Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014"

Transkript

1 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

2 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i september 2014 Bidragyder(e): Center for Landbrug Fotograf(er): NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) 1. Velkommen Baggrund og formål Støttebetingelser - se generelt Vejledning om randzoner og kompensation Hvem kan modtage tilskud? Ttilskud til kriseramte virksomheder Hvilke arealer kan modtage tilskud? Intet tilskud til lavskovsarealer Tilskud og støttelofter Støtteloftet på og euro Støtteloftet på euro Perioden på 3 regnskabsår Sådan identificerer du tidligere modtaget de minimis-støtte Afhold dig ikke fra at søge Omregningskurs fra euro til kroner Hvordan søger du? Tidslinjer med vigtige datoer baseret på to konkrete eksempler Udbetaling og transport Kontrol Krav om gødningsplanlægning er udgået Bestemmelserne om KO (krydsoverensstemmelse) er udgået Nedsættelse af støtte Tilbagebetaling Underretningspligt Klagemuligheder Retsgrundlag Adresser og telefonnumre til NaturErhvervstyrelsen Bilag 1. Eksempler på de minimis-ordninger

4 1. Velkommen I denne vejledning kan du finde information om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) og om, hvordan du søger tilskuddet. Vejledningen bygger på Bekendtgørelse nr. 978 om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september Vejledningen er et supplement til Vejledning om randzoner og kompensation 2013, og vi anbefaler derfor, at du har Vejledning om randzoner og kompensation ved hånden, når du læser vejledningen her. Hvis der sker væsentlige ændringer i forvaltningen af randzoneloven eller ordningen om national støtte til randzoner, bliver det annonceret i NaturErhvervstyrelsens nyhedsbreve og på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Du vil løbende blive holdt ajour med ændringer, hvis du abonnerer på nyhedsbrevene. Du kan skrive dig op som abonnent via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (http://naturerhverv.dk). 2. Baggrund og formål Loven om randzoner trådte i kraft den 1. september 2012 og fastlægger, at der i landzonen skal udlægges randzoner langs søer større end 100 m2 og åbne vandløb. Ved lov nr. 726 af 25. juni 2014 ændres randzoneloven, så der alene skal være randzoner langs vandløb og søer, der er udpeget eller beskyttet efter nærmere opregnet sektorlovgivning. Lovændringen træder i kraft 1. august For randzoner langs vandløb og søer, hvor pligten efter randzoneloven bortfalder den 1. august 2014, kan der kun kan opnås støtte til de første 7 måneder af Randzoner er op til 10 meter brede zoner (9 meter efter 1. august 2014), og i randzonerne er det ikke tilladt at gødske, sprøjte eller dyrke jorden (dog vedvarende græs). Hovedformålet med randzonerne er at mindske udvaskningen af kvælstof, pesticider og fosfor. De statslige vandplaner blev i december 2012 erklæret ugyldige, og planerne forventes dog at blive godkendt endeligt ultimo Da vandplanerne vedtages sent på året, betyder det, at der ikke kan udbetales randzonekompensation med EU-medfinansiering for perioden De minimis-støtteordningen bygger på de regler, der fremgår i Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimisstøtte til produktion af landbrugsprodukter. Tilskud vil blive ydet som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren. Forordningen trådte i kraft den 1. januar Bestemmelsen om at tilskud ikke ydes til kriseramte virksomheder udgår Det følger af forordningen, at der særskilt skal ansøges om de minimis-støtte. Ansøgningsrunden gennemføres fra den 11. september til den 9. oktober

5 3. Støttebetingelser - se generelt Vejledning om randzoner og kompensation Lovpligtige randzoner og randzoner på kompensationskortet For at du kan modtage kompensation for randzonen, skal din randzone være lovpligtig efter randzoneloven. Har du fejlagtigt udlagt en randzone på et areal, hvor der ifølge randzoneloven ikke skal være randzone, kan du ikke modtage kompensation for randzonen. Bemærk at en randzone kan være fejlagtigt udlagt selv om den fremgår af NaturErhvervstyrelsens kompensationskort (se afsnit nedenfor). Du kan finde information om, hvor du har pligt til at udlægge randzoner og hvilke arealer der er undtaget fra lovens bestemmelser i Vejledning om randzoner og kompensation Find vejledningen her: Kompensationskortene NaturErhvervstyrelsen har to kort til administration af kompensationen. Kompensationskortet, der er gældende frem til 1. august 2014 og randzonearealkortet, der gælder fra 1. august 2014 og fremefter. Kompensationskortet bygger på vandløb, der er vandførende hovedparten af året, og søer over 100 kvadratmeter, mens randzonearealkortet er bestemt af de vandløb og søer, der er omfattet af vandløbslovens 9 eller 69, stk. 1, naturbeskyttelsesloven 3 eller vandplanerne. Hvis man skal have støtte hele året til en randzone skal randzonen være på begge kort. Hvis randzonen kun er på kortet gældende indtil 1. august 2014 får man kun støtte for de syv første måneder. Du kan se kompensationskortet på NaturErhvervstyrelsens Internet Markkort (IMK). Randzonearealkortet vil kunne ses på Bemærk at randzonerne på kortet er op til 10 meter og der ydes national støtte efter dette, selvom der højst skal udlægges 9 meter efter 1. august Kortene er vejledende og kan vise dig, hvor der efter al sandsynlighed skal være randzoner på din bedrift. Det er dog virkeligheden, der gælder, og ikke kortet, og du har pligt til at gennemgå kortmaterialet og med dit indgående kendskab til dine egne vandløb og søer se, om de indtegnede randzoner på kortet er korrekte. Nogle randzoner fremgår ikke af kompensationskortet, selv der er pligt til at udlægge disse efter randzoneloven, mens andre arealer på kortet kan fremstå som randzoner, selv om de i virkeligheden ikke ligger op af vandløb eller søer, der udløser krav om udlægning af randzoner efter randzoneloven. Det kan fx dreje sig om en tør grøft eller en skelgrøft, der ikke skal have randzoner, eller en midlertidig oversvømmelse, som på kortet fejlagtigt fremstår som en sø. Hvis en randzone ikke er vist på kompensationskortet kan nationalt tilskud ikke opnås, men randzonen skal udlægges i marken alligevel. Du kan ikke modtage nationalt tilskud til randzoner, der kun optræder på randzonearealkortet, der er gældende fra 1. august

6 Minimumsareal for at søge randzonekompensation er 100 kvadratmeter. Det er ikke nødvendigt, at hele randzonen fremgår præcist af kompensationskortet for at du kan søge om kompensation. For at du kan søge om nationalt tilskud, skal kompensationskortet den 1. februar 2014 indeholde et overlap på over 0,01 ha mellem marken og et randzoneareal med samme tilskudssats. Læs mere om det på side i Vejledning til Fællesskema Hvornår kan du ændre kompensationskortet? Det er ikke længere muligt at anmode om ændring af kortet i forbindelse med Nationalt tilskud til randzoner ansøgningsrunde Ændringer til randzonearealkortet, der gælder fra 1. august 2014 skal rettes til kommunerne, hvis et vandløb mangler eller fejlagtigt er medtaget på kortet. Ved fejl i placeringen af randzonen rettes henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Betingelserne for at modtage nationalt tilskud til randzoner svarer generelt set til de betingelser, der gjaldt for at søge om randzonekompensation via Fællesskemaet 2014, og som er beskrevet i Vejledning om randzoner og kompensation fra januar I nogle få, men væsentlige tilfælde adskiller betingelserne sig, og disse tilfælde er beskrevet i vejledningen her. I alle andre tilfælde skal du gå ud fra, at betingelserne beskrevet i Vejledning om randzoner og kompensation er gældende. Find vejledningen her: 4. Hvem kan modtage tilskud? Virksomheder kan søge nationalt tilskud til randzoner. Både enkeltpersoner og selskaber, som fx I/S, A/S, ApS og a.m.b.a., anses for at være virksomheder og kan derfor søge nationalt tilskud til randzoner. En bedrift (virksomhed) omfatter alle produktionsenheder, som drives under samme CVR-nummer 1. Der kan udelukkende gives tilskud til ansøgere (ejere eller forpagtere), der har søgt om kompensation for randzoner i medfør af bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Det vil sige, at du som landbruger skal have søgt om kompensation for randzoner i Fællesskemaet 2014 for at kunne modtage nationalt tilskud til randzoner. Hvis der er sket overdragelse til en anden landmand efter indsendelsen af Fællesskema 2014, er det den tidligere ejer eller forpagter, der er berettiget til at modtage tilskud. Det er således også den tidligere ejer eller forpagter, der er ansvarlig for at opfylde støttebetingelserne samt udfylde og indsende ansøgningsskemaet om nationalt tilskud. Der er dog mulighed for at give transport i tilskuddet eller dele heraf. Læs mere om transport i kapitel 9. 1 I særlige tilfælde kan enheder, der drives under forskelligt CVR-nummer dog udgøre én og samme virksomhed. Ifølge EU-domstolens praksis skal alle enheder, som faktisk eller juridisk kontrolleres af samme enhed, betragtes som en del af én samlet virksomhed. 5

7 4.1. Tilskud til kriseramte virksomheder Det er i modsætning til 2013 muligt, at give kriseramte virksomheder de minimis støtte for Hvilke arealer kan modtage tilskud? Formålet med ordningen er at yde tilskud for randzonearealer, der ved lovens ikrafttræden var udnyttede landbrugsarealer. I praksis betyder det, at du kan søge om kompensation til følgende to typer arealer: Randzoner, der lever op til betingelserne for støtte i ordningen Enkeltbetaling. Randzoner, der er tilplantet med juletræer i kort omdrift eller pyntegrønt i kort omdrift ved ansøgningsfristens udløb, og som er uden fredskovspligt. Du kan udelukkende modtage nationalt tilskud til de arealer, som du (som ejer eller forpagter) har søgt randzonekompensation for i Fællesskema 2014 med andre ord det areal, som er anført i markplanens kolonne 11, Kompensation for randzoner, under henholdsvis høj og lav sats. Bemærk dog, at du har mulighed for at nedskrive arealet i Fællesskemaet i markplanens kolonne 11 og således fjerne arealer fra din ansøgning om nationalt tilskud. Hvis der er randzoner på de arealer, du fjerner fra din ansøgning om nationalt tilskud, skal du skrive dem i kolonne 12 - feltet Ingen (kompensation). Nedskrivning af arealer kræver, at du ændrer Fællesskemaet og indsender det på ny. Se hvordan du gør: Intet tilskud til lavskovsarealer Som nævnt under punkt 3 svarer betingelserne for at modtage nationalt tilskud til randzoner generelt set til de betingelser, der gjaldt for at søge om randzonekompensation via Fællesskema Du kan således modtage tilskud til randzonearealer, der er udnyttede landbrugsarealer. Bemærk i den forbindelse, at du ikke kan modtage tilskud til lavskovsarealer (f.eks. energipil) med kort omdriftstid, der ifølge EU ikke falder under definitionen udnyttede landbrugsarealer. Lavskovsarealer anses for at være skovbevoksede arealer. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke vil modtage tilskud for randzonearealer, der er beliggende på en mark med afgrødekode for lavskov. Du behøver ikke at rette i ansøgningsskemaet på grund af dette, da NaturErhvervstyrelsen automatisk fjerner sådanne arealer fra randzonestøtteberegningen. Hvis selve randzonearealet ikke er et lavskovsareal, skal du dog oplyse herom i ansøgningen under Bemærkninger, så vil NaturErhvervstyrelsen behandle sagen og medtage arealet i randzonestøtteberegningen, hvis betingelserne for støtte i øvrigt er opfyldt. 6

8 Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 1, stk. 2 og stk. 3, 2, nr. 3 og 4, stk. 3 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september Tilskud og støttelofter 6. Tilskud og støttelofter Tilskuddets størrelse svarer til kompensations-satserne. Selvom randzonerne reduceres fra 10 til 9 meter efter 1. august 2014, så udbetales den nationale støtte efter 10 meter. Støttesatserne for randzoner udgør således: 1. lav sats for hele året kr. pr. ha. 2. høj sats for hele året kr. pr. ha. 3. lav sats indtil 1. august kr. pr. ha. 4. høj sats indtil 1. august kr. pr. ha. Den lave sats gives til o arealer der i 2011 var permanente græsarealer under ordningen Enkeltbetaling, o arealer med miljøtilsagn i 2011, eller o arealer, hvor der i 2011 ikke blev søgt om Enkeltbetaling. Den høj sats gives for øvrige arealer under ordningen Enkeltbetaling i 2011, og arealer med juletræer eller pyntegrønt i kort omdrift i Tilskuddets størrelse er afhængig af, hvordan arealet var anmeldt i Fællesskemaet i Når du indtegner din mark i Fællesskemaet, vil systemet fortælle, hvor stor en andel af randzonearealet, der berettiger til henholdsvis høj eller lav sats. Satserne er styret via de anvendte afgrødekoder fra Hvis dit areal i 2011 har haft tilsagn om braklagte randzoner langs vandløb og søer, eller hvis du har et tilsagn om miljøvenlig drift af græs og naturarealer fra 2003, har du mulighed for at søge om den høje sats, hvis du kan dokumentere, at arealet var i omdrift forud for tilsagnet. Hvis din markblok er udvidet siden 2011, så din markblok nu er større end den markblok, som du i 2011 anmeldte, vil den udvidede del af markblokken være berettiget til den lave sats. Med andre ord, kan du udelukkende modtage den høje kompensationssats for arealer, som var anmeldt i 2011 med en afgrøde, som giver adgang til den høje sats. Dog gælder der grænser (støttelofter) for, hvor meget de minimis-støtte den enkelte ansøger (virksomhed) kan modtage. Du vil maksimalt kunne modtage de minimis-støtte svarende til disse støttelofter. Inden for det samlede loft ( euro eller euro) kan der maksimalt ydes euro til den del af virksomheden, som er et primærlandbrug. 7

9 6.1. Støtteloft på euro og euro Med Kommissionens forordning nr. 1408/2013 er beløbet pr. modtager fastsat til højst euro over 3 regnskabsår for bedriften. Herudover kan det samlede tilskud maksimalt udgøre euro inden for en periode på 3 regnskabsår, hvis ansøgers bedrift er en del af en virksomhed, der har modtaget de minimis-støtte efter de minimis-forordningen for fiskerisektoren, der er dog ingen der pt. har modtaget efter denne forordning. Har virksomheden modtaget de minimis-støtte efter andre de minimis-forordninger, kan det samlede tilskud stadig maksimalt udgøre euro. Ifølge de minimis-reglerne kan du over en periode på 3 regnskabsår for bedriften maksimalt modtage euro i støtte, der er givet på baggrund af Kommissionens forordning nr. 1408/2013 (vedr. støtte til produktion af landbrugsprodukter). Inden for dette støtteloft medregnes de minimisstøtte, som du måtte have modtaget andre steder fra, og som er givet efter samme forordning. I forhold til din ansøgning om de minimis-støtte til randzonearealer skal du altså oplyse, om du inden for de seneste 3 regnskabsår har modtaget de minimis-støtte efter Kommissionens forordning nr. 1408/2013. Du kan i eksemplerne nedenfor se, hvad der sker, hvis du kommer over støtteloftet på grund af anden de minimis-støtte eller på grund af, at det ansøgte beløb om de minimis-støtte til randzoner ligger over de euro. Eksempel 1: Ansøger søger om støtte til randzoner for ,20 kr. (4.000 euro). Ansøger har indenfor de sidste tre regnskabsår modtaget ,50 kr. (5.000 euro) fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ansøger har i tilsagnsbrevet/udbetalingsbrevet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fået oplyst, at der er tale om de minimis-støtte efter Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007. Ansøger oplyser dette i ansøgningsskemaet vedr. randzonestøtte. Ansøger fik udbetalt ,25 kr. (2.500 euro) i støtte til randzoner for 2012/2013. Ansøger får udbetalt de ,20 kr. (4000 euro). Eksempel 2: Ansøger søger om støtte til randzoner for kr. (8.000 euro). Ansøger fik kr. (7.500 euro) udbetalt i støtte for 2012/2013. Ansøger får udbetalt kr. (7.500 euro) Støtteloftet på euro Hvis din bedrift er en del af en virksomhed, der har modtaget de minimis-støtte efter andre de minimis-forordninger, kan den samlede de minimis-støtte til virksomheden inden for en periode på 3 regnskabsår maksimalt udgøre euro. Der kan stadig indenfor dette samlede loft maksimalt ydes euro til den del af virksomheden, som er et primærlandbrug. Eksempel: Har du fx en virksomhed, der forarbejder landbrugsvarer, og har modtaget de minimisstøtte efter fx den generelle de minimis-forordning, og virksomheden faktisk eller juridisk kontrollerer en landbrugsbedrift, der søger de minimis-støtte til randzoner, skal støtteloftet efter den generelle de minimis-forordning overholdes, således at der samlet set maksimalt kan ydes

10 euro til virksomheden over en periode på 3 regnskabsår. Inden for dette loft kan der stadig maksimalt ydes euro i de minimis-støtte til landbrugsbedriften i randzonestøtte over en periode på 3 regnskabsår. En virksomhed kan fx kontrollere en landbrugsbedrift, hvis begge enheder ejes af den samme person, eller hvis virksomheden har bestemmende indflydelse på landbrugsbedriften i kraft af bl.a. stemmerettigheder. Hvis du har modtaget de minimis-støtte efter andre forordninger til din virksomhed, skal du også oplyse dette i ansøgningsskemaet. Du skal anføre 1) hvilken ordning støtten er udbetalt efter, 2) fra hvilken myndighed og 3) den anvendte de minimis-forordning. Du kan i Bilag 1 til vejledningen finde eksempler på de minimis-ordninger og forordninger, som du eventuelt kan have modtaget anden de minimis-støtte fra/efter Perioden på 3 regnskabsår Reglen, om at bedriften ikke må modtage mere end / euro over en periode på 3 regnskabsår, skal opgøres i forhold til bedriftens regnskabsår. Da bedrifternes regnskabsår er forskellige, skal du anføre i ansøgningsskemaet, hvilket regnskabsår du anvender. Perioden på 3 regnskabsår omfatter bedriftens indeværende regnskabsår samt de to foregående regnskabsår. Da indeværende regnskabsår fastlægges ud fra udbetalingstidspunktet, der i princippet strækker sig fra december 2014 til juni 2015, skal du oplyse om de minimis-støtte modtaget siden 1. december NaturErhvervstyrelsen vil herefter beregne, om du hermed har overskredet lofterne for de minimis støtte. Se tidslinjen nedenfor, i forbindelse med ansøgningsskemaet, for eksempler på regnskabsår og hvilken støtte, du skal oplyse Sådan identificerer du tidligere modtaget de minimis-støtte Det skal fremgå af tilsagnsbrevet eller udbetalingsbrevet fra den pågældende myndighed, at der er tale om de minimis-støtte. Har du ikke modtaget tilsagnsbreve eller udbetalingsbreve, hvor det har været præciseret, at der er tale om de minimis-støtte, kan du således gå ud fra, at du ikke har fået anden de minimis-støtte. I Bilag 1 til vejledningen kan du se eksempler på de minimis-ordninger, hvorfra du kan have modtaget anden de minimis-støtte Afhold dig ikke fra at søge Du skal ikke afholde dig fra at søge, fordi du allerede mener at have modtaget euro inden for de seneste tre regnskabsår. Perioden på de tre regnskabsår kan nogle gange være lidt vanskelig at opgøre når udbetalingstidspunktet ikke er helt fastlagt. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 8 og 9 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september

11 6.6. Omregningskurs fra euro til kroner I forvaltningen af støtteordningen anvendes en kurs, der fastsættes pr. måned. Du kan her finde månedskursen og omregne fra euro til kroner (se boksen til højre på siden): 7. Hvordan søger du? Du søger om nationalt tilskud til randzoner via et særligt skema, som du skal udfylde og indsende elektronisk via NaturErhvervstyrelsens Tast selv-service. Skemaet vil være tilgængeligt i Tast selvservice fra den 11. september Bemærk at skemaet kun vil være tilgængeligt for de ansøgere, der har søgt kompensation for randzoner i Fællesskemaet Ansøgningen om nationalt tilskud skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 9. oktober Log på Tast selv-service via med NemID eller Medarbejdersignatur. Klik på fanen "Skemaer". Find skemaet Nationalt tilskud (de minimis) under "Skemaer, der ikke er indsendt". Skemaet kan indgives på papir, hvis NaturErhvervstyrelsen har givet dispensation fra kravet om elektronisk indsendelse og udfyldelse af Fællesskemaet Hvis det er tilfældet, skal du henvende dig til NaturErhvervstyrelsen for at få tilsendt et papirskema. Se reglerne, der ligger til grund for kapitel: 4 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september

12 Sådan ser ansøgningsskemaet ud: 11

13 8. Tidslinje med vigtige datoer baseret på et konkret eksempel 12

14 9. Udbetaling og transport NaturErhvervstyrelsen påbegynder udbetalingen af nationalt tilskud til randzoner den 15. december Hovedparten af ansøgerne vil få tilskuddet udbetalt i starten af 2015 og sagsbehandlingen af de sidste forventes inden den 30. juni Tilskuddet vil blive udbetalt til ansøger, uanset at bedriften i mellemtiden skulle være blevet overdraget helt eller delvist. Hvis du gerne vil have, at tilskuddet skal udbetales til en anden, skal du indsende en transporterklæring til NaturErhvervstyrelsen. Har du tidligere indsendt en transporterklæring til NaturErhvervstyrelsen og angivet, at transporten skal omfatte randzonekompensation, behøver du ikke indsende en ny transporterklæring. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 11 og 12 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september Kontrol Den fysiske kontrol af nationalt tilskud til randzoner gennemføres først, når du har indsendt en eventuel ansøgning. Herefter følges de procedurer, der fremgår i kapitel 10 i Vejledning om randzoner og kompensation. For at kunne udbetale nationalt tilskud hurtigst muligt, har NaturErhvervstyrelsen allerede i juli 2014 påbegyndt den administrative kontrol af de minimis-ordningen, dvs. før du reelt har søgt om nationalt tilskud til randzoner. Du kan derfor eventuelt have modtaget høringsbreve i løbet af sommeren om uoverensstemmelser vedr. randzoner i markblokke. Hvis du ikke søger om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) i 2014, vil NaturErhvervstyrelsen lukke din sag efter udløbet af ansøgningsfristen 9. oktober For at kunne modtage tilskud gælder følgende betingelser bl.a. i forbindelse med kontrollen: at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til bedriften i forbindelse med kontrol på stedet, at ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, at ansøger ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, og at ansøger yder den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol på stedet, herunder udleverer eller indsender det materiale, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om i forbindelse med kontrollen. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 3 og 5 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september

15 10.1. Krav om gødningsplanlægning er udgået Som ansøger om nationalt tilskud til randzoner vil du ikke blive sanktioneret for manglende gødningsplanlægning. Du skal dog være opmærksom på, at det ifølge andre ordninger, som du ansøger om, fortsat kan være et krav at udarbejde- og opbevare gødningsplanlægning, og at det eventuelt kan medføre sanktioner ikke at gøre det Bestemmelserne om KO (krydsoverensstemmelse) er udgået Reglerne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og regler om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) er ikke gældende for ansøgere om nationalt tilskud til randzoner. 11. Nedsættelse af støtte Der udbetales udelukkende tilskud til arealer, der opfylder betingelser for nationalt tilskud til randzoner, og NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte tilskuddet, hvis det viser sig at betingelserne ikke er opfyldt. Tilskuddet vil blive nedsat til at omfatte det areal, hvor betingelserne er opfyldt. Der beregnes ikke yderligere procentvise nedsættelser. Eksempel: Ansøger har søgt tilskud til 10 ha randzoner indenfor fristen den 9. oktober Ved arealkontrollen i november 2014 viser det sig, at ansøger udelukkende har udlagt 6,5 ha randzoner. Dermed nedskrives ansøgers randzoneareal til 6,5 ha, og ansøger får udbetalt nationalt tilskud til 6,5 ha randzoner. Bemærk i øvrigt at der, i tilfælde af at der konstateres (eller opmåles) et mindre areal end det ansøgte, ikke gælder en tolerancegrænse (på 0,1 ha) for forskellen mellem det samlede anmeldte areal og det samlede fastslåede areal. I praksis betyder det, at der under ordningen vil blive udbetalt støtte til præcis det areal, som opmåles eller konstateres ved en kontrol, og at der ikke anvendes en tolerance på op til 0,1 ha (hvilket der ellers vanligt anvendes ved de arealbaserede ordninger). Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 8 og 14 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8.september Tilbagebetaling I tilfælde, hvor der er sket udbetaling af tilskud i strid med de nationalt fastsatte bestemmelser i bekendtgørelsen om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt. Tilbagebetalingskravet tillægges renter, hvis fristen for tilbagebetalingen overskrides. I tilfælde, hvor der er sket udbetaling af tilskud i strid med de EU-retlige statsstøtteregler, skal der ske tilbagebetaling i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregler. De EU-retlige 14

16 statsstøtteregler stiller særlige krav om tilbagebetaling, og efter disse regler gælder der et forældelseskrav på 10 år, der løber fra støttens udbetaling. Ved tilbagebetaling i de tilfælde, hvor det konstateres, at de nationale betingelser i bekendtgørelsen ikke er opfyldt, gælder en forældelsesfrist på 3 år. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 14 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til randzoner af 8. september Rådets forordning (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93, som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 734/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel Underretningspligt Som ansøger har du i hele den periode, som du søger om støtte til, pligt til at afgive erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for at modtage de minimis-støtte fortsat er opfyldt. Det gælder såfremt NaturErhvervstyrelsen anmoder om dette. Ligeledes skal du selv som ansøger skriftligt underrette NaturErhvervstyrelsen om forhold, der har betydning for udbetalingen af de minimis-støtte til dig, herunder om beløb modtaget som de minimis-støtte fra andre myndigheder. Det gælder frem til tidspunktet for udbetalingen af støtten. Underretningen skal også ske, efter at ansøgningen om de minimis-støtte til randzoner er modtaget i NaturErhvervstyrelsen. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 13 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til randzoner af 8. september Klagemuligheder Hvis du mener, at NaturErhvervstyrelsen har truffet en afgørelse på et ufuldstændigt grundlag, og du eksempelvis har nye supplerende oplysninger til din sag, bør du snarest muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen herom og anmode om en fornyet behandling af din sag. Hvis du er uenig i NaturErhvervstyrelsen afgørelse, kan du påklage afgørelsen til Fødevareministeriets Klagecenter. Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører. Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. Du bedes sende klagen til: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V. 15

17 NaturErhvervstyrelsen oversender herefter klagesagen med bemærkninger til Fødevareministeriets Klagecenter. Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at NaturErhvervstyrelsens afgørelse er gældende, indtil den eventuelt ændres. Tilbagebetalingskrav kræves forrentet fra betalingsfristens udløb. Det betyder, at der i sager, hvor NaturErhvervstyrelsen har fremsat krav om tilbagebetaling, påløber renter til kravet i sagsbehandlingstiden. 15. Retsgrundlag Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 8. september Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Aktstykke nr. 145, tiltrådt af Finansudvalget den 4. september 2014, om nationalt tilskud til etablering af obligatoriske randzoner. Aktstykke nr. 120, tiltrådt af Finansudvalget den 20. juni 2013, om nationalt tilskud til etablering af obligatoriske randzoner. Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EFtraktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter. Kommissionens meddelelse - Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Rådets forordning (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93, som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 734/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93. Artikel 45, stk. 2, i Rådet forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni Adresser og telefonnumre til NaturErhvervstyrelsen Randzoneloven og kompensation for randzoner administreres af: Center for Landbrug Nyropsgade København V Tlf.:

18

19 Bilag 1. Eksempler på de minimis-ordninger Bemærk, at listen ikke er udtømmende. Bemærk desuden, at udbetalinger efter nogle af de nedenstående ordninger både kan ske / kan være sket som de minimis og som anden støtte. Det er således kun, hvis det i sin tid fremgik af dit tilsagnsbrev eller udbetalingsbrev, at der var tale om en de minimis-ordning, at du skal anføre støtten i ansøgningsskemaet. Tilsvarende skal du medregne eventuel støtte, der er anført som de minimis-støtte, selv om den pågældende ordning ikke fremgår af nedenstående oversigt. Erhvervs- og Vækstministeriet Vækstfonden Regionalfonden Socialfonden Myndighed Ordning/Tilskud De minimis-forordning Beskæftigelsesministeriet Voksenlærlingeordning Forordning nr. 1998/2006** Puljen til fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet Forordning nr. 1998/2006** Fødevareministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Forsøgsordningen om oprettelse af seniorjob i private virksomheder Vækstkaution (Garanti-tilsagn) Kom-igang-Lån Tilsagn til projekter under Regionalfonden eller Socialfonden Nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren Støtte til netværksaktiviteter Støtte til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer National støtte til randzoner Tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Tilskud til etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne under de lokale aktionsgrupper (LAG) Tilskud til nye arbejdspladser i landdistrikterne under de lokale aktionsgrupper (LAG) Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1535/2007* Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1535/2007* Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1535/2007* Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1535/2007* Forordning nr. 1535/2007* De minimis-forordninger, der ligger til grund for ordningerne i oversigten: *Kommissionens forordning nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF- traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter. ** Kommissionens forordning nr. 1998/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte (den generelle forordning). 18

20 Andre de minimis-forordninger, der kan være af relevans for, om du har modtaget anden de minimis-støtte: Kommissionens forordning nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren. (der er pt. ingen støtteordninger efter denne forordning). Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om støtte til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 19

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Husk i forhold til myndigheder

Husk i forhold til myndigheder FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Fjerkræ Bliv klog på fjerkræ Husk i forhold til myndigheder Muk hos heste Udbringningsperioden for

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Udkast Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri September

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Journal 50604-0052 Trafikstyrelsen Regnskabsinstruks for udformning af særligt

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere