Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon: Telefax: J.nr CVR: juni 2010 Vedr. Udtræden af kloakfællesskabet 1. Baggrund Ved af 26. maj 2010 har Assens Kommune bedt Advokatfirmaet Energi & Miljø om at redegøre kort for, under hvilke betingelser en virksomhed kan udtræde af kloakfællesskabet. Baggrunden for Assens Kommunes henvendelse er, at Bryggeriet Vestfyen har sendt en anmodning til Assens Kommune om adgang til at udtræde af kloakfællesskabet. Assens Kommune ønsker tillige en vurdering af den konkrete ansøgning. 2. Betingelser for at udtræde af kloakfællesskabet I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 har miljøministeren udstedt en bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v., bekendtgørelse nr af 11. december 2007 (i det følgende omtalt som spildevandsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er udstedt inden vandsektorloven og tager derfor ikke højde for de organisationsændringer, der er foretaget i den kommunale spildevandsforsyning. Spildevandsbekendtgørelsen har følgende ordlyd: Tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab kan meddeles af kommunalbestyrelsen, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: 1) Der er overensstemmelse med kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, jf. lovens 32, stk. 1, nr. 2, 1 / 7

14 2) der er enighed herom mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen, 3) der sker ikke en væsentlig forringelse af kloakforsyningens samlede økonomi, og 4) kloakforsyningen kan fortsat fungere teknisk forsvarligt. Stk. 2. Hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab forudsætter, at tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning er meddelt. Tilladelse til alternativ bortskaffelse kan meddeles, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: 1) Vandplanens mål for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt mål for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet tilsidesættes ikke, 2) kravene i bekendtgørelsens kapitel 8 fastholdes, uanset at der sker reduktion i den godkendte kapacitet, og 3) den samlede spildevandsmængde renses ikke dårligere end hidtil. Stk. 3. Når de ejendomme, der har fået tilladelse efter stk. 1, er trådt ud af det offentlige kloakfællesskab, skal det indføres i en spildevandsplan, således at det af denne fremgår, hvilke ejendomme der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet. Efter spildevandsbekendtgørelsens 11 kan en virksomhed udtræde af kloakfællesskabet når følgende betingelser er opfyldt: Udtræden er i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan Der er enighed mellem virksomheden og kommunalbestyrelsen om udtræden Udtræden medfører ikke nogen væsentlig forringelse af kloakforsyningens samlede økonomi Kloakforsyningen kan fortsat fungere teknisk forsvarligt Tilladelse til alternativ bortskaffelse kan meddeles (udledningstilladelse) Kommunalbestyrelsen har således ved spildevandsbekendtgørelsens 11 en meget vid skønsmæssig kompetence til at træffe beslutning om, hvorvidt en virksomhed skal have adgang til at udtræde af kloakfællesskabet eller ej. Lovlige hensyn Kommunalbestyrelsen er underlagt kravet om saglig forvaltning. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen, ved beslutning om samtykke til udtræden kan meddeles, kun må tage hensyn til de hensyn, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens formålsbestemmelse. Efter miljøbeskyttelseslovens 1 er de afgørende hensyn følgende: Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Stk. 2. Med denne lov tilsigtes særligt 1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper, 2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljøet og for mennesker, 3) at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, 2 / 7

15 4) at fremme anvendelse af renere teknologi og 5) at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldshåndtering. Kommunalbestyrelsen skal således behandle en ansøgning inden for rammerne af de hensyn, der fremgår af miljøbeskyttelsesloven. Spildevandsplan En virksomheds udtræden af kloakfællesskabet kræver, at kommunalbestyrelsen samtidig udarbejder et tillæg til spildevandsplanen. Kravet om, at udtræden skal være hjemlet i spildevandsplanen, har sammenhæng med, at udtræden kan betyde omlægning i den øvrige struktur i kloakfællesskabet. Aftale mellem virksomhed og kommunalbestyrelsen Udtræden af kloakfællesskabet kan kun finde sted, hvis der efter spildevandsbekendtgørelsens 11 er enighed mellem virksomheden og kommunalbestyrelsen. Det er ikke klart, om der med kommunalbestyrelsen i 11 menes kommunalbestyrelsen som myndighed, eller der menes kommunalbestyrelsen som driftsherre, dvs. spildevandsselskabet. Gældende spildevandsbekendtgørelse er som nævnt ovenfor udstedt før vandsektorloven, og dermed før kravet om, at kommunerne skulle udskille driftsopgaver i et selvstændigt selskab. I Miljøstyrelsens vejledning til spildevandsbekendtgørelsen er der præciseret følgende: En ejendom inden for kloakopland, hvor kommunen har ført stikledning frem til grundgrænsen og påbudt tilslutning til kloaknettet, har i princippet både en ret og en pligt til at aflede det spildevand, ejendommen er tilsluttet for. Af hensyn til den store økonomiske byrde, der kan pålægges grundejeren ved udtræden og af hensyn til kloakforsyningens økonomi og forsvarlige funktion, er det fundet hensigtsmæssigt, at udtræden af kloakforsyningen alene kan ske, hvis kommunen og grundejeren er enige herom Miljøstyrelsens vejledning angiver, at hensynet bag samtykkekravet, er hensynet til kloakforsyningens økonomi og tekniske funktion og dens forsyningsret. Som følge af indholdet af vejledningen mener jeg, at det er mest nærliggende at fortolke samtykkekravet i spildevandsbekendtgørelsens 11, således at det er spildevandsselskabet, som skal samtykke til udtræden, og ikke kommunalbestyrelsen. Som følge af, at spørgsmålet retligt set ikke har været prøvet før, og dets besvarelse er behæftet med fortolkningstvivl, er det min anbefaling, at der rettes henvendelse til By- og Landskabsstyrelsen med henblik på en endelig afklaring. 3 / 7

16 Hensynet til kloakforsyningens økonomi Kommunalbestyrelsen både kan og skal tage hensyn til kloakforsyningens spildevandsselskabets økonomi ved vurderingen af, om der skal meddeles samtykke til udtræden. Kloakforsyningen er et 100 % brugerfinansieret fællesskab. En udtræden kan dermed få økonomiske konsekvenser for de øvrige brugere. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er det ønskeligt, at spildevandsforsyningen samlet set er så billig som muligt. Det skal fremhæves, at det generelt i praksis anses som et lovligt hensyn for kommunen at lægge vægt på kloakforsyningens økonomi. Fra praksis kan der henvises til Miljøklagenævnets afgørelse af 24. november 2006, som vedrører vandforsyning og ikke vand. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt en landmand, som ejede et husdyrbrug, kunne nægtes tilladelse til egen vandindvinding, fordi kommunen fandt det ønskeligt, at flest mulige er tilsluttet almene vandforsyningsanlæg. I september 2005 meddelte amtet afslag til landmanden på etablering af egen vandindvinding, der kunne give denne en årlig besparelse på kr. Landmanden klagede til Miljøstyrelsen, der lagde til grund, at der ikke i kommunens vandforsyningsplan var holdepunkter for, at erhvervsvirksomheder var forpligtet til at aftage vand fra almene vandforsyninger, blot fordi de er beliggende på ejendomme, der aftager vand til private husholdninger. På denne baggrund hjemviste Miljøstyrelsen sagen. Afgørelsen blev af det private vandværk påklaget til Miljøklagenævnet, der lagde til grund, at vandforsyningsplanen ikke indeholdt nærmere retningslinjer om administrationen af vandforsyningslovens 19 og 20 i vandværkets forsyningsområde. Planen tog således ikke direkte stilling til i hvilket omfang, der ville kunne meddeles tilladelse til etablering af private, herunder erhvervsmæssige, vandforsyningsanlæg i vandværkernes forsyningsområder. Det fremgik imidlertid af planen, at det af hensyn til indvindingsforholdene var mest hensigtsmæssigt, hvis alle forbrugere i forsyningsområderne var tilsluttet. Under hensyn hertil og på grundlag af nævns- og retspraksis fandt nævnet, at det er lovligt at tilstræbe, at vandforsyningen i en kommune skal bygge på almene forsyningsanlæg, og at der efter en konkret afvejning kan meddeles afslag på ansøgninger om tilladelse til etablering af egen vandindvinding i tilfælde, hvor der er mulighed for vandværkstilslutning. Tekniske hensyn for kloakforsyningen Kommunalbestyrelsen skal tage hensyn til de konsekvenser, som udtræden har for kloakforsyningens drift. I Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5, 1999 om spildevandstilladelser m.v. er der om denne betingelse præciseret følgende: Renseanlæg er i dag typisk udbygget og tilpasset biologisk og driftsmæssigt til at behandle spildevandet fra de tilsluttede industrier m.v. Derfor vil der ved at tillade visse industrier at udtræde være risiko for, at renseanlægget efter en virksomheds udtræden får sværere ved at overholde de gældende udlederkrav. 4 / 7

17 Før der indgås en aftale om, at eksempelvis en virksomhed kan udtræde, skal der foretages en afvejning af den positive/negative virkning, virksomhedens udtræden har for den samlede spildevandshåndtering således at det påses, at den samlede spildevandsmængde ikke renses dårligere, end hvis udtræden ikke var blevet tilladt, jf. bekendtgørelsens 12, stk. 2, nr. 3, og at de gældende udlederkrav stadig kan overholdes, jf. bekendtgørelsens 12, stk. 2, nr. 2. Det er således afgørende for kommunalbestyrelsens adgang til at meddele samtykke til udtræden, at kloakforsyningen nu spildevandsselskabet kan dokumentere, at selskabet fortsat vil kunne overholde gældende udlederkrav. Betingelsen om, at gældende udlederkrav fortsat kan overholdes, gælder absolut og er dermed ikke underlagt kommunalbestyrelsens skønsmæssige vurdering. Tilladelse til alternativ bortskaffelse En virksomhed kan kun udtræde af kloakfællesskabet, hvis virksomheden forinden har opnået tilladelse til alternativ bortskaffelse. Udtræden vil for virksomheder således kræve kommunalbestyrelsens eller Miljøcentrets tilladelse til direkte udledning til vandmiljøet i overensstemmelse med målsætningerne for området. Betingelserne for, at kommunalbestyrelsen kan meddele en udledningstilladelse er følgende: 1) Vandplanens mål for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt mål for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet tilsidesættes ikke, 2) kravene i bekendtgørelsens kapitel 8 fastholdes, uanset at der sker reduktion i den godkendte kapacitet, og 3) den samlede spildevandsmængde renses ikke dårligere end hidtil. Kravene i bekendtgørelsens kapitel 8 er krav til det kommunale spildevandsselskabs udledninger. Særligt er der i forhold til vandplaners målsætninger forudsat, at den fastsatte borderline kan opretholdes, også efter nye udledninger. De Statslige Miljøcentre administrerer vandplaner. 3. Konkret vurdering og anbefaling til videre forløb Bryggeriet Vestfyen har anmodet Asens Kommune om tilladelse til at udtræde af kloakforsyningen og etablere eget nyt renseanlæg. Assens Kommune kan efter min vurdering ikke på det foreliggende grundlag træffe afgørelse om, hvorvidt Bryggeriet Vestfyen kan udtræde af kloakfællesskabet. Assens Kommune er underlagt undersøgelsesprincippet og må undersøge, om ovennævnte 5 / 7

18 betingelser for udtræden er opfyldt. Den foreliggende ansøgning fra Vestfyen er ikke tilstrækkelig til at dokumentere dette, idet der mangler konkrete oplysninger fra de andre berørte parter i sagen. Assens Kommunes spildevandsselskab vil skulle anses som part i sagen vedrørende Bryggeriet Vestfyens udtræden, jf. forvaltningsloven. Derfor mener jeg, at Assens Kommune skal foretage en formel høring af spildevandsselskabet. I den forbindelse skal Assens Kommune særligt bede spildevandsselskabet oplyse om, hvilke økonomiske konsekvenser udtræden har for selskabet og dermed de øvrige tilknyttede forbrugere. Endvidere skal Assens Kommune bede spildevandsselskabet oplyse, om selskabet fortsat vil kunne opfylde kravene i selskabets udledningstilladelse, hvis Vestfyen udtræder. Endelig skal Assens Kommune bede spildevandsselskabet oplyse, om selskabet fortsat kan rense samme spildevandsmængde efter udtræden lige så godt. Som følge af den uklarhed der er med hensyn til, om det er kommunalbestyrelsen eller spildevandsselskabet, der skal samtykke til udtræden af kloakfællesskabet, er det min anbefaling, at der indhentes en vejledende udtalelse fra By- og Landskabsstyrelsen vedrørende forståelse af samtykkekravet i spildevandsbekendtgørelsens 11. By- og Landskabsstyrelsen bedes besvare spøgsmålet om, hvorvidt det er kommunalbestyrelsen eller det kommunale spildevandsselskab, som skal samtykke til udtræden? Hvis By- og Landskabsstyrelsen svarer, at det er spildevandsselskabet, som skal samtykke, skal Assens Kommune indhente et samtykke fra spildevandsselskabet. Bryggeriet Vestfyen kan kun opnå tilladelse, hvis bryggeriet også samtidig kan få egen udledningstilladelse. Henset til, at Assens Kommune kun kan udstede en udledningstilladelse, hvis kravene i vandplanerne er opretholdt, er det endvidere min anbefaling, at Vestfyens ansøgning om udledningstilladelse sendes i høring hos det regionale miljøcenter. I anmodningen om udtræden oplyser Bryggeriet Vestfyen, at selskabets udtræden kan indebære, at Assens Spildevand må hæve taksten lidt for at kompensere for manglende indtægt. Som det er beskrevet ovenfor, kan Assens Kommune vælge at tillægge dette forhold betydning, således at der meddeles afslag på baggrund af hensynet til økonomien. I anmodningen om udtræden oplyser Bryggeriet Vestfyn, at driften af Assens Renseanlæg vil blive mere stabil, når den svingende belastning fra bryggeriet ophører. Det oplyses, at det særligt har givet problemer fredag-søndag, hvor bryggeriet ikke afleder spildevand, og der dermed mangler stof for at sikre en stabil kvælstoffjernelse. I Bryggeriet Vestfyens ansøgning om etablering af eget rensningsanlæg er det ikke oplyst, hvorledes den manglende stabilitet i leveringen af spildevand skal håndteres i selskabets eget renseanlæg. Jeg vil derfor anbefale, at Assens Kommune foretager en supplerende høring af Bryggeriet Vestfyen omkring denne problemstilling. Hvordan agter bryggeriet at sikre stabilitet i renseanlæggets rensning, når selskabets spildevandsudledning alene finder sted i tidsrummet mandag-fredag? 6 / 7

19 Når Assens Kommune har modtaget alle ovennævnte høringssvar, skal Assens Kommune foretage en vurdering på baggrund af de indkomne høringssvar og oplysningerne i Bryggeriet Vestfyens ansøgning. Ved vurderingen skal der lægges vægt på hensynet til spildevandsselskabets økonomi, de spildevandstekniske forhold og om Bryggeriet Vestfyen vil kunne få en udledningstilladelse. Det skal fremhæves, at hvis By- og Landskabsstyrelsen fastslår, at spildevandsselskabet skal samtykke til udtræden, vil kommunalbestyrelsen kun kunne meddele tilladelse til udtræden af kloakfællesskabet, hvis samtykket foreligger. Århus den 3. juni 2010 Pernille Aagaard Truelsen 7 / 7

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: 22-02- 2010 Du har den 27. juni 2005 som advokat for (X) rettet henvendelse til det tidligere Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 4. juli 2008 Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds-

Læs mere

Miljømål og Grøn vækst. Bordet fangede ikke. Udbudspligt for udskilte forsyningsselskaber

Miljømål og Grøn vækst. Bordet fangede ikke. Udbudspligt for udskilte forsyningsselskaber Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 02 /2009 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Bordet fangede ikke Højesteretsafgørelse i sag om kommunalt

Læs mere

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen s juridiske hovedspørgsmål ret og vrang i klimatilpasningen December 2014 Indhold 1. Indledning og læsevejledning... 4 2 Introduktion til klimatilpasning... 6 2.1 Hvem har ansvaret for klimatilpasning?...

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Spildevandsplan 2005-2012 Rekvirent Rådgiver Bornholms Regionskommune Hedeselskabet Miljø- og Energi A/S Møllevænget 1 Ringstedvej 20 3730 Nexø 4000 Roskilde Telefon: 56 92 00

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere