Henning Bergenholtz og Jette Pedersen. Charlotte Langkilde et al.: L&H Teknisk Ordbog. Danskengelsk/engelsk-dansk. 1. Behov for fagordbøger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henning Bergenholtz og Jette Pedersen. Charlotte Langkilde et al.: L&H Teknisk Ordbog. Danskengelsk/engelsk-dansk. 1. Behov for fagordbøger"

Transkript

1 Henning Bergenholtz og Jette Pedersen Charlotte Langkilde et al.: L&H Teknisk Ordbog. Danskengelsk/engelsk-dansk. L&H ordbøger Behov for fagordbøger De sidste fem-seks år er der udkommet en lang række nye danske bilingvale fagordbøger, hvoraf en del er blevet anmeldt i dette tidsskrift (1, 1988, 251ff; 5, 1990, 143ff; 7, 1991, 139ff; 7, 1991, 147ff; 7, 1991, 153ff; 8, 1991, 111ff; 8, 1991, 133ff). Disse anmeldelser har et samstemmende udgangspunkt: Der konstateres et stort behov for flere fagordbøger, til flere fag og til flere sprogpar. På traditionel vis vil det dog næppe være muligt at dække alle begrundede ønsker om flere opslagsværker. Ved udarbejdelsen af rækken af indtil nu 12 fagordbøger bruger L&Hserien en metode, som på sin vis svarer til den fremgangsmåde, translatører har brugt, når de under deres oversættelsesvirksomhed skriver kartotekskort, som de senere udbygger til grundlaget for en ordbog (sml. f.eks. Bergenholtz/Dam/Henriksen 1990, 130). L&H-serien har sat denne fremgangsmåde i system, idet et helt oversættelsesbureau leverer materiale til ordbøgerne. Denne metodik er principielt prisværdig, hvis den, som forlaget anfører i reklamen, fører til et produkt, der vil være en uundværlig støtte til alle, "som har brug for at forstå eller præcist oversætte tekniske udtryk fra forskellige brancher." 2. Problemer i en flerfagsordbog Den bredt angivne målgruppe, som beskrives i reklamen, indsnævres i forordets næstsidste afsnit med bemærkningen om, at brugen af ordbogen forudsætter "en vis indsigt i de relevante emnekredse". Da angivelse af fagområde eller "betegnelse af primært fagligt tilhørsforhold", som det benævnes i forordet, forekommer særdeles sporadisk, er dette utvivlsomt en

2 realistisk vurdering. En optælling under A, D og J viser, at der findes fagangivelser ved ca. en tredjedel af de angivne ækvivalenter, f.eks.: delstrøm partial current deltaflade [geol.] delta plane deltaskraber delta scraper Der er her tale om et klart tilbageskridt i sammenligning med udviklingen fra Warrern til Clausens tekniske ordbøger, som konsekvent anfører fagområde, sml. Møller 1990, 144 ff. Ved de totredjedele af ækvivalenterne, som ikke er forsynet med fagangivelse, er ordbogsbrugeren henvist til opklarende modopslag i håndbøger og fagleksika. I disse tilfælde vil den tidsbesparelse, som forlaget stiller i udsigt i sine reklameskrivelser, såfremt man investerer i L&H ordbogen, meget hurtigt resultere i et øget tidsforbrug i forhold til de såkaldte mere traditionelle ordbøger. I ordbogens liste med forkortelsesangivelser opregnes 161 "primære faglige tilhørsforhold", som på samme tid dækker teknikkens hovedområder, f.eks. kem. (kemi), mask. (maskinteknik), og meget specielle angivelser som cykel, mejet. (mejetærsker), motorcykel, skr. (skrivemaskine), symask. (symaskine), truck (gaffeltruck), og ensr. (ensretter). Forholdet mellem fag, delfag og subkategorier af delfag forekommer usystematisk. Hvorfor findes f.eks. ensr. overhovedet anført som selvstændigt fagområde, når der er forudset brugen af det faglige tilhørsforhold el (elektroteknik)? På samme måde kan man stille spørgsmål om mejet.[mejetærskerens] forhold til angivelsen landbr. (landbrug). Selve vægtningen mellem de forskellige emneområder forekommer noget tilfældig. Man kan få det indtryk, at der i det pågældende oversættelsesbureau er blevet oversat en særlig stor andel edb-tekster og en ligeledes betydelig mængde af tekster inden for geologi, kemi og elektronik, idet disse fire områder tegner sig for knap halvdelen af samtlige emneangivelser under de to undersøgte bogstaver D og J. Derimod har det ikke været muligt under D og J at finde brug af angivelser som kopimask., lodn. (lodning), læder, plaststøbning og pulv. (pulvermetallurgi). Svarende til den praksis, man finder i andre danske bilingvale tekniske fagordbøger, er omfanget af grammatiske informationer meget begrænset, idet der alene findes ordklasseangivelserne vb. og adj., sidstnævnte dog kun i den engelsk-danske del. Men der ydes ikke hjælp til valg af den rigtige

3 syntaktiske konstruktion, f.eks. om verbers valens. Heller ikke angivelse af bøjning ved de stærke verber er medtaget. Erfaring fra undervisningssituationer viser, at studerende ofte bøjer eksempelvis verberne cast (støbe) og feed (fremføre) svagt. Også information om substantivers (u)tællelighed ville være ønskværdig. Som sagt adskiller L&H ordbogen sig her ikke fra den utilfredsstillende ordbogstradition, men demonstrerer heller ikke nogen forbedring. 3. Oversættelse af engelske tekniske tekster Med henblik på en vurdering af ordbogens brugbarhed til forståelse, hhv. oversættelse af engelske tekniske tekster har vi udvalgt nogle fagudtryk, som kan anses for et passende udgangspunkt for besvarelse af to spørgsmål: Har denne ordbog, som lovet i forordet, de nødvendige aktuelle fagudtryk? Er de angivne oversættelsesforslag korrekte? Samtidig har vi som sammenligningsgrundlag foretaget kontrolopslag i Clausens tekniske danskengelske og engelsk-danske ordbog (= Cl), i Vinterberg/Bodelsens danskengelske ordbog (= VB), samt i Kjærulff Nielsens engelsk-danske ordbog (= KjN). De valgte engelske tekster er alle taget fra det britiske tidsskrift Engineering, årgang 1991, hvorfra vi har udvalgt syv artikler omhandlende specielt de emneområder, som er inde i en teknologisk udvikling: laserbearbejdning, katalysatorer til biler, finslibning, kompositmaterialer, polyurethan-elastomerer samt nye overvejelser inden for støbeteknikken. Mens der i den engelsk-danske del af L&H findes 23 sammensætninger med laser, er der i Cl kun tre og i KjN slet ingen. Alligevel viser L&H sig ikke at have nogen af de tre valgte udtryk: laser marker, laser nozzle (path) og high mode quality lasers. I forbindelse med tekstens behandling af sidstnævnte lasertype forekommer udtrykkene lower order modes og higher order modes, som heller ikke lader sig finde i L&H. Til trods for efterfølgende opslag under udtrykkets andet, eller, hvis det er til stede, tredie eller fjerde led, søger man ligeledes forgæves i alle tre opslagsværker efter udtryk som gas-assist og oxygen-assist systems, beam delivery arrangement, thermodynamic population distribution, phase coherence, superpulse mode og flatbed flying-optic laser machines. Derimod har alle tre exothermic reaction, optical resonator og manipulator, hvor dog L&H mangler

4 angivelse af emneområde. KjN har ikke power densities, vacuum forming og up-time. Selv om Cl anfører up-time, går man forgæves efter down-time, som erfaringsmæssigt er et betydeligt hyppigere udtryk. KjN har termen, men kun med den tillempede oversættelse ~ ledighed. L&H har her flere oversættelsesforslag, men ikke driftsstop eller produktionsstop, de to udtryk, man ser anvendt i dansk teknisk litteratur. Endelig har kun L&H de jævnligt forekommende udtryk machining centre og just-in-time, men i den foreliggende tekst forekommer kun forkortelsen JIT (delivery), så ordbogsbrugeren, der ikke allerede kender det fulde udtryk, får alligevel ikke megen glæde af ordbogen. Fra en artikel om efterbrændere har vi lavet kontrolopslag på tre udtryk: afterburner, catalytic converter og thermo accumulator. KjN og L&H har kun afterburner i forbindelse med fly, mens Cl også har emneområdet AUTO. Catalytic converter kan kun findes i L&H, mens man må gå forgæves i alle tre opslagsværker efter thermo accumulator. Fra en artikel om nye bearbejdningsprocesser har vi forsøgt at slå termen seeded-gel (industrial abrasives) op. Da opslag på seeded gel ikke gav noget resultatet, slog vi op under verbet seed, hvilket ikke er medtaget i L&H. Det er det i både Cl og KjN, som desuden anfører emneområde, Cl ovenikøbet med den parentetiske tilføjelse, at der er tale om at pode med saltkrystal. Dette lader sig dog ikke dokumentere, idet McGraw-Hill i forbindelse med seeding tværtimod taler om "a single crystal of a desired substance" og altså ikke begrænser udtrykket til at omfatte saltkrystaller. Alle tre har gel, men igen er det kun i Cl og KjN, at der er anført emneområde. Fra en artikel om ny støbeteknologi har vi ledt forgæves i alle tre ordbøger efter forekommende termer som cold box core (making technology), resin binder (system), thermal reclamation og gravity die casting. Inden for materialelære har vi udvalgt en artikel om polyurethan elastomerer, hvor vi igen har måttet gå forgæves i alle tre ordbøger efter oxidative degradation og microcellular foam. L&H har her som den eneste blowing agent og thermal degradation. 4. Oversættelse af tekniske tekster fra dansk til engelsk Med henblik på en prøve af ordbogens anvendelighed i forbindelse med oversættelse fra dansk til engelsk har vi først ud fra to tekster fra firmaet Hewlett-Packard valgt at undersøge, hvor omfattende den er inden for edb,

5 herunder specielt printere. I teksterne om printere, hvor vi fra firmaet har fået oplyst de anvendte engelske ækvivalenter, forekommer bl.a. termen papirbakke, som også kan hedde udskriftsbakke eller papirkassette. L&H har (stand) paper tray under papirbakke, mens udskriftsbakke og papirkassette ikke kan slås op. Printerfirmaet afviser varianten stand paper tray. VB og Cl har ingen af udtrykkene. Ingen af følgende termer kan slås op i nogen af ordbøgerne: skrifttypekassette og fontkassette (eng. font cartridge), kassetteholder (eng. cartridge slot), RAM-kort (eng. memory board), papirstyr (eng. paper feed guide). En fikseringsenhed fastbrænder toner på papiret og hedder på engelsk fuser assembly. Heller ikke dette udtryk lader sig slå op. Firmaet oplyser imidlertid, at IBM i stedet anvender udtrykket varmeenhed, hvorfor vi foretog opslag også på dette udtryk. L&H lemmatiserer dette ord (uden angivelse af emneområde) med oversættelsesforslagene caloric unit, heat unit, thermal unit. Kan man som bruger her gå ud fra, at manglende emnespecifikation er ensbetydende med, at de tre udtryk er generelle udtryk, der kan anvendes i alle tilfælde, eller må man konkludere, at det, da der ikke står edb, betyder, at ingen af udtrykkene finder anvendelse i edb-sammenhæng? Heller ikke VB anfører emneområde ved varmeenhed, mens Cl opgiver OPV (opvarmning), hvilket gør det entydigt klart for brugeren, at udtrykket ikke kan anvendes i EDBsammenhæng. Den sidste term, vi har foretaget kontrolopslag på i printerteksten, er diskette, som i.h.t. L&H har følgende engelske oversættelsesmuligheder: disk, diskette, diskette floppy disk, flexible disk, floppy disk. Disse står alle opregnet med komma imellem og med edb som kollektiv emneangivelse. Disse udtryk er dog ikke synonyme, men dækker over forskellige lagermedier. Diskette dækker over et 3 1/2" hårdt lagermedium, som også på engelsk hedder diskette, mens disk udelukkende anvendes om en hard disk. Diskette floppy disk må anses for et konstrueret udtryk, der, i lighed med flexible disk, ikke kendes af de forskellige brugergrupper, vi har forhørt os hos. Selvom floppy disk ifølge sagens natur må dække over et blødt materiale, og altså derfor også mest korrekt anvendes om en 5 1/4" diskette, var det oprindeligt et udtryk, som omfattede en diskette set i modsætning til en (hard) disk, hvorfor det med lidt god vilje kan siges at være acceptabelt som en generel, omend altså misvisende, betegnelse for hårde og bløde, mindre og større disketter, men konkluderende må

6 diskette anses for at være den eneste korrekte oversættelse. VB har her floppy disc; minidisk, flexible disk, Cl kun floppy disk. Denne første del af undersøgelsen om L&H ordbogens brugbarhed ved oversættelse fra dansk til engelsk af tekster om printere er i negativ forstand overraskende, når ca. en fjerdedel af samlige fagangivelser i ordbogen er fra området edb. Afsluttende har vi undersøgt et antal ikke-kontekstrelaterede potentielle opslagsord, der erfaringsmæssigt giver vanskeligheder i en oversættelsessituation: Konstruktion: VB skelner mellem tre betydninger: 1. alm[en] brug og i faget mat[ematik] construction; 2. 'lave en plan til' design; 3. 'byggemåde, det byggede' structure; efterfulgt af en række eksempler som ikke alle er korrekte. Cl er lidt mere specifik m.h.t., hvornår construction anvendes: 1. 'fremstilling' construction; 2) 'tegning' design; 3. identisk med VB: 'byggemåde, det byggede' structure. L&H lader oversætteren helt i stikken med en ukommenteret række ækvivalenter, hvor brugeren må søge hjælp i andre værker for at vælge den rigtige oversættelse: assembly, construction, design, engineering, structure. Effekt: I betydningen 'virkning' har VB effect; for 'arbejdshastighed' power (definitionen arbejdshastighed er upræcis, idet udtrykket referer til 'arbejdsmængde pr. tidsenhed'); i forbindelse med elekt[ricitet] power; desuden opgives for afgiven effekt inden for elekt output, som dog korrekt hedder power output, i modsætning til optagen effekt (eng. power input), der noget inkonsekvent ikke er medtaget. Cl har med tilsvarende angivelser tilsyneladende haft VB som kilde. L&H er både upræcis og misvisende: effect; el conventional power, output, power. Her mangler en angivelse af, hvornår effect kan anvendes, idet der med effekt i tekniske tekster yderst sjældent refereres til virkning. Brugeren kunne her med rette konkludere, at effect kunne bruges i alle andre tilfælde end inden for elteknik. Profil: For betydningen 'omrids' har VB ækvivalenten profile. Først under II profil, def. 5 finder man med en henvisning til stikordet profiljern den korrekte oversættelse sectional iron, pl: sections. Imidlertid optræder profil og den engelske ækvivalent section hyppigst alene. Cl har ud over ækvivalenten profile som en generel term, section under emneforkortelserne ARK[itektur], MET[al] og VÆRK[tøjer]. Dette er en forbedring i forhold til

7 VB, men det skaber uklarhed, at det ikke er ekspliciteret, at profile refererer til 'ydre omrids'. L&H lader brugeren i stikken, idet der hverken findes betydningsdifferentierende angivelser eller emneangivelser i rækken af ækvivalenter: profile, section, shape, structural section. Ton: VB har ikke tonne, som er den korrekte stavemåde for metric ton (= kg) og dermed den engelske ækvivalent for det danske ton. Cl har korrekt metric ton og tonne. L&H har kun ton, og altså hverken tonne eller metric ton! Vægtfylde: VB har kun specific gravity, som forlængst, i hvert fald allerede i 1974-udgaven af Chambers, er overtaget af relative density. Cl har kun density, som på dansk ikke refererer til vægtfylde, men massefylde! L&H: bulk density, bulk specific gravity, density, specific gravity, specific weight, volume weight. Bulk density og bulk specific gravity finder kun anvendelse inden for pulverteknologien med samme betydningsforskel som anført ovenfor. Density er som nævnt ikke korrekt. Specific gravity er forældet, mens specific weight svarer til rumvægt, men ikke til vægtfylde. Volume weight lader sig ikke finde i andre opslagsværker. Altså seks upræcise eller direkte forkerte oversættelsesforslag, men ikke det korrekte. 5. Værdien af en god ordbog L&H ordbøgerne er tunge at arbejde med i mere end én forstand. Fysisk er der tale om fire velvoksne bind, der hver vejer i nærheden af 2 kg. Indbindingen, der er for glat og derfor glider let, er praktisk taget ens for de fire binds vedkommende. Der er to hver vej, og man skal kigge godt efter for at være sikker på at have fat i det rigtige. Hvert bind indeholder printeragtigt udskrevne sider. De fleste linier er kun halvt udnyttede. Bortset fra at vi har masser af gode ideer til, hvordan den sidste halvdel kunne være udfyldt med relevante ordbogsoplysninger, forekommer dette layout i disse energibevidste tider som enormt papirspild. På trods af den manglende udnyttelse af pladsen havde vi den forhåndsforventning, at det angivne antal informationer i L&H ordbogen ville give brugeren en god mulighed for at få en førstehåndsinformation, når der skal oversættes en teknisk tekst fra dansk til engelsk eller fra engelsk til

8 dansk. Denne forventning blev også til dels indfriet i sprogretningen engelskdansk, men slet ikke den modsatte vej. Ifølge forlagets egne angivelser indeholder ordbogen "tekniske udtryk". Dette overmåde store tal dækker imidlertid over den samlede sum af opslagsord og ækvivalenter i begge retninger. Mere informativ er derfor den oplysning, som forlaget også giver, at ordbogen indeholder opslagsord, dvs hver vej. Disse fordelt på 161 fag kan derfor næppe give fyldestgørende informationsbredde. Dette gælder i særlig grad, når man betænker, at halvdelen af de med faglig angivelse forsynede opslagsord fordeler sig på fire emneområder. L&H ordbogen er, som det fremhæves i forordet, den mest omfattende dansk-engelske/engelsk-danske tekniske ordbog, men den indeholder på ingen måde de lovede "allernyeste engelske og danske udtryk og vendinger." En så bredt anlagt flerfagsordbog vil nødvendigvis være utilstrækkelig, hvilket forlaget også selv må have erkendt med udgivelsen af specialordbøger inden for områderne miljø, edb, kemi, landbrug/levnedsmidler, maskin- og værktøjsteknik, desktop og bygge- og anlægsteknik. Om disse ordbøger har en brugsværdi svarende til deres høje priser, skal vi her ikke udtale os om. Den anmeldte fire-binds tekniske ordbog er i sammenligning med prisen på Cl, som koster under 1000 kr. for de to bind uforholdsmæssig dyr: Imponerende 5000 kr. for et værk, som ikke bare forudsætter "en vis indsigt i de relevante emnekredse", men en meget skeptisk brug med tidkrævende konsultation af håndbøger og fagleksika. Litteratur Bergenholtz, Henning/Helle Dam/Torben Henriksen: Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog. In: Hermes 5, 1990, Chambers = Chambers Science and Technology Dictionary. Cambridge: Chambers Cl = Dansk-engelsk teknisk ordbog. Udarbejdet i samarbejde med Fonden for Fagsproglig Leksikografi. Handelshøjskolen i København. København: Grafisk Forlag (= Clausens tekniske ordbøger). Cl = Engelsk-dansk teknisk ordbog. Udarbejdet i samarbejde med Fonden for Fagsproglig Leksikografi. Handelshøjskolen i København. København: Grafisk Forlag (= Clausens tekniske ordbøger).

9 Engineering. The Design Council's Magazine for Engineers. London Hewlett-Packard: LaserJet IIP Printer. Hewlett-Packard: Brugerhåndbog til LaserJet III Printer. KjN = B. Kjærulff Nielsen: Engelsk-dansk Ordbog. 3. udgave. København: Gyldendal/Nordisk Forlag McGraw-Hill = McGraw-Hill: Dictionary of Scientific and Technical Terms. New York/St.Louis/San Francisco: McGraw-Hill Møller, Bernt C.: [anmeldelse af] Dansk-fransk teknisk ordbog. In: Hermes 5, Warrern = Allan Warrern: dansk-engelsk teknisk ordbog. 6. udg. København: Clausen 1988.

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider)

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) 279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) Udgivelsen af en ny dansk-engelsk fagordbog er ikke er ikke hverdagskost, og

Læs mere

Annelise Grinsted og Bertha Toft

Annelise Grinsted og Bertha Toft Annelise Grinsted og Bertha Toft 123 Uwe Kaufmann og Henning Bergenholtz: Genteknologisk ordbog - dansk engelsk/engelsk dansk molekylærbiologi og DNA-teknologi. København: GEC Gads Forlag, 1992. Med forventning

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst Brugervejledning Principielt er ordbogen et stykke værktøj, som er beregnet til at dække behov for brugere med dansk som modersmål, hvis behov for hjælp opdeles på følgende måde 1. Jeg har brug for hjælp

Læs mere

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Forord Denne udgave af LexicoNordica omfatter mere end 300 sider, og det er noget mere end alle andre numre de sidste otte år. Indtil en vis grad kan dette nummers

Læs mere

Uwe Kaufmann. Fagordbøger: Ideal og pragmatik. 1. Indledning. 2. Konceptionen af Genteknologisk Ordbog og dens brugergruppe

Uwe Kaufmann. Fagordbøger: Ideal og pragmatik. 1. Indledning. 2. Konceptionen af Genteknologisk Ordbog og dens brugergruppe Uwe Kaufmann 117 Fagordbøger: Ideal og pragmatik 1. Indledning Det er en god ting at diskutere, hvad der kan forventes af en tilfredsstillende fagordbog. Karin Balsgart har i sin artikel Fag, faglighed

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Trykstøbning. En generel introduktion til processen og dens muligheder. v. Lars Feldager Hansen 4C-Technologies. www.4c-tech.com

Trykstøbning. En generel introduktion til processen og dens muligheder. v. Lars Feldager Hansen 4C-Technologies. www.4c-tech.com Trykstøbning En generel introduktion til processen og dens muligheder v. 4C-Technologies 1 Introduktion Kort om hvem er 4C-Technologies Gennemgang af trykstøbeprocessen Muligheder med processen Hands on

Læs mere

Ole Lauridsen* Handelsordbøger

Ole Lauridsen* Handelsordbøger Ole Lauridsen* 189 Handelsordbøger Jeg skal i det følgende kort præsentere et større ordbogsprojekt, der nu har været i gang godt et år, og som vil finde sin afslutning næste år med udgivelsen af en række

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1 Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1. Indledning Hvad skulle vi gøre uden de røde ordbøger? De er blevet et fast element i sprogundervisningen og

Læs mere

Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank

Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank Bodil Nistrup Madsen Hanne Erdman Thomsen Tine Lassen Charlotte Pedersen Copenhagen Business School & DANTERMcenter 1 Oversigt

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016 Bilag 1-4 Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse af den primære brugergruppes brug af MultiTerm Respondent 1 1. Hvad bruger du MultiTerm til i forbindelse med dit arbejde? Svar: Når kolleger spørger efter en

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Senest opdateret: 22. juni 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud. Rammeaftale om levering af oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet

Senest opdateret: 22. juni 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud. Rammeaftale om levering af oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Senest opdateret: 22. juni 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af Rammeaftale om levering af oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Trøjborgvej 82-84 8000

Læs mere

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide FOR BETTER UNDERSTANDING WordFinder Professional 10 Kvikguide Installationsvejledning 1 Indsæt program-dvd en i computeren. Installationsprogrammet starter nu automatisk. 2 Kontroller, at det nummer, som

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster Rapport nr. 1 Behovsanalyse Som første fase i et nyt forskningsprojekt vedr. Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster ved Institut

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Jørg Asmussen Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Program 1. Introduktion til DSL 2. Introduktion

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Notatteknik. v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet

Notatteknik.  v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Notatteknik v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet www.samf.ku.dk/pcs Generelle formål med notater Bearbejdning af information i eget sprog

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Ordbogsprojektet omfatter: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af en lørnerordbog Ordbogsdel Kandidatafhandling skrevet af Jeppe

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Varmvalsede flade produkter af højstyrkestål til koldformning Del 1: Generelle leveringsbetingelser

Varmvalsede flade produkter af højstyrkestål til koldformning Del 1: Generelle leveringsbetingelser Dansk standard DS/EN 10149-1 2. udgave 2009-03-05 Varmvalsede flade produkter af højstyrkestål til koldformning Del 1: Generelle leveringsbetingelser Hot-rolled flat products made of high yield strength

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik Elevinformation om at gå til terminsprøve på HPR 4.- 10. december 2015. Fredag 4. dec: 10.10-10.40 FP9 Biologi 11.00-11.30 FP9 Geografi 12.00-13.00 FP9 Matematik færdighed Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt. Notat. Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt. Notat. Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Notat Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995. Hovedcentret Indsats Indledning Som led i arbejdet med de nye måltal for SKAT følger SKAT

Læs mere

Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku

Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku A. Dataindsamlingsmetoder 1. Tjenesteyderen forventes at gennemføre 89.000 CATI-interview pr. år. 2. Et gennemført interview er defineret ved, at

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Elevinformation om at gå til FS10-prøver

Elevinformation om at gå til FS10-prøver Elevinformation om at gå til FS10-prøver MANDAG D. 13. MAJ Kl. 13:30 16:30 Engelsk FS10 TIRSDAG D. 14. MAJ Kl. 13:00 17:00 Dansk, skriftlig fremstilling FS10 ONSDAG D. 15. MAJ Kl. 13:00 17:00 Matematik

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Sprogtip 2009 Indholdsfortegnelse Websites om sprog 4 Bedragede eller bedrog? 6 Konfiskering eller konfiskation? 8 Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Dobbelt- eller enkeltkonsonant anden del

Læs mere

Arbejdstilsynet succes eller fiasko?

Arbejdstilsynet succes eller fiasko? DEBATARTIKEL Tage Søndergård Kristensen Arbejdstilsynet succes eller fiasko? Har Arbejdstilsynet ingen effekt på arbejdsmiljøet eller er det kritikerne, der skyder ved siden af? I år 2000 udkom der to

Læs mere

Fælles Mål på tværs. Af Ingelise Moos og Karen Vilhelmsen

Fælles Mål på tværs. Af Ingelise Moos og Karen Vilhelmsen Fælles Mål på tværs Af Ingelise Moos og Karen Vilhelmsen Fælles Mål på tværs Ingelise Moos og Karen Vilhelmsen Trykt i Fælles mål i folkeskolen, 1. udgave 2005 1.e-bogsudgave 2010 Samfundslitteratur, 2005

Læs mere

LOGO - JM Entreprenør

LOGO - JM Entreprenør GRAFISK DESIGN - Jack Dalskov-Friis - Svendeprøve 2016 LOGO - JM Entreprenør Kunden er et nyopstartet entreprenør firma, med stærke rødder i branchen. Firmaet beskæftiger sig primært med belægning til

Læs mere

267 Morten Pilegaard og Helge Baden: Medicinsk Ordbog, Danskengelsk/engelsk-dansk.

267 Morten Pilegaard og Helge Baden: Medicinsk Ordbog, Danskengelsk/engelsk-dansk. 267 Morten Pilegaard og Helge Baden: Medicinsk Ordbog, Danskengelsk/engelsk-dansk. GADs Forlag, 1994 Medicinsk fagordbog, hvis almene tilstand er tilfredsstillende efter omstændighederne. Indledning Bogen

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Specialeskriver Heidi Egeberg Studienummer: 257918 Vejleder Birthe Mousten Engelsk Institut Studium Cand.ling.merc engelsk Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Handelshøjskolen i

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

PC-INSTRUKS på Nakskov Gymnasium og HF ved de skriftlige prøver til hf- og studentereksamen

PC-INSTRUKS på Nakskov Gymnasium og HF ved de skriftlige prøver til hf- og studentereksamen PC-INSTRUKS på Nakskov Gymnasium og HF ved de skriftlige prøver til hf- og studentereksamen Brug af computer er tilladt ved alle skriftlige prøver bortset fra delprøver uden hjælpemidler. Der er dog mulighed

Læs mere

Nogle bemærkninger til Henning Bergenholtz: Hurtig og sikker tilgang til informationer om ordforbindelser i LexicoNordica 16

Nogle bemærkninger til Henning Bergenholtz: Hurtig og sikker tilgang til informationer om ordforbindelser i LexicoNordica 16 LexicoNordica Titel: Forfatter: Nogle bemærkninger til Henning Bergenholtz: Hurtig og sikker tilgang til informationer om ordforbindelser i LexicoNordica 16 Christian Becker-Christensen Kilde: LexicoNordica

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Opgaverne er lavet af: A er lavet af alle D er lavet af alle F er lavet af alle G er lavet af alle Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Sikkerhed og risikofaktorer

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface E-handel: Face-to-face & Interface Introduktion til kurset Definition af E-handel Morten Rask http://www.mortenrask.dk/cmm9sem2001.htm september 2001 morten-rask.dk 1 Agenda Kursets form, lærerbog og indhold

Læs mere

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges.

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges. Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Spørgsmål/svar til høreapparatudbud for 2011: 2010/S 245-374434 Spørgsmål Svar I det

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Eksempel på den aksiomatisk deduktive metode

Eksempel på den aksiomatisk deduktive metode Eksempel på den aksiomatisk deduktive metode Et rigtig godt eksempel på et aksiomatisk deduktivt system er Euklids Elementer. Euklid var græker og skrev Elemeterne omkring 300 f.kr. Værket består af 13

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog Henning Bergenholtz, Uwe Kaufmann & Sven Tarp* 291 Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog 1. Forudsætninger I løbet af 1993 blev

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

DS-HÅNDBOG 111.1:20 09. Jern og stål. og dokumentation

DS-HÅNDBOG 111.1:20 09. Jern og stål. og dokumentation DS-HÅNDBOG 111.1:20 09 4. UDGAVE Jern og stål Del 1 Te r m i n o l o g i, b e t e g n e l s e r og dokumentation DS-håndbog 111.1 Jern og stål Del 1 Terminologi, betegnelser og dokumentation Jern og stål

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Noter til printfremstilling

Noter til printfremstilling Noter til printfremstilling Indledning: Her følger en kort gennemgang af printfremstillings-processen først lidt teori, herefter en praktisk guide. Et print, som der arbejdes med her, består af 3 lag:

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 16 Morten Grud Rasmussen 6. november, 2013 1 Interpolation [Bogens afsnit 19.3 side 805] 1.1 Interpolationspolynomier Enhver kontinuert funktion f på

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere