Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 28. april 2011:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 28. april 2011:"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 28. april 2011: I kølvandet på den ordinære generalforsamling den 29. april 2010, hvor den siddende bestyrelse lod sig overtale til at fortsætte midlertidigt, fulgte der i alt 3 ekstraordinære generalforsamlinger, der blev afholdt således: - 1. ekstraordinære generalforsamling den 2. september 2010, - 2. ekstraordinære generalforsamling den 25. oktober 2010 og - 3. ekstraordinære generalforsamling den 5. januar Den nye formand blev fundet på den 2. ekstraordinære generalforsamling den 25. oktober 2010, hvor bestyrelsen samtidig blev fuldtallig inkl. 2 suppleanter. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med en næstformand, Poul Erik Jensen. På samme ekstraordinære generalforsamling blev der vedtaget en ændring til foreningens vedtægter gående ud på at udvide bestyrelsen med ét medlem fra 4 til 5 medlemmer og samtidig udvide kredsen af valgbare bestyrelsesmedlemmer til også at gælde lejere (myndige børn af ejere). Der blev på samme ekstraordinære generalforsamling på foranledning af vores administrator vedtaget en ændring af vedtægtstillæg af 24. april 1993, der bringer reglerne om sikkerhed for ejernes betaling af fællesbidraget m.m. (tinglysning af ejerpantebrev på kr ) up to date. Bestyrelsen fremlagde samtidigt et forslag om, at den bemyndiges til at kunne bruge et beløb på op til kr til renovering af aftrækskanalerne. Forslaget blev som bekendt godkendt med stort flertal. Senere måtte der en 3. ekstraordinær generalforsamling til, idet den rådgivende ingeniør, Peter Schmidt, på det kraftigste anbefalede at rense alle aftrækskanaler og at der blev reservert et beløb på kr til uforudsete udgifter, alt i alt en ekstraudgift på kr Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Siden har det vist sig, at det var godt, at aftrækskanalerne blev renset. Håndværkerne fandt bl.a. rester efter døde fugle og store cementklodser i de vertikale aftrækskanaler, der tillige var fyldte med meget skidt og snavs som følge af, at de måske ikke har været renset i over 70 år. Arbejdet med aftrækskanalerne må siges at have været en succes, idet der efter bestyrelsens skøn er udført et godt stykke håndværk. Stor ros til firmaet W Ventilation og deres underleverandører SSG. Beboerne skal have stor tak for den store samarbejdsvillighed, der blev udvist, idet håndværkerne over de 3 dage, hvor arbejdet med at rense aftrækskanalerne stod på, fik adgang til samtlige 70 lejligheder. Det var også på den 2. ekstraordinære generalforsamling, at bestyrelsen orienterede om en aktuel sag, hvor man havde været nødt til at afvise en potentiel ejerlejlighedskøbers ansøgning om at medbringe en stor hund. Afslaget gav anledning til et stort pres mod bestyrelsen fra bl.a. køber, sælgers far, ejendomsmægler og sælgers fars advokat. Sidstnævnte truede med at anlægge per- Ejerforeningen Frøbels Alle 1-7 / Ewaldsensvej 8-12 Side 1

2 sonlige sager mod de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvorfor bestyrelsen fandt det nødvendigt at sætte advokat Uffe Bierfelt på sagen. Bestyrelsen hørte herefter ikke mere fra sælgers advokat eller fra de andre involverede parter! Bestyrelsen fik ved denne lejlighed på den 2. ekstraordinære generalforsamling - generalforsamlingens støtte til bestyrelsens fortolkning af vedtægternes regler om husdyrhold, samt støtte til at revidere husordenen i almindelighed. Dette er nu sket, og den nye ordensbestemmelse fremlægges her på generalforsamlingen til godkendelse. Renoveringen af taget, der tog sin begyndelse med 1. fase i 2008, er gået over i sin 2. fase, og bestyrelsen inviterede i november 2010 tre firmaer til at byde på den resterende vedligeholdelse af taget 2. fase - og det blev firmaet Kompleet, der fik opgaven. På den 3. ekstraordinære generalforsamling fik bestyrelsen generalforsamlingens accept til at kunne anvende op til kr på vedligeholdelse af taget 2. fase samt reparation eller udskiftning af skotrenden i nr. 8, inkl. undersøgelse af en vandskade i nr. 1, 4. sal. Som følge af den ekstreme hårde vinter med hurtig vekslen mellem hård frost og tøvejr, har også andre lejligheder på 4. sal oplevet vandskader, formentlig som følge af, at vandet i tagrenderne er frosset til is, hvorved smeltevandet fra taget ikke har kunnet løbe væk via normalt afløb, men er løbet tilbage og ind på loftet. Desværre har den hårde vinter med stort set konstant frostvejr forhindret firmaet Kompleet i at gå i gang med 2. fase, idet de aktuelle reparationer efter det oplyste ikke kan udføres i frostvejr. Bestyrelsen satte allerede meget tidligt på vinteren 2010/11 firmaet Kompleet til at undersøge årsagen til vandskaden i nr. 1, 4. sal og vandskaderne i andre 4. sals lejligheder på Frøbels Alle, men også her drillede frosten, idet den lift, der skulle bruges til undersøgelsen, nægtede at fungere i frostvejr. Liften ankom tirsdag den 21. december 2010, men det lykkedes først for håndværkerne at få betjeningspanelet gjort frostfri den 28. december og da viste det sig, at liften var for kort! Man fik hurtigt fat i en ny lift, men vejret tillod først håndværkerne at komme i luften og undersøge taget, tagrenderne samt skotrenden ved nr. 1 onsdag den 5. januar Efterfølgende glemte håndværkerne, at liften stod i gården, og den blev først fjernet, da formanden rykkede for det den 12. januar 2011! Desværre opstod der efterfølgende mystiske problemer med den lovede rapport og fotos, der tilsyneladende forsvandt blandt en medarbejders private feriebilleder, og vi har trods adskillige rykkere aldrig modtaget hverken fotos eller en brugelig rapport om undersøgelsen! Bestyrelsen har derfor fundet det nødvendigt at opsige samarbejdet med firmaet Kompleet og arbejder i øjeblikket på at få et andet firma til at foretage undersøgelsen. Det har været frustrerende for både bestyrelsen og ikke mindst de involverede beboere, at undersøgelsen har taget så lang tid. Bestyrelsen skal være de første til at beklage dette. Ejerforeningen Frøbels Alle 1-7 / Ewaldsensvej 8-12 Side 2

3 Så længe bestyrelsen ikke kender grunden til vandskaderne, har bestyrelsen ikke kunnet foretage sig noget konkret, idet skadesårsagen som udgangspunkt afgør, hvordan skaderne skal afhjælpes (forsikringssag, erstatningssag eller en sag for ejerforeningen). Bestyrelsen har i skrivende stund besluttet sig for at lade en maler give tilbud på udbedring af vandskaderne, så beboerne kan få repareret deres tapet m.m. Vi må så efterfølgende se på, hvem der i sidste instans skal betale regningen. Den fremtidige strukturerede vedligeholdelse af taget 3. fase - skal foretages med intervaller på 3-4 år indtil taget udskiftes om år jf. tilstandsvurderingen af taget fra december Det vil derfor med de nævnte intervaller være nødvendigt at forebygge skader ved at besigtige taget med henblik på nødvendig understrygning, udskiftning af tagsten, reparation af skotrender m.m. Den rådgivende ingeniør, Jens Nielsen, fra firmaet Witraz, har anbefalet, at vi holder godt øje med taget hele tiden, og beboerne har derfor selv et ansvar for at tjekke for skader og mangler, når man færdes på loftet. Bestyrelsen har i den forbindelse - i november uddelt en skrivelse Vintertjek af dit loftsrum til alle beboerne, og vi håber på, at alle vil tage skrivelsen seriøs og hermed være med til at forlænge tagets levetid og holde ejerforeningens udgifter nede! Formanden blev i slutningen af december måned 2010 bekendt med, at firmaet Kirkegaard AS, der foretager ejendommens glatførebekæmpelse, ikke har overtaget fejepligten, da Frederiksberg Kommunes regler åbenbart former for bredt og desuden henviser til en forældet lovgivning. Formanden har derfor tilskrevet kommunen den 9. januar 2011 og foreslået, at man reviderer reglerne til gældende lovgivning og adskiller reglerne om vintervedligeholdelse fra den almindelige vedligeholdelse for ukrudtsbekæmpelse m.m., hvilket sorterer under viceværten, men har i skrivende stund endnu ikke modtaget et konkret svar. Vinteren bød også på kæmpestore istapper, især tagrenderne i gården (Frøbels Alle) og tagrenderne ud til Ewaldsensvej var flot dekorerede med farlige is-missiler. De blev fjernet over flere omgange af formanden og næstformanden med hjælp fra beboerne på 4. sal. Der blev mange steder ophængt advarsler om istapper og foretaget afdækning i gården bl.a. ved kældertrapperne. Nogle beboere valgte at ignorer afspærringerne og skubbede dem til side! Heldigvis kom ingen til skade som følge af istapperne. De sidste år har været præget af forholdsvise store udgifter på vedligeholdelsesarbejder og det er ikke slut med det! Bestyrelsen har den 14. februar 2011 foretaget et eftersyn på ejendommens område som opfølgning på den Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan for ejerforeningen, som daværende bestyrelse fik lavet i Rapporten fra 2007 kan læses på ejerforeningens hjemmeside Desværre mangler der stadig at blive udbedret enkelte af de kritiske mangler, som rapporten peger på. Ejerforeningen Frøbels Alle 1-7 / Ewaldsensvej 8-12 Side 3

4 Bl.a. er kældertrapperne i en elendig forfatning og skal repareres snarest, inden der kommer nogen til skade. Skaderne har været der længe og er i rapporten fra 2007 beskrevet således: Udvendige trapper er kraftig nedbrudte med store revner i vangerne og soklerne, ligesom gelænderne er korroderede. Trapperne bør istandsættes. Prisen blev dengang skønsmæssigt sat til kr Bestyrelsen har haft en murer til at vurdere skaderne, der heldigvis ikke umiddelbart er af en sådan karakter, at der er fare for sammenstyrtning. Vi har fået et tilbud, der i første omgang kan være vejledende, og som danner grundlag for et af de forslag, som bestyrelsen fremlægger her på den ordinære generalforsamling. Vægge og lofter på bagtrapperne skriger efter vedligeholdelse, og det samme kan man sige om hegnet omkring forhaverne. Der er således god grund til at lægge penge til side ved siden af grundfonden. Små forbedringer som led-lys i dørtelefontavlerne er det også blevet til, og det skal gerne udmønte sig i, at mørklagte dørtelefontavler snart er en saga blot. Vi oplever hvert år hærværk på vores ejendom, også hærværk, der kan være lidt vanskeligt at forstå. Således oplevede vi i eftersommeren 2010, at døren til kælderen under Frøbels Alle var sparket op med stor kraft og med skade til følge på dør og karm. Skaden er udbedret med en udgift på et par tusinde kroner til følge, som skal betales af ejerne. Som tidligere nævnt fik bestyrelsen på den 2. ekstraordinære generalforsamling den 25. oktober 2010 de fremmødte ejeres mandat til at udarbejde et forslag til en ny husorden, der skal præsenteres til afstemning på denne ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har derfor udarbejdet en ny husorden, der som fundament hviler på den eksisterende husorden, som desuden er blevet krydret med regler hentet fra andre ejerforeninger og boligforeninger. Den nye husorden er forsøgt tilpasset de behov og krav, som et moderne menneske har til sig selv, sin bolig og de mennesker, som man deler for- og bagtrapper med. Mange har nok undret sig over, at bestyrelsen ikke har taget initiativ til sommerfest, frivillige arbejdsdage, juletræ og julegløgg i gården m.m. Det skyldes ikke ligegyldighed med beboernes ve og vel, men der har simpelthen ikke været overskud til at sætte disse aktiviteter i gang. Vi håber dog på, at der i løbet af sommeren bliver overskud til at arranger en sommerfest, og hvis der er nogen blandt beboerne, der kunne tænke sig at hjælpe med et sådant arrangementet, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen. Tilkendegivelser omkring vores ejendom og det der lægger én på sinde omkring ejendommens trivsel, herunder fx husordenen, kan i øvrigt let lade sig gøre, hvis man bruger vores blog. Du kan læse mere om på foreningens blog Ewald på hjemmesiden: Blog Ewald er kun åben for ejerforeningens beboere, og hvis du ønsker adgang, bedes du sende en til med dit fulde navn og adresse, hvorefter du via e- mail snares vil modtag et password, som du skal bruge for at logge på Ewald. Ejerforeningen Frøbels Alle 1-7 / Ewaldsensvej 8-12 Side 4

5 Bestyrelsen uddelte i januar måned 2011 en skrivelse til samtlige beboere om de brandfarlige genstande, der af sikkerhedsmæssige hensyn ikke må stå på hverken for- eller bagtrapperne eller i kældergangene. Beboerne skal have en STOR tak for den positivitet, som skrivelsen er modtaget med. Stort set alle har taget skrivelsen til efterretning og fjernet deres opbevaringskasser, affald m.m. fra trapperne og reposerne. Enkelte har endnu ikke forstået skrivelsens budskab, men lad os håbe, at det kommer! På positiv-siden er det jo også dejligt, at foreningen kom ud af 2010 med et overskud på godt kr Dette på trods af, at vintervedligeholdelsen i 2010 har været ekstrem dyr grundet den hårde vinter i 2 omgange (januar-marts og november-december), og noget kan tyde på, at vinteren i 2011 heller ikke bliver helt billig. Bestyrelsen påtænker i løbet af sommeren at sætte initiativer i gang til at få ryddet op i kældergangene og på loftet. Der står masser af brandfarligt materiale, der tilsyneladende er efterladt af tidligere ejere. Man kan tage effekterne i nærmer eftersyn på vores hjemmeside: Mange af de effekter, som kan ses her, vil blive fjernet og destrueret, hvis ejerne ikke selv fjerner dem. Vi har i foreningen en vicevært, der også bor i ejendommen. Dette har vist sig at være en stor fordel, idet Torben mange gange har ydet hurtig service, selv om tidspunktet ikke altid har været det bedste set med en familiefars øjne. Tak for det. Der skal også lyde en stor tak til B&T Administrationen, der har ydet formanden og dermed bestyrelsen stor hjælp. Det er godt at vide, at man som uerfaren formand trykt kan henvende sig til vores administrator og få professionel hjælp. Bestyrelsen har ikke ligget på den lade side siden den ordinære generalforsamling den 29. april Der har været forrygende meget at se til. Således har der været flere hasteindkaldte møder i vaskekælderen, telefonmøde, budgetmøde, tilsynsmøde og syn af ejendommens tilstand, modtagelse og rundvisning af håndværkere, samt i alt 8 regulære bestyrelsesmøder. Der ligger udfordringer derude og venter efter denne generalforsamling og det er mit håb, at bestyrelsen atter bliver fuldtallig, så vi kan fortsætte med at yde en stor service til glæde for ejendommens beboer. Til sidst skal der lyde en opfordring til at gøre brug af foreningens hjemmeside: hvor der findes mange gode oplysninger til glæde for beboerne. på bestyrelsens vegne Peter L. Madsen formand Ejerforeningen Frøbels Alle 1-7 / Ewaldsensvej 8-12 Side 5

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt:

Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt: IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2010 Fremlagt til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2010 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00 TIL BEBOERNE I AFDELING 28-30 Bellahøj den. april 2013 ENDELIG INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde Mandag den 27. maj

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2009 den 29. april kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset salen, Flodvej 68. Punkt 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere