Rambøll Management. Økonomisk konsekvensvurdering. obligatorisk dokumentformat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rambøll Management. Økonomisk konsekvensvurdering. obligatorisk dokumentformat"

Transkript

1 Rambøll Management af ODF som entydigt obligatorisk dokumentformat April 2007

2

3 af ODF som entydigt obligatorisk dokumentformat April 2007

4

5 1. ODF som entydigt dokumentformat I rapporten Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige lægges, i relation til folketingets beslutningsforslag B103, op til indførelse af to sæt af obligatoriske dokumentstandarder: Microsoft Office Open ML (Open ML) og Open Document format fra Office Applications (ODF) Et muligt alternativ til denne beslutning består imidlertid i valg af en entydig standard. I dette notat vurderes de effekter, der vil være forbundet med at vælge ODF som et sådant entydigt format. 1.1 Om dokumentstandarden ODF ODF er en åben standard for kontordokumentformater udarbejdet i regi af standardiseringsorganisationen OASIS. OpenDocument 1.0 blev frigivet i 2005, i maj 2005 blev det af OASIS godkendt som standard og i maj 2006 godkendt som officiel international standard gennem ISO. Formatet understøtter kontorpakkerne OpenOffice og StarOffice. Målsætningen med ODF er bl.a. at udvikle og vedligeholde et åbent dokumentformat, som ikke kontrolleres af en enkelt leverandør. 1.2 Fortolkning af B103 i relation til ODF En økonomisk konsekvensvurdering af at gøre ODF til den entydige obligatoriske dokumentstandard, skal sammenholdes med den nuværende situation, hvor det lades op til den enkelte myndighed at vælge dokumentformat. Idet B103 begrænser sig til nyudvikling og tilretning, indebærer forslaget imidlertid ikke et krav om, at alle myndigheder anvender ODF pr. 1. januar 2008, der er datoen for B103s ikrafttræden. Den udløsende faktor fortolkes derfor sådan, at den enkelte myndighed skal indfører den åbne dokumentstandard fra det tidspunkt, hvor myndigheden i forvejen ønsker at gennemføre en softwareopgradering eller en udskiftning af kontorpakker. Da indførelse af det åbne dokumentformat dermed vil foregå løbende over den betragtede 5-års periode, er det relevant at foretage en hovedsondring mellem myndigheder, der, på et givent tidspunkt, henholdsvis har, og endnu ikke har, indført den obligatoriske dokumentstandard. Samtidig må der gøres antagelser om, i hvilket omfang kravet om anvendelsen af ODF vil afstedkomme, at institutioner vælger at bruge billigere softwareløsninger på området for kontorpakker i forbindelse med tiltænkt opgradering. Et centralt fortolkningselement i vurderingen af B103s dynamiske effekt udgøres således af 4 grupper af institutioner: 1

6 1. Myndigheder, der har indført den åbne dokumentstandard som obligatorisk og som anvender kontorpakke fra Microsoft 2. Myndigheder, der har indført den åbne dokumentstandard som obligatorisk og som anvender en ODF-kompatibel kontorpakke 3. Myndigheder, der endnu ikke har indført den åbne dokumentstandard og som anvender kontorpakke fra Microsoft 4. Myndigheder, der endnu ikke har indført den åbne dokumentstandard og som anvender en ODF-kompatibel kontorpakke Ovenstående sondring får betydning i forhold til de konverteringsomkostninger og licensbesparelser, som en entydig indførelse af ODF vil medføre. For en uddybning af sammenhængen mellem disse scenarier og forventede konverteringsrutiner henvises til afsnit Afgrænsninger og forudsætninger Følgende mere specifikke afgrænsninger og forudsætninger ligger til grund for den økonomiske vurdering: Anvendelse af ODF gøres obligatorisk mellem statslige, regionale og kommunale offentlige myndigheder og institutioner. Dvs. borgere og virksomheder bliver ikke påvirket af beslutningen. For myndigheder, der endnu ikke har indført ODF som obligatorisk standard, rummer beslutningen et valg for afsendende myndigheds side til at anvende ODF eller et alternativt dokumentformat. For myndigheder, der endnu ikke har indført ODF som obligatorisk standard, rummer beslutningen et krav om, at ODF dokumenter skal kunne modtages. Denne antagelse kan opfattes som værende i strid med B103s ordlyd, jf. beslutningsforslagets forudsætning om nyudvikling, idet myndigheder dermed får pålagt en tilpasningsopgave uagtet, at de endnu ikke har tilpasses sig B103. Antagelsen afviger også fra den anvendte i konsekvensvurderingen af at indføre to sideløbende dokumentstandarder, idet det her forudsættes at denne gruppe myndigheder håndterer ODF-modtagelse som i dag. Dvs. på ad hoc basis. Det skønnes imidlertid, at indførelsen af ODF som entydigt format naturligt må følges af et krav om, at ODF kan håndteres af alle modtagende myndigheder fra det tidspunkt hvor beslutningsforslaget træder i kraft. Årsagen hertil er, at det entydige valg, der ligger til grund for scenariet vil udvandes, såfremt de stadig flere myndigheder, der over tid indfører ODF-standarden, mangler vished for, om afsendte dokumenter kan modtages. For myndigheder der har indført ODF som dokumentstandard, er det et krav, at alle dokumenter skal afsendes i dette format og at ODF dokumenter kan modtages. Konvertering mellem dokumenter i forskellige versioner inden for samme produktlinie kan frit foretages uden økonomisk følgevirkning. Forudsætningen skal opfattes som en marginalbetragtning idet det svarer til den i dag gældende, hvormed B103 ikke yder indflydelse. 2

7 1.4 Effektoversigt Når myndigheden erklærer sig parat til at kunne afsende og modtage ODFdokumenter, bringes dette i stand ved, at der installeres konverteringsprogrammel, der kan foretage fortolkninger fra og til ODF fra andre formater. Konverteringsprogrammelet implementeres fra myndighedens centrale itfunktion via udrulningssoftware til hver enkelt klient. Eventuel konvertering af historiske dokumenter udelades af betragtning. Disse indregnes kun i det omfang de udveksles mellem myndigheder hvor konvertering er forudsat. Alternative formater godkendes ikke som parallelle åbne dokumentstandarder indenfor den betragtede periode. Dvs. konsekvensvurderingen er baseret på ODF som entydigt format. P: angiver, at effekten er perspektiverende. Dvs. B103 vil yde påvirkning uden at denne har en karakter, der kan gøres til genstand for valid økonomisk vurdering. Ø: angiver, at effekten kan vurderes økonomisk. F: angiver, at effekten frafalder såfremt myndigheden vælger at anvende følg eller forklar. Pkt. Cost Forklaring P Ø F Teknologiske og it-systemmæssige 9.1 Plug-ins og software til konvertering ved opgradering Installation af kompatibilitetspakker og ODF konverter udrullet fra central it-funktion i hver myndighed til alle arbejdsstationer vha. softwareudrulningsprogram. Grundet krav om at alle myndigheder skal kunne modtage ODF fra 1. januar 2008 afholdes alle omkostninger dette år. 9.2 Integration med ESDH og fagsystemer Funktionalitet i MS Office og.doc eller OpenML formatet, der er knyttet til interne arbejdsprocesser, fagsystemer eller ESDH. 9.3 Øget kompleksitet Organisatoriske Øget teknisk og systemmæssig kompleksitet i de enkelte drifts- og supportmiljøer. 9.4 Manuel konvertering ved afsendelse Tidsforbrug hos ansatte i forbindelse med manuel konvertering af dokumenter ved afsendelse for myndigheder der har indført B103 og har MS kontorpakke 9.5 Manuel konvertering ved modtagelse Tidsforbrug hos ansatte i forbindelse med manuel konvertering af dokumenter ved modtagelse fordi myn- 3

8 dighed har anden kontorpakke end det modtagne dokumentformat. 9.6 Uddannelse af slutbrugere Uddannelse af slutbrugere i generel håndtering af to sideløbende dokumentformater ved opgradering af softwarepakke. 9.7 Uddannelse af it-specialister Uddannelse af it-drift, support, serverspecialister mv. i tilfælde af platformsskift fra MS Office til Open Office. 9.8 Uddannelse af slutbrugere ved platformsskift Uddannelse af slutbrugere i almindelig brug af applikation ved platformsskift. x 9.9 Funktionalitetsog indholdstab Markedsmæssige Ingen identificerede Tab af funktionalitet eller indholdsmæssig substans som følge af konvertering til/fra ODF. Figur 1.1: Samlet effektoversigt, costs. Pkt. Benefit Forklaring P Ø F Teknologiske og it-systemmæssige 9.10 Licens- Omkostninger Reduktion i licensomkostninger for myndigheder, der vælger et skifte til Open Office-platform. Organisatoriske Ingen Identificerede Markedsmæssige 9.11 Øget konkurrence Politisk signalgivning og markedsmæssigt pres, der resulterer i øget konkurrence på markedet. Konkurrencen forventes at medføre en reduktion i indkøbs- og licenspriser inden for kontorpakker. Figur 1.2: Samlet effektoversigt, benefits 4

9 1.5 Økonomiske effekter På baggrund af de identificerede effektkategorier, der kan gøres til genstand for økonomisk vurdering, kan konsekvenserne ved indførelse af ODF som entydig dokumentstandard vurderes. Det skal imidlertid understreges, at effekterne generelt slår igennem overfor den enkelte myndighed, afhængig af dennes givne valg og reaktion på beslutningen: Som omtalt vil indførelse af dokumentstandarden foretages på forskellige år for de forskellige myndigheder. Tilsvarende vil nogle myndigheder vælge at skifte til alternative softwarepakker mens andre vil fastholde deres eksisterende i en opgraderet version. Som følge af disse omstændigheder, skal effektvurderingen på myndighedsniveau betragtes som et katalog over det samlede antal effekter, der bringes i spil. Der er således tale om et metodisk grundlag for ekstrapolering til populationsniveau. Den samlede effekt for en specifik, navngiven myndighed kan kun fastsættes entydigt, hvis der gøres yderligere antagelse om den givne myndigheds situation og valg. For uddybning af de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne henvises til bilag A. 5

10 1.5.1 Myndighedsvurdering Pkt. Effekt Værdi Omk. i kr F 9.1 Plug-ins og software 9.3 Øget kompleksitet 9.4 Manuel konvertering ved afsendelse 9.5 Manuel konvertering ved modtagelse. 9.6 Uddannelse af slutbrugere, opgradering 9.7 Uddannelse af It-specialister 9.8 Uddannelse af slutbrugere, platformsskift Gevinster i kr F 9.10 Reduktion i licensomkostninger Figur 1.3: Katalog over økonomiske effekter på myndighedsniveau Engangseffekt det indtræffer det år, hvor myndigheder implementerer ODF:9.1, 9.6, 9.7, 9.8 Løbende effekt alle år, begyndende fra det år, hvor myndighed implementerer ODF: 9,3, 9.4, 9.5, Populationsmæssig ekstrapolering Ud fra vurderingen af de økonomiske effekter på myndighedsniveau ved at gøre ODF til obligatoriske, fremkommer der, gennem ekstrapolering, nedenstående estimat for den samlede population af myndigheder. Estimatet tager højde for implementeringsfrekvens og indeksering af de berørte myndigheder, der er uddybende omtalt i bilag A. 6

11 Populationsmæssig nettoeffekt i kr Uden følg eller forklar Statslige myndigheder Regioner Kommuner Kumuleret effekt År 1 og år 5 Ved anvendelse af følg eller forklar Statslige myndigheder Regioner Kommuner Kumuleret effekt 0 0 År 1 og år 5 Figur 1.4: Økonomisk vurdering på populationsniveau Implementering af ODF som dokumentstandarder medfører således en ekstraomkostning det første år på næsten 54 mio. kr. og en kumuleret ekstraomkostning over 5 år på tæt ved 180 mio. kr. Betragtes den dynamiske omkostningsprofil fremgår det at ekstraomkostningerne især gør sig gældende de første år, mens år 5 tilnærmelsesvis udviser omkostningsneutralitet. Forklaringen bag denne udvikling er, at den teknologiske udvikling forventes at ville medfører en konvergens mellem ODF formatet og øvrige dokumentformater samtidig med at konverteringssoftware hurtigt vil avanceres. Efterfølgende vil licensbesparelser som følge af billigere softwarepakker slå så kraftigt igennem, at de efterfølgende år forventes at bibringe nettogevinster. I kr. 0-10,000,000-20,000,000-30,000,000-40,000,000-50,000,000-60,000,000-70,000,000 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Figur 1.5: Dynamiske effekter 7

12 1.6 Perspektiverende effekter Udover de økonomisk kvantificerbare effekter, vurderes det, at de nævnte dokumentstandarder medfører nedenstående perspektiverende effekter. For effekterne gælder det at disse vil slå stærkere igennem ved et scenarie hvor ODF gennemtvinges. frem for et scenarie hvor der bevares frivillighed i adaptionen Integration med fagsystemer, ESDH m.v. De bagvedliggende kontorapplikationer der føder de respektive dokumentstandarder, er gennem en årrække blevet stadig tættere integreret med fagsystemer, ESDH, mv. i de enkelte myndigheder. Integrationen og dennes funktionelle egenskaber har indlejret sig i arbejdsrutiner, eksempelvis i forhold til hvordan dokumenter modtaget som vedhæftninger lagres i ESDH. Den reelle binding, der gør sig gældende mellem dokumentformater og kontorapplikationer, vil i konkrete tilfælde på kort sigt medføre produktivitetshæmmende effekter. Disse kan opstå hvor fagsystem/esdh eller ERP-system trækker på funktionalitet indlejret i dokumentformatet, fx i forbindelse med indexering, journalisering, automatisk generering af dokumenter og fritekstsøgning på tværs af indholdet i store antal dokumenter. I forbindelse med forskellige former for koncernrapporteringer vedr. økonomi og andet kan der tilsvarende være afhængigheder mellem skabeloner til indrapportering af data og systemer til efterfølgende aggregering og analyse af de indrapporterede data Funktionalitets- og indholdstab Konvertering af dokumenter mellem de to formattyper gengiver ikke det oprindelige dokument i et 1:1 forhold. Ændringer i konverterede dokumenter kan både henføres til Begrænsninger i det anvendte konverteringsprogrammel. Specifikationsmæssige forskelle mellem de applikationer, der føder dokumenterne. Ved avancerede dokumenter (billeder, tabeller, makroer mv.) vil det medføre egentlig tab af indhold, der kan være meningsforstyrrende, samt mistet funktionalitet i dokumentet (fx automatiske krydsreferencer, formularer mv.). Dertil kommer tab af funktionalitet, der er bundet op på andet softwares fortolkninger af de enkelte dokumenter. Eksempelvis specialudviklede printmakroer, dokumentskabeloner osv. Da konsekvensvurderingen udelukkende omfatter dokumentformater og ikke formater hidrørende fx regnearks- og databaseapplikationer vil der ved overgang til ODF som dokumentformat hos de enkelte myndigheder kunne opstå situationer hvor der mistes funktionalitet, som har været bundet op på kombinationen af to eller flere kontorapplikationer. Der findes hos myndighederne en betragtelig mængde unikke ad hoc-løsninger, baseret på tætte integrationer mellem tekstapplikationer, regnearksapplikationer og databaseapplikationer. Såfremt disse integrationer skal genetableres som følge af dokumentstandardskifte til ODF vedr. tekstdelen (i dag typisk MS Word), kan dette bidrage til det samlede ressourceforbrug ved indførelse af ODF. 8

13 1.6.3 Øget konkurrence Markedet for kontorpakker og dokumentformater er i øjeblikket kendetegnet ved at være tilnærmelsesvis monopolistisk. I henhold til traditionel og empirisk vel underbygget mikroøkonomisk teori er hovedkonsekvenserne ved et monopol, at varer udbydes til højere pris og lavere mængde, sammenlignet med andre markedsformer. Det monopolistiske marked er samtidig omgærdet af mindre gennemsigtighed. Det er vurderingen, at en entydig indførelse af ODF som dokumentformat vil have en mærkbar indvirkning på disse forhold i form af øget konkurrence. Det er imidlertid vanskeligt, og forbundet med stor usikkerhed, at kvalificere denne effekt nærmere. Men det forhold, at myndigheder formelt forpligtes til skulle afsende og modtage dokumenter i ODF må forventes at få en substantiel gennemslagskraft. I første omfang må det forventes, at medføre følgende synlige konkurrencemæssige effekter indenfor den betragtede periode: Styrket forhandlingssituation for myndigheder, når softwarepakker skal opgraderes og aftaler med leverandører skal indgås. Teknologisk innovation, hvor konverteringsprogrammel avanceres og samspil med den omverden af systemer og løsninger, der i øvrigt anvendes i den givne myndighed, vil konvergere i retning af stadig bedre understøttelse af ODF Disse effekter kan blive startskuddet til en reel øget konkurrence. I første omgang næppe så meget på grund af isolerede økonomiske interesser i det i global sammenhæng begrænsede danske marked. Men fordi der vil være stor international opmærksomhed knyttet til de opnåede erfaringer, der kan tjene som inspiration for større markeder. Potentielt kan det igangsætte en dominoeffekt, som der er grund til at antage, at store softwarehuse vil reagere kraftigt på. 1.7 Konverteringsrutiner Da en dokumenttransaktion altid har en afsendende og en modtagende myndighed, vil der som følge af de fire mulige situationer skitseret i afsnit 1.2 opstå behov for forskelligartede konverteringsrutiner, afhængig af den afsendende hhv. modtagende myndigheds aktuelle situation. Således vil der i et antal dokumenttransaktioner være behov for konvertering hos hhv. den afsendende myndighed, den modtagende myndighed, begge myndigheder eller ingen af myndighederne. De forskellige kombinationer samt afledte behov for konverteringsrutiner fremgår af nedenstående tabel. 9

14 UDEN B103 MS Office MODTAGENDE MYNDIGHED UDEN B103 ODF-komp. MED B103 MS Office MED B103 ODF-komp. AFSENDENDE MYNDIGHED Figur 1.6: UDEN B103 MS Office UDEN B103 ODF-komp. MED B103 MS Office MED B103 ODF-komp. A B A B B A B A D C D C B A B A Kombinationen af udvekslingsscenarier A. Afsender: Ingen konvertering, Modtager: Ingen konvertering B. Afsender: Ingen konvertering Modtager: Konvertering af indkommende dokumenter C. Afsender: Konvertering af udgående dokumenter. Modtager: Ingen konvertering D. Afsender: Konvertering af udgående dokumenter til ODF. Modtager: Konvertering af indkommende dokumenter fra ODF For hver af de fire cases (A, B, C, D) er der i modellen for økonomisk konsekvensberegning opstillet et antal parametre, der påvirker den samlede nettoeffekt. Nettoeffekterne i et givent år er således påvirket ved hvorledes det samlede antal dokumenttransaktioner fordeler sig over et givent år. Der skelnes ikke på modtagersiden effektmæssigt mellem om myndigheden har eller ikke har implementeret B103, da scenariet forudsætter alle myndigheder skal kunne modtage ODF per 1/ Dette kommer i figur 1.6 til udtryk ved at kolonnerne viser identiske casefordeling for hhv. Med B103 og Uden B103. Scenariets forudsætninger om implementeringstakt hhv. andel af myndigheder der vælger at overgå til Open Office, jf. bilag A, resulterer i den fordeling som gengives i figur 1.7. De enkelte tal fremkommer ved multiplikation af procentdelene blandt afsendere og modtagere som har indført B103 hhv. som benytter Microsoft Office eller Open Office. Produkterne af multiplikationerne summeres i henhold til matricen i figur 1.6, således at fx case A i år 1 (78%) udgøres af summen af de situationer som i figur 1.6 er markeret med A. 10

15 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 A 78% 52% 32% 17% 6% B 5% 15% 18% 19% 19% C 0% 3% 7% 13% 19% D 16% 30% 42% 51% 56% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% Figur 1.7: Dynamisk scenarieudvikling Tabellen i figur 1.7 læses således at for år 1 gælder at 78% af samtlige dokumenttransaktioner falder i case A (ingen konvertering), 5% i case B (konvertering hos modtager), 0% i case C (konvertering hos modtager) og 16% i case D (konvertering hos både afsender og modtager). Tilsvarende for år 2 til Følsomhed Grundet kravet om, at dokumenter skal afsendes i ODF-format når B103 er indført, samt at alle myndigheder skal være i stand til at modtage dette format fra begyndelsen, er den økonomiske konsekvensvurdering først og fremmest påvirket af en meget omfattende mængde dokumentudvekslinger, der skal konverteres manuelt. Konverteringsbehovet gør sig selvsagt gældende fordi markedet i dag helt overvejende er domineret af et alternativt dokumentformat. Konsekvensvurderingen er derfor særdeles følsom, så snart det kommer til ændring i parametre, der slår igennem i forhold til konverteringsomkostninger. Dvs. parametrene A1, A3, A6, A8 og A10 i bilag A. Antages det fx at den gennemsnitlige tid for manuel konvertering ændres fra 10 til 8 minutter, vil det samlede populationsresultat ændres fra de næsten -180 mio. kr. til ca mio. kr. Fastholdes den gennemsnitlige tid for manuelle konvertering til 10 minutter mens det alternativt forudsættes, at andel af manuelt konverterede dokumenter ved modtagelse sidestilles med andel ved afsendelse, jf. A6 og A8 i bilag A, vil det aggregerede resultat ændres til ca mio. Følsomheden er bemærkelsesværdig i den forstand, at de faktiske tal i vid udstrækning vil være betinget af fremtidig innovation og teknologisk udvikling af konverteringssoftware og kontorpakkers funktionalitet. Som bekendt er der her tale om et område, hvor der i dag er vidt forskellige faglige - oftest partsafhængige - vurderinger af udviklingen, mens det empiriske grundlag for en bedømmelse indtil videre er sporadisk. Dertil kommer, at den omtalte innovation og teknologiske udvikling i høj grad vil være påvirket af de overordnede forretningsstrategier, som beslutningsforslaget vil blive mødt af fra toneangivende softwarehuse. 1.9 Konklusion Indførelse af ODF som entydigt dokumentformat vil over en 5-årig periode være forbundet med markant større omkostninger end hvis der indføres to parallelle dokumentformater. Den væsentligste årsag hertil vil være, at et meget omfattende antal dokumenter skal konverteres manuelt. Resultatet er imidlertid særdeles følsomt, idet det i høj grad er bundet op på fremtidig innovation og teknologiske løsninger, som der dels mangler et erfaringsbetinget 11

16 grundlag for at vurdere, dels vil være betinget af reaktionen fra softwarehuse i form af fremtidige forretningsstrategier. I konkurrencemæssige forstand må scenariet, grundet sin entydighed og mere forcerende karakter, forventes at få væsentlig betydning. I isoleret forretningsmæssig forstand er Danmark ikke meget betydelig for multinationale softwarehuse. Men som teknologisk foregangsland er der ingen tvivl om, at det vil give anledning til en betydelig generel opmærksomhed, der kan igangsætte en potentiel dominoeffekt, som vil virke konkurrenceskærpende. 12

17 Bilag A: Beregningsparametre for ODF som entydigt dokumentformat ODF OpenML Gennemsnitligt antal brugere pr. organisation Gennemsnitlig antal it-specialister og superbrugere pr. organisation Antal modtagne dokumenter pr. bruger per år Procentdel af dokumenter i forskellige formater Procentdel af dokumenter der skal konverteres manuelt ved afsendelse Procentdel af dokumenter der kan konverteres maskinelt ved afsendelse Procentdel af dokumenter der skal konverteres manuelt ved modtagelse Procentdel af dokumenter der kan konverteres maskinelt ved modtagelse Tidsforbrug til manuel konvertering pr. dokument i minutter Ref. Parameterværdi Konstant Bemærkninger A1 400 Estimat for gennemsnitskommune A2 20 A3 125 Konservativt skøn. Der regnes med slutdokumenter og ses bort fra forudgående dokumentiterationer. A4 Fremgår af figur 1.7 A Relevant for myndigheder med MS kontorpakker, der har indført B103. Det forudsættes at MS anlægger A en strategi for hurtig teknologisk konver- gens for at konsolidere antallet af kontorpakker A Samme antagelse som ved konsekvensvurdering af to sideløbende dokumentformater. Fortsat A modtagelse af avancerede dokumenter fastholder et behov for manuel konvertering i særlige tilfælde A10 10 Forudsættes at gælde for afsendelse såvel som modtagelse. 1

18 Tidsforbrug for uddannelse af slutbrugere i minutter A11 60 Uddannelse af slutbrugere. Viden om retningslinier og procedure for administration af manuel konvertering. Afholdes i år 2008 for alle myndigheder grundet krav om, at kunne modtage ODF Tidsforbrug i timer til udrulning og test af kompatibilitetspakker i forbindelse med A12 35 Afholdes i år 2008 for alle myndigheder grundet krav om, at kunne modtage ODF myndigheds indførelse af to dokumentstandarder Kompetenceopgradering af it-specialist i forbindelse med platformsskift i timer A13 35 Kursus omhandlende it-drift, serveradministration mv. under ny platform Kursuspris i forbindelse med platformsskift i A kr. Uddannelse af slutbrugere ved platformsskift i timer A15 8 Dækker alle ansatte i myndigheder, der foretager platformsskift Pris pr. MS-licens pr. bruger i kr. A Prisen er den rene licenspris, eksklusiv maintenance og supportaftale. Omkostninger til maintenance og support forudsættes uafhængig af platform. Antal fastholdte MS-licenser pr. myndighed ved platformsskift i procent A17 10 Grundet særlige MS-afhængige funktionalitetsbehov, integration til specialsystemer, mv. Øget kompleksitet. Omkostninger i kr. pc/år. A TCO betragtning pr. arbejdsstation i forskel mellem best pracise og benchmark. 50 pct. heraf henføres til kompleksitet (opsætning, support, softwareudrulning mv.) og kompleksitet antages øget med 2 pct. 2

19 Myndigheders implementeringsfrekvens af B103 i antal - kommune - region - statslig myndighed A Absolut antal myndigheder Heraf myndigheder, der overgår til ny platform - kommune - region - statslig myndighed A Absolut antal myndigheder Myndighedsindeksering - kommune - region - statslig myndighed A ,25 Indekseringen er foretaget på baggrund af forholdet mellem gennemsnitlig antal ansatte i stat, region og kommune og en forudsætning om, at der er dobbelt så mange gennemsnitlige sager pr. ansat i kommuner sammenlignet med regioner og statslige myndigheder 3

20 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer > Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser Juletilbud til Mamut-kunder Optimer lønsomheden i usikre tider op til Viden er en sikker invistering 47% Køb kurser og spar op til 47%. Tag kurserne i 2009 Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Nyt Bibliotekssystem ved 100 % tilslutning

Nyt Bibliotekssystem ved 100 % tilslutning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 A B C D E F G H I J Kommune -BC beregning Kommune navn (klik på feltet og scroll) Randers Indbygger tal 95.776 Årlig systemadministration i kr. 350.000 Forventet

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere