Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Herning HF og VUC Hf Dansk A Tomas Billeskov Jansen 1.r dansk A hf2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Læsescreening, læseforståelse, kursus om skriftlighed og kursus i mundtlighed. Retorik, argumentationsteknik, sproglig bevidsthed og kommunikation. Novelleanalyse. Romananalyse. Romantikken i dansk litteratur. Lyrikanalyse. Det moderne gennembrud. Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Side 1 af 7

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Læsescreening, læseforståelse, kursus om skriftlighed og kursus om mundtlighed Indhold Introduktion til faget dansk på A-niveau ud fra læreplan for Dansk A. Læsekursus introduktion til forskellige læseteknikker ud fra Studielæsning på videregående uddannelser læsestrategier og læseteknikker (2007) af Peter Stray Jørgensen under medvirken af Thomas Harboe. Læsescreening: Leif Davidsen: Ti minutter i vor tid (1995) + 11 spørgsmål. Lars Damkjær og andre: Sprogets veje (2008) side om retorik/mundtlighed. Solveig Bennike, Lisbeth Nyborg og Mette Trangbæk Hammer: Faglige forbindelser i dansk (2009) side om skriftlighed og redegørelsen. Søren Ulrik Thomsen: Demokrati eller småligt føleri i Politiken den 28. august 2012 øvelse i at skrive en redegørelse. Bodil Nørlem og Conni Paldam: Grundbog til dansk i erhvervsuddannelserne (2004) om analyse og fortolkning af noveller og romaner. Grundig vejledning i at skrive den store danskopgave. Den store danskopgave om Fodboldenglen (1977) af Hans-Jørgen Nielsen(Værk 1). Naja Marie Aidt: Ond i sulet fra Vandmærket (1993)(Værk 2). Eget materiale: Stil om Ond i sulet fra Vandmærket (1993) af Naja Marie Aidt, som kursisterne skulle kritisere. Kim Schou: Hetz eller fornuft? Fra i dag er det slut med at ryge på jobbet i Kristeligt Dagblad den 15. august 2012 øvelse i et argumenterende oplæg. Sune Weile: Om at skrive et læserbrev<<ind i sproget ud i verden suneweile.wordpress.com/dansk-i...i /om-at-skrive-et-laeserbrev/ Fvu-test. Læseprøve. Grundig information om dansk stil på HF: Det analyserende oplæg, den introducerende artikel og den argumenterende artikel. Ole Schultz Larsen: Om dansk stil fra hans hjemmeside Danskfag. Benny Andersen: Smil fra Smil (1964). 47 lektioner a 45 minutter. Notat- og studieteknik. Forståelsesstrategier. Læsescreening Læsekursus. Notatteknik. Mindmap og brainstorming. Basis skrivning. Mundtlighed. Skriftlighed. Introduktion til udarbejdelse af danskopgave på 5 sider omkring Fodboldenglen af Hans-Jørgen Nielsen. At bevidstgøre eleven om forskellige læsestrategier. At udvikle elevens evne til at tage konstruktive notater. Side 2 af 7

3 At introducere eleverne i arbejdet med at skrive stile. At introducere eleverne i arbejdet med mundtlighed. At introducere eleverne i arbejdet med danskopgaven på første år. Væsentligste Klasseundervisning og gruppearbejde. Synergieffekt ved brainstorming i grupper. Skriftligt arbejde med at strukturere notater og at skrive en hf-stil. Øvelse i forskellige læsestrategier. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Retorik, argumentationsteknik, sproglig bevidsthed og kommunikation. Indhold Jørgen Asmussen(red.): Faktiske tekster fra sagprosa til reality (2005) side om argumentationsteknik og retorik. Helle Borup: Ud med sproget. Grundbog i retorik for gymnasiet og hf (2007) side 47-51, 59-64, om appelformerne, Toulmins model og kommunikationsmodellen/pentagrammet/femkanten. Ulla Dahlerup: Tale ved Dansk Folkepartis landsmøde i 2003 (uddrag). Ole Schultz Larsen: Opgaver til Toulmins model fra Danskfag. Quiz i argumentationsteknik. Steen og Hanne R. Beck: Gyldendals studiebog (2008) side 33-36, 38 om. 17 lektioner a 45 minutter. Appelformerne: Logos, patos og etos. Toulmins model: påstand, belæg, hjemmel, styrkemarkør, gendrivelse og rygdækning. Sponsership-etos, ad hominem-argument, eristisk argument, kommunikationsmodellen/pentagrammet/femkanten, emotiv, emotiv funktion, ironi, sarkasme, generalisering, agentiv-strygning, definition/ordvalgsargument, denotation, konnotation, metafor, personlige, konventionelle og litterære symboler, sammenligning, metonymi, besjæling, personifikation, tingsliggørende metafor, emfase, dobbelt komparativ, pleonasme, anafor, epifor, epanastrofe, tautologi, retorisk spørgsmål, apostrofe, magtanvendelse, prestige- eller omstændighedskneb, autoritetskneb, ekspertkneb, generaliseringskneb, medlidenhedskneb, idolkneb, selvsikkerhedskneb, lærdomskneb, hensigtskneb, fornuftskneb, historiekneb og påfuglekneb. At eleven får retoriske begreber benyttet i praksis. Side 3 af 7

4 At eleven udvikler sin iagttagelsesevne. At eleven kan begynde en sproglig analyse. At eleven kan påvise virkning ud fra teknik. Væsentligste Titel 3 Indhold Holddiskussioner med argumentation. Gruppeoplæg Novelleanalyse. Romananalyse. Udvalgte linjer fra udvalgte sider fra følgende værker (1-12) sammenstykket til et kompendium om analyse og fortolkning af noveller og romaner: 1. Ove Christensen, Per Krogh Hansen, Jesper Poulsen og Svend Aage Svenstrup(red.): Gensyn med fortælleren (2006). 2. Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens veje (2007). 3. Annemette Hejlsted: Fortællingen teori og analyse (2007). 4. Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen: Litteratur og fortælling (2003). 5. Kell Gall Jørgensen: Litterær analyse. Prosa og lyrik (1996). 6. Martin Jørgensen: Tæt på litteratur. Analyse og didaktik (2010). 7. Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller, Dan Ringgaard, Lilian Munk Rösing, 8. Peter Simonsen og Mads Rosendahl Thomsen(red.)(2012). 8. Jørn Ingemann Knudsen: Textanalyse.dk (2005). 9. Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist: Krydsfelt. Grundbog i dansk (2011). 10. Ole Schultz Larsen: Hans hjemmeside: Danskfag. 11. Peter Heller Lützen: Analyse og relevans grundbog i litterær analyse og fortolkning (2003). 12. Thomas Thurah: Tekstanalyse og litterær metode (2010). Hvis er teksten? Om den diskursive, intentionelle og fortalte fortæller. Uddrag fra publikationen: Vejledning til grundfaget dansk de merkantile erhvervsuddannelser, kapitel 5 om Fagets mål og hovedområde, Undervisningsministeriet Henning Mortensen: Lykke fra Solister (1977). Jan Sonnergaard: Radiator (1997)(Værk 3). Johannes V. Jensen: Oktobernat fra Himmerlandshistorier ( ). 38 lektioner a 45 minutter. Fortælleren: (Jeg-fortæller, utroværdig jeg-fortæller, alvidende fortæller, personbunden/personal fortæller, impressionistisk fortæller, minimalistisk fortæller, behavioristisk fortæller, 3.personfortæller, implicit fortæller og eksplicit fortæller.) Forfatter- og fortællerkommentar. Fortællesynsvinkler: (Indre, ydre, kombineret, vekslende og alvidende synsvinkel.) Fremstillingsformer og fortælleelementer: (Scenisk fremstilling, panoramisk frem- Side 4 af 7

5 Væsentligste stilling, beretning, stream of consciousness, bagudsyn, medsyn, direkte tale, indirekte tale, dækket direkte tale, tankereferat og indre monolog.) Komposition: (Den cirkulære fortælling, rammefortælling, indre komposition, ydre komposition, flashback/tilbagespring/tilbageblik, flashforward/forudgreb, fortalt tid og fortælletid.) Personkarakteristik: (hovedpersoner, bipersoner, ydre og indre personkarakteristik, direkte og indirekte personkarakteristik og parallel- og kontrastpersoner.) Ydre og indre kræfter. Personkonflikter. Motiv og tema. Miljø. Perspektivering. At eleven får et bredt kendskab til forskellige analysebegreber til noveller og romaner. At eleven udvikler sin tekstanalytiske kompetence. At eleven kan udtrykke ovennævnte kendskaber skriftligt såvel som mundtligt. Gruppeoplæg. Summegrupper. Titel 4 Romantikken i dansk litteratur. Indhold Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens veje (1996) side Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt: Indvielsen fra Digte (1804). Adam Oehlenschläger: Guldhornene fra Digte (1803). Væsentligste 10 lektioner a 45 minutter. Det samfundsmæssigt, filosofisk og sprogligt karakteristiske i romantikken. Universalromantik, nyplatonisme, monisme, dualisme og fænomenernes og ideernes verden. At eleven får kendskab til repræsentative og klassiske tekster fra perioden. At eleven udvikler sin evne til at forstå og skelne imellem universalromantiske og nyplatonistiske tekster. At eleven får et kendskab til periodens verdensbillede. At eleven kan udtrykke ovennævnte kendskaber skriftligt såvel som mundtligt. Selvstændigt arbejde. Oplæg. Side 5 af 7

6 Titel 5 Indhold Væsentligste Lyrikanalyse. Jørn Ingemann Knudsen: Textanalyse.dk (2006) side om lyrikanalyse. Johannes V. Jensen: På Memphis Station i Digte (1904). Alle elever har fundet et selvvalgt digt, som de har læst op og forklaret betydningen af. 19 lektioner a 45 minutter. Denotation, konnotation, ironi, sarkasme, personlige, konventionelle og litterære symboler, sammenligning, generalisering, kontraster/modsætninger, metafor, metonymi, besjæling, personifikation, tingsliggørende metafor, eksistentielle temaer, forfatter, fortæller, åbenlys ydre monolog, skjult ydre monolog, åbenlys indre monolog, skjult indre monolog, strofisk digt, ustrofisk digt, figurativ figurdigt, nonfigurativ figurdigt, kronologisk tid, anakronisk tid, akronisk tid, allegori, parodi, enderim, indrim, parrim, krydsrim/fletrim og klamrerim/omsluttende/kiastisk rim. At eleven får genrebevidsthed. At eleven kan skelne mellem forskellige former for digte. At eleven kan anvende relevant danskfaglig teori på digte. At eleven opøver en sproglig bevidsthed. At eleven får kompetence til at analysere og fortolke et digt. At eleven bliver i stand til at sætte digte ind i en litteraturhistorisk sammenhæng. Elevoplæg. Dokumentarudsendelser. Summegrupper. Titel 6 Det moderne gennembrud. Indhold Johannes Fibiger og John Rydahl: Realiteternes verden (2001) side 5-7, 9-12, 14-19, 22-25, 28-29, 36-39, 43, 46-47, 53-54, 59-60, 70-72, 81. Holger Drachmann: Engelske Socialister (1871). Georg Brandes: Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur (1871)(uddrag). Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød i Fra Hytterne (1887). Henrik Pontoppidan: Ørneflugt (1893). Herman Bang: Irene Holm i Under Åget (1893). Repetitionsquiz. 18 lektioner a 45 minutter. Side 6 af 7

7 Væsentligste Problemer, som Georg Brandes vil have sat under debat: kønsroller, ægteskabet, religionen, kirken som institution og ejendomsforholdene. Provisorietiden. Naturalisme. Impressionisme. Positivisme. Arv-miljødeterminismen og den frie vilje. Nietzsche: nihilisme, ateisme, herremoral og slavemoral. Sædelighedsfejden. Kvinden. Manden. Ægteskabet. Kønsroller. Kommunisme. Arbejderbevægelse. Politik. Landbrug. At eleven får kendskab til centrale litterære strømninger i perioden. At eleven indgående forstår og kan karakterisere den impressionistiske fortælleteknik/stil i litteraturen hos Herman Bang. At eleven får en forståelse for afgørende samfundsmæssige, kønspolitiske og religiøse strømninger i perioden. At eleven kan udtrykke ovennævnte kendskaber skriftligt såvel som mundtligt. Summegrupper. Oplæg. Side 7 af 7

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Kolding Hf og Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Anne Thisted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF og VUC Hfe Dansk A Lise Elmgaard

Læs mere

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ)

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Undervisningsbeskrivelse Termin Aug-juni 2011-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Favrskov Gymnasium Stx Dansk A Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Hold 3.b Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution VUC Skive Viborg Uddannelse HF enkeltfag Fag og niveau Dansk A Lærer Peter Pedersen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC-Vest, Esbjerg Afd. Hf (2-årig) Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Thomas Thomsen (1g) og Line Sterum Greibe (2g) 2d Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Ulla Rasmussen og Knud Skaarup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Thorkil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere