UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM"

Transkript

1 S TSS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 4. april 2012 af0stre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Tine Vuust og Karsten Rifbjerg Erichsen (kst.). 15. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S v/dlf'e :l<:tøt (cvr-nummer ) (advokat Peter Stig Jakobsen) og IS. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod (advokat Peter Stig Jakobsen) og 15. afd. S I: Anklagemyndigheden mod MilanaAIS

2 - 2 - v/direjctø_ (cvr-nummer ) (advokat Lotte Hummeishøj) og 15. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod (epr.nr (advokat Lotte Hummelhøj) Dommen afsagt af Retten i Glostrup den 25. marts 2011 (954/2010) er med ProcesbeviIlingsnævnets tilladelse af 5. september 20 II anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse. De tiltalte, Miljølaboratoriet Milana AJS har alle nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært fonnildelse Forklaringer Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af de tiltalt_ har været tilført retsbogen. hvis forklaringer tor byretten imidlertid ikke har forklaret bl.a., at hvis ikke Miljølaboratoriet I/S fik kontrakt med nogen afmiljøcentrene, ville dette indebære, at man skulle foretage yderligere nedskæringer og afskedigelser. Tilbuddet til Miljøcenter Roskilde resulterede i en omsætning på 6,5 mio. kr. Miljølaboratoriet lis havde ikke ressourcer til at løfte to miljøcentre og havde ikke råd til at løbe risikoen herfor med de strenge tidsmæssige krav og bodsbestemmelser, der var indsat i udbudsbetingelserne. De beregnede kun tilbud på Miljøcenter Roskilde, fordi deres fornemmelse var, at Miljøcenter Nykøbing var for lille.

3 - 3 - ~AJ~U"'. at Milana A/S ikke kunne magte Miljøcenter Roskilde, men han vidste ikke, om Milana A/S ville indgå samarbejde med andre virksomheder om opgaven. De drøftede på mødet den 9. marts 2007 dannelse af et konsortium sammen med Milana A/S med henblik på at byde pil begge miljøcentre. De kunne godt have nået at udarbejde et tilbud på de to miljøcentre, såfremt konsortiet var blevet dannet omkring den 9. marts imidlertid ikke videre til Miljøcenter Roskilde med forespørgsel om en konsortiestruktur, men vendte derimod tilbage med et forslag om, at Milana A/S kunne tilbyde at lave prøver vedrørende gebyrpesticider fur kr., hvilket i alt var cirka kr. billigere end deres daværende Wlderleverandør på opgaven, Eurofins. Miljølaboratoriet lis kunne ikke selv lave disse prøver, og henset til virksomhedens dårlige økonomi var det vigtigt for dem at ti en aftale i stand med Milana AJS. -.,ar imidlertid blevet vred over og derfor skrev han mailen til hende af 1 S. marts 2007 kl i et forsøg på at ti at blive usikker og af den grund underskrive samarbejdsaftalen om gebyrpesticider. Det var aldrig meningen, at der skulle udveksles oplysninger om virksomhedernes tilbud til de to miljøcentre, og det blev der heller ikke. Også hans mail til hende af IS. marts 2007 kl var et forsøg på at presse forelå intet forudgående forslag fra hende, og der blev ikke aftalt en deling af markedet. De drøftede alene samarbejdsaftalen. svarede aldrig skriftligt på mailen kl , men må have ringet. Han erindrer ikke det nærmere indhold af denne telefonsamtale. Det var ham, der udarbejdede udkast til samarbejdsaftalen om gebyrpesticiderne, men han forhandlede ikke selv med stor faglig indsigt i laboratoriebranchen, og han var meget afhængig af Dette sammenho ldt med, at de på dette tidspunkt også arbejdede med fusionsplaner i forhold til Rovesta, var årsagen til, at han ikke. lwu..,øau..,. anledning af, aldrig sagt miljøcenter. Når han i mail af21. marts 2007 fulgte op på aftalen om en konsortiestruktur. Han har at Miljølaboratoriet I/S kun havde kapacitet til at byde på et at Miljøstyrelsen kunne fmde på at stille spørgsmal ved deres adfærd, mente ban rettelig, at der kwme komme spørgsmål fra Miljølaboratoriet I/S' bestyrelse vedrørende det forhold, at Miljølaboratoriet I/S var prækvali ficeret til at byde på alle syv miljøcentre, men kun afgav tilbud på et. _ har forklaret bl.a., at efter at Miljølaboratoriet l/s havde vundet opgaven på Miljøcenter Roskilde. blev der skåret cirka 1/3 af opgaven. På baggrund af udbudsmaterialet syntes opgaven alt for stor for Milana AJS. Analyseopgaverne for MilJø-

4 -4- center Nykøbing var de eneste, Milana AJS kunne klare alene. Hun ville dog meget gerne have opgaverne for Miljøcenter Roskilde i et samarbejde med f.eks. Miljølaboratoriet I/S. Dette skyldtes navnlig, at de tidligere havde lavet en del opgaver for Frederiksborg Amt og gerne ville beholde dem som kunder. Det var også derfor, at man stillede spørgsmål til denne opgave under udbudsrunden. Efter at have modtaget svaret vedrørende Bornho 1m måtte Milana AJS dog endeligt opgive at byde på denne kontrakt. Når hun i sin mail af9. marts 2007 kl til, at Milana AJS kunne komme til at stå som ansvarlig for hele entreprisen, var det fortsat meningen, at Miljølaboratoriet I/S eller andre som underleverandører skulle udføre en stor del af arbejdet. Hun ved ikke, hvorfor mait af l S. marts 2007 kl omtaler "et forslag" fra hende. Hun har på intet tidspunkt foreslået, at de skulle dele tilbudsgivningen på de to miljøcentre; hun har alene givet udtryk for, at de ikke havde kapacitet til at byde på andet end Miljøcenter Nykøbing. Allerede på mødet den 9. marts 2007 blev der talt om underleverance og prisen på gebyrpesticiderne som alternativ til en konsortiedannelse. Hendes oplæg til mødet var, at Milana AJS ved en konsortiedannelse ville være tilfredse med at furtsætte med arbejdsopgaverne for Frederiksborg Amt. De vidste fra Miljølaboratoriet I/S, at Eurofins' pris på gebyrpesticider lå på omkring kr. Derfor havde de i deres tilbud sat prisen til kr. på disse prøver. Hun var klar over, at Miljølaboratoriet I/S ikke kunne byde på begge miljøcentre, men hun regnede med, at i hvert fald Euroflns og AnalyCen bød på opgaverne. Efter modtagelsen il af 15. marts 2007 k! ringede hun til sagde, at hun aldrig ville udveksle priser med ham, og det har de heller ikke gjort. Hun er helt sikker på, at den anonyme arunelder ikke tidligere har været ansat i Milana AJS, bl.a. fordi der ikke har været nogen fratrædelser i den periode, som anmelderen angiver. forklaret bl.a., at han i 2007 var ansat i Miljølaboratoriet I/S med ansvar for afgivelse af tilbud. Han var med i ledelsen af virksomheden og var tit dels involveret i fusionsprocessen med Rovesta. Miljølaboratoriets økonomi i 2006/2007 var anstrengt. Deres primære kunder var ejerkredsen, som prismæssigt set blev behandlet nogenlunde ens, Andre kunder kunne sædvanligvis opnå bedre priser end ejerkredsen. Det var llonnalt, at der var opgaver, som man ikke selv kunne udføre, men skulle anvende underleverandører til, f.eks. analyse af pesticider. Eurofins pris på udførelsen af deme opgave var høj Det var ham, der udfærdigede Miljølaboratoriet I/S' tilbud i henhold til rammeaftalen. Der var ikke tale om særligt lave priser i tilbuddet, for det la klart fra begyndelsen, at rammeaftalens priser ville udgøre et maksimum i torhold til de efterfølgende mini-

5 ~5- udbud. De bød listeprisen, som var en form for maksimalpris, minus S-IO %, hvilket generelt set var en høj pris. Han drøftede ikke denne tilbudsgivning med andre analysevirksomheder. Det var også ham, der udarbejdede tilbuddet på miniudbuddet på Miljøcenter Roskilde. Det tog nonnalt cirka en uge at lave et tilbud. Han udregnede aldrig et tilbud til Miljøcenter Nykøbing. Opgaven med miljøanalyser for Miljøcenter Roskilde passede bedst til Miljølaboratoriet I/S, fordi den svarede til de opgaver, man tidligere havde lavet for amterne. Baggrunden for forespørgslen til om at anvende Milana A/S som underleverandør var, at Miljølaboratoriet I/S havde besluttet at tilbyde Milana A/S nogle opgaver, fordi de havde talt med Milana A/S om en fordeling af udbuddene. Begrundelsen for denne fordeling af udbuddene var, at både Milana AIS og Miljølaboratoriet lis var meget interesseret i opgaven for Miljøcenter Roskilde, mens ingen af parterne var særlig interesseret i opgaven for Miljøcenter Nykøbing. Før tilbudsfristen var udløbet, blev det aftalt, at hvis Milana A/S bød på Miljøcenter Nykøbing, så ville Miljølaboratoriet I/S ikke byde på denne opgave og vice versa vedrørende Miljøcenter Roskilde. For at gøre Milana ti. AJS tilfreds med denne aftale, skulle Miljølaboratoriet I/S flytte opgaverne med gebyrpesticideme fra Eurofins til Milana AIS. Som led i denne aftale rettede han henvendelse for at fa en principiel tilkendegivelse af, om de kunne skifte underleverandør til Milana AJS. Det var slet ikke på tale at forespørge om en konsortiedannelse. Han valgte ikke at omtale gebyrpesticideme i mailen. Man kwme ikke være sikker på, at der ikke var andre laboratorier, som også bød på de to miljøcentre, men han havde været til møde hos Eurofins efter den 27. februar 2007 med henblik på en drøftelse af bl.a. Eurofins priser som underleverandør. [ den forbindelse Sjælland. Han undrede sig over, at umotiveret, at han vidste, at AnalyCen ikke ville byde på inde med denne oplysning. endvidere, at Eurofins var bekymrede for, om Milana A/S ville byde på Fyn, så hvis Miljølaboratoriet I/S kunne sikre ham, at Milana AJS ikke ville byde på Fyn, så ville Eurofms ikke byde på Sjælland. Der blev ikke lavet en endelig aftale om konkurrencesituationen på dette møde, men herefter blev der taget kontakt til Milana A/S for at drøfte disse oplysninger fra Han og ldt møde på Milana AJS' kontor sammen med og Milana AJS. I første omgang var Milana AIS ikke interesseret i den fordeling, som MHjølaboratoriet I/S foreslog, nemlig at Milana AIS bød pa Miljøcenter Nykøbing, og Miljølaboratoriet I/S bød på MiJjøcenter Roskilde. Konklusionen på dette første møde var, at de begge ville byde på Miljøcenter Roskilde. Det blev på et efterfølgende møde på Miljølaboratoriet I/S' kontor tilbudt Milana AIS at udføre de ret kostbare opgaver vedrørende pesticidprøver, hvilket og

6 Milana AIS var meget interesseret i. Der blev aftalt en pris pås.ooo kr. pr. analyse, som lå mellem den pris, som Milana AIS selv havde budt på opgaven, og det beløb, som Eurofins skulle have for at udføre opgaven som underentreprenør for Miljølaboratoriet I/S. Det var slledes en aftale med god fortjeneste for begge parter. Her'ettf~ aftale om deling af tilbudsgivningen mod, at opgaven med gebyrpesticider blev overladt til Milana AIS. Han så på et tidspunkt et udkast til samarbejdsaftalen om gebyrpesticiderne, hvor han lagde mærke til en næsten direkte formulering af, at der var indgået aftale mellem virksomhederne om at dele tilbudsgivningen mellem sig. Samarbejdsaftalen var meningsløs, hvis ikke der forelå en sådan aftale, men samarbejdsaftalen indeholdt ikke i sig selv noget ulovligt forhold. Han ændrede ikke Miljølaboratoriet I/S' tilbud til Miljøcenter Roskilde i konsekvens af denne aftale. Han ved ikke, om det var meningen på et tidspunkt at udveksle priser på tilbudsgivningen på de to miljøcentre, men han kan ikke se nogen grund til det. I relation til af I S. marts 2007 lå det i oplægget allerede fra det første møde, at de skulle byde på hver deres miljøcenter. Han ved ikke, hvorfor det af maiten kj fremgår, at forslaget herom skulle komme fra _ Det vil undre ham meget, og tillige har haft telefonisk kontakt. Han har aldrig hørt noget om, at Miljølaboratoriet I/S og Milana AIS, der altid var i konkurrence med hinanden, skulle danne et konsortium, eller at del' skulle etableres et yderligere samarbejde mellem de to virksomheder end deling aftilbudsgivningen som anført. I relation til notatet af21. marts 2007 skrev han en mail idet han var bekymret for, at bestyrelsesformand brød sig om at blive gjort bekendt med alle detaljerne i forløbet, dvs. aftalen med Milana A/S om at byde på hver sit miljøcenter. I det tilbud, som Miljølaboratoriet I/S fremsendte til Miljøcenter Roskilde, var der stort set ikke ændret noget i forhold til priserne i rammeaftalen, som var væsentligt højere end de priser, de normalt anvendte. har forklaret bl.a., at hun har været ansat i Milana AIS siden 1989 og i dag er kvalitetschef. HWl udarbejdede tilbud på rammeaftalen og efterfølgende tilbuddet på miniudbuddet til Miljøcenter Nykøbing. Det tog sideløbende med andet arbejde cirka 14 dage at udarbejde tilbuddene. En del af denne tid gik med at indhente priser fra underleverandører. Disse priser var nok højere, end hun havde forventet. De udarbejdede ikke tilbud til Miljøcenter Roskilde. Når hun stillede spørgsmål under udbudsrunden til leveringstiderne på prøver fra Bornholm, var det fordi, det var afgørende for deres beslutning om Ikke at afgive tilbud på Miljøcenter Roskilde. De havde dog også kapacitetsproblerner efter at have vundet et udbud vedrørende de nordsjællandske kommuner, sa deres

7 - 7 - overvejelser om Miljøcenter Roskilde var nok ikke helt seriøse, og de havde formentlig heller ikke afgivet tilbud, selvom der var blevet svaret positivt på deres forespørgsel vedrørende Bornholm. Det var hende, der indsatte de indhentede priser fra underleverandører i tilbuddet. De udvekslede ikke deres tilbudspriser med andre laboratorier. Hun færdiggjorde tilbuddet den 18. marts Det er sædvanligt at anvende konkurrenter som underleverandører. Ved udarbejdelsen af dette tilbud var der sket nogle tastefejl, som hun berigtigede over for Miljøcenter Nykøbing i brev af 17. april Der var ingen medarbejdere i Milana A/S, der var involveret i denne tilbudsgivning, som forlod virksomheden i tiden indtil den 24. november Det er korrekt som anført i politirapport af28. juli 2008, at man på forhånd var interesseret i at byde også på Miljøcenter Roskilde, men efterhånden som man fik bedre kendskab til udbuddet - i tiden mellem udsendelse af miniudbuddet og afgivelse af tilbud - blev det mest interessant med Miljøcenter Nykøbing. forklaret bl.a., at hun pr. 1. januar 2007 overgik fra ansættelse i Københavns Amt til Miljøcenter Roskilde, hvor hun fortsat er ansat. I relation til miniudbuddene stod hun for koordinering af de analyser, der skulle laves. Miniudbuddene blev udsendt til de fire virksomheder, som var blevet prækvalificeret ved rammeudbuddet. Miljølaboratoriet lå i København, mens Milana AJS havde hovedsæde i Helsingør, Eurofms lå mange steder i landet og AnalyCen i Jylland. Priserne, som blev angivet i rammeaftalerne, var væsentligt højere end dem, der tidligere havde været betalt for analyserne. Man var klar over, at amternes priser var lave, men det kom bag på dem, at priserne steg S8 meget, som tilfældet var ved rammeudbuddet. Man sammenlignede priserne på landsplan. Noget af prisstigningen kunne skyldes, at der blev lagt meget vægt på service og overholdelse af tidsfrister, men det kunne ikke begrunde hele prisstigningen. Der var ikke tale om yderligere krav, men udbyder lagde mere vægt på overholdelsen af kravene. Generelt var Miljølaboratoriet I/S' og Milana AJS' priser lavest. Det var priserne i miniudbuddet, der dannede grundlag for ko nt rakt indgåelse, men prisudviklingen gjorde, at de ikke kume t1 lavet lige så mange analyser som tidligere, herunder måtte de skære ned på pesticid-analyser. Hun erindrer ikke, om nogen afpriseme i miniudbuddet var lavere end i rammeaftalerne, Miniudbuddene var tilpasset de enkelte miljøcentre og var mere detaljerede end rammeudbuddet med præcisering af kravene til analyserne. De modtog kun et tilbud på min i udbuddet, nemlig Miljølaboratoriet I/S' tilbud. Hun havde forventet flere tilbud og henvendte sig til deres jurist herom, fur hun syntes, at det var mærkeligt, at Eurofins og Milana A/S ikke havde afgivet tilbud, selvom nogle af hendes kolleger havde udtrykt tvivl om, hvorvidt Milana AJS kunne klare entreprisen for begge miljøcentrene. Svaret frajuri-

8 - 8 - sten var, at det var forventeligt med den geografiske beliggenhed, og da man ikke kunne bevise aftalt spil, kunne der ikke gøres noget. har forklaret bl.a., at hun i 2007 var ansat i Miljøcenter Nykøbing, hvor hun fortsat er ansat. Hun havde hovedansvaret for miniudbuddet for Miljøcenter Nykøbing. Man sammenlignede priserne i rammeaftalerne med det, man tidligere havde givet for analyserne, og priserne var blevet væsentligt højere, opgjort til 7 mio. kr. om året på landsplan ud afen samlet udbudssum pa mellem 20 og 30 mio. kr., hvor de jyske virksomheder var dyrest. Man vurderede, at der ikke var yderligere krav, som kunne begrunde en sadan prisstigning. De modtog kun et tilbud på analyseopgaverne for Miljøcenter Nykøbing, og priserne heri svarede nøjagtig til priserne i rammeaftajen. I forhold ti~ at der kun en virksomhed, der bød, var hun ikke overrasket over priserne. Det forhøjede prisniveau indebar en nedskæring af antallet afmiljøanalyser for Miljøcenter Nykøbing. Der blev afholdt et opstartsmøde i Nykøbing med Milana AIS, og herunder blev det oplyst, at de ikke bød på Miljøcenter Roskilde, fordi de ikke ønskede at binde an med analyseopgaver på Bornholm. Der er cirka halvanden til to gange si mange analyseopgaver for Miljøcenter Roskilde som for Miljøcenter Nykøbing. Kontrakten med Milana AJS påbegyndtes i begyndelsen af maj Den blev forlænget, fordi man fra Miljøcenter Nykøbings side ikke var klar med et nyt udbud, da deres overvågningsprogram ikke var fuldt udbygget. forklaret bl.a., at da Miljølaboratoriet I/S havde en lille egenkapital, var man meget nervøs for bodsbestemmelserne i kontrakterne, ligesom man ikke havde penge til at investere i nyt laboratorieudstyr. Han traf derfor beslutning m_m kun at byde pa Miljøcenter Roskilde. Der ville være logistikproblemer med at transportere prøver frem og tilbage over Storebælt, men det var hans opfattelse, at Eurotins kume byde i hele landet. supplerende forklaret, at han ikke har holdt a Eurofins, hverken om priser eller om deling af markedet, og at der ikke blev afholdt yderligere møder i tilbudsfasen mellem ham o end mødet den 9. marts 2007.

9 -9- Landsrettens begrundelse og resultat Også efter bevisførelsen for landsretten, herunder forklaringen _sammenholdt med indholdet mails til_.. af I S. marts 2007 kl og kl og virksomhedernes tilbudsgivning, der var i overensstemmelse med indholdet af den seneste mai~ findes det af de grunde, der er anført afbyretten herom, bevist, vegne afhenholdsvis Miljølaboratoriet I/S og Milana AIS i marts 2007 indgik aftale i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, som anført i tiltalen. Det lægges til grund, at de tiltalte virksomheder var omfattet af den såkaldte bagatelregel i konkurrencelovens 7, stk. 1. Spørgsmålet er herefter, om undtagelsen til bagatelreglen efter 7, stk. 2, IU'. 2, i den dagældende konkurrencelov, jf. lovbekendtgørelse IU'. 785 af8. august 2005, omfattede aftaler som den foreliggende. Bestemmelsen i 7, stk. 2, nr. 2, blev indført ved lov nr. 416 af3l. maj Afbemærkningerne til lovforslaget, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp ff., fremgar bl.a.: "Det nye nummer 2, i 7, stk. 2, er, som nævnt, udstrækningen afdet specielle forbud ilicitationslovens 4 mod tilbudskarteller til at gælde for alle brancher og ikke blot for bygge- og anlægsområdet. TilbudskarteUer vil herefter være omfattet af forbudet i konkurrencejovens 6, stk. l, der skal fortolkes i overensstemmelse med EU-praksis. Efter EU-praksis er det i strid med EF-traktens artikel8l, 8tk. I (tidligere artikel 85, stk. 1), hvis virksomheder aftaler at udveksle oplysninger med betydning tor konkurrencen forud for licitationer, at samordne bud, direkte eller indirekte, helt eller delvist at fastsætte priser og andre vilkår for entrepriser, at fordele udliciterede entrepriser mellem medlemmerne gennem forudgående udpegejse af den entreprenør, der skal have kontrakten, eller at aftale at beskytte en forhandlingsberettiget entreprenør. Forbudet mod tilbudskarteller følger således afkonkurrencelovens 6, stk. I. Da tilbudskarteller strider mod den grundlæggende furudsætning om en virksom konkurrence, er det fundet mest hensigtsmæssigt at indsætte en udtrykkelig bestemmelse i 7, stk. 2, nr. 2, hvorefter sådanne karteller ikke kan nyde godt afbagatelgrænseme i 7, stk. I.

10 - 10- Lovforslaget indebærer, at enhver aftale om at samordne tilbud er forbudt... " Landsretten finder, at den foreliggende aftale, der med henblik på tilbudsgivningen blev indgået mellem de tiltalte om deling afbudgivningen på de to miljøcentre, falder ind under den dagældende bestemmelse i konkurrencelovens 7, stk. 2, nr. 2. Det fbrhold, at 7, stk. 2, med indsættelsen af 7, stk. 2, nr. 3, ved lov nr. 495 af 12. maj 2010 blev udvidet til også at omfatte andre aftaler om "opdeling af markeder og kunder", kan ikke føre til andet resultat. På denne baggrund tiltrædes det, at undtagelsesbestemmelsen i konkurrence lo vens 7, stk. l, ikke fmder anvendelse på parternes aftale, jf. 7, stk. 2. Det tiltrædes endvidere, at indgåelsen af aftalen må tilregnes de \.IILa~&L"' '1 og som forsætlig. Henset hertil og til deres stillinger som direktører i henholdsvis Miljølaboratoriet lis og Milana AJS tiltrædes det, at der er grundlag for at straffe alle de tiltalte. Herefter findes de tiltalte skyldige i den rejste tiltale. Straffen findes ~ navnlig under hensyn til forseelsens grovhed og varighed og for de tiltalte direktører også henset til deres andel i lovovertrædelsen - passende fastsat. Landsretten stadfæster derfor dommen. De tiltalte har for landsretten antaget valgte forsvarere. Thi kendes fol' ret: Byrettens dom i sagen mod de tiltalte MHjøJaboratoriet I/S, _Milana A/S og stadfæstes. Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten, idet honoraret til de af de tiltalte valgte forsvarere er statskassen uvedkonunende.

11 -11- (Sign.) Uds "ftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd).

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd). S0971006- ID] UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling med domsmænd). 10. afd. a.s. nr. S-971-09: Anklagemyndigheden mod 1) Danske Busvognmænd

Læs mere

Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i

Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i RETTEN I ESBJERG Udskrift af dombogen Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i sag. V.L. B-1998-07. DOM Afsagt den 6. december 2007 i sag nr. BS 5-541/2007: Dansk Svej se Teknik

Læs mere

a s UJ Cl DOM afsagt den 4. oktober 2007 Udskrift af dombogen ... Retten 'j Horsens vi... .. 3M.. U SS 78512007 Anldagemyndigheden mod

a s UJ Cl DOM afsagt den 4. oktober 2007 Udskrift af dombogen ... Retten 'j Horsens vi... .. 3M.. U SS 78512007 Anldagemyndigheden mod "... Retten 'j Horsens -i. r '. : --. Udskrift af dombogen, I DOM afsagt den 4. oktober 2007 SS 78512007 Anldagemyndigheden mod 1. Danske Kroer & Hoteller vi... 2. Direktør a s 3. Bestyrelsesformand..

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm)

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm) DOM Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009 B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod Advokat A (advokat Michael Egholm) og BS 13-787/2010 Advokat A (advokat Michael Egholm) mod

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: c/o værge. mod. Kommune. Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: c/o værge. mod. Kommune. Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: A og B og C c/o værge A og B og D c/o værge A og B mod K Kommune og Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015 Sag 180/2013 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Carsten

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af!

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af! Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af busrute efter udbud? Vestre Landsrets dom af 21. oktober 2014 51. afd., sag B-0200-13 3F som mandatar for [person1], [person2], [person3],

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Aftaler 22.2 - Køb 2.9. C A/S under konkurs (adv. Andreas Kærsgaard Mylin, Hellerup) mod A og B (adv. Helge S. Poulsen, Slagelse, for begge).

Aftaler 22.2 - Køb 2.9. C A/S under konkurs (adv. Andreas Kærsgaard Mylin, Hellerup) mod A og B (adv. Helge S. Poulsen, Slagelse, for begge). U.2014.2434H TBB2014.905 En entrepriseaftale, hvorefter en væsentlig del af entreprisesummen skulle betales uden tillæg af moms, var ugyldig, og entreprenørens konkursbo kunne ikke støtte et betalingskrav

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. juni 2011 F-6-10 HK Danmark som mandatar for F (advokat Jacob Goldschmidt) mod Bjørn Klamer A/S (advokat Allan Jensen) Indledning Sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018647 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Kent Petersen) 14. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018647 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Kent Petersen) 14. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018647 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Kent Petersen) 14. juli 2009 K E N D E L S E Updata Danmark A/S (advokat Jesper Fabricius, København) mod Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere