frembragte materiale vedrørende Colt riflen model AR-15. Jeg skal såledesved nærværende alene koncentrere mig om de bemærkninger, der i materialet er knyttet til denne riffel. Den fortløbende politirapport, bilag 2, omhandler et par notater om denne riffel på side 6 (koster nr. 21). Forretningfører Tommy Sørensen, Dansk Skytteunion, citeres for et svar på et spørgsmål om denne riffel. Der må være stillet et spørgsmål, som ikke omhandler denne riffel, eller også er det misforstået af Tommy Sørensen, idet svaret klart viser, at han er blevet spurgt om det militære våben, som Colt fabrikken leverede til det amerikanske militæt, nemlig model M-16, som er et fuldautomatisk militærvåben og selvfølgelig ikke bør sidestilles med Colt AR- 15, der er et halvautomatisk civilt våben til jagt og konkurrenceskydning. Nederst på samme side fremkommer våbenmester Jimmy Hansen, Københavns våbenkælder, med oplysninger, der er forkerte eller i bedste

2 - 2 - fald ufuldstændige. Alle rifler er således uden tilladelse ulovlige at besidde, men med tilladelse lovlige at besidde. Tilladelse er den nødvendige og tilstrækkelige betingelse for lovlig besiddelse ifølge våbenloven. Til jagtanvendelse er der derimod ifølge jagtloven herudover det krav, at et våben højst må have plads til 2 patroner. Jagtloven regulerer derimod ikke spørgsmålet om lovlig besiddelse. Dette gør alene våbenloven. på rapportens side 10 refereres, at man har modtaget et brev fra mig med bilagsmateriale. Materialet var fremsendt til belysning af, at en gammel afgørelse truffet af Justitsministeriet i 1975 om, at der ikke bør meddeles tilladelse til erhvervelse, besiddelse og anvendelse af en halvautomatisk riffel. mærket Colt AR-15 til jagtbrug, var en afgørelse truffet ud fra hensyn, som ministeriet ikke havde hjemmel til at varetage i medfør af lovgivningen. Det er lidet betryggende, atpolitiassistent Bjarke Ebbesen finder anledning til blot af udfinde denne gamle afgørelse og citere denne i rapporten, således at det må stå som evident, at dette var konklusionen på ministeriets svar, når jeg tværtimod i min fremsendelsesskrivelse gør opmærksom på, at denne gamle afgørelse er udtryk for magtfordrejning, hvilket i hvert fald en jurist vil kunne nåtil erkendelse af ved at sammenholde svarene til spørgsmålene 8 og 10. Jeg har renskrevet spørgsmålene til og svarene fra Justitsministeriet fra den nævnte skrivelse i et notat arfsluttende med mine personlige bemærkninger og vedlægger dette notat til Deresorientering. De vil her bemærke, at ministeriet siger, at den gamle afgørelse er truffet, fordi Jagtrådet frarådede, at man ud fra en jagtlig motivering gav tilladelse til det pågældende våben. Ved at se svaret til spørgsmål 10 skriver ministeriet udtrykkeligt, at der ved vurderinger af et konkret våben i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til erhvervelse til jagtbrug ikke ses at være hjemmel til at tage hensyn til andre forhold end rent tekniske og

3 - 3 - sikkerhedsmæssige. Sammenholdt med svaret på spørgsmål 8, hvor man gav afslag ud fra en jagtlig motivering, ses det, at afgørelsen ikke er begrundet med et hensyn, som ministeriet kan varetage. Man kan med andre ord konkludere, at den korrekte juridiske termonologi for den gamle afgørelse er magtfordrejning. Jeg kan ikke bebrejde en politiassistent, at han ikke er i stand til at gennemskue dette, men jeg synes, han kan bebrejdes, at han på trods af min skrivelse og mine bemærkninger om den fejlagtige gamle afgørelse trækker denne frem og finder anledning til at citere den. For god ordens skyld skal jeg tilføje, hvilket ministeriet selvfølgelig ikke har taget stilling til, at Colt riflen AR-15 på det tekniske og sikkerhedsmæssige område ikke adskiller sig fra andre halvautomatiske rifler, som benyttes i Danmark til konkurrenceskydning og jagt til sidstnævnte formål formentlig med Jagtrådets velsignelse. I erkendelse af at våbenlovgivningen er svært gennemskuelig for personer, der ikke har beskæftiget sig ret meget med dette emne, er det forståeligt, at politiassistent Bjarke Ebbesen kan misforstå reglerne og blande tingene sammen, men det er yderst uheldigt, at vicekriminalkommissær Ole I. Rasmussen fra Rigspolitichefens tekniske afdeling, våbensektionen, kan udtale sig, som han har gjort i våbensektionens kriminaltekniske erklæring af 9. februar 1991 litreret i sagen som bilag 8. Jeg skal som ovenfor indskrænke mig til at kritisere den del af erklæringen, der vedrører Colt riflen model AR-15. Indledningsvis udtaler Ole Rasmussen, at Dansk Skytteunion oplyser, at ColtAR-15 ikke anvendes i skytteforeningsregi, hvorfor der ikke gives våbenpåtegning til disse våben. Udtalelsen er ikke tilstrekkelig præcis. Eftersom der tales om våbenpåtegning, må der formentlig være tænkt på, at den ikke anvendes til skydedicipliner under

4 - 4 - Dansk Skytteunion, men herfra og til at slutte at den ikke anvendes i skytteforeningsregi, er der fortsat en forskel. Det graverende er imidlertid, at Ole Rasmussen udtaler, at Colt riflen AR-15 er konstrueret således, at den er halvautomatisk, men har omstillingsfunktion til automatisk. Dette er en grov fejltagelse, som viser, at Ole Rasmussen intet kendskab har til våbenet, men det viser sig også, at hans udtalelser er baseret på litteraturstudier, og det fører mig til den konklusion, at der enten må være tale om, at han støtter sig til litteratur med fejlagtige oplysninger, eller at han har misforstået den litteratur, han har studeret. Han tilføjer, at det er våbensektionen bekendt, at riflen findes i udførelser, hvor automatfunktionen er afmonteret eller frakoblet, men at det skulle være forholdsvis let at bringe våbenet tilbage til den oprindelige automatfunktion. Våbenet er produceret som et halvautomatisk våben, og Ole Rasmussens oplysninger er fejlagtige. For at disse misforståelser ikke skal blive hængende i jeg anmode om at få Ole Rasmussens kilderoplyst, og jeg vil selvfølgelig helst have direkte kopier af det pågældende materiale, men specificerede kildeherlvisninger vil formentlig også sætte mig i stand til at vurdere, hvorledes fejludtalelserne er fremkommet. Hertil kommer, at det må være relevant, at våbensektionen oplyser og præciserer kilderne til den påberåbte almen viden, jfr.: "Det er våbensektionen bekendt...", og "... såvidt våbensektionen er orienteret..." Jeg må fastslå, at Colt AR-15 er halvautomatisk og ikke har omstillingsfunktion til automatik. Den kan heller ikke umiddelbart ombygges til helautomatisk, og det har aldrig været en helautomatisk riffel, hvor noget er fjernet, så den derved er blevet halvautomatisk. Den er ikke fremstillet somkrigsvåben og har ikke været anvendt under Vietnam-krigen.

5 - 5 - Det er rystende at modtage en så fejlagtig inkompetent udtalelse fra den instans, der inden for politiet udgiver sig for at vide mest om våben, og det gør det ikke bedre, at jeg efterfølgende har fået oplyst, at vicekriminalkommissær Ole I. Rasmussen skulle være leder for våbensektionen under Rigspolitichefens tekniske afdeling. Ole Rasmussens afsluttende bemærkninger om, at en våbenhandler kan besidde våbenet - jeg går ud fra, at han tænker på et automatisk krigsvåben, som han omtaler det som - afslører også, at han ikke har tilstrækkelig viden om våbenlovgivningen til at kunne udtale sig herom. Halvautomatiske rifler som Colt AR-15 kan erhverves og besiddes af en våbenhandler med sædvanlig forhandlertilladelse og dermed stående indkøbstilladelse. Fuldautomatiske våben derimod kræver en særlig tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra Justitsministeriet til erhvervelse og dermed besiddelse, og et sådant våben vil ingen civil person efter foreliggende administrativ praksis få tilladelse til at erhverve. For at belyse de korrekte fakta omkring dette våben vedlægger jeg en ekstraktfotokopi af et Colt katalog fra 1991, hvor den omhandlede riffel er omtalt på siderne 14 og 15 ikke under betegnelsen AR- 15, men under en nyere betegnelse som Colt Sporter Rifles. Herudover vedlægger jeg kopi af en udtalelse, min klient har fået fra en skytteorganisation i USA, hvoraf det fremgår, at der er tale om en civil version af et militærvåben, at den er meget udbredt til sportsbrug i USA på grund af høj præcision, lav vægt og billig ammunition, og at den har vundet alle mesterskaber inden for en særlig kategori af konkurrencer, hvor andre rifler end ikke har været placeret på de 20 bedste placeringer. Endelig fremsender jeg kopi af en udtalelse, som Danske Våbenhandlere på min foranledning den 25. f.m. har afgivet til brug for nær-

6 ADVOKAlTFIRMA værende sag. Jeg beder Dem venligst foranledige, at jeg får svar på de ovennævnte af mig rejste spørgsmål, men jeg finder allerede, at det af mig fremskaffede materiale klart viser, at der ikke er nogen grund til tvivl om det berettigede i, at den pågældende riffel kan benyttes til konkurrenceskydning her i landet, og jeg beder Dem venligst orientere Politimesteren i Lyngby, der har udstedt min klients våbentilladelse til dette våben, om at De er enig heri. Jeg har samtidig hermed fremsendt kopi af nærværende skrivelse med bilag til kriminalinspektør Mogens Plesner Mathiasen, der er leder af Rigspolitichefens tekniske afdeling. Med venlig hilsen NORSKER & JACOBY N. E. Norsker

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp,

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp, Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma mho@plesner.com GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 08.07.2014

Læs mere

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring 5-7. Arveret 4. Forvaltningsret 114.3 123.1 123.2. Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring En far klagede over at Civilstyrelsen havde afslået

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere