Regnskab Bilagshæfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2013. Bilagshæfte"

Transkript

1 2013 Bilagshæfte

2 Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 101 Ejendomsfortegnelse 117 oversigt 125 AnIgsarbejder: 133 AnIgsregnskaber afsluttet I Igangvrende anigsarbejder 135 Lneramme 136 Garantiforpligtelser 137 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 139 1

3 r.z

4 Hovedoversigt til regnskab 3

5 ) ) ) Hovedoversigt til regnskab Hele kr. Udgifter lndtgter Udgifter ndtgter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundheclsomrádet 5. Sociale opgaver og beskftigeise Heraf refusion 6. FIIesudgifter og administration Heraf refusion DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder my. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrdet 5. Sociale opgaver og beskftigeise FIIesudgifter og administration B ANF11I&!iMHEDIALT C. RENTER (7.22, ).,, 10, Forøgelse I Iikvide aktiver ( Øvrige balanceforskydninger ( ze. : D. BALANCEFdaSKrdN1TiERI ALT E. AFDRAG PA LAN OG LEASING-FORPLIGTELSER (S ) SUM (A + B + C + D + E) Forbrug af Iikvide aktiver ( ) Tilskud og udligning ( Refusion at købsmoms ( ) 139 Skatter ( ) Optagne In ( ) IF. ALT BALANCE

6 (J%j (ri

7 herunder Finansiel status 2013 Primo Ultimo Primo Ultimo Aktiver Passiver Likvide aktiver Pasaiver tilherende Kontante behoidninger Legater Indakud I pengeinatitutter mv Deposita Tilgodehavender hoe Refusionatilgodehavender 928 Kortfristede tilgode Tilgodehavender I betalingekontrol Andre tilgodehavender Forudbetalte udgitter Mellemregninger med foregáende 09 felgende regnakebaàr 932 Langfristede tilgode Pantebreve , Paseiver vedrerende Staten Korttristet gid til Kaasekreditter 09 byggelàn Korttriatet geld Oil Anden geld -52, Kortfriatet gid a Kirkelige ekatter 09 atgifter Skyldige feriepenge Aktier 09 andetebeviser mv Anden kortfriatet gld med indenlandek betelingamodtager Tilgodehavender hoe grundejere Udlân to beboerindekud Edb-fejlopeamlingakonto Mellemregningakonto Andre Iangfrietede udldn 09 tilgodehavender Deponerede beleb for Ian m.v. UdIg vedrerende for SpiIdevandeanIg med betaiingsvedtgt Andre forayningevirksomheder Aktiver vedrerende b Staten , Langtristet gld Selvejende institutioner med overenakomet Realkredit Kommunekreditforeningen Langfriatet gld vedrerende ldreboiiger GId vedrorende finaneielt Ieaeede aktiver 972 Heneatte forpligtela , Aktiver tilherende f Legater Deposita Parkeringefond 958 Materielle anigsakt Grunde Heneatte forpligteleer 975 Egenkapital Modpoat for taketflnaneierede ektiver Modpoat for aelvejende natitutionere aktver Modpost for ekattetinanaierede aktiver Balancekonto ,609-26, Bygninger Tekniake anig, maakiner, atarre specialudatyr 09 tranaportrn Inventar - computere andet IT-udetyr 590, , Materielle anigeaktiver under udferelse 09 forudbetalinger Immaterielle anigaaktiver Udviklingaprojekter og andre erhvervede immaterielle anigaaktiver 968 Dmatningaaktiver Grunde 09 bygninger beetemt Oil videresaig ,

8 (b (ri 1%!) 0 ca

9

10 1 Drift og 2 Statsrefusion 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Økonomi og Løn - øvrige områder Jordforsyning, ubestemte formål Arealer i Struer by XG Arealer Struer syd XG Arealer i Fousing XG Arealer i Humlum og Resen XG Arealer på Thyholm XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Jordforsyning, ubestemte formål Landbrugsjord XG jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Ejendomme, fælles formål Vedligeholdelse af kommunale ejendomme XG Energikontrakter/foranstaltninger XG Ændret bygningsdrift - rammebesparelse XG Yderligere effektivisering bygn.drift XG Pulje til vedligeholdelse komm.bygninger XG Betaling for brug af Genbrugspladsen XG Toiletter og bygninger XG "Serviceteam" - seniorjob Fælles driftsomkostninger XG Etableringsomkostninger XG Teams XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Indtægter Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Indtægter XG Tek.drift - Rengøring Struer Kommune

11 Tek.drift - Teknisk Service, Adm Refusion af udg./uddannelse TR(AKUT) Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG Tek.drift - Teknisk Service, Adm Indtægter Beboelse Økonomi og Løn - øvrige områder Beboelsesejendomme Boliger i Struer by XG Boliger i Asp/Linde XG Boliger vedr. flygtninge Boliger vedr. flygtninge Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG Udg.lejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boliger flygtninge XG Refusion flygtn. lejetab og garanti XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Erhvervsejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre faste ejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Andre faste ejendomme Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Skolegade 5A og 5B XG Gimsinglundvej 3-5 XG Rosenvænget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG Holstebrovej 69 XG Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG Skrænten 4 (Aalkjærsminde) Driftsudgifter og indtægter XG

12 Fabriksvej 13 - toldmoms Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Fabriksvej 12 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter Indtægter XG Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Byfornyelse Økonomi og Løn - øvrige områder Byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri Økonomi og Løn - øvrige områder Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab på garantier realkreditlån XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Teknisk Sekretariat Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter - uden moms XG Park Vej drift Legepladser Hullet XD Dalens XD

13 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Legepladser Tambohus naturhavn og landmiljø Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fritidsområdet Drift af haller Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Fritidscenter Struer, afledt drift XG Struer Svømmehal Drift af haller Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Drift af haller Bremdal Aktivitetscenter XG Park Vej drift Idrætsanlæg Idrætsparken XD Øvrige Struer XD Thyholm XD Tek.drift - Struer Svømmehal Tek.drift - Struer Svømmehal Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Andre fritidsfaciliteter Omklædningsbygninger XG Indtægter Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Skøjtebanen Forsikringer XG Øvrige driftsudgifter XG Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen

14 0038 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natur og Miljø Naturforvaltningsprojekter XG Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" XG Vådområdeprojektet "Serup Kær" XG Supp. fosforunders. Serup Kær Vådområdeprojekt XG Vådområdeprojektet "Resenkær" XG Natura Natur og Miljø Natura 2000 XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Natur og Miljø Oprensning XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG Vandløbsregulativer, afmærkning vandløb XG Over/underskud fra foregående år XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Natur og Miljø Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Natur og Miljø Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Driftsadministration (NVR) XG forbrug (Genbrugsstationen) XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Natur og Miljø Naturbeskyttelse Naturbeskyttelse Vandløb, vedligeholdelse Benkjær Pumpelaug Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Natur og Miljø Øvrig planlægning, tilsyn mv Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Juridisk rådgivning vedr. natur og miljø XG

15 Tilsyn badevand XG Tilsyn svømmehaller XG Natur og Miljø - Toldmoms Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Teknisk Sekretariat Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Falcks Redningskorps Betaling til Falcks Redningskorps XG Falck, betaling vedr. SINE Falck, betaling vedr. SINE XG Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. XG Forsikringer XG Forebyggelse XG Særydelser Særydelser XG Indtægtsgivende ydelser Forurening XG ABA-anlæg XG Kursusvirksomhed XG Øvrige indtægter XG Tekniske installationer Brandhaner XG Salg af brandmateriel XG Falck Redningskorps, kommuneabonnement Falcks Redningskorps, kommuneabonnement Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Redningsberedskab

16 01 Forsyningsvirksomheder mv Affaldshåndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms Affaldshåndtering, Fælles formål Administrative opgaver XG Indtægter Ordninger for dagrenovation - restaffald Natur og Miljø - Toldmoms Ordninger for dagrenovation Betaling til NVRaffald i/s og nomi i/s XG XG Renter af mellemværende XG Øvrige indtægter XG Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Driftsadministration XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Resultatudligning forrige år XG XG Renter af mellemværende XG Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for glas, papir og pap Indsamling af glas, flasker mv. XG Indsamling af pap, papir, aviser mv. XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Emballagebeholdere XG XG Renter af mellemværende XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsstation Containere XG Bortskaffelse af jord XG Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information XG Farligt affald XG Farligt affald XG Statsafgift XG XG Renter af mellemværende XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Salg af genanvendelige materialer XG Uopvarmet lager/depot XG

17 Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG Flishugning Thyholm Genbrugsplads XG Genbrugsstation - toldmoms Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsstation - toldmoms Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsbutikken XG Genbrugsøer ved boligforeninger XG Erhvervsaffald XG Renter af mellemværende XG XG

18 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål TR-tillæg TR-tillæg Park og Vej TR-tillæg XG Erhvervsgrunduddannelse Erhvevsgrunduddannelse EGU - Kommunale praktikpladser XG Park Vej drift Mandskab Mandskab med overførsel XD Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Park Vej drift Park og vej værksted Værkstedsdrift XD Biler Mazda B2500 XM Mazda B2500 XM Iveco XM Park og vej værksted Park Vej maskiner Maskiner og materiel Maskiner og materiel XD Indtægter Andre køretøjer Toro 580D XM John Deere minilast XM HTF minilast XM JCB 3CX XM Toro 4000D XM Weiderman XM Nimos m kost, saltspreder el. plov XM Nimos m græsklipper XM Minigraver XM Volvo XM Toro 5910 XM Egholm XM Traktorer

19 John Deere (mini) XM John Deere m brænder XM New Holland TNF70 XM NH TNF70 m kost XM NH TS90 m vogn XM JD 6620 m grenklipper el. 1 klipper XM JD 6620 m 2 klippere XM Deutz 1160 XM Deutz 1160 m vogn og kantgrusudlægger XM Deutz M610 XM Deutz M610 m vogn XM John Deere 5080 XM John Deere 6410 XM JD 6410 m kost XM John Deere 4720 XM JD 4720 m kost XM Biler VW dobbelt kabine XM VW LT m lift XM Mazda B2500 XM Citroen XM Nissan Capstar XM Nissan Capstar XM Kia XM Ford Ranger XM Iveco XM Iveco XM Iveco (Thyholm) XM Mazda B50 XM Mazda B50 (Thyholm) XM Traktorredskaber Vertikalskærer XM Flishugger XM Park Vej maskiner Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vejudskillelse XG Tek.drift - Materiaelgården Tek.drift - Materiaelgården Arbejder for fremmed regning Park Vej drift Veje Fliser XD Offentlige toiletter Venø XD Thyholm XD Busdrift Busdrift Vandløb XD Hestbæk-systemet XD

20 Kilen XD Serup Å Fremmed regning int. faste Ad hoc intern Anlægsprojekter XD Kjelding Høj XD Naturstier/turistpladser XD Byggemodning Højgårdsparken XD Stentofterne, nye vejtræer XD Anlægstorvet XD Park og vej fremmed regning - toldmoms Fremmed regning, eksterne, faste Park og Vej, indtægts Ad hoc ekstern Ad hoc intern fakturaer Park og vej fremmed regning - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Park Vej drift Materielgård Materielgård m/overførsel XD Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD Parkering Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Kommunal parkeringskontrol Parkeringskontrol Nord XG Komm. indtægter fra parkeringsafgifter XG Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Park Vej drift Veje Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Færdselsregulering XD Afvandingsbidrag XD Bjørneklo XD Strandrensning/Bremdal badebro XD Blå Flag XD Kystsikring XD Redningsposter Grønne områder XD Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD

21 Grønne områder XD Vejadministration -660 Trafikkampagner XD Flinkekontoen Flinkekontoen XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vejbelysning XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Vedligeholdelse af færdselsarealer XG Juleudsmykning Juleudsmykning XG Grønne områder 750 Digitalisering af grønne områder XG Afvandingsbidrag Afvandingsbidrag XG Belægninger m.v Park Vej drift Veje Fliser XD Grusveje XD Striber XD Vejadministration -267 Asfalt XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vejvæsen, administration Asfalt XG Vintertjeneste Park Vej drift Vinter Vintertjeneste XD Vintermaskiner XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Vejanlæg Park Vej drift Vejadministration Slidlag XD Kollektiv trafik Busdrift Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Busdrift Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG Flexture XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG Ventefaciliteter, skilte mv. XG Kørsel Karup Lufthavn XG Færgedrift

22 TR-tillæg TR-tillæg Venø Færgefart TR-tillæg XG Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart Færge XG Færgelejer og servicebygninger XG Administration XG Billetindtægter XG Fast ejendom XG Søfartslæge XG IDV - Indtægtsdækket virksomhed XG Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart - udligningsmoms Venø Færgefart Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Billetindtægter XG Venø Færgefart - udligningsmoms IDV - Indtægtsdækket virksomhed XG Havne Havne Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn Oddesund Havn - toldmoms Oddesund Havn - toldmoms Moler XG Kajanlæg XG XG Indtægter XG Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms Indkøbssystemet

23 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler TR-tillæg TR-tillæg Folkeskoler fællesudgifter - TR-tillæg XG Skolebiblioteket Skolebiblioteket Bøger XG Klargøring af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG udgifter XG Skolebiblioteket Fælles udgifter Fælles udgifter Dansk skoleidræt XG Livreddere og fremmede lokaler XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Vikarer XG Medhjælp ved undervisningen XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Sektornet XG Elevaktiviteter XG Mellemoffentlige betalinger XG Kompetenceudvikling + diplomuddannelse XG Lederudvikling XG Fælles udgifter Pædagogisk IT Pædagogisk IT SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG Klasse - Gymnasiet klasse gymnasiet - betaling fra kommuner klasse - betaling fra kommuner XG

24 klasse - Gymnasiet IT i folkeskolerne IT i folkeskolerne XG Resen Skole Resen Skole Thyholm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration XG Thyholm Skole inventar - stolepenge XG Thyholm Skole Humlum Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration XG Humlum Skole inventar - stolepenge XG Humlum Skole Bremdal Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration XG Bremdal Skole inventar - stolepenge XG Bremdal Skole

25 Struer Østre Skole Skolemælk XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Comenius XG Comenius 2012 XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Skole-hjemvejleder Refusion fra Ministeriet for flygtninge XG XG Ledelse og administration Ledelse og administration XG Buffer XG Struer Østre Skole Østre Skole - toldmoms Elevaktiviteter XG Indtægter sprogscenter Struer Østre Skole sprogscenter Struer Østre Skole Parkskolen Skolen diverse XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration XG Parkskolen inventar - stolepenge XG Parkskolen

26 Gimsing Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Administration XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration XG Gimsing Skole inventar - stolepenge XG Gimsing Skole Hjerm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Skolesport XG SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration XG Hjerm Skole Langhøjskolen Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Varme XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - inventar XG SUS - undervisningsmidler XG Ledelse og administration XG Langhøjskolen inventar - stolepenge XG Langhøjskolen

27 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Resen Skole - renovering XG Anlæg Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Bremdal Skole Indtægter Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Resen Skole Tek.drift - Resen Skole

28 Tek.drift - Skoler Fælles Tek.drift - Skoler Fælles Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Befordring elever til svømning XG Skoleudvikling XG Venskabsbysamarbejde XG Ramme B&U fysik handicap og Drop Out XG Bremdal Skole Fælles udgifter - samlede skolevæsen Læsevejlederkoordinator XG Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Mellemoffentlige betalinger XG SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børneergoterapeut XG Sekretærbistand sansemotorik XG Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Betaling offentlige myndigheder Kompetenceteam Kompetenceteam Skolefritidsordninger TR-tillæg Skolefritidsordninger TR-tillæg XG Skolefritidsordninger SFO fælles udgifter Søskenderabat XG Fripladser i SFO XG Forældrebetaling XG

Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143

Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143 p U z III U I C m U, CD CD (D Cr) 0 N) C Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 105 Ejendomsfortegnelse 121 oversigt 129 AnIgsarbejder: AnIgsregnskaber Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 2014 for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab z III C m tjj ci) (0 (n FU CD (j 0) 0 7c 1J U CD C p Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 89 Ejendomsfortegnelse 103 AnIgsarbejder: 111 AnIgsregnskaber afsluttet

Læs mere

Budgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Budget 2016 Budgetoverslag for

Budget 2016 Budgetoverslag for 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Indhold 0.11 Faste ejendomme, beboelse... 2 0.12 Erhvervsejendomme... 3 0.13 Andre faste ejendomme... 4 0.15 Byfornyelse og boligforbedring... 6 0.18

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

BILAGSHÆFTE REGNSKAB 2016

BILAGSHÆFTE REGNSKAB 2016 BILAGSHÆFTE REGNSKAB 2016 Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 113 Ejendomsfortegnelse 129 oversigt 137 Anlægsarbejder: 143 Anlægsregnskaber afsluttet i 2016 144 Igangværende

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø

Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø Lejre Kommune Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 233 Lejre Kommune Strukturtekst Opr. vedt. overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 81.900 81.854

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv. Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger 1 of 6 DRIFT s 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 49.132.358 97.176.087 0 709.819 97.885.906 50,19 97.885.906 709.819 0 14228 Vej og parkvæsen 25.401.811 45.334.883 0 94.020 45.428.903 55,92 45.428.903

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab Q) CD CD (ri cii 0 0 p z III C m Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 81 Ejendomsfortegnelse 95 AnIgsarbejder: 103 Anlgsregnskaber afsluttet i 2011 104 Igangvrende

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Takster i 2014 Bilag 4

Takster i 2014 Bilag 4 100 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.059 42.600 27.541 0,65 32 Fritidsfaciliteter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Børne- og Uddannelsesudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindreudgift Udgifter uden overførselsadgang Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen 18.883.557 35.570.720 16.687.163

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Budgetopfølgning pr. 1. april 2016 regnskab 2016 Struer Kommune i alt Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Administration og planlægning 726.097.947 18.308.530 118.539.341 547.891 116.170.523 547.891 064242 Kommissioner, råd og nævn

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere