Henning Bergenholtz og Jette Pedersen. Charlotte Langkilde et al.: L&H Teknisk Ordbog. Danskengelsk/engelsk-dansk. 1. Behov for fagordbøger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henning Bergenholtz og Jette Pedersen. Charlotte Langkilde et al.: L&H Teknisk Ordbog. Danskengelsk/engelsk-dansk. 1. Behov for fagordbøger"

Transkript

1 Henning Bergenholtz og Jette Pedersen Charlotte Langkilde et al.: L&H Teknisk Ordbog. Danskengelsk/engelsk-dansk. L&H ordbøger Behov for fagordbøger De sidste fem-seks år er der udkommet en lang række nye danske bilingvale fagordbøger, hvoraf en del er blevet anmeldt i dette tidsskrift (1, 1988, 251ff; 5, 1990, 143ff; 7, 1991, 139ff; 7, 1991, 147ff; 7, 1991, 153ff; 8, 1991, 111ff; 8, 1991, 133ff). Disse anmeldelser har et samstemmende udgangspunkt: Der konstateres et stort behov for flere fagordbøger, til flere fag og til flere sprogpar. På traditionel vis vil det dog næppe være muligt at dække alle begrundede ønsker om flere opslagsværker. Ved udarbejdelsen af rækken af indtil nu 12 fagordbøger bruger L&Hserien en metode, som på sin vis svarer til den fremgangsmåde, translatører har brugt, når de under deres oversættelsesvirksomhed skriver kartotekskort, som de senere udbygger til grundlaget for en ordbog (sml. f.eks. Bergenholtz/Dam/Henriksen 1990, 130). L&H-serien har sat denne fremgangsmåde i system, idet et helt oversættelsesbureau leverer materiale til ordbøgerne. Denne metodik er principielt prisværdig, hvis den, som forlaget anfører i reklamen, fører til et produkt, der vil være en uundværlig støtte til alle, "som har brug for at forstå eller præcist oversætte tekniske udtryk fra forskellige brancher." 2. Problemer i en flerfagsordbog Den bredt angivne målgruppe, som beskrives i reklamen, indsnævres i forordets næstsidste afsnit med bemærkningen om, at brugen af ordbogen forudsætter "en vis indsigt i de relevante emnekredse". Da angivelse af fagområde eller "betegnelse af primært fagligt tilhørsforhold", som det benævnes i forordet, forekommer særdeles sporadisk, er dette utvivlsomt en

2 realistisk vurdering. En optælling under A, D og J viser, at der findes fagangivelser ved ca. en tredjedel af de angivne ækvivalenter, f.eks.: delstrøm partial current deltaflade [geol.] delta plane deltaskraber delta scraper Der er her tale om et klart tilbageskridt i sammenligning med udviklingen fra Warrern til Clausens tekniske ordbøger, som konsekvent anfører fagområde, sml. Møller 1990, 144 ff. Ved de totredjedele af ækvivalenterne, som ikke er forsynet med fagangivelse, er ordbogsbrugeren henvist til opklarende modopslag i håndbøger og fagleksika. I disse tilfælde vil den tidsbesparelse, som forlaget stiller i udsigt i sine reklameskrivelser, såfremt man investerer i L&H ordbogen, meget hurtigt resultere i et øget tidsforbrug i forhold til de såkaldte mere traditionelle ordbøger. I ordbogens liste med forkortelsesangivelser opregnes 161 "primære faglige tilhørsforhold", som på samme tid dækker teknikkens hovedområder, f.eks. kem. (kemi), mask. (maskinteknik), og meget specielle angivelser som cykel, mejet. (mejetærsker), motorcykel, skr. (skrivemaskine), symask. (symaskine), truck (gaffeltruck), og ensr. (ensretter). Forholdet mellem fag, delfag og subkategorier af delfag forekommer usystematisk. Hvorfor findes f.eks. ensr. overhovedet anført som selvstændigt fagområde, når der er forudset brugen af det faglige tilhørsforhold el (elektroteknik)? På samme måde kan man stille spørgsmål om mejet.[mejetærskerens] forhold til angivelsen landbr. (landbrug). Selve vægtningen mellem de forskellige emneområder forekommer noget tilfældig. Man kan få det indtryk, at der i det pågældende oversættelsesbureau er blevet oversat en særlig stor andel edb-tekster og en ligeledes betydelig mængde af tekster inden for geologi, kemi og elektronik, idet disse fire områder tegner sig for knap halvdelen af samtlige emneangivelser under de to undersøgte bogstaver D og J. Derimod har det ikke været muligt under D og J at finde brug af angivelser som kopimask., lodn. (lodning), læder, plaststøbning og pulv. (pulvermetallurgi). Svarende til den praksis, man finder i andre danske bilingvale tekniske fagordbøger, er omfanget af grammatiske informationer meget begrænset, idet der alene findes ordklasseangivelserne vb. og adj., sidstnævnte dog kun i den engelsk-danske del. Men der ydes ikke hjælp til valg af den rigtige

3 syntaktiske konstruktion, f.eks. om verbers valens. Heller ikke angivelse af bøjning ved de stærke verber er medtaget. Erfaring fra undervisningssituationer viser, at studerende ofte bøjer eksempelvis verberne cast (støbe) og feed (fremføre) svagt. Også information om substantivers (u)tællelighed ville være ønskværdig. Som sagt adskiller L&H ordbogen sig her ikke fra den utilfredsstillende ordbogstradition, men demonstrerer heller ikke nogen forbedring. 3. Oversættelse af engelske tekniske tekster Med henblik på en vurdering af ordbogens brugbarhed til forståelse, hhv. oversættelse af engelske tekniske tekster har vi udvalgt nogle fagudtryk, som kan anses for et passende udgangspunkt for besvarelse af to spørgsmål: Har denne ordbog, som lovet i forordet, de nødvendige aktuelle fagudtryk? Er de angivne oversættelsesforslag korrekte? Samtidig har vi som sammenligningsgrundlag foretaget kontrolopslag i Clausens tekniske danskengelske og engelsk-danske ordbog (= Cl), i Vinterberg/Bodelsens danskengelske ordbog (= VB), samt i Kjærulff Nielsens engelsk-danske ordbog (= KjN). De valgte engelske tekster er alle taget fra det britiske tidsskrift Engineering, årgang 1991, hvorfra vi har udvalgt syv artikler omhandlende specielt de emneområder, som er inde i en teknologisk udvikling: laserbearbejdning, katalysatorer til biler, finslibning, kompositmaterialer, polyurethan-elastomerer samt nye overvejelser inden for støbeteknikken. Mens der i den engelsk-danske del af L&H findes 23 sammensætninger med laser, er der i Cl kun tre og i KjN slet ingen. Alligevel viser L&H sig ikke at have nogen af de tre valgte udtryk: laser marker, laser nozzle (path) og high mode quality lasers. I forbindelse med tekstens behandling af sidstnævnte lasertype forekommer udtrykkene lower order modes og higher order modes, som heller ikke lader sig finde i L&H. Til trods for efterfølgende opslag under udtrykkets andet, eller, hvis det er til stede, tredie eller fjerde led, søger man ligeledes forgæves i alle tre opslagsværker efter udtryk som gas-assist og oxygen-assist systems, beam delivery arrangement, thermodynamic population distribution, phase coherence, superpulse mode og flatbed flying-optic laser machines. Derimod har alle tre exothermic reaction, optical resonator og manipulator, hvor dog L&H mangler

4 angivelse af emneområde. KjN har ikke power densities, vacuum forming og up-time. Selv om Cl anfører up-time, går man forgæves efter down-time, som erfaringsmæssigt er et betydeligt hyppigere udtryk. KjN har termen, men kun med den tillempede oversættelse ~ ledighed. L&H har her flere oversættelsesforslag, men ikke driftsstop eller produktionsstop, de to udtryk, man ser anvendt i dansk teknisk litteratur. Endelig har kun L&H de jævnligt forekommende udtryk machining centre og just-in-time, men i den foreliggende tekst forekommer kun forkortelsen JIT (delivery), så ordbogsbrugeren, der ikke allerede kender det fulde udtryk, får alligevel ikke megen glæde af ordbogen. Fra en artikel om efterbrændere har vi lavet kontrolopslag på tre udtryk: afterburner, catalytic converter og thermo accumulator. KjN og L&H har kun afterburner i forbindelse med fly, mens Cl også har emneområdet AUTO. Catalytic converter kan kun findes i L&H, mens man må gå forgæves i alle tre opslagsværker efter thermo accumulator. Fra en artikel om nye bearbejdningsprocesser har vi forsøgt at slå termen seeded-gel (industrial abrasives) op. Da opslag på seeded gel ikke gav noget resultatet, slog vi op under verbet seed, hvilket ikke er medtaget i L&H. Det er det i både Cl og KjN, som desuden anfører emneområde, Cl ovenikøbet med den parentetiske tilføjelse, at der er tale om at pode med saltkrystal. Dette lader sig dog ikke dokumentere, idet McGraw-Hill i forbindelse med seeding tværtimod taler om "a single crystal of a desired substance" og altså ikke begrænser udtrykket til at omfatte saltkrystaller. Alle tre har gel, men igen er det kun i Cl og KjN, at der er anført emneområde. Fra en artikel om ny støbeteknologi har vi ledt forgæves i alle tre ordbøger efter forekommende termer som cold box core (making technology), resin binder (system), thermal reclamation og gravity die casting. Inden for materialelære har vi udvalgt en artikel om polyurethan elastomerer, hvor vi igen har måttet gå forgæves i alle tre ordbøger efter oxidative degradation og microcellular foam. L&H har her som den eneste blowing agent og thermal degradation. 4. Oversættelse af tekniske tekster fra dansk til engelsk Med henblik på en prøve af ordbogens anvendelighed i forbindelse med oversættelse fra dansk til engelsk har vi først ud fra to tekster fra firmaet Hewlett-Packard valgt at undersøge, hvor omfattende den er inden for edb,

5 herunder specielt printere. I teksterne om printere, hvor vi fra firmaet har fået oplyst de anvendte engelske ækvivalenter, forekommer bl.a. termen papirbakke, som også kan hedde udskriftsbakke eller papirkassette. L&H har (stand) paper tray under papirbakke, mens udskriftsbakke og papirkassette ikke kan slås op. Printerfirmaet afviser varianten stand paper tray. VB og Cl har ingen af udtrykkene. Ingen af følgende termer kan slås op i nogen af ordbøgerne: skrifttypekassette og fontkassette (eng. font cartridge), kassetteholder (eng. cartridge slot), RAM-kort (eng. memory board), papirstyr (eng. paper feed guide). En fikseringsenhed fastbrænder toner på papiret og hedder på engelsk fuser assembly. Heller ikke dette udtryk lader sig slå op. Firmaet oplyser imidlertid, at IBM i stedet anvender udtrykket varmeenhed, hvorfor vi foretog opslag også på dette udtryk. L&H lemmatiserer dette ord (uden angivelse af emneområde) med oversættelsesforslagene caloric unit, heat unit, thermal unit. Kan man som bruger her gå ud fra, at manglende emnespecifikation er ensbetydende med, at de tre udtryk er generelle udtryk, der kan anvendes i alle tilfælde, eller må man konkludere, at det, da der ikke står edb, betyder, at ingen af udtrykkene finder anvendelse i edb-sammenhæng? Heller ikke VB anfører emneområde ved varmeenhed, mens Cl opgiver OPV (opvarmning), hvilket gør det entydigt klart for brugeren, at udtrykket ikke kan anvendes i EDBsammenhæng. Den sidste term, vi har foretaget kontrolopslag på i printerteksten, er diskette, som i.h.t. L&H har følgende engelske oversættelsesmuligheder: disk, diskette, diskette floppy disk, flexible disk, floppy disk. Disse står alle opregnet med komma imellem og med edb som kollektiv emneangivelse. Disse udtryk er dog ikke synonyme, men dækker over forskellige lagermedier. Diskette dækker over et 3 1/2" hårdt lagermedium, som også på engelsk hedder diskette, mens disk udelukkende anvendes om en hard disk. Diskette floppy disk må anses for et konstrueret udtryk, der, i lighed med flexible disk, ikke kendes af de forskellige brugergrupper, vi har forhørt os hos. Selvom floppy disk ifølge sagens natur må dække over et blødt materiale, og altså derfor også mest korrekt anvendes om en 5 1/4" diskette, var det oprindeligt et udtryk, som omfattede en diskette set i modsætning til en (hard) disk, hvorfor det med lidt god vilje kan siges at være acceptabelt som en generel, omend altså misvisende, betegnelse for hårde og bløde, mindre og større disketter, men konkluderende må

6 diskette anses for at være den eneste korrekte oversættelse. VB har her floppy disc; minidisk, flexible disk, Cl kun floppy disk. Denne første del af undersøgelsen om L&H ordbogens brugbarhed ved oversættelse fra dansk til engelsk af tekster om printere er i negativ forstand overraskende, når ca. en fjerdedel af samlige fagangivelser i ordbogen er fra området edb. Afsluttende har vi undersøgt et antal ikke-kontekstrelaterede potentielle opslagsord, der erfaringsmæssigt giver vanskeligheder i en oversættelsessituation: Konstruktion: VB skelner mellem tre betydninger: 1. alm[en] brug og i faget mat[ematik] construction; 2. 'lave en plan til' design; 3. 'byggemåde, det byggede' structure; efterfulgt af en række eksempler som ikke alle er korrekte. Cl er lidt mere specifik m.h.t., hvornår construction anvendes: 1. 'fremstilling' construction; 2) 'tegning' design; 3. identisk med VB: 'byggemåde, det byggede' structure. L&H lader oversætteren helt i stikken med en ukommenteret række ækvivalenter, hvor brugeren må søge hjælp i andre værker for at vælge den rigtige oversættelse: assembly, construction, design, engineering, structure. Effekt: I betydningen 'virkning' har VB effect; for 'arbejdshastighed' power (definitionen arbejdshastighed er upræcis, idet udtrykket referer til 'arbejdsmængde pr. tidsenhed'); i forbindelse med elekt[ricitet] power; desuden opgives for afgiven effekt inden for elekt output, som dog korrekt hedder power output, i modsætning til optagen effekt (eng. power input), der noget inkonsekvent ikke er medtaget. Cl har med tilsvarende angivelser tilsyneladende haft VB som kilde. L&H er både upræcis og misvisende: effect; el conventional power, output, power. Her mangler en angivelse af, hvornår effect kan anvendes, idet der med effekt i tekniske tekster yderst sjældent refereres til virkning. Brugeren kunne her med rette konkludere, at effect kunne bruges i alle andre tilfælde end inden for elteknik. Profil: For betydningen 'omrids' har VB ækvivalenten profile. Først under II profil, def. 5 finder man med en henvisning til stikordet profiljern den korrekte oversættelse sectional iron, pl: sections. Imidlertid optræder profil og den engelske ækvivalent section hyppigst alene. Cl har ud over ækvivalenten profile som en generel term, section under emneforkortelserne ARK[itektur], MET[al] og VÆRK[tøjer]. Dette er en forbedring i forhold til

7 VB, men det skaber uklarhed, at det ikke er ekspliciteret, at profile refererer til 'ydre omrids'. L&H lader brugeren i stikken, idet der hverken findes betydningsdifferentierende angivelser eller emneangivelser i rækken af ækvivalenter: profile, section, shape, structural section. Ton: VB har ikke tonne, som er den korrekte stavemåde for metric ton (= kg) og dermed den engelske ækvivalent for det danske ton. Cl har korrekt metric ton og tonne. L&H har kun ton, og altså hverken tonne eller metric ton! Vægtfylde: VB har kun specific gravity, som forlængst, i hvert fald allerede i 1974-udgaven af Chambers, er overtaget af relative density. Cl har kun density, som på dansk ikke refererer til vægtfylde, men massefylde! L&H: bulk density, bulk specific gravity, density, specific gravity, specific weight, volume weight. Bulk density og bulk specific gravity finder kun anvendelse inden for pulverteknologien med samme betydningsforskel som anført ovenfor. Density er som nævnt ikke korrekt. Specific gravity er forældet, mens specific weight svarer til rumvægt, men ikke til vægtfylde. Volume weight lader sig ikke finde i andre opslagsværker. Altså seks upræcise eller direkte forkerte oversættelsesforslag, men ikke det korrekte. 5. Værdien af en god ordbog L&H ordbøgerne er tunge at arbejde med i mere end én forstand. Fysisk er der tale om fire velvoksne bind, der hver vejer i nærheden af 2 kg. Indbindingen, der er for glat og derfor glider let, er praktisk taget ens for de fire binds vedkommende. Der er to hver vej, og man skal kigge godt efter for at være sikker på at have fat i det rigtige. Hvert bind indeholder printeragtigt udskrevne sider. De fleste linier er kun halvt udnyttede. Bortset fra at vi har masser af gode ideer til, hvordan den sidste halvdel kunne være udfyldt med relevante ordbogsoplysninger, forekommer dette layout i disse energibevidste tider som enormt papirspild. På trods af den manglende udnyttelse af pladsen havde vi den forhåndsforventning, at det angivne antal informationer i L&H ordbogen ville give brugeren en god mulighed for at få en førstehåndsinformation, når der skal oversættes en teknisk tekst fra dansk til engelsk eller fra engelsk til

8 dansk. Denne forventning blev også til dels indfriet i sprogretningen engelskdansk, men slet ikke den modsatte vej. Ifølge forlagets egne angivelser indeholder ordbogen "tekniske udtryk". Dette overmåde store tal dækker imidlertid over den samlede sum af opslagsord og ækvivalenter i begge retninger. Mere informativ er derfor den oplysning, som forlaget også giver, at ordbogen indeholder opslagsord, dvs hver vej. Disse fordelt på 161 fag kan derfor næppe give fyldestgørende informationsbredde. Dette gælder i særlig grad, når man betænker, at halvdelen af de med faglig angivelse forsynede opslagsord fordeler sig på fire emneområder. L&H ordbogen er, som det fremhæves i forordet, den mest omfattende dansk-engelske/engelsk-danske tekniske ordbog, men den indeholder på ingen måde de lovede "allernyeste engelske og danske udtryk og vendinger." En så bredt anlagt flerfagsordbog vil nødvendigvis være utilstrækkelig, hvilket forlaget også selv må have erkendt med udgivelsen af specialordbøger inden for områderne miljø, edb, kemi, landbrug/levnedsmidler, maskin- og værktøjsteknik, desktop og bygge- og anlægsteknik. Om disse ordbøger har en brugsværdi svarende til deres høje priser, skal vi her ikke udtale os om. Den anmeldte fire-binds tekniske ordbog er i sammenligning med prisen på Cl, som koster under 1000 kr. for de to bind uforholdsmæssig dyr: Imponerende 5000 kr. for et værk, som ikke bare forudsætter "en vis indsigt i de relevante emnekredse", men en meget skeptisk brug med tidkrævende konsultation af håndbøger og fagleksika. Litteratur Bergenholtz, Henning/Helle Dam/Torben Henriksen: Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog. In: Hermes 5, 1990, Chambers = Chambers Science and Technology Dictionary. Cambridge: Chambers Cl = Dansk-engelsk teknisk ordbog. Udarbejdet i samarbejde med Fonden for Fagsproglig Leksikografi. Handelshøjskolen i København. København: Grafisk Forlag (= Clausens tekniske ordbøger). Cl = Engelsk-dansk teknisk ordbog. Udarbejdet i samarbejde med Fonden for Fagsproglig Leksikografi. Handelshøjskolen i København. København: Grafisk Forlag (= Clausens tekniske ordbøger).

9 Engineering. The Design Council's Magazine for Engineers. London Hewlett-Packard: LaserJet IIP Printer. Hewlett-Packard: Brugerhåndbog til LaserJet III Printer. KjN = B. Kjærulff Nielsen: Engelsk-dansk Ordbog. 3. udgave. København: Gyldendal/Nordisk Forlag McGraw-Hill = McGraw-Hill: Dictionary of Scientific and Technical Terms. New York/St.Louis/San Francisco: McGraw-Hill Møller, Bernt C.: [anmeldelse af] Dansk-fransk teknisk ordbog. In: Hermes 5, Warrern = Allan Warrern: dansk-engelsk teknisk ordbog. 6. udg. København: Clausen 1988.

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole 127 Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole Abstract In November 2012, the fourth edition of the official Danish orthographic dictionary, Retskrivningsordbogen, was published by the Danish Language

Læs mere

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger En undersøgelse af hvordan juridiske fagordbøger behandler kollokationer med præposition og et forslag til hvordan emnet kan behandles Tascha

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver:

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard L E DA LEKSIKOGRAFER I D A N M A R K LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 ISSN 0908-355 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard Indhold Indkaldelse til medlemsmøde s. 3 NorNa begrebsindeks og

Læs mere

Effektiv brug af usability testing

Effektiv brug af usability testing , mm@bright.dk, ad@asym.dk Usability testing er en kendt og efterprøvet metode til vurdering af brugbarheden af et produkt og den kan finde anvendelse i mange forskellige situationer og på forskellige

Læs mere

Fagoversætterens hjælp til selvhjælp hvordan kan man som fagoversætter gøre oversættelsesprocessen nemmere?

Fagoversætterens hjælp til selvhjælp hvordan kan man som fagoversætter gøre oversættelsesprocessen nemmere? Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Business Communication Fagoversætterens hjælp til selvhjælp hvordan kan man som fagoversætter gøre oversættelsesprocessen nemmere? Randi Petersen

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Rengøring. Multimedieordbog Vejledning. Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole

Rengøring. Multimedieordbog Vejledning. Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole Rengøring Multimedieordbog Vejledning Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole Rengøring Multimedieordbog Multimedieordbogen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 19-2004 og kan hentes

Læs mere

Kontrolleret sprog. Indledende analyse af virksomhedernes regelsæt og sammenligning med eksisterende regelsæt

Kontrolleret sprog. Indledende analyse af virksomhedernes regelsæt og sammenligning med eksisterende regelsæt Kontrolleret sprog Indledende analyse af virksomhedernes regelsæt og sammenligning med eksisterende regelsæt Lina Henriksen, Bart Jongejan, Bente Maegaard VID-rapport nr. 1 Center for Sprogteknologi September

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

Karl Hårbøl m.fl.: Dansk Fremmedordbog, København: Munksgaards Forlag 1997.

Karl Hårbøl m.fl.: Dansk Fremmedordbog, København: Munksgaards Forlag 1997. 261 Lars Trap-Jensen Karl Hårbøl m.fl.: Dansk Fremmedordbog, København: Munksgaards Forlag 1997. Forlaget Munksgaard i København udsendte i oktober 1997 Dansk Fremmedordbog (herefter DF). Bag denne titel

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Om mennesket 1. udgave, 1. oplag Copyright ved Ole Andersen Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Yderligere materiale vedrørende bogen findes på http://www.oafi.dk Århus 1999 93 typisk bølgefænomen,

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog.

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Udarbejdet af Kristin Andreassen Vejleder: Arnt Lykke Jakobsen, Institut for Internationale Sprogstudier

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne 8. semester humanistisk datalogi Udarbejdet af: Morten Møller Jacobsen Vejleder: Tom Nyvang Censor: Ellen Christiansen Usabilitymetoder i systemudvikling

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid En analyse af forfattere, deres

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ordet portfolio - er det nødvendigt? 2002/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Ole Ravnholt

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ordet portfolio - er det nødvendigt? 2002/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Ole Ravnholt Nyt fra Sprognævnet 2002/4 december Indhold Artikler Ordet portfolio - er det nødvendigt? Kavalergang Nyt om nyt komma! Spørgsmål og svar Bøttekort Kige, kigge, kikke - og kikkert Islamisk eller muslimsk?

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere