Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA"

Transkript

1 pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år været langt svagere i de danske serviceerhverv end i de tilsvarende erhverv i udlandet. Især har serviceerhvervene i USA klaret sig bedre siden Men også lande, som måske ligner Danmark mere, har haft en gunstigere produktivitetsudvikling indenfor service. Det gælder fx Holland, Sverige og Tyskland. Serviceerhvervene der dækker over så forskellige typer af virksomheder som fx detailforretninger, transportfirmaer og advokater udgør over halvdelen af Danmarks økonomi. FIGUR 1: UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE PRODUKTIVITET FRA Danmark Holland, Sverige og Tyskland (gns.) USA Faktisk Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA Note: Gennemsnitlig årlig vækstrate i timeproduktiviteten Det skraverede område svarer til den ekstra vækst i timeproduktiviteten, Danmark havde haft, hvis de private serviceerhverv havde forbedret deres produktivitet i samme takt som de tilsvarende erhverv i USA i perioden. Kilde: Eurostat og egne beregninger. Det fremgår af figur 1, at de private serviceerhverv står for langt størstedelen af det danske produktivitetsefterslæb. Hvis servicesektoren havde haft en produktivitetsvækst svarende til den amerikanske, ville det danske produktivitetsgab i forhold til de øvrige lande have været langt mindre. 1

2 I USA steg den samlede produktivitet gennemsnitligt med knap 1,8 pct. årligt fra 1995 til I Holland, Sverige og Tyskland var stigningen i gennemsnit 1,6 pct. årligt, mens gennemsnittet i Danmark var på 0,8 pct. årligt i perioden. Disse forskelle betyder, at produktiviteten på de 17 år steg med 33 pct. i USA, mens stigningen kun var 14 pct. i Danmark. Hvis den danske servicesektor havde matchet de tilsvarende erhverv i USA, ville den danske produktivitet samlet set være steget med knap 27 pct. gennem perioden. Det svarer til 1,5 pct. årlig vækst altså næsten den samme udvikling som i Holland, Sverige og Tyskland. Den manglende produktivitetsstigning i sektoren er et udtryk for, at man hen over årene ikke har formået at få mere ud af de samme ressourcer. Altså, at man med et givet input af materialer og arbejdskraft ikke har formået at øge output. Da en stadig stigende andel af beskæftigelsen i Danmark er i servicesektoren, har det stor betydning for den danske produktivitet som sådan, når serviceerhvervene kun har en ringe evne til at løse sine opgaver på en smartere og mere effektiv måde end hidtil. Højere produktivitet indenfor service vil også være en fundamental forbedring af andre branchers vilkår. Fx vil industriens omkostninger til køb af serviceydelser, som advokatbistand, transportydelser og rengøring, blive billigere, hvis produktiviteten hæves. Manglende internationalisering Det er dog på ingen måde servicebranchen over en bred kam, der har haft en ringe produktivitetsudvikling. Visse underbrancher har oplevet en relativt god udvikling i produktiviteten, mens det er gået meget dårligere for andre. I figur 2, der viser den gennemsnitlige årlige vækst i produktivitet fra 1995 til 2010, er serviceerhvervene opdelt efter, om de alene konkurrerer på hjemmemarkedet, eller om de er udsat for international konkurrence. I figuren er servicesektoren delt op i henholdsvis hjemmemarked og internationaliseret. At en underbranche i servicesektoren er internationaliseret dækker over, at mindst 25 pct. af produktionen i branchen eksporteres, eller at mindst 25 pct. af branchens værditilvækst i Danmark sker i udenlandsk ejede virksomheder. 2

3 Pct. FIGUR 2: DEN ÅRLIGE PRODUKTIVITETSVÆKST FRA Service, hjemmemarked Service, internationaliseret Industri (bytteforholdskorrigeret) Danmark Holland, Sverige og Tyskland (gns.) USA Note: Gennemsnitlig årlig vækstrate i timeproduktiviteten Data for 2011 er endnu ikke tilgængeligt for USA. Udviklingen i produktivitet i industrien er bytteforholdskorrigeret. Det sker for at tage højde for, at landene har specialiseret sig. Industrien i Danmark har specialiseret sig i produkter, som giver en stadig stigende pris på verdensmarkedet. Det betyder reelt, at man via denne specialisering har formået at få stadig mere for sine produkter. Det kaldes en bytteforholdsgevinst. Bytteforholdsgevinster svarer til at øge produktiviteten, men bliver ikke opfanget i de gængse produktivitetstal, som derfor korrigeres herfor. Kilde: Eurostat og egne beregninger. Af figuren fremgår, at det er hjemmemarkedsservicen, der i forhold til produktivitetsvækst er haltet voldsomt bagefter udlandet. Hjemmemarkedsservice: Serviceerhverv, der ikke er udsat for international konkurrence er fx detailhandlen, advokat-, taxa-, hotel- og restaurationsbranchen. Og de har klaret sig dårligt. Faktisk er produktiviteten i disse erhverv gennemsnitligt faldet med 0,3 pct. hvert år fra 1995 til 2010 i Danmark. I de tilsvarende erhverv i Holland, Sverige og Tyskland er produktiviteten modsat steget med gennemsnitligt 1,0 pct. årligt, mens der i USA har været tale om en stigning på 1,8 pct. Det er der ikke nogen enkel forklaring på. Men analysen peger på, at utilstrækkelig virksomhedsdynamik og konkurrence, som følge af fx uhensigtsmæssig regulering og manglende internationalisering, er væsentlige årsager. Flere højtuddannede vil også gavne produktiviteten i hjemmemarkedsservice. Det vender vi tilbage til nedenfor. Internationaliseret service: De konkurrenceudsatte brancher som fx sø- og lufttransport, it- og telebranchen samt finansiel service har klaret sig langt bedre. Produktiviteten i de konkurrenceudsatte danske serviceerhverv er således årligt steget med et gennemsnit på 2,4 pct. Det er under den gennemsnitlige udvikling i tilsvarende erhverv i Holland, Sverige og Tyskland, nemlig 3,3 pct. i perioden, og i USA, hvor vækstraten i gennemsnit har ligget på 3,4 pct. Men de mest internationaliserede serviceerhverv, som fx sø- og lufttransport, har klaret sig bedre end i udlandet. Industri: Industrien er langt mere internationaliseret end serviceerhvervene over halvdelen af det, industrien producerer, eksporteres til udlandet. En tilsvarende mængde industrivarer importeres til Danmark, og danske industrivirksomheder er derfor udsat for skarp international konkurrence. Som det fremgår af figuren, har den danske industri haft en udvikling, der er parallel med udviklingen i den internationaliserede servicesektor. Produktivitetsvæksten i dansk industri matcher stort set udviklingen i industrien i Holland, Sverige og Tyskland, men er noget lavere end væksten i USA. 3

4 Pct. Der er altså meget, der tyder på, at internationalisering og øget konkurrence er med til at skærpe væksten i produktiviteten. Internationalisering er derfor et af Produktivitetskommissionens fokusområder. For få har videregående uddannelse I nogle brancher i Danmark er det en relativt lille andel af de beskæftigede, der har en videregående uddannelse. Det er et problem, fordi det kan betyde, at produktiviteten i de pågældende brancher udvikler sig langsommere, end den kunne have gjort. Uddannelse gør nemlig mennesker mere kvalificerede som medarbejdere og dermed mere produktive. Samtidig er medarbejdere med et højt vidensniveau gode til at sætte sig ind i ny teknologi og tage nye og mere effektive arbejdsgange til sig. Og det gavner produktivitetsvæksten. Begrebet videregående dækker over en bred vifte af uddannelser. Det kan fx både dreje sig om korte (fx markedsføringsøkonom, datamatiker og tandplejer), mellemlange (fx grafisk designer, folkeskolelærer og maskinmester), og lange videregående uddannelser (fx ingeniør, jurist og arkitekt). Den svage produktivitetsudvikling i den danske servicebranche skyldes blandt andet, at andelen af beskæftigede med en videregående uddannelse i branchen er lav i forhold til andre lande. I 2010 var det således blot 23 pct. af de beskæftigede i danske serviceerhverv, der havde en videregående uddannelse. I USA var den tilsvarende andel 34 pct. Altså er der næsten 50 pct. flere højtuddannede i sektoren i USA. FIGUR 3: ANDEL AF BESKÆFTIGEDE MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Industri Private serviceerhverv Offentlig sektor Danmark EU-15 USA Note: EU-15 inkluderer Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Videregående uddannelser er uddannelser af minimum to års varighed. Den offentlige sektor er offentlig administration, sundhedsvæsen og uddannelsessystemet. Den offentlige sektor er således afgrænset på samme måde i alle lande i figuren. Kilde: Eurostat og egne beregninger. Af figuren fremgår, hvor stor en andel af de ansatte, der har en videregående uddannelse. Det gælder fx 23 pct. af de ansatte i serviceerhvervene i Danmark, mens der i samme erhverv i USA er tale om 34 pct. I den danske industri har en tilsvarende andel en videregående uddannelse men her er andelen i langt højere grad på niveau med udlandet. Serviceerhvervenes produktivitet kunne stige med helt op til 10 pct., hvis andelen med videregående uddannelse steg til et niveau svarende til det amerikanske, og de nytilkomne højtuddannede var lige så produktive, som dem, der allerede arbejder inden 4

5 for disse erhverv. Disse 10 pct. svarer rundt regnet til en fjerdedel af Danmarks samlede produktivitetsefterslæb i forhold til USA. I modsætning til de danske private serviceerhverv har en stor andel af de ansatte i den danske offentlige sektor en videregående uddannelse. Det rejser en række spørgsmål, fx: Har vi prioriteret uddannelser rettet mod den offentlige sektor på bekostning af uddannelser rettet mod de private serviceerhverv? Udsætter den offentlige sektor de private serviceerhverv for en uhensigtsmæssig konkurrence om arbejdskraften? Sikrer uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, at højtuddannede får arbejde de steder, hvor de gavner samfundet mest muligt? Blandt andet disse spørgsmål vil kommissionen belyse i sit videre arbejde. 5

6 Bilag 1 til faktaark tal bag figurerne Nedenfor er angivet de tal, som ligger bag figurerne i faktaarket. De er optrykt her med henblik på at gøre det lettere at genskabe de grafiske elementer. TAL BAG Figur 1: Udviklingen i den samlede produktivitet fra Danmark Holland, Sverige & Tyskland (gns.) Faktisk vækst i produktivitet 0,77 pct. 1,64 pct. 1,77 pct. Yderligere vækst, hvis de private serviceerhverv havde forbedret deres produktivitet i takt med de tilsvarende erhverv i USA 0,69 pct. USA TAL BAG Figur 2: Den årlige produktivitetsvækst fra Danmark Holland, Sverige og Tyskland (gns.) USA Service, hjemmemarked -0,3 pct. 1,0 pct. 1,8 pct. Service, internationaliseret 2,4 pct. 3,3 pct. 3,4 pct. Industri (bytteforholdskorrigeret) 1,9 pct. 2,1 pct. 3,5 pct. TAL BAG Figur 3: Andel af beskæftigede med videregående uddannelse 2010 Danmark EU-15 USA Industri 23,0 pct. 21,4 pct. 27,8 pct. Private serviceerhverv 23,1 pct. 26,3 pct. 34,4 pct. Offentlig sektor 49,3 pct. 45,1 pct. 46,0 pct. 6

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd OVERBLIK OVER slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

ØSTJYLLAND I UDVIKLING

ØSTJYLLAND I UDVIKLING ØSTJYLLAND I UDVIKLING Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 7 vækst i Østjylland og i danmark 12 Danmark som udviklingsland 17 Velstand og udvikling 19 Region midtjylland i udvikling SIDE 1 Øst jylland

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel

4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel 4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel 4.1 Indledning Hvis Danmark vedvarende skal have stigende velstand og bedre levevilkår, kræver det, at produktiviteten løbende øges. Der er en lang række

Læs mere

Danmark op i gear. Fordi vi har styrken til at vinde

Danmark op i gear. Fordi vi har styrken til at vinde Danmark op i gear Fordi vi har styrken til at vinde Danmark op i gear Dette er en invitation. En invitation fra erhvervslivet til politikere og danskerne om i fællesskab at vende Danmarks rutsjetur ned

Læs mere

Nye data og alternative opgørelsesmetoder

Nye data og alternative opgørelsesmetoder Nye data og alternative opgørelsesmetoder Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 DANMARKS PRODUKTIVITET NYE DATA OG ALTERNATIVE OPGØRELSESMETODER 4 1.1 Det overordnede problem og revisioner i nationalregnskaberne

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Erfaringer fra Danmarks Produktivitetskommission

Erfaringer fra Danmarks Produktivitetskommission Erfaringer fra Danmarks Produktivitetskommission Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Centre for Monetary Economics og Produktivitetskommisjonen i Oslo

Læs mere

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 23. maj 2012 Den samlede lønkonkurrenceevne inden for industrien er svækket kraftigt siden 2000. Selv om der er sket en 4, pct.point forbedring

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere