"K18" Statens Standardkontrakt for Standardiserede edb-systemer I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""K18" Statens Standardkontrakt for Standardiserede edb-systemer I N D H O L D S F O R T E G N E L S E -------------------------------------"

Transkript

1 "K18" Statens Standardkontrakt for Standardiserede edb-systemer I N D H O L D S F O R T E G N E L S E DEFINITIONER 2. LEVERINGSFORPLIGTELSER M.V. 2.1 Systemet 2.2 Andre ydelser 2.3 Ændringer ved markedsføring af nyt udstyr og/eller programmel 2.4 Konfigurationsændringer i øvrigt 2.5 Tilbagekøb 2.6 Tilslutnings- og indlægningsmuligheder 3. INSTALLATION OG LOKALER 4. VEDLIGEHOLDELSE 5. RESERVEDELE OG REPARA- TIONSFACILITETER 6. DOKUMENTATION 7. LEVERINGSTID 8. PRISER 8.1 Generelt 8.2 Den samlede kontraktsum 8.3 Vedligeholdelsesafgifter 8.4 Løbende licensafgifter 8.5 Rabatter på øvrige ydelser 8.6 Stempelafgift 9. BETALINGSBETINGELSER 10. AFPRØVNING 10.1 Generelt 10.2 Overtagelsesprøve 10.3 Driftsprøve 11. OVERTAGELSE OG RISIKO 12. DRIFTSEFFEKTIVITET OG SVAR- TIDER 12.1 Driftseffektivitet 12.2 Svartider 12.3 Konstatering 13. GARANTIER 13.1 Generel garanti 13.2 Hæftelse for underleverandører 13.3 Garanteret driftseffektivitet og svartider 13.4 Garantiperiode 14. MANGLER VED DET LEVEREDE 14.1 Mangler 14.2 Afhjælpning 14.3 Bod 14.4 Ophævelse 14.5 Kundens beføjelser i øvrigt 15. FORSINKET ELLER UDEBLEVET LEVERING 15.1 Bod 15.2 Kundens beføjelser i øvrigt 16. LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT 17. KUNDENS FORHOLD 18. FORCE MAJEURE

2 2 19. ÆNDRINGER I SYSTEMET BILAGSFORTEGNELSE 20. MYNDIGHEDSKRAV 21. KUNDENS RET TIL PROGRAM- MEL, REEKSPORT M.V. 22. TREDJEMANDS RETTIGHEDER 23. TAVSHEDSPLIGT 24. FLYTNING AF SYSTEMET 25. OVERDRAGELSE 26. FORTOLKNING 27. TVISTIGHEDER 28. ÆNDRINGER AF KONTRAKTEN 29. SENERE BESTILLINGER 30. FORBEHOLD Bilag 1: Hovedtidsplan. Bilag 2: Behovsopgørelse med eventuelle aftalte ændringer og forbehold. Bilag 3: Konfiguration. Bilag 4: Samling af leverandørens beskrivelser af udstyr og programmel, herunder allerede eksisterende dokumentation. Bilag 5: Specifikation af udstyr med priser. Bilag 6: Specifikation af basisprogrammel med priser. Bilag 7: Specifikation af anvendelsesprogrammel med priser. Bilag 8: Andre ydelser med priser. Bilag 9: Lokaleindretning m.v.*) Bilag 10: Specifikation af vedligeholdelsesforpligtelser.*) Bilag 11: Overtagelsesprøve. Bilag 12: Licensbetingelser vedrørende standardprogrammel og udstyr. Bilag 13: Svartider og måling af samme. Bilag 14: Bestillingsblanket.*) Der er standardbestemmelser til de med *) markerede bilag.

3 3 l. DEFINITIONER. Ved anvendelsesprogrammel forstås det programmel til løsning af kun dens opgaver, der er angivet i bilag 7. Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaf tensdag og grundlovsdag. Ved basisprogrammel forstås det styreprogrammel og andet hjælpepro grammel, der er angivet i bilag 6. Ved dag forstås kalenderdag. Ved enhed forstås en selvstændig del af udstyr eller programmel, f.eks. en skærmterminal, en skriver, en programpakke. For lokaldatamater regnes centralenhed, pladelager og båndstation for selvstændige enheder. Ved overtagelsesdag forstås den dag, hvor kunden overgiver skriftlig godkendelse af overtagelsesprøven for systemet til leverandøren. Ved systemet forstås hele det edbsystem, der skal leveres i henhold til nærværende kontrakt, jfr. punkt 2. Ved udstyr forstås alt maskinel, der indgår i systemet. 2. LEVERINGSFORPLIGTELSER M.V Systemet. Leverandøren skal levere det udstyr og programmel, der er specificeret i bilagene 5, 6 og 7. Konfigurationen er vist i bilag 3. Systemet og dets enkelte enheder skal besidde de egenskaber og opfylde de krav vedrørende funktionalitet, yde evne, integration, standarder, eventuelle udvidelsesmuligheder m.v., der fremgår af nærværende kontrakt, herunder navnlig følgende bilag: Kundens behovsopgørelse med deri aftalte ændringer og forbehold (bilag 2). Samling af leverandørens beskrivelser af udstyr og programmel, herunder allerede eksisterende dokumentation (bilag 4). Leverandøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af bilag 4, med fører, at krav eller beskrivelser i bilag 2 ikke kan opfyldes. Det, der fremgår af bilag 2, kan kun medføre, at beskrivelser i bilag 4 ikke opfyldes, såfremt dette udtrykkeligt er angivet i bilag Andre ydelser. Eventuelle aftaler om andre ydelser (f.eks. om uddannelse af kundens medarbejdere eller konsulentbistand) findes med angivelse af pris, indhold og omfang i bilag 8. Herudover er leverandøren forpligtet til på kundens forlangende på sædvanlige vilkår at levere enhver ydelse, som leverandøren udbyder, herunder ydelser omfattet af leverandørens rammeaftaler med Statens Indkøb på de deri nævnte vilkår Ændringer ved markedsføring af nyt udstyr og/eller programmel. Såfremt leverandøren indleder markedsføring i Danmark af nyt udstyr og/eller programmel af tilsvarende art som det købte, påhviler det leverandøren straks at underrette kunden. Indledes markedsføringen inden overtagelsesdagen, kan kunden forlange det nye udstyr og/eller programmel leveret i stedet. Et sådant forlangende skal fremsættes af kunden i rimelig tid efter, at leverandøren har meddelt, at sådan markedsføring vil finde sted. Leverandøren kan kræve tids planen ændret i det herved nødvendig gjorte omfang. For det nye udstyr og/eller programmel betales leverandørens listepriser med fradrag af eventuel rabat af samme procentuelle størrelse som efter nær værende kontrakt, og der godskrives kunden den i kontrakten aftalte pris (efter fradrag af eventuel rabat). Nær værende kontrakts bestemmelser gælder i øvrigt uændret Konfigurationsændringer i øvrigt. Kunden kan kræve mindre æn dringer i konfigurationen i henseende til mængde, type og fabrikat af udstyr og standardprogrammel, indtil 15 dage før enhederne skal leveres til installation. Leverandøren kan kun modsætte sig sådanne ændringer ved at godtgøre, at leveran-

4 døren ikke kan forhandle de pågældende enheder, at den ændrede konfiguration ikke har mindst samme ydeevne som den oprindelige, at ændrin gen gør det nødvendigt at ændre væsentligt i specielt tilpasset programmel, eller at ændringen af andre grunde medfører, at leverandøren ikke uden urimeligt forøget indsats kan opfylde sine forpligtelser ifølge kontrakten. For det nye udstyr og standardprogrammel betales leverandørens li stepriser med fradrag af eventuel rabat af samme procentuelle størrelse som efter nærværende kontrakt, og den i kontrakten aftalte pris (efter fradrag af eventuel rabat) godskrives kunden. Leverandøren er berettiget til at kræve tidsplanen ændret i det omfang, krævede konfigurationsændringer gør det nødvendigt Tilbagekøb. Såfremt leverandøren har pligt til at tilbagekøbe leveret udstyr, findes reglerne herom i bilag Tilslutnings- og indlægningsmuligheder. Leverandøren indestår for, at konfigurationen i bilag 3 vil kunne udbygges som angivet i bilag 2. Antallet af arbejdspladser (terminaler, arbejdspladsdatamater og printere) skal kunne udvides som angivet i bilag 2 uden anden udgift for kunden end udgiften til enhederne, disses tilslutning og eventuelle licensafgifter. Systemet udformes således, at der vil kunne tilsluttes de typer af arbejdspladsudstyr, netværk, modems m.v., der er nævnt i bilag 2, ligesom der vil kunne indlægges det i bilag 2 anførte standardprogrammel. Såfremt det er forudsat, at der til systemet skal tilsluttes udstyr eller på systemet indlægges programmel, der enten allerede er i kundens besiddelse, eller som anskaffes af kunden hos andre end leverandøren inden overtagelsesprøvens begyndelse, er dette specificeret i bilag 2. Tilslutning/indlægning sker som vist i bilag 3. Enhederne indgår i overtagelses- og driftsprøven for systemet. På samme måde som efter punkt 13 indestår leverandøren for, at udstyr og programmel, der er omfattet af nær værende punkt 2.6, kan integreres med systemet, og for at alle de i nærværende kontrakt anførte krav efter tilslutning/indlægning af enhederne i det hele vil være opfyldt, forudsat at de nævnte enheder i sig selv fungerer fejlfrit. Hindringer for fejlfri driftsafvikling, der forårsages af fejl i disse enheder, fragår ikke i den tilgængelige driftstid. 3. INSTALLATION OG LOKALER. Leverandøren installerer systemet på de i bilag 9 omtalte lokaliteter. Medmindre andet er fastsat i bilag 5, omfatter installation af udstyr opsætning, tilslutning samt afprøvning, men ikke bygningsmæssige forandringer, el-installationer og eventuelt klimaanlæg. Det er angivet i bilag 5, hvorvidt andre nødvendige tilslutnings- eller kommunikationsfaciliteter er omfattet af leverancen. De lokaler, hvori udstyret skal opstilles, skal af kunden indrettes i overensstemmelse med de i bilag 9 fastsatte retningslinier. Leverandøren kontrollerer i god tid inden de i hovedtidsplanen fastsatte datoer, om lokaler og installationer m.v. opfylder kravene i bilag 9, således at kunden har mulighed for at afhjælpe eventuelle mangler. Leverandøren giver kunden skriftlig meddelelse om kontrollens resultat. 4. VEDLIGEHOLDELSE. Leverandøren påtage r sig at udføre vedligeholdelse af de enheder i systemet, der er angivet i bilag 10, jfr. dog punkt 19. Kunden kan senest ved garantiperiodens udløb bestille vedligeholdelse på andre enheder i systemet, og med virkning fra vedligeholdelsens begyndelse gælder da samme regler ifølge nær værende kontrakt, som hvis vedligeholdelse var bestilt ved kontraktens underskrift. For vedligeholdelsen betales de i bilag 10 fastsatte priser herfor. Vedligeholdelsesafgifterne reguleres efter punkt 8.3. I forbindelse med bestilling kan kunden kræve et tillæg til bilag 10, såfremt dette bilag ikke på adækvat måde beskriver den bestilte vedlige-

5 holdelse. I bilag 7 kan det ganske undtagelsesvis være angivet, at det ikke er muligt for kunden at tegne vedligeholdelse på nærmere specifi ceret anvendelsesprogrammel fra underleverandør. Sådant programmel omfattes af leveran dørens almindelige garantiforpligtelser for enheder, for hvilke vedligeholdelse ikke er tegnet. Leverandøren er ansvarlig for opfyldelsen af vedligeholdelsespligterne, selv om leverandøren lader vedligehol delsen udføre af andre. I alle forhold vedrørende vedligeholdelsen kan henvendelser derfor rettes til leverandøren. Leverandøren skal i det i bilag 10 aftalte omfang af forebyggende vedligeholdelse samt ved anmodning om afhjælpning af fejl have uhindret adgang til at udføre service på udstyr og programmel, og kunden skal stille fornøden maskintid m.m. vederlagsfrit til rådighed, også hvor dette omfatter maskintid på udstyr, der ikke er omfattet af vedligeholdelsesbestemmelserne, men som fungerer i forbindelse med det, hvorpå der skal udføres vedligeholdelse. Leverandøren skal påbegynde fejlrettelse hos kunden senest... timer efter modtagelse af fejlmelding (herefter benævnt reaktionsti den). I det omfang fejlrettelse efter aftale sker ved fjerndiagnose, anses fejlrettelse for påbe gyndt på det tidspunkt, hvor leverandøren har etableret den aftalte forbindelse til systemet. Fejlretning skal dog påbegyndes senest ved den aftalte driftstids begyndelse, jfr. punkt 12.1, den efterfølgende arbejdsdag, såfremt fejlmelding er modtaget på et tidspunkt, der ligger mere end halvdelen af reaktionstiden før udløbet af den aftalte driftstid, d.v.s. senest kl.... Det nærmere omfang af ve dligeholdelsen og dennes udførelse er fastsat i bilag 10. Vedligeholdelsesforpligtelserne er uopsigelige fra leverandørens side i 7 år regnet fra overtagelsesdagen. Opsigelse fra leverandørens side skal ske med 6 måneders varsel til den første i en måned. Kunden kan med et varsel på 6 måneder til den første i en måned opsige vedligeholdelsesordningen, dog tidligst til udløb ved udløbet af garantiperioden. Opsigelse kan begrænses til en eller flere af de i bilag 10 opregnede typer af enheder, og for udstyr også til et vist antal af den pågældende type af enheder. Vedligeholdelse af enheder af udstyr og programmel, som fungerer i en ubrydelig sammenhæng, kan ikke opsiges adskilt. Vederlaget nedsættes da med de beløb, der er beregnet for de typer af enheder, der omfattes af opsigelsen. Ved opsigelse af vedligeholdelse for et antal enheder af udstyr nedsættes vederlaget forholdsmæssigt, med mindre andet er fastsat i bilag 10. Om retsvirkningerne, såfremt leverandøren ikke vedligeholder syste met, således at det opfylder de krav, der kan stilles til det, gælder, jfr. punkt , bestemmelserne i punkterne 14.3, 14.4, 14.5 og 16 i nærværende kontrakt. Såfremt leverandøren væsent ligt misligholder sine vedligeholdelsesforpligtelser, kan kunden endvidere uden varsel hæve vedligeholdelsesordningen helt eller delvis og kræve erstatning for de derved forvoldte tab i overensstemmelse med punkt RESERVEDELE OG REPARATIONSFACILITETER. Leverandøren er pligtig at foran ledige, at der for alle enheder i systemet opretholdes fornødne reparationsfacilite ter samt et velassorteret reservedelslager i Danmark i rimelig tidsmæssig eller geografisk nærhed af anlægget. Disse forpligtelser vedvarer i 7 år regnet fra overtagelsesdagen. 6. DOKUMENTATION. Med hver leverance skal følge al nødvendig dokumentation (inklusive bruger- og driftsvejledninger m.v.) for udstyr og programmel, herunder for eventuelt udviklet eller specielt tilpasset programmel. Dokumentationen skal udformes i overensstemmelse med god praksis. Leverandøren forpligter sig til at ændre dokumentationen, såfremt leveran døren bliver gjort opmærksom på fejl, udeladelser eller andre mangler. Alle bruger- og driftsvejledninger skal foreligge på dansk, med mindre andet er fastsat i bilag 5, 6 og 7.

6 Leverandøren skal være i stand til at efterlevere al den nævnte dokumen tation i nyeste version i det i punkt 5 nævnte tidsrum. En eventuel deponeringsordning for opdaterede kildetekster for standardprogrammel beskrives i bilag LEVERINGSTID. Hele systemet skal afprøves og overtages samlet. Hovedtidsplanen fremgår af bilag 1. Med et skriftligt varsel til leverandøren på mindst 10 arbejdsdage har kunden ret til uden begrundelse at udskyde enhver i hovedtidsplanen fastsat tidsfrist, dog at den samlede udskydelse af tidsplanen højst kan udgøre 60 arbejdsdage. Såfremt kunden udskyder en eller flere tidsfrister, er leverandøren berettiget til at kræve alle efterfølgende tidsfrister udskudt med tilsvarende antal arbejdsdage. Betalinger udskydes tilsvarende, men leverandøren har krav på rente med rentelovens sats i udskydelsesperioden. Såfremt en eller flere tidsfrister i hovedtidsplanen overskrides som følge af fordringshavermora, reduceres kundens udskydelsesadgang tilsvarende. 8. PRISER. 8.1 Generelt. Alle priser bortset fra vedligeholdelsesafgifter og eventuelle løbende licensafgifter er faste, og de skal således ikke være genstand for nogen regulering, cfr. dog punkt 8.2. Alle priser er i danske kroner. I priserne er includeret told og øvrige ved kontraktens underskrift gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gæl dende danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf Den samlede kontraktsum. Den samlede kontraktsum inclusive alle forsikringer indtil overtagelsesdagen og alle omkostninger i forbindelse med transport til installationsstederne samt installation, men exclusive vedligeholdelse og eventuelle løbende licensafgifter andrager... kr., skriver kroner... En specifikation af priserne findes i bilag 5, 6, 7 og 8. Såfremt der indtil overtagelses dagen sker prisnedsættelser, herunder en forøgelse af rabatterne i de statslige indkøbsordninger, som leverandøren måtte være omfattet af, på et eller flere af de produkter, som leverandøren skal levere, har kunden krav på tilsvarende prisnedsættelse. Ved nedsættelse af listepriser indrømmes der kunden til svarende rabat som efter nærværende kontrakt i den nye pris. Alle kontraktens øvrige vilkår finder fortsat anvendelse uanset prisændringer Vedligeholdelsesafgifter. Vedligeholdelsesafgifter betales med de i bilag 10 herfor fastsatte beløb fratrukket de i samme bilag anførte rabatter. Forhøjelse kan højst kræves på grund af ændring i det i medfør af lovbekendtgørelse nr. 529/1990 fastsatte nettoprisindeks for januar og juli måned med virkning fra april henholdsvis oktober måned, og kun 70% af de i bilag 10 fastsatte vedligeholdelsesafgifter reguleres. De i bilagene anførte afgifter er fastsat ud fra et nettoprisindeks på... Såfremt prisudviklingen i leverandørens generelle listepriser for vedligeholdelse i abonnement er gunstigere for kunden end ovennævn te nettoprisindeksering, skal regulering af de i bilagene anførte beløb for vedligeholdelsesafgifter dog foretages med en procent svarende til den procentvise ændring af leverandørens listepriser. Vedligeholdelsesafgifter betales fra... måneder efter overtagelsesdagen Løbende licensafgifter. Eventuelle løbende licensafgifter er nærmere beskrevet i bilag 10 og betales med de i dette bilag anførte beløb. Licensafgifterne kan maksimalt forhøjes med Rabatter på øvrige ydelser. På nedenstå ende ydelser får kunden

7 følgende rabatter på leveran dørens til enhver tid gældende listepri ser: til leverandøren. Ingen gennemgang, kommentering eller godkendelse fra kundens side af nogen 1. Vedligeholdelse efter regning prøve kan tages som udtryk % for en ændring af 2. Levering af reservedele til vedligeholdelse, der udføres af kundens egne serviceteknikere de krav, der kan stilles efter nærværende kontrakt Overtagelsesprøve. % 3. Uddannelse og kurser Overtagelsesprøven % tilrettelægges som en funktionsprøve, hvor udstyrs- og programprodukterne 4. Forbrugsmaterialer til skrivere (farvebånd, kontrolleres enkeltvis og printhoveder, farvepatroner, toner, developerenheder samt lasertromler) integreret. Overtagelsesprøvens procedure og kravene til dens resultat er fastsat i bilag 11. Såfremt overtagelsesprøven ik ke godkendes, er leverandøren % berettiget til at gentage denne prøve, indtil kunden måtte hæve kontrakten % efter bestemmelserne herom % 8.6. Stempelafgift. Såfremt kunden er en statsinstitution, er kontrakten stempelfri. I andre tilfælde udredes eventuel stempelafgift af kunden. 9. BETALINGSBETINGELSER. Den samlede kontraktsum, vedligeholdelsesafgifter og eventuelle andre vederlag ifølge kontrakten forfalder til betaling 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. Fakturering af kontraktsummen kan ske fra overtagelsesdagen. Vedligeholdelsesafgifter kan faktureres kvartalsvis forud, dog tidligst på kvartalets første dag. 10. AFPRØVNING Generelt. Afprøvning af systemet samt af den dertil hørende dokumentation sker ved en overtagelsesprøve før overtagel sesdagen samt en driftsprøve i tiden derefter. Kunden skal, uden ugrundet ophold efter at henholdsvis overtagelses- og driftsprøve er bestået, udstede skrift lig godkendelse heraf Driftsprøve. Driftsprøven tager primært sigte på at måle driftseffektivitet og svartider. Driftsprøven udføres på systemet som helhed. Driftsprøven påbegyndes, når kunden giver leverandøren meddelelse derom, dog senest.. arbejdsdage efter at overtagelsesprøven er godkendt. Driftsprøven skal omfatte mindst 20 arbejdsdage i træk, hvori systemet har været i drift med normale funktioner. Driftsprøven er bestået, når driftsef fektiviteten opgjort for de sidste 20 arbejdsdage af driftsprøveperioden efter reglerne i punkt 12.1 for systemet som helhed har været mindst %, og når svartiderne i samme periode har opfyldt kravene i punkt Driftsprøven fortsætter, indtil den er bestået, men med mindre kunden udtrykkeligt samtykker i en forlængelse, skal den være afsluttet senest 60 arbejdsdage efter påbegyndelsen. 11. OVERTAGELSE OG RISIKO. Såfremt kunden udsteder godkendelse af overtagelsesprøve efter punkt 10.2, uanset at der består fejl, som parterne er opmærksomme på, bør disse anføres i en mangelliste. Manglende optagelse i denne liste indebærer intet

8 afkald fra kundens side på at kræve fejl afhjulpet. Leverandøren bærer i det hele risikoen for systemet indtil overtagelsesdagen. 12. DRIFTSEFFEKTIVITET OG SVARTIDER Driftseffektivitet. Driftseffektivitet måles for sy stemet som helhed, dog at målingen kun omfatter de enheder, der i måleperioden er omfattet af punkt Driftseffektivitetsprocenten opgøres således: Tilgængelig driftstid x 100 Aftalt driftstid Ved tilgængelig driftstid forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor systemet eller en del af dette ikke kan anvendes til fejlfri driftsafvikling på grund af fejl i udstyr og/eller programmel, eller hvor svartiderne ikke opfylder kravene i punkt Driftshindringer, som kunden er ansvarlig for, og udefra kommende forstyrrelser (elafbrydelse, fejl i offentligt datanet og lignende) fragår ikke i den tilgængelige driftstid. Driftsafbrydelse regnes fra det tidspunkt, hvor leverandøren har modtaget fejlmelding fra kunden, og indtil normal drift er genetableret. For kunden mindre betydningsfulde fejl, f.eks. hvor enkelte arbejdspladser eller enkelte mindre væsentlige funktioner midlertidigt er ude af drift, men hvor det i øvrigt er muligt at opretholde den normale drift, eller hvor kunden vælger at udskyde fejlrettelsen, fragår ikke i opgørelsen af den tilgænge lige driftstid. Den aftalte driftstid defineres som kl.... til kl.... alle arbejdsdage, uanset at kunden er berettiget til at anvende systemet hele døgnet. Tid medgået til forebyggende vedligeholdelse indregnes hverken i tilgængelig eller aftalt driftstid. Såfremt leverandøren anvender mere tid til forebyggende vedligeholdelse end fastsat i bilag 10, fragår den for meget anvendte tid i den tilgængelige driftstid. For hver gang den i punkt 4 fastsatte reaktionstid overskrides med en påbegyndt time, reduceres driftseffektiviteten for den pågældende måned med 1%. Kunden skal sørge for, at der føres regnskab over driftstiderne. Såfremt fejl opstår, skal klokkeslet for fejlens opståen, tilkaldelse af leverandøren, leverandørens ankomst og klarmelding samt fejlens art, årsag og den foretagne afhjælpning anføres. Ved forebyggende vedligeholdelse skal leverandøren oplyse arten heraf. Leverandøren skal altid, inden han forlader kunden, aflevere en servicerapport, der er underskrevet af kunden. Ved fjerndiagnose fremsendes servicerapporten til kunden straks efter, at fejlrettelse er afsluttet Svartider. Måling af svartider og kravene dertil er fastsat i bilag 13, hvori også forudsætningerne med hensyn til belast ning af systemet er angivet. Såfremt der inden for den aftalte driftstid på en arbejdsdag er konstateret overskridelse af svartiden, anses systemet for utilgænge ligt fra overskridelsen er meddelt til leverandøren, og indtil forholdet er afhjulpet Konstatering. Såfremt der er uenighed om, hvorvidt kravene til driftseffektivitet og/eller svartider er opfyldt i en bestemt periode, kan hver af parterne anmode Dansk Dataforening om at udmelde en uvildig sagkyndig ud fra en liste, der er udarbejdet i samråd med branchefore ningen Kontor & Data og Administrations- og Personaledepartementet, der da afgør dette spørgsmål og størrelsen af afvigel serne endeligt og bindende for begge parter. Tvister om fortolkning af aftalen og andre juridiske spørgsmål kan ikke afgøres af den sagkyndige. Den sagkyndige træffer afgørelse om fordelingen af sit honorar på parterne under hensyn til afgørelsens udfald. 13. GARANTIER.

9 13.1. Generel garanti. Leverandøren garanterer, at de i bilag 5, 6 og 7 anførte leverancer er tilstrækkelige til at opfylde alle de i nærværende kontrakt stille de krav. Såfremt dette ikke er tilfældet, på hviler det leverandøren uden forøgelse af den samlede kontraktsum eller licens- og vedligeholdelsesafgifterne og indenfor de i nærværende kontrakt fastsatte tidsfrister, jfr. hovedtidsplanen (bilag 1), at levere sådant andet eller yderligere udstyr og programmel, der er nødvendigt til at opfylde kontrakten. Som forudsætning herfor gælder dog, at belast ningen af systemet ikke overskrider de grænser, der er fastsat i nærværende kontrakt, herunder bilagene 2, 4 og/eller bilag 13. Leverandøren garanterer, at arbejde i forbindelse med udvikling eller speciel tilpasning af programmel er udført i overensstemmelse med god programmeringsskik og i øvrigt i overensstemmelse med god praksis indenfor edbverdenen. Leverandøren garanterer, at udstyr og programmel, som leveres i henhold til nærværende kontrakt, såvel i garantiperioden, jfr. punkt 13.4, som i vedligeholdelsesperioden, jfr. punkt 4, opfylder de krav, som fremgår af punkt 2 med bilag. Som forudsætning for garantierne i punkt 13.1 til 13.4 gælder punkt Hæftelse for underleverandører. Leverandøren hæfter for sine underleverandørers produkter, tjene steydelser og vedligeholdelse efter nær værende kontrakt på ganske samme måde som for sine egne forhold. Heri gælder der dog følgende modifikation, såfremt der efter garanti periodens udløb konstateres omfattende og alvorlige mangler i standardprogrammel fra underleverandør, som leverandøren - f.eks. på grund af underleverandørens konkurs - ikke kan få afhjulpet uden ektraordinær opofrelse: Leverandøren kan frigøre sig fra de fremtidige vedligeholdelsesforpligtelser ved - efter nærmere forhandling med kunden - enten at foretage omlevering med et andet programmel, der i alt væsentligt lever op til kundens krav, og som derefter omfattes af leverandørens vedligeholdelsesforpligtelser, eller at betale kunden et forholdsmæssigt afslag beregnet ud fra, hvor meget anvendeligheden af systemet er nedsat for kunden Garanteret driftseffektivitet og svartider. Leverandøren garanterer, at der ikke kun i den i punkt 13.4 nævnte garantiperiode, men også i hele vedlige holdelsesperioden, jfr. punkt 4, opretholdes en driftseffektivitet på mindst %. De enheder, der ikke omfattes af vedligeholdelsesordningen, indgår kun i beregningen af driftseffektiviteten, indtil driftsprøven er bestået, men for mangler ved de pågældende enheder gælder i øvrigt punkterne 14 og 16. Driftseffektiviteten måles og opgøres efter punkt 12.1 for een måned ad gangen (måleperioden). Den første måned regnes fra dagen for tilfredsstillende afslutning af overtagelsesprøve for systemet som helhed. Driftseffektiviteten beregnes for rullende 3 måneders perioder, således at der ved udgangen af hver måned fore tages en beregning af den gennemsnitlige driftseffektivitet for denne og de forudgående 2 måneder. Ved udgangen af hver af de to første måneder efter overtagelsesdagen beregnes driftseffektiviteten dog alene for den pågældende må ned. Endvidere foretages en separat måling af driftseffektivitet i driftsprøve perioden efter punkt Leverandøren garanterer såvel i garantiperioden som i vedligeholdelsesperioden for overholdelse af svartider som angivet i punkt Såfremt over skridelse af svartider beror på fejl eller manglende kapacitet i enheder, der ikke omfattes af vedligeholdelsesordningen, indgår sådan overskridelse ikke i be regning af driftseffektivitet i tiden, efter at driftsprøven er bestået, men ved overskridelse af svartidsgaranti i garantiperioden gælder i øvrigt punkterne 14 og 16 for alt det leverede Garantiperiode. Alt udstyr og programmel, der leveres til kunden i henhold til nær værende kontrakt, er

10 fra overtagelsesdagen undergivet leverandørens garanti. Garantiperioden andrager 1 år, der regnes fra overtagelsesdagen. Nye enheder, der under leverandørens garanti leveres til udskiftning af fejlbehæftede enheder, er undergivet garanti indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode, dog mindst i 3 måneder regnet fra tidspunktet for udskiftningen. Også efter at garantiperioden er udløbet, gælder dog, at driftseffektivitet og svartider garanteres opretholdt for det af vedligeholdelsesordningen omfattede på samme niveau som fastsat i punkt Såfremt kunden opsiger vedligeholdelsesordningen delvis, bortfalder leverandørens nævnte indeståelse også for det resterende i den udstrækning, det er rimeligt begrundet. 14. MANGLER VED DET LEVEREDE Mangler. En mangel ved det leverede foreligger, såfremt det ikke opfylder de af leverandøren givne garantier eller det i øvrigt ikke fungerer, som kunden med føje kunne forvente, alt dog under forudsætning af, at kunden anvender det leverede korrekt i overensstemmelse med den udarbejdede dokumentation og nær værende kontrakts bestemmelser Afhjælpning. I garantiperioden skal leverandøren uden ugrundet ophold efter modtagelse af reklamation afhjælpe mangler ved alt det leverede i overensstemmelse med god leverandørskik. Afhjælpning af mangler ved udstyr indbefatter udskiftning af defekte dele med dele, som skal være nye eller fungere og fremtræde som nye. Afhjælpning af mangler ved programmel indbefatter identifikation af fejl, anvisning til kunden om mulighed for omgåelse af fejlen, således at driften forstyrres mindst muligt, samt rettelse af fejlen uden ugrundet ophold. Der gælder de i bilag 10, punkt 3.2.1, afsnit beskrevne regler, dels om begrænsninger i leverandørens pligt til at omgå og rette fejl, dels om udmeldelse af en uvildig sagkyndig. Arbejder på arbejdspladsudstyr skal efter kundens valg udføres hos kunden eller ved indlevering af enheden til leverandøren. Ved tilkaldelse skal arbejdet påbegyndes hos kunden senest 16 arbejdstimer efter leverandørens modtagelse af anmodning fra kunden. Arbejde på indleverede enheder skal være afsluttet senest 16 arbejdstimer efter leverandørens modtagelse af enheden. Arbejder på andre udstyrsenheder og på programmel skal udføres hos kunden, med mindre andet aftales. Afhjælpning skal påbegyndes senest 8 arbejdstimer efter leverandørens modtagelse af anmodning fra kunden. Alle afhjælpningsarb ejder skal fortsættes uden ophold indenfor leverandørens normale arbejdstid og med sæd vanlige spise- og hvilepauser, indtil manglen er udbedret. Reglerne om afhjælpning inde bærer ingen begrænsning i leverandørens forpligtelse til også i garantiperioden at foretage mangelsafhjælpning i overens stemmelse med punkt 4 og bilag 10 på de enheder, der omfattes af vedligeholdelsesordningen. For samtlige enheder i garantiperioden og herefter for de af vedligeholdelsesordningen omfattede enheder gælder, at såfremt antallet af fejl (hvorved forstås enhver driftsforstyrrelse, der reducerer den tilgængelige driftstid) pr. måned pr. enhed (fejlfrekvensen) er højere end 2, skal leverandøren, såfremt kunden forlanger det, udskifte den pågældende enhed med en ny inden 10 arbejdsdage Bod. Hvis beregning af driftseffektivitet efter punkt 13.3 ved udgangen af en måned ikke opfylder det garanterede resultat, skal leverandøren for hvert påbegyndt procentpoint, som den beregnede driftseffektivitet ligger under den garanterede driftseffektivitet, betale en bod på 10% af de samlede nettoprisindekserede vedligeholdelsesafgifter for den pågældende måned. Ved kvartalsvis betaling af vedligeholdelsesafgifterne ansættes månedens vedligeholdelsesafgifter til 1/3 af de samlede

11 nettoprisindekserede vedligeholdelsesafgifter for det kvartal, hvori måneden er beliggende. Boden kan ikke i nogen måned overstige månedens samlede nettoprisin dekserede vedligeholdelsesafgifter. Såfremt kunden ikke udreder (fulde) vedligeholdelsesafgifter i garantiperioden for de enheder, der omfattes af den aftalte vedligeholdelsesordning, beregnes boden dog, som om denne fritagelse eller nedsættelse ikke var gældende. Også efter udløbet af garanti perioden svares bod efter tilsvarende regler, så længe aftale om vedligeholdelse er løbende Ophævelse. Kunden kan hæve kontrakten helt eller delvis, såfremt der i garantiperio den konstateres mangler, der er væsent lige for kunden, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet, eventuelt ved udskiftning. Ved ophævelse skal leverandøren straks tilbagebetale købesummen, uden fradrag for værdinedgang eller alminde lig brug samt med tillæg af påløbne bodsbeløb og eventuel erstatning efter punkt 16. Kunden skal tilbagelevere udstyr og programmel, der omfattes af ophævelsen, i den stand, hvori det findes hos kunden. Leverandøren betaler de montering og transport. Kunden er dog berettiget til at benytte dele af systemet, indtil alternative delsystemer kan anskaffes. I så fald tilbagebetales købesummen først, når tilbagelevering finder sted, og der svares et rimeligt vederlag for den nytte, som kunden har haft af systemet efter ophævelsen. Når kontrakten hæves, bortfalder aftalen om vedligeholdelse ved tilbageleveringen. Om særskilt ophævelse af vedligeholdelsesordningen gælder punkt 4 sidste afsnit Kundens beføjelser i øvrigt. Om andre beføjelser i anledning af mangler end de i punkt nævnte gælder dansk rets almindelige regler, jfr. dog punkt 16 og punkt FORSINKET ELLER UDEBLEVET LEVERING Bod. Såfremt den aftalte overtagelses dag overskrides, betaler leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. arbejdsdag af den samlede kontraktsum. Boden udgør 0,2% til og med den 10. arbejdsdag, 0,3% pr. følgende arbejdsdag til og med den 20. arbejdsdag og derefter 0,5%. Såfremt driftsprøven ikke er afsluttet med tilfredsstillende resultat inden for den i punkt 10.3 herfor fastsatte frist på 60 arbejdsdage, svares bod for hver arbejdsdag derudover efter samme retningslinier som ved overskridelse af overtagelsesdagen. Alle dagbodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10% af den samlede kontraktsum. Påløbet dagbod betales uge vis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra kunden. Manglende påkrav fra kundens side medfører ikke, at kundens ret til dagbod fortabes Kundens beføjelser i øvrigt. Ud over punkt 15.1 gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet levering, jfr. dog punkt 16 og 18. Føl gende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger kunden til straks at hæve kontrakten helt eller delvis efter kundens valg: - Overskridelse af den aftalte overtagelsesdag eller af fristen for tilfredsstillende afslutning af driftsprøve med mere end 30 arbejdsdage. - Leverandørens konkurs, beta lingsstandsning, åbning af for handlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. - Leverandørens ophør med den virksomhed, som kontrakten vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. Reglerne i punkt 14.4 om gennemførelse af ophævelse finder tilsvaren de anven-

12 delse. 16. LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT. Leverandøren er erstatningspligtig over for kunden efter dansk rets almindelige regler, jfr. dog punkt 18. Erstatning kan kun kræves for forhold, der udløser betaling af bod, i den udstræk ning kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Leverandøren påtager sig pro duktansvaret efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren er endvidere for pligtet til at opretholde produktansvarsforsikring i det leveredes levetid. l7. KUNDENS FORHOLD. Om kundens misligholdelse af betalingsforpligtelserne og om kundens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere kontrakten, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullation tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består derefter ingen yderli gere krav mellem parterne. 19. ÆNDRINGER I SYSTEMET. Såfremt kunden uden leveran dørens samtykke udfører ændringer af programmel eller udstyr, eller tilslutter/indlægger andet udstyr/programmel, der øver væsentlig indflydelse på sy stemets rette funktioner, er leverandøren berettiget til for fremtiden at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til det leverede, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse, i den udstrækning det er rimeligt begrundet. Genskaber kunden den oprindelige situation, forbliver leverandørens forpligtelser bestående. 18. FORCE MAJEURE. Hverken leverandøren eller kun den skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren fore ligger en hindring, der omfattes af l. punktum, og som leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejds dage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påbe råbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. 20. MYNDIGHEDSKRAV. Leverandøren indestår for, at leveret udstyr og programmel og alle af leverandøren eller en af denne valgt tredjemand udførte installationer opfylder alle relevante myndighedsforskrifter, således som disse foreligger ved nær værende kontrakts underskrift, og for, at alle nødvendige godkendelser fra myn digheder tilvejebringes. Kunden sørger dog med leverandørens bistand for Regi stertilsynets tilslutning og for opfyldelse af interne statslige myndighedsforskrifter. 21. KUNDENS RET TIL PROGRAMMEL, REEKSPORT M.V. Ved kundens overtagelse af standardprogrammel erhverver kunden en brugsret til programmellet i overensstemmelse med rettighedsindehaverens standardbestemmelser, der vedføjes nærværende kontrakt som bilag 12. Såfremt vedligeholdelse er tegnet, får kunden en

13 tilsvarende brugsret til enhver senere æn dring, jfr. bilag 10. Kunden er uberettiget til at kopiere leverandørens standardprogrammel og dokumentation vedrørende dette i videre omfang end nødvendigt for systemets drift og sikkerhed. Bortset fra de i punkt 25 nævnte overdragelser kan kunden kun overdrage sin ret til leverandørens standardpro grammel til tredjemand efter bestemmelserne i bilag 12. Kunden har ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til alt sådant programmel, der er udviklet eller tilpasset særligt til kunden, samt til den dertil hørende programdokumentation (herunder kildetekster). For så vidt angår specielt tilpassede programmer, gælder dette dog kun selve tilpasningen og ikke det oprindelige program. Leverandøren har dog ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udvikling eller tilpasning af systemet, til brug ved udvikling eller tilpasning af systemer for tredjemand. Begrænsninger i adgangen til reeksport angives i bilag TREDJEMANDS RETTIGHEDER. Leverandøren indestår kunden for, at det leverede ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Rejses der sag mod kunden eller nogen anden statsinstitution med påstand om retskræn kelse, giver kunden leverandøren skriftlig meddelelse herom, og leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Leverandøren er pligtig i enhver henseende at skadesløsholde sagsøgte for en hver omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er leverandøren pligtig for egen regning at skaffe kunden retten til fortsat at udnytte systemet eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte systemet, således at det opfylder kravene efter nærværen de kontrakt. I øvrigt finder dansk rets al mindelige regler anvendelse, jfr. dog om erstatning punkt 16. I tilfælde af, at standardprogram mel fra underleverandør krænker tredje mands ret, og leverandøren på tidspunk tet for nærværende kontrakts indgåelse var i god tro, kan leverandøren dog, såfremt det vil være forbundet med ekstraordinær opofrelse fra leveran dørens side at træffe de i forudgående afsnit, 1. sætning, nævnte foranstalt ninger, i stedet vælge at betale kunden et forholdsmæssigt afslag beregnet ud fra, hvor meget anvendeligheden af systemet er nedsat for kunden. 23. TAVSHEDSPLIGT. Leverandøren, dennes personale og underleverandører skal iagttage ube tinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. For kundens personale gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om leverandørens forhold, som gælder for leverandøren med hensyn til kundens forhold. Leverandøren må ikke uden kundens forudgående samtykke bruge kunden som reference. Leverandøren må ikke uden kundens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. 24. FLYTNING AF SYSTEMET. Kunden er berettiget til at flytte systemet til andre lokaler i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne. Med fører flytningen ændrede vedligeholdel sesforhold, kan leverandøren kræve vedligeholdelsesvilkårene ændret i den udstrækning, det er rimeligt begrundet. 25. OVERDRAGELSE. Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt

14 til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Leverandøren kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand, eller overlade kontraktens opfyldelse til underleverandører i videre udstrækning end sædvanligt i branchen og forventeligt for kunden ved nærværende kontrakts ind gåelse. 26. FORTOLKNING. Overskrifterne til bestemmelserne i nærværende kontrakt er indsat alene af prakti ske grunde. Ved fortolkning af kontrakten skal der bortses fra disse overskrifter. Henvisning til nærværende kon trakt eller til en bestemmelse deri omfatter også de til kontrakten hørende bilag henholdsvis de af disse bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. Bestemmelser i udbudsmaterialet og i leverandørens tilbud, der ikke er gentaget i denne kontrakt eller i de dertil knyttede bilag, er ikke bindende for parterne. 27. TVISTIGHEDER. Nærværende kontrakt er under givet dansk ret. Såfremt der opstår en uoverens stemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende kontrakt, er hver af parterne berettiget til at kræve uover ensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift, jfr. dog punkt Voldgiftsretten sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsiden ten for den landsret, i hvis kreds kundens hovedkontor er beliggende. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den uoverensstem melse, som er indbragt for voldgiftsretten. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse, som skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt og inden et halvt år efter voldgiftsrettens nedsættelse. 28. ÆNDRINGER AF KONTRAKTEN. Denne kontrakt kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem kunden og leverandøren. Ændringer skal fremgå af ændringslister, der er knyttet til kontrakten. 29. SENERE BESTILLINGER. Ved bestilling hos leverandøren af yderligere enheder til systemet og udvidelser deraf kan kunden anvende den som bilag 14 vedføjede blanket. Når et eksemplar heraf er underskrevet af leverandøren, gælder samtlige bestemmelser i nærværende kontrakt for den pågældende ordre i relation til de i or dren angivne enheder, priser, leveringstider og leveringssteder m.v. Leverandøren garanterer, at bestillinger, der afgives inden for 3 år efter nærværen de kontrakts underskrift, vil blive accepteret på samme vilkår med hensyn til rabatter, som gælder ifølge nærværende kontrakt. Det er en forudsætning, at det pågældende udstyr eller programmel markedsføres af leveran døren på ordretidspunktet. 30. FORBEHOLD. Nærværende kontrakt er kun bindende for kunden under forudsætning af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjem mel. For kunden: For leverandøren:, den 19..

15 , den 19.. Bilag 9. Lokaleindretning m.v. Leverandøren installerer systemet i kundens lokaler med følgende postadresse: Systemet skal kunne fungere i et almindeligt kontormiljø indenfor temperaturområdet 10E C - 35E C og med en relativ luftfugtighed (ikke kondenserende) på 20% - 80%. Der skal i lokalerne findes nødvendig og korrekt el-forsyning med 220 V eller 380 V, 50 Hz (med jordtilslutning). Netspændingen må variere med +/ - 10%. Frekvensen må variere med +/ - 1%. Almindeligt forekommende transienter (kontormiljø) må højst have en varighed på 0,2 millisekunder. Selv om variatio ner som nævnt forekommer samtidig inden for de nævnte grænser, må det ikke medføre driftsforstyrrelser. Inden systemet installeres, er der enighed om, at kunden skal udføre følgende foranstaltninger i lokalerne: Der stilles i øvrigt ingen særlige krav til lokalerne, ud over arbejdstilsynets krav vedrørende kontorlokaler. I overensstemmelse med kontraktens punkt 3 skal leverandøren i god tid før installation af systemet kontrollere, at lokaler og installationer opfylder kravene i nærværende bilag. Leverandøren skal give kunden skriftlig meddelelse om resultatet af kontrollen, således at kunden har mulighed for at afhjælpe eventuelle mangler.

16 Bilag 10. Specifikation af vedligeholdelsesforpligtelser. 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1. De omfattede enheder. Leverandøren udfører i overensstemmelse med kontrakten og nærværende bilag vedligeholdelse af de enheder i systemet, der er angivet i underbilag A, og af de yderligere enheder i systemet, for hvilke kunden senest ved garantiperiodens udløb bestiller vedligeholdelse efter kontraktens punkt Bistand i øvrigt. Leverandøren er villig til efter kundens bestilling at udføre vedligeholdelsesarbejder på enheder, der ikke omfattes af vedligeholdelsesordningen, indenfor de ydelser, som leverandørens serviceorganisation kan udføre. Herfor betaler kunden særligt vederlag i overensstemmelse med leverandørens sædvanlige prisberegning, jfr. dog kontraktens punkt 8.5. Arbejderne skal udføres inden for de samme tidsgrænser, som er fastsat i kontraktens punkt Vedligeholdelsesstandard. Leverandøren skal - i overensstemmelse med god leverandørskik indenfor edb-branchen - udføre alle de foran staltninger til forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse, der er nødvendige for at holde de af vedligeholdelsesordningen omfattede enheder i god og driftssikker stand, og således at de opfylder samtlige krav i kontrakten. Vedligeholdelsen skal derfor omfatte - men ikke være begrænset til - de i det følgende nævnte foranstaltninger Kvalificeret personale. Leverandøren er forpligtet til at opretholde en kvalificeret viden om systemet, så længe vedligeholdelsesaftalen er gældende. Leverandøren er endvidere forpligtet til udelukkende at lade vedligeholdelsen udføre af kompetente og erfarne fagfolk, der har kendskab til kundens system Afbrydelse af systemet. Såfremt vedligeholdelsesarbejder nødvendiggør en hel eller delvis afbrydelse af systemet, skal leverandøren for inden anmode om kundens tilladelse hertil. Hvis kunden undlader at frigøre de berørte enheder, indgår de fejlmeldte forhold ikke ved beregningen af driftseffektiviteten. Leverandøren er forpligtet til hos kunden at forvisse sig om, at der foreligger en sikkerhedskopi, inden der foretages indgreb i systemet med risiko for tab af data Ændring af dokumentation. Såfremt leverandørens vedligeholdelse medfører ændringer i systemet, skal dokumentationen omgående ændres i overensstemmelse hermed. 2. VEDLIGEHOLDELSE AF UDSTYR 2.1. Forebyggende vedligeholdelse. Leverandøren skal udføre forebyggende vedligeholdelse af det af vedligeholdelsesordningen omfattede udstyr efter udstyrets behov. Leverandøren skal herunder efterse, justere, smøre, reparere og om fornødent udskifte dele og enheder, der vil kunne medføre fejl i systemet. Forebyggende vedligeholdelse udføres.. (f.eks. 4) gange årligt og må maksimalt medføre, at systemet er ude af drift.. (f.eks. 2) timer pr. gang. Den forebyggende vedligeholdelse finder

17 sted... (indenfor/udenfor) den aftalte driftstid efter nærmere aftale med kunden. Forebyggende vedligeholdelse kan endvidere udføres i forbindelse med fejlafhjælpning, såfremt dette sker uden ulempe for kunden Reparation efter anmodning Anmodning. Leverandøren skal efter anmodning fra kunden udbedre alle fejl, der opdages eller opstår i det af vedligeholdelsesordningen omfattede udstyr. Anmodning kan ske indenfor den aftalte driftstid, der i kontraktens punkt 12.1 er fastsat til at være kl.... til kl. Fejlrettelse skal påbegyndes som fastsat i kontraktens punkt 4, hvorefter reaktionstiden er.. timer, dog at fejlretning skal påbegyndes ved begyndelsen af den aftalte driftstid den efterfølgende arbejdsdag, såfremt fejlmelding er modtaget af leverandøren senest kl.... alle arbejdsdage. Anmodning vil altid inden for den aftalte driftstid kunne finde sted på tlf.nr.... eller ved henvendelse på adressen Udførelse. Afhjælpningen skal fortsættes uden ophold indenfor den aftalte driftstid, dog med sædvanlige spise- og hvilepauser, indtil fejlen er udbedret. Kan en fejl ikke umiddelbart afhjælpes, stiller leverandøren uden ugrundet ophold erstatningsenheder af mindst tilsvarende kvalitet til rådighed for kunden i afhjælpningsperioden Reservedele m.v. Alle reservedele leveres vederlagsfrit af leverandøren. Reservedelene skal være nye eller fungere og fremtræde som nye. Udskiftede dele bliver leverandørens ejendom. Forbrugsartikler, såsom hulkort, magnetbånd, kodebånd, farve bånd og papir, er ikke omfattet af vedligeholdelsen. Leverandøren kan efter nærmere aftale opbe vare vedligeholdelsesudstyr og/eller reservedele i rimeligt omfang i kundens lokaler Overarbejde. Såfremt kunden ønsker, at leverandøren skal udføre vedligeholdelse udenfor den aftalte driftstid, skal leverandøren gøre sit yderste for at efterkomme anmodningen. Leverandøren er berettiget til at kræve et rimeligt tillæg for merudgifterne herved. 3. VEDLIGEHOLDELSE AF PROGRAM- MEL 3.1. Nye udgaver. Leverandøren vil i overensstemmelse med god praksis inden for branchen udarbejde nye udgaver af det leverede standardprogrammel, når rettelse af fejl gør det nødvendigt, eller leverandøren finder det hensigtsmæssigt at indarbejde forbedringer i programmerne. Leverandøren skal informere om og tilbyde kunden samtlige nye udgaver af det af vedligeholdelsesordningen omfattede programmel. Kunden er berettiget til at nægte at modtage en ny udgave. En sådan nægtelse medfører ikke nogen begræns ning af leverandørens vedligeholdelsesforpligtelser, såfremt den nye udgave medfører, at et eller flere af de i kontrakten fastsatte krav ikke længere kan opfyldes, eller såfremt fordelene for kunden ved den tilbudte udgave ikke opvejer ulemperne herved, f.eks. i form af øgede svartider, ændringer i kundens forretningsgange eller ny oplæring af kundens ansatte. Med henblik på at bedømme, om en ny udgave kan modtages, er kunden berettiget til at anvende denne i en periode på indtil 30 arbejdsdage, hvorefter kunden kan kræve at vende tilbage til den tidligere udgave. Leverandøren foretager installation af nye udgaver efter nærmere aftale med kunden Fejlrettelse m.v Leverandørens afhjælpningspligt. Når kunden konstaterer problemer, der må antages at bero på fejl i de leverede program-

18 mer eller i dokumentationen, vil leverandøren yde bistand til diagnose af problemet. Ved konstatering af fejl vil leverandøren hur tigst muligt afhjælpe disse. Såfremt endelig afhjælpning ikke er mulig uden udsendelse af en ny udgave af det pågældende program, eller såfremt det i øvrigt kan ske uden gene for kunden, vil leverandøren anvise en midlertidig programløsning eller anden metode til omgåelse af fejlen, der kan benyttes, indtil fejlen uden ugrundet ophold rettes endeligt. Leverandøren påtager sig at afhjælpe fejl i programmel, uanset om fejlen opdages af kunden, af andre kunder eller af leverandøren selv. Såfremt en fejl i programmel kun giver mindre eller ingen gene - som belyst ved eksemplerne nedenfor - for den enkelte bruger eller for kundens virksomhed som helhed, har leverandøren alene en pligt til efter bedste evne at forsøge at omgå og rette fejlen, men ingen ubetinget pligt til, at dette opnås. Såfremt en fejl efter omgåelse kun giver sådan mindre eller ingen gene, har leverandøren ligeledes kun pligt til efter bedste evne at rette fejlen. I alle tilfælde skal dokumentationen dog ændres, således at den afspejler de faktiske forhold, jfr. kontraktens punkt 6, 2. afsnit. Som fejl, der - under de angivne omstændig heder - kun giver mindre eller ingen gene, nævnes: 1) Fejl bestående i, at en kommando ikke virker. Kommandoen må ikke skulle bruges meget hyppigt af brugeren. I øvrigt skal fejlen kunne omgås ved hjælp af en anden kommando eller ved en kombination af flere kommandoer, der har samme funktion. Denne omgåelse skal være simpel at udføre, hvis kommandoen skal bruges hyppigt. Hvis omgåelsen er besværlig at udføre, må kommandoen kun sjældent skulle bruges, og omgåelsen må aldrig være meget besværlig for brugeren. 2) Fejl bestående i, at brugeren uden grund i visse situationer under brugen af systemet modtager en meddelelse, og meddelelsen er ikke korrekt. Selvom meddelelsen kan være forkert, må meddelelsen ikke være vildledende, idet det skal være nemt for bru geren at skelne meddelelsen fra begrundede og korrekte meddelelser. Meddelelsen må endvidere ikke forekomme særligt hyppigt, og den forekommer typisk i bestemte sammenhænge. 3) Fejl bestående i, at de af brugeren udarbejdede makroer (hvorved serier af kommandoer kan bringes til udførelse), der opbevares i system-filer, ikke kan slettes gennem det pågældende anvendelsesprogrammel. Makroerne skal altid kunne slettes gennem basisprogrammellet, og denne sletning kan umiddelbart udføres af brugeren. 4) Fejl bestående i, at systemet ikke kan acceptere æ, ø og å i bruger -id og passwords. 5) Fejl bestående i, at der i visse situationer mangler en overskriftslinie uden reelt informationsindhold på et skærmbillede. Såfremt der er uenighed om, hvorvidt et forhold er at betragte som en fejl, eller hvorvidt en fejl giver mindre eller ingen gene for den enkelte bruger eller for kundens virksomhed som helhed, kan hver af parterne anmode Dansk Dataforening om, at der til bedømmelse af uenigheden udmeldes en uvildig sagkyndig ud fra den i kontraktens punkt 12.3 nævnte liste. Den sagkyndige afgiver en erklæring. Denne erklæring er ikke bindende for nogen af parterne, navnlig ikke under en eventuel senere voldgiftssag. Udgifterne til den sagkyndige afholdes foreløbigt af den part, der har begæret udmeldelsen. Udgifterne til den sagkyndige kan senere indgå i en eventuel voldgiftsrets fastsættelse af sagsomkostninger Telefonisk bistand. Inden for den aftalte driftstid for systemet kan kunden rette telefonisk henvendelse på tlf.nr...., når der opstår et problem, som, efter at kunden selv har forsøgt at lokalisere det, efter hans skøn er forbundet med et af de under vedligeholdelse værende programmer. Kompe-

19 tente og erfarne medarbejdere med indsigt i systemet vil da yde bistand til problemdiagnose, herunder til bestemmelse af, i hvilket af de under vedligeholdelsen værende programmer fejlen findes, eller om den må henføres til udstyr eller til andre af kunden benyttede programmer. Forudsat at diagnosen indicerer, at der er tale om en fejl i programmel under vedligeholdelsesordningen eller i den dertil hørende dokumentation, som med rimelighed kan afhjælpes eller omgås uden udsendelse af en medarbejder fra leverandøren, vil leveran døren give kunden de fornødne anvis ninger telefonisk. Kunden skal udføre de aktiviteter med henblik på afgræsning og bestemmelse af problemet og til afhjælpning, som foreskrives, for udsat det ikke medfører længerevarende driftsafbrydelse eller væsentlig større indsats fra kundens side end udsendelse af en medarbejder/fjerndiagnose fra leverandøren i overensstemmelse med punkt Telefonisk henvendelse fra kunden anses for fejlmelding, for såvidt kontraktens betingelser for at konstatere driftsafbrydelse er opfyldt Udsendelse af medarbejder/fjerndiagnose fra leverandøren. Såfremt et problem ikke løses på fuldt tilfredsstillende vis ved telefonisk bistand, vil leverandøren sende en medarbejder til kunden til foretagelse af diagnose og fejlrettelse, eventuelt i form af midlertidig rettelse eller omgåelse, som omtalt i punkt og Såfremt det er aftalt, at leverandøren yder fjerndiagnose, kan dette erstatte udsendelse af en medarbejder. Om reaktionstid og udførelse m.v. gælder i øvrigt samme regler som fastsat i punkt 2.2 for reparation af udstyr. Bistand kan også rekvireres, hvis der opstår problemer i forbindelse med, at nye udgaver eller andre af leverandøren foretagne ændringer installeres Ændret driftsmiljø m.v. Såfremt kunden uden leverandørens samtykke har ændret i de leverede programmer eller indbygget dem i andet programmateriel, eller såfremt kunden har foretaget ændringer af det i kontrakten specificerede driftsmiljø, begræn ses leverandørens forpligtelse til at udføre vedligeholdelse, i den udstrækning sådanne ændringer hindrer udførelsen af leverandørens opgaver. Leverandøren skal dog under alle omstændigheder gøre et rimeligt forsøg på at yde bistand. 4. UNDTAGELSER Vedligeholdelsen omfatter ikke: 1) Fejl, der kan henføres til kundens og kundens ansattes uagtsomme forhold. 2) Fejl, der opstår som følge af en brug, der i øvrigt ikke kan betragtes som normal. 3) Fejl, der skyldes, at andre end leverandøren har udført vedligeholdelse eller reparation. 4) Fejl, der kan henføres til hændelige begivenheder, som kunden bærer risikoen for, f.eks. hærværk, brand og fysiske påvirkninger af systemet udover det i bilag 9 fastsatte.

20 Bilag 14 Bestillingsblanket. Nr... Bestilling af yderligere enheder. I henhold til punkt 29 i kontrakt af... mellem... (kunden) og... (leverandøren) om yderligere leverancer til det ved kontrakten bestilte system, afgiver kunden herved bestilling på følgende enheder: Enhedernes art, antal og pris:... Leveringssted og frist for færdiggørelse af lokaler:... Overtagelsesprøve påbegyndes:... Overtagelsestidspunkt:... Betalingsbetingelser:... Om vedligeholdelse, herunder størrelse af vedligeholdelsesafgift på bestillingstids punktet, gælder:... Særlige bemærkninger:... I øvrigt finder alle bestemmelser i den oprindelige kontrakt tilsvarende anvendelse på nærværende yderligere ordre. For kunden:, den Foranstående bestilling accepteres på de deri anførte vilkår: For leverandøren:, den

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER Vejledning Dette bilag indeholder Folketingets forslag til udformning af bilaget. Leverandøren kan bistå med ændringer, der skal begrundes. BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og service af et CSM-system til Det Danske Filminstitut - Filmarkivet IN D H O L

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER (rettelser i forhold til K01 er anført i kursiv og med streg i margenen) K O N T R A K T mellem KL Weidekampsgade 10 2300 København S CVR-nr. 62547413 (i det

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE Ver. 01-10-2013 KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE INDHOLD 1. KONTRAKTENS PARTER...5 2. PRÆAMBEL...5 3. DEFINITIONER...5 4. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER...6 4.1

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 7 SERVICEMÅL INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Forudsætninger for servicemål... 4 3. Driftseffektivitet... 4 3.1 Servicemål... 4 3.2 Måling af driftseffektivitet... 4 4. Svartider... 5 4.1

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø K O N T R A K T om udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen mellem Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø og... (i det følgende benævnt tjenesteyderen) Certificeret efter DS/EN

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: 5798000432864 (i det følgende benævnt Kunden) og CVR-nr.: (i det følgende benævnt Kursusudbyderen) om afholdelse af ErhvervsPhD-programmets

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse

Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse Efter indgåelse af kontrakt skal der udarbejdes en vedligeholdelsesaftale med udgangspunkt i de i kontraktbilag 3 angivne priser og nedenstående skabelon. 1 Vedligeholdelse

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontraktudkast Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København om Delundersøgelse 2 vedr. pendleres

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere