Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014"

Transkript

1 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

2 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i september 2014 Bidragyder(e): Center for Landbrug Fotograf(er): NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) 1. Velkommen Baggrund og formål Støttebetingelser - se generelt Vejledning om randzoner og kompensation Hvem kan modtage tilskud? Ttilskud til kriseramte virksomheder Hvilke arealer kan modtage tilskud? Intet tilskud til lavskovsarealer Tilskud og støttelofter Støtteloftet på og euro Støtteloftet på euro Perioden på 3 regnskabsår Sådan identificerer du tidligere modtaget de minimis-støtte Afhold dig ikke fra at søge Omregningskurs fra euro til kroner Hvordan søger du? Tidslinjer med vigtige datoer baseret på to konkrete eksempler Udbetaling og transport Kontrol Krav om gødningsplanlægning er udgået Bestemmelserne om KO (krydsoverensstemmelse) er udgået Nedsættelse af støtte Tilbagebetaling Underretningspligt Klagemuligheder Retsgrundlag Adresser og telefonnumre til NaturErhvervstyrelsen Bilag 1. Eksempler på de minimis-ordninger

4 1. Velkommen I denne vejledning kan du finde information om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) og om, hvordan du søger tilskuddet. Vejledningen bygger på Bekendtgørelse nr. 978 om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september Vejledningen er et supplement til Vejledning om randzoner og kompensation 2013, og vi anbefaler derfor, at du har Vejledning om randzoner og kompensation ved hånden, når du læser vejledningen her. Hvis der sker væsentlige ændringer i forvaltningen af randzoneloven eller ordningen om national støtte til randzoner, bliver det annonceret i NaturErhvervstyrelsens nyhedsbreve og på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Du vil løbende blive holdt ajour med ændringer, hvis du abonnerer på nyhedsbrevene. Du kan skrive dig op som abonnent via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside ( 2. Baggrund og formål Loven om randzoner trådte i kraft den 1. september 2012 og fastlægger, at der i landzonen skal udlægges randzoner langs søer større end 100 m2 og åbne vandløb. Ved lov nr. 726 af 25. juni 2014 ændres randzoneloven, så der alene skal være randzoner langs vandløb og søer, der er udpeget eller beskyttet efter nærmere opregnet sektorlovgivning. Lovændringen træder i kraft 1. august For randzoner langs vandløb og søer, hvor pligten efter randzoneloven bortfalder den 1. august 2014, kan der kun kan opnås støtte til de første 7 måneder af Randzoner er op til 10 meter brede zoner (9 meter efter 1. august 2014), og i randzonerne er det ikke tilladt at gødske, sprøjte eller dyrke jorden (dog vedvarende græs). Hovedformålet med randzonerne er at mindske udvaskningen af kvælstof, pesticider og fosfor. De statslige vandplaner blev i december 2012 erklæret ugyldige, og planerne forventes dog at blive godkendt endeligt ultimo Da vandplanerne vedtages sent på året, betyder det, at der ikke kan udbetales randzonekompensation med EU-medfinansiering for perioden De minimis-støtteordningen bygger på de regler, der fremgår i Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimisstøtte til produktion af landbrugsprodukter. Tilskud vil blive ydet som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren. Forordningen trådte i kraft den 1. januar Bestemmelsen om at tilskud ikke ydes til kriseramte virksomheder udgår Det følger af forordningen, at der særskilt skal ansøges om de minimis-støtte. Ansøgningsrunden gennemføres fra den 11. september til den 9. oktober

5 3. Støttebetingelser - se generelt Vejledning om randzoner og kompensation Lovpligtige randzoner og randzoner på kompensationskortet For at du kan modtage kompensation for randzonen, skal din randzone være lovpligtig efter randzoneloven. Har du fejlagtigt udlagt en randzone på et areal, hvor der ifølge randzoneloven ikke skal være randzone, kan du ikke modtage kompensation for randzonen. Bemærk at en randzone kan være fejlagtigt udlagt selv om den fremgår af NaturErhvervstyrelsens kompensationskort (se afsnit nedenfor). Du kan finde information om, hvor du har pligt til at udlægge randzoner og hvilke arealer der er undtaget fra lovens bestemmelser i Vejledning om randzoner og kompensation Find vejledningen her: Kompensationskortene NaturErhvervstyrelsen har to kort til administration af kompensationen. Kompensationskortet, der er gældende frem til 1. august 2014 og randzonearealkortet, der gælder fra 1. august 2014 og fremefter. Kompensationskortet bygger på vandløb, der er vandførende hovedparten af året, og søer over 100 kvadratmeter, mens randzonearealkortet er bestemt af de vandløb og søer, der er omfattet af vandløbslovens 9 eller 69, stk. 1, naturbeskyttelsesloven 3 eller vandplanerne. Hvis man skal have støtte hele året til en randzone skal randzonen være på begge kort. Hvis randzonen kun er på kortet gældende indtil 1. august 2014 får man kun støtte for de syv første måneder. Du kan se kompensationskortet på NaturErhvervstyrelsens Internet Markkort (IMK). Randzonearealkortet vil kunne ses på Bemærk at randzonerne på kortet er op til 10 meter og der ydes national støtte efter dette, selvom der højst skal udlægges 9 meter efter 1. august Kortene er vejledende og kan vise dig, hvor der efter al sandsynlighed skal være randzoner på din bedrift. Det er dog virkeligheden, der gælder, og ikke kortet, og du har pligt til at gennemgå kortmaterialet og med dit indgående kendskab til dine egne vandløb og søer se, om de indtegnede randzoner på kortet er korrekte. Nogle randzoner fremgår ikke af kompensationskortet, selv der er pligt til at udlægge disse efter randzoneloven, mens andre arealer på kortet kan fremstå som randzoner, selv om de i virkeligheden ikke ligger op af vandløb eller søer, der udløser krav om udlægning af randzoner efter randzoneloven. Det kan fx dreje sig om en tør grøft eller en skelgrøft, der ikke skal have randzoner, eller en midlertidig oversvømmelse, som på kortet fejlagtigt fremstår som en sø. Hvis en randzone ikke er vist på kompensationskortet kan nationalt tilskud ikke opnås, men randzonen skal udlægges i marken alligevel. Du kan ikke modtage nationalt tilskud til randzoner, der kun optræder på randzonearealkortet, der er gældende fra 1. august

6 Minimumsareal for at søge randzonekompensation er 100 kvadratmeter. Det er ikke nødvendigt, at hele randzonen fremgår præcist af kompensationskortet for at du kan søge om kompensation. For at du kan søge om nationalt tilskud, skal kompensationskortet den 1. februar 2014 indeholde et overlap på over 0,01 ha mellem marken og et randzoneareal med samme tilskudssats. Læs mere om det på side i Vejledning til Fællesskema Hvornår kan du ændre kompensationskortet? Det er ikke længere muligt at anmode om ændring af kortet i forbindelse med Nationalt tilskud til randzoner ansøgningsrunde Ændringer til randzonearealkortet, der gælder fra 1. august 2014 skal rettes til kommunerne, hvis et vandløb mangler eller fejlagtigt er medtaget på kortet. Ved fejl i placeringen af randzonen rettes henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Betingelserne for at modtage nationalt tilskud til randzoner svarer generelt set til de betingelser, der gjaldt for at søge om randzonekompensation via Fællesskemaet 2014, og som er beskrevet i Vejledning om randzoner og kompensation fra januar I nogle få, men væsentlige tilfælde adskiller betingelserne sig, og disse tilfælde er beskrevet i vejledningen her. I alle andre tilfælde skal du gå ud fra, at betingelserne beskrevet i Vejledning om randzoner og kompensation er gældende. Find vejledningen her: 4. Hvem kan modtage tilskud? Virksomheder kan søge nationalt tilskud til randzoner. Både enkeltpersoner og selskaber, som fx I/S, A/S, ApS og a.m.b.a., anses for at være virksomheder og kan derfor søge nationalt tilskud til randzoner. En bedrift (virksomhed) omfatter alle produktionsenheder, som drives under samme CVR-nummer 1. Der kan udelukkende gives tilskud til ansøgere (ejere eller forpagtere), der har søgt om kompensation for randzoner i medfør af bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Det vil sige, at du som landbruger skal have søgt om kompensation for randzoner i Fællesskemaet 2014 for at kunne modtage nationalt tilskud til randzoner. Hvis der er sket overdragelse til en anden landmand efter indsendelsen af Fællesskema 2014, er det den tidligere ejer eller forpagter, der er berettiget til at modtage tilskud. Det er således også den tidligere ejer eller forpagter, der er ansvarlig for at opfylde støttebetingelserne samt udfylde og indsende ansøgningsskemaet om nationalt tilskud. Der er dog mulighed for at give transport i tilskuddet eller dele heraf. Læs mere om transport i kapitel 9. 1 I særlige tilfælde kan enheder, der drives under forskelligt CVR-nummer dog udgøre én og samme virksomhed. Ifølge EU-domstolens praksis skal alle enheder, som faktisk eller juridisk kontrolleres af samme enhed, betragtes som en del af én samlet virksomhed. 5

7 4.1. Tilskud til kriseramte virksomheder Det er i modsætning til 2013 muligt, at give kriseramte virksomheder de minimis støtte for Hvilke arealer kan modtage tilskud? Formålet med ordningen er at yde tilskud for randzonearealer, der ved lovens ikrafttræden var udnyttede landbrugsarealer. I praksis betyder det, at du kan søge om kompensation til følgende to typer arealer: Randzoner, der lever op til betingelserne for støtte i ordningen Enkeltbetaling. Randzoner, der er tilplantet med juletræer i kort omdrift eller pyntegrønt i kort omdrift ved ansøgningsfristens udløb, og som er uden fredskovspligt. Du kan udelukkende modtage nationalt tilskud til de arealer, som du (som ejer eller forpagter) har søgt randzonekompensation for i Fællesskema 2014 med andre ord det areal, som er anført i markplanens kolonne 11, Kompensation for randzoner, under henholdsvis høj og lav sats. Bemærk dog, at du har mulighed for at nedskrive arealet i Fællesskemaet i markplanens kolonne 11 og således fjerne arealer fra din ansøgning om nationalt tilskud. Hvis der er randzoner på de arealer, du fjerner fra din ansøgning om nationalt tilskud, skal du skrive dem i kolonne 12 - feltet Ingen (kompensation). Nedskrivning af arealer kræver, at du ændrer Fællesskemaet og indsender det på ny. Se hvordan du gør: Intet tilskud til lavskovsarealer Som nævnt under punkt 3 svarer betingelserne for at modtage nationalt tilskud til randzoner generelt set til de betingelser, der gjaldt for at søge om randzonekompensation via Fællesskema Du kan således modtage tilskud til randzonearealer, der er udnyttede landbrugsarealer. Bemærk i den forbindelse, at du ikke kan modtage tilskud til lavskovsarealer (f.eks. energipil) med kort omdriftstid, der ifølge EU ikke falder under definitionen udnyttede landbrugsarealer. Lavskovsarealer anses for at være skovbevoksede arealer. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke vil modtage tilskud for randzonearealer, der er beliggende på en mark med afgrødekode for lavskov. Du behøver ikke at rette i ansøgningsskemaet på grund af dette, da NaturErhvervstyrelsen automatisk fjerner sådanne arealer fra randzonestøtteberegningen. Hvis selve randzonearealet ikke er et lavskovsareal, skal du dog oplyse herom i ansøgningen under Bemærkninger, så vil NaturErhvervstyrelsen behandle sagen og medtage arealet i randzonestøtteberegningen, hvis betingelserne for støtte i øvrigt er opfyldt. 6

8 Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 1, stk. 2 og stk. 3, 2, nr. 3 og 4, stk. 3 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september Tilskud og støttelofter 6. Tilskud og støttelofter Tilskuddets størrelse svarer til kompensations-satserne. Selvom randzonerne reduceres fra 10 til 9 meter efter 1. august 2014, så udbetales den nationale støtte efter 10 meter. Støttesatserne for randzoner udgør således: 1. lav sats for hele året kr. pr. ha. 2. høj sats for hele året kr. pr. ha. 3. lav sats indtil 1. august kr. pr. ha. 4. høj sats indtil 1. august kr. pr. ha. Den lave sats gives til o arealer der i 2011 var permanente græsarealer under ordningen Enkeltbetaling, o arealer med miljøtilsagn i 2011, eller o arealer, hvor der i 2011 ikke blev søgt om Enkeltbetaling. Den høj sats gives for øvrige arealer under ordningen Enkeltbetaling i 2011, og arealer med juletræer eller pyntegrønt i kort omdrift i Tilskuddets størrelse er afhængig af, hvordan arealet var anmeldt i Fællesskemaet i Når du indtegner din mark i Fællesskemaet, vil systemet fortælle, hvor stor en andel af randzonearealet, der berettiger til henholdsvis høj eller lav sats. Satserne er styret via de anvendte afgrødekoder fra Hvis dit areal i 2011 har haft tilsagn om braklagte randzoner langs vandløb og søer, eller hvis du har et tilsagn om miljøvenlig drift af græs og naturarealer fra 2003, har du mulighed for at søge om den høje sats, hvis du kan dokumentere, at arealet var i omdrift forud for tilsagnet. Hvis din markblok er udvidet siden 2011, så din markblok nu er større end den markblok, som du i 2011 anmeldte, vil den udvidede del af markblokken være berettiget til den lave sats. Med andre ord, kan du udelukkende modtage den høje kompensationssats for arealer, som var anmeldt i 2011 med en afgrøde, som giver adgang til den høje sats. Dog gælder der grænser (støttelofter) for, hvor meget de minimis-støtte den enkelte ansøger (virksomhed) kan modtage. Du vil maksimalt kunne modtage de minimis-støtte svarende til disse støttelofter. Inden for det samlede loft ( euro eller euro) kan der maksimalt ydes euro til den del af virksomheden, som er et primærlandbrug. 7

9 6.1. Støtteloft på euro og euro Med Kommissionens forordning nr. 1408/2013 er beløbet pr. modtager fastsat til højst euro over 3 regnskabsår for bedriften. Herudover kan det samlede tilskud maksimalt udgøre euro inden for en periode på 3 regnskabsår, hvis ansøgers bedrift er en del af en virksomhed, der har modtaget de minimis-støtte efter de minimis-forordningen for fiskerisektoren, der er dog ingen der pt. har modtaget efter denne forordning. Har virksomheden modtaget de minimis-støtte efter andre de minimis-forordninger, kan det samlede tilskud stadig maksimalt udgøre euro. Ifølge de minimis-reglerne kan du over en periode på 3 regnskabsår for bedriften maksimalt modtage euro i støtte, der er givet på baggrund af Kommissionens forordning nr. 1408/2013 (vedr. støtte til produktion af landbrugsprodukter). Inden for dette støtteloft medregnes de minimisstøtte, som du måtte have modtaget andre steder fra, og som er givet efter samme forordning. I forhold til din ansøgning om de minimis-støtte til randzonearealer skal du altså oplyse, om du inden for de seneste 3 regnskabsår har modtaget de minimis-støtte efter Kommissionens forordning nr. 1408/2013. Du kan i eksemplerne nedenfor se, hvad der sker, hvis du kommer over støtteloftet på grund af anden de minimis-støtte eller på grund af, at det ansøgte beløb om de minimis-støtte til randzoner ligger over de euro. Eksempel 1: Ansøger søger om støtte til randzoner for ,20 kr. (4.000 euro). Ansøger har indenfor de sidste tre regnskabsår modtaget ,50 kr. (5.000 euro) fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ansøger har i tilsagnsbrevet/udbetalingsbrevet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fået oplyst, at der er tale om de minimis-støtte efter Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007. Ansøger oplyser dette i ansøgningsskemaet vedr. randzonestøtte. Ansøger fik udbetalt ,25 kr. (2.500 euro) i støtte til randzoner for 2012/2013. Ansøger får udbetalt de ,20 kr. (4000 euro). Eksempel 2: Ansøger søger om støtte til randzoner for kr. (8.000 euro). Ansøger fik kr. (7.500 euro) udbetalt i støtte for 2012/2013. Ansøger får udbetalt kr. (7.500 euro) Støtteloftet på euro Hvis din bedrift er en del af en virksomhed, der har modtaget de minimis-støtte efter andre de minimis-forordninger, kan den samlede de minimis-støtte til virksomheden inden for en periode på 3 regnskabsår maksimalt udgøre euro. Der kan stadig indenfor dette samlede loft maksimalt ydes euro til den del af virksomheden, som er et primærlandbrug. Eksempel: Har du fx en virksomhed, der forarbejder landbrugsvarer, og har modtaget de minimisstøtte efter fx den generelle de minimis-forordning, og virksomheden faktisk eller juridisk kontrollerer en landbrugsbedrift, der søger de minimis-støtte til randzoner, skal støtteloftet efter den generelle de minimis-forordning overholdes, således at der samlet set maksimalt kan ydes

10 euro til virksomheden over en periode på 3 regnskabsår. Inden for dette loft kan der stadig maksimalt ydes euro i de minimis-støtte til landbrugsbedriften i randzonestøtte over en periode på 3 regnskabsår. En virksomhed kan fx kontrollere en landbrugsbedrift, hvis begge enheder ejes af den samme person, eller hvis virksomheden har bestemmende indflydelse på landbrugsbedriften i kraft af bl.a. stemmerettigheder. Hvis du har modtaget de minimis-støtte efter andre forordninger til din virksomhed, skal du også oplyse dette i ansøgningsskemaet. Du skal anføre 1) hvilken ordning støtten er udbetalt efter, 2) fra hvilken myndighed og 3) den anvendte de minimis-forordning. Du kan i Bilag 1 til vejledningen finde eksempler på de minimis-ordninger og forordninger, som du eventuelt kan have modtaget anden de minimis-støtte fra/efter Perioden på 3 regnskabsår Reglen, om at bedriften ikke må modtage mere end / euro over en periode på 3 regnskabsår, skal opgøres i forhold til bedriftens regnskabsår. Da bedrifternes regnskabsår er forskellige, skal du anføre i ansøgningsskemaet, hvilket regnskabsår du anvender. Perioden på 3 regnskabsår omfatter bedriftens indeværende regnskabsår samt de to foregående regnskabsår. Da indeværende regnskabsår fastlægges ud fra udbetalingstidspunktet, der i princippet strækker sig fra december 2014 til juni 2015, skal du oplyse om de minimis-støtte modtaget siden 1. december NaturErhvervstyrelsen vil herefter beregne, om du hermed har overskredet lofterne for de minimis støtte. Se tidslinjen nedenfor, i forbindelse med ansøgningsskemaet, for eksempler på regnskabsår og hvilken støtte, du skal oplyse Sådan identificerer du tidligere modtaget de minimis-støtte Det skal fremgå af tilsagnsbrevet eller udbetalingsbrevet fra den pågældende myndighed, at der er tale om de minimis-støtte. Har du ikke modtaget tilsagnsbreve eller udbetalingsbreve, hvor det har været præciseret, at der er tale om de minimis-støtte, kan du således gå ud fra, at du ikke har fået anden de minimis-støtte. I Bilag 1 til vejledningen kan du se eksempler på de minimis-ordninger, hvorfra du kan have modtaget anden de minimis-støtte Afhold dig ikke fra at søge Du skal ikke afholde dig fra at søge, fordi du allerede mener at have modtaget euro inden for de seneste tre regnskabsår. Perioden på de tre regnskabsår kan nogle gange være lidt vanskelig at opgøre når udbetalingstidspunktet ikke er helt fastlagt. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 8 og 9 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september

11 6.6. Omregningskurs fra euro til kroner I forvaltningen af støtteordningen anvendes en kurs, der fastsættes pr. måned. Du kan her finde månedskursen og omregne fra euro til kroner (se boksen til højre på siden): 7. Hvordan søger du? Du søger om nationalt tilskud til randzoner via et særligt skema, som du skal udfylde og indsende elektronisk via NaturErhvervstyrelsens Tast selv-service. Skemaet vil være tilgængeligt i Tast selvservice fra den 11. september Bemærk at skemaet kun vil være tilgængeligt for de ansøgere, der har søgt kompensation for randzoner i Fællesskemaet Ansøgningen om nationalt tilskud skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 9. oktober Log på Tast selv-service via med NemID eller Medarbejdersignatur. Klik på fanen "Skemaer". Find skemaet Nationalt tilskud (de minimis) under "Skemaer, der ikke er indsendt". Skemaet kan indgives på papir, hvis NaturErhvervstyrelsen har givet dispensation fra kravet om elektronisk indsendelse og udfyldelse af Fællesskemaet Hvis det er tilfældet, skal du henvende dig til NaturErhvervstyrelsen for at få tilsendt et papirskema. Se reglerne, der ligger til grund for kapitel: 4 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september

12 Sådan ser ansøgningsskemaet ud: 11

13 8. Tidslinje med vigtige datoer baseret på et konkret eksempel 12

14 9. Udbetaling og transport NaturErhvervstyrelsen påbegynder udbetalingen af nationalt tilskud til randzoner den 15. december Hovedparten af ansøgerne vil få tilskuddet udbetalt i starten af 2015 og sagsbehandlingen af de sidste forventes inden den 30. juni Tilskuddet vil blive udbetalt til ansøger, uanset at bedriften i mellemtiden skulle være blevet overdraget helt eller delvist. Hvis du gerne vil have, at tilskuddet skal udbetales til en anden, skal du indsende en transporterklæring til NaturErhvervstyrelsen. Har du tidligere indsendt en transporterklæring til NaturErhvervstyrelsen og angivet, at transporten skal omfatte randzonekompensation, behøver du ikke indsende en ny transporterklæring. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 11 og 12 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september Kontrol Den fysiske kontrol af nationalt tilskud til randzoner gennemføres først, når du har indsendt en eventuel ansøgning. Herefter følges de procedurer, der fremgår i kapitel 10 i Vejledning om randzoner og kompensation. For at kunne udbetale nationalt tilskud hurtigst muligt, har NaturErhvervstyrelsen allerede i juli 2014 påbegyndt den administrative kontrol af de minimis-ordningen, dvs. før du reelt har søgt om nationalt tilskud til randzoner. Du kan derfor eventuelt have modtaget høringsbreve i løbet af sommeren om uoverensstemmelser vedr. randzoner i markblokke. Hvis du ikke søger om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) i 2014, vil NaturErhvervstyrelsen lukke din sag efter udløbet af ansøgningsfristen 9. oktober For at kunne modtage tilskud gælder følgende betingelser bl.a. i forbindelse med kontrollen: at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til bedriften i forbindelse med kontrol på stedet, at ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, at ansøger ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, og at ansøger yder den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol på stedet, herunder udleverer eller indsender det materiale, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om i forbindelse med kontrollen. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 3 og 5 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september

15 10.1. Krav om gødningsplanlægning er udgået Som ansøger om nationalt tilskud til randzoner vil du ikke blive sanktioneret for manglende gødningsplanlægning. Du skal dog være opmærksom på, at det ifølge andre ordninger, som du ansøger om, fortsat kan være et krav at udarbejde- og opbevare gødningsplanlægning, og at det eventuelt kan medføre sanktioner ikke at gøre det Bestemmelserne om KO (krydsoverensstemmelse) er udgået Reglerne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og regler om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) er ikke gældende for ansøgere om nationalt tilskud til randzoner. 11. Nedsættelse af støtte Der udbetales udelukkende tilskud til arealer, der opfylder betingelser for nationalt tilskud til randzoner, og NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte tilskuddet, hvis det viser sig at betingelserne ikke er opfyldt. Tilskuddet vil blive nedsat til at omfatte det areal, hvor betingelserne er opfyldt. Der beregnes ikke yderligere procentvise nedsættelser. Eksempel: Ansøger har søgt tilskud til 10 ha randzoner indenfor fristen den 9. oktober Ved arealkontrollen i november 2014 viser det sig, at ansøger udelukkende har udlagt 6,5 ha randzoner. Dermed nedskrives ansøgers randzoneareal til 6,5 ha, og ansøger får udbetalt nationalt tilskud til 6,5 ha randzoner. Bemærk i øvrigt at der, i tilfælde af at der konstateres (eller opmåles) et mindre areal end det ansøgte, ikke gælder en tolerancegrænse (på 0,1 ha) for forskellen mellem det samlede anmeldte areal og det samlede fastslåede areal. I praksis betyder det, at der under ordningen vil blive udbetalt støtte til præcis det areal, som opmåles eller konstateres ved en kontrol, og at der ikke anvendes en tolerance på op til 0,1 ha (hvilket der ellers vanligt anvendes ved de arealbaserede ordninger). Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 8 og 14 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8.september Tilbagebetaling I tilfælde, hvor der er sket udbetaling af tilskud i strid med de nationalt fastsatte bestemmelser i bekendtgørelsen om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt. Tilbagebetalingskravet tillægges renter, hvis fristen for tilbagebetalingen overskrides. I tilfælde, hvor der er sket udbetaling af tilskud i strid med de EU-retlige statsstøtteregler, skal der ske tilbagebetaling i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregler. De EU-retlige 14

16 statsstøtteregler stiller særlige krav om tilbagebetaling, og efter disse regler gælder der et forældelseskrav på 10 år, der løber fra støttens udbetaling. Ved tilbagebetaling i de tilfælde, hvor det konstateres, at de nationale betingelser i bekendtgørelsen ikke er opfyldt, gælder en forældelsesfrist på 3 år. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 14 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til randzoner af 8. september Rådets forordning (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93, som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 734/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel Underretningspligt Som ansøger har du i hele den periode, som du søger om støtte til, pligt til at afgive erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for at modtage de minimis-støtte fortsat er opfyldt. Det gælder såfremt NaturErhvervstyrelsen anmoder om dette. Ligeledes skal du selv som ansøger skriftligt underrette NaturErhvervstyrelsen om forhold, der har betydning for udbetalingen af de minimis-støtte til dig, herunder om beløb modtaget som de minimis-støtte fra andre myndigheder. Det gælder frem til tidspunktet for udbetalingen af støtten. Underretningen skal også ske, efter at ansøgningen om de minimis-støtte til randzoner er modtaget i NaturErhvervstyrelsen. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 13 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til randzoner af 8. september Klagemuligheder Hvis du mener, at NaturErhvervstyrelsen har truffet en afgørelse på et ufuldstændigt grundlag, og du eksempelvis har nye supplerende oplysninger til din sag, bør du snarest muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen herom og anmode om en fornyet behandling af din sag. Hvis du er uenig i NaturErhvervstyrelsen afgørelse, kan du påklage afgørelsen til Fødevareministeriets Klagecenter. Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører. Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. Du bedes sende klagen til: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V. 15

17 NaturErhvervstyrelsen oversender herefter klagesagen med bemærkninger til Fødevareministeriets Klagecenter. Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at NaturErhvervstyrelsens afgørelse er gældende, indtil den eventuelt ændres. Tilbagebetalingskrav kræves forrentet fra betalingsfristens udløb. Det betyder, at der i sager, hvor NaturErhvervstyrelsen har fremsat krav om tilbagebetaling, påløber renter til kravet i sagsbehandlingstiden. 15. Retsgrundlag Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Aktstykke nr. 145, tiltrådt af Finansudvalget den 4. september 2014, om nationalt tilskud til etablering af obligatoriske randzoner. Aktstykke nr. 120, tiltrådt af Finansudvalget den 20. juni 2013, om nationalt tilskud til etablering af obligatoriske randzoner. Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EFtraktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter. Kommissionens meddelelse - Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Rådets forordning (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93, som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 734/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93. Artikel 45, stk. 2, i Rådet forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni Adresser og telefonnumre til NaturErhvervstyrelsen Randzoneloven og kompensation for randzoner administreres af: Center for Landbrug Nyropsgade København V Tlf.:

18

19 Bilag 1. Eksempler på de minimis-ordninger Bemærk, at listen ikke er udtømmende. Bemærk desuden, at udbetalinger efter nogle af de nedenstående ordninger både kan ske / kan være sket som de minimis og som anden støtte. Det er således kun, hvis det i sin tid fremgik af dit tilsagnsbrev eller udbetalingsbrev, at der var tale om en de minimis-ordning, at du skal anføre støtten i ansøgningsskemaet. Tilsvarende skal du medregne eventuel støtte, der er anført som de minimis-støtte, selv om den pågældende ordning ikke fremgår af nedenstående oversigt. Erhvervs- og Vækstministeriet Vækstfonden Regionalfonden Socialfonden Myndighed Ordning/Tilskud De minimis-forordning Beskæftigelsesministeriet Voksenlærlingeordning Forordning nr. 1998/2006** Puljen til fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet Forordning nr. 1998/2006** Fødevareministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Forsøgsordningen om oprettelse af seniorjob i private virksomheder Vækstkaution (Garanti-tilsagn) Kom-igang-Lån Tilsagn til projekter under Regionalfonden eller Socialfonden Nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren Støtte til netværksaktiviteter Støtte til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer National støtte til randzoner Tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Tilskud til etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne under de lokale aktionsgrupper (LAG) Tilskud til nye arbejdspladser i landdistrikterne under de lokale aktionsgrupper (LAG) Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1535/2007* Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1535/2007* Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1535/2007* Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1535/2007* Forordning nr. 1535/2007* De minimis-forordninger, der ligger til grund for ordningerne i oversigten: *Kommissionens forordning nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF- traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter. ** Kommissionens forordning nr. 1998/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte (den generelle forordning). 18

20 Andre de minimis-forordninger, der kan være af relevans for, om du har modtaget anden de minimis-støtte: Kommissionens forordning nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren. (der er pt. ingen støtteordninger efter denne forordning). Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om støtte til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 19

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Vejledning om randzonelovens bestemmelser. 31. august 2012

Vejledning om randzonelovens bestemmelser. 31. august 2012 Vejledning om randzonelovens bestemmelser 31. august 2012 Kolofon Vejledning om randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i august 2014 Bidragyder(e): Center for

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Januar 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Ivan Mandrup

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 165, endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. Den 11. april 2011 Folketingets Miljø-

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om randzoner og kompensation. April 2013

Vejledning om randzoner og kompensation. April 2013 Vejledning om randzoner og kompensation April 2013 Kolofon Vejledning om randzoner og kompensation. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i januar 2013 Bidragyder(e): Center for Arealtilskud

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014 Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen Disposition 1. EU s arealbaserede støtteordninger 2. LPIS det vi får og det vi har 3. Data der anvendes af NAER og vores ansøgere 4. Hvor finder I data 5. Fremtiden

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2018

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2018 Vejledning om målrettede efterafgrøder 2018 December 2017 Vejledning om målrettede efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Ivan Mandrup Kjær Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere