UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM"

Transkript

1 S TSS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 4. april 2012 af0stre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Tine Vuust og Karsten Rifbjerg Erichsen (kst.). 15. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S v/dlf'e :l<:tøt (cvr-nummer ) (advokat Peter Stig Jakobsen) og IS. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod (advokat Peter Stig Jakobsen) og 15. afd. S I: Anklagemyndigheden mod MilanaAIS

2 - 2 - v/direjctø_ (cvr-nummer ) (advokat Lotte Hummeishøj) og 15. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod (epr.nr (advokat Lotte Hummelhøj) Dommen afsagt af Retten i Glostrup den 25. marts 2011 (954/2010) er med ProcesbeviIlingsnævnets tilladelse af 5. september 20 II anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse. De tiltalte, Miljølaboratoriet Milana AJS har alle nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært fonnildelse Forklaringer Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af de tiltalt_ har været tilført retsbogen. hvis forklaringer tor byretten imidlertid ikke har forklaret bl.a., at hvis ikke Miljølaboratoriet I/S fik kontrakt med nogen afmiljøcentrene, ville dette indebære, at man skulle foretage yderligere nedskæringer og afskedigelser. Tilbuddet til Miljøcenter Roskilde resulterede i en omsætning på 6,5 mio. kr. Miljølaboratoriet lis havde ikke ressourcer til at løfte to miljøcentre og havde ikke råd til at løbe risikoen herfor med de strenge tidsmæssige krav og bodsbestemmelser, der var indsat i udbudsbetingelserne. De beregnede kun tilbud på Miljøcenter Roskilde, fordi deres fornemmelse var, at Miljøcenter Nykøbing var for lille.

3 - 3 - ~AJ~U"'. at Milana A/S ikke kunne magte Miljøcenter Roskilde, men han vidste ikke, om Milana A/S ville indgå samarbejde med andre virksomheder om opgaven. De drøftede på mødet den 9. marts 2007 dannelse af et konsortium sammen med Milana A/S med henblik på at byde pil begge miljøcentre. De kunne godt have nået at udarbejde et tilbud på de to miljøcentre, såfremt konsortiet var blevet dannet omkring den 9. marts imidlertid ikke videre til Miljøcenter Roskilde med forespørgsel om en konsortiestruktur, men vendte derimod tilbage med et forslag om, at Milana A/S kunne tilbyde at lave prøver vedrørende gebyrpesticider fur kr., hvilket i alt var cirka kr. billigere end deres daværende Wlderleverandør på opgaven, Eurofins. Miljølaboratoriet lis kunne ikke selv lave disse prøver, og henset til virksomhedens dårlige økonomi var det vigtigt for dem at ti en aftale i stand med Milana AJS. -.,ar imidlertid blevet vred over og derfor skrev han mailen til hende af 1 S. marts 2007 kl i et forsøg på at ti at blive usikker og af den grund underskrive samarbejdsaftalen om gebyrpesticider. Det var aldrig meningen, at der skulle udveksles oplysninger om virksomhedernes tilbud til de to miljøcentre, og det blev der heller ikke. Også hans mail til hende af IS. marts 2007 kl var et forsøg på at presse forelå intet forudgående forslag fra hende, og der blev ikke aftalt en deling af markedet. De drøftede alene samarbejdsaftalen. svarede aldrig skriftligt på mailen kl , men må have ringet. Han erindrer ikke det nærmere indhold af denne telefonsamtale. Det var ham, der udarbejdede udkast til samarbejdsaftalen om gebyrpesticiderne, men han forhandlede ikke selv med stor faglig indsigt i laboratoriebranchen, og han var meget afhængig af Dette sammenho ldt med, at de på dette tidspunkt også arbejdede med fusionsplaner i forhold til Rovesta, var årsagen til, at han ikke. lwu..,øau..,. anledning af, aldrig sagt miljøcenter. Når han i mail af21. marts 2007 fulgte op på aftalen om en konsortiestruktur. Han har at Miljølaboratoriet I/S kun havde kapacitet til at byde på et at Miljøstyrelsen kunne fmde på at stille spørgsmal ved deres adfærd, mente ban rettelig, at der kwme komme spørgsmål fra Miljølaboratoriet I/S' bestyrelse vedrørende det forhold, at Miljølaboratoriet I/S var prækvali ficeret til at byde på alle syv miljøcentre, men kun afgav tilbud på et. _ har forklaret bl.a., at efter at Miljølaboratoriet l/s havde vundet opgaven på Miljøcenter Roskilde. blev der skåret cirka 1/3 af opgaven. På baggrund af udbudsmaterialet syntes opgaven alt for stor for Milana AJS. Analyseopgaverne for MilJø-

4 -4- center Nykøbing var de eneste, Milana AJS kunne klare alene. Hun ville dog meget gerne have opgaverne for Miljøcenter Roskilde i et samarbejde med f.eks. Miljølaboratoriet I/S. Dette skyldtes navnlig, at de tidligere havde lavet en del opgaver for Frederiksborg Amt og gerne ville beholde dem som kunder. Det var også derfor, at man stillede spørgsmål til denne opgave under udbudsrunden. Efter at have modtaget svaret vedrørende Bornho 1m måtte Milana AJS dog endeligt opgive at byde på denne kontrakt. Når hun i sin mail af9. marts 2007 kl til, at Milana AJS kunne komme til at stå som ansvarlig for hele entreprisen, var det fortsat meningen, at Miljølaboratoriet I/S eller andre som underleverandører skulle udføre en stor del af arbejdet. Hun ved ikke, hvorfor mait af l S. marts 2007 kl omtaler "et forslag" fra hende. Hun har på intet tidspunkt foreslået, at de skulle dele tilbudsgivningen på de to miljøcentre; hun har alene givet udtryk for, at de ikke havde kapacitet til at byde på andet end Miljøcenter Nykøbing. Allerede på mødet den 9. marts 2007 blev der talt om underleverance og prisen på gebyrpesticiderne som alternativ til en konsortiedannelse. Hendes oplæg til mødet var, at Milana AJS ved en konsortiedannelse ville være tilfredse med at furtsætte med arbejdsopgaverne for Frederiksborg Amt. De vidste fra Miljølaboratoriet I/S, at Eurofins' pris på gebyrpesticider lå på omkring kr. Derfor havde de i deres tilbud sat prisen til kr. på disse prøver. Hun var klar over, at Miljølaboratoriet I/S ikke kunne byde på begge miljøcentre, men hun regnede med, at i hvert fald Euroflns og AnalyCen bød på opgaverne. Efter modtagelsen il af 15. marts 2007 k! ringede hun til sagde, at hun aldrig ville udveksle priser med ham, og det har de heller ikke gjort. Hun er helt sikker på, at den anonyme arunelder ikke tidligere har været ansat i Milana AJS, bl.a. fordi der ikke har været nogen fratrædelser i den periode, som anmelderen angiver. forklaret bl.a., at han i 2007 var ansat i Miljølaboratoriet I/S med ansvar for afgivelse af tilbud. Han var med i ledelsen af virksomheden og var tit dels involveret i fusionsprocessen med Rovesta. Miljølaboratoriets økonomi i 2006/2007 var anstrengt. Deres primære kunder var ejerkredsen, som prismæssigt set blev behandlet nogenlunde ens, Andre kunder kunne sædvanligvis opnå bedre priser end ejerkredsen. Det var llonnalt, at der var opgaver, som man ikke selv kunne udføre, men skulle anvende underleverandører til, f.eks. analyse af pesticider. Eurofins pris på udførelsen af deme opgave var høj Det var ham, der udfærdigede Miljølaboratoriet I/S' tilbud i henhold til rammeaftalen. Der var ikke tale om særligt lave priser i tilbuddet, for det la klart fra begyndelsen, at rammeaftalens priser ville udgøre et maksimum i torhold til de efterfølgende mini-

5 ~5- udbud. De bød listeprisen, som var en form for maksimalpris, minus S-IO %, hvilket generelt set var en høj pris. Han drøftede ikke denne tilbudsgivning med andre analysevirksomheder. Det var også ham, der udarbejdede tilbuddet på miniudbuddet på Miljøcenter Roskilde. Det tog nonnalt cirka en uge at lave et tilbud. Han udregnede aldrig et tilbud til Miljøcenter Nykøbing. Opgaven med miljøanalyser for Miljøcenter Roskilde passede bedst til Miljølaboratoriet I/S, fordi den svarede til de opgaver, man tidligere havde lavet for amterne. Baggrunden for forespørgslen til om at anvende Milana A/S som underleverandør var, at Miljølaboratoriet I/S havde besluttet at tilbyde Milana A/S nogle opgaver, fordi de havde talt med Milana A/S om en fordeling af udbuddene. Begrundelsen for denne fordeling af udbuddene var, at både Milana AIS og Miljølaboratoriet lis var meget interesseret i opgaven for Miljøcenter Roskilde, mens ingen af parterne var særlig interesseret i opgaven for Miljøcenter Nykøbing. Før tilbudsfristen var udløbet, blev det aftalt, at hvis Milana A/S bød på Miljøcenter Nykøbing, så ville Miljølaboratoriet I/S ikke byde på denne opgave og vice versa vedrørende Miljøcenter Roskilde. For at gøre Milana ti. AJS tilfreds med denne aftale, skulle Miljølaboratoriet I/S flytte opgaverne med gebyrpesticideme fra Eurofins til Milana AIS. Som led i denne aftale rettede han henvendelse for at fa en principiel tilkendegivelse af, om de kunne skifte underleverandør til Milana AJS. Det var slet ikke på tale at forespørge om en konsortiedannelse. Han valgte ikke at omtale gebyrpesticideme i mailen. Man kwme ikke være sikker på, at der ikke var andre laboratorier, som også bød på de to miljøcentre, men han havde været til møde hos Eurofins efter den 27. februar 2007 med henblik på en drøftelse af bl.a. Eurofins priser som underleverandør. [ den forbindelse Sjælland. Han undrede sig over, at umotiveret, at han vidste, at AnalyCen ikke ville byde på inde med denne oplysning. endvidere, at Eurofins var bekymrede for, om Milana A/S ville byde på Fyn, så hvis Miljølaboratoriet I/S kunne sikre ham, at Milana AJS ikke ville byde på Fyn, så ville Eurofms ikke byde på Sjælland. Der blev ikke lavet en endelig aftale om konkurrencesituationen på dette møde, men herefter blev der taget kontakt til Milana A/S for at drøfte disse oplysninger fra Han og ldt møde på Milana AJS' kontor sammen med og Milana AJS. I første omgang var Milana AIS ikke interesseret i den fordeling, som MHjølaboratoriet I/S foreslog, nemlig at Milana AIS bød pa Miljøcenter Nykøbing, og Miljølaboratoriet I/S bød på MiJjøcenter Roskilde. Konklusionen på dette første møde var, at de begge ville byde på Miljøcenter Roskilde. Det blev på et efterfølgende møde på Miljølaboratoriet I/S' kontor tilbudt Milana AIS at udføre de ret kostbare opgaver vedrørende pesticidprøver, hvilket og

6 Milana AIS var meget interesseret i. Der blev aftalt en pris pås.ooo kr. pr. analyse, som lå mellem den pris, som Milana AIS selv havde budt på opgaven, og det beløb, som Eurofins skulle have for at udføre opgaven som underentreprenør for Miljølaboratoriet I/S. Det var slledes en aftale med god fortjeneste for begge parter. Her'ettf~ aftale om deling af tilbudsgivningen mod, at opgaven med gebyrpesticider blev overladt til Milana AIS. Han så på et tidspunkt et udkast til samarbejdsaftalen om gebyrpesticiderne, hvor han lagde mærke til en næsten direkte formulering af, at der var indgået aftale mellem virksomhederne om at dele tilbudsgivningen mellem sig. Samarbejdsaftalen var meningsløs, hvis ikke der forelå en sådan aftale, men samarbejdsaftalen indeholdt ikke i sig selv noget ulovligt forhold. Han ændrede ikke Miljølaboratoriet I/S' tilbud til Miljøcenter Roskilde i konsekvens af denne aftale. Han ved ikke, om det var meningen på et tidspunkt at udveksle priser på tilbudsgivningen på de to miljøcentre, men han kan ikke se nogen grund til det. I relation til af I S. marts 2007 lå det i oplægget allerede fra det første møde, at de skulle byde på hver deres miljøcenter. Han ved ikke, hvorfor det af maiten kj fremgår, at forslaget herom skulle komme fra _ Det vil undre ham meget, og tillige har haft telefonisk kontakt. Han har aldrig hørt noget om, at Miljølaboratoriet I/S og Milana AIS, der altid var i konkurrence med hinanden, skulle danne et konsortium, eller at del' skulle etableres et yderligere samarbejde mellem de to virksomheder end deling aftilbudsgivningen som anført. I relation til notatet af21. marts 2007 skrev han en mail idet han var bekymret for, at bestyrelsesformand brød sig om at blive gjort bekendt med alle detaljerne i forløbet, dvs. aftalen med Milana A/S om at byde på hver sit miljøcenter. I det tilbud, som Miljølaboratoriet I/S fremsendte til Miljøcenter Roskilde, var der stort set ikke ændret noget i forhold til priserne i rammeaftalen, som var væsentligt højere end de priser, de normalt anvendte. har forklaret bl.a., at hun har været ansat i Milana AIS siden 1989 og i dag er kvalitetschef. HWl udarbejdede tilbud på rammeaftalen og efterfølgende tilbuddet på miniudbuddet til Miljøcenter Nykøbing. Det tog sideløbende med andet arbejde cirka 14 dage at udarbejde tilbuddene. En del af denne tid gik med at indhente priser fra underleverandører. Disse priser var nok højere, end hun havde forventet. De udarbejdede ikke tilbud til Miljøcenter Roskilde. Når hun stillede spørgsmål under udbudsrunden til leveringstiderne på prøver fra Bornholm, var det fordi, det var afgørende for deres beslutning om Ikke at afgive tilbud på Miljøcenter Roskilde. De havde dog også kapacitetsproblerner efter at have vundet et udbud vedrørende de nordsjællandske kommuner, sa deres

7 - 7 - overvejelser om Miljøcenter Roskilde var nok ikke helt seriøse, og de havde formentlig heller ikke afgivet tilbud, selvom der var blevet svaret positivt på deres forespørgsel vedrørende Bornholm. Det var hende, der indsatte de indhentede priser fra underleverandører i tilbuddet. De udvekslede ikke deres tilbudspriser med andre laboratorier. Hun færdiggjorde tilbuddet den 18. marts Det er sædvanligt at anvende konkurrenter som underleverandører. Ved udarbejdelsen af dette tilbud var der sket nogle tastefejl, som hun berigtigede over for Miljøcenter Nykøbing i brev af 17. april Der var ingen medarbejdere i Milana A/S, der var involveret i denne tilbudsgivning, som forlod virksomheden i tiden indtil den 24. november Det er korrekt som anført i politirapport af28. juli 2008, at man på forhånd var interesseret i at byde også på Miljøcenter Roskilde, men efterhånden som man fik bedre kendskab til udbuddet - i tiden mellem udsendelse af miniudbuddet og afgivelse af tilbud - blev det mest interessant med Miljøcenter Nykøbing. forklaret bl.a., at hun pr. 1. januar 2007 overgik fra ansættelse i Københavns Amt til Miljøcenter Roskilde, hvor hun fortsat er ansat. I relation til miniudbuddene stod hun for koordinering af de analyser, der skulle laves. Miniudbuddene blev udsendt til de fire virksomheder, som var blevet prækvalificeret ved rammeudbuddet. Miljølaboratoriet lå i København, mens Milana AJS havde hovedsæde i Helsingør, Eurofms lå mange steder i landet og AnalyCen i Jylland. Priserne, som blev angivet i rammeaftalerne, var væsentligt højere end dem, der tidligere havde været betalt for analyserne. Man var klar over, at amternes priser var lave, men det kom bag på dem, at priserne steg S8 meget, som tilfældet var ved rammeudbuddet. Man sammenlignede priserne på landsplan. Noget af prisstigningen kunne skyldes, at der blev lagt meget vægt på service og overholdelse af tidsfrister, men det kunne ikke begrunde hele prisstigningen. Der var ikke tale om yderligere krav, men udbyder lagde mere vægt på overholdelsen af kravene. Generelt var Miljølaboratoriet I/S' og Milana AJS' priser lavest. Det var priserne i miniudbuddet, der dannede grundlag for ko nt rakt indgåelse, men prisudviklingen gjorde, at de ikke kume t1 lavet lige så mange analyser som tidligere, herunder måtte de skære ned på pesticid-analyser. Hun erindrer ikke, om nogen afpriseme i miniudbuddet var lavere end i rammeaftalerne, Miniudbuddene var tilpasset de enkelte miljøcentre og var mere detaljerede end rammeudbuddet med præcisering af kravene til analyserne. De modtog kun et tilbud på min i udbuddet, nemlig Miljølaboratoriet I/S' tilbud. Hun havde forventet flere tilbud og henvendte sig til deres jurist herom, fur hun syntes, at det var mærkeligt, at Eurofins og Milana A/S ikke havde afgivet tilbud, selvom nogle af hendes kolleger havde udtrykt tvivl om, hvorvidt Milana AJS kunne klare entreprisen for begge miljøcentrene. Svaret frajuri-

8 - 8 - sten var, at det var forventeligt med den geografiske beliggenhed, og da man ikke kunne bevise aftalt spil, kunne der ikke gøres noget. har forklaret bl.a., at hun i 2007 var ansat i Miljøcenter Nykøbing, hvor hun fortsat er ansat. Hun havde hovedansvaret for miniudbuddet for Miljøcenter Nykøbing. Man sammenlignede priserne i rammeaftalerne med det, man tidligere havde givet for analyserne, og priserne var blevet væsentligt højere, opgjort til 7 mio. kr. om året på landsplan ud afen samlet udbudssum pa mellem 20 og 30 mio. kr., hvor de jyske virksomheder var dyrest. Man vurderede, at der ikke var yderligere krav, som kunne begrunde en sadan prisstigning. De modtog kun et tilbud på analyseopgaverne for Miljøcenter Nykøbing, og priserne heri svarede nøjagtig til priserne i rammeaftajen. I forhold ti~ at der kun en virksomhed, der bød, var hun ikke overrasket over priserne. Det forhøjede prisniveau indebar en nedskæring af antallet afmiljøanalyser for Miljøcenter Nykøbing. Der blev afholdt et opstartsmøde i Nykøbing med Milana AIS, og herunder blev det oplyst, at de ikke bød på Miljøcenter Roskilde, fordi de ikke ønskede at binde an med analyseopgaver på Bornholm. Der er cirka halvanden til to gange si mange analyseopgaver for Miljøcenter Roskilde som for Miljøcenter Nykøbing. Kontrakten med Milana AJS påbegyndtes i begyndelsen af maj Den blev forlænget, fordi man fra Miljøcenter Nykøbings side ikke var klar med et nyt udbud, da deres overvågningsprogram ikke var fuldt udbygget. forklaret bl.a., at da Miljølaboratoriet I/S havde en lille egenkapital, var man meget nervøs for bodsbestemmelserne i kontrakterne, ligesom man ikke havde penge til at investere i nyt laboratorieudstyr. Han traf derfor beslutning m_m kun at byde pa Miljøcenter Roskilde. Der ville være logistikproblemer med at transportere prøver frem og tilbage over Storebælt, men det var hans opfattelse, at Eurotins kume byde i hele landet. supplerende forklaret, at han ikke har holdt a Eurofins, hverken om priser eller om deling af markedet, og at der ikke blev afholdt yderligere møder i tilbudsfasen mellem ham o end mødet den 9. marts 2007.

9 -9- Landsrettens begrundelse og resultat Også efter bevisførelsen for landsretten, herunder forklaringen _sammenholdt med indholdet mails til_.. af I S. marts 2007 kl og kl og virksomhedernes tilbudsgivning, der var i overensstemmelse med indholdet af den seneste mai~ findes det af de grunde, der er anført afbyretten herom, bevist, vegne afhenholdsvis Miljølaboratoriet I/S og Milana AIS i marts 2007 indgik aftale i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, som anført i tiltalen. Det lægges til grund, at de tiltalte virksomheder var omfattet af den såkaldte bagatelregel i konkurrencelovens 7, stk. 1. Spørgsmålet er herefter, om undtagelsen til bagatelreglen efter 7, stk. 2, IU'. 2, i den dagældende konkurrencelov, jf. lovbekendtgørelse IU'. 785 af8. august 2005, omfattede aftaler som den foreliggende. Bestemmelsen i 7, stk. 2, nr. 2, blev indført ved lov nr. 416 af3l. maj Afbemærkningerne til lovforslaget, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp ff., fremgar bl.a.: "Det nye nummer 2, i 7, stk. 2, er, som nævnt, udstrækningen afdet specielle forbud ilicitationslovens 4 mod tilbudskarteller til at gælde for alle brancher og ikke blot for bygge- og anlægsområdet. TilbudskarteUer vil herefter være omfattet af forbudet i konkurrencejovens 6, stk. l, der skal fortolkes i overensstemmelse med EU-praksis. Efter EU-praksis er det i strid med EF-traktens artikel8l, 8tk. I (tidligere artikel 85, stk. 1), hvis virksomheder aftaler at udveksle oplysninger med betydning tor konkurrencen forud for licitationer, at samordne bud, direkte eller indirekte, helt eller delvist at fastsætte priser og andre vilkår for entrepriser, at fordele udliciterede entrepriser mellem medlemmerne gennem forudgående udpegejse af den entreprenør, der skal have kontrakten, eller at aftale at beskytte en forhandlingsberettiget entreprenør. Forbudet mod tilbudskarteller følger således afkonkurrencelovens 6, stk. I. Da tilbudskarteller strider mod den grundlæggende furudsætning om en virksom konkurrence, er det fundet mest hensigtsmæssigt at indsætte en udtrykkelig bestemmelse i 7, stk. 2, nr. 2, hvorefter sådanne karteller ikke kan nyde godt afbagatelgrænseme i 7, stk. I.

10 - 10- Lovforslaget indebærer, at enhver aftale om at samordne tilbud er forbudt... " Landsretten finder, at den foreliggende aftale, der med henblik på tilbudsgivningen blev indgået mellem de tiltalte om deling afbudgivningen på de to miljøcentre, falder ind under den dagældende bestemmelse i konkurrencelovens 7, stk. 2, nr. 2. Det fbrhold, at 7, stk. 2, med indsættelsen af 7, stk. 2, nr. 3, ved lov nr. 495 af 12. maj 2010 blev udvidet til også at omfatte andre aftaler om "opdeling af markeder og kunder", kan ikke føre til andet resultat. På denne baggrund tiltrædes det, at undtagelsesbestemmelsen i konkurrence lo vens 7, stk. l, ikke fmder anvendelse på parternes aftale, jf. 7, stk. 2. Det tiltrædes endvidere, at indgåelsen af aftalen må tilregnes de \.IILa~&L"' '1 og som forsætlig. Henset hertil og til deres stillinger som direktører i henholdsvis Miljølaboratoriet lis og Milana AJS tiltrædes det, at der er grundlag for at straffe alle de tiltalte. Herefter findes de tiltalte skyldige i den rejste tiltale. Straffen findes ~ navnlig under hensyn til forseelsens grovhed og varighed og for de tiltalte direktører også henset til deres andel i lovovertrædelsen - passende fastsat. Landsretten stadfæster derfor dommen. De tiltalte har for landsretten antaget valgte forsvarere. Thi kendes fol' ret: Byrettens dom i sagen mod de tiltalte MHjøJaboratoriet I/S, _Milana A/S og stadfæstes. Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten, idet honoraret til de af de tiltalte valgte forsvarere er statskassen uvedkonunende.

11 -11- (Sign.) Uds "ftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM afsagt den 25. november 20 J 5 Rettens nr. 15-5611/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Anklagemyndigheden mod Dahl A/S Cvr-nummer 12 70 03 77 (tidl. PPE Entreprise

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM afsagt den 13. april 2016. Rettens nr. 8-3264/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Ank] agernyndigheden mod Hansen & Graversen Murennestre A/S cvr-nummer 12084587

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)).

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). D O M Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). 6. afd. nr. B-3221-14: Foreningen Euro-Mediterranean

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 260/2015 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Arvid Andersen, beskikket) T2 (advokat Andro Vrlic, beskikket) T3 (advokat John Korsø Jensen, beskikket)

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET J. nr. S0K-912S0-2-08

ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET J. nr. S0K-912S0-2-08 ... -,... - Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Bryggervangen 55, 3. 2100 København ø J. nr. S0K-912S0-2-08 ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET _"... J _... v...,.hj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B199900A - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Anne Louise Bormann, Steen Mejer og Anders Rex Rønn (kst.)). 13. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

RETIENIHOLSTEBRO DOM. Udskrift af dombogen. afsagt den 15. december Rettens nr /2016 Politiets nr. SØK

RETIENIHOLSTEBRO DOM. Udskrift af dombogen. afsagt den 15. december Rettens nr /2016 Politiets nr. SØK RETIENIHOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM afsagt den 15. december 2016 Rettens nr. 7-1588/2016 Politiets nr. SØK-91250-00009-15 Anklagemyndigheden mod Canett Furniture A/S cvr-nummer 27282393 Anklageskrift

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.12.16B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. OC 0100-47181-00123-09 DOM afsagt den 16. december 2011 i sag SS 2-14605/2010 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere