Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2010"

Transkript

1 Indhold Ny forskning: Asylsamarbejde i krise, menneskerettighedsdomstolen stopper tilbageførsel af 155 asylansøgere til Grækenland, af Peter Starup Nye publikationer: Bøger og artikler Nyt fra Juridisk Institut: Ansættelse (erhvervsphd), ph.d.-forsvar, tiltrædelsesforelæsning, hverken strigle, superkvinde eller professorens pige, brobygning, book en studerende, om ph.d.-seminaret/konferencen, lidt om European Law Moot Court 2010/11 (ELMC) Efteruddannelse: Valgfag på kandidatordningen (tompladsordningen), skræddersyet efteruddannelse Kalenderen: Brobygning, ph.d.-forsvar, tiltrædelsesforelæsning, procedurekonkurrence (forår) Ny forskning Asylsamarbejde i krise Menneskerettighedsdomstolen stopper tilbageførsel af 155 asylansøgere til Grækenland Af Peter Starup, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Danmark deltager sammen med de øvrige EU-lande i det såkaldte»dublin-samarbejde«, der bygger på Dublin IIforordningen (Rfo 343/2003/EF af 18. februar 2003). I forordningen fastsættes kriterier og procedurer til at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, indgivet af en tredjelandsborger i et EUland. Første indrejse i EU gælder Dublin-systemet medfører, at en asylansøger skal have realitetsbehandlet sin ansøgning i det EU-land, som vedkommende først rejste ulovligt ind i, medmindre asylansøgeren har en særlig tilknytning til et andet EU-land, f.eks. familiær tilknytning, eller hvis et EU-land har udstedt visum eller opholdskort til vedkommende. Asylansøgeres første indrejse i EU sker oftest i de sydlige EU-lande, navnlig i Italien, Spanien og Grækenland. Fordelen ved Dublin-samarbejdet er, at ansvaret for behandlingen af asylansøgninger kun påhviler et EU-land. Og det er med til at sikre de enkelte asylansøgere, idet der altid kan identificeres et EU-land, som er forpligtet til at behandle asylansøgninger. Dermed sikres det, at asylansøgere ikke sendes fra et land til et andet uden at få deres ansøgning realitetsbehandlet. Asylregler og mangler Dublin-samarbejdet bygger på en forudsætning om, at det er forsvarligt at sende asylsøgere til andre lande i EU, og som udgangspunkt må alle EU-lande antages at overholde Flygtningekonventionen, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og en række EU-direktiver vedr. materielle og processuelle asylregler. I de seneste år har det imidlertid fra flere sider været fremhævet, at Grækenland ikke yder en tilstrækkelig beskyttelse af de asylansøgere, der føres tilbage til Grækenland fra de øvrige EU-lande i medfør af Dublin-forordningen. I februar

2 2009 aflagde Europarådets Menneskerettighedskommissær, Thomas Hammerberg, en rapport, hvori han udtrykte bekymring over at have observeret alvorlige, systematiske mangler i det græske asylsystem. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs holdning gennem årene har været, at Danmark ikke bør stoppe Dublintilbageførslerne af asylansøgere til Grækenland, idet dette efter hendes opfattelse blot yderligere vil motivere Grækenland til ikke at give asylansøgere en konventionsmæssig behandling. Foreløbige retsmidler Regel 39 i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Procesreglement (Rules of Court) bemyndiger Domstolen til at iværksætte foreløbige retsmidler, der gør det muligt for asylansøgeren at indgive klage. Som klager kan man således anmode Domstolen om at rette henvendelse til staten og henstille til, at de nationale myndigheder sætter sagen i bero, indtil Domstolen har afsagt en dom i klagesagen. Regel 39 anvendes bl.a. i sager, hvor en klager - med udsigt til at blive udvist - hævder, at udvisningen vil udsætte denne for en streng og grusom straf eller for politiske repressalier i det land, som klageren enten bliver udvist til, eller i det tredjeland, som udvisningen forventes at ske til. Bestemmelsen er i de seneste år i stadigt stigende omfang blevet anvendt til at bremse Dublin-tilbageføring af asylansøgere til Grækenland fra en række EU-lande. Sager sat i bero I september 2010 valgte Domstolen helt ekstraordinært på én gang at imødekomme 155 regel 39-anmodninger, der var indgivet af Dansk Flygtningehjælp på vegne af asylansøgere, som ellers ville være blevet tilbageført til Grækenland. Spørgsmålet er nu, om Danmark bør realitetsbehandle asylansøgningerne fra de ansøgere, der ikke er blevet tilbageført til Grækenland, eller om asylansøgerne må henvises til at vente i Danmark, indtil det er muligt at tilbageføre dem. Mens Storbritannien har besluttet at påbegynde behandlingen af samtlige asylansøgninger fra ansøgere, der er kommet til landet via Grækenland, er dette indtil videre blevet afvist af den danske regering. Storbritanniens beslutning skyldes ikke hensynet til asylansøgerne, men bygger på en beregning, der viser, at det er billigere at realitetsbehandle samtlige ansøgninger end at føde på de mange asylansøgere, der må forventes at befinde sig i landet i årevis. Det sker ud fra en antagelse om, at kun et meget lille antal asylansøgere må forventes at få ophold på grundlag af Menneskerettighedskonventionen. Danmarks tilgang til asylspørgsmålet Herhjemme hævdes det fra politisk side, at det ikke er Danmarks problem, at det græske asylsystem er brudt sammen og derfor ikke lever op til de asylretlige standarder, der kan forventes overholdt af et EU-land. Det har dog aldrig været meningen at Dublin-samarbejdet skal tjene som undskyldning for at krænke flygtninges rettigheder. Det har været symptomatisk for Danmarks tilgang til asylspørgsmålet, at myndighederne da de blev opmærksomme på, at der i stort omfang ville blive klaget til Menneskerettighedsdomstolen intensiverede tilbageførslerne til Grækenland. Problemet er bl.a. opstået, fordi Grækenland er ansvarlig for behandlingen af et uforholdsmæssigt stort antal asylansøgninger. Dette skyldes, at et stort antal asylansøgeres første indrejse til EU fra et tredjeland sker via Grækenland, hvilket efter Dublin II-forordningen ofte medfører, at Grækenland er ansvarlig for at behandle disses asylansøgning. Forespørgsel til EU-domstolen Den irske High Court har sendt en præjudiciel forespørgsel til EU-domstolen om, hvorvidt det inden for rammerne af Dublin-forordningen er lovligt at tilbageføre asylansøgere til et EU-land, hvis ansøgeren derved risikerer en behandling, der strider mod internationale flygtningenormer. Det bliver spændende at se, hvilken betydning EUdomstolens dom vil få for det fremtidige asyl-samarbejde i EU.

3 Publikationer Bøger Jane Bolander er redaktør på bogen Yearbook for Nordic Tax Research Taxation of Individuals and Goods in the Nordic Countries upon Cross Border Mobility, DJØF Forlagene, Camilla Hørby Jensen har udgivet bogen Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, 196 sider. Kent Kristensen har publiceret sin ph.d.-afhandling: Sygehusansvaret. Sundhedslovens 74, stk. 1, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, 342 sider. Artikler Jane Bolander har publiceret artiklen Danish tax News 2009 i Yearbook for Nordic Tax Research 2010, DJØF Forlagene, 2010, s Jane Bolander har publiceret artiklen: Akkord, konkurs og forældelse. Skattekartoteket, Magnus Informatik, 2010, Kapitel 41. Jane Bolander har publiceret artiklen Låneomkostninger i SR-Skat, 2010, s Thomas Elholm har publiceret artiklen Manifest för en europeisk kriminalpolitik, Juridisk Tidsskrift (Sverige), Birgit Feldtmann har publiceret artiklen Strafudmåling i mediernes søgelys mediernes dækning af straffesager og befolkningens retsfølelse i Charlotte Wiens (red.) bog Hverken strigle, superkvinde eller professorens pige, Syddansk Universitetsforlag, 2010, s Ole Hammerslev har publiceret artiklen Empiriske undersøgelser af den juridiske profession i nationale og transnational kontekster, i Bettina Lemann Kristiansen og Anette Storgaards bog Nordisk Retssociologi. Status aktuelle udfordringer visioner. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, s Jakob Juul-Sandberg har publiceret artiklen Skønsmandens kompetencer i sager om fastsættelse af markedslejen og skønserklæringens bevismæssige værdi i denne sammenhæng (medforfatter advokat Patrizia Martinelli), i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, årgang 2010, s Bent Ole Gram Mortensen har publiceret artiklen: EU s tredje liberaliseringspakke på energiområdet: Det indre marked tager endnu et skridt frem (medforfatter Thomas Andersen Thrane), EU-ret & Menneskeret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag nr. 6, 2009, s Bent Ole Gram Mortensen har publiceret artiklen: Kompensationsbetaling i kollektiv varmeforsyning. Tidsskrift for Miljø, Magnus Informatik, 5/2010, s Peter Starup har publiceret artiklen Taking a Logical or Giant Step Forward? Comment on Ibrahim and Teixeira (medforfatter Matthew J. Elsmore) i European Law Review, Issue 4, August 2010 (afsnittet Analysis and Reflections), s

4 Nyt fra Juridisk Institut Ansættelse (erhvervsphd) Adam Goldschmidt fra Maersk Broker (Maersk Broker Legal) er ansat som ErhvervsPhD på Juridisk Institut. Projektet bærer titlen»søfart og pengevæsen«, og han skriver om en række problemstillinger af såvel søretlig som finansieringsretlig karakter, herunder de såkaldte»quiet enjoyment«-klausuler, som inkorporeres i periodecertepartierne,»refund guarantees«, som benyttes i skibsbygningskontrakterne, rembursfinansieringen og shippingderivaterne. Afhandlingen vil bestå af en række artikler og en sammenfatning. ErhvervsPhD er et samarbejde mellem en kandidat og en virksomhed, som fagligt og finansielt understøtter det 3-årige erhvervsrettede forsknings- og uddannelsesprojekt. Ph.d.-forsvar Ulrike Barten forsvarer sin afhandling den 26. oktober kl i Sønderborg (Alsion). Titlen på afhandlingen er Minority rights and Internal Self-Determination. Kenneth Øhlenschlæger Buhl forsvarer sin afhandling den 5. november (tidspunkt følger) i Odense. Titlen på afhandlingen er The Nexus of Armed Conflicts. The Legal Institutionalisation of War in the 21st Century. Tiltrædelsesforelæsning Thomas Elholm holder sin tiltrædelsesforelæsning den 6. december (tidspunktet vil blive offentliggjort i kalenderen på SDU). Juridisk Institut er efterfølgende vært ved en reception. Hverken strigle, superkvinde eller professorens pige»hverken strigle, superkvinde eller professorens pige«er titlen på en ny bog (fra 1. oktober), som udgives på Syddansk Universitetsforlag i regi af Netværket for kvinder i samfundsvidenskabelig forskning på SDU (red. Charlotte Wien). Birgit Feldtmann har bidraget med artiklen: Strafudmåling i mediernes søgelys mediernes dækning af straffesager og befolkningens retsfølelse. Brobygning Med henblik på at hjælpe elever på ungdomsuddannelserne i deres valg af fremtidig uddannelse udbyder Syddansk Universitet en række brobygningsaktiviteter. Studenterbroen Den oktober slår SDU dørene op for en række afgangselever fra de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det sker i forbindelse med det årlige studenterbro-arrangement, som giver eleverne mulighed for at få indblik i dagligdagen som studerende på universitetet. Juridisk Institut tager imod 150 elever, der i tre dage skal snuse til

5 livet som henholdsvis HA jur.- og jurastuderende. Dagene byder bl.a. på forelæsninger i strafferet, formueret og entrepreneurskab. Eleverne bliver ligeledes kastet ud i selvstændigt opgavearbejde og får endvidere mulighed for at møde såvel nuværende som tidligere studerende. Book en studerende Fra den 1. september har skolerne og ungdomsuddannelserne mulighed for at booke en studerende til at holde en times foredrag. Christian Lund Hansen holder foredraget: Det strafferetlige ansvar et lynkursus, og Katja Kalinina Andersen holder et foredrag med titlen: En introduktion til dansk erstatningsret. Se mere på /www.sdu.dk/uddannelse/brobygning Om pirateri Birgit Feldtmann og Kristina Siig er i gang med et forskningsprojekt, hvor deltagerne ud fra forskellige vinkler skal analysere de juridiske muligheder i kampen mod piraterne ud for Afrikas Østkyst. Læs mere under Nyheder på Syddansk Universitet. Om ph.d.-seminaret/konferencen Den september afholdtes kombineret ph.d.-seminar og konference, Concepts of Justice in Legal Research, arrangeret i samarbejde med Retfærd og Juridisk Institut. Læs om Retfærd, hvor de fremlagte papers på konferencen vil blive præsenteret i et fremtidigt nummer. Lidt om European Law Moot Court 2010/11 (ELMC) Årets case, som blev offentliggjort den 5. september 2010, indeholder som i de forgangne år en række spændende problemstillinger. Fokus er i år rettet på jurisdiktionen mellem European Court of Human Rights og European Court of Justice som følge af de krydsende henvisninger i Charteret og EMRK. Endvidere indeholder opgaven spørgsmål om nogle af de grundlæggende traktatfæstede friheder, såsom fri etableringsret, fri adgang til modtagelse af serviceydelser og gensidig anerkendelse. I løbet af oktober og november måned 2010 vil holdet, under kyndig vejledning af deres coaches fra advokatfirmaet Horten og professor lic.jur. Søren Friis Hansen, udarbejde to skriftlige indlæg, som i dette års case både for sagsøger og sagsøgte er for private parter. Holdets deltagere tæller Helene-Maria Jensen, stud.jur. på 9.semester, Steffen Kjøller, stud.jur. på 9. semester, Louise Vegeberg Nielsen, stud.jur. på 9. semester samt Maria Hauge, stud.jur. på 5. semester. Af Maria Hauge, stud.jur. på 5. semester

6 Efteruddannelse Valgfag (tompladsordning) Juridisk Institut udbyder et stort antal valgfag på kandidatniveau. Der er mulighed for at følge et eller flere af disse fag på den såkaldte tompladsordning. For 4100 kr. kan man følge og gå til eksamen i et fag. De udbudte fag fremgår af denne side: Se valgfagsoversigt over alle kandidatfag på: Man bør være opmærksom på, at der vil være forskellig undervisningsform afhængig af antal tilmeldte til faget. Bemærk at et fag typisk vil udgøre 30 lektioner. Yderligere information kan fås på Studiesekretariatet for Jura ved Karina Dolmer Hansen Udtalelser om tompladsordningen Advokat Claus H. Schultz og advokat Nils-Erik Kallmayer fra Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere (www. skj-advokat.dk) har erfaring med tompladsordningen og udtaler: Vi har fulgt faget International Transport Law, og kurset har givet et godt overblik over retsområdet. Faget har været relevant i forhold til de efteruddannelseskrav, der stilles til advokater. Se også valgfagsoversigten herover. Skræddersyet efteruddannelse Skulle du have forslag til et efteruddannelseskursus, der kan indgå som en del af den obligatoriske efteruddannelse for advokater eller revisorer, hører vi gerne fra dig. Send en mail til institutleder Nina Dietz Legind, Kalender Efteråret oktober: Ph.d.-forsvar Ulrike Barten 5. november: Ph.d.-forsvar Kenneth Øhlenschlæger Buhl oktober: Brobygning 6. december: Thomas Elholm holder tiltrædelsesforelæsning

7 Foråret 2011 Medio april: Mundtlig procedure i SDUs Procedurekonkurrence (dato endnu ikke fastlagt). Disclaimer: Indholdet af dette nyhedsbrev er en service og offentliggøres i informationsøjemed. Vi tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Juridisk Institut eller Syddansk Universitet.

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010 Ny forskning Først den ene vej... Om registrering, afregistrering og genregistrering af filialer Af Troels Michael Lilja, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Når man giver sig i kast med at reformere

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2008

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2008 Ny forskning Gik EF-domstolen for vidt i Metock-sagen? Af Peter Starup, lektor, ph.d., Juridisk Institut, Syddansk Universitet Er EU i færd med at sætte vores nationale regler om familiesammenføring ud

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet Indhold Ny forskning: Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet af lektor Peter Starup Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Frederik Harhoff er genindtrådt i stilling

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014 Indhold Ny forskning: As good as it gets Af Professor, Dr. Jur., Frederik Harhoff Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013, Procedurekonkurrence

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2014-15 ASYL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015 Indhold Ny forskning: Om juridisk metode - af professor Sten Schaumburg-Müller Nyt fra Juridisk Institut: Formand for studenterboghandlen, EU Financial Market Regulation anno 2015, Informationsfrihed og

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2014

Datatilsynets årsberetning 2014 Datatilsynets årsberetning 2014 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls A/S Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Juli 2015 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-6-1 Datatilsynets årsberetning

Læs mere

RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15

RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten

Læs mere

MENNESKERET I DANMARK

MENNESKERET I DANMARK Statusrapporten gennemgår lovforslag, afgørelser, udtalelser og initiativer med menneskeretlig relevans i Danmark i perioden oktober 2004 til oktober 2005, Rapporten er inddelt efter de generelle rettigheder,

Læs mere

Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Januar 2015

Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Januar 2015 Nyhedsbrev Retspolitisk Forening - Januar 2015 I denne udgave af Retspolitisk Forening nyhedsbrev sætter vi fokus på årets generalforsamling med efterfølgende uddelingen af Kafkatten, politikeres forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007 Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2007 Nationale kontrolorganer 1 Menneskeret i Danmark Status 2007 Tilrettelæggelse: Birgitte Kofod Olsen og Christoffer Ulrik Badse Redaktion:

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKEHANDEL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.04.2002 KOM(2002) 175 endelig GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE

EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE Til Justitsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE SÅRBARE UDLÆNDINGE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Injurieturisme. Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark

Injurieturisme. Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme Injurieturisme Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme er et stort emne, men i dette referat er fokus særligt på de internationalprivatretlige

Læs mere

UDDANNELSE STATUS 2012

UDDANNELSE STATUS 2012 UDDANNELSE STATUS 2012 UDDANNELSE 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk Institut for

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2012-3051/01-0011

Læs mere

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2013

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2013 DATA- BESKYTTELSE STATUS 2013 DATABESKYTTELSE STATUS 2013DATA-BESKYTTELSE Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

Ret til kærlighed uden grænser

Ret til kærlighed uden grænser Nyhedsbrev nr. 47 oktober 2008 Ret til kærlighed uden grænser Støtte-arrangement på Rådhuspladsen i København Lørdag d. 18.oktober mellem 16.00 og 21.00 Jesper Klein åbner ballet, efterfulgt af RePeatles,

Læs mere

Sundhedsydelser til uregistrerede migranter

Sundhedsydelser til uregistrerede migranter Sundhedsydelser til uregistrerede migranter 1 Indholdsfortegnelse SUNDHEDSYDELSER TIL UREGISTREREDE MIGRANTER... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 Baggrund... 3 Formål med analysen... 3 Antallet

Læs mere

SYV C E N T R A L E PLIGTER

SYV C E N T R A L E PLIGTER SYV CENTRALE PLIGTER KODEX VII KODEX VII SYV C E N T R A L E PLIGTER FOR EMBEDSMÆND I CENTRALADMINISTRATIONEN KODEX VII SYV CENTRALE PLIGTER FOR EMBEDSMÆND I CENTRALADMINISTRATIONEN Syv centrale pligter

Læs mere