Rambøll Management. Økonomisk konsekvensvurdering. obligatorisk dokumentformat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rambøll Management. Økonomisk konsekvensvurdering. obligatorisk dokumentformat"

Transkript

1 Rambøll Management af ODF som entydigt obligatorisk dokumentformat April 2007

2

3 af ODF som entydigt obligatorisk dokumentformat April 2007

4

5 1. ODF som entydigt dokumentformat I rapporten Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige lægges, i relation til folketingets beslutningsforslag B103, op til indførelse af to sæt af obligatoriske dokumentstandarder: Microsoft Office Open ML (Open ML) og Open Document format fra Office Applications (ODF) Et muligt alternativ til denne beslutning består imidlertid i valg af en entydig standard. I dette notat vurderes de effekter, der vil være forbundet med at vælge ODF som et sådant entydigt format. 1.1 Om dokumentstandarden ODF ODF er en åben standard for kontordokumentformater udarbejdet i regi af standardiseringsorganisationen OASIS. OpenDocument 1.0 blev frigivet i 2005, i maj 2005 blev det af OASIS godkendt som standard og i maj 2006 godkendt som officiel international standard gennem ISO. Formatet understøtter kontorpakkerne OpenOffice og StarOffice. Målsætningen med ODF er bl.a. at udvikle og vedligeholde et åbent dokumentformat, som ikke kontrolleres af en enkelt leverandør. 1.2 Fortolkning af B103 i relation til ODF En økonomisk konsekvensvurdering af at gøre ODF til den entydige obligatoriske dokumentstandard, skal sammenholdes med den nuværende situation, hvor det lades op til den enkelte myndighed at vælge dokumentformat. Idet B103 begrænser sig til nyudvikling og tilretning, indebærer forslaget imidlertid ikke et krav om, at alle myndigheder anvender ODF pr. 1. januar 2008, der er datoen for B103s ikrafttræden. Den udløsende faktor fortolkes derfor sådan, at den enkelte myndighed skal indfører den åbne dokumentstandard fra det tidspunkt, hvor myndigheden i forvejen ønsker at gennemføre en softwareopgradering eller en udskiftning af kontorpakker. Da indførelse af det åbne dokumentformat dermed vil foregå løbende over den betragtede 5-års periode, er det relevant at foretage en hovedsondring mellem myndigheder, der, på et givent tidspunkt, henholdsvis har, og endnu ikke har, indført den obligatoriske dokumentstandard. Samtidig må der gøres antagelser om, i hvilket omfang kravet om anvendelsen af ODF vil afstedkomme, at institutioner vælger at bruge billigere softwareløsninger på området for kontorpakker i forbindelse med tiltænkt opgradering. Et centralt fortolkningselement i vurderingen af B103s dynamiske effekt udgøres således af 4 grupper af institutioner: 1

6 1. Myndigheder, der har indført den åbne dokumentstandard som obligatorisk og som anvender kontorpakke fra Microsoft 2. Myndigheder, der har indført den åbne dokumentstandard som obligatorisk og som anvender en ODF-kompatibel kontorpakke 3. Myndigheder, der endnu ikke har indført den åbne dokumentstandard og som anvender kontorpakke fra Microsoft 4. Myndigheder, der endnu ikke har indført den åbne dokumentstandard og som anvender en ODF-kompatibel kontorpakke Ovenstående sondring får betydning i forhold til de konverteringsomkostninger og licensbesparelser, som en entydig indførelse af ODF vil medføre. For en uddybning af sammenhængen mellem disse scenarier og forventede konverteringsrutiner henvises til afsnit Afgrænsninger og forudsætninger Følgende mere specifikke afgrænsninger og forudsætninger ligger til grund for den økonomiske vurdering: Anvendelse af ODF gøres obligatorisk mellem statslige, regionale og kommunale offentlige myndigheder og institutioner. Dvs. borgere og virksomheder bliver ikke påvirket af beslutningen. For myndigheder, der endnu ikke har indført ODF som obligatorisk standard, rummer beslutningen et valg for afsendende myndigheds side til at anvende ODF eller et alternativt dokumentformat. For myndigheder, der endnu ikke har indført ODF som obligatorisk standard, rummer beslutningen et krav om, at ODF dokumenter skal kunne modtages. Denne antagelse kan opfattes som værende i strid med B103s ordlyd, jf. beslutningsforslagets forudsætning om nyudvikling, idet myndigheder dermed får pålagt en tilpasningsopgave uagtet, at de endnu ikke har tilpasses sig B103. Antagelsen afviger også fra den anvendte i konsekvensvurderingen af at indføre to sideløbende dokumentstandarder, idet det her forudsættes at denne gruppe myndigheder håndterer ODF-modtagelse som i dag. Dvs. på ad hoc basis. Det skønnes imidlertid, at indførelsen af ODF som entydigt format naturligt må følges af et krav om, at ODF kan håndteres af alle modtagende myndigheder fra det tidspunkt hvor beslutningsforslaget træder i kraft. Årsagen hertil er, at det entydige valg, der ligger til grund for scenariet vil udvandes, såfremt de stadig flere myndigheder, der over tid indfører ODF-standarden, mangler vished for, om afsendte dokumenter kan modtages. For myndigheder der har indført ODF som dokumentstandard, er det et krav, at alle dokumenter skal afsendes i dette format og at ODF dokumenter kan modtages. Konvertering mellem dokumenter i forskellige versioner inden for samme produktlinie kan frit foretages uden økonomisk følgevirkning. Forudsætningen skal opfattes som en marginalbetragtning idet det svarer til den i dag gældende, hvormed B103 ikke yder indflydelse. 2

7 1.4 Effektoversigt Når myndigheden erklærer sig parat til at kunne afsende og modtage ODFdokumenter, bringes dette i stand ved, at der installeres konverteringsprogrammel, der kan foretage fortolkninger fra og til ODF fra andre formater. Konverteringsprogrammelet implementeres fra myndighedens centrale itfunktion via udrulningssoftware til hver enkelt klient. Eventuel konvertering af historiske dokumenter udelades af betragtning. Disse indregnes kun i det omfang de udveksles mellem myndigheder hvor konvertering er forudsat. Alternative formater godkendes ikke som parallelle åbne dokumentstandarder indenfor den betragtede periode. Dvs. konsekvensvurderingen er baseret på ODF som entydigt format. P: angiver, at effekten er perspektiverende. Dvs. B103 vil yde påvirkning uden at denne har en karakter, der kan gøres til genstand for valid økonomisk vurdering. Ø: angiver, at effekten kan vurderes økonomisk. F: angiver, at effekten frafalder såfremt myndigheden vælger at anvende følg eller forklar. Pkt. Cost Forklaring P Ø F Teknologiske og it-systemmæssige 9.1 Plug-ins og software til konvertering ved opgradering Installation af kompatibilitetspakker og ODF konverter udrullet fra central it-funktion i hver myndighed til alle arbejdsstationer vha. softwareudrulningsprogram. Grundet krav om at alle myndigheder skal kunne modtage ODF fra 1. januar 2008 afholdes alle omkostninger dette år. 9.2 Integration med ESDH og fagsystemer Funktionalitet i MS Office og.doc eller OpenML formatet, der er knyttet til interne arbejdsprocesser, fagsystemer eller ESDH. 9.3 Øget kompleksitet Organisatoriske Øget teknisk og systemmæssig kompleksitet i de enkelte drifts- og supportmiljøer. 9.4 Manuel konvertering ved afsendelse Tidsforbrug hos ansatte i forbindelse med manuel konvertering af dokumenter ved afsendelse for myndigheder der har indført B103 og har MS kontorpakke 9.5 Manuel konvertering ved modtagelse Tidsforbrug hos ansatte i forbindelse med manuel konvertering af dokumenter ved modtagelse fordi myn- 3

8 dighed har anden kontorpakke end det modtagne dokumentformat. 9.6 Uddannelse af slutbrugere Uddannelse af slutbrugere i generel håndtering af to sideløbende dokumentformater ved opgradering af softwarepakke. 9.7 Uddannelse af it-specialister Uddannelse af it-drift, support, serverspecialister mv. i tilfælde af platformsskift fra MS Office til Open Office. 9.8 Uddannelse af slutbrugere ved platformsskift Uddannelse af slutbrugere i almindelig brug af applikation ved platformsskift. x 9.9 Funktionalitetsog indholdstab Markedsmæssige Ingen identificerede Tab af funktionalitet eller indholdsmæssig substans som følge af konvertering til/fra ODF. Figur 1.1: Samlet effektoversigt, costs. Pkt. Benefit Forklaring P Ø F Teknologiske og it-systemmæssige 9.10 Licens- Omkostninger Reduktion i licensomkostninger for myndigheder, der vælger et skifte til Open Office-platform. Organisatoriske Ingen Identificerede Markedsmæssige 9.11 Øget konkurrence Politisk signalgivning og markedsmæssigt pres, der resulterer i øget konkurrence på markedet. Konkurrencen forventes at medføre en reduktion i indkøbs- og licenspriser inden for kontorpakker. Figur 1.2: Samlet effektoversigt, benefits 4

9 1.5 Økonomiske effekter På baggrund af de identificerede effektkategorier, der kan gøres til genstand for økonomisk vurdering, kan konsekvenserne ved indførelse af ODF som entydig dokumentstandard vurderes. Det skal imidlertid understreges, at effekterne generelt slår igennem overfor den enkelte myndighed, afhængig af dennes givne valg og reaktion på beslutningen: Som omtalt vil indførelse af dokumentstandarden foretages på forskellige år for de forskellige myndigheder. Tilsvarende vil nogle myndigheder vælge at skifte til alternative softwarepakker mens andre vil fastholde deres eksisterende i en opgraderet version. Som følge af disse omstændigheder, skal effektvurderingen på myndighedsniveau betragtes som et katalog over det samlede antal effekter, der bringes i spil. Der er således tale om et metodisk grundlag for ekstrapolering til populationsniveau. Den samlede effekt for en specifik, navngiven myndighed kan kun fastsættes entydigt, hvis der gøres yderligere antagelse om den givne myndigheds situation og valg. For uddybning af de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne henvises til bilag A. 5

10 1.5.1 Myndighedsvurdering Pkt. Effekt Værdi Omk. i kr F 9.1 Plug-ins og software 9.3 Øget kompleksitet 9.4 Manuel konvertering ved afsendelse 9.5 Manuel konvertering ved modtagelse. 9.6 Uddannelse af slutbrugere, opgradering 9.7 Uddannelse af It-specialister 9.8 Uddannelse af slutbrugere, platformsskift Gevinster i kr F 9.10 Reduktion i licensomkostninger Figur 1.3: Katalog over økonomiske effekter på myndighedsniveau Engangseffekt det indtræffer det år, hvor myndigheder implementerer ODF:9.1, 9.6, 9.7, 9.8 Løbende effekt alle år, begyndende fra det år, hvor myndighed implementerer ODF: 9,3, 9.4, 9.5, Populationsmæssig ekstrapolering Ud fra vurderingen af de økonomiske effekter på myndighedsniveau ved at gøre ODF til obligatoriske, fremkommer der, gennem ekstrapolering, nedenstående estimat for den samlede population af myndigheder. Estimatet tager højde for implementeringsfrekvens og indeksering af de berørte myndigheder, der er uddybende omtalt i bilag A. 6

11 Populationsmæssig nettoeffekt i kr Uden følg eller forklar Statslige myndigheder Regioner Kommuner Kumuleret effekt År 1 og år 5 Ved anvendelse af følg eller forklar Statslige myndigheder Regioner Kommuner Kumuleret effekt 0 0 År 1 og år 5 Figur 1.4: Økonomisk vurdering på populationsniveau Implementering af ODF som dokumentstandarder medfører således en ekstraomkostning det første år på næsten 54 mio. kr. og en kumuleret ekstraomkostning over 5 år på tæt ved 180 mio. kr. Betragtes den dynamiske omkostningsprofil fremgår det at ekstraomkostningerne især gør sig gældende de første år, mens år 5 tilnærmelsesvis udviser omkostningsneutralitet. Forklaringen bag denne udvikling er, at den teknologiske udvikling forventes at ville medfører en konvergens mellem ODF formatet og øvrige dokumentformater samtidig med at konverteringssoftware hurtigt vil avanceres. Efterfølgende vil licensbesparelser som følge af billigere softwarepakker slå så kraftigt igennem, at de efterfølgende år forventes at bibringe nettogevinster. I kr. 0-10,000,000-20,000,000-30,000,000-40,000,000-50,000,000-60,000,000-70,000,000 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Figur 1.5: Dynamiske effekter 7

12 1.6 Perspektiverende effekter Udover de økonomisk kvantificerbare effekter, vurderes det, at de nævnte dokumentstandarder medfører nedenstående perspektiverende effekter. For effekterne gælder det at disse vil slå stærkere igennem ved et scenarie hvor ODF gennemtvinges. frem for et scenarie hvor der bevares frivillighed i adaptionen Integration med fagsystemer, ESDH m.v. De bagvedliggende kontorapplikationer der føder de respektive dokumentstandarder, er gennem en årrække blevet stadig tættere integreret med fagsystemer, ESDH, mv. i de enkelte myndigheder. Integrationen og dennes funktionelle egenskaber har indlejret sig i arbejdsrutiner, eksempelvis i forhold til hvordan dokumenter modtaget som vedhæftninger lagres i ESDH. Den reelle binding, der gør sig gældende mellem dokumentformater og kontorapplikationer, vil i konkrete tilfælde på kort sigt medføre produktivitetshæmmende effekter. Disse kan opstå hvor fagsystem/esdh eller ERP-system trækker på funktionalitet indlejret i dokumentformatet, fx i forbindelse med indexering, journalisering, automatisk generering af dokumenter og fritekstsøgning på tværs af indholdet i store antal dokumenter. I forbindelse med forskellige former for koncernrapporteringer vedr. økonomi og andet kan der tilsvarende være afhængigheder mellem skabeloner til indrapportering af data og systemer til efterfølgende aggregering og analyse af de indrapporterede data Funktionalitets- og indholdstab Konvertering af dokumenter mellem de to formattyper gengiver ikke det oprindelige dokument i et 1:1 forhold. Ændringer i konverterede dokumenter kan både henføres til Begrænsninger i det anvendte konverteringsprogrammel. Specifikationsmæssige forskelle mellem de applikationer, der føder dokumenterne. Ved avancerede dokumenter (billeder, tabeller, makroer mv.) vil det medføre egentlig tab af indhold, der kan være meningsforstyrrende, samt mistet funktionalitet i dokumentet (fx automatiske krydsreferencer, formularer mv.). Dertil kommer tab af funktionalitet, der er bundet op på andet softwares fortolkninger af de enkelte dokumenter. Eksempelvis specialudviklede printmakroer, dokumentskabeloner osv. Da konsekvensvurderingen udelukkende omfatter dokumentformater og ikke formater hidrørende fx regnearks- og databaseapplikationer vil der ved overgang til ODF som dokumentformat hos de enkelte myndigheder kunne opstå situationer hvor der mistes funktionalitet, som har været bundet op på kombinationen af to eller flere kontorapplikationer. Der findes hos myndighederne en betragtelig mængde unikke ad hoc-løsninger, baseret på tætte integrationer mellem tekstapplikationer, regnearksapplikationer og databaseapplikationer. Såfremt disse integrationer skal genetableres som følge af dokumentstandardskifte til ODF vedr. tekstdelen (i dag typisk MS Word), kan dette bidrage til det samlede ressourceforbrug ved indførelse af ODF. 8

13 1.6.3 Øget konkurrence Markedet for kontorpakker og dokumentformater er i øjeblikket kendetegnet ved at være tilnærmelsesvis monopolistisk. I henhold til traditionel og empirisk vel underbygget mikroøkonomisk teori er hovedkonsekvenserne ved et monopol, at varer udbydes til højere pris og lavere mængde, sammenlignet med andre markedsformer. Det monopolistiske marked er samtidig omgærdet af mindre gennemsigtighed. Det er vurderingen, at en entydig indførelse af ODF som dokumentformat vil have en mærkbar indvirkning på disse forhold i form af øget konkurrence. Det er imidlertid vanskeligt, og forbundet med stor usikkerhed, at kvalificere denne effekt nærmere. Men det forhold, at myndigheder formelt forpligtes til skulle afsende og modtage dokumenter i ODF må forventes at få en substantiel gennemslagskraft. I første omfang må det forventes, at medføre følgende synlige konkurrencemæssige effekter indenfor den betragtede periode: Styrket forhandlingssituation for myndigheder, når softwarepakker skal opgraderes og aftaler med leverandører skal indgås. Teknologisk innovation, hvor konverteringsprogrammel avanceres og samspil med den omverden af systemer og løsninger, der i øvrigt anvendes i den givne myndighed, vil konvergere i retning af stadig bedre understøttelse af ODF Disse effekter kan blive startskuddet til en reel øget konkurrence. I første omgang næppe så meget på grund af isolerede økonomiske interesser i det i global sammenhæng begrænsede danske marked. Men fordi der vil være stor international opmærksomhed knyttet til de opnåede erfaringer, der kan tjene som inspiration for større markeder. Potentielt kan det igangsætte en dominoeffekt, som der er grund til at antage, at store softwarehuse vil reagere kraftigt på. 1.7 Konverteringsrutiner Da en dokumenttransaktion altid har en afsendende og en modtagende myndighed, vil der som følge af de fire mulige situationer skitseret i afsnit 1.2 opstå behov for forskelligartede konverteringsrutiner, afhængig af den afsendende hhv. modtagende myndigheds aktuelle situation. Således vil der i et antal dokumenttransaktioner være behov for konvertering hos hhv. den afsendende myndighed, den modtagende myndighed, begge myndigheder eller ingen af myndighederne. De forskellige kombinationer samt afledte behov for konverteringsrutiner fremgår af nedenstående tabel. 9

14 UDEN B103 MS Office MODTAGENDE MYNDIGHED UDEN B103 ODF-komp. MED B103 MS Office MED B103 ODF-komp. AFSENDENDE MYNDIGHED Figur 1.6: UDEN B103 MS Office UDEN B103 ODF-komp. MED B103 MS Office MED B103 ODF-komp. A B A B B A B A D C D C B A B A Kombinationen af udvekslingsscenarier A. Afsender: Ingen konvertering, Modtager: Ingen konvertering B. Afsender: Ingen konvertering Modtager: Konvertering af indkommende dokumenter C. Afsender: Konvertering af udgående dokumenter. Modtager: Ingen konvertering D. Afsender: Konvertering af udgående dokumenter til ODF. Modtager: Konvertering af indkommende dokumenter fra ODF For hver af de fire cases (A, B, C, D) er der i modellen for økonomisk konsekvensberegning opstillet et antal parametre, der påvirker den samlede nettoeffekt. Nettoeffekterne i et givent år er således påvirket ved hvorledes det samlede antal dokumenttransaktioner fordeler sig over et givent år. Der skelnes ikke på modtagersiden effektmæssigt mellem om myndigheden har eller ikke har implementeret B103, da scenariet forudsætter alle myndigheder skal kunne modtage ODF per 1/ Dette kommer i figur 1.6 til udtryk ved at kolonnerne viser identiske casefordeling for hhv. Med B103 og Uden B103. Scenariets forudsætninger om implementeringstakt hhv. andel af myndigheder der vælger at overgå til Open Office, jf. bilag A, resulterer i den fordeling som gengives i figur 1.7. De enkelte tal fremkommer ved multiplikation af procentdelene blandt afsendere og modtagere som har indført B103 hhv. som benytter Microsoft Office eller Open Office. Produkterne af multiplikationerne summeres i henhold til matricen i figur 1.6, således at fx case A i år 1 (78%) udgøres af summen af de situationer som i figur 1.6 er markeret med A. 10

15 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 A 78% 52% 32% 17% 6% B 5% 15% 18% 19% 19% C 0% 3% 7% 13% 19% D 16% 30% 42% 51% 56% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% Figur 1.7: Dynamisk scenarieudvikling Tabellen i figur 1.7 læses således at for år 1 gælder at 78% af samtlige dokumenttransaktioner falder i case A (ingen konvertering), 5% i case B (konvertering hos modtager), 0% i case C (konvertering hos modtager) og 16% i case D (konvertering hos både afsender og modtager). Tilsvarende for år 2 til Følsomhed Grundet kravet om, at dokumenter skal afsendes i ODF-format når B103 er indført, samt at alle myndigheder skal være i stand til at modtage dette format fra begyndelsen, er den økonomiske konsekvensvurdering først og fremmest påvirket af en meget omfattende mængde dokumentudvekslinger, der skal konverteres manuelt. Konverteringsbehovet gør sig selvsagt gældende fordi markedet i dag helt overvejende er domineret af et alternativt dokumentformat. Konsekvensvurderingen er derfor særdeles følsom, så snart det kommer til ændring i parametre, der slår igennem i forhold til konverteringsomkostninger. Dvs. parametrene A1, A3, A6, A8 og A10 i bilag A. Antages det fx at den gennemsnitlige tid for manuel konvertering ændres fra 10 til 8 minutter, vil det samlede populationsresultat ændres fra de næsten -180 mio. kr. til ca mio. kr. Fastholdes den gennemsnitlige tid for manuelle konvertering til 10 minutter mens det alternativt forudsættes, at andel af manuelt konverterede dokumenter ved modtagelse sidestilles med andel ved afsendelse, jf. A6 og A8 i bilag A, vil det aggregerede resultat ændres til ca mio. Følsomheden er bemærkelsesværdig i den forstand, at de faktiske tal i vid udstrækning vil være betinget af fremtidig innovation og teknologisk udvikling af konverteringssoftware og kontorpakkers funktionalitet. Som bekendt er der her tale om et område, hvor der i dag er vidt forskellige faglige - oftest partsafhængige - vurderinger af udviklingen, mens det empiriske grundlag for en bedømmelse indtil videre er sporadisk. Dertil kommer, at den omtalte innovation og teknologiske udvikling i høj grad vil være påvirket af de overordnede forretningsstrategier, som beslutningsforslaget vil blive mødt af fra toneangivende softwarehuse. 1.9 Konklusion Indførelse af ODF som entydigt dokumentformat vil over en 5-årig periode være forbundet med markant større omkostninger end hvis der indføres to parallelle dokumentformater. Den væsentligste årsag hertil vil være, at et meget omfattende antal dokumenter skal konverteres manuelt. Resultatet er imidlertid særdeles følsomt, idet det i høj grad er bundet op på fremtidig innovation og teknologiske løsninger, som der dels mangler et erfaringsbetinget 11

16 grundlag for at vurdere, dels vil være betinget af reaktionen fra softwarehuse i form af fremtidige forretningsstrategier. I konkurrencemæssige forstand må scenariet, grundet sin entydighed og mere forcerende karakter, forventes at få væsentlig betydning. I isoleret forretningsmæssig forstand er Danmark ikke meget betydelig for multinationale softwarehuse. Men som teknologisk foregangsland er der ingen tvivl om, at det vil give anledning til en betydelig generel opmærksomhed, der kan igangsætte en potentiel dominoeffekt, som vil virke konkurrenceskærpende. 12

17 Bilag A: Beregningsparametre for ODF som entydigt dokumentformat ODF OpenML Gennemsnitligt antal brugere pr. organisation Gennemsnitlig antal it-specialister og superbrugere pr. organisation Antal modtagne dokumenter pr. bruger per år Procentdel af dokumenter i forskellige formater Procentdel af dokumenter der skal konverteres manuelt ved afsendelse Procentdel af dokumenter der kan konverteres maskinelt ved afsendelse Procentdel af dokumenter der skal konverteres manuelt ved modtagelse Procentdel af dokumenter der kan konverteres maskinelt ved modtagelse Tidsforbrug til manuel konvertering pr. dokument i minutter Ref. Parameterværdi Konstant Bemærkninger A1 400 Estimat for gennemsnitskommune A2 20 A3 125 Konservativt skøn. Der regnes med slutdokumenter og ses bort fra forudgående dokumentiterationer. A4 Fremgår af figur 1.7 A Relevant for myndigheder med MS kontorpakker, der har indført B103. Det forudsættes at MS anlægger A en strategi for hurtig teknologisk konver- gens for at konsolidere antallet af kontorpakker A Samme antagelse som ved konsekvensvurdering af to sideløbende dokumentformater. Fortsat A modtagelse af avancerede dokumenter fastholder et behov for manuel konvertering i særlige tilfælde A10 10 Forudsættes at gælde for afsendelse såvel som modtagelse. 1

18 Tidsforbrug for uddannelse af slutbrugere i minutter A11 60 Uddannelse af slutbrugere. Viden om retningslinier og procedure for administration af manuel konvertering. Afholdes i år 2008 for alle myndigheder grundet krav om, at kunne modtage ODF Tidsforbrug i timer til udrulning og test af kompatibilitetspakker i forbindelse med A12 35 Afholdes i år 2008 for alle myndigheder grundet krav om, at kunne modtage ODF myndigheds indførelse af to dokumentstandarder Kompetenceopgradering af it-specialist i forbindelse med platformsskift i timer A13 35 Kursus omhandlende it-drift, serveradministration mv. under ny platform Kursuspris i forbindelse med platformsskift i A kr. Uddannelse af slutbrugere ved platformsskift i timer A15 8 Dækker alle ansatte i myndigheder, der foretager platformsskift Pris pr. MS-licens pr. bruger i kr. A Prisen er den rene licenspris, eksklusiv maintenance og supportaftale. Omkostninger til maintenance og support forudsættes uafhængig af platform. Antal fastholdte MS-licenser pr. myndighed ved platformsskift i procent A17 10 Grundet særlige MS-afhængige funktionalitetsbehov, integration til specialsystemer, mv. Øget kompleksitet. Omkostninger i kr. pc/år. A TCO betragtning pr. arbejdsstation i forskel mellem best pracise og benchmark. 50 pct. heraf henføres til kompleksitet (opsætning, support, softwareudrulning mv.) og kompleksitet antages øget med 2 pct. 2

19 Myndigheders implementeringsfrekvens af B103 i antal - kommune - region - statslig myndighed A Absolut antal myndigheder Heraf myndigheder, der overgår til ny platform - kommune - region - statslig myndighed A Absolut antal myndigheder Myndighedsindeksering - kommune - region - statslig myndighed A ,25 Indekseringen er foretaget på baggrund af forholdet mellem gennemsnitlig antal ansatte i stat, region og kommune og en forudsætning om, at der er dobbelt så mange gennemsnitlige sager pr. ansat i kommuner sammenlignet med regioner og statslige myndigheder 3

20 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML

IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML Oktober 2011 IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML 1. Indledning I folketingssamling 2005/06 besluttede Folketinget, at regeringen med henblik på at fremme konkurrencen, skal sikre, at det offentliges

Læs mere

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse INDLEDNING Konkurrencestyrelsen har i foråret 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse til brug for styrelsens rapport om konkurrencen markedet for

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

OpenOffice.org forberedelser

OpenOffice.org forberedelser OpenOffice.org forberedelser Leif Lodahl Talsmand for OpenOffice.org i Danmark Medstifter af The Document Foundation / LibreOffice Projektleder for Magenta ApS Skift kontorpakke Flavors Hvad er motivationen?

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Politiske perspektiver ved fri software politikernes roller

Politiske perspektiver ved fri software politikernes roller Politiske perspektiver ved fri software politikernes roller Politikernes rolle Sikre samfundets interesser Ikke IT-branchens overlevelse Det klarer IT-branchen fint selv Grib ind når det fri marked ikke

Læs mere

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011.

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Til videnskabsministeren og Folketingets IT-ordførere Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Vedr. afgivelse af dissens Som anført i mit brev af 17. marts 2011 til ministeren

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

Vejledning i skabelse og test af metadata

Vejledning i skabelse og test af metadata Side 1 af 5 Tilbage til statslige vejledninger Tilbage til vejledninger for kommunale myndigheder Vejledning i skabelse og test af metadata Indhold på denne side: 1. Om metadata 1.1 Opmærkning 2. Skabelse

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

B Bilag 4 Offentligt

B Bilag 4 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 4 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes,

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Executive Summary Kun til intern brug Fælles Servicecenter T: 20 55 32 78 EAN 5798002756487 M: kontakt@faellesservicecenter.dk www.faellesservicecenter.dk

Læs mere

EKSPERTUDVALGET OM ÅBNE STANDARDER

EKSPERTUDVALGET OM ÅBNE STANDARDER 1. december 2008 Rapport om implementeringen af ODF og OOXML i offentlige myndigheder fra 1. januar 2008 Sekretariat: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr.

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr. Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen, direktionen 14-08-2014 Sagsnr. 2014-0105757 Dokumentnr. 2014-0105757-17 Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER Lector er en dansk IT-virksomhed, som gennemfører udviklings og integrationsopgaver for kunder inden

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

ESDH og cloud computing

ESDH og cloud computing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune Randers Kommune Notat Vedr.: Open Source Til: Direktionen Den: 6.9.2009/BH 1. Baggrund I forbindelse med drłftelse af forslag til digitaliseringsstrategi har direktionen bedt om en kort redegłrelse vedr.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: 123-0004 /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

5. Sammenfatning. Generelt om Grl 76

5. Sammenfatning. Generelt om Grl 76 5. Sammenfatning Generelt om Grl 76 Grl 76 forudsætter en undervisningspligt for børn i grundskolealderen, hvis nærmere omfang og indhold dog ikke er nærmere defineret i Grundloven. Bestemmelsens 1. pkt

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Brugeradministrationssystemet

Brugeradministrationssystemet NOTAT Den 13. december 2006 Version 1.0 Brugeradministrationssystemet Af Jens Ole Back, Chefkonsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Det fællesoffentlige Partnerskab om Danmarks Miljøportal (Partnerskabet)

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION

IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION Implementering af SAS Firmwide Risk for Solvency II i PFA Pension Finn Knudsen Chef Analytiker kvantitative modeller 13-10-2016 HVAD ER

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med at indsamle oplysninger

Læs mere

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer... 1 Appendiks til bogen Struktureret Test... 1 1. Definition og formål... 2 2. Kategorisering... 2 2.1

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks)

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Dagens program 10:15-10:30 10:30-11:45 11:45-12:30 12:30-13:15 13:15-14:00 14:15-15:30 Kaffe og kage Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors Frokost Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Oplæg ved

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit:

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit: Bilag 1 Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2015-11698-7.0 14-09-2015 Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

ELEMENTER I EN BUSINESS CASE. Vejledning

ELEMENTER I EN BUSINESS CASE. Vejledning ELEMENTER I EN BUSINESS CASE Vejledning ELEMENTER I EN BUSINESS CASE Vejledning Specialkonsulent Simon Østergaard Møller Simon.moeller@stab.rm.dk METODECENTRET Center for Innovation & Metodeudvikling Olof

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere