Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning"

Transkript

1 1 Nr. : Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/13601 Byrådet Etablering af dagligvarebutik ved Hornbækvej i Kvistgård - principansøgning COWI - trafikrapport ICP-rapport ICP Projektmappe Indledning/Baggrund Et flertal af byrådet besluttede den 25. august at der ved offentlig annoncering indkaldes ideer og forslag fra offentligheden til den videre proces, hvor der efter denne høring også afholdes et offentligt møde i Kvistgård. 2. at alternative placeringer af dagligvarebutik i Kvistgård undersøges for derigennem at finde frem til den bedst mulige placering set i relation til byplanlægningen i Kvistgård samt kommuneplanen. 3. at der sideløbende hermed indledes dialog med Naturstyrelsen om, hvilke krav der knytter sig til etablering af tankanlæg i det pågældende område. 4. at sagen efter høring og borgermøde forelægges for hhv. Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til om kommunen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forslaget vedtaget af A (6), F (1), L (1), V (2), O (3), Jens Bertram (C), Philip Læborg (C), John Calberg (C), Benedikte Kiær (C), Ø (2). Imod stemte Morten Westergaard (C), Per Tærsbøl (C), Lisbeth Læssøe (C), B (1). Anders Drachmann og Michael Mathiesen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. Retsgrundlag Lov om planlægning jfr. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj Relation til vision og tværgående politikker Målene i Vision 2020 om at tiltrække familier understøttes: Etablering af muligheder for indkøb af dagligvarer i Kvistgård vil bidrage til at gøre området mere attraktivt i forhold til bosætning i området. Sagsfremstilling Jfr. byrådets beslutning blev der i perioden 1. november til 25. november 2014 indkaldt ideer og forslag fra offentligheden, jfr. Planlovens 23c. Den 19. november 2014 blev der afholdt offentligt møde i Nyrup Børnehus. Mødet havde ca. 100 deltagere, især fra nærområdet. 1. Der er indkommet ideer og forslag fra fem afsendere 1.1. Kvistgård-Nyrup Borgerforening v/ Jimmy Sørensen. Høringssvar dateret 24. november

2 2 med i alt 488 underskrifter. Ønsker en dagligvarebutik placeret på hjørnet af Kongevejen og Hornbækvej med følgende begrundelser: Det nuværende udlæg på Munkegårdsvej stammende fra 2009 er ikke udnyttet. n Hornbækvejs etablering i 1968 har der ikke været kundegrundlag for en butik ved Munkegårdsvej. Det vil være naturligt og en tilbageførsel til tidligere praksis, at byens butik ligger ved den ene vej, der kører gennem byen, da byen ikke i sig selv er stor nok til at kunne bevare en butik der kan overleve. Ønsker en benzintank i tilknytning til butikken, fordi Der tidligere har været benzintank på tre adresser centralt i Kvistgård. En tank ved krydset Kongevejen/Hornbækvej ligger godt i forhold til motorvejen for Kvistgårds borgere. Anbefaler en rundkørsel som trafikal løsning og understreger vigtigheden af, at der sikres god og tryg adgang for gående og cyklende til butikken både via Jernbanestien og via en kommende rundkørsel. Foreningen har efterfølgende påpeget, at den påtænkte butik i Kvistgård ikke som fremført fra modstandere af projektet er en monsterbutik, men i samme størrelse som f.eks. den eksisterende butik i Tikøb Tikøb Borger- og Grundejerforening, v/ formand Ole Bastue Jacobsen Ønsker at byrådet fastholder beslutningen om at tillade en centralt beliggende dagligvarebutik i Kvistgård - ikke et stort supermarked beregnet for strøgkunder. Begrunder synspunktet med følgende: Et supermarked på det pågældende sted incl. en nybygget rundkørsel vil tage en omsætning på ca. 5 mio. kr. fra Tikøb Brugsforening. Sidste års omsætning i denne butik var i underkanten af 30 mio. kr., dvs. nedgangen ville i runde tal blive på 15 %. Hvis dagligvarebutikken i Tikøb lukker vil det have alvorlige konsekvenser for Tikøb som bysamfund. Der bør være en dagligvarebutik også i Kvistgård, men placeringen og den efterfølgende ændring af vejføringen er forkert. En tankstation på dette sted er fuldstændig overflødig. Der er flere tankstationer i nærheden Bengt Scholz Beboerne i ældre- og handicapboliger på Munkegårdsvej i Kvistgård har ikke adgang til dagligvarer uden, at de skal til enten Espergærde, Hornbæk, Prøvestenen og Helsingør med bus eller til Helsingør med tog. Håber derfor snart, at der kommer en dagligvarebutik i Kvistgård Niels Løvengreen, Ejer af Shell Tikøb påpeger,

3 3 at der i forbindelse med projektet i Kvistgård ikke er foretaget undersøgelser af effekten på omsætningen på tankstationer på samme måde som for dagligvarebutikker. Forventer at der udarbejdes en analyse af, hvilke konsekvenser det vil få for de allerede eksisterende anlæg i nærheden. at der på hans tankstation med tilknyttet butik er 15 ansatte, mens der på et ubemandet tankanlæg vil være nul. at der findes mange tankanlæg i kommunen (heraf et i Kvistgård), så det hverken miljømæssigt eller i forhold til køreafstand giver mening at bygge endnu et. at der i stedet for en rundkørsel ved krydset Hornbækvej/Kongevejen må findes andre tilkørselsforhold længere omme ad Kongevejen (mod Hørsholm) Detailhandelsforeningen i Helsingør Kommune Foreningen er betænkelig ved etablering af dagligvarebutikker ved indfaldsvejene og frygter, at der vil ske overkill at der etableres flere butikker, end der er kundegrundlag til. 2. Bemærkninger fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Bedømt ud fra de modtagne høringssvar og tilkendegivelserne på det offentlige møde den 19. november 2014, er der solid lokal opbakning til etablering af en dagligvarebutik ved Hornbækvej Omsætning, konsekvensberegninger, handelsmønstre i forhold til butikkens placering: I forbindelse med processen er der fremkommet følgende nøgletal: mio. Kr pr Kilde år Samlet dagligvareomsætning genereret af Kvistgårds 31 ICP borgere (2017) Forventet max. omsætning i en dagligvarebutik ved 20 ICP Munkegårdsvej (2017) Forventet omsætning i Rema1000 (ekskl. tankanlæg) ved lokalisering i Kvistgård (2017) 39 ICP - heraf omsætning fra kunder uden for Helsingør Kommune 10 ICP Omsætningsfald i Espergærde pga. butik i Kvistgård 19 ICP (2017) Omsætningsfald i Hornbæk pga. butik i Kvistgård (2017) 9 ICP Omsætningsfald i Tikøb pga. butik i Kvistgård (2017) 5 ICP Nuv. omsætning i Tikøb Brugsforening (2013) 30 Tikøb Borger- og Grundejerforening 2017-omsætning i Tikøb Brugsforening* 32 ICP Gns. omsætning i danske REMA1000-butikker (2013) 47 Retail Institute Scandinavia *Den oplyste dagligvareomsætning i Tikøb (2013) fremskrives med den af ICP forventede rate (på kommunalt niveau) frem mod 2017 (ca. 8 %). Baseret på de citerede kilder, er de beregnede konsekvenser for omsætningen i dagligvarebutikker i omegnen følgende: Område Estimeret omsætningsnedgang Estimeret omsætningsnedgang (%)

4 4 (mio kr.) Espergærde 19 5 Hornbæk 9 3 Tikøb 5 15 Tallene i de to tabeller giver anledning til følgende bemærkninger: ICP konkluderer, at etablering af en dagligvarebutik i Kvistgård vil betyde en forringelse af de omkringliggende dagligvarebutikkers driftsvilkår især i Espergærde og Tikøb, men ikke vil betyde lukningstruede butikker. Hvis de foreliggende omsætningstal lægges til grund, er der dog tale om en markant estimeret omsætningsreduktion i Tikøb (ca. 15 %), som kan have stor betydning. En discountbutik centralt i Kvistgård vil formentlig kun kunne oppebære en omsætning på ca. halvdelen af den forventede årsomsætning for en butik ved Hornbækvej. Det vurderes på den baggrund, at det næppe er sandsynligt, at der vil være dagligvarekæder, der - med Kvistgårds ret begrænsede indbyggerantal vil ønske at etablere sig centralt i Kvistgård. Placering af dagligvareudlægget andre steder i Kvistgård, f.eks. i en af erhvervsejendommene langs Egeskovvej, vil i forhold til synlighed og adgang fra det overordnede vejnet have samme udfordringer, som placeringen ved Munkegårdsvej. Det må derfor forventes, at omsætningen her vil være sammenlignelig med placeringen ved Munkegårdsvej, jfr. tabellen ovenfor. En placering i erhvervsområdet vil desuden betyde, at der vil være relativt lang afstand til fods eller på cykel fra Kvistgårds boligområder. Således er afstanden fra en af de mest bynære mulige placeringer i erhvervsområdet (Egeskovvej nr. 8) ca. 300 meter fra de nærmeste boliger, hvilket svarer til den afstand mange vil opleve, når de færdes via Banestien til placeringen ved Hornbækvej. I sidste ende bliver der i forhold til beslutning om udlæg af en dagligvarebutik ved Kvistgård således tale om en afvejning mellem 1. hensynet til den årsomsætning, der kræves for at sikre Kvistgård en levedygtig, lokal dagligvarebutik og 2. hensynet til at sikre det omsætningsmæssige grundlag i de eksisterende butikker i den sydlige og vestlige del af kommunen Trafikal løsning Etablering af en fembenet rundkørsel i krydsningen mellem Hornbækvej og Kongevejen er en forudsætning for at både fremkommelighed og trafiksikkerhed sikres ved etablering af en ny butik ved krydset. Det vil således ikke være realistisk at etablere butikken det pågældende sted uden en rundkørsel. I forhold til tilgængeligheden for cyklister til butikken vil Jernbanestien være den hurtigste adgang for hovedparten af Kvistgårdsborgere. COWI anbefaler i deres trafikvurdering fra november 2013, at cykelkrydsningen sker tilbagetrukket fra selve rundkørslen (kendes bl.a. fra rundkørslen ved Mørdrupvej/Kongevejen). Helsingør Kommune kan jfr. planlovens 21b, stk. 2, nr. 3 indgå udbygningsaftale med ejeren af en ejendom bl.a. om at udvide byggemulighederne på betingelse af, at grundejeren skal bidrage til at finansiere de nødvendige infrastrukturanlæg. Etablering af en rundkørsel skal sikres gennem denne type aftale Tankanlæg

5 5 Der er ikke foretaget analyse af behov eller omsætningsmæssige konsekvenser af etablering af et tankanlæg i forbindelse med butikken. Det kan konstateres, at anlægget vil få en central beliggenhed i forhold til det overordnende vejnet og derfor må forventes, at have et udmærket eksistensgrundlag, der vil tage omsætning fra øvrige benzinstationer. Da etablering af tankanlægget kan have særskilte konsekvenser, fremlægges beslutningen herom derfor som separat indstillingspunkt. Det skal bemærkes, at Rema1000 s repræsentant i forbindelse med det offentlige møde gjorde tankanlægget til en direkte forudsætning for etablering af rundkørslen. Helsingør Kommune er ikke tidligere i forløbet blevet præsenteret for denne direkte sammenhæng. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skal understrege, at etablering af en rundkørsel må være en ufravigelig forudsætning for et nyt dagligvareudlæg på det pågældende sted uanset, om der indgår et tankanlæg eller ej OSD-redegørelse Området rummer særlige drikkevandsinteresser (såkaldt OSD-område). Her skal der jfr. de statslige vandplaners retningslinje 40 og 41 tages særlige hensyn til beskyttelse af grundvandsressourcerne. Benzinstationer er kategoriseret som potentielt grundvandstruende anlæg og derfor skal et forslag til lokalplanforslag rumme en omfattende redegørelse for grundvandssikringen, for at projektet kan gennemføres. Redegørelsen skal jfr. Naturstyrelsens notat herom fra oktober 2012 som minimum indeholde følgende: Vurdering af hele kommunens OSD og indvindingsoplande, bymønster i forhold til OSD, det særlige behov for udlæg i OSD, samt muligheden for alternative placeringer. Redegørelsen skal præsentere opdaterede kort om beliggenhed af OSD og indvindingsoplande, som er opdaterede i forhold til kommunens seneste viden. Beskrivelse af grundvandsressourcens størrelse, naturlige beskyttelse og kvalitet mht. naturligt forekommende og evt. forurenende stoffer. Beskrivelse og vurdering af vandforsyningssituationen i kommunen. Vurdering af forholdet til vandplanerne og til de kommunale handleplaner og indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse. Vurdering af befæstelsesgrad og forhold til grundvandsdannelse. Angivelse af konkrete tiltag til sikring af grundvandet. Såfremt byrådet beslutter, at et tankanlæg skal indgå i lokalplanforslaget, udarbejdes OSDredegørelsen som en del af lokalplanforslaget. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der udarbejdes lokalplanforslag for etablering af en dagligvarebutik på maks m² på matr.nr. 6a, Nyrup By, Tikøb. 2. at lokalplanforslaget ledsages af en udbygningsaftale jfr. planlovens 21b, stk. 2, nr. 3 med henblik på etablering af en fembenet rundkørsel, der skal tilvejebringe adgang til matriklen. 3. at lokalplanforslaget ud over en dagligvareforretning tillige omfatter etablering af et

6 6 tankanlæg. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Ikke til stede: Anders Drachmann Et flertal, Gitte Kondrup (A), Peter Poulsen (A), Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V) og John Calberg (C) og Morten Westergaard (C) vedtog, at Anders Drachmann er inhabil, hvorfor han ikke deltog i sagen behandling. Anders Drachmann (C) undlod at stemme. Johannes Hecht-Nielsen (V), Gitte Kondrup (A), Peter Poulsen og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingerne. Imod indstillingen stemte Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) John Calberg (C) stemmer imod, fordi han mener, at placeringen er forkert og forbeholder sig ret til at fremsætte forslag om alternativ placering, hvis særlige omstændigheder taler for dette. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Anders Drachmann Anders Drachmann (C) deltog ikke sagens behandling pga. inhabilitet. Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at sagen udsættes til førstkommende økonomiudvalgsmøde, så alternative muligheder for placering af dagligvarebutikker kan undersøges. Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 2. Imod stemte Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht- Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L). For stemte Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O). Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen. Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen. Henrik Møller (A) undlod at stemme Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen. Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen. Henrik Møller (A) undlod at stemme Ad 3: Bente Borg Donkin (F) foreslog, at indstillingspunkt 3 ændres til: at lokalplanforslaget ud over en dagligvareforretning tillige omfatter etablering af et

7 7 tankanlæg suppleret med f.eks. el og gas til biler. Forslaget blev godkendt. Et flertal af Økonomiudvalget, Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingerne. Benedikte Kiær (C), Christian Holm Donatzky (B) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Henrik Møller (A) undlod at stemme. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Peter Poulsen, Anders Drachmann, Michael Mathiesen, Marlene Harpsøe For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt. For Marlene Harpsøe (O) var Freja Södergran mødt. Et flertal af Byrådet besluttede, at Anders Drachmann (C) er inhabil i sagen For stemte: 21. Imod stemte: Ib Kirkegaard (O) og FrejaSödergran (O). Michael Mathiesen (C) og Anders Drachmann (C) undlod at stemme. Et flertal af Byrådet besluttede, at Michael Mathiesen (C) er inhabil i sagen. For stemte: 20. Imod stemte: Ib Kirkegaard (O), Freja Södergran (O) og Per Tærsbøl (C). Undlod: Michael Mathiesen (C) og Anders Drachmann (C). Ib Kirkegaard (O) fremsatte forslag om at udsætte sagen til næste byrådsmøde, idet O mener, at der er for mange ubekendte faktorer og der bør orienteres yderligere om sagen. Forslaget blev forkastet med 15 stemmer mod 8. For stemte: Per Tærsbøl (C), Lisbeth Læssøe (C), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), O (3) og B (1). Imod stemte: A (6), Ø (2), F (1), L (1), V (2), Kristina Kongsted (C), Jens Bertram (C) og Benedikte Kiær (C). Ad 1: Indstillingen blev godkendt med 18 stemmer mod 5. For stemte Ø(2), L(1), F(1), O(3), V(2), A(6) og Kristina Kongsted (C), Jens Bertram (C) og Benedikte Kiær (C). Imod stemte B(1) og Per Tærsbøl (C), Lisbeth Læssøe (C), Morten Westergaard (C), John Calberg (C). Ad 2: Indstillingen blev godkendt med 18 stemmer mod 5. For stemte Ø(2), L(1), F(1), O(3), V(2), A(6) og Kristina Kongsted (C), Jens Bertram (C) og Benedikte Kiær (C). Imod stemte B(1) og Per Tærsbøl (C), Lisbeth Læssøe (C), Morten Westergaard (C), John Calberg (C). Ad 3: Indstillingen, således som den er anbefalet af Økonomiudvalget efter forslag fra Bente Borg Donkin (F). Indstillingen blev godkendt med 14 stemmer mod 9. For stemte Ø(2), F(1), O(3), V(2) og A(6). Imod stemte 1(B), 1 (L) og 7(C).

8 8

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn 1 Nr. : Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/26332 Byrådet Strandvejen 340B ansøgning Strandvejen 344 tegning Mørdrupvej 5 ansøgning

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Referat Byrådet : Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 02. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Tirsdag den 08. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Anders Drachmann

Læs mere

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti 11 05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26165 Børne- og Uddannelsesudvalget Ansøgning om fritagelse for driftsgaranti

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00

Referat Byrådet. Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Referat Byrådet : Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet : Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kjær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat Havnebestyrelsen Mødedato: Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (c) Henrik

Læs mere

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene.

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene. Notatark Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Sagsbehandler Troels Munk-Olsen 23. juni 2015 Bilag 2 Indstillingsnotat Beslutningstema Byrådet skal tage stilling til forslag til lokalplan 1096, forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed.

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Referat Byrådet : Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 208124 Brevid. 1555753 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: behandling af høringssvar til forslag til lokalplan 591 for butiks- og erhvervsområde

Læs mere

Referat Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Referat Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Referat Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 04. april 2017 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Mødelokale 1, BLV Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C)

Læs mere

http://mithorsholm.horsholm.dk/nemagenda/showagendadocument.aspx?agendaite...

http://mithorsholm.horsholm.dk/nemagenda/showagendadocument.aspx?agendaite... Side 1 af 5 Dagsordenspunkt Funktioner Forslag til Lokalplan 144 for bolig- og detailhandelsområde Usserød Kongevej 61-67 og Tillæg 1 til Helhedsplan 2009-2020 Sagsnr Sagen afgøres i Bilag Funktioner 08/6815

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 21. marts 2014 Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Opgivelse af forslag til Lokalplan nr. 882 Forlægning af del af Sletvej 1. Resume

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Byrådssalen, Rådhuset Orientering kl : En ny planproces i Helsingør Kommune v/ områdeleder Dennis Larsen, Center for By, Land og Vand.

Byrådssalen, Rådhuset Orientering kl : En ny planproces i Helsingør Kommune v/ områdeleder Dennis Larsen, Center for By, Land og Vand. Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 15. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Rapport fra Helsingør Kommunes 17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Dato: 2.juni 2015 version 1.1 Indhold Udvalget medlemmer og opgave... 3 Proces... 4 Data og fakta... 5 Arealer og byggemuligheder....

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. april Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. april Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. april 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 784 - Boligområde ved

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 7. til Kommuneplan Boliger på Møllevænget 5

Forslag til. Kommuneplantillæg 7. til Kommuneplan Boliger på Møllevænget 5 Forslag til Kommuneplantillæg 7 til Kommuneplan 2013-25 Boliger på Møllevænget 5 Forslag til Kommuneplantillæg 7 Forslag til Kommuneplantillæg Forslag til Kommuneplantillæg 7 er udarbejdet af i samarbejde

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Parti Liste Kandidat nummer Navn Stilling Køn Parti Liste Kandidat nummer Navn Stilling Køn Parti Liste Kandidat nummer Navn Stilling Køn

Parti Liste Kandidat nummer Navn Stilling Køn Parti Liste Kandidat nummer Navn Stilling Køn Parti Liste Kandidat nummer Navn Stilling Køn Helsingør Kommune A Socialdemokratiet 1 Henrik Møller politiker M A Socialdemokratiet 2 Thomas Horn skoleleder M A Socialdemokratiet 3 Gitte Kondrup fuldmægtig K A Socialdemokratiet 4 Duygu A. Ngotho sygeplejerske

Læs mere

Greve Kommune. Tillæg nr. 4 til. Kommuneplan Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri

Greve Kommune. Tillæg nr. 4 til. Kommuneplan Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri Greve Kommune Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø i

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig Aarhus Kommune Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. Juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Vedtagelse af Lokalplan 921 for dagligvarebutik i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Referat Byrådet

Referat Byrådet Referat Byrådet 2014-2017 : Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 05. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 05. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 05. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 20. januar 2014 Sagsbeh.: jen Sagsnr.: 10/7600 Byrådet

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere