Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 28. november Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 28. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 28. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Frede Jensen 28. november 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Behandling af klage(r) over Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalget 2013 i Tønder Kommune 4 2 Samlet kvartalsregnskab pr. 30. september 2013 for Tønder Kommune 5 3 Budget Takstblad 7 4 Ansøgning om kommunegaranti til solvarmeanlæg fra Løgumkloster Fjernvarme 9 5 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af ventilion på Løgumkloster Distriktsskole 11 6 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne 12 7 Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til skimmelrenovering på Leos Plejecenter 13 8 Ligestillingsredegørelsen Budgetudkast 2014 for Tønder Kommunes Jordkøbsnævn Opfølgning på udbud Forslag til vedtægtsændring for Tønder Landditriktsudvalg Vedtægtsændring for Fonden Hjemsted Oldtidspark november

3 Refer 13 Ændring af fundsen for Nicolay Andreas Nissens Leg Ansøgning om fritagelse for dispositionsfondens dækning af afdelingers udgifter til tab som følge af lejeledighed Høringssvar Vandplan Vidå-Kruså og 10.1 Vadehavet Evaluering af Helhedsløsningen Forlængelse af lejekontrakt for Det gamle Uldspinderi i Skærbæk Plan for dimensionering af beredskabet Beredskabsplan Sundhedsberedskabsplan Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob 35 Lukkede dagsordenspunkter 22 Salg af areal Lakolk Butikscenter november

4 Refer 1. Behandling af klage(r) over Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalget 2013 i Tønder Kommune A I forbindelse med gennemførelsen af Kommunal- og Regionsvalget 2013 i Tønder Kommune, er der på tidspunktet for udfærdigelsen af dagsordenen modtaget 1 klage. Klagen er varslet telefonisk den 22. november 2013, og klager har ikke på tidspunktet for dagsordenens udsendelse indsendt skriftlig klage, hvorfor denne eftersendes ved modtagelsen sammen med administrionens indstilling. Fristen for indgivelse af klage over valget udløber tirsdag den 26. november Såfremt der inden klagefristens udløb indgår yderligere klager vil disse ligeledes blive eftersendt. Lovgrundlag 93 og 94 i lovbekendtgørelse nr februar 2013 af lov om kommunale og regionale valg. Økonomi Ingen. Direktøren for Centralforvaltning, Teknik og Miljø indstiller, Kommunalbestyrelsen behandler indkomne klager i henhold til administrionens indstilling, og Kommunalbestyrelsen i øvrigt tager valgresultet til efterretning. Kommunalbestyrelsen tager valgresultet til efterretning, idet der ikke inden klagefristens udløb den 26. november 2013 er modtaget skriftlige valgklager, og valget dermed er godkendt. 28. november

5 Refer 2. Samlet kvartalsregnskab pr. 30. september 2013 for Tønder Kommune S I henhold til kommunens Økonomiske Politik har de enkelte fagudvalg på deres møder i november behandlet kvartalsregnskab pr. 30. september 2013 samt forventninger til årsregnskabet. Dette indgår som en del af grundlaget for det foreliggende kvartalsregnskab for hele kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget Ved kvartalsregnskabet søges ændring af bevillinger, men samlet set har det ingen påvirkning af kassebeholdningen. De bevillingsmæssige ændringer vedrører de sidste reguleringer vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet for 2013 som søges finansieret af centrale puljer. Derudover søges områderne genoptræning og sundhedsfremme tilført bevillinger, som finansieres fra flextrafik og generelle forebyggende foranstaltninger. De bevillingsmæssige ændringer ved harmonisering af den indvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme er ligeledes indarbejdet i kvartalsregnskabet. Kvartalsregnskabet understøtter forts en forventning om, driftsregnskabet holder sig inden for rammerne af det korrigerede budget. På anlægssiden forventes overførsler på godt 30 mio. kr., hvilket indikerer, kommunen forts er i gang med reducere puklen af ikke forbrugte anlægsmidler fra tidligere år. Samlet konklusion i forhold til servicerammen (oprindeligt budget) Servicerammen og regeringens sanktionsmuligheder i forhold til denne, som er videreført i 2013 måles i forhold til det oprindelige budget (på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL). Efter det oprindelige budgets vedtagelse har KL ændret i skønnet på lønudviklingen i nedadgående retning, så kommunen kan forvente blive holdt op mod en serviceramme, der er lavere end angivet i det oprindelige budget. Ifølge det seneste skøn fra KL skal Tønder Kommune sigte mod en serviceramme på maksimalt mio. kr. Med det forventede regnskab for 3. kvartal på mio. kr. holder kommunen sig ikke inden for den korrigerede serviceramme. Det skal dog iagttages, de forventede overførsler på 17,6 mio. kr. er baseret på et forsigtigt skøn, hvor den faktiske forbrugsprocent for kvartalet og erfaringen fra tidligere år indikerer, overførslerne på servicerammen bliver større. For overholde servicerammen skal der sigtes mod overførsler på ca. 21 mio. kr. svarende til ca. 1,3 % af det korrigerede budget, hvilket forts vurderes kunne opnås. På nuværende tidspunkt er udmeldingen fra KL også, kommunerne samlet set forventes holde sig inden for servicerammen og der dermed ikke bliver sanktioneret. 28. november

6 Refer Bilag Tønder Kommune kvartalsregnskab pr. 30. september 2013 Fagchef for Økonomi- og Borgerservice indstiller, Økonomiudvalget aflægger kvartalsregnskabet pr. 30. september 2013 for Tønder Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse, der meddeles bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med kvartalsregnskabet med en nettoeffekt på kassebeholdningen på 0 kr, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 4: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

7 Refer 3. Budget Takstblad S I forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for var taksterne for en række områder endnu ikke beregnet. Takstbladet er nu revideret og indeholder således taksterne gældende for Takstbladet er opdelt i 3 afsnit: Borgerrelerede takster, Øvrige takster og Priser på byggegrunde. En del af taksterne er uændret fra 2011, mens andre er fremskrevet. Der er ikke anvendt en generel fremskrivnigsprocent. Pr. 1 januar 2013 trådte en ændring af CPR loven i kraft. Det vedrører bl. a. mulighed for forhøjelse af taksten for behandling af anmodning om udlevering af oplysninger fra CPR til max. 75 kr. Pt. opkræver Tønder Kommune 52 kr. pr. forespørgsel og det foreslås, det forhøjes til 75 kr. Det bemærkes, nabokommunernes takst ligger på 75 kr. Baggrunden for forhøjelsen er yderligere beskrevet i notet "Takster for oplysninger fra CPR - Budget 2014". Takstbladet vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside fra den 2. december Bilag Budget Takstblad med ændring i procent Takster for oplysninger fra CPR - Budget Fagchef for Økomomi- og Borgerservice indstiller, Takstblad for 2014 fremsendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Direktion, 14. november 2013, pkt. 3: Indstillingen godkendt. Takst bopæls/adresseoplysninger forhøjes til 75 kr under forudsætning af der foreligger en kalkulion af faktiske omkostninger efter samme model som takster for byggesagsgebyrer. Nyt bilag blev omdelt og indgår i sagen. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 5: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

8 Refer 28. november

9 Refer 4. Ansøgning om kommunegaranti til solvarmeanlæg fra Løgumkloster Fjernvarme Ø Løgumkloster Fjernvarme har ansøgt om kommunegaranti for en låneramme på 160 mio. kr. til etablering af solvarmeanlæg. Baggrund for projektet er Løgumkloster Fjernvarme ønsker billig og miljøvenlig fjernvarme til deres forbrugere. Løgumkloster Fjernvarme har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2013, hvor 100 af de 114 mulige stemmeberettifede stemte for projektet. Projektforslaget medfører overordnet etablering af følgende: solvarmeanlæg på m2 damvarmelager på m3 akkumuleringstank på 5.000m3 en absorptionsvarmepumpe på 3MW ekstra LT-vekslere på nurgasmotererne en nurgaskedel på 10MW tilhørende rørinstallioner teknikbygninger på ca m2 samt afvikling af den eksisterende kedelcentral på Garvergade 8 i Løgumkloster. Hydro Aluminium Precision Tubin Tønder A/S har som projektejer fået tilsagn om støtte fra Energistyrelsens EUDO-pulje, hvori der skal udvikles solfangere med aluminiunsabsorere til store solvarmeanlæg. Løgumkloster Fjernvarme er medansøger på dette projekt, og skal være anlægsvært for m2. Projektet er inddelt i 3 faser Fase 1 med etablering af bygning på 1000m2, absorptionvarmepumpe, gaskedel, akkumuleringtank samt diverse rørinstallioner og el til 42,3 mio. kr. og placeres på Søndermarksvej 3. Fase 2 etablering af m2 solpaneler med tilhørende rør til 21,7 mio. kr. som etableres øst for Dravedvej. Fase 3 etablering af sæsonlager, m2 solpaneler og tilhørende rør til 96 mio. kr. som etableres øst for Dravedvej. I forhold til fase 2 og 3 er der uafklarede forhold omkring jorderhvervelser, planer m.v. Til udarbejdelse af risikovurdering har Tønder Kommune jævnfør "Administrionspraksis for lån med kommunegaranti i Tønder Kommune af 21. december 2012" benyttet sig af 2 eksterne rådgivere. De to risikovurderinger er vedlagt som bilag. På baggrund af de eksterne rådgiveres gennemgang af projektet har de følgende anbefalinger som bør overvejes: At varmeværket årligt fremsendes kopier af regnskaber til kommunen, At varmeværket orienterer kommunen om ændringer af leveringsbestemmelser, At varmeværket i forbindelse med deltagelsen i nuværende og kommende EUDP projekter, der indbefter anlæg omftet af projektforslaget fra Løgumkloster Fjernvarme, fremsender kopier af årlige stusrapporter til kommunen. At fjernvarmeværkets nuværende og fremtidige kunder pålægges forblivelsespligt, der minimum er gældende i perioden for kommunens garantistillelse af anlægget. Forblivelsespligtprojektet udarbejdes af varmeværket og sagsbehandles af kommunen. 28. november

10 Refer Løgumkloster Fjernvarme har p.t. kommunegaranti for 20,5 mio. kr. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. Bilag Revurderet risikovurdering fra Møller og CO.vedr. kommunegaranti til Løgumkloster Fjernvarme.pdf Ansøgning fra Løgumkloster Fjernvarme om kommunegarni i 3 faser Ansøgningen om kommunegaranti.pdf Risikovurdering fra Plan og Projekt A/S af revideret projektforslag og faseopdeling af kommunegaranti oktober 2013 Risikovurdering fra Plan og Projekt A/S vedr. projektforslag for solvarmeanlæg til Løgumkloster. Fjernavarm, juni 2013 Refer fra ekstraordinær generalforsamling i Løgumkloster Fjernvarme den Fagchefen for Økonomi- og Borgerservice indstiller, kommunegarantien faseopdeles, kommunegaranti til fase 1 på 42,3 mio. kr. gives, politisk stillingtagen til yderligere kommunegaranti med op til 117,7 mio. kr. afventer afklaring i forhold til jordforhold mv., der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praktis, indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 6: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt, idet Jan Voss Hansen ikke kan tiltræde indstillingen 28. november

11 Refer 5. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af ventilion på Løgumkloster Distriktsskole A Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2014 godkendt plan for renovering af skolerne. I den forbindelse er der på Børn- og Skoleudvalgets anlægsramme i Budget 2014 afs anlægsmidler til etablering af ventilion på Løgumkloster Distriktsskole. Arbejdstilsynet har udstedt et påbud om etablering af ventilion inden medio januar Økonomi I Budget 2014 er der afs et rådighedsbeløb på 1,1 mio kr. til anlæg/etablering af ventilion på Løgumkloster Distriktsskole. Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af 1,1 mio kr., som finansieres af de i Budget 2014 afste anlægsmidler til ventilion, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 5. november 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 7: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

12 Refer 6. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne S I forbindelse med Folkeskolereformen indføres der nye arbejdstidsregler for lærerne, som indebærer øget tilstedeværelse på skolerne. Den øgede tilstedeværelse medfører et behov for etablering af lærerarbejdspladser og indkøb af pc'ere til alle lærere. Økonomi De samlede økonomiske omkostninger forventes udgøre følgende: Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2013 på 3,350 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser, bevillingen finansieres af mindreudgifter i forbindelse med lærerlockout, som overføres fra drift til anlæg, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 5. november 2013, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 8: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

13 Refer 7. Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til skimmelrenovering på Leos Plejecenter P Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2013 meddelt en anlægsbevilling til ombygningen af hovedbygningen til korttidscenter på 5,5 mio. kr. I forbindelse med ombygningen af Leos Plejecenter til korttidscenter, er der konsteret skimmel i hovedbygningen. Skimmelforekomsten er på alle 4 etager, og udgiften til skimmelrenoveringen blev i første omgang vurderet til 5,7 mio. kr. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen bedt forvaltningen om se på alternive placeringer af korttidscenteret, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. september I hovedbygningen på Leos Plejecenter skulle der efter den planlagte ombygning, foruden korttidscenteret, være fællesrum for plejecenterets beboere, diverse personale- og mødefaciliteter samt teknikrum, der styrer hele teknikken på Leos Plejecenter. Derudover har sygeplejen og hjemmeplejen indmødested i hovedbygningen. Der er i oktober blevet foretaget skimmeltests af de øvrige bygninger på Leos Plejecenter. Testene viser, de øvrige bygninger ikke er angrebet af skimmel i samme grad som hovedbygningen. Der skal dog ske renovering af 2 lejligheder, men det skyldes primært dårlig udluftning. Forvaltningen har opstillet 5 løsningsmodeller for placering af korttidscenteret og de øvrige funktioner på Leos Plejecenter og har beregnet de ekstra omkostninger, hver enkelt model vil tilføre projektet: 1. Hovedbygningen på Leos Plejecenter bevares og korttidscenteret placeres her. Hovedbygningen gennemgår en gennemgribende skimmelrenovering, og ombygningen færdiggøres. Merpris: 6,330 mio. kr. 2. Hovedbygningen rives ned. Korttidscenteret flyttes til Lindevang, som tilpasses til korttidscenteret. Der bygges nyt på Leos Plejecenter, der kan rumme de funktioner til sygepleje, hjemmepleje og plejecenter, som i dag er i hovedbygningen. Merpris: 23,315 mio. kr. 3. Hovedbygningen rives ned. Korttidscenteret flyttes til Lindevang, som tilpasses korttidscenteret. Sygeplejen og hjemmeplejen flyttes til andre lokaler i Tønder By. Der bygges nyt på Leos Plejecenter til beboerfaciliteter, personale- og mødefaciliteter og teknikrum m.m., der i dag rummes i hovedbygningen. Merpris: 15,125 mio. kr. 4. Hovedbygningens stueetage, 1. og 2. sal gennemgår en gennemgribende skimmelrenovering. Kælderen skimmelrenoveres i mindre grad til oplag (teknikrum, vaskerum, depoter o.l.). Leos Plejecenter og korttidscenteret placeres i de nuværende bygninger. Der bygges nyt til de manglende personale- og mødefaciliteter til sygeplejen og hjemmeplejen på mriklen. Merpris: 11,724 mio. kr. 5. Hovedbygningens stueetage, 1. og 2. sal gennemgår gennemgribende skimmelrenovering. Kælderen skimmelrenoveres i mindre grad til oplag (teknikrum, vaskerum, depoter o.l.). Leos Plejecenter og korttidscenteret placeres i de nuværende bygninger. Sygeplejen og hjemmeplejen flyttes til andre lokaler i Tønder By. Merpris: 2,700 mio. kr. Lovgrundlag Lov om almene boliger. 28. november

14 Refer Økonomi Ved model 3 og 5, hvor der skal lejes andre lokaler til sygeplejen og hjemmeplejen, forventes en årlig udgift til leje og forbrug på ca kr. Udgiften kan finansieres indenfor områdets samlede budget under forudsætning af, udgifter til tomgangshusleje i ledige ældreboliger bliver reduceret. Der kan blive behov for medtage spørgsmålet i en kommende budgetlægning. Når kommunen indgår en lejeaftale, skal der reduceres i lånerammen eller deponeres, svarende til ejendommens værdi eller opførselsomkostninger. Ved model 2 og 3, hvor der indgår nye m2 til fælles beboerarealer, skal der udarbejdes et projekt med inddragelse af ekstern bistand. Der henstår et ubrugt rådighedsbeløb på kr. fra anlægsmidler til ny plejecenterstruktur. Beløbet var planlagt anvendt til etablere en glasgang mellem bygninger på Richtsens Plejecenter. Beløbet foreslås anvendt til medfinansiere merudgiften til Leos Plejecenter, og behovet for etablere glasgangen vil blive vurderet nærmere i den kommende vinter. Bilag Not Løsningsmodeller for skimmelrenovering af Leos Plejecenter Fagchef for Pleje- og Omsorg indstiller, løsningsmodel 5 vælges til skimmelrenovering på Leos Plejecenter, der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2,700 mio. kr., rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. vedrørende nye plejecenterstruktur anvendes til delvis finansiering, der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på 2,400 mio. kr. finansieret af likvide aktiver, forslag til lejeaftale vedrørende lokaler til sygeplejen og hjemmeplejen efterfølgende forelægges Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af aftale samt beslutning om reduktion i låneramme eller deponering, sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, sagen herefter sendes til orientering i Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg. Sundhedsudvalget, 11. november 2013, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 9: Indstilles godkendt, idet finansieringen af merudgiften skal findes inden for budgettet på overførsler til anlæg eller drift i regnskabet for Indstillingen godkendt 28. november

15 Refer 28. november

16 Refer 8. Ligestillingsredegørelsen A Efter Ligestillingsloven skal kommunerne hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse til ligestillingsministeren. Formålet med udarbejde en redegørelse er give borgerne et indblik i ligestillingssituionen i Kommunen, samt give indblik i indssen for fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Ligestillingsredegørelsen indeholder følgende tre temaer: 1. Ligestilling på personaleområdet 2. Ligestilling i kerneydelsen 3. Råd, nævn og udvalg Ligestillingsarbejdet i Tønder Kommune er generelt kendetegnet ved, der er få politikker og målsætninger, mens der med en værdibaseret tilgang lægges vægt på ikke forskelsbehandle kønnene. Enkelte fagområder har politikker og målsætninger med henblik på fremme ligestilling i kerneydelsen. Oversigt over antallet af chefer og ledere i kommunen til ligestillingsredegørelsen bliver automisk dannet af udtræk fra Det fælleskommunale Løndakontor. Udtrækket sker med baggrund i lønklasser, og ikke efter stillingsbetegnelse. Det betyder udtrækket giver et forkert udtryk af hvor mange medarbejdere med reel ledelsesansvar der er i kommunen, men også et forkert udtryk af hvorledes ligestillingen i lederkredsen er i kommunen. Kommunens egen analyse, der er medtaget nedenfor og tilføjet bagerst i ligestillingsredegørelsen viser det reelle antal af ledere i kommunen i en bred afgrænsning, der også omfter ledere, hvis ansvar er delegeret, er 144 i stedet for som i FLD s rapport 273, og den procentvise andel af henholdsvis kvindelige og mandlige ledere i kommunen ændres fra 46% 34% og 55% 66% for henholdsvis mænd og kvinder. Kommunens fortste arbejde med ligestilling baseres således på kommunens egne tal. M K Total M (%) K (%) Topchefer Chefer Ledere I alt, antal personer Økonomi- og Borgerservicechefen indstiller, ligestillingsredegørelsen for godkendes indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 28. november

17 Refer sagen fremlægges til orientering i Hoved-MED-udvalget Direktion, 11. oktober 2013, pkt. 5: Punktet tilbagesendes på baggrund af de faldne bemærkninger. Sagen genoptages Direktion, 14. november 2013, pkt. 7: Indstilling godkendt. Lovgrundlag Ligestillingsloven Økonomi Ingen Bilag Ligestillingsredegørelse d pdf Udtalelse fra HMU Direktionen indstiller, ligestillingsredegørelsen for godkendes, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen, sagen fremlægges til drøftelse i Hoved-MED-udvalget den 26. november Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 10: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

18 Refer 9. Budgetudkast 2014 for Tønder Kommunes Jordkøbsnævn Ø Der er udarbejdet et forslag til budget for Jordkøbsnævnet for Budgettet skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Bekendtgørelse om Jordkøbsnævn 17 Stk. 6. Økonomi For budgetforslag 2014 henvises til bilagt udkast med noter. Der budgetteres i 2014 med et overskud på kr. Bilag Jordkøbsnævnet - budgetudkast 2014 Fagchef for Ejendom, Plan og Drift indstiller, forslag til budget 2014 fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse. Jordkøbsnævnet, 5. november 2013, pkt. 2: Godkendt som indstillet. Henry Aagaard deltog ikke i behandlingen af denne sag. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 11: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

19 Refer 10. Opfølgning på udbud P Styregruppen for Tønderhallernes renovering drøfter i uge 47 udbuddet af renoveringen og hal 4 med henblik på en opdeling. Opgaven kan nurligt på grund af sin karakter deles i to udbud. Opførelse af hal 4, hvor Tønder Gymnasium er medfinansierende, er én del, og så den øvrige renovering af de eksisterende haller, som skulle have fundet sted under alle omstændigheder, som en anden del. Styregruppens udtalelse vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. Bilag Udtalelse vedr. udbud juridisk vurdering mail fra direktør vedr. juridisk vurdeirng Indstilling, Ingen. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 12: Fremsendes til Kommunalbestyrelsen, idet der som grundlag skal foreligge en juridisk vurdering af, om opgaven kan eller skal opdeles i to udbud. Hvis opgaven udbydes i ét samlet udbud, skal delpriser kunne oplyses i tilbuddene. I den juridiske vurdering skal indgå spørgsmålet om erstningsansvar ved en ændring af den igangste udbudsproces. Indstillingen godkendt, det juridiske not tages til efterretning. 28. november

20 Refer 11. Forslag til vedtægtsændring for Tønder Landditriktsudvalg A Landdistriktsudvalget foreslår, det i deres vedtægt tydeligere fremgår, hvem udvalget er paraplyorganision for, og til hvem udvalget kan tildele midler. Dette tydeliggøres i 1 ved tilføjelserne: Landdistriktsudvalget er paraplyorganision for alle lokalråd, borgerråd og borgerforeninger i Tønder Kommune dog kan kun ét råd eller én forening fra hvert lokalområde være tilknyttet Landdistriktsudvalget. midler fordeles til "råd og foreninger" I vedtægten ønskes det også tilføjet, hvordan de seks udvalgsmedlemmer og suppleanterne fra lokalområderne vælges og hvornår. Dette tilføjes i 2: Bilag 6 medlemmer fra lokalrådene. De 6 medlemmer samt deres personlige suppleanter skal efter indstilling udpeges af Kommunalbestyrelsen. Valg af disse finder sted på et valgmøde snarest muligt efter hvert kommunalvalg, dog inden 1. februar i det efterfølgende år. De seks medlemmer og deres suppleanter skal så vidt muligt repræsentere kommunen bredt geografisk, således de 6 tidligere kommuner er repræsenteret. På valgmødet beslutter hvert område fra de tidligere kommuner, hvem de hver især indstiller som deres repræsentant og suppleant. Hvert lokalråd har én stemme. Valgbar til Landdistriktsudvalget er medlemmer af lokalrådene i Tønder Kommune. Vedtægter - landdistriktsudvalg 2013 Fagchefen for Kultur- og Fritid indstiller, vedtægterne godkendes, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 6. november 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales med den ændring, sætningen "Valgbar til Landdistriktsudvalget er medlemmer af lokalrådene i Tønder Kommune" udgår. Flemming Gjelstrup deltog ikke i mødet. Indstillingen godkendt 28. november

21 Refer 12. Vedtægtsændring for Fonden Hjemsted Oldtidspark G Bestyrelsen for Fonden Hjemsted Oldtidspark har på sit bestyrelsesmøde den 7. august 2013 godkendt et nyt sæt vedtægter for fonden. I henhold til 12 i de gældende vedtægter fra juni 2008 skal vedtægtsændringer forelægges Arbejdsmarkedets Feriefond og Tønder Byråd til godkendelse. Arbejdsmarkedets Feriefond har den 16. august meddelt, de ingen bemærkninger har til vedtægterne. Vedtægtsændringerne er nu fremsendt til Tønder Kommunalbestyrelse til godkendelse, idet Kommunalbestyrelsen i henhold til Fondslovens 32 jf. 1 stk. 2 nr. 6 er tilsynsmyndighed for Hjemsted Oldtidspark. Vedtægtsændringerne udgør primært redaktionelle ændringer og nødvendige konsekvensændringer, så vedtægterne bliver opderet i nødvendigt omfang. Bl.a. er henvisningerne til lov om erhvervsdrivende fonde fjernet, da Hjemsted Oldtidspark ikke er en erhvervsdrivende fond. Derudover er fondens grundkapital (formue) vedtægtsmæssigt neds fra kr til kr Som bilag er medtaget en oplistning af de indholdsmæssige ændringer i de nye vedtægter. Vedtægterne er gennemgået af juridisk afdeling, der - bortset fra nedsættelse af formuen i 3 til dækning af underskud- ikke har nogen bemærkninger til de øvrige vedtægtsændringer. Juridisk afdeling har været i dialog med såvel Civilstyrelsen som Oldtidsparkens advok omkring den vedtægtsmæssige nedsættelse af formuen, idet væsentlige vedtægtsændringer ifølge de fondsretlige grundsætninger kræver Civilstyrelsens samtykke. I overensstemmelse med telefonisk vejledning fra Civilstyrelsen er det juridisk afdelings vurdering, der ved en nedsættelse af den bundne kapital (i vedtægterne benævnt grundkapitalen) fra kr. 2,75 mio. til kr er tale om en væsentlig vedtægtsændring. Administrionen indstiller derfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse af vedtægtsændringer under forudsætning af Civilstyrelsens efterfølgende samtykke til ændringen af vedtægtens 3. Lovgrundlag Fondsloven og vedtægter for Fonden Hjemsted Oldtidspark Bilag Nye vedtægter Hjemsted Oldtidspark Gældende vedtægter for Fonden Hjemsted Oldtidspark fra 2008 Not om vedtægtsændringer Direktøren for Centraforvaltningen, Teknik- og Miljø indstiller, vedtægtsændringerne godkendes under forudsætning af efterfølgende godkendelse, 28. november

22 Refer indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 13: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

23 Refer 13. Ændring af fundsen for Nicolay Andreas Nissens Leg P Økonomiudvalget i Tønder Kommune udgør legbestyrelsen i Nicolay Andreas Nissens Leg til fordel for drenge, som er født i Tønder, til uddannelse på en navigionsskole eller på en godkendt skipperskole. Som følge af legets beskedne legkapital og begrænsede målgruppe, har Civilstyrelsen efter ansøgning i juni 2009 godkendt opløsning af leget over en 3 årig periode. Da det i løbet af opløsningsperioden har været vanskeligt finde uddelingsberettigede legmodtagere, har Civilstyrelsen den 24. oktober 2013 beslutte forlænge opløsningsperioden til udgangen af Af hensyn til udvide kredsen af berettigede legmodtagere, har Civilstyrelsen forhåndsgodkendt et forslag fra administrionen om udvide fundsens 3 stk. 1, således alle unge uanset køn, som er født i Tønder Kommune, kan søge om tilskud til uddannelse på en navigionsskole, skipperskole eller på en offentlig godkendt søfartsuddannelse. Administrionen indstiller på den baggrund til, fundsens 3 stk. 1 ændres til følgende: "Legets indtægter skal anvendes til udlån eller tilskud til en eller flere unge, som er født i Tønder Kommune, til uddannelse på en navigionsskole, skipperskole eller på en offentlig godkendt søfartsuddannelse, såfremt vedkommende er værdig dertil og viser lyst til fare til søs. Forældreløse og faderløse unge har fortrinsret til legydelserne." Af hensyn til kunne uddele alle legets midler indenfor den af Civilstyrelsen godkendte opløsningsperiode foreslås det endvidere, legets formålsbestemmelse i 3 udvides med følgende som stk. 3: "I det omfang der ikke indkommer tilstrækkelig med ansøgere til legmidlerne efter stk. 1, kan legets indtægter tillige anvendes til udlån eller tilskud til unge, som er født i Tønder Kommune, til andre uddannelser med særlig fokus på innovion, iværksætteri, design og udvikling af kreive kompetencer. Ansøgninger om tilskud til maritime uddannelser har dog forrang." Som led i bestræbelserne på skabe et fælles administrionsgrundlag for håndtering af leguddelinger i Tønder Kommune indstiller administrionen til, der fastsættes 2 årlige frister for ansøgninger til legportioner fra Nicolay Andreas Nissens Leg, henholdsvis 1. marts (forårssemester) og 1. september (efterårssemester). Lovgrundlag Fundsen for Nicolay Andreas Nissens Leg Økonomi Legkapitalen udgør for regnskabsåret 2012 kr Legbeholdningen udgør for regnskabsåret 2012 kr Bilag Funds for N. A. Nissens leg ( ) v1 28. november

24 Refer Afgørelse fra Civilstyrelsen Tillæg til funds Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik- og Miljø indstiller, fundsens 3 stk. 1 ændres som foreslået af administrionen, der tilføjes et nyt 3 stk. 3 i fundsen som foreslået af administrionen, og legportionerne udloddes to gange om året med ansøgningsfrist henholdsvis 1. marts og 1. september. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 14: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

25 Refer 14. Ansøgning om fritagelse for dispositionsfondens dækning af afdelingers udgifter til tab som følge af lejeledighed G SALUS Boligadministrion ansøger på vegne af Toftlund Andels Boligforening om fritagelse for dispositionsfondens automiske dækning af afdelingers udgifter til tab som følge af lejeledighed, og den automiske dækning ikke genoptages før dispositionsfondens saldo udgør mininum kr. pr. lejemålsenhed (2013-niveau). Afdelingerne skal årligt henlægge 544 kr. pr. lejemål, indtil dispositionsfonden i likvide midler udgør kr. pr. lejemål (2013-niveau). Boligselskabets dispositionsfond dækker bl.a. tab ved en boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed. Hvis dispositionsfondens saldo herved kommer under 2/3 af minimum pr. lejemål, eller særlige forhold taler herfor, kan kommunalbestyrelsen godkende, tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen. Dispositionsfondens saldo i Toftlund Andels Boligforening udgør pr. 31. december 2012 ialt kr. svarende til 300 kr. pr. lejemål. Dispositionsfonden vil forts helt eller delvist dække udgifter til tab som følge af lejeledighed i afdelinger, hvor afdelingen ikke selv er i stand til dække tabet. Med fritagelsen vil Toftlund Andels Boligforening, hvis muligt, have større frihed til sikre, støtte fra dispositionsfonden gives til de afdelinger og situiuoner hvor behovet og effekten er størst, frem for yde støtte til dækning af lejetab i afdelinger med en i øvrigt sund økonomi. Det er administrionens vurdering der i Toftlund Andels Boligforening er behov for denne fritagelse. Udviklingen i dispositionsfonden vil hvert år fremgå af årsregnskabet. Lovgrundlag Lov om almene boliger mv. pgf. 20, stk. 2 Bekendtgørelse om drift af almene boliger, pgf. 40 og 41. Bilag Ansøgning fra SALUS på vegne af Toftlund Andels Boligforening Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik- og Miljø indstiller, Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om fritagelse indtil dispositionsfondens aldo igen udgør minimumsbeløbet, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 15: Indstilles godkendt. 28. november

26 Refer Indstillingen godkendt 28. november

27 Refer 15. Høringssvar Vandplan Vidå-Kruså og 10.1 Vadehavet P Stens Vandplaner blev i december 2012 kendt ugyldige af Nur- og Miljøklagenævnet på grund af en for kort supplerende høring. Sten har derfor valgt gentage den offentlige høringsproces for planernes tilblivelse, og et nyt planudkast er nu i offentlig høring frem til den 23. december De nye vandplanforslag svarer i form og indhold grundlæggende til de forslag, der blev underkendt i december Der er dog navnlig foretaget rettelse af konsterede konkrete fejl og mangler i planerne, blandt andet som følge af stens gennemgang af karakteriseringen af nurlige/kunstige vandløb samt som følge af de modtagne høringssvar i forbindelse med en teknisk forhøring af myndigheder. Endvidere er udpegning af drikkevandsressourcer opderet med seneste viden. I Tønder Kommune er de væsentligste ændringer, indssen "Ændret vandløbsvedligeholdelse" er reduceret med 14 km til nu omfte 164 km vandløbsstrækning. Øvrige indsser for vandløb er uændrede. Områderne, hvor der skal ske en bedre rensning af spildevandet, er ikke ændrede. Der er ikke sket ændringer i udpegningerne af områder med sårbart grundvand. Efter stens oprindelige tidsplan skulle de godkendte vandplaner foreligge december Nu forventes planerene først foreligge midt eller sidst i Herefter skal kommunen udarbejde, høre og godkende vandhandleplan samt iværksætte indsser, så miljømålene er opfyldt Tidsplanen for de kommunale opgaver og målopfyldelse forekommer nu endnu mere urealistiske end ved forrige høring. Idet sten har påpeget, bemærkninger til de tidligere, underkendte vandplaner ikke ønskes genfrems, har forvaltningen udarbejdet et kortftet, overordnet høringssvar. Det omhandler den urealistiske tidsplan for kommunens opgaver, financiering af spildevandsrensning ved enkeltejendomme, konsekvensvurdering og gennemførelse af ændret vandløbsvedligeholdelse, målsætning af skelgrøfter i Tøndermarskens ydre koge samt en henvisning til tidligere fremste bemærkninger. Endvidere vil forvaltningen afgive tekniske bemærkninger til Nurstyrelsen vedrørende 29 km vandløbsstrækninger, som bør karakteriseres som blødbundsvandløb med lavere miljømål. Lovgrundlag Miljømålslov, Vandrammedirektiv Bilag Udkast til Høringssvar vandplan , Bilag TMU 5. November 2013-ver1mB Fagchef for Miljø- og Nur indstiller, høringssvar sendes til Nurstyrelsen, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 28. november

28 Refer Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2013, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 16: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

29 Refer 16. Evaluering af Helhedsløsningen A Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013 få evalueret første del af Helhedsløsningen. Epinion har i sensommeren 2013 gennemført evaluering af strukturændringerne på skole- og dagtilbudsområdet. Evalueringen er foregået via spørgeskemaundersøgelser blandt alle forældre, pædagogiske medarbejdere og ledere og via interview med repræsentanter for bestyrelser, pædagogiske medarbejdere og ledere. Evalueringens konklusion er delt i 2 dele - en del til dagtilbudsområdet og en del til skoleområdet. Evalueringen viser, det økonomiske rionale er opnået, samtidig med det vejledende timetal i skolerne er fastholdt. På skoleområdet er forældrene overordnet set tilfredse med helhedsløsningen. Der er generel forståelse for og accept af, det var nødvendigt omstrukturere og lukke skoler. Der er også forældre, som ikke er tilfredse med processen og prioriteringerne, og evalueringen peger på, mange af lærerne oplever problemer med arbejdsmiljøet. Gennem dialog med ledere og medarbejdere vil forvaltningen håndtere de udfordringer, som evalueringen peger på. På dagtilbudsområdet er forældretilfredsheden uændret efter implementering af Helhedsløsningen. Bilag Evaluering af Helhedsløsningen_Tønder Kommune_Rapport_ pdf Evaluering af Helhedsløsningen_Tønder Kommune_Konklusion_ pdf Linjefagsdækning_oversigt_november_2013.pdf økonomisk oversigt budget børn og skoleudvalgets område Dagsordenspunkt Evaluering af Helhedsløsningen behandlet på mødet 5. november 2013 kl (Lokale 121, Tønder) i Børn- og Skoleudvalget (2013) Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der arbejdes videre med rapportens konklusioner set i lyset af skolereformens gennemførelse, og det videre arbejde med konklusionerne forankres som beskrevet. Børn- og Skoleudvalget, 5. november 2013, pkt. 6: Bilag udleveret. Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 28. november

30 Refer Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 17: Indstilles godkendt. Søren Ebbesen Skov tager evalueringen til efterretning, idet SF forbeholder sig fremsætte forslag om ændringer. Indstillingen godkendt 28. november

31 Refer 17. Forlængelse af lejekontrakt for Det gamle Uldspinderi i Skærbæk S Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder har den 22. oktober 2013 fremsendt en anmodning til Kultur, Fritid og Landdistrikter om forlængelse af driftsaftalen for Det gamle Uldspinderi i Skærbæk, da denne udløber pr. 31. december I 2000 blev der indgået en driftsaftale mellem Skærbæk Kommune og Tønder Museum/Cahtrineminde Teglværksmuseum om betaling af huslejen for Uldspinderiet i Skærbæk. Denne driftsaftale løb i en 3-årig periode fra 1. januar 2000 til 31. december 2002 og bestod af et årligt driftstilskud på kr ( kr. fremskrevet til 2013-beløb) til betaling af husleje. Børne- og Kulturudvalget besluttede 26. november 2002 forlænge aftalen med 10 år frem til 31. december Afdelingen for Kultur, Fritid og Landdistrikter har haft telefonisk kontakt til udlejer, der gerne ser lejemålet fortsætter på uændrede vilkår. Økonomi Den samlede årlige leje er på i alt kr. Tønder Kommune og Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder/Chrinesminde Teglværksmuseum deler udgiften med kr. til hver. Fremskrevet til 2013-tal er Tønder Kommunes andel nu kr. Beløbet er afs i budgettet. Fagchefen for Kultur- og Fritid indstiller, driftsaftalen forlænges i en fireårig periode ( ), og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 6. november 2013, pkt. 6: Indstillingen anbefales under den forudsætning, Museum Sønderjylland ligeledes forlænger aftalen i samme periode. Flemming Gjelstrup deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 18: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

32 Refer 18. Plan for dimensionering af beredskabet G Planen for dimensionering af beredskabet skal revideres i hver valgperiode. Der har ikke været behov for større ændringer af beredskabetsstruktur i form af ændring af stionsstruktur, vognparkens sammensætning eller andre organisoriske forhold. Derfor er revisionen primært af redaktionel karakter. Det betyder, der er sket en integrion af de vedtagne forhold omkring indssen over redningsforhold, der blev vedtaget i 2007 samt forholdene omkring badesikkerhed og drukneulykker. I planforslaget er der endvidere en analyse af hvordan den brandforebyggende indss kan prioriteres. Endelig er der et supplerende forslag til beskrivelse af serviceniveauet for responstid. Planen blev behandlet i Beredskabskommissionen 21. maj Efterfølgende har planen været indsendt til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsens udtalelse kan ses i bilag. Beredskabsstyrelsens konklusion er, forslaget lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendgørelsen. Selve planen kan ses i bilag 1. En Pixi udgave af planen fremgår af bilag 2. Beredskabsstyrelsens udtalelse fremgår af bilag 3. Lovgrundlag Planen revideres jf. bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering Bilag Risikobaseeret Dimensionering for Tønder Kommune 2013 Pixi version af Risikobaseret Dimensionering Beredskabsstyrelsens udtalelse over revideret planforslag for Tønder Kommune Beredskabskommissionen indstiller, planen godkendes. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 19: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

33 Refer 19. Beredskabsplan G Jf. 25 i Beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen i hver valgperiode godkende kommunens generelle beredskabsplan. Planen er udført i henhold til Beredskabsstyrelsens vejledning og opfylder kravet om være handlingsorienteret, overskuelig, ajourført, realistisk, tilgængelig og afprøvet. I beredskabsplanen er der alene sket redaktionelle ændringer siden sidste valgoperiode. Lovgrundlag Beredskabslovens 25. Bilag AKTUEL Generel Beredskabsplan for Tønder Kommune Beredskabschefen indstiller, beredskabsplanen godkendes. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 20: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

34 Refer 20. Sundhedsberedskabsplan A Af sundhedslovens 210 fremgår det, Kommunalbestyrelsen skal planlægge og gennemføre foranstaltninger, der sikrer syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og kastrofer. På den baggrund udarbejdes en sundhedsberedskabsplan, som skal vedtages af Kommunalbestyrelsen. Social, Arbejdsmarked og Sundhed har i tæt samarbejde med Beredskabet valgt revidere den eksisterende sundhedsberedskabsplan, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. november Den reviderede plan har været sendt til Sundhedsstyrelsen til udtalelse, og hvorfra der er kommet en række mindre justeringer. Det har bl.a. medført, der er indføjet et afsnit, som omhandler implementeringen, det juridiske grundlag, lægemiddelberedskabet, krisestøttende beredskab og relioner til praktiserende læger. Sundhedsberedskabsplanen er derudover opderet med faktuelle oplysninger, som navne og telefonnumre. Lovgrundlag Sundhedslovens 210 kap. 65. Bilag AKTUEL Sundhedsberedskabsplan Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, sundhedsberedskabsplanen fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 11. november 2013, pkt. 9: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 21: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

35 Refer 21. Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob G Per 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Det grundlæggende formål med reformen er komme væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for få den nødvendige hjælp til et liv på arbejdsmarkedet. Borgere, som kommunen tidligere ville have givet en pension, skal fremadrettet have tildelt et såkaldt ressourceforløb, som skal medvirke til, borgeren får udviklet sine ressourcer, og forhåbentlig på sigt kan komme i job eller uddannelse. For lykkes med dette og opfylde de visioner og retningslinjer, der ligger i reformen, kræves en høj grad af koordinering, sammenhæng og opfølgning i de forløb, der tilbydes borgerne. Reformen blev vedtaget den 22. december 2012 og trådte i kraft den 1. januar 2013, hvilket gav kommunerne ganske kort tid til få reformen implementeret. I Tønder Kommune valgte man på baggrund af erfaringerne fra "projektet "Brug for alle" tage udgangspunkt i en midlertidig model, sideløbende med, der blev arbejdet med en permanent implementeringsmodel. Arbejdsmarkedsafdelingen fremlagde derfor forslag til projektgrundlag til politisk behandling i december 2012 i Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget og Børn- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget. Det vil sige de politiske udvalg, der har et medansvar for reformens implementering i Tønder Kommune. Herefter etableredes en tværgående projektgruppe, der siden efteråret 2012 har arbejdet med få klarlagt rammer og indhold for en optimal implementering af reformen i Tønder Kommune. I forbindelse med det arbejde afvikledes den 4. marts 2013 et tværgående temaarrangement for udvalgene omkring reformen, hvor de politiske udvalg fik mulighed for drøfte reformens muligheder og udfordringer med hinanden. Projektgruppen har i projektforløbet forestået et analyse- og udviklingsarbejde på en lang række områder, der på forskellige niveauer involverer indssen for borgere i målgruppen. Herunder: 1. Organisering af rehabiliteringsteam og ressourceudviklingsforløb 2. Visitering til rehabiliteringsteamet 3. Ressourceudviklingsforløb - Tilbudsvifte 4. Ressourcetræk og økonomi 5. Opfølgning på borgere i ressourceudviklingsforløb Projektet har medvirket til, Tønder Kommunes tværgående rehabiliteringsteam er kommet godt fra start, og der er skabt en solid basis for videreudvikling af teamets tværgående arbejde. Endvidere har projektet bidraget med en kortlægning af eksisterende tilbud til målgruppen; et arbejde, der vil resultere i en fælles tilbudsvifte på TønderPortalen. Centrale elementer i modellen: Rehabiliteringsteamet 28. november

36 Refer I Tønder Kommune består rehabiliteringsteamet af 6 faste medlemmer: En repræsentant fra Arbejdsmarkedsafdelingen (Koordinor) En repræsentant fra Sundhedsafdelingen En repræsentant fra Psykiri og handicap En repræsentant fra Socialpsykirien En repræsentant fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (når borgeren er under 30 år) En regional sundhedskoordinor Endvidere indkaldes ad hoc samarbejdspartnere, når det vurderes relevant. Visitionsteam Der er neds et visitionsteam, som vurderer sagerne, inden de forberedes og lægges op i rehabiliteringsteamet. Visitionsteamet består af repræsentanter fra Arbejdsmarkeds-, Sundhedsafdelingen samt fra Psykiri og Handicap. Med visitionsteamet sikres, sagerne er relevante og tilstrækkeligt belyst, inden de behandles. Endvidere har etableringen af visitionsteamet vist sig være en god mulighed for give sagsbehandlerne en tværfaglig sparring på komplekse sager. Koordinerende sagsbehandlere I Tønder Kommune er etableret en lille gruppe af sagsbehandlere, der udelukkende fungerer som koordinerende sagsbehandlere for borgere i ressourceforløb. Ved koncentrere ressourceforløbssagerne på de samme sagsbehandlere skabes det bedste udgangspunkt for oparbejde den rette ekspertise, viden og erfaring i arbejdet med ressourceforløbene. Projektet afsluttes med nærværende afrapportering, dog arbejdes videre med væsentlige elementer: I budget 2014 afsættes således 1 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet til videreudvikling af tilbud til ressourceforløb. For social-, sundheds- og børn- og skoleområdet afsættes 1 mio. kr. alene i Per 2015 skal ressourcerne til tilbuddene findes indenfor de eksisterende rammer, idet det forudsættes, en del af borgerne allerede deltager i tilbud på de pågældende områder. Det er den enkelte fagchef, der har ansvar for anvendelsen af midlerne i Arbejdsmarkedsområdet taget initiiv til en tværgående arbejdsgruppe om tilbuddene. Det skal udarbejdes en plan for håndtering af ressourceforløbene fra Det er derfor en forudsætning, man indenfor udvalgsområderne gensidigt forpligter sig til prioritere ressourcer til gennemførsel af indsserne afledt af reformen. Direktionen har på dets møde den 24. oktober 2013 behandlet modellen for implementering af reformen og godkendt forslaget med enkelte redaktionelle ændringer. Modellen behandles parallelt i Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Børn- og Skoleudvalget samt Socialudvalget. Økonomi 1 mio. kr. er afs årligt til tilbud i ressourceforløb på arbejdsmarkedsområdet. 28. november

37 Refer 1 mio. kr. er afs i 2014 til udviklingen af tilbud til ressourceforløb på social-, sundheds- og børn- og skoleområdet. Bilag Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, implementeringsmodellen godkendes, sagen efterfølgende fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget, 5. november 2013, pkt. 10: Indstillingen anbefalet. Børn- og Skoleudvalget, 5. november 2013, pkt. 10: Indstillingen anbefales. Jens Thysen deltog ikke i behandling af punktet. Arbejdsmarkedsudvalget, 6. november 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefalet. Kim Printz Ringbæk deltog ikke i mødet. Sundhedsudvalget, 11. november 2013, pkt. 12: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 22: Indstilles godkendt. Indstillingen godkendt 28. november

38 Refer 22. Salg af areal G november

39 Refer 23. Lakolk Butikscenter G november

40 Refer Bilag Tønder Kommune kvartalsregnskab pr. 30. september 2013 Budget Takstblad med ændring i procent Takster for oplysninger fra CPR - Budget Revurderet risikovurdering fra Møller og CO.vedr. kommunegaranti til Løgumkloster Fjernvarme.pdf Ansøgning fra Løgumkloster Fjernvarme om kommunegarni i 3 faser Ansøgningen om kommunegaranti.pdf Risikovurdering fra Plan og Projekt A/S af revideret projektforslag og faseopdeling af kommunegaranti oktober 2013 Risikovurdering fra Plan og Projekt A/S vedr. projektforslag for solvarmeanlæg til Løgumkloster. Fjernavarm, juni 2013 Refer fra ekstraordinær generalforsamling i Løgumkloster Fjernvarme den Not Løsningsmodeller for skimmelrenovering af Leos Plejecenter Ligestillingsredegørelse d pdf Udtalelse fra HMU Jordkøbsnævnet - budgetudkast 2014 Udtalelse vedr. udbud juridisk vurdering mail fra direktør vedr. juridisk vurdeirng Vedtægter - landdistriktsudvalg 2013 Nye vedtægter Hjemsted Oldtidspark Gældende vedtægter for Fonden Hjemsted Oldtidspark fra 2008 Not om vedtægtsændringer Funds for N. A. Nissens leg ( ) v1 Afgørelse fra Civilstyrelsen Tillæg til funds Ansøgning fra SALUS på vegne af Toftlund Andels Boligforening Udkast til Høringssvar vandplan , Bilag TMU 5. November 2013-ver1mB Evaluering af Helhedsløsningen_Tønder Kommune_Rapport_ pdf Evaluering af Helhedsløsningen_Tønder Kommune_Konklusion_ pdf 28. november

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat. Mødedato: 11. november Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Referat. Mødedato: 11. november Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 11. november 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 11. november 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 6. november lokale 121. Starttidspunkt for møde: 14:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 6. november lokale 121. Starttidspunkt for møde: 14:00. Mødedo: 6. november 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 14:00 Fraværende: 6. november 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kvartalsregnskab

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 5. april 2016 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 5. april 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde mellem Socialudvalget

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Marielyst Vandværk Gældende fra 28. juli 2012 Vedtægter for Marielyst Vandværk 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 20. april 1936, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg.

Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg. VEDTÆGTER for Aveny-T Fonden 1. Navn, hjemsted og stifter 1.1 Fondens navn er Aveny-T Fonden. Fondens binavn er Aveny Teatret ERF. 1.2 Fondens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 1.3 Fonden er stiftet af

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Digitaliseringsforeningen Forretningsorden

Digitaliseringsforeningen Forretningsorden Version 0.6 Dato 17.01.16 Status Udkast Forfatter Interimledelsen Distribution Foreningens medlemmer Formål Nærværende dokument beskriver forretningsordenen for Den Kommunale Digitaliseringsforening (Digitaliseringsforeningen).

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. For ERISDA-Brugerklubben. 6. udgave - marts 2012

Vedtægter. For ERISDA-Brugerklubben. 6. udgave - marts 2012 Vedtægter For ERISDA-Brugerklubben 6. udgave - marts 2012 1. Foreningens navn Foreningens navn er: ERISDA-Brugerklubben. ERISDA ( Elektronisk Rapporterings- og InformationsSystem for DeponeringsAnlæg )

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Endvidere søges også om Tønder Kommune tinglyser en evt beslutning om forblivelsespligt på ejendommene.

Endvidere søges også om Tønder Kommune tinglyser en evt beslutning om forblivelsespligt på ejendommene. Tønder Kommune Teknik- og Miljøudvalget Møde den 6. maj 2014 9. Projektforslag for forblivelsespligt, Skærbæk Fjernvarme 13.03.20-P19-1-13 Sagsfremstilling Tønder Kommune har modtaget et projektforslag

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet i 1934 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinding Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet har hjemsted i Vejle

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere